تحقیق ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب

ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,بررسی ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,پایان نامه ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,پروژه ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,تحقیق ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,دانلود ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,درباره ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب

دانلود فایل

تحقیق ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب چكیده انتخاب روش آبیارى مناسب در هر پروژه یكى ازكارهاى مهم در روند انجام مطالعات مى‌باشدكه بطوركلى براساس شرایط فنى، اقتصادى و اجتماعى صورت مى‌پذیرد. در این ارتباط شناخت ویژ‌گیها و مزایا و معایب هر یك از سیستمهاى آبیارى از یكسو و اگاهى از مشخصات هر پروژه به لحاظ وضعیت توپوگرافیك اراضى، خصوصیات مختلف خاك، شرا یط اقلیمى، كمیت و كیفیت اب، نوع محصول، نیروى انسانى مورد نیاز، مهارت زارعین و زمینه‌هاى فرهنگى پذیرش روش‌هاى نوین آبیارى و نهایتا انجام بررسی‌هاى اقتصادى از سوى دیگر حائز اهمیت مى‌با‌شد. دستورالعمل ارائه شده درمقاله حاضر بمنظور انتخاب سیستم‌هاى ا بیارى تحت فشار بخصوص انواع روشهاى ا بیارى بارانى، در پروژه‌هاى ابیاری و زهكشى، مبتنى بر تعیین درجه تاثیر پارامترهاى فوق‌الذكر و میزان محدودیتى كه ایجاد می‌كند تهیه گردیده است. به عبارت دیگر پارامترهاى مربوطه از حالت كیفى به كمى تبدیل شده و نقش و وزن انها در انتخاب هر یك از روش‌هاى آبیارى با عدد یا امتیاز مشخص كه مفهوم خاصى را بیان مى‌كند مورد بررسى قرارگرفته است. نهایتا حاصل بررسی‌هاى انجام شده به صورت جمع جبرى امتیازات مربوط به تائیر هر پارامتر تعیین گردیده و سیستمهاى آبیارى مناسب به ترتیب اولویت، مشخص مى‌شوند كه این امر نگرشى تازه به نحوه انتخاب سیستم‌ها بوده و علاوه بر بالا بردن دقت كار مى‌تواند منجر به یكسان شدن (تیپ شدن) این نحوه انتخاب در سرتا سركشور به عنوان یك ضابطه گردد. 1- مقدمه همانطوركه در چكیده این مقاله ذكر گردید یكى از موارد مهم در مطالعه و طراحى شبكه‌هاى آبیارى انتخاب روش آبیارى مناسب مى‌باشد. در این ارتباط پارامترهاى متعددى دخالت دارند كه مهمترین انها وضعیت اقلیمى، وضعیت توپوگرافى، مشخصات خاك ، مشخصات اب، نوع محصول، شرایط تامین انرژى، زمینه‌هاى فرهنگى، وضعیت نیروى انسانى، وضعیت بهره بردارى و نگهدارى و بالاخره هزینه‌ها در هر طرح مى‌باشد. میزان تاثیر و یا بعبارتى نوع محدودیتى كه هر یك از این پارامترها در انتخاب روش آبیارى مناسب ایجاد مى‌كند ممكن است به یكى از سه حالت زیر باشد: الف: میزان محدودیت‌ها در حدى باشدكه فقط استفاده از سیستم‌هاى آبیاری تحت فشار پاسخگو بوده و سایر روشهاى آبیارى غیر عملى و یا غیر اقتصادى باشد. ب: میزان محدودیتها بنحوى باشدكه استفاده از روشهاى مختلف آبیارى میسر بوده و باید در شرایط فنى یكسان بین آبیارى تحت فشار و آبیارى ثقلى هركدام را كه عملى‌تر و اقتصادى تر باشد برگزید. ج: محدودیت‌هاى خاص مربوط به اهداف برخى پروژه‌ها كه در واقع ارتباط مستقیم به امر آبیارى نداشته، بلكه سیستم آبیارى تحت فشار را برای منظورهاى خاص ضرورى مى‌سازد (نظیر استفاده از آبیارى بارانى براى كنترل یخبندان). با توجه به موارد فوق نحوه برخورد با پارامترهاى ذكر شده در پروژه‌هاى مطالعاتى در حال حاضر به این صورت است كه وضعیت اجزاء این پارامترها بررسى كیفى شده و نتیجه امر در گزارشات مربوطه منعكس می‌گردد. در نهایت نیز با یك جمع بندى كلى روش آبیارى مورد نظر براى طرح انتخاب مى‌شود. در دستورالعمل ارائه شده درمقاله حاضر به منظور انتخاب دقیق تر و صحیح تر روشهاى آبیارى مناسب در طرحهاى آبیارى و زهكشى‌ها بخصوص انواع سیستم‌های آبیارى بارانى) تك‌تك اجزاء هر پارامتر در رابطه با هر روش آبیارى مورد بررسى قرارگرفته و متناسب با درجه تاثیر آنها امتیاز مشخصى براى هر روش آبیارى درنظر گرفته شده است. این امتیازات كه تعریف آنها متعاقباً ارائه مى‌گردد، براى كلیه پارامترها جداول جداگانه‌اى منعكس گردیده و طراح مى‌تواند با استفاده از این جداول وضعیت پارامترهاى پروژه مورد نظر خود را سنجیده و امتیازات مربوطه را در جدول جمح‌بندى نهایى وارد نماید. پس از جمع جبرى امتیازات مربوط به تاثیر هر پارامتر سیستم‌هاى آبیارى مناسب آن پروژه (به ترتیب اولویت) مشخص مى‌گردد. 2- مواد و روشها 2- ا- امتیازات مربوط به محدوده اثر پارامترها میزان تاثیر پارامترهاى مختلف با استفاده از ارقام (3+) تا (3-) بشرح زیر تفكیك كردیده است. (3+) اثر بسیار مطلوب و تائید كننده جهت استفاده از سیستم آبیاری مربوطه. (1+) اثر خوب در كاربرد سیستم آبیارى مربوطه. (1+) اثر مثبت معمولى در كاربرد سیستم آبیارى مربوطه. (0) پارامتر غیرمؤثر در انتخاب سیستم آبیارى در پروژه مورد بررسى. (1-) اثر منفى در انتخاب سیستم آبیارى در حد مختصر (2-) اثر منفى در حد احتراز از انتخاب سیستم آبیارى مربوطه تا حد امكان. (3-) اثر منفى شدید به لحاظ پایین افتادن بیش از حد راندمان سیستم آبیارى یا بالا رفتن بیش از حد هزینه‌ها و نهایتاً عدم توصیه سیستم آبیارى مربوطه. (*) اثر منفى در حد مردود شناختن سیستم آبیارى مربوطه در پروژه مورد بررسى. همانطوركه ملاحظه مى‌گردد دامنه وسیعى از وضعیت تاثیر هر پارامتر در انتخاب روش هاى آبیارى مناسب (بخصوص سیستمهاى آبیارى بارانى) در نظرگرفته شده و كارشناس طراح مى‌تواند تا حد امكان درجه دقت خود رابالا ببرد. بعبارت دیگر ارقام یا امتیازات مثبت و منفى كه خنثى كننده یكدیگر هستند داراى وزن بوده و در واقع شدت اثر هر پارامترا مثبت یا منفى مد نظر گرفته است. به عنوان مثال اراضى داراى نفوذپذیرى خیلى زیاد براى آبیارى ثقلى بسیار نامناسب بوده و در چنین زمین‌هایى استفاده از سیستمهاى آبیارى بارانى قابل توصیه و مورد تاكید است، لذ ا پارامتر نفوذپذیرى در جدول مربوطه با نظر طراح رقم (3-) یا (2-) را براى استفاده از روش آبیارى ثقلى و امتیاز (2+) یا (3+) را براى كاربرد آبیارى بارانى به خود اختصامی مى‌دهد. علاوه بر این در مواردى نظیر نفوذپذیرى كمتر از 3 میلیمتر در ساعت كه كاربرد آبیارى بارانى عملى نبوده و قابل قبول نمى‌باشد علامت (*) در جدول مربوطه وارد شده و در واقع اثر سایر پارامترها را از بین برده و استفاده از سیستم آبیارى مربوطه را منتفى مى‌سازد. همانطوركه قبلا نیز ذكر شد در جداول تهیه شده دستیابى به سیستمهاى آبیارى تحت فشار مناسب هر طرح (بخصوص انواع سیستم‌های آبیارى بارانى) مدنظر بوده و جایگاه آبیارى ثقلى فقط در حد مقایسه با روشهاى تحت فشار پیش‌بینى شده است. تنوع روش های آبیاری و عوامل مختلف تأثیر گذار بر كار ایی سیستم های آبیاری و توسعه روز افزون آنها، انتخاب روش آبیاری مناسب، بخصوص در مراحل اولیه مطالعات را برای طراحان شبكه های آبیاری بسیار دشوار نموده است . در این تحقیق كلیه عوامل مهم و مؤثر برروش های آبیاری استخراج گردیده و میزان تأثیر هر یك بر سیستمهای آبیاری ثقلی، قطره ای و شش سیستم متداول آبیاری بارانی بااستفاده از روش امتیاز دهی، ارزش گذاری شده است. گزینه برتر براساس بالاترین امتیاز حاصل از ج مع جبری امتیازات هر یك از عوامل كه مقدار صحیحی بین 3- الی 3+ می گیرند، انتخاب می شود . از مزایای این روش كاربری آسان و عدم نیاز به اطلاعات زیاد و یا طراحی ، عملكرد سریع این روش در گزینش و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه های مطالعات می باشد . در انتهای مقاله نمونه ای از نتایج گزینش سیستم آبیاری یكی از طرحهای موجود ارائه گردیده است. مقدمه محدودیت منابع آب و رشد روز افزون جمعیت، کشورهای جهان را به بالا بردن تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح و بهره وری بهینه از منابع آب و خاك با استفاده از روش های نوین آبیاری سوق داده است . با پیشرفت علم آبیاری و توسعه فنون ساخت تجهیزات آنها، بخصوص در آبیاری تحت فشار، روشهای جدید جهت افزودن راندمان آبیاری در شرایط مختلف ابداع گردید . بطور کلی سیستمهای آبیاری متد اول به دو دسته تحت فشار و ثقلی تقسیم بندی می شوند . سیستم آبیاری تحت فشار شامل آبیاری بارانی و قطره ای است و سیستم آبیاری ثقلی، بطور کل ی ، شامل آبیاری نواری، شیاری و کرتی می باشد . انتخاب این سیستم برای هر طرح باید به گونه ای انجام پذیرد که ضمن به حداکثر رسا ندن راندمان استفاده از آب و تطابق کامل با شرایط منطقه، هزینه ها و مشکلات بهره برداری و نگهداری را به حداقل برساند. عدم گزینش صحیح سیستم آبیاری مناسب برای یک شبکه آبیاری، بخصوص در سیستم های آبیاری تحت فشار که به تجهیزات خاصی نیاز دارند، موجب اتلاف وقت و هزینه بسیار در مراحل مختلف طراحی و اجرا، و چه بسا غیر اقتصادی شدن طرح گردیده و در نتیجه موجب عدم بهره برداری بهینه و اتلاف منابع ارزشمند آب و خاك منطقه خواهد شد . در مراحل اولیه مطالعات شبکه آبیاری، معمولاً بدلیل کمبود اطلاعات و همچنین عدم پیشرفت طراحی ها و از طرفی تنوع سیستم های آبیاری، بخصوص در آبیاری بارانی، انتخاب گزینه های برتر جهت ادامه مطالعات بسیار دشوار و وقت گیر می باشد . در روش ارائه گردیده می توان با استفاده از آمار و اطلاعات پایه و عمومی از منطقه طرح شامل اطلاعات آب، هوا، خاك و الگوی کشت و همچنین شر ایط اجتماعی و فرهنگی مردم منطقه نسبت به انتخاب گزینه های مناسب و طبقه بندی آنها از میان شش روش آبیاری بارانی متداول و مقایسه آنها با روشهای آبیاری ثلقی و قطره ای اقدام نمود . این روش قابل توسعه برای کلیه روشهای آبیاری خواهد بود. عوامل مؤثر در انتخاب یک روش آبیاری عوامل مؤثر در گزینش سیستم آبیاری مناسب، به دو دسته کلی عوامل طبیعی و غیر طبیعی تقسیم می شوند . عوامل طبیعی عبارتند از عوامل مربوط به آب، هوا، خاك و توپوگرافی اراضی و همچنین نوع محصول (الگوی کشت ). عوامل غیر طبیعی شامل عوامل مربوط به مسائل اجتماعی، فره نگی، نیروی انسانی مورد نیاز، وضعیت بهره برداری و نگهداری و همچنین سیاست و حمایت کلی دولت می باشد . در روش ارائه گردیده، 12 عامل کلی مؤثر بر کلیه روشهای آبیاری که به 26 عامل جزئی تفکیک گردیده اند، در نظر گرفته شده است . در این روش تحقیق عوامل فوق در خصوص هشت روش متداول آبیاری (Hond متحرك ، (Solid Set) ثقلی و آبیاری قطره ای و شش روش آبیاری بارانی شامل، آبیاری بارانی کلاسیک ثابت (Linear و خطی (Center Pivot) عقرب ه ای ، (Rain Gun) و قرقره ای ، (Solid Roll) آبفشان خطی ، Move) بررسی، تحلیل و امتیاز گذاری شده اند. نظر به تعدد عوامل و روشهای آبیاری در نظر گرفته شده و با توجه به Move) محدودیت های ارائه مقاله، در ادامه عوامل در نظر گرفته شده به اختصار معرفی می گردند ( جهت اخذ اطلاعات بیشتر به کتب مرجع در زمینه طراحی سیستم های آبیاری و منابع معرفی شده در انتهای مقاله مراجعه فرمائید). -1 شرایط اقلیمی منطقه: شامل فاکتورهای سرعت باد و دمای هوا -2 وضعیت توپوگرافی : شامل پارامترهای شیب عمومی، شیب موضعی و همچنین عوامل طبیعی یا مصنوعی موجود در اراضی می باشد. -3 شرایط تأمین انرژی: این عامل نشان دهنده اختلاف ارتفاع بین اراضی و منبع تأمین آب می باشد. -4 مشخصات خاك : مهمترین پارامترهای خاك زراعی که در انتخاب سیستم آبیاری بسیار مؤثر بوده و همچنین قابل اندازه گیری می باشند، عبارتند از نفوذ پذیری و ظرفیت زراعی یا ظرفیت نگهداری آب و خاك. هدایت الکتریکی ، (PH) -5 کیفیت آب آبیاری: پارامترهای در نظر گرفته شده عبارتند از: غلظت مواد معلق، اسیدیته یا شوری آب، میزان غلظت سدیم و کلرور و همچنین غلظت مواد بیولوژیک و باکتریها. -6 کمیت آب آبیاری : این عامل نسبت اراضی قابل کشت را به میزان آب قابل دسترس جهت آبیاری می سنجد که در دو عامل مهم مورد بررسی قرار گرفته است . اولین عامل نسبت اراضی به میزان آب موجود را براس اس هیدرومدول یک مقایسه نموده و در عامل دوم راندمان آبیاری هر یک از سیستمها مقایسه شده است. -7 نوع محصول : الگوی کشت برای یک طرح شبکه آبیاری براساس عوامل مختلف فنی، اقتصادی، فرهنگی و طبیعت منطقه انتخاب می گردد که 3 عامل عمق توسعه ریشه، ارتفاع محصول و همچنین میزان تراکم کشت در انتخاب سیستم آبیاری مناسب مؤثر می باشند. -8 زمینه های فرهنگی : نگهداری و بهره برداری صحیح از روش های نوین آبیاری به سطح فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه و عامل امنیت بستگی زیادی دارد که وجود سوابق قبلی استف اده از این سیستمها در منطقه، از جنبه های مثبت و توجیه کننده خواهد بود. -9 نیروی انسانی : نیروی انسانی مورد نیاز به دو دسته، متخصص و ماهر و همچنین نیمه ماهر و کارگر تقسیمم میگردند که بهره برداری از سیستمهای آبیاری مکانیزه به نیروی متخصص بیشتری نیاز خواهد داشت.

 • پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش

  پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش دانلود فایل [1]

 • پرسشنامه سرسختی اهواز AHI کیامرثی (1376)

  پرسشنامه سرسختی اهواز AHI کیامرثی (1376) دانلود فایل پرسشنامه سرسختی اهواز AHI کیامرثی (1376) آزمون سرسختی اهواز AHI کیامرثی 1376 منبع ـ كیامرثی، آذر (1376). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان شناختی و بررسی رابطة آن با تیپ…

 • مقاله آموزش زبان(استفاده از مواد آموزشی-كلاسهای انگلیسی)

  پروژه آموزش زبان(استفاده از مواد آموزشیكلاسهای انگلیسی),تحقیق آموزش زبان(استفاده از مواد آموزشیكلاسهای انگلیسی),دانلود تحقیق آموزش زبان(استفاده از مواد آموزشیكلاسهای انگلیسی),مقاله آموزش زبان(استفاده از مواد آموزشی-كلاسهای انگلیسی) دانلود فایل مقاله آموزش زبان(استفاده از مواد آموزشی-كلاسهای انگلیسی) در 165 صفحه ورد قابل…

 • پایان نامه تاثیر کاربرد سیلیسیوم و پتاسیم در تعدیل اثرات شوری خاک کشت شده با سه رقم گندم

  پایان نامه تاثیر کاربرد سیلیسیوم و پتاسیم در تعدیل اثرات شوری خاک کشت شده با سه رقم گندم,جوانه زنی,دا,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود رپایان نامه تاثیر کاربرد سیلیسیوم و پتاسیم در تعدیل اثرات شوری خاک کشت شده با…

 • پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات پزشکی

  پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات پزشکی,پروژه کارافرینی تولید تجهیزات پزشکی,پزشکی,تجهیزات,توجیه اقتصادی تولید تجهیزات پزشکی,تولید,دانلود پروژه تولید تجهیزات پزشکی,دانلود کارآفرینی تولید تجهیزات پزشکی,طرح توجیه فنی تولید تجهیزات پزشکی,طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی,کارآفرینی تولید تجهیزات پزشکی دانلود فایل سمی

 • مقاله ارزشیابی کیفی (توصیفی) و تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

  پایان نامه,پروژه,پروژه ارزشیابی کیفی,پژوهش ارزشیابی کیفی توصیفی,تحقیق,تحقیق ارزشیابی ارزشیابی کیفی توصیفی,تحقیق ارزشیابی کیفی,تفاوت ارزشیابی توصیفی با دیگر انواع ارزشیابی,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق ارزشیابی کیفی,دانلود مقاله,دانلود مقاله ارزشیابی کیفی,مقاله,مقاله ارزشیابی کیفی,مقاله ارزشیابی کیفی (توصیفی) و تفاوت آن با دیگر…

 • دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه نیروی انسانی

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه نیروی انسانی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آ,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل دانلود پاورپوینت آموزش…

 • پاورپوینت هوش های چندگانه

  پاورپوینت هوش های چندگانه دانلود فایل هوش های چندگانه MULTIPLE INTELLIGENCES این پاورپوینت در 22 اسلاید می باشد. در زیر قسمتی از اسلاید های آن قرارداده شده است       توانایی های هوشی بشر در مقوله های متفاوتی طبقه بندی می…

 • بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 19-14 سال شمال غرب تهران

  بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 19-14 سال شمال غرب تهران,تحقیق بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان,دانلود پژوهش بررسی…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید لامپ کم مصرف

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید لامپ کم مصرف,پروژه کارافرینی کارگاه تولید لامپ کم مصرف,توجیه اقتصادی کارگاه تولید لامپ کم مصرف,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید لامپ کم مصرف,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید لامپ کم مصرف,طرح توجیه فنی کارگاه تولید لامپ کم مصرف,طرح توجیهی کارگاه…

 • تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی

  پژوهش تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی,تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات…

 • پروژه کارآفرینی تولید الکل از خرما

  الکل,پروژه کارآفرینی تولید الکل از خرما,پروژه کارافرینی تولید الکل از خرما,توجیه اقتصادی تولید الکل از خرما,تولید,خرما,دانلود پروژه تولید الکل از خرما,دانلود کارآفرینی تولید الکل از خرما,طرح توجیه فنی تولید الکل از خرما,طرح توجیهی تولید الکل از خرما,کارآفرینی تولید الکل از…

 • پایان نامه فرسودگی شغلی و همچنین میزان مولفه های سه گانه آن در میان اساتید و معلمان

  پایان نامه فرسودگی شغلی,پایان نامه فرسودگی شغلی و همچنین میزان مولفه های سه گانه آن در میان اساتید و معلمان,فرسودگی شغلی,فرسودگی شغلی و همچنین میزان مولفه های سه گانه آن در میان اساتید و معلمان و بررسی رابطه فرسودگی شغلی…

 • پاورپوینت مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب

  پاورپوینت مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب دانلود فایل مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب قسمتی از اسلاید ها دو اسلاید نخست اسلاید یک) اثرگذاری بر اقلیم و آب و هوا تكیه بر سرمایه‌های مجازی و ارزش افزوده ارتقاء بهره‌وری…

 • درباره شیوه بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسکی

  درباره شیوه بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسکی دانلود فایل [1]

 • پایان نامه مقایسه ویژگی های سخت رویی در بین دانشجویان ممتاز و دانشجویان مشروطی دختر دانشگاه ابهر

  پایان نامه مقایسه ویژگی های سخت رویی در بین دانشجویان ممتاز و دانشجویان مشروطی دختر دانشگاه ابهر دانلود فایل [3]

 • کارآفرینی نصب جالیوانی در اماکن عمومی

  کارآفرینی نصب جالیوانی در اماکن عمومی دانلود فایل کارآفرینی نصب جالیوانی در اماکن عمومی قسمتی از متن: ساخت ظرف یک بار مصرف از پلیمرهای گیاهی توسط محققان کشور پس از 3 سال تحقیق و حضور متخصصین شیمی، مکانیک و صنایع…

 • پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

  پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی دانلود فایل پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص…

 • پایان نامه بررسی و طراحی رباط شوینده

  پایان نامه بررسی و طراحی رباط شوینده,پروژه بررسی و طراحی رباط شوینده,تحقیق بررسی و طراحی رباط شوینده,دانلود پایان نامه بررسی و طراحی رباط شوینده,طراحی رباط شوینده,مقاله بررسی و طراحی رباط شوینده دانلود فایل پایان نامه بررسی و طراحی رباط شوینده…

 • روش تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو( نیشابور )

  پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو( نیشابور ),پروژه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو( نیشابور ),تحقیق بررسی رابطه…

 • عوامل مؤثر بر یادگیری مربوط به درس تمرین معلمی

  عوامل مؤثر بر یادگیری,عوامل مؤثر بر یادگیری مربوط به درس تمرین معلمی,مربوط به درس تمرین معلمی دانلود فایل [1]

 • مقاله ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

  مقاله ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانلود فایل مقاله ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی فهرست مطالب عنوان                                صفحه مقدمه ............................... هدفهای ارزشیابی و امتحان ............ تهیه بانك سوالات استاندارد ........... بارم بندی سوالها .................... تجزیه…

 • پرسشنامه درگیری شغلی (مشاركت كاری) توماس لاداهل وكنجر (1965)

  پرسشنامه درگیری شغلی (مشاركت كاری) توماس لاداهل وكنجر (1965) دانلود فایل پرسشنامه درگیری شغلی (مشاركت كاری) توماس لاداهل وكنجر (1965) منبع: Thomas M.Lodahl and Mathilde Kenjer, The Difinition and Measurment of Job Involvement, Journal of Applid Psychology, February, 1965, PP.23-24

 • پایان نامه عملیات زمین‌شناسی ایران

  پایان نامه عملیات زمین‌شناسی ایران,پروژه زمین‌شناسی ایران,زمین‌شناسی ایران,عملیات زمین‌شناسی ایران,مقاله زمین‌شناسی ایران دانلود فایل پایان نامه عملیات زمین‌شناسی ایران قسمتی از متن: گزارش مربوط به زمین شناسی منطقه اشتهارد ESHTEHARD         ·موقعیت جغرافیایی و راه های ارتباطی منطقه مورد بررسی…

 • سمینار اصول مفاهیم اولیه مكانیك شكست و كاربرد آن در روسازیهای بتنی

  اصول مفاهیم اولیه مكانیك شكست و كاربرد آن در روسازیهای بتنی,پروژه اصول مفاهیم اولیه مكانیك شكست و كاربرد آن در روسازیهای بتنی,تحقیق اصول مفاهیم اولیه مكانیك شكست و كاربرد آن در روسازیهای بتنی,سمینار اصول مفاهیم اولیه مكانیك شكست و كاربرد…

 • آفات مهم غلات و گیاهان و راههای مبارزه با‌آن

  آفات مهم غلات و گیاهان و راههای مبارزه با‌آن,بررسی آفات مهم غلات و گیاهان و راههای مبارزه با‌آن,پایان نامه آفات مهم غلات و گیاهان و راههای,پروژه آفات مهم غلات و گیاهان و راههای مبارزه با‌آن,تحقیق آفات مهم غلات و گیاهان…

 • پاورپوینت بررسی اجمالی راکتور تصفیه خانه فاضلاب

  پاورپوینت بررسی اجمالی راکتور تصفیه خانه فاضلاب,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت بررسی اجمالی راکتور تصفیه خانه فاضلاب( انگلیسی),دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پاورپوینت بررسی…

 • گزارش کاراموزی شبكه بهداری ابهر

  ابهر,بهداری,دانلود گزارش کارآموزی شبكه بهداری ابهر,شبكه,کاراموزی شبكه بهداری ابهر,کارورزی شبكه بهداری ابهر,گزارش کاراموزی شبكه بهداری ابهر دانلود فایل گزارش کاراموزی شبكه بهداری ابهر در 35 صفحه ورد قابل ویرایش شبكه بهداشت ابهر : به شبكه بهداری ابهر كه جهت كار…

 • پاورپوینت اجزای ساختمان

  پاورپوینت اجزای ساختمان دانلود فایل پاورپوینت اجزای ساختمان پاورپوینت اجزای ساختماناین پاورپوینت در 139 اسلاید می باشد. فهرست مباحث :‌ در و پنجره انواع سقف ها  کاشی کاری مصالح چسباننده دودكش و نحوه نصب آن  نَعلِ دَرگاه نصب چارچوب  کف…

 • پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم

  پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم,پروژه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم,تحقیق بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم,دانلود پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در…

 • گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی

  احداث,دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی,ساختمان مسكونی,کاراموزی احداث ساختمان مسكونی,کارورزی احداث ساختمان مسكونی,گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی,گزارش کاراموزی احداث ساختمان مسكونی دانلود فایل گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی در 63 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مطالب                                                                                                                         مقدمه  *********************************************                                                           …

 • پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب

  بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب,پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب,رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی,عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی,مشتریان مجتمع توریستی دانلود فایل پایان نامه بررسی عوامل موثر بر…

 • بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

  بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد دانلود فایل بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد فهرست مطالب عنوان                                             صفحه فصل…

 • پایان نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب (M.Sc)

  پایان نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب (M.Sc),رشته زبان و ادبیات عرب (MSc) دانلود فایل پایان نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب (M.Sc) موجز الرساله  (چکیده) : قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شد، تا…

 • پاورپوینت بررسی اهمیت نسبی سازه های فرهنگ سازمانی در بروز اعتماد و عدالت سازمانی

  پاورپوینت بررسی اهمیت نسبی سازه های فرهنگ سازمانی در بروز اعتماد و عدالت سازمانی دانلود فایل پاورپوینت بررسی اهمیت نسبی سازه های فرهنگ سازمانی در بروز اعتماد و عدالت سازمانی بررسی اهمیت نسبی سازه های فرهنگ سازمانی در بروز اعتماد…