بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم متوسطه منطقه 1 تبریز در سال تحصیلی (91-90)

افت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم,بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان,بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم متوسطه منطقه 1 تبریز در سال تحصیلی (91-90),پایان نامه کارشناسی بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم متوسطه منطقه 1 تبریز در سال تحصیلی (9190)

دانلود فایل

پایان نامه کارشناسی بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم متوسطه منطقه 1 تبریز در سال تحصیلی (91-90) پایان نامه کارشناسی بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم متوسطه منطقه 1 تبریز در سال تحصیلی (91-90) چکیده پژوهش پژوهش حاضر به منظور بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم متوسطه منطقه 1 تبریز درسال تحصیلی (91-90) انجام شده است.     در این تحقیق علل و عوامل افت تحصیلی دانش آموز مورد بررسی قرار گرفته که از بین  دانش آموزان مدارس پسرانه و دخترانه مقطع سوم متوسطه منطقه 1 تبریز تعداد 75 نفر پسر و  75 دختر، نظرخواهی شده است . این تحقیق شامل 6 فرضیه بوده که محقق تلاش کرده از طریق بررسی نتایج این پرسشها به هدف کلی خوددست یابد. لذا بااستفاده از پرسشنامه (محقق ساخته) اقدام به جمع آوری اطلاعات نموده و آن گاه از طریق روش تحقیق همبستگی به تجزیه وتحلیل داده های مورد نظرپرداخته است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که بین پایین بودن پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده با افت تحصیلی فرزندان رابطه معناداری وجود دارد. بین پایین بودن سطح تحصیلات خانواده و افت تحصیلی فرزندان رابطه معناداری وجود دارد. بین عدم نگرش مناسب فرد نسبت به آینده شغلی خود با افت تحصیلی دانش‌آموز رابطه معناداری وجود دارد.بین گسیختگی روابط عاطفی در خانواده و افت تحصیلی فرزندان رابطه معناداری وجود دارد. بین عدم امكانات تحصیلی فرزندان در خانواده و افت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد.بین عدم توجه كلی به فرزند در خانواده با افت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد. فهرست مطالب چکیده پژوهش       1 فصل اول – کلیات تحقیق      2 مقدمه     3 بیان مساله            5 اهمیت و ضرورت تحقیق      7 اهداف تحقیق        9 اهداف کلی           10 اهداف جزئی         10 سوالات پژوهش     11 فرضیه های تحقیق 12 محدوده پژوهش      12 تعریف مفهومی اصطلاحات   13 فصل دوم – پیشینه تحقیق      14 مقدمه     15 مبانی نظری تحقیق 15 مفهوم آموزش و پرورش       15 جامعه‌شناسی آموزش و پرورش           18 هدف جامعه شناسی آموزش و پرورش   19 نظام جدید آموزش و پرورش در ایران   20 نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران    23 اجزاء عمده ساخت نظام آموزش و پرورش به شرح زیر خلاصه می‌شود           23 آموزش و پرورش دوره متوسطه          24 افت تحصیلی        27 شاخص‌هایی كه برای شكست تحصیلی استفاده می‌شوند عبارتند از      30 عوامل افت تحصیلی            31 عوامل داخلی        31 عوامل خارجی       31 انواع شكستهای تحصیلی       31 بحثی در مورد تكرار پایه      39 بررسی افت تحصیلی و عوامل موثر در آن در چند كشور خارجی      45 دلایل ترك تحصیل در منطقه خاورمیانه 46 افت تحصیلی در چند كشور پیشرفته صنعتی و شیوه‌های مقابله با آن   48 مقابله با افت تحصیلی در كشورهای آسیا و اقیانوس آرام      49 افت تحصیلی در غرب و شیوه‌های مبارزه با آن    51 شیوه‌های برخورد با پدیده افت تحصیلی در غرب  53 روشهای اصلاحی و درمانی آموزش و پرورش     55 بررسی مسأله افت تحصیلی و ارائه راه حلهای پیشنهادی در ایران      69 خسارتهای ناشی از شكست تحصیلی در ایران      74 راه‌حلهای پیشنهادی و اجرایی 75 روش دیگر جلوگیری از افت تحصیلی   76 رویكردهای جامعه شناسی به آموزش و پرورش    80 مفاهیم كلیدی         89 نظام آموزش و پرورش         89 چارچوب نظری  تحقیق        93 نقد و بررسی رویكردهای جامعه‌شناختی به آموزش و پرورش           93 رویكرد سیستمی  به آموزش و پرورش  94 نظریه باز تولید مناسبات سلطه ناظر بر معیارهای گزینش در نظام آموزشی      97 پیشینه تحقیق در سطح جهان  100 پیشینه تحقیق در ایران         101 فصل سوم – روش تحقیق      105 مقدمه     106 روش تحقیق          106 جامعه مورد مطالعه ( جامعه آماری )    107 روش نمونه گیری   107 واحد و سطح مشاهده            108 محدوده مطالعاتی    108 شیوه جمع آوری اطلاعات     108 پایایی (reliability ) و اعتبار (validity)           109 روش تجزبه و تحلیل داده‌های آماری     110 فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها    111 مقدمه     112 بخش اول –  بررسی توصیفی پاسخ‏های دانش آموزان         113 بخش دوم – پاسخ به فرضیه های تحقیق 135 فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات           142 مقدمه     143 خلاصه نتایج        143 بررسی فرضیه های تحقیق    147 بحث و نتیجه گیری 150 پیشنهادها 151 منابع ومآخذ          154 پرسشنامه 159 فهرست جداول جدول (1-2)         24 جدول( 2-2 ) تفاوت‌ها و شباهت‌های جنسی        78 جدول (1-4)توزیع فراوانی ودرصد جنس دانش آموزان      114 جدول (2-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (1)پرسش نامه           115 جدول (3-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (2)پرسش نامه           116 جدول (4-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (3)پرسش نامه           117 جدول (5-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (4)پرسش نامه           118 جدول (6-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (5)پرسش نامه           119 جدول (7-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (6)پرسش نامه           120 جدول (8-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (7)پرسش نامه           121 جدول (9-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (8)پرسش نامه           122 جدول (10-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (9)پرسش نامه         123 جدول (11-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (10)پرسش نامه       124 جدول (12-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (11)پرسش نامه       125 جدول (13-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (12)پرسش نامه       126 جدول (14-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (13)پرسش نامه       127 جدول (15-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (14)پرسش نامه       128 جدول (16-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (15)پرسش نامه       129 جدول (17-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (16)پرسش نامه       130 جدول (18-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (17)پرسش نامه       131 جدول (19-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (18)پرسش نامه       132 جدول (20-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (19)پرسش نامه       133 جدول (21-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (20)پرسش نامه       134 جدول(22-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها  136 جدول(23-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول تحقیق      136 جدول(24-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها  137 جدول(25-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم تحقیق      137 جدول(26-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها  138 جدول(27-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم تحقیق     138 جدول(28-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها  139 جدول(29-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه چهارم تحقیق   139 جدول(30-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها  140 جدول(31-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه پنجم تحقیق     140 جدول(32-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها  141 جدول(33-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه ششم تحقیق     141 فهرست نمودارها نمودار(1-4)  نمایش درصد جنس دانش آموزان    114 نمودار (2-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (1) پرسشنامه        115 نمودار (3-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (2) پرسشنامه        116 نمودار (4-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (3) پرسشنامه        117 نمودار (5-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (4) پرسشنامه        118 نمودار (6-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (5) پرسشنامه        119 نمودار (7-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (6) پرسشنامه        120 نمودار (8-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (7) پرسشنامه        121 نمودار (9-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (8) پرسشنامه        122 نمودار (10-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (9) پرسشنامه      123 نمودار (11-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (10) پرسشنامه    124 نمودار (12-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (11) پرسشنامه    125 نمودار (13-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (12) پرسشنامه    126 نمودار (14-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (13) پرسشنامه    127 نمودار (15-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (14) پرسشنامه    128 نمودار (16-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (15) پرسشنامه    129 نمودار (17-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (16) پرسشنامه    130 نمودار (18-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (17) پرسشنامه    131 نمودار (19-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (18) پرسشنامه    132 نمودار (20-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (19) پرسشنامه    133 نمودار (21-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (20) پرسشنامه    134

 • سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شركتهای تحت پوشش ایران خودرو

  سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شركتهای تحت پوشش ایران خودرو دانلود فایل سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شركتهای تحت پوشش ایران خودرو چكیده: امروزه بهره‌وری مفهومی بحث‌انگیز و موضوعی باب روز است…

 • پایان نامه بررسی سلامت عمومی و رضایتمندی شغلی (در شرکت های خدمات مسافری تهران)

  پایان نامه بررسی سلامت عمومی و رضایتمندی شغلی (در شرکت های خدمات مسافری تهران) دانلود فایل [1]

 • ترجمه اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی

  ترجمه اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی,تسهیم شده عوامل زیستی,مقاله اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده نیاز به روش­های سریع، قابل اعتماد، خاص و حساس برای تشخیص…

 • گزارش کاراموزی تاریخچه سیمان در جهان(مدیریت صنعتی)

  تاریخچه,جهان,دانلود گزارش کارآموزی تاریخچه سیمان در جهان(مدیریت صنعتی),سیمان,کاراموزی تاریخچه سیمان در جهان(مدیریت صنعتی),کارورزی تاریخچه سیمان در جهان(مدیریت صنعتی),گزارش کاراموزی تاریخچه سیمان در جهان(مدیریت صنعتی),مدیریت صنعتی دانلود فایل گزارش کاراموزی تاریخچه سیمان در جهان(مدیریت صنعتی)در 56 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست…

 • سیری كوتاه در تاریخ عربستان

  سیری كوتاه در تاریخ عربستان دانلود فایل سیری كوتاه در تاریخ عربستان بخشهایی از متن: عربستان یا شبة جزیرة عربستان سرزمینی است در منتهی الیه جنوب غربی آسیا به شكل مربع مستطیل با ضلعهای نامتساوی كه بین 12 و 22…

 • مبانی تئوری انفجار

  مبانی تئوری انفجار دانلود فایل مبانی تئوری انفجار مقدمه پدیده دتونیشن موج شوك موج شوك در فرآیند دتونشین موج شوك در سطح قطعه كار معادلات و روابط حاكم در دتونیشن یك بعدی معادله حالت انفجار ایده‌آل لایه شوك- لایه واكنش…

 • پروژه نیمکت پارک

  پروژه نیمکت پارک دانلود فایل پروژه نیمکت پارک بخشهایی از متن : مقدمه :      اكیپ طراحی صنعتی با رشد روز افزون و بالا رفتن تكنیك و علم این رشته درمملكتمان شروع به كار نموده و دست به روی صنایع…

 • بررسی نقش جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش نویسندگان و کارگردانان تئاتر

  بررسی نقش جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش نویسندگان و کارگردانان تئاتر,تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد بررسی نقش جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش نویسندگان و کارگردانان تئاتر دانلود فایل تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد بررسی نقش جشنواره…

 • پژوهش بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار

  بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار,پژوهش بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار,تحقیق و پژوهش کارشناسی روانشناسی عمومی دانلود فایل تحقیق و پژوهش کارشناسی روانشناسی عمومی بررسی و…

 • مقاله اینترنت چیست

  مقاله اینترنت,مقاله اینترنت چیست دانلود فایل مقاله اینترنت چیست قسمتی از متن: كاربردهای اینترنت: امروزه كاربردهای اینترنت آنچنان گسترده شده كه نمی‌توان تمامی كاربرد‌های آن را برشمرد. چندان عجیب نیست اگر بگوییم بزودی اینترنت یكی از اجزای ضروری زندگی انسانها…

 • مقاله سیستم فرمان الكتریكی ESP

  مقاله سیستم فرمان الكتریكی ESP دانلود فایل سیستم فرمان الكتریكی ESP نمای كلی سیستم فرمان مجموعة سیستم هایی كه در هدایت و تعادل حركت اتومبیل سیستم هستند. شامل سیستم، ترمز،‌سیستم تعلیق و سیستم فرمان می باشند. در این مقاله با…

 • پایان نامه فدك

  پایان نامه فدك,دانلود پایان نامه فدك,فدك,همه چیز درمورد فدك دانلود فایل پایان نامه فدك چكیده فدك سرزمینی آباد در سراشیبی خیبر در شمال مدینه واقع شده و نیز  باغها و نخلستانهای فراوان داشت لازم به ذكر است ساكنان آن یهودی…

 • ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

  ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با…

 • طرح توجیهی تولید پودر گوشت و روغن صنعتی

  طرح توجیهی تولید پودر گوشت و روغن صنعتی دانلود فایل طرح توجیهی تولید پودر گوشت و روغن صنعتی بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول – مالی – منابع انسانی – فضا و …) دارای فرمت PDF می باشد. مفصل و…

 • پاورپوینت ساختار سازمانی

  پاورپوینت ساختار سازمانی دانلود فایل پاورپوینت ساختار سازمانی vشش عامل مورد مطالعه در ساختار سازمانی به این شرح می باشند: 1- تقسیم كار  2- گروهبندی  3- زنجیره فرماندهی  4- حوره كنترل  5- تمركز   6- رسمیت. qساختار سازمانی چیست ؟…

 • پاورپوینت شبدر سفید

  پاورپوینت شبدر سفید,پاورپوینت شبدر سفید در 24 اسلاید,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پاورپوینت شبدر سفید در 24 اسلاید عناوین: نیازهای…

 • طرح توجیهی احداث واحد تولید پودرهای میکرونیزه

  طرح توجیهی احداث واحد تولید پودرهای میکرونیزه دانلود فایل طرح توجیهی احداث واحد تولید پودرهای میکرونیزه موارد کاربرد : صنایع لاستیک و پلاستیک، صنسع کشاورزی و اصلاح خاک، رنگ و رزین، چسب، کاشی و سرامیک، صنایع دارویی، فایبرگلاس، حفاری، جوش،…

 • پایان نامه شیوه های ساخت وتزیین قلمدان

  پایان نامه,پایان نامه شیوه های ساخت وتزیین قلمدان,شیوه های ساخت وتزیین,قلمدان دانلود فایل پایان نامه شیوه های ساخت وتزیین قلمدان عنوان                                                                                             صفحه تقدیر و سپاس                                                                                     الف پیشـگفتار                                                                                               ب فصل اول       بخش اول :…

 • ترجمه مقاله تقلب حسابداری شرکت ها:

  ترجمه مقاله تقلب حسابداری شرکت ها: دانلود فایل ترجمه مقاله تقلب حسابداری شرکت ها: تقلب حسابداری شرکت ها: مطالعه موردی شرکت کامپیوتری با مسئولیت محدود سایتام: چکیده: در انرون و سایتام و ووردکام به نظر میرسد که تقلب در شرکتهای…

 • پژوهش بررسی اثر مرور و تكرار روی حافظه بصری و انتقال آن به حافظه بلند مدت

  آزمون حافظه بصری كیم كاراد,اثر مرور و تكرار روی حافظه بصری و انتقال آن به حافظه بلند مدت,پژوهش بررسی اثر مرور و تكرار روی حافظه بصری و انتقال آن به حافظه بلند مدت دانلود فایل پژوهش بررسی اثر مرور و…

 • تحقیق دیوار نگاری ، تاریخچه و تکنیکها

  تحقیق دیوار نگاری ، تاریخچه و تکنیکها,دانلود تحقیق دیوار نگاری دانلود فایل فهرست مطالب : عنوان                                       1 دیوار نگاره                                     1 فصل اول : دیوارنگاری پیش از تاریخ سنگ نگاره های پیش از تاریخ                     4 نقش برجسته های پیش از…

 • تحقیق علل تشکیل حزب رستاخیز

  بررسی علل تشکیل حزب رستاخیز,تحقیق علل تشکیل حزب رستاخیز دانلود فایل بررسی علل تشکیل حزب رستاخیز به عقیده عده ای از کارشناسان مسائل سیاسی، یکی از علل اصلی تشکیل حزب رستاخیز، شکست رژیم در اهداف و برنامه های انقلاب سفید…

 • پایان نامه بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب حدود سنی 8 ساله شهرستان ابهر

  پایان نامه بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب حدود سنی 8 ساله شهرستان ابهر دانلود فایل پایان نامه بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب حدود سنی 8 ساله شهرستان ابهر مقدمه : خلاقیت اصطلاح…

 • تحقیق کامپوزیت ها و کاربرد آنها

  تحقیق کامپوزیت ها و کاربرد آنها,تحقیق کامپوزیت‌ها و انواع آن دانلود فایل تحقیق کامپوزیت ها و کاربرد آنها فهرست: عنوان صفحه کامپوزیت چیست؟ 2 کامپوزیت‌ها یا چندسازه‌های مصنوعی 3 برتری ها و کاستی های نانو کامپوزیت ها 5 پلیمرها 11…

 • طرح تو جیهی سرد خانه 5000 تنی بالای صفر

  طرح تو جیهی سرد خانه 5000 تنی بالای صفر دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی سردخانه 5000 تنی بالای صفر تهیه شده در سال 1385 خلاصه طرح : موضوع طرح…

 • تحقیق اهمیت بلوغ

  اهمیت بلوغ,اهمیت بلوغ 137 ص,بلوغ,تحقیق اهمیت بلوغ,تحقیق و بررسی در مورد اهمیت بلوغ دانلود فایل اهمیت بلوغ: ما ضمن مباحث گذشته به تناسب از اهمیت دوران نوجوانی و طبعاً مسأله بلوغ سخن می آوریم و اینك برای تكمیل آن مباحث…

 • کارآفرین موفق مالاچی میکسون

  کارآفرین موفق مالاچی میکسون دانلود فایل کارآفرین موفق مالاچی میکسون قسمتی از متن: مال میکسون که درآن هنگام معاون بازاریابی بخش محصولات اسکنر سی تی در شرکت تابعه تجهیزات تخصصی جانسون و جانسون بود فراسوی این مشکلات را می‌دید و…

 • پاورپوینت تئوری رفتار مصرف‌كننده

  استخراج منحنی بی تفاوتی,اصول عقلایی حاكم بر رفتار مصرف كننده,انواع منحنی های بی تفاوتی,پاورپوینت تئوری رفتار مصرف‌كننده,تابع مطلوبیت,خواص منحنی های بی تفاوتی,دانلود پاورپوینت تئوری رفتار مصرف‌ كننده,رابطه بین نزولی بودن مطلوبیت نهایی و تحدب منحنی های بی تفاوتی دانلود فایل…

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع CBT به شیوه داتلیو

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع تعاریف و مدل های تاب آوری,مبانی نظری پژوهش دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع CBT به شیوه داتلیو در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت…

 • دستورالعمل اجرایی مدیریت HSE پیمانكاران (مدیریت HSE شركت ملی نفت ایران)

  دانلود دستورالعمل اجرایی مدیریت HSE پیمانكاران,دستورالعمل اجرایی مدیریت HSE پیمانكاران (مدیریت HSE شركت ملی نفت ایران),مدیریت HSE شركت ملی نفت ایران دانلود فایل ردیف عنوان توضیحات 1 تعیین الزامات HSE -   بكارگیری مواد و مصالح مجاز( رعایت استاندارد تجهیزات ،…

 • تحقیق اهمیت شبكه های كامپیوترموازی جهت انجام محاسبات ریاضی سنگین و پردازش اطلاعات

  تحقیق اهمیت شبكه های كامپیوترموازی جهت انجام محاسبات ریاضی سنگین و پردازش اطلاعات دانلود فایل تحقیق اهمیت شبكه های كامپیوترموازی جهت انجام محاسبات ریاضی سنگین و پردازش اطلاعات بخشهایی از متن: با پیشرفت روز افزون علوم مختلف، نیاز به انجام…

 • پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ 1998 (IAT)

  پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ 1998 (IAT) دانلود فایل  پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ  1998 (IAT) منابع Tonioni F and et al. Internet addiction: hours spent online, behaviors and psychological symptoms. Gen Hosp Psychiatry, 2012; 34: 80–87.

 • پایان نامه بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور

  پایان نامه بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور,پروژه بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور,تحقیق بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور,دانلود پایان نامه بر,مقاله بررسی عدم…

 • مقاله هوش و علل کم هوشی

  مقاله هوش و علل کم هوشی,هوش و عوامل موثر در کم هوشی دانلود فایل هوش و عوامل موثر در کم هوشی قسمتهایی از متن مقاله: مقدمه هوش پدیده هوش بارزترین فعالیت قوای ذهنی در بشر است که  قدرت سازگاری او…

 • ارائه مکانیسمی برای کاهش نرخ تصادم در شبکه های محلی بی سیم

  ارائه مکانیسمی برای کاهش نرخ تصادم در شبکه های محلی بی سیم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله ارائه مکانیسمی برای کاهش نرخ تصادم در شبکه های محلی بی سیم,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار…