بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر

بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر

دانلود فایل

پایان نامه  کارشناسی بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر در گلستانه   دشتهایی چه فراخ   کوههایی چه بلند     در گلستانه چو بوی علفی می امد من در این ابادی، پی چیزی میگشتم:   پی خوابی شاید،     پی نوری ، ریگی، لبخندی. پشت تبریزی ها ،      غفلت پاکی بود؛ که صدایم میزد.     پای نیزارم ماندم، باد می امد، گوش دادم:    چه کسی با من، حرف میزد؟ سوسماری می لغزید.    راه افتادم.       یونجه زاری سر راه،    بعد جالیز خیار، بوته های گل رنگ. و فراموشی خاک.              لب ابی ، گیوه ها را کندم ، و نشستم ، پاها در اب: من چه سبزم امروز.      و چه اندازه تنم هشیار است.     نکند اندوهی، سر رسد از پس کوه. چه کسی پشت درختان است؟      هیچ ، میچرد گاوی در گرد.      ظهر تابستان است. سایه ها میدانند، که چه تابستانی است.        سایه هایی بی لک،      گوشه ای روشن و پاک، کودکان احساس؛ جاری بازی اینجاست.       زندگی خالی نیست:      مهربانی هست، سیب هست ، ایمان هست. اری،  تا شقایق هست، زندگی باید کرد.                                                                                    این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در میان  دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد خمینی شهر صورت گرفت .در فصل اول که کلیات تحقیق را شامل میشد به مقدمه ای پرداختیم تا موضوع بیشتر جا بیفتد و در ادامه به بیان مسئله،  اهمیت تحقیق ،   اهداف کلی و جزئی ، فرضیه های تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی پرداختیم . فصل دوم که فصلی حجیم از نظر مطالب بود را با اطلاعاتی در مورد بهداشت روانی اغاز کردیم. معیارها ، تعریف، ویژگی افراد سالم و تحقیقات انجمن بهداشت روانی را توضیح دادیم تا اینکه به دیدگاههایی رسیدیم که در مورد بهداشت روانی توضیحات عالمانه ای داده بودند . نقش بیماریهای روانی و علل و عوامل روانی ای که باعث میشوند افراد دست به خودکشی بزنند را مطرح کردیم. باورهای دینی مورد بعدی بود که میبایست به ان میپرداختیم . تعریف دین، مذهبی بودن و سلامت روان، نظریه ها ی روانشناسی دین(نظریات افراد صاحب نظر در زمینه روانشناسی ) و عوامل مختلفی که  روی دینداری تاثیر میگذارند از مباحث مهم این قسمت بودند. پس از ان به دیدگاه دورکیم که صاحبنظر خودکشی بود پرداختیم. از دیگر مباحثی که اشاره شد : خصوصیات مشترک خودکشی ها، طبقه بندی خودکشی، رفتارهای قبل از خودکشی، طبقه بندی دورکیم و جامعه شناسان از خودکشی، علل خودکشی، رویکردهای مختلف، تاثیرات موارد مختلف روی خودکشی و خودکشی در ایین های مختلف و حقوق  ایران.  پس از این مطالب سعی کریدم اطلاعاتی در حیطه ی پیشگیری را بیان نماییم.در اینجا فصل دو  به پایان رسید. فهرست مطالب عنوان پیشگفتار…………………………………………………………………………………………..1 فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………3 مقدمه………………………………………………………………………………………………4 بیان مسئله………………………………………………………………………………………….8 اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………11 اهداف تحقیق(کلی و جزئی)………………………………………………………………………..12 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………13 تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………………………………………………………..14 تعاریف نظری متغیرها…………………………………………………………………………….14 تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………….17 فصل دوم(ادبیات تحقیق)……………………………………………………………………………19 بهداشت روانی……………………………………………………………………………………..20 معیارهای سلامت روان…………………………………………………………………………….21 تعریف سلامت روان……………………………………………………………………………….22 ویژگی افراد سالم از دیدگاههای مختلف…………………………………………………………….25 تحقیقات انجمن ملی بهداشت………………………………………………………………………..26 دیدگاه روانپزشکی…………………………………………………………………………………27 دیدگاه روان تحلیلی………………………………………………………………………………..27 دیدگاه رفتارگرایی…………………………………………………………………………………33 دیدگاه انسان گرایی………………………………………………………………………………..34 دیدگاه هستی گرایی………………………………………………………………………………..37 دیدگاه شناختی……………………………………………………………………………………..38 دیدگاه بوم شناسی………………………………………………………………………………….40 بررسی خودکشی در بیماران روانی……………………………………………………………….41 افسردگی…………………………………………………………………………………………..42 اسکیزوفرنیا……………………………………………………………………………………….42 اختلالات شخصیت…………………………………………………………………………………43 اختلالات اضطرابی………………………………………………………………………………..44 صرع………………………………………………………………………………………………44 سوء مصرف مواد………………………………………………………………………………….45 خودکشی و حالات روانپریشی………………………………………………………………………46 خودکشی ناشی از ابتلا به مالیخولیا…………………………………………………………………48 خودکشی مالیخولیایی ناشی از حزن و اندوه…………………………………………………………49 خودکشی ناشی از وسوسه…………………………………………………………………………..50 خودکشی ناشی از انگیزه انی یا غیر ارادی…………………………………………………………50 اندیشه پردازی خودکشی و عمل به مناسک دینی در بیماران افسرده………………………………..53 علل و عوامل گرایش به خودکشی در دگرجنس خواهان……………………………………………54 باورهای دین و مذهب و تعاریف ان……………………………………………………………….55 تعریف دین………………………………………………………………………………………..55 مذهبی بودن و سلامت روان………………………………………………………………………59 نظریه ها و نظریه پردازان در روانشناسی دین……………………………………………………61 ویلیام جیمز………………………………………………………………………………………..61 زیگموند فروید…………………………………………………………………………………….61 کارل یونگ……………………………………………………………………………………….62 گوردون الپورت…………………………………………………………………………………..63 الفورد ادلر………………………………………………………………………………………..65 نظریات الن و اسپیکا……………………………………………………………………………..66 نظریه بیتسن ، شون رادوونتیس…………………………………………………………………..66 عوامل موثر بر دیندار بودن………………………………………………………………………67 عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………………..68 عوامل فردی………………………………………………………………………………………69 دیدگاه دورکیم در خودکشی و نقش مذهب………………………………………………………….70 دورکیم،مذهب و تغییر فرهنگی……………………………………………………………………70 تعریف خودکشی…………………………………………………………………………………..73 سابقه ی تاریخی خودکشی…………………………………………………………………………74 مختصری از تاریخچه ی خودکشی ……………………………………………………………….75 چرا خودکشی میکنیم؟……………………………………………………………………………..79 خصوصیات مشترک خودکشی ها…………………………………………………………………81 شیوه های خودکشی……………………………………………………………………………….85 86…………………………………………………………………انواع خودکشی طبقه بندی دورکیم از خودکشی ……………………………………………………………………86 طبقه بندی جامعه شناسان از خودکشی……………………………………………………………..90 رفتارهای قبل از خودکشی…………………………………………………………………………93 شاخص های مهم رفتاری قبل از خودکشی…………………………………………………………94 مفاهیمی حول محور خودکشی……………………………………………………………………..96 علل و انگیزه های خودکشی………………………………………………………………………101 علل خودکشی…………………………………………………………………………………….108  تاثیر از دست دادن عزیزان روی خودکشی………………………………………………………110 ………………………………………………110            تاثیر کاهش فعالیت سروتونین مغزی روی خودکشی تاثیر ژن ها در خودکشی………………………………………………………………………….111 زنان و خودکشی………………………………………………………………………………….112 بررسی موردی علل خودکشی زنان ایلام…………………………………………………………113 مبانی نظری اندیشه خودکشی…………………………………………………………………….114 رویکرد روانشناختی……………………………………………………………………………..114 رویکرد روانکاوی……………………………………………………………………………….115 رویکرد جامعه شناختی…………………………………………………………………………..117 رویکرد زیست شناسی……………………………………………………………………………119 خودکشی دانشجویان………………………………………………………………………………121 مبانی حقوقی و قانونی خودکشی………………………………………………………………….121 بحثی تطبیقی راجع به خودکشی…………………………………………………………………..121 خودکشی در ایین مسیحیت……………………………………………………………………….121 خودکشی در حقوق روم………………………………………………………………………….122 خودکشی در حقوق فرانسه……………………………………………………………………….122 خودکشی در حقوق کشورهای انگلوساکسون……………………………………………………..123 خودکشی در حقوق ایران………………………………………………………………………124 خودکشی در قانون جزای ایران……………………………………………………………….125 افسانه ها و واقعیتها درباره ی خودکشی……………………………………………………….126 استراتژیهای پیشگیری از خودکشی با تمرکر بر محیط های اموزشی………………………….129 هشت استراتژی مختلف برای پیشگیری از خودکشی…………………………………………..129 مداخلات و حمایت های حرفه ای………………………………………………………………131 اصول و پیش شرط های کلی…………………………………………………………………..131 خطوط کلی…………………………………………………………………………………….133 شیوه های برنامه ریزی قبل از بحران………………………………………………………….133 رویکردی به نجات یافتگان از خودکشی………………………………………………………..134 کمک به بازماندگان…………………………………………………………………………….135 پیشنهاداتی برای کمک به بازماندگان……………………………………………………………137 مکان های پرخطر……………………………………………………………………………..138 فصل سوم:روش تحقیق…………………………………………………………………………140 مقدمه…………………………………………………………………………………………..141 جامعه اماری و نمونه اماری……………………………………………………………………142 وسایل و تکنیک های جمع اوری اطلاعات……………………………………………………..142 پرسشنامه ی باورهای مذهبی…………………………………………………………………..142 پرسشنامه ی سلامت روان……………………………………………………………………..143 پرسشنامه ی سنجش افکار خودکشی بک……………………………………………………….143 روش تحقیق……………………………………………………………………………………144 محدودیت تحقیق………………………………………………………………………………..144 فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………..145 یافته های تحقیق………………………………………………………………………………..146 جدول4-1:توزیع دانشجویان بر حسب جنسیت………………………………………………….146 نتایج جدول 4-1 و نمودار 4-1………………………………………………………………..146 جدول4-2: توزیع دانشجویان بر حسب وضعیت تاهل………………………………………….147 نتایج جدول 4-2 و نمودار ان………………………………………………………………….147 جدول 4-3: توزیع دانشجویان بر حسب وضعیت اقتصادی…………………………………….148 نتایج جدول 4-3 و نمودار ان………………………………………………………………….148 یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق……………………………………………………….149 یافته های مربوط به فرضیه 1………………………………………………………………..149 جدول4-4:ضریب همبستگی مربوط به فرضیه ی اول………………………………………..149 یافته های مربوط به فرضیه 2………………………………………………………………..150 جدول 4-5 :ضریب همبستگی مربوط به فرضیه دوم…………………………………………150 یافته های مربوط به فرضیه 3 ……………………………………………………………….150 جدول4-6:ضریب همبستگی مربوط به فرضیه سوم………………………………………….150 یافته های مربوط به فرضیه 4……………………………………………………………….151 جدول4-7:ضریب همبستگی مربوط به فرضیه چهارم……………………………………….151 یافته های مربوط به فرضیه 5……………………………………………………………….152 جدول4-8: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه پنجم………………………………………..152 یافته های مربوط به فرضیه 6………………………………………………………………152 جدول4-9: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه ششم……………………………………….152 یافته های مربوط به فرضیه 7………………………………………………………………153 جدول 4-10:ضرب همبستگی مربوط به فرضیه هفتم……………………………………..153 یافته های مربوط به فرضیه 8…………………………………………………………….153 جدول 4-11:ضریب همبستگی مربوط به فرضیه هشتم……………………………………153 یافته های مربوط به فرضیه 9…………………………………………………………….154 جدول 4-12:ضریب همبستگی مربوط به فرضیه نهم……………………………………..154 یافته های مربوط به فرضیه 10……………………………………………………………154 جدول 4-13:ضریب همبستگی مربوط به فرضیه دهم……………………………………..154 نمودار 4-4 مقایسه میانگین نمره باورهای مذهبی در دانشجویان دختر و پسر……………..155 یافته های مربوط به فرضیه 11……………………………………………………………156 جدول 4-14: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه یازدهم………………………………….156 نمودار 4-5:مقایسه میانگین نمره سلامت روان دانشجویان دختر و پسر……………………156 یافته های مربوط به فرضیه 12……………………………………………………………156 جدول 4-15: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه دوازدهم………………………………..157 نمودار 4-6: مقایسه میانگین نمره خودکشی در دانشجویان دختر و پسر……………………157 فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………….158 بررسی فرضیات و نتایج یافته ها………………………………………………………….159 فرضیه اول: بین باورهای مذهبی و اندیشه پردازی خودکشی دانشجویان دختر و دانشجویان پسر رابطه  ی منفی معناداری وجود دارد…………………………………………………………….159 فرضیه دوم: بین باورهای مذهبی و اندیشه پردازی خودکشی دانشجویان دختر رابطه ی منفی معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………..159 فرضیه سوم:بین باورهای مذهبی و اندیشه پردازی خودکشی در دانشجویان پسر رابطه ی منفی معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………..160 فرضیه چهارم: بین سلامت روان و اندیشه پردازی خودکشی در دانشجویان دختر و پسر رابطه ی منفی معناداری وجود دارد……………………………………………………………………..160 فرضیه پنجم: بین سلامت روان و اندیشه پردازی خودکشی دانشجویان دختر رابطه ی منفی معناداری وجود دارد……………………………………………………………………………….161 فرضیه ششم: بین سلامت روان و اندیشه پردازی خودکشی دانشجویان پسر رابطه ی منفی معناداری وجود دارد……………………………………………………………………………….161 فرضیه هفتم: بین سلامت روان و باورهای مذهبی دانشجویان پسر و دختر رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد……………………………………………………………………………….161 فرضیه هشتم: بین سلامت روان و باورهای مذهبی دانشجویان دختر رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد……………………………………………………………………………….162 فرضیه نهم: بین سلامت روان و باورهای مذهبی دانشجویان پسر رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد……………………………………………………………………………….162 فرضیه دهم: بین باورهای مذهبی دانشجویان دختر و دانشجویان پسر تفاوت معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………162 فرضیه یازدهم: بین سلامت روان دانشجویان دختر و دانشجویان پسر تفاوت معناداری وجود دارد……………………………………………………………………………………163 فرضیه دوازدهم: بین اندیشه پردازی خودکشی دانشجویان دختر و دانشجویان پسر تفاوت معناداری وجود دارد…………………………………………………………………..163 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………….164 پیشنهادات……………………………………………………………………………..165 پیوست(پرسشنامه)…………………………………………………………………….168 پرسشنامه باورهای مذهبی…………………………………………………………….169 پرسشنامه سلامت روان………………………………………………………………172 پرسشنامه اندیشه پردازی خودکشی…………………………………………………..173 منابع و ماخذ…………………………………………………………………………177 منابع فارسی…………………………………………………………………………178 منابع لاتین…………………………………………………………………………..182

 • جزوه آموزشی نرم افزار فروش همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7

  جزوه آموزشی نرم افزار فروش همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل جزوه آموزشی نرم افزار فروش…

 • پایان نامه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه

  پایان نامه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه دانلود فایل پایان نامه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه مشخصات تشعشعی یک آنتن مقدمه انتقال امواج الکترومغناطیسی می تواند توسط نوعی از ساختارهای هدایت کننده امواج (مانند یک خط…

 • بررسی رابطه بین متغیرهای اقلیمی با بیماری های عفونی کودکان

  بررسی رابطه بین متغیرهای اقلیمی با بیماری های عفونی کودکان,رابطه متغیرهای اقلیمی با بیماری عفونی کودکان دانلود فایل عنوان                                              صفحهبررسی رابطه بین متغیرهای اقلیمی با بیماری های عفونی کودکان  …

 • مطالعه موردی: جایگاه انگیزه درحقوق جزا

  جایگاه انگیزه درحقوق جزا,مطالعه موردی,مطالعه موردی: جایگاه انگیزه درحقوق جزا دانلود فایل مطالعه موردی: جایگاه انگیزه درحقوق جزا فهرست مطالب مقدمه 2 تعریف انگیزه 5 انگیزه در جرایم عمدی 5 انگیزه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری 6 انگیزه وعنصر…

 • تحلیل خواص مکانیکی آسفالت سرباره ای مسلح شده توسط مواد پلیمری

  آسفالت سرباره ای مسلح شده,تحلیل خواص مکانیکی آسفالت,تحلیل خواص مکانیکی آسفالت سرباره ای مسلح شده توسط مواد پلیمری دانلود فایل تحلیل خواص مکانیکی آسفالت سرباره ای مسلح شده توسط مواد پلیمری 200 صفحه منابع و ماخذ : کامل

 • بررسی اندیشه‌ های سیاسی الماوردی

  بررسی اندیشه‌ های سیاسی الماوردی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله بررسی اندیشه‌ های سیاسی الماوردی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله بررسی اندیشه‌ های سیاسی الماوردی…

 • مقاله روان کاوی فروید

  مقاله روان کاوی فروید دانلود فایل مقاله روان کاوی فروید قسمتهایی از متن مقاله: زیگموند فروید ( 1865 تا 1939.م ) فروید از جمله متفکران پرتأثیر است که در زمینه­های مختلف چون روان­شناسی، دین، فرهنگ، ادبیات، فلسفه و ... تأثیرات…

 • تحقیق دیوارهای شیشه ای دو جداره؛ راهی بسوی استفاده بهینه از انرژی

  تحقیق دیوارهای شیشه ای دو جداره؛ راهی بسوی استفاده بهینه از انرژی دانلود فایل تحقیق دیوارهای شیشه ای دو جداره؛ راهی بسوی استفاده بهینه از انرژی بخشهایی از متن: امروزه توجه بسیاری از کارشناسان به سوی مسائل مربوط به رفاه…

 • مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه (TEAL)

  پیشینه پژوهش,مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) - فصل دوم در 27 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx…

 • اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه

  اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار دانلود فایل اصل فردی کردن مجازات در حقوق…

 • مقاله بررسی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان شهرستان درسال 1392

  مقاله بررسی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان شهرستان درسال 1392 دانلود فایل مقاله بررسی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان شهرستان درسال 1392 این مقاله در 28 صفحه تهیه و تنظیم شده است . فهرست مطالب : عنوان                                                                                                                             صفحه مقدمه.............................................................................................................................................................................…

 • طرح توجیهی بازیافت ظروف پلاستیکی

  طرح توجیهی بازیافت ظروف پلاستیکی دانلود فایل طرح توجیهی بازیافت ظروف پلاستیکی فهرست مطالب معرفی محصول نام و کد محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات بررسی و ارائه استاندارد ملی بررسی و ارئه اطلاعات لازم در زمینه قیمت توضیح موارد…

 • پایان نامه شیمی - نانولوله های کربنی

  پایان نامه شیمی,پایان نامه شیمی - نانولوله های کربنی,نانولوله های کربنی دانلود فایل پایان نامه شیمی - نانولوله های کربنی چکیده تحقیقات اخیر روی نانوسیالات، افزایش قابل توجهی را در هدایت حرارتی آنها نسبت به سیالات بدون نانوذرات و یا…

 • پاورپوینت سفیده کوچک کلم

  پاورپوینت سفیده کوچک کلم دانلود فایل پاورپوینت سفیده کوچک کلم زیست شناسی: شبیه به سفیده بزرگ کلم می باشد ولی ماده بر خلاف سفیده بزرگ تخم های خود را بصورت انفرادی می گذارد. یک ماده ممکن است تا 350 عدد…

 • مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی

  مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانلود فایل مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی بخشهایی از متن:   عناوین موضوعی این تحقیق در 15 محور جداگانه می باشد. این محورها عبارتند از: مدیریت و اقتصاد  انرژی برنامه ریزی انرژی توسعه…

 • کارآفرینی كشاورزی

  کارآفرینی كشاورزی دانلود فایل کارآفرینی كشاورزی قسمتی از متن: مقدمه فرایند تدوین استاندارد های حسابداری فرایندی مستمر و پویاست كه در واكنش به تغییر تغییر شرایط وتحولات محیط داخلی وبین المللی با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی تغببر و تجدید…

 • تحقیق حفظ بهداشت و محیط زیست

  بهداشت,تحقیق حفظ بهداشت و محیط زیست دانلود فایل بیان مسئله توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و كلیه موجودات كره زمین یكی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است كه به وفور در…

 • مقاله معماری سوئیس

  معماری سوئیس,مقاله معماری سوئیس دانلود فایل مقاله معماری سوئیس فهرست: نظریات هرزوگ و دمورن در بارة معماری سوئیسینقش معماری رایت در معماری سوئیسگذشته معماری سوئیس و لوكوربوزیهمكاتب معماری تأثیر گذار بر معماری سوئیسساخت کارخانه تنباکو به سبک معماری مساجد اسلامی…

 • ترموستات دیجیتالی قابل برنامه ریزی

  ترموستات دیجیتالی قابل برنامه ریزی دانلود فایل ترموستات دیجیتالی قابل برنامه ریزی تغییر سیستم‌های مکانیکی وبرقی به سیستم‌های الکترونیکی روز به روز در حال افرایش است. در بیشتر تکنولوژی‌های عمده، سیستم‌های الکترونیکی جایگزین بخش‌های مکانیکی شده و از آن پیش…

 • پایان نامه بررسی طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا

  پایان نامه بررسی طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا,پروژه بررسی طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صورتی و تصویری به صورت پویا,تحقیق بررسی طراحی و پیاده سازی وب…

 • پرسشنامه دینداری براساس مدل گلاک و استارک

  پرسشنامه دینداری براساس مدل گلاک و استارک,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه دینداری براساس مدل گلاک و استارک,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پرسشنامه دینداری براساس مدل…

 • پاورپوینت آشنایی با سیگنال های بیوالکتریک

  پاورپوینت آشنایی با سیگنال های بیوالکتریک دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با سیگنال های بیوالکتریک در 58 اسلاید فهرست مطالب پتانسیل عمل(AP) هادی حجمی الکترونروگرام(ENG) الکترومایوگرام(EMG) الکتروکاردیوگرام(ECG) الکتروآنسفالوگرام(EEG) پتانسیلهای برانگیخته حسی(SEP) ، شنوایی(AEP) و بینائی(VEP) الکترورتینوگرام(ERG) الکترواکولوگرام(EOG) الکتروگاستروگرام(EGG) پاسخ الکتریکی پوست(EDR)

 • گزارش کارآموزی آموزش عمران

  دانلود گزارش کارآموزی عمران,کاراموزی عمران,کارورزی عمران,گزارش کارآموزی آموزش عمران,گزارش کاراموزی عمران دانلود فایل گزارش کارآموزی آموزش عمران در 31 صفحه ورد قابل ویرایش معرفی مکان کارآموزی: سرپرست کارآموزی: آقای مهندس شهروز قنبری آدرس: کرج – بلوار طالقانی – روبروی دادسرای…

 • مقالةبررسی عوامل بی قید سازی افراد

  مقالةبررسی عوامل بی قید سازی افراد دانلود فایل مقالةبررسی عوامل بی قید سازی افراد فهرست: دو ملاك در ارزیابى شخصیت انسانهای بی قید  خانواده و  پیشگیری از بی قید شدن نظریة روانشناسان در ارتباط با افراد بی قید  انواع پیشگیری…

 • بودجه ریزی عملیاتی

  بودجه ریزی عملیاتی,پاورپوینت بودجه ریزی عملیاتی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت بودجه ریزی عملیاتی,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت بودجه ریزی عملیاتی بودجه (مهم…

 • پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر اعتماد اجتماعی دانشجویان

  بررسی عوامل تاثیر گذار بر اعتماد اجتماعی,پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر اعتماد اجتماعی دانشجویان,پایان نامه کارشناسی بررسی عوامل تاثیر گذار بر اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد اردبیل دانلود فایل پایان نامه  کارشناسی بررسی عوامل تاثیر گذار…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی

  بهداشتی,پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید صابون بهداشتی,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید صابون بهداشتی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی,صابون,طرح توجیه فنی کارگاه تولید صابون بهداشتی,طرح توجیهی کارگاه تولید صابون بهداشتی,کارآفرینی کارگاه تولید صابون…

 • سمینار برق آشنایی با انواع ترانسفورماتور های خشک

  سمینار برق آشنایی با انواع ترانسفورماتور های خشک دانلود فایل سمینار برق آشنایی با انواع ترانسفورماتور های خشک لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده تولید ترانسفورماتورهای…

 • كاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

  كاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف دانلود فایل كاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف بخشی از انرژی الكتریكی تولید شده توسط نیروگاهها در حدفاصل تولید تا مصرف به هدر می روند، همچنین مقدار قابل توجهی از این انرژی در داخل…

 • پاورپوینت کامل کل کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای

  پاورپوینت کامل کل کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای,دا,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کامل کل کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کولر گازی

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کولر گازی,پروژه کارافرینی کارخانه تولید کولر گازی,توجیه اقتصادی کارخانه تولید کولر گازی,تولید,دانلود پروژه کارخانه تولید کولر گازی,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید کولر گازی,طرح توجیه فنی کارخانه تولید کولر گازی,طرح توجیهی کارخانه تولید کولر گازی,کارآفرینی کارخانه تولید کولر…

 • بررسی گیاه شوید به صورت لاتین

  بررسی گیاه شوید به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Dill, Anethum graveolens, is an herbaceous annual in the family Apiaceae grown for…

 • پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه

  افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه,بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه,پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر…

 • مقاله بررسی نقش پوشان بر انتقال حرارت و انجماد در قالبهای فلزی

  مقاله بررسی نقش پوشان بر انتقال حرارت و انجماد در قالبهای فلزی دانلود فایل مقاله بررسی نقش پوشان بر انتقال حرارت و انجماد در قالبهای فلزی به همراه اسلاید 22 صفحه ای اماده برای ارائه   با وجود استفاده فراوان از…

 • بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عواملی همه گیری شناختی آن در دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی

  بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عواملی همه گیری شناختی آن در دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی,پژوهش بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عواملی همه گیری شناختی آن در دانش آموزان دختر و پسر…