ارائه یک چارچوب نرم افزاری برای عینیت بخشی به الگوی معماری سرویس غنی

ارائه یک چارچوب نرم افزاری برای عینیت بخشی به الگوی معماری سرویس غنی,دا,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار

دانلود فایل

ارائه یک چارچوب نرم افزاری برای عینیت بخشی به الگوی معماری سرویس غنی دانلود پایان نامه  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار با موضوع: در 58 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc + به همراه فایل pdf چکیده معماری سرویس غنی، یک الگوی طراحی )معماری( برای بکارگیری معماری سرویسگرا )SOA( است. این الگو، امکان تجزیه سلسله مراتبی معماری یک سامانه به دغدغه های مجزا و در نتیجه امکان تسلط بر جنبه های مختلف سامانه، تعامالت آنها و حسابرسی دغدغه های متقاطع را به شکلی دقیق و ملموس فراهم میکند. سرویسهای غنی با بهرهگیری از فناوری گذرگاه سرویس سازمانی )ESB(، امکان نگاشت ساده و مستقیم به شبکه سامانه ای از سامانه ها را نیز فراهم میکنند. هر سرویس غنی، وابستگیها و ارتباطات خود با سایر بخشهای سلسلهمراتب را مدیریت میکند؛ بهعبارت دیگر، سازوکارهایی مانند مسیریابی پیامها در سلسله مراتب، رسیدگی به دغدغه های متقاطع، و پشتیبانی از انواع پروتکل های ارتباطی، درون خود سرویس غنی تعبیه شده است. بدین ترتیب، مساله عینیت بخشی به معماری سرویس غنی از ابعاد مختلف پیچیده است. ما دو راه کار را در این زمینه شناسایی کردهایم. راهکار اول، دید استقرار است که نگاشت معماری سرویس غنی به امکانات نرم افزار Mule ESB میباشد. راهکار دوم، در پروژه OOI مطرح شده است. این راهکارها، بهخوبی از ویژگی های کیفی معماری سرویس غنی مانند سلسله مراتب، فراکتال و تطبیق پذیری پشتیبانی نمیکنند. در این تحقیق، الگوی معماری سرویس غنی را با ارائه یک معماری مبتنی بر الگوهای یکپارچه سازی سازمانی )EIP( عینیت بخشی کردهایم. معماری پیشنهادی، شامل شبکه ای از داللهای پیام است که عملیات پیام رسانی در سلسله مراتب سرویس های غنی را بهصورتی مقیاس پذیر انجام میدهند. بهعالوه، یک زبان توصیف معماری )ADL( برای سرویس های غنی ارائه کردهایم. چارچوب پیشنهادی، شامل زبان توصیف معماری و یک زنجیره ابزاری است که معماری پیشنهادی را عملیاتی میکند. بنابراین، برای استقرار سرویسهای غنی، ابتدا فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی بر اساس زبان توصیف معماری نوشته میشوند، سپس با ترجمه و اجرای آنها، سامانه مربوطه راه اندازی میشود. مطالعه موردی، یک سامانه برای دریافت، پردازش و انتشار خودکار اخبار است. نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی از طریق پیاده سازی این سامانه بررسی شده است. ویژگیهای کیفی اصلی عبارتند از قابلیت یکپارچه سازی )افقی(، سلسله مراتب، فراکتال، تطبیق پذیری و مقیاس پذیری. نتیجه اینکه، چارچوب پیشنهادی، قابلیت یکپارچه سازی و مقیاس پذیری الزم در پیاده سازی سامانهای از سامانه ها را با روشی سریع مبتنی بر فناوری موجود فراهم میکند. واژگان کلیدی: الگوی معماری سرویس غنی معماری سرویسگرا سامانهای از سامانه ها یکپارچه سازی سرویسگرا سرویس وب جداسازی دغدغه ها فهرست مطالب چکیده     فهرست شکلها       فهرست جدولها      فهرست علائم اختصاری       فصل اول مقدمات   -3-3 مقدمه          -9-3 طرح مساله   -1-3 انگیزه و جایگاه تحقیق  -4-3 سواالت تحقیق -5-3 محدوده تحقیق -6-3 مراحل تحقیق -7-3 ساختار پایاننامه          فصل دوم ادبیات موضوع      -3-9 تعریف اصطالحات      -3-3-9 چارچوب نرم افزاری -9-3-9 یکپارچه سازی       -1-3-9 یکپارچه سازی سرویسگرا -3-3-9 دغدغه های متقاطع -9-9 الگوی معماری سرویس غنی      -3-9-9 مقدمه       -3-3-9-9 وضعیت توسعه سرویسهای وب        -9-3-9-9 چالش یکپارچه سازی افقی و عمودی سرویس ها -1-3-9-9 راهکار -9-9-9 معماری منطقی       -1-9-9 فرآیند توسعه سرویس غنی      -4-9-9 کارهای مرتبط با معماری سرویس غنی  -5-9-9 ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی    -3-5-9-9 قابلیت یکپارچه سازی        -9-5-9-9 سلسله مراتب      -1-5-9-9 فراکتال 91 -4-5-9-9 تطبیق پذیری      -5-5-9-9 مقیاس پذیری -1-9 الگوهای یکپارچه سازی سازمانی -3-1-9 نمونه کاربرد الگوهای یکپارچه سازی سازمانی     -9-1-9 الگوهای یکپارچه سازی سازمانی و       ESB -4-9 گذرگاه سرویس سازمانی            -3-4-9 نمونه کاربردESB -9-4-9 معرفی      Mule ESB -3-9-4-9 آشنایی با            Mule Studio -3-3-9-4-9 ویرایشگرها     -9-3-9-4-9 سازه بلوكها -1-3-9-4-9 جریانها          -4-3-9-4-9 نرما فزارهای کاربردی   -5-3-9-4-9 پیام ها           -9-9-4-9 چگونگی عملکرد             Mule -1-4-9 معرفی     JBoss Fuse -3-1-4-9 معرفی Apache Camel -3-3-1-4-9 معماری         Camel -9-3-1-4-9 اصطالحات 11 Camel -1-3-1-4-9 مثال :3 افزودن مسیرها با زبان دامنه خاص جاوا         -4-3-1-4-9 مثال :9 افزودن مسیرها با زبان دامنه خاص   Spring -9-1-4-9 معرفی              Apache ActiveMQ -3-9-1-4-9 دلیل استفاده از              ActiveMQ -9-9-1-4-9 انواع ارتباط در            ActiveMQ -4-4-9 مقایسه Mule ESB و            JBoss Fuse -5-9 معماری سرویس-مولفه -3-5-9 مولفه ها و ترکیبها    -9-5-9 دامنه ها    -1-5-9 شناخت مولفه ها      -4-5-9 مقیدسازی  -5-5-9 سیم و ترقی            -6-9 جمع بندی     فصل سوم معرفی و بازبینی کارهای مرتبط        -3-1 دید استقرار معماری سرویس غنی            -3-3-1 توضیح راهکار       -9-3-1 نمونه استقرار سرویس غنی    -1-3-1 نقد          -3-1-3-1 نمایش معماری با الگوهای یکپارچه سازی سازمانی         -9-1 راهکار         OOI -3-9-1 توضیح راهکار       -9-9-1 نقد          -3-9-9-1 نمایش معماری با الگوهای یکپارچه سازی سازمانی         -1-1 عینیت بخشی با واسطه فناوریهای دیگر     -3-1-1 مثال: عینیت بخشی با واسطه معماری سرویس-مولفه          -3-1-1 نقد          -4-1 جمع بندی و نتیجه گیری           فصل چهارم معماری و چارچوب نرمافزاری پیشنهادی       -3-4 معماری پیشنهادی       -3-3-4 نمایش معماری با الگوهای یکپارچه سازی سازمانی -9-3-4 شبکه داللهای پیام     -1-3-4 نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری -3-1-3-4 قابلیت یکپارچه سازی        -9-1-3-4 سلسله مراتب      -1-1-3-4 فراکتال -4-1-3-4 تطبیق پذیری      -5-1-3-4 مقیاس پذیری      -9-4 چارچوب نرم افزاری   -3-9-4 فایل های پیکربندی سرویسهای غنی -9-9-4 ترجمه فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی            -1-9-4 استقرار سرویسهای غنی        -4-9-4 نمایش گرافیکی سلسله مراتب سرویسهای غنی      دید مولفه و متصل کننده       -1-4 زبان توصیف معماری  -3-1-4 سرویس غنی          -9-1-4 نقشها       -1-1-4 تعاملها      -4-1-4 سرویسهای غنی زیرساختی     -5-1-4 سرویسهای غنی کاربردی مرکب          -6-1-4 سرویسهای غنی کاربردی ساده -7-1-4 نکات عمومی درباره اعالنها    -8-9-4 استفاده مجدد از طراحی معماری           -4-4 جمع بندی و نتیجه گیری فصل پنجم مقایسه و ارزیابی  -3-5 مطالعه موردی سامانه انتشار خودکار اخبار -3-3-5 هدف از انجام مطالعه موردی  -9-3-5 معرفی سامانه انتشار اخبار     -1-3-5 پیادهسازی با دید استقرار       -3-1-3-5 پیاده سازی سامانه اخبار با   Mule ESB -3-3-1-3-5 دریافت خبر     -9-3-1-3-5 پردازش و ذخیره خبر     -1-3-1-3-5 انتشار خبر -4-3-1-3-5 رهگیری خطاها -5-3-1-3-5 نمونه اجرا -9-1-3-5 نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری         -3-9-1-3-5 قابلیت یکپارچه سازی     -9-9-1-3-5 سلسله مراتب   -1-9-1-3-5 فراکتال          -4-9-1-3-5 تطبیق پذیری   -5-9-1-3-5 مقیاس پذیری   -4-3-5 پیاده سازی با معماری و چارچوب پیشنهادی         -3-4-3-5 پیکربندی سرویسهای غنی -3-3-4-3-5 پیکربندی سرویس غنی   News System -9-3-4-3-5 پیکربندی سرویس غنی   Feed -1-3-4-3-5 پیکربندی سرویس غنی   Publish -9-4-3-5 ترجمه فایلهای پیکربندی     -1-4-3-5 استقرار سامانه انتشار خودکار اخبار   -4-4-3-5 نحوه دستیابی به ویژگی های کیفی معماری       -3-4-4-3-5 قابلیت یکپارچه سازی     -9-4-4-3-5 سلسله مراتب   -1-4-4-3-5 فراکتال          -4-4-4-3-5 تطبیق پذیری   -5-4-4-3-5 مقیاس پذیری   -9-5 مطالعه موردی           COCOME -3-9-5 هدف از انجام مطالعه موردی  -9-9-5 معرفی مطالعه موردی           -3-9-5 نمونهای از تعاملها در سطح سامانه تجارت          -9-9-5 پیاده سازی با چارچوب پیشنهادی          -1-5 ارزیابی       -3-1-5 مشخصات محیط ارزیابی       -9-1-5 بررسی زمان پاسخ سامانه اخبار           -1-1-5 بررسی تاثیر سلسله مراتب     -4-1-5 بررسی تاثیر مقیاس کردن -4-5 مقایسه روشهای عینیت بخشی به معماری سرویس غنی -5-5 جمع بندی و نتیجه گیری فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهاد کارهای آتی -3-6 نتیجه تحقیق -9-6 درسهایی که آموختیم -1-6 مرور سواالت تحقیق    -4-6 پیشنهاد برای ادامه تحقیق -5-6 جمع بندی و نتیجه گیری مراجع فرهنگ واژگان  

 • كاربرد هوش مصنوعی در مراكز آموزشی

  كاربرد هوش مصنوعی در مراكز آموزشی دانلود فایل كاربرد هوش مصنوعی در مراكز آموزشی مقدمه نقش رباتها وآینده آنها در رابطه با شیوهای آموزشی هدف این نوشته است. سوالهای متعدی در این رابطه مطرح است. از جمله اینکه: آیا رباتها…

 • کاشت خیار در گلخانه

  کاشت خیار در گلخانه دانلود فایل کاشت خیار در گلخانه کاشت خیار در گلخانه فهرست  انتخاب زمان کشت نحوه کشت تراکم بوته ها آبیاری اولیه هرس اولیه  برداشت محصول انتخاب زمان کشت : قبل از هر اقدامی در مورد کشت…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران

  بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران,پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران,رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه…

 • پایان نامه طراحی مدل تخمین جریان ترافیک بر پایه بکارگیری شبکه های عصبی

  پایان نامه طراحی مدل تخمین جریان ترافیک بر پایه بکارگیری شبکه های عصبی دانلود فایل پایان نامه طراحی مدل تخمین جریان ترافیک بر پایه بکارگیری شبکه های عصبی چکیده : سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS)، یکی از راهکارهای حل…

 • دانلود پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی

  ارتباط میان فعالیتها وشرکتها,افزایش اهمیت خدمات,پویایی ص,تأثیر مراحل مختلف توسعه برصنایع و بازارهای جهانی,تجزیه وتحلیل محیطی وتجزیه وتحلیل رقیب,تحولات جدید مؤثربرنقش استراتژیک بازاریابی,تکنولوژی اطلاعات,جهانی شدن,دانلود پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی,فرایند طراحی واجرای استراتژی…

 • پایان نامه نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان

  پایان نامه نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان,پروژه نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان,تحقیق نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان,دانلود پایان نامه…

 • پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت اسلامی

  بینش اسلام پیرامون مدیریت,پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت اسلامی,حق,دانلود پاورپوینت آماده ارائه کلاسی درس تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی,دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک,شرایط تکلیف,مدیریت امانت است,مدیریت بیشتر هدایت است تا حکومت,مدیریت تکلیف است نه حق,مدیریت خدمت…

 • بررسی میزان استفاده از قواعد كتابشناختی (جدول)

  بررسی میزان استفاده از قواعد كتابشناختی (جدول) دانلود فایل بررسی میزان استفاده از قواعد كتابشناختی (جدول) چكیده در این نوشته پایان نامه های كارشناسی ارشد كتابداری و اطلاع رسانی دانشگده تهران به منظور آگاهی از میزان استفاده از قواعد كتابشناختی…

 • پایان نامه بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق

  پایان نامه بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق (14-11) ساله ی کانون اصلاح و تربیت دانلود فایل پایان نامه بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق مقدمه خانواده یكی از مهمترین و مقدسترین نهادهای اجتماعی است كه در طول…

 • سرمازدگی گیاهان

  سرمازدگی گیاهان دانلود فایل سرمازدگی گیاهان  پیش گفتار فصل اول : سرما زدگی درختان 1-1)    دما و آثار حیاتی آن روی گیاه 1-2) وارونگی دمایی 1-3) وضعیت گرمایی گیاه و بیلان انرژی تشعشعی 1-4) بیلان انرژی در یك شب…

 • کارافرینی تولید خوراک دام

  کارافرینی تولید خوراک دام دانلود فایل کارافرینی تولید خوراک دام مقدمه : تولید خوراك دام از ضایعات كشاورزیامروزه بیش از هر زمان دیگر نظر موسسات علمی وتحقیقاتی و دانشمندان علوم تغدیه ای به منابع جدید و ارزان قیمت برای تهیه…

 • دعا و باورهای مردم

  پایان نامه دعا و باورهای مردم,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,دعا و باورهای مردم دانلود فایل دعا…

 • پروژه ریخته گری فلزات بازاریابی و اجرا

  پروژه ریخته گری فلزات بازاریابی و اجرا دانلود فایل پروژه ریخته گری فلزات بازاریابی و اجرا فهرست: فصل اول كلیاتی درباب ریخته گری  فلزات فصل دوم تحقیقات بازاریابی فصل سوم مراحل اجرای پروژه ================== خلاصه و چكیده همان طور كه…

 • پایان نامه بررسی تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

  پایان نامه بررسی تلقیح مصنوعی و اجاره رحم,پروژه بررسی تلقیح مصنوعی و اجاره رحم,تحقیق بررسی تلقیح مصنوعی و اجاره رحم,دانلود پایان نامه بررسی تلقیح مصنوعی و اجاره رحم,مقاله بررسی تلقیح مصنوعی و اجاره رحم دانلود فایل پایان نامه بررسی تلقیح…

 • پایان نامه دوستیابی اینترنتی

  پایان نامه دوستیابی,پایان نامه دوستیابی اینترنتی,دوستیابی اینترنتی دانلود فایل پایان نامه دوستیابی اینترنتی 1مقدمه انسان امروز در جامعه ای زندگی می کند که نیازمند برقراری رابطه با محیط اطراف و افراد حاضر در جامعه خویش می باشد . جهان امروز…

 • پایان نامه بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگیهای (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

  پایان نامه بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگیهای (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگیهای (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه مقدمه بررسی…

 • مقاله موزاییک

  مقاله موزاییک دانلود فایل مقاله موزاییک تعریف: موزائیك كف پوشی است متراكم از مصالح سنگی و سیمانی كه با اشكال مختلف و ضخامت كم ساخته می شود و كیفیت آن بستگی به خواص مصالح آن دارد. تعیین ابعاد و وضعیت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حضور ذهن و مراقبه در روانشناسی

  فصل دوم حضور ذهن و مراقبه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش حضور ذهن و مراقبه در روانشناسی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش حضور ذهن و مراقبه در روانشناسی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل…

 • پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه

  پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه,پایان نامه دکترا بررسی دررفتگی شانه,فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه دانلود فایل پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه چکیده مقدمه: شانه متحرک‏ترین…

 • كارآموزی حسابداری (شركت مادر تخصصی صندوق)

  كارآموزی حسابداری (شركت مادر تخصصی صندوق) دانلود فایل كارآموزی حسابداری (شركت مادر تخصصی صندوق) مقدمه لازم به ذكر است كه اینجانب پس از قبولی در امتحان كتبی بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم اقتصادی اجتماعی كشور ( ب منظور…

 • پرسشنامه معنویت در کار

  احساس همبستگی,پرسشنامه,پرسشنامه معنویت در کار,معنویت در کار,میلین,همسویی دانلود فایل روایی و پایایی: دارد  تعداد سوال:۲۰  نوع فایل : ورد  ابعاد ( مولفه ) : دارد پرسش­نامه مربوط به معنویت در كار، با استفاده و اقتباس از پرسش­نامه معنویت در محیط…

 • پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور (1995)

  پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور (1995) دانلود فایل پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور (1995) منبع خالق خواه، علی و بابائی منقاری، محمد مهدی. (1393). رابطه سبک­های دلبستگی و هوش معنوی با نگرش دینی. مجله دین و سلامت، دوره…

 • پایان نامه تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

  پایان نامه تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل دانلود فایل [3]

 • ترجمه تحقیقات میدانی در زمین¬های گودالی

  ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش,ترجمه تحقیقات میدانی در زمین¬های گودالی,مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش دانلود فایل In karst or any other terrain, a thorough site investigation precedes construction to assess the suitability of…

 • ارایه برنامه زمانبندی حركت قطار با الگوریتم ابتكاری بر پایه شاخه و حد با مطالعه موردی از شبكه ایران و مقایسه با مدل های فعلی و تجزیه و تحلیل نتایج

  ارایه برنامه زمانبندی حركت قطار با الگوریتم ابتكاری بر پایه شاخه و حد با مطالعه موردی از شبكه ایران و مقایسه با مدل های فعلی و تجزیه و تحلیل نتایج,ارایه برنامه زمانبندی حركت قطار ها با استفاده از الگوریتم ابتكاری…

 • آموزش تولید و پرورش قارچ صدفی

  آموزش تولید و پرورش قارچ صدفی دانلود فایل آموزش تولید و پرورش قارچ صدفی  روش تولید قارچ صدفی مكانهای مناسب برای تولید قارچ صدفی كیت قارچ چیست روش نگه داری از قارچ صدفی مشكلات احتمالی درپرورش ونگه داری قارچ صدفی…

 • پروژه بررسی انواع سیستم های بارکدینگ

  انواع,بارکدینگ,پایان نامه بررسی انواع سیستم های بارکدینگ,پروژه بررسی انواع سیستم های بارکدینگ,تحقیق بررسی انواع سیستم های بارکدینگ,دانلود پایان نامه بررسی انواع سیستم های بارکدینگ,سیستم,مقاله بررسی انواع سیستم های بارکدینگ دانلود فایل پروژه بررسی انواع سیستم های بارکدینگ مقدمه: امروزه سیستمهای…

 • مقاله بافندگی حلقوی

  مقاله بافندگی حلقوی دانلود فایل مقاله بافندگی حلقوی بخشهایی از متن: پارچه‌ها از نظر مواد بکار رفته انواع گوناگون دارند از جمله پنبه‌ای(نخی)، پشمی، ابریشمی . غیره. به بخشی از بازار که پارچه‌فروشی‌ها در آن قرار دارند بازار بزازها گفته…

 • پاورپوینت عملکرد سازمانی (فصل چهارم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی)

  پاورپوینت عملکرد سازمانی (فصل چهارم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی),تعریف ارزیابی عملکرد,دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی با عنوان عملکرد سازمانی,روش درجه بن,روش…

 • تحقیق در مورد خودروهای برقی

  تحقیق در مورد خودروهای برقی دانلود فایل تحقیق در مورد خودروهای برقی فهرست مطالب عنوان                                                                                                                        صفحه بخش اول : نحوه تأمین انرژی و عملكرد خودروی برقی مقدمه................................................................................................................................ 2 فصل اول: خصوصیات خودرو برقی 1-1 تعریف خودرو برقی.................................................................................................. 3 1-2…

 • مقاله واژة اصلاحات

  مقاله واژة اصلاحات دانلود فایل [1]

 • مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار

  پروژه بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار,تحقیق بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار,دانلود تحقیق بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و…

 • تجربیات مدون تدریس معلم ابتدایی (نمونه ای دیگر)

  تجربیات مدون تدریس معلم ابتدایی (نمونه ای دیگر),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل تجربیات مدون تدریس  معلم ابتدایی (نمونه ای دیگر)…

 • دانلود پایان نامه: ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و اضطراب رقابتی ورزشکاران مرد نخبه

  اضطراب رقابتی,اهداف پیشرفت,دانلود پایان نامه: ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و اضطراب رقابتی ورزشکاران مرد نخبه,رهبری,سبک های مربی,مدیریت ورزشی,ورزشکار نخبه دانلود فایل چکیده هدف از این پژوهش بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و اضطراب رقابتی…

 • پایان نامه بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی

  پایان نامه بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار…