بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر در مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد مغان

بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر در مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد مغان,پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی,د,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار

دانلود فایل

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر در مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد مغان  چکیده تحقیق:       تحقیق انجام شده با هدف بررسی رابطه کمرویی با عزت نفس در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان پارس آباد مغان صورت گرفته و روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که با اسفاده از پرسشنامه ابراز وجود (هرزبرگر وتتز،1984،به نقل از شهبازی، 1384)و آزمون عزت نفس کوپر اسمیت (1967)انجام شده است جامعه آماری این تحقیبق را دانش آموزان به تعداد 49 نفر پسر و 51 نفر دختر تشکیل می دهند همچنین برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده شد. و برای تعیین ارتباط متغییر مستقل(کمرویی)و متغییر وابسته (عزت نفس) از ترکیب همبستگی پیرسون و برای تعیین جنسیت بین دانش آموزان از آزمون Tمستقل استفاده شده است. نتایج یافته های تحقیق عبارتند از : –           بین کم رویی و عزت نفس در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان پارس آباد مغان رابطه معنی دار وجود دارد. –           میانگین عزت نفس  بین دانش آموزان دختر و پسر متوسطه شهرستان پارس آباد مغان تفاوت معنادار وجود ندارد. –           میزان کمرویی بین دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان پارس آبادمغان تفاوت معنا داری وجود دارد. مقدمه کمرویی یکی از مسائل مبتلا به جوانان و نوجوانان در جوامع کنونی است . مساله ای که حتی آن را عامل عمده ی عقب ماندگی و شکست و ناکامی ایشان در مراحل مختلف زندگی بشمار آورده اند . هر کس ممکن است با موقعیتهای ناخواسته و ناخوشایندی روبرو شود و آن گونه که باید و شاید نتواند با آنها مقابله کند و در نتیجه از نشان دادن واکنش مناسب و شایسته عاجز بماند . یا به سبب گرفتار شدن در هول و هراسی به دلیل قادر به دفاع از حقوق فردی و اجتماعی خویش نشود و به سهولت در برابر حریف و مدعی سر تسلیم فرود آورد و در آوردگاه حیات مغلوب و سرشکسته ، سر هم بر حق خویش را به رقیبان بسپارد . آیا بارها اتفاق نیفتاده که به خود گفته باشید : ” اگر جرات داشتم چنین و چنان می کردم و حقش را کف دستش می گذاشتم که دیگر به من توهین نکند ولی حیف ” آری ، صد حیف که کمرویی و حجب و حیا و یا بهتر بگوئیم ترس و تشویش بیهوده امکان هر تلاش و تقلائی را از شخص سلب می کند و وی را به نوعی فلج روحی و جسمی دچار می سازد . کمرویی را نمی توان یک عارضه ساز روانی قلمداد کرد زیرا از مجموعه ای از اختلالات و نابهنجاریهائی تشکیل می شود که گاهی ریشه و منشآ آن به دوران کودکی و تعلیم و تربیت غلط والدین و مربیان که هر گونه اعتماد به نفس را در فرزند و شاگرد خود از بین می برند ، می رسد . (ژان شارتیه ؛تالهوبراینه، 1369) .  عزت نفس از طرفی برای تمام افراد یکی از بزرگترین فضائل و سجایای انسانی است و از طرف دیگر محرک آدمی در اجرای سایر برنامه های اخلاقی و وظیفه شناسی نسبت به دیگران است .امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان نظیر کمرویی و لجبازی و پرخاشگری به عنوان اولین یا مهمترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس ، تقویت اعتماد به نفس و مهارت های فردی و اجتماعی آنان می پردازند . اعتماد به نفس رویکرد و یا نگرشی است که به فرد اجازه میدهد تا برداشت های واقعی و در عین حال مثبتی از خود و موقعیت های خود داشته باشند . (علیخانی 1383) . فهرست مطالب عنوان                 صفحه                                                                                                                  فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2 ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 3 اهداف پژوهش و فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………. 5 واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………………….. تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………          کم رویی …………………………………………………………………………………………………………………….          عزت نفس …………………………………………………………………………………………………………………. تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………….           کم رویی …………………………………………………………………………………………………………………..           عزت نفس ………………………………………………………………………………………………………………..  6 فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش            بخش اول: مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………. 8 تعاریف کم رویی …………………………………………………………………………………………………………………… 8 علل کمرویی …………………………………………………………………………………………………………………………. 9 کمروی واقعی کیست؟ …………………………………………………………………………………………………………. 13 کمرویی چگونه بر افراد تاثیر می گذارد؟ …………………………………………………………………………….. 14 ویژگیهای افراد کمرو ……………………………………………………………………………………………………………. 16 مفهوم کمرویی در بین روانشناسان و جامعه شناسان …………………………………………………………. 18 راه های پیشگیری از کمرویی در کودکان …………………………………………………………………………… 20 پیشنهادات برای کمک به کودکان کمرو و گوشه گیر ………………………………………………………… 25 عزت نفس …………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 نظریه روانشناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس ……………………………………………………….. 27 نظریه سالیوان ………………………………………………………………………………………………………………………. 28 نظریه آدلر …………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 نظریه راجرز ………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 نظریه آلپورت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 33 نظریات دیگر روانشناسان در ارتباط با عزت نفس ………………………………………………………………. 33 عزت نفس بالا و پایین ………………………………………………………………………………………………………….. 35 نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس ……………………………………………………………………………… 39 نقش پدر خانواده و تاثیر آن بر عزت نفس کودکان …………………………………………………………….. 41 کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس ……………………………………………………………………………… 42                بخش دوم : ادبیات پژوهش……………………………………………………………………………….. 43 تحقیقات در زمینه کمرویی …………………………………………………………………………………………………. 43 تحقیقات در زمینه عزت نفس………………………………………………………………………………………………. تلفیق نتایج تحقیقات داخلی وخارجی 45 46 فصل سوم: روش پژوهش روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 48 جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه  ………………………………………………………………… 48 ابزار های اندازه گیری در پژوهش ………………………………………………………………………………………… 48 روش اجرا و جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………… 51 روش تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………….. 51 فصل چهارم : یافته ها و نتایج مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 53 توصیف ویژگی‏های فردی دانش آموزان ……………………………………………………………………………. 53 آزمون فرضیه ها  ………………………………………………………………………………………………………………….. 58 فرضیه 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 58 فرضیه 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 59 فرضیه 3: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 62 پیشنهادهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 64 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 65 منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

 • حسابداری دولتی (موانع و راهكارها)

  حسابداری دولتی (موانع و راهكارها),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق حسابداری دولتی (موانع و راهكارها),دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق حسابداری دولتی (موانع و راهكارها) فهرست…

 • تحقیق گزارش و افشاء كنندگان گزارش

  تحقیق گزارش و افشاء كنندگان گزارش,دانلود گزارش و افشاء كنندگان گزارش,گزارش و افشاء كنندگان گزارش,متن گزارش و افشاء كنندگان گزارش,مقاله گزارش و افشاء كنندگان گزارش دانلود فایل تحقیق گزارش و افشاء كنندگان گزارش گزارش های حسابرسی ممكن است تفسیر كند…

 • گزارش کاراموزی شركت پست جمهوری اسلامی ایران

  پست,جمهوری اسلامی ایران,دانلود گزارش کارآموزی شركت پست جمهوری اسلامی ایران,شركت,کاراموزی شركت پست جمهوری اسلامی ایران,کارورزی شركت پست جمهوری اسلامی ایران,گزارش کاراموزی شركت پست جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل گزارش کاراموزی شركت پست جمهوری اسلامی ایران در42 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • ترجمه مقاله جستجو با PCA-هدایت شده برای K-means

  ترجمه مقاله جستجو با PCA-هدایت شده برای K-means,ترجمه مقاله جستجو با PCAهدایت شده برای Kmeans دانلود فایل ترجمه مقاله جستجو با PCA-هدایت شده برای K-means ( + به همراه متن اصلی انگلیسی مقاله ) Journal of Strategic Information Systems 23…

 • پاورپوینت تئوری پرتفولیو

  پاورپوینت تئوری پرتفولیو دانلود فایل پاورپوینت تئوری پرتفولیو 52 صفحه + نمودار های لازم و تصاویر از کتاب مربوطه  qمقدمه vلغت پورتفولیو، در عبارت ساده به ترکیبی از دارایی ها گفته می شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه…

 • پایان نامه قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

  پایان نامه قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل,قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل,گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری دانلود فایل پایان نامه قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل چکیده…

 • پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

  پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی دانلود فایل پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه  پولشویی چکیده در این پایان نامه پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده…

 • تحقیق اضطراب یا نگرانی عادی

  تحقیق اضطراب یا نگرانی عادی دانلود فایل تحقیق اضطراب یا نگرانی عادی بخشهایی از متن: مقدمه : نگرانی یا اضطراب عادی واكنشی است طبیعی و لازم كه در حقیقت جزیی از زندگی است وباعث یادگیری و رشد شخصیت و بالا…

 • پایان نامه آموزش از راه دور و چهره به چهره

  پایان نامه آموزش از راه دور و چهره به چهره دانلود فایل پایان نامه آموزش از راه دور و چهره به چهره چکیده: ایجاد و توسعه ی شهر الکترونیکی امروزه شامل عوامل و شاخص های متعددی می باشد. یکی از…

 • پروژه تحقیق و بینش عناصر معماری

  پروژه تحقیق و بینش عناصر معماری دانلود فایل پروژه تحقیق و بینش عناصر معماری فهرست مطالب: 1- مقدمه و هدف كلی از این تحقیق و پژوهش بیان معماری  2- مادیت و اندیشه و تفكر و تفحص بوسیله عناصر معماری:خط، نقطه،…

 • مقاله نظریه‌ سازمان های‌ یادگیرنده‌

  دانلود مقاله نظریه‌ سازمان‌های‌ یادگیرنده‌,مقاله نظریه‌ سازمان های‌ یادگیرنده‌ دانلود فایل فهرست‌ مطالب‌: مقدمه‌تعاریف‌انواع‌ یادگیری‌زمینه‌های‌ شكل‌گیری‌ نظریه‌ سازمان‌ یادگیرنده‌نظریه‌ سازمان‌ یادگیرنده‌كشش‌ خلاق‌: اصل‌ تلفیق‌كننده‌نقشهای‌ جدیدرهبر به‌ عنوان‌ طراح‌رهبر به‌ عنوان‌ معلم‌رهبر به‌ عنوان‌ خدمتگزارمهارتهای‌ جدیدساختن‌ دورنمای‌ مشترك‌نمایان‌ ساختن‌ و آزمون‌…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی در  25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران (1975)

  پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران (1975) دانلود فایل پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران (1975) منبع رمضانی. س. (1377). هنجاریابی مقیاس ابراز وجود برای جوانان. مجله مدیریت و روانشناسی. دوره 1، شماره 2.

 • مقاله مشکلات املا نویسی دانش آموزان و آموزش املا

  آموزش املای ابزاری,طرح پژوهشی بررسی مشکلات املایی از دیدگاه زبان شناختی,علت های ضعف دانش آموزان در دروس دیکته,مقاله بررسی مشکلات املا نویسی دانش آموزان و آموزش املا,مقاله مشکلات املا نویسی دانش آموزان و آموزش املا دانلود فایل - مقدمه ....................................................................4…

 • پاورپوینت با موضوع حرارت دهی اهمی

  پاورپوینت با موضوع حرارت دهی اهمی دانلود فایل پاورپوینت با موضوع حرارت دهی اهمی فهرست مطالب : مقدمه طرحی از یک سیستم حرارت دهی اهمیک بررسی خوردگی و مهاجرت یونهای فلزی در حرارت دهی اهمیک مزایای حرارت دهی اهمی محدودیت…

 • گزارش کارآموزی کامپیوتر-سازمان دانش‌آموزی استان گلستان

  استان گلستان,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوترسازمان دانش‌آموزی استان گلستان,سازمان دانش‌آموزی,کاراموزی کامپیوترسازمان دانش‌آموزی استان گلستان,کارورزی کامپیوترسازمان دانش‌آموزی استان گلستان,کامپیوتر,گزارش کارآموزی کامپیوتر-سازمان دانش‌آموزی استان گلستان,گزارش کاراموزی کامپیوترسازمان دانش‌آموزی استان گلستان دانلود فایل گزارش کارآموزی کامپیوتر-سازمان دانش‌آموزی استان گلستان در 19 صفحه ورد قابل…

 • تحقیق ماشینهای برداشت چغندر قند

  پایان نامه ماشینهای برداشت چغندر قند,پروژه ماشینهای برداشت چغندر قند,تحقیق ماشینهای برداشت چغندر قند,درباره ماشینهای برداشت چغندر قند,ماشینهای برداشت چغندر قند دانلود فایل تحقیق ماشینهای برداشت چغندر قند مقدمه : جدا سازی دانه ها از ساقه ها درسرزمینهای مختلف ودرمیان…

 • پروژه کارآفرینی بازیافت و فرآوری فولاد آهن

  آهن,بازیافت,پروژه کارآفرینی بازیافت و فرآوری فولاد آهن,پروژه کارافرینی بازیافت و فرآوری فولاد آهن,توجیه اقتصادی بازیافت و فرآوری فولاد آهن,دانلود پروژه بازیافت و فرآوری فولاد آهن,دانلود کارآفرینی بازیافت و فرآوری فولاد آهن,طرح توجیه فنی بازیافت و فرآوری فولاد آهن,طرح توجیهی بازیافت…

 • مقاله مفاهیم شبکه درسیستم عامل UNIX

  مقاله مفاهیم شبکه درسیستم عامل UNIX دانلود فایل مقاله      مفاهیم شبکه در    سیستم عامل  UNIX 1-3- تاریخچه توسعه و تكامل یونیكس تاریخچه طولانی یونیكس كه می توان گفت بخشی از آن خوب و بخشی از آن بد…

 • نقشه GIS زمین شناسی چهارمحال بختیاری

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نقشه GIS,نقشه GIS زمین شناسی چهارمحال بختیاری دانلود فایل دانلود نقشه GIS زمین شناسی چهارمحال بختیاری

 • گزارش کارآموزی آموزش عمران

  دانلود گزارش کارآموزی عمران,کاراموزی عمران,کارورزی عمران,گزارش کارآموزی آموزش عمران,گزارش کاراموزی عمران دانلود فایل گزارش کارآموزی آموزش عمران در 31 صفحه ورد قابل ویرایش معرفی مکان کارآموزی: سرپرست کارآموزی: آقای مهندس شهروز قنبری آدرس: کرج – بلوار طالقانی – روبروی دادسرای…

 • سمینار مواد کاشتنیهای فلزی، بررسی خواص مکانیکی

  سمینار مواد کاشتنیهای فلزی، بررسی خواص مکانیکی دانلود فایل سمینار مواد کاشتنیهای فلزی، بررسی خواص مکانیکی هدف از این تحقیق بررسی انواع زیستمواد فلزی، خواص مکانیکی و کاربردهای آنها میباشد. بههمین منظور از منابع و تحقیقات گسترده و جدید موجود در…

 • تحقیق بررسی ویندوز سرور 2003

  تحقیق بررسی ویندوز سرور 2003,دانلود پروژه ویندوز سرور 2003 دانلود فایل بخشهایی از متن: فصل اول : معرفی ویندوز سِرور 2003 ویندوز سرور 2003 نسبت به ویندوز 2000 گام بزرگی به جلو محسوب می‌شود. برای مدیران شبکه‌های ویندوز NT هم…

 • پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران

  پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران چكیده هدف از تحقیق…

 • تمرین تصمیم گیری با معیار های چندگانه با دو روش تاپسیس و الکتره

  بی مقیاس سازی,تصمیم گیری با معیارهای چندگانه,تمرین تصمیم گیری با معیار های چندگانه با دو روش تاپسیس و الکتره,روش الکتره,روش تاپسیس,نرمال کردن دانلود فایل تمرین انتخاب بهترین گزینه با چند معیار به همراه ماتریس های نرمال کردن یا بی مقیاس…

 • گزارش کارآموزی کارخانه رادیاتور

  دانلود گزارش کارآموزی رادیاتور,رادیاتور,کاراموزی رادیاتور,کارورزی رادیاتور,گزارش کارآموزی کارخانه رادیاتور,گزارش کاراموزی رادیاتور دانلود فایل گزارش کارآموزی کارخانه رادیاتور در 25 صفحه ورد قابل ویرایش تاریخچه کارخانه  در سال 1343 به نام شرکت تکنو کار (با مسئولیت محدود)د ر محل پل سیمان…

 • پایان نامه بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان

  بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان,پایان نامه بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان,پروژه بررسی…

 • پایان نامه موانع بكارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  بورس اوراق بهادار تهران,پایان نامه موانع بكارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,شركتهای پذیرفته شده,موانع بكارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی دانلود فایل موانع بكارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار…

 • تحقیق چگونه ورزش کنیم

  تحقیق چگونه ورزش کنیم دانلود فایل تحقیق چگونه ورزش کنیم بخشهایی از متن: مراقبت بیومكانیكی: متغیرهای دیداری قابل دسترسی بسیاری از متخصصان حركات انسانی روی اهمیت این موضوع برای مربیان و معلمان تأكید دارند، جدای از این مهارت در مراقبت…

 • پروژه کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو(با ظرفیت 1000 تن در سال)

  پروژه کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو(با ظرفیت 1000 تن در سال),پروژه کارافرینی تولید کمپوت و کنسرو(با ظرفیت 1000 تن در سال),دانلود پروژه تولید کمپوت و کنسرو(با ظرفیت 1000 تن در سال),دانلود کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو(با ظرفیت 1000 تن در…

 • مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی

  پروژه بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی,تحقیق بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی,دانلود تحقیق بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی,مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی دانلود فایل…

 • مقاله جنگلهای سوزنی برگ وآتش سوزی جنگلهای آمریكا

  مقاله جنگلهای سوزنی برگ وآتش سوزی جنگلهای آمریكا دانلود فایل مقاله جنگلهای سوزنی برگ وآتش سوزی جنگلهای آمریكا فهرست: تعریف جنگل و انواع آن پیدایش جنگل و طبقه بندی آن پراكنش جنگلها آتش سوزی جنگلها تاتیر عوامل طبیعی در نابودی…

 • بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر كاهش سبك كنارآیی اجتنابی دانش آموزان

  بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر كاهش سبك كنارآیی اجتنابی دانش آموزان دانلود فایل بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر كاهش سبك كنارآیی اجتنابی دانش آموزان نوجوانی دوره ای بین كودكی و بزرگسالی است…

 • پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه های پیام نور

  پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه های پیام نور دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان…

 • پژوهش بررسی تیپهای شخصیتی با جایگاه مهار(درونی و بیرونی) و پیشرفت تحصیلی و شغلی

  بررسی تیپهای شخصیتی با جایگاه مهار(درونی و بیرونی) و پیشرفت تحصیلی و شغلی,پژوهش بررسی تیپهای شخصیتی با جایگاه مهار(درونی و بیرونی) و پیشرفت تحصیلی و شغلی,تغییر دادن اسناد ها برای بهبود عملکرد,تیپهای شخصیتی و مهار درونی و بیرونی,جایگاه مهار درونی…