تحقیق ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب

ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,بررسی ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,پایان نامه ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,پروژه ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,تحقیق ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,دانلود ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,درباره ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب

دانلود فایل

تحقیق ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب چكیده انتخاب روش آبیارى مناسب در هر پروژه یكى ازكارهاى مهم در روند انجام مطالعات مى‌باشدكه بطوركلى براساس شرایط فنى، اقتصادى و اجتماعى صورت مى‌پذیرد. در این ارتباط شناخت ویژ‌گیها و مزایا و معایب هر یك از سیستمهاى آبیارى از یكسو و اگاهى از مشخصات هر پروژه به لحاظ وضعیت توپوگرافیك اراضى، خصوصیات مختلف خاك، شرا یط اقلیمى، كمیت و كیفیت اب، نوع محصول، نیروى انسانى مورد نیاز، مهارت زارعین و زمینه‌هاى فرهنگى پذیرش روش‌هاى نوین آبیارى و نهایتا انجام بررسی‌هاى اقتصادى از سوى دیگر حائز اهمیت مى‌با‌شد. دستورالعمل ارائه شده درمقاله حاضر بمنظور انتخاب سیستم‌هاى ا بیارى تحت فشار بخصوص انواع روشهاى ا بیارى بارانى، در پروژه‌هاى ابیاری و زهكشى، مبتنى بر تعیین درجه تاثیر پارامترهاى فوق‌الذكر و میزان محدودیتى كه ایجاد می‌كند تهیه گردیده است. به عبارت دیگر پارامترهاى مربوطه از حالت كیفى به كمى تبدیل شده و نقش و وزن انها در انتخاب هر یك از روش‌هاى آبیارى با عدد یا امتیاز مشخص كه مفهوم خاصى را بیان مى‌كند مورد بررسى قرارگرفته است. نهایتا حاصل بررسی‌هاى انجام شده به صورت جمع جبرى امتیازات مربوط به تائیر هر پارامتر تعیین گردیده و سیستمهاى آبیارى مناسب به ترتیب اولویت، مشخص مى‌شوند كه این امر نگرشى تازه به نحوه انتخاب سیستم‌ها بوده و علاوه بر بالا بردن دقت كار مى‌تواند منجر به یكسان شدن (تیپ شدن) این نحوه انتخاب در سرتا سركشور به عنوان یك ضابطه گردد. 1- مقدمه همانطوركه در چكیده این مقاله ذكر گردید یكى از موارد مهم در مطالعه و طراحى شبكه‌هاى آبیارى انتخاب روش آبیارى مناسب مى‌باشد. در این ارتباط پارامترهاى متعددى دخالت دارند كه مهمترین انها وضعیت اقلیمى، وضعیت توپوگرافى، مشخصات خاك ، مشخصات اب، نوع محصول، شرایط تامین انرژى، زمینه‌هاى فرهنگى، وضعیت نیروى انسانى، وضعیت بهره بردارى و نگهدارى و بالاخره هزینه‌ها در هر طرح مى‌باشد. میزان تاثیر و یا بعبارتى نوع محدودیتى كه هر یك از این پارامترها در انتخاب روش آبیارى مناسب ایجاد مى‌كند ممكن است به یكى از سه حالت زیر باشد: الف: میزان محدودیت‌ها در حدى باشدكه فقط استفاده از سیستم‌هاى آبیاری تحت فشار پاسخگو بوده و سایر روشهاى آبیارى غیر عملى و یا غیر اقتصادى باشد. ب: میزان محدودیتها بنحوى باشدكه استفاده از روشهاى مختلف آبیارى میسر بوده و باید در شرایط فنى یكسان بین آبیارى تحت فشار و آبیارى ثقلى هركدام را كه عملى‌تر و اقتصادى تر باشد برگزید. ج: محدودیت‌هاى خاص مربوط به اهداف برخى پروژه‌ها كه در واقع ارتباط مستقیم به امر آبیارى نداشته، بلكه سیستم آبیارى تحت فشار را برای منظورهاى خاص ضرورى مى‌سازد (نظیر استفاده از آبیارى بارانى براى كنترل یخبندان). با توجه به موارد فوق نحوه برخورد با پارامترهاى ذكر شده در پروژه‌هاى مطالعاتى در حال حاضر به این صورت است كه وضعیت اجزاء این پارامترها بررسى كیفى شده و نتیجه امر در گزارشات مربوطه منعكس می‌گردد. در نهایت نیز با یك جمع بندى كلى روش آبیارى مورد نظر براى طرح انتخاب مى‌شود. در دستورالعمل ارائه شده درمقاله حاضر به منظور انتخاب دقیق تر و صحیح تر روشهاى آبیارى مناسب در طرحهاى آبیارى و زهكشى‌ها بخصوص انواع سیستم‌های آبیارى بارانى) تك‌تك اجزاء هر پارامتر در رابطه با هر روش آبیارى مورد بررسى قرارگرفته و متناسب با درجه تاثیر آنها امتیاز مشخصى براى هر روش آبیارى درنظر گرفته شده است. این امتیازات كه تعریف آنها متعاقباً ارائه مى‌گردد، براى كلیه پارامترها جداول جداگانه‌اى منعكس گردیده و طراح مى‌تواند با استفاده از این جداول وضعیت پارامترهاى پروژه مورد نظر خود را سنجیده و امتیازات مربوطه را در جدول جمح‌بندى نهایى وارد نماید. پس از جمع جبرى امتیازات مربوط به تاثیر هر پارامتر سیستم‌هاى آبیارى مناسب آن پروژه (به ترتیب اولویت) مشخص مى‌گردد. 2- مواد و روشها 2- ا- امتیازات مربوط به محدوده اثر پارامترها میزان تاثیر پارامترهاى مختلف با استفاده از ارقام (3+) تا (3-) بشرح زیر تفكیك كردیده است. (3+) اثر بسیار مطلوب و تائید كننده جهت استفاده از سیستم آبیاری مربوطه. (1+) اثر خوب در كاربرد سیستم آبیارى مربوطه. (1+) اثر مثبت معمولى در كاربرد سیستم آبیارى مربوطه. (0) پارامتر غیرمؤثر در انتخاب سیستم آبیارى در پروژه مورد بررسى. (1-) اثر منفى در انتخاب سیستم آبیارى در حد مختصر (2-) اثر منفى در حد احتراز از انتخاب سیستم آبیارى مربوطه تا حد امكان. (3-) اثر منفى شدید به لحاظ پایین افتادن بیش از حد راندمان سیستم آبیارى یا بالا رفتن بیش از حد هزینه‌ها و نهایتاً عدم توصیه سیستم آبیارى مربوطه. (*) اثر منفى در حد مردود شناختن سیستم آبیارى مربوطه در پروژه مورد بررسى. همانطوركه ملاحظه مى‌گردد دامنه وسیعى از وضعیت تاثیر هر پارامتر در انتخاب روش هاى آبیارى مناسب (بخصوص سیستمهاى آبیارى بارانى) در نظرگرفته شده و كارشناس طراح مى‌تواند تا حد امكان درجه دقت خود رابالا ببرد. بعبارت دیگر ارقام یا امتیازات مثبت و منفى كه خنثى كننده یكدیگر هستند داراى وزن بوده و در واقع شدت اثر هر پارامترا مثبت یا منفى مد نظر گرفته است. به عنوان مثال اراضى داراى نفوذپذیرى خیلى زیاد براى آبیارى ثقلى بسیار نامناسب بوده و در چنین زمین‌هایى استفاده از سیستمهاى آبیارى بارانى قابل توصیه و مورد تاكید است، لذ ا پارامتر نفوذپذیرى در جدول مربوطه با نظر طراح رقم (3-) یا (2-) را براى استفاده از روش آبیارى ثقلى و امتیاز (2+) یا (3+) را براى كاربرد آبیارى بارانى به خود اختصامی مى‌دهد. علاوه بر این در مواردى نظیر نفوذپذیرى كمتر از 3 میلیمتر در ساعت كه كاربرد آبیارى بارانى عملى نبوده و قابل قبول نمى‌باشد علامت (*) در جدول مربوطه وارد شده و در واقع اثر سایر پارامترها را از بین برده و استفاده از سیستم آبیارى مربوطه را منتفى مى‌سازد. همانطوركه قبلا نیز ذكر شد در جداول تهیه شده دستیابى به سیستمهاى آبیارى تحت فشار مناسب هر طرح (بخصوص انواع سیستم‌های آبیارى بارانى) مدنظر بوده و جایگاه آبیارى ثقلى فقط در حد مقایسه با روشهاى تحت فشار پیش‌بینى شده است. تنوع روش های آبیاری و عوامل مختلف تأثیر گذار بر كار ایی سیستم های آبیاری و توسعه روز افزون آنها، انتخاب روش آبیاری مناسب، بخصوص در مراحل اولیه مطالعات را برای طراحان شبكه های آبیاری بسیار دشوار نموده است . در این تحقیق كلیه عوامل مهم و مؤثر برروش های آبیاری استخراج گردیده و میزان تأثیر هر یك بر سیستمهای آبیاری ثقلی، قطره ای و شش سیستم متداول آبیاری بارانی بااستفاده از روش امتیاز دهی، ارزش گذاری شده است. گزینه برتر براساس بالاترین امتیاز حاصل از ج مع جبری امتیازات هر یك از عوامل كه مقدار صحیحی بین 3- الی 3+ می گیرند، انتخاب می شود . از مزایای این روش كاربری آسان و عدم نیاز به اطلاعات زیاد و یا طراحی ، عملكرد سریع این روش در گزینش و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه های مطالعات می باشد . در انتهای مقاله نمونه ای از نتایج گزینش سیستم آبیاری یكی از طرحهای موجود ارائه گردیده است. مقدمه محدودیت منابع آب و رشد روز افزون جمعیت، کشورهای جهان را به بالا بردن تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح و بهره وری بهینه از منابع آب و خاك با استفاده از روش های نوین آبیاری سوق داده است . با پیشرفت علم آبیاری و توسعه فنون ساخت تجهیزات آنها، بخصوص در آبیاری تحت فشار، روشهای جدید جهت افزودن راندمان آبیاری در شرایط مختلف ابداع گردید . بطور کلی سیستمهای آبیاری متد اول به دو دسته تحت فشار و ثقلی تقسیم بندی می شوند . سیستم آبیاری تحت فشار شامل آبیاری بارانی و قطره ای است و سیستم آبیاری ثقلی، بطور کل ی ، شامل آبیاری نواری، شیاری و کرتی می باشد . انتخاب این سیستم برای هر طرح باید به گونه ای انجام پذیرد که ضمن به حداکثر رسا ندن راندمان استفاده از آب و تطابق کامل با شرایط منطقه، هزینه ها و مشکلات بهره برداری و نگهداری را به حداقل برساند. عدم گزینش صحیح سیستم آبیاری مناسب برای یک شبکه آبیاری، بخصوص در سیستم های آبیاری تحت فشار که به تجهیزات خاصی نیاز دارند، موجب اتلاف وقت و هزینه بسیار در مراحل مختلف طراحی و اجرا، و چه بسا غیر اقتصادی شدن طرح گردیده و در نتیجه موجب عدم بهره برداری بهینه و اتلاف منابع ارزشمند آب و خاك منطقه خواهد شد . در مراحل اولیه مطالعات شبکه آبیاری، معمولاً بدلیل کمبود اطلاعات و همچنین عدم پیشرفت طراحی ها و از طرفی تنوع سیستم های آبیاری، بخصوص در آبیاری بارانی، انتخاب گزینه های برتر جهت ادامه مطالعات بسیار دشوار و وقت گیر می باشد . در روش ارائه گردیده می توان با استفاده از آمار و اطلاعات پایه و عمومی از منطقه طرح شامل اطلاعات آب، هوا، خاك و الگوی کشت و همچنین شر ایط اجتماعی و فرهنگی مردم منطقه نسبت به انتخاب گزینه های مناسب و طبقه بندی آنها از میان شش روش آبیاری بارانی متداول و مقایسه آنها با روشهای آبیاری ثلقی و قطره ای اقدام نمود . این روش قابل توسعه برای کلیه روشهای آبیاری خواهد بود. عوامل مؤثر در انتخاب یک روش آبیاری عوامل مؤثر در گزینش سیستم آبیاری مناسب، به دو دسته کلی عوامل طبیعی و غیر طبیعی تقسیم می شوند . عوامل طبیعی عبارتند از عوامل مربوط به آب، هوا، خاك و توپوگرافی اراضی و همچنین نوع محصول (الگوی کشت ). عوامل غیر طبیعی شامل عوامل مربوط به مسائل اجتماعی، فره نگی، نیروی انسانی مورد نیاز، وضعیت بهره برداری و نگهداری و همچنین سیاست و حمایت کلی دولت می باشد . در روش ارائه گردیده، 12 عامل کلی مؤثر بر کلیه روشهای آبیاری که به 26 عامل جزئی تفکیک گردیده اند، در نظر گرفته شده است . در این روش تحقیق عوامل فوق در خصوص هشت روش متداول آبیاری (Hond متحرك ، (Solid Set) ثقلی و آبیاری قطره ای و شش روش آبیاری بارانی شامل، آبیاری بارانی کلاسیک ثابت (Linear و خطی (Center Pivot) عقرب ه ای ، (Rain Gun) و قرقره ای ، (Solid Roll) آبفشان خطی ، Move) بررسی، تحلیل و امتیاز گذاری شده اند. نظر به تعدد عوامل و روشهای آبیاری در نظر گرفته شده و با توجه به Move) محدودیت های ارائه مقاله، در ادامه عوامل در نظر گرفته شده به اختصار معرفی می گردند ( جهت اخذ اطلاعات بیشتر به کتب مرجع در زمینه طراحی سیستم های آبیاری و منابع معرفی شده در انتهای مقاله مراجعه فرمائید). -1 شرایط اقلیمی منطقه: شامل فاکتورهای سرعت باد و دمای هوا -2 وضعیت توپوگرافی : شامل پارامترهای شیب عمومی، شیب موضعی و همچنین عوامل طبیعی یا مصنوعی موجود در اراضی می باشد. -3 شرایط تأمین انرژی: این عامل نشان دهنده اختلاف ارتفاع بین اراضی و منبع تأمین آب می باشد. -4 مشخصات خاك : مهمترین پارامترهای خاك زراعی که در انتخاب سیستم آبیاری بسیار مؤثر بوده و همچنین قابل اندازه گیری می باشند، عبارتند از نفوذ پذیری و ظرفیت زراعی یا ظرفیت نگهداری آب و خاك. هدایت الکتریکی ، (PH) -5 کیفیت آب آبیاری: پارامترهای در نظر گرفته شده عبارتند از: غلظت مواد معلق، اسیدیته یا شوری آب، میزان غلظت سدیم و کلرور و همچنین غلظت مواد بیولوژیک و باکتریها. -6 کمیت آب آبیاری : این عامل نسبت اراضی قابل کشت را به میزان آب قابل دسترس جهت آبیاری می سنجد که در دو عامل مهم مورد بررسی قرار گرفته است . اولین عامل نسبت اراضی به میزان آب موجود را براس اس هیدرومدول یک مقایسه نموده و در عامل دوم راندمان آبیاری هر یک از سیستمها مقایسه شده است. -7 نوع محصول : الگوی کشت برای یک طرح شبکه آبیاری براساس عوامل مختلف فنی، اقتصادی، فرهنگی و طبیعت منطقه انتخاب می گردد که 3 عامل عمق توسعه ریشه، ارتفاع محصول و همچنین میزان تراکم کشت در انتخاب سیستم آبیاری مناسب مؤثر می باشند. -8 زمینه های فرهنگی : نگهداری و بهره برداری صحیح از روش های نوین آبیاری به سطح فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه و عامل امنیت بستگی زیادی دارد که وجود سوابق قبلی استف اده از این سیستمها در منطقه، از جنبه های مثبت و توجیه کننده خواهد بود. -9 نیروی انسانی : نیروی انسانی مورد نیاز به دو دسته، متخصص و ماهر و همچنین نیمه ماهر و کارگر تقسیمم میگردند که بهره برداری از سیستمهای آبیاری مکانیزه به نیروی متخصص بیشتری نیاز خواهد داشت.

 • دانلود مقاله نقش تلفن و تلگراف در ایجاد ارتباط

  دانلود مقاله نقش تلفن و تلگراف در ایجاد ارتباط,مقاله تلگراف در ایجاد ارتباط,مقاله نقش تلفن در ایجاد ارتباط دانلود فایل دانلود مقاله نقش تلفن و تلگراف در ایجاد ارتباط تاریخ مخابرات در ایران         مخابرات در ایران همچون دیگر نقاط…

 • پرسشنامه شجاعت

  پرسشنامه شجاعت دانلود فایل پرسشنامه شجاعت به همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامه مقدمه : همۀ ماتاحدود ی ترس را تجربه می کنیم . هر حیوان یا انسانی که فاقد این احساس باشد نمی تواند در دنیایی که اساساً متخاصم و…

 • تحقیق شبکه های حلقه ای

  تحقیق شبکه های حلقه ای دانلود فایل تحقیق شبکه های حلقه ای فهرست: تقسیم بندی شبکه تقسیم بندی شبکه ها براساس توپولوژی منابع .......................................................... چکیده ی بخشهایی از متن: تقسیم بندی شبکه  تقسیم بندی براساس گستره جغرافیایی (Range): شبکه های…

 • آیین نامه آموزشی شركت صنایع الكترونیك ایران

  آیین نامه آموزشی,آیین نامه آموزشی شركت صنایع الكترونیك ایران,شركت صنایع الكترونیك ایران دانلود فایل آیین نامه آموزشی شركت صنایع الكترونیك ایران آیین نامه آموزشی شركت صنایع الكترونیك ایران فصل  اول دوره‌های ‌آموزش بلند مدت فصل دوم دوره‌های آموزش كوتاه مدت…

 • تحقیق اطلاعات ناتوانی

  تحقیق اطلاعات ناتوانی دانلود فایل تحقیق اطلاعات ناتوانی بخشهایی از متن: اطلاعات ناتوانی: ناتوانی های خواندن و یادگیری (Fs17) Fs17 اطلاعات ناتوانی > انتشارات > NZCHCR انتشارات مركز ترویج بین المللی برای بچه های ناتوان .ناتوانی های خواندن و یادگیری…

 • پایان نامه فلزات سنگین

  بررسی فلزات سنگین,پایان نامه فلزات سنگین,پروژه فلزات سنگین,تحقیق فلزات سنگین,دانلود فلزات سنگین,فلزات سنگین دانلود فایل پایان نامه فلزات سنگین خلاصه فارسی: تعداد 32 نمونه غذا ، آب منابع و عضله ماهی به منظور اندازه گیری فلزات سرب و آهن در…

 • پاورپوینت گنبدها و قوس در معماری

  پاورپوینت گنبدها و قوس در معماری دانلود فایل پاورپوینت گنبدها و قوس در معماری به تعداد 80 اسلاید و تصاویر مختلف  گزیده ای از مطالب اسلاید ها : •تعریف هندسی : مکان هندسی نقاطی که از دوران چفدی مشخص حول…

 • نیترات و مضرات آن در آب آشامیدنی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله نیترات و مضرات آن در آب آشامیدنی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نیترات و مضرات آن در آب آشامیدنی دانلود فایل دانلود مقاله نیترات و…

 • انواع سیستم های انژكتور

  انواع سیستم های انژكتور دانلود فایل انواع سیستم های انژكتور انواع سیستم های انژكتور طریقه تجدید حافظه در پژو 206 تجدید حافظه Ecu  ( MM8P  ، پرشیا ) نكات ایمنی در مورد واحد كنترل الكتریكی             :Ecu انواع سنسورها رگلاتور فشار…

 • مبانی نظری یادگیری و نظریه های یادگیری

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری و نظریه های یادگیری,مبانی نظری یادگیری و نظریه های یادگیری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری و نظریه های یادگیری در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم…

 • خشونت در خانواده 60 ص

  خشونت در خانواده,خشونت در خانواده 60 ص دانلود فایل خشونت در خانواده 60 ص *فهرست مطالب: مفهوم خانواده وخانوار.............................................................................................................. ویژگی خانواده............................................................................................................................ روابط بین هموندهای خانواده..................................................................................................... نقش خانواده و اهمیت آن........................................................................................................... کارکردهای خانواده.................................................................................................................... سازمان خانواده.......................................................................................................................... طبقه بندی خانواده...................................................................................................................... جامعه شناسی وآسیب…

 • پایان نامه - بررسی پدیده خود برتر بینی در جامعه

  پایان نامه - بررسی پدیده خود برتر بینی در جامعه,پایان نامه بررسی پدیده خود برتر بینی در جامعه دانلود فایل پایان نامه - بررسی پدیده خود برتر بینی در جامعه چكیده سازه پژوهش مورد نظر خودبرتربینی (به معنی اهمیت دادن…

 • پایان نامه بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ پا و زانو در دونده ها ی حرفه ای مرد

  پایان نامه بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ پا و زانو در دونده ها ی حرفه ای مرد دانلود فایل پایان نامه بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ…

 • مقاله چرخه عمر محصول

  تحقیق چرخه عمر محصول,مقاله چرخه عمر محصول دانلود فایل بخشهایی از متن: محصولات نیز همانند مردم دارای تولد، زندگی و مرگ هستند و اینکه آنها را باید با در نظر داشتن این مسئله تولید و عرضه نمود. حتی اگر یک…

 • ترانسفورماتور خشک

  ترانسفورماتور خشک,نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری دانلود فایل نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری در ابتدای این پروژه به معرفی تعاریفی کوتاه و اجمالی در مورد خازن و ساختمان آن و همچنین چگونگی…

 • پایان نامه رابطه بین كمال گرایی و تربیت تولد

  پایان نامه رابطه بین كمال گرایی و تربیت تولد دانلود فایل پایان نامه رابطه بین كمال گرایی و تربیت تولد «مقدمه» به راستی بخش بزرگی از مسائل جدی که بشر امروز با آن روبرو است صرفاً با فن آوری به…

 • تحقیق ماشین های کشاورزی

  بررسی ماشین های کشاورزی,پروژه ماشین های کشاورزی,تحقیق ماشین های کشاورزی,دانلود ماشین های کشاورزی,درباره ماشین های کشاورزی,ماشین های کشاورزی دانلود فایل تحقیق ماشین های کشاورزی شامل موارد: انواع تراکتور کلیاتی درباره تراکتور ماشین آلات برداشت ذرت ماشین برداشت  سیب زمینی ماشین…

 • پرپوزال تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن

  پرپوزال تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن,تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن دانلود فایل پرپوزال تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن  عنوان…

 • جزوه فارسی پیش دانشگاهی كلیه رشته ها

  جزوه فارسی پیش دانشگاهی,جزوه فارسی پیش دانشگاهی كلیه رشته ها دانلود فایل جزوه فارسی پیش دانشگاهی - به نام خداوند جان و خرد (شاهنامه فردوسی) 1 - فنا و بقا (دیوان عطار) ............ 3 - قسم به ساقی كوثر (دیوان…

 • اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 18 ص

  ارزشیابی آموزشی,اندازه گیری,اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی,اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 18 ص,تحقیق در مورد اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی,تحقیق و بررسی در مورد اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دانلود فایل اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 18 ص پیشرفت تحصیلی…

 • پاورپوینت طبیعت سبز در معماری

  پاورپوینت طبیعت سبز در معماری دانلود فایل پاورپوینت طبیعت سبز در معماری دانلود پاورپوینت طبیعت سبز در معماریاین پاورپوینت در 12 اسلاید می باشد معماری سبز (به انگلیسی: Green Architecture) یا معماری پایدار یکی از گرایش‌ها و رویکردهای نوین معماری است که در  سال‌های اخیر…

 • پایان نامه ایجاد یک برنامه وب نمونه در دات نت (.NET)

  ایجاد یک برنامه وب نمونه در دات نت,پایان نامه ایجاد یک برنامه وب نمونه در دات نت (.NET),پایان نامه رشته کامپیوتر درباره ایجاد یک برنامه وب نمونه در دات نت (NET),پایان نامه وب نمونه در دات نت,وب نمونه در دات…

 • پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر

  پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر,پروژه کارافرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر,توجیه اقتصادی فرآیند تولید شكر و نیشكر,تولید,دانلود پروژه فرآیند تولید شكر و نیشكر,دانلود کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر,شكر,طرح توجیه فنی فرآیند تولید شكر و نیشكر,طرح توجیهی فرآیند…

 • دانلود پاورپوینت انواع بازار و محیط بازاریابی

  Powerpoint،pptx,انواع بازار اقتصادی,انواع بازار كالا,انواع بازارها از نظر فعالیت,انواع بازارها ازدیدگاه کاتلر,انواع بازارهای سازمانی,بازار,بازار انحصار چند جانبه,بازار انحصار کامل,بازار بین المللی,بازار دولتی,بازار رقابت انحصاری,بازار رقابت کامل,بازار صنعتی,بازار مصرف کننده,بازار واسطه,دانلود پاورپوینت انواع بازار و محیط بازاریابی,دانلود پاورپوینت انواع بازارو محیط…

 • پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع " تحلیل ارتباط مدل تعالی EFQM و کارت امتیازی متوازن BSC " به همراه فهرست منابع و مواخذ

  پروپوزال مدل تعالی سازمانی,پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق,جزوه آموزشی BSC,جزوه آموزشی مدل تعالی EFQM,دانلود پروپوزال BSC,دانلود پروپوزال ارشد مدیریت,دانلود پروپوزال فوق لیسانس مدیریت,دانلود پروپوزال مدل تعالی EFQM,دانلود پروپوزال مدیریت,روش تحقیق BSC,کارت امتیازی متواز,منابع و مواخذ BSC,منابع…

 • تحقیق معماری مبتنی بر سرویس گرایی در تجارت الکترونیک

  الگوهای معماری سرویس گرا,تحقیق معماری مبتنی بر سرویس گرایی در تجارت الکترونیک,تحقیق مفاهیم اصلی و چرخه حیات در معماری سرویس گرا,دانلود پژوهش معماری مبتنی بر سرویس گرایی در تجارت الکترونیک,دانلود تحقیق معماری مبتنی بر سرویس گرایی در تجارت الکترونیک,سیستم های…

 • ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تأمین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

  ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تأمین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی,ارزیابی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی,استفاده از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی…

 • مقاله نقش اقتصادی گردشگری

  مقاله اقتصادی گردشگری,مقاله نقش اقتصادی گردشگری,نقش گردشگری در اقتصاد دانلود فایل مقاله نقش اقتصادی گردشگری سرآغاز: گردشگری، یكی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است كه نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌كند. این صنعت از طریق تركیب و…

 • سمینار ارشد: بررسی حملات به شبکه های اجتماعی

  سمینار ارشد: بررسی حملات به شبکه های اجتماعی دانلود فایل سمینار ارشد: بررسی حملات به شبکه های اجتماعی عنوان مقاله بررسی حملات به شبکه های اجتماعی فهرست مطالب چکیده. 1 مقدمه. 2 فصل اول. 6 حملات زیرساختی و مخرب.. 6…

 • مقاله عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی

  مقاله عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی دانلود فایل عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی فهرست: عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی1)شهادت حاج آقا مصطفی خمینی آغاز مرحله جدید انقلاب اسلامی . 2) قیام ۱۹ دی قم 3)قیام ۲۹ بهمن تبریز 4)اربعین ها…

 • دانلود پاورپوینت ماهیت و مفاهیم تئوری

  اهداف نظریه پردازی,پیشینه نظریه,تعریف نظریه تئوری,تله های موجود در تئوری پردازی,چرخه نظر – عمل,دانلود پاورپوینت ماهیت و مفاهیم تئوری,دسته بندی اصول بنیادین (کانت),سه دیدگاه مختلف نسبت به نظریه,مبانی نظریه,مراحل ایجاد تئوری,منابع استخراج نظریه ها,نظریه,ویژگی های اصول بنیادین,ویژگی های تفکر تئوریک,ویژگی…

 • ترجمه مقاله تحت عنوان پناهگاه قابل جمع کردن و نصب مجدد

  پناهگاه,ترجمه مقاله تحت عنوان پناهگاه قابل جمع کردن و نصب مجدد,قابل حمل دانلود فایل این اختراع مربوط به بهبود پناهگاه است مانند برای ارتش: پناهگاه عایق کاری شده که تهویه مناسب، به طور فشرده قابل حمل، نصب سریع، جمع کردن…

 • پایان نامه مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شركت‌های بورس تهران

  پایان نامه مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شركت‌های بورس تهران,پروژه مقایسه‌,دانلود مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (PE)…

 • مقاله اینترنت چیست

  مقاله اینترنت,مقاله اینترنت چیست دانلود فایل مقاله اینترنت چیست قسمتی از متن: كاربردهای اینترنت: امروزه كاربردهای اینترنت آنچنان گسترده شده كه نمی‌توان تمامی كاربرد‌های آن را برشمرد. چندان عجیب نیست اگر بگوییم بزودی اینترنت یكی از اجزای ضروری زندگی انسانها…

 • پایان نامه نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

  پایان نامه نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی دانلود فایل پایان نامه نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی مقدمه: انسان برای تامین نایزهای روزمره خود را پیش رو داشت. ابتدا شكار و استفاده از گیاهان خودرو…