اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق

اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق

دانلود فایل

اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق چكیده مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهبود نشانگان ضربه عشق انجام شد. این مطالعه، یك مطالعه كاربردی و از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون با یك گروه آزمایش (مداخله) و یك گروه كنترل است. پس از انتشار اعلامیه در دانشگاه فردوسی مشهد، 40 نفر برای مشاوره گروهی ابراز تمایل نمودند كه از بین آنها 20 نفر از افرادی كه ملاك‌های ورود به پژوهش را داشتند، برای مطالعه انتخاب شدند. سپس 10 نفر به شیوه تصادفی درگروه آزمایش و 10 نفر برای گروه كنترل قرار گرفتند و در جلسات واقعیت درمانی گروهی طی 8 جلسه 120 دقیقه‌ای در طول 5 هفته كه در كلینیك دانشكده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی برگزار می‌شد، شركت كردند. قبل از شروع جلسات، برای اعضای گروه آزمایش یك جلسه توجیهی و طی آن توضیحاتی كلی در مورد گروه درمانی ارائه شد. همچنین از شركت كنندگان خواسته شد تا پرسشنامه‌های افسردگی بک (II-BDI)، ضربه عشق (LTI) و نشانگان ضربه عشق (LTSI) را تكمیل كنند. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری Spss18  و روشMancova   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس انجام شد که نشان داد واقعیت درمانی گروهی به طور معناداری (05/0p کلیدواژه: نشانگان ضربه عشق؛ واقعیت درمانی گروهی؛ عشق ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه 10 1-2- بیان مساله 11 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 14 1-4- اهداف پژوهشی 15 1-4-1- هدف کلی پژوهش: 15 1-4-2- اهداف فرعی پژوهش: 15 1-5- فرضیه‌ها 16 1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش 16 1-5-2- فرضیه‌های فرعی پژوهش 16 1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 17 1-6-1- تعریف نظری متغیرها 17 1-6-2- تعریف عملیاتی متغیرها 17 فصل دوم: موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در خصوص موضوع 2-1- موضع گیری‌های نظری در خصوص نشانگان ضربه‌ی عشق 20 2-1-1- مفهوم عشق 20 2-1-2- انواع عشق 21 2-1-3-آسیب‌های عشق 23 2-1-4- مفهوم سوگ 24 2-1-5-سوگ نابهنجار 25 2-1-6- سوگ واری بهنجار 28 2-1- 7- نشانگان ضربه عشق 32 2-1- 8- علائم نشانگان ضربه عشق 34 2-1-9- چهار ویژگی كلیدی نشانگان ضربه عشق 35 2-1-10- انواع متفاوت نشانگان ضربه عشق 38 2-1-10-1- نشانگان حاد ضربه عشق 38 2-1-10-2- نشانگان ضربه‌ی عشق مزمن 40 2-2- موضع گیری‌های نظری در خصوص واقعیت درمانی 43 2-2-1- مفاهیم بنیادی در دیدگاه واقعیت درمانی 43 2-2-1-1- نظریه شخصیت گلاسر 43 2-2-1-2- نظریه‌ی انتخاب 44 2-2-1-3- عناصر و مولفه‌های اصلی نظریه انتخاب 46 2-2-1-4- نیازهای اساسی 46 2-2-1-5- رفتار كلی 51 2-2-1-6- دنیای مطلوب 52 2-2-1-7- هویت موفق در برابر هویت ناموفق 53 2-2-1-8- اهداف واقعیت درمانی 54 2-2-1-9- فرآیند واقعیت درمانی 55 2-2-1-10- روشهای واقعیت درمانی گروهی 56 2-3- موضع گیری‌های نظری در خصوص گروه درمانی 61 2-3-1-تعریف رواندرمانی گروهی 61 2-3-2- انواع گروه‌ها 61 2- 3-3- مزایای روان درمانی گروهی 64 2-3-4- عوامل درمان بخش در گروه درمانی 64 2-3-5- واقعیت درمانی و مشاوره گروهی 68 2-3-6- مداخله‌ی گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی و نظریه انتخاب 68 2-4- یافته‌های پژوهشی در خصوص موضوع 79 2-4-1- پژوهش‌های داخلی 79 2-4-2- یافته‌های خارجی 85 2-4-3- نتیجه گیری 89 فصل سوم: فرایند روش شناختی 3-1- روش پژوهش 91 3 -2- جامعه آماری ، اندازه و روش نمونه گیری 91 3-2-1- جامعه آماری 91 3-2-2- اندازه و روش نمونه گیری 92 3-3- ابزار گردآوری داده‌ها و توصیف ابزار 93 3-3-1- پرسشنامه نشانگان ضربۀ عشق (LTSI) 93 3-3-1- 1- شیوه نمره گذاری و پایایی و روایی 93 3-3- 2- پرسشنامه ضربه عشق (LTI) 93 3-3- 2-1- – شیوه نمره گذاری و پایایی و روایی 94 3-3-3- پرسشنامه افسردگی بک (II-BDI) 94 3-3- 3-1- روش اجرا، روش نمره گذاری، اعتبار و رواییپرسشنامه افسردگی بک (II-BDI) 94 3-3-4- مقیاس ارزیابی عملکرد کلی (GAF) 95 3-4- روش اجرای پژهش 95 3- 5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 96 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- بررسی جمعیت شناختی 98 4-2- بررسی توصیفی اطلاعات 99 4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه‌های تحقیق 103 4-2-1- نتایج مربوط به فرضیه اول 104 4-2-2- نتایج مربوط به فرضیه اول 104 4-2-3- نتایج مربوط به فرضیه سوم 106 4-2-4- نتایج مربوط به فرضیه چهارم 107 4-2-6- نتایج مربوط به فرضیه ششم 109 4-2-7- نتایج مربوط به فرضیه هفتم 110 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- بحث و تبیین فرضیه‌ها 112 5-1-1- فرضیه اول 112 5-1-2- فرضیه دوم 114 5-1-3- فرضیه سوم 115 5-1-4- فرضیه چهارم 116 5-1-5- فرضیه پنجم 117 5-1-6- فرضیه ششم 118 5-1-7- فرضیه هفتم 120 5-2- نتیجه گیری نهایی 122 5-3- پیشنهادات 123 5-4- محدودیت‌های تحقیق 123 منابع و مآخذ 124 پیوست‌ها 136 فهرست نمودارها نمودار 2-1- نشانگان ضربه ی عشق……………………………………………………………………………………………………………………….39 نمودار 2-2- نشانگان ضربه ی عشق مزمن و تداوم نشانه ها…………………………………………………………………………………40 نمودار 2-3- نشانگان ضربه ی عشق مزمن و فروکش علائم و تشدید مجدد………………………………………………………. 41 نمودار 2-4- نشانگان ضربه ی عشق تأخیری………………………………………………………………………………………………………… 42 فهرست جداول عنوان صفحه جدول 2-1- مرحله اول: مقدماتی ……………………………………………………………… 71 جدول2 -2- مرحله 2: مرحله کار………………………………………………………………… 74 جدول 2-3: مرحله 3: مرحله فعال ……………………………………………………………. 76 جدول 2-4: مرحله 4: مرجله تحکیم و اختتام ……………………………………… 78 جدول 4-1: ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه آزمایش ……………………………. 98 جدول 4-2: ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه کنترل………………………………… 99 جدول 4-3: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون LTI (ضربه‌ی عشق) ………………………………………………………………………. 99 جدول4-4: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون LTSI (نشانگان ضربه عشق) …………………………………………………….. 100 جدول4-5: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون خرده مقیاس شناختی آزمون LTSI (نشانگان ضربه عشق)….. 101 جدول4-6: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون خرده مقیاس احساسی آزمون LTSI (نشانگان ضربه عشق)….. 101 جدول4-7: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون خرده مقیاس رفتاری آزمون LTSI (نشانگان ضربه عشق) .. 102 جدول 4-8: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون BDI (افسردگی بک) …………………………………………………………………… 102 جدول4-9: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون   GAF (شاخص کلی عملکرد)……………………………………………………….. 103 جدول 4-10: مقایسه پس آزمون شدت نشانگان ضربه‌ی عشق (LTI) در دو گروه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 104 جدول 4-11: مقایسه پس آزمون نمرات مقیاس کلی پرسشنامه نشانگان ضربه عشق ( (LTSI در دو گروه …………………………………………………………………………… 105 جدول 4-12: مقایسه پس آزمون نمرات خرده مقیاس شناختی پرسشنامه نشانگان ضربه عشق (LTSI) در دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون…………………. 106 جدول 4-13: مقایسه پس آزمون نمرات خرده مقیاس احساسی پرسشنامه نشانگان ضربه عشق (LTSI) در دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون ……………….. 107 جدول 4-14: مقایسه پس آزمون نمرات خرده مقیاس احساسی پرسشنامه نشانگان ضربه عشق (LTSI ) در دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون……………….. 108 جدول 4-15: مقایسه پس آزمون افسردگی (BDI-II) در دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون ……………………………………………………………………………………………………… 109 جدول 4-16: مقایسه پس آزمون شاخص کلی عملکرددر دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون…………………………………………………………………………………………………………. 110 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: فصل اول کلیات پژوهش 1-1- مقدمه عشق به اشكال گوناگون از راه می‌رسد، نوعی از خود بی‌خودی وسواس گونه و ذهنیتی افسون شده كه تمامی زندگی فرد را در تصرف خود در می‌آورد؛ معمولا تجربه چنین حالتی باشكوه است، ولی مواقعی هم هست، كه شیدایی و از خود بی خودی، بیش از آنكه لذت بیافریند، پریشانی می‌آورد. اگر عشق تنها یك ویژگی حقیقی داشته باشد، این است كه هرگز نمی‌ماند. ناپایداری بخشی از ماهیت شیدایی عشق است (یالوم[1]، 1388). هرچند فقدان عموما به از دست دادن یك ابژه عشقی[2] به دنبال مرگ یا بیماری در نظر گرفته می‌شود، اما گاهی فقدان بدون مرگ ابژه عشقی نیز رخ می‌دهد و فرآیند سوگ تجربه می‌شود (هاروی و میلر[3]، 2000). یکی از شایع‌ترین و عمیق‌ترین تجربه‌های فقدان و سوگ، ناکامی ناشی از فروپاشی روابط رومانتیک و عمدتاً عشق رومانتیک می‌باشد. مساله‌ای كه در تاریخ ادبیات آشكار و انكارناپذیر، اما به همان اندازه در تاریخ ادبیات پژوهشی، مبهم و كم رنگ است. این در حالی است كه تجربه فرایند سوگ ناشی از فروپاشی روابط رومانتیك، مانند فرایند سوگ در دیگر انواع فقدان است (لوكوت[4]، 2007؛ هاروی و میلر، 2000؛ به نقل از دهقانی، 1389). جدایی از عشق در دوران جوانی یكی از بزرگ ترین ضربه‌هایی است كه می‌تواند برای افراد اتفاق بیفتد. در این دوران وقتی از افراد خواسته شد، حوادث ناسازگار و ناگوار زندگی خود را یادآوری كنند، در بیشتر موارد یكی از شایع‌ترین پاسخ‌ها، پریشانی رابطه یا اتمام رابطه عاشقانه در حال ظهور بود (اكبری و همكاران، 1391). پیامد عشق ناكام معمولا بین 6 ماه تا دو سال به شكل آزار ذهنی تجربه می‌شود. البته همه به یك اندازه رنج نمی‌برند، چگونگی واكنش افراد نسبت به جدایی به عوامل زیادی بستگی دارد، از جمله خودپنداره، سنجش واقعیت و هوش هیجانی. برخی افراد دلبستگی قطعی مانند كودكان پیدا می‌كنند و مقابل عده‌ای برای غلبه نسبتا سریع به شكست عشق انعطاف‌پذیری دارند (سمنژاد و همكاران، 1390). ﭘﺎرﻛﺲ (2006؛ به نقل از دهقانی، 1389) در ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از دﺳﺖ دادن اﺑﮋه ﻋﺸﻘﻲ در دوره ﺟﻮاﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﺑﻪ‌هاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻓﺮاد اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ. همه‌ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، اﻣﻴﺪﻫﺎ و روﻳﺎﻫﺎی فرد ﻓﺮو ﻣﻲ‌پاشد. ﺗﻤﺎﻣﻲ دﻧﻴﺎی او رﻧﮓ ﻣﻲﺑﺎزد و ﺑﺎ ترسی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲشود ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮ روی ﺳﻮگ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺮگ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﺑﺮ روی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ رواﺑﻂ ﻋﺸﻘﻲ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺮاوان، ﺑﺨﺼﻮص در دوران نوجوانی و ﺟﻮاﻧﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده‌ای ﺑﺮای زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺺ در ﺑﺮدارد، بنابراین لازم است که تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد. 1-2- بیان مساله بسیاری از اوقات عشق آنگونه می‌آید كه كمتر انتظار آن را داریم. در این موقعیت، آنچه انجام می‌شود، فقط برخورد با فردی است كه با تصویر ما از محبوب منطبق میشود، تصویری كه همگی در عوالم مطلوب خویش داریم. در واقع وقتی از آن طرف توافقی دیده می‌شود، عشق آغاز می‌شود. اما گاهی این توافق به هم می‌خورد و جدایی صورت می‌پذیرد (گلاسر[5]، 1390). جدایی از عشق می‌تواند برای هر فردی ضربه‌ای بزرگ محسوب شود و تبدیل به یكی از غم انگیز ترین حادثه‌ها و تلخ ترین دوران زندگی فردشود، اما باید پذیرفت كه ناپایداری بخشی از ماهیت شیدایی عشق است (یالوم، 1388). یکی از شایع‌ترین و عمیق‌ترین تجربه‌های فقدان و سوگ ناکامی ناشی از فروپاشی روابط رومانتیک و عمدتاً عشق رومانتیک می‌باشد. ﻣﺴﺎﻟﻪ‌ای ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت آﺷﻜﺎر و اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه در ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻣﺒﻬﻢ و ﻛﻢرﻧﮓ اﺳت. 1.  yalom 2.  Love object 3. Harvey & Miller 4.  Luquet 1. Glasser

 • پایان نامه مقایسه هیپوكندری در بین دانشجویان متأهل و مجرد

  پایان نامه مقایسه هیپوكندری در بین دانشجویان متاهل و مجرد دانلود فایل پایان نامه مقایسه هیپوكندری در بین دانشجویان متأهل و مجرد مقدمه در اختلال هیپوكندریا فرد نگران سلامت خود و ابتلاء به اختلالات بدی فرضی است كه عمده شكایت…

 • بهینه سازی مصرف انرژی الكتریكی در كارگاههای صنعتی

  بهینه سازی مصرف انرژی الكتریكی در كارگاههای صنعتی دانلود فایل بهینه سازی مصرف انرژی الكتریكی در كارگاههای صنعتی مقدمه: اغلب دستگاهها و مصرف كنندگان الكتریكی برای انجام كار مفید نیازمند مقداری راكتیو برای مهیا كردن شرایط لازم برای كار هستند…

 • پرسشنامه بررسی و ارزیابی میزان توانمندی كاركنان گمرک آبادان

  بررسی و ارزیابی میزان توانمندی كاركنان گمرک,پرسشنامه بررسی و ارزیابی میزان توانمندی كاركنان گمرک آبادان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه بررسی و ارزیابی میزان توانمندی كاركنان گمرک آبادان,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه…

 • مقاله بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی

  پروژه بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی,تحقیق بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی,دانلود تحقیق بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی,مقاله بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب…

 • پروژه کارآفرینی تأسیس کارخانه بخاری

  بخاری,پروژه کارآفرینی تأسیس کارخانه بخاری,پروژه کارافرینی تأسیس کارخانه بخاری,تأسیس,توجیه اقتصادی تأسیس کارخانه بخاری,دانلود پروژه تأسیس کارخانه بخاری,دانلود کارآفرینی تأسیس کارخانه بخاری,طرح توجیه فنی تأسیس کارخانه بخاری,طرح توجیهی تأسیس کارخانه بخاری,کارآفرینی تأسیس کارخانه بخاری,کارخانه دانلود فایل پروژه کارآفرینی تأسیس کارخانه بخاری…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,پروژه کارافرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,توجیه اقتصادی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,تولید,دانلود پروژه کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,طرح توجیه فنی کارخانه تولید…

 • کار تحقیقی - مقرات کنوانسیون شیکاگو

  تحقیق و بررسی کار تحقیقی,تحقیق و بررسی مقرات کنوانسیون شیکاگو,دانلود کار تحقیقی مقرات کنوانسیون شیکاگو,کار تحقیقی,کار تحقیقی - مقرات کنوانسیون شیکاگو,کار تحقیقی مقرات کنوانسیون شیکاگو 110 ص,مقرات کنوانسیون شیکاگو دانلود فایل کار تحقیقی - مقرات کنوانسیون شیکاگو فهرست مطالب عنوان                                                                    …

 • سمینار بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها

  بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها,پروژه بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها,تحقیق بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها,سمینار بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها دانلود فایل سمینار بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها فایل بصورت…

 • پایان نامه بررسی جو سازمانی در موسسات اموزش عالی دولتی وغیر دولتی

  پایان نامه بررسی جو سازمانی در موسسات اموزش عالی دولتی وغیر دولتی دانلود فایل [1]

 • تحقیق معماری سعدآباد

  تحقیق معماری سعدآباد دانلود فایل فهرست مندرجات:نهفتن۱ ویژگی‌های جغرافیایی۲ تاریخچه۳ فهرست کاخ-موزه‌های موجود در مجموعه سعدآباد۳.۱ ساختمان بهمن کاخ بهمن۳.۲ کاخ احمد شاهی۳.۳ کاخ اختصاصی۳.۴ ساختمان جمهورکاخ ملکه مادر۳.۵ کاخ-موزه سبز (قصر سنگی، کاخ شهوند، کاخ رضا شاه پهلوی)۳.۶ کاخ‌موزه…

 • سمینار برق بررسی جریان نشتی درین القا شده از گیت GIDL و کاهش نشت توان با کنترل GIDL ترانزییستورMOSFET

  سمینار برق بررسی جریان نشتی درین القا شده از گیت GIDL و کاهش نشت توان با کنترل GIDL ترانزییستورMOSFET دانلود فایل سمینار برق بررسی جریان نشتی درین القا شده از گیت GIDL و کاهش نشت توان با کنترل GIDL ترانزییستورMOSFET …

 • مقاله جستجو در وب پنهان

  مقاله جستجو در وب پنهان دانلود فایل [1]

 • مقاله بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله

  پروژه بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله,تحقیق بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله,دانلود تحقیق بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله,مقاله بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله دانلود فایل مقاله بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله در 10 صفحه ورد قابل…

 • اسامی لاتین علفهای هرز ایران برای بابیلون

  اسامی لاتین علفهای هرز ایران برای بابیلون,دانلود آهنگ,دانلود اسامی لاتین علفهای هرز ایران برای بابیلون,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود اسامی لاتین علفهای هرز…

 • گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در این صنعت

  دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در این صنعت,دسنتگاههای بكار رفته در صنعت سیمان,صنعت,صنعت سیمان,کاراموزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در این صنعت,کارورزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در…

 • پایان نامه طراحی و ساخت محیط نرم افزاری کنترل مانیتورینگ از طریق اینترنت

  پایان نامه طراحی و ساخت محیط نرم افزاری کنترل مانیتورینگ از طریق اینترنت دانلود فایل پایان نامه طراحی و ساخت محیط نرم افزاری کنترل مانیتورینگ از طریق اینترنت چکیده:  در حال حاضر، اکثر کارخانجات و واحدهای تولیدی در دنیا مجهز…

 • پروژه متلب راه اندازی موتور DC توسط چاپر کلاس C

  پروژه متلب راه اندازی موتور DC توسط چاپر کلاس C,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه متلب راه اندازی موتور DC توسط چاپر کلاس C,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

 • پروژه کارآفرینی تولید سرکه صنعتی(با ظرفیت 1500 تن در سال)

  پروژه کارآفرینی تولید سرکه صنعتی(با ظرفیت 1500 تن در سال),پروژه کارافرینی تولید سرکه صنعتی(با ظرفیت 1500 تن در سال),توجیه اقتص,دانلود پروژه تولید سرکه صنعتی(با ظرفیت 1500 تن در سال),دانلود کارآفرینی تولید سرکه صنعتی(با ظرفیت 1500 تن در سال),طرح توجیه فنی…

 • نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی

  نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی دانلود فایل نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی این پروژه نقش سازنده…

 • پرسشنامه سیاهه پرخاشگری اهواز (AAI)زاهدی فر و همکاران (1379)

  پرسشنامه سیاهه پرخاشگری اهواز (AAI)زاهدی فر و همکاران (1379) دانلود فایل پرسشنامه سیاهه پرخاشگری اهواز  (AAI)زاهدی فر و همکاران (1379) منابع زاهدی فر، شهین، نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین (1379). ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش پرخاشگری. مجله ی…

 • پاورپوینت صكوك

  انواع اوراق صکوک تشریح کامل صکوک اجاره,انواع صکوک,اوراق اجاره تأمین دارایی,اوراق اجاره تامین نقدینگی,اوراق اجاره رهنی,پاورپوینت صكوك,تعریف وتاریخچه صكوك,دانلود پاورپوینت صكوك دانلود فایل عنوان: پاورپوینت صكوك دسته: حسابداری- مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت…

 • تفاوت بین قانون تجارت قدیم و لایحه جدید

  تفاوت بین قانون تجارت قدیم و لایحه جدید,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تفاوت بین قانون تجارت قدیم و لایحه جدید,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل بررسی…

 • مقاله اکولوژی کشاورزی

  اکولوژی کشاورزی,بررسی اکولوژی کشاورزی,پروژه اکولوژی کشاورزی,تحقیق اکولوژی کشاورزی,دانلود اکولوژی کشاورزی,درباره اکولوژی کشاورزی,مقاله اکولوژی کشاورزی دانلود فایل مقاله اکولوژی کشاورزی مفهوم کشاورزی  در اکولوژی مفهوم کشاورزی پایدار پاسخ نسبتا جدیدی است به کاهش در کیفیت منبع طبیعی پایه که وابسته به…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی کاری

  فصل دوم کیفیت زندگی کاری,مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی کاری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی کاری در 41 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,پروژه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,تحقیق بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون…

 • مقاله ادبیات حماسی

  مقاله ادبیات حماسی دانلود فایل ادبیات حماسی در حماسه شاعر با داستان هایی شفاهی سروکار دارد که در آن ها شرح پهلوانی ها، عواطف و احساسات مختلف مردم یک روزگار و مظاهر میهن دوستی و فداکاری و جنگ با قباهی…

 • پاورپوینت مهمانسرای عباسی اصفهان

  پاورپوینت مهمانسرای عباسی اصفهان,دانلود پاورپوینت مهمانسرای عباسی اصفهان دانلود فایل پاورپوینت مهمانسرای عباسی اصفهان این پاورپوینت در 43 اسلاید می باشد. فهرست مطالب اسلایدها : مهمانسرای عباسی (اصفهان)مهمانسرامعماری مهمانسرای عباسیکاروانسرا، مهمانسرا می شودمعماری مهمانسرای عباسیتصاویر از مهمانسرای عباسیمنابع

 • مقاله پیرامون تجارت الکترونیکی (e-Commerce)

  مقاله پیرامون تجارت الکترونیکی (e-Commerce),مقاله پیرامون تجارت الکترونیکی (eCommerce) دانلود فایل [1]

 • مقاله نقدی بر چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی

  مقاله نقدی بر چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی دانلود فایل مقاله نقدی بر چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی فهرست: چرایی و چگونگی وقوع انقلابها عامل x در انقلاب دیدگاههای مختلف درباره پدیدة انقلاب بخشهای برگزیده ای از متن: چرایی و…

 • پاورپوینت "مشتری یاری" در كنفرانس بین المللی مدیریت مشتری

  پاورپوینت "مشتری یاری" در كنفرانس بین المللی مدیریت مشتری,جذب مشتری,روابط جذب كننده,فعالیتهای جذب كننده,مشتری یاری,همدلی با مشتری,همفکری با مشتری,همکاری با مشتری دانلود فایل كسب و كارهای امروز به شراكت، اتحاد و اعتماد به پیوندها نیاز دارند و برای رسیدن به…

 • اسلام مشكل اساسى عشق و محبت را بدین وسیله حل می ‏كند

  اسلام مشكل اساسى عشق و محبت را بدین وسیله حل می ‏كند,دانلو,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق وبررسی اسلام مشكل اساسى عشق و محبت را بدین وسیله حل…

 • پایان نامه بررسی تطبیقی اثری از كمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی

  بررسی تطبیقی اثری از كمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی,پایان نامه بررسی تطبیقی اثری از كمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی,كمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی دانلود فایل پایان نامه بررسی تطبیقی اثری از…

 • مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها

  دان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها دانلود فایل مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها در 110 صفحه ورد…

 • بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

  بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود فایل فهرست مطالب عنوان ................................ صفحه مقدمه............................................................................... 1 بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی..... 4 فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی................................... 5 مبحث اول: مفهوم و تعریف.............................................. 5 مبحث :…

 • پیشینه پژوهش و مبانی نظری استرس شغلی (فصل دو)

  پیشینه پژوهش و مبانی نظری استرس شغلی (فصل دو) دانلود فایل پیشینه پژوهش و مبانی نظری استرس شغلی (فصل دو) در 43صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…