جرائم علیه اموال و امنیت

بررسی جرائم علیه اموال و امنیت دولت,تحقیق و بررسی جرائم علیه اموال و امنیت دولت,جرائم علیه اموال و امنیت,جرائم علیه اموال و امنیت دولت,دانلود مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت,مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت

دانلود فایل

جرائم علیه اموال و امنیت دولت 4 – هر گروه یا جمعیت متشكل كه در برابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه كند مادام كه مركزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن كه موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شركت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدی كه از گروهها و اشخاص مختلف تشكیل شود در حكم یك واحد است ” با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشكل باشد ثالثا می بایست مركزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حكم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حكم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران كه تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شركت داشته باشند به این ترتیب در صورتی كه گروهی وجود داشته باشد كه قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نكرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری كه تنها گروه مزبور را تشویق می كند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نكرده است ملاك تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی كه گروه مزبور دارای شبكه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینكه شرایط ماده را كامل داشته باشند كمك مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی كه كمك مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا كمك ده سنتی به چنین گروهی نمی تواند موثر باشد زیرا درست است كه ملاك تشخیص قاضی است لاكن در مواردی كه به حكم عقل و منطق اقدامی موثر واقع نمی شود قاضی حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثانی ملاك تشخیص قاضی نیز می بایست مدلل و مستند به قرائن منطقی و عقلانی باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام می باشد 5 – ماده 187 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : ” هر فرد یا گروه كه طرح براندازی حكومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه كند و نیز كسانی كه با آگاهی و اختیار امكانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب كار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الارض می باشند ” اولا ملاك ماده برای مجازات نمودن شامل دو دسته می شود كسانی كه در ریختن طرح براندازی حكومت و تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره برای آن اقدام می نمایند و نیز كسانی كه با علم و عمد كمك مالی موثر به گروه یا افراد مزبور می نمایند و یا اینكه وسایل و اسباب كار و سلاح در اختیار گروه می گذارند ثانیا در خصوص گروه اول دو شرط لازم است هم طرح ریزی براندازی و هم تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره ولی لازم نیست هیچ اقدام دیگری نموده باشند در خصوص دسته دوم مقنن با آوردن ” یا ” در مقام تفكیك بوده لذا یا كمك مالی موثر و یا در اختیار نهادن وسایل و اساباب كار و سلاح برای مجازات نمودن كفایت می كند نكته در خصوص قسمت اخیر اینكه لازم نیست هم وسایل در اختیار گذارده شود و هم سلاح و هم اسباب كار در واقع بهتر می بود مقنن همان اصطلاح عام وسایل را به كار می برد نكته دیگر اینكه كمك مالی می بایست موثر باشد ملاك تشخیص قاضی است كه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و تشخیص منطقی و عقلانی آن را تشخیص می دهد نكته آخر اینكه مقنن مجددا دو عنوان مفسد فی الارض و محارب را در كنار هم اورده كه در این خصوص قبلا بیان شد تنها یك نكته بیان می شود : هر چند در خصوص این دو عنوان ماده 183 یك تعریف بیان نموده و لذا در تمامی مواردی كه نیاز به تبیین عنصر قانونی جرم می باشد می بایست به همین ماده برگشت نمود و مفسد فی الارض یا محارب را با همین ماده تعریف نمود لاكن این تعریف هم نمی تواند ما را در اثبات اینكه مقنن به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها توجه داشته كمك نماید زیرا در مواد 186 و 187 و نیز 188 – چنانكه خواهد آمد – عنصر مادی جرم به اقداماتی اشاره نموده كه در دایره تعریف محارب و مفسد فی الارض مندرج در ماده 183 نمی گنجد ممكن است گفته شود مواد یاد شده از آنجایی كه به اقداماتی اشاره نموده است و برای آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است كلیه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد 183 به بعد مصادیق محارب و مفسد فی الارض را طی موادی بیان نموده است این نظریه با دو اشكال اساسی مواجه است : اولا اینكه ماده 183 در مقام تعریف محارب و مفسد فی الارض می باشد و هیچ مجازاتی را بیان ننموده اقدام مقنن به این معنی است كه تعریف قانونی محاربه را بیان نموده و هر جا نیاز به تعریف محاربه بود می بایست به ماده 183 رجوع نمود و هم اینكه اگر مقنن می خواست می توانست در ماده 183 مصادیق دیگر را به عنوان تعریف بیان دارد و از جمله اقدام علیه حكومت اسلامی ثانیا تعریف محاربه در ماده 183 با فقه نیز هماهنگ می باشد در حالی كه با در نظر گرفتن پیشینه فقهی جایی برای دخول مصداقی دیگر وجود ندارد لذا مقنن با در نظر گرفتن تعریف فقهی ماده 183 را وضع نموده است لذا این تعریف در تمام مواردی كه در مصداق محاربه و افساد فی الارض دچار اشكال می شویم می بایست كارگشا باشد لذا در صورتی كه مقنن ماده 183 را بیان نمی نمود در آن صورت می توانستیم با این استدلال كه تعریفی قانونی در خصوص محاربه وجود ندارد مساله را به نحوی توجیه نماییم كه البته در آن صورت هم با عنایت به قانون اساسی به فقه رجوع می نمودیم و در آن صورت هم تعریف فقهی با ماده 183 هماهنگ می شد به هر حال آنچه اصل می باشد این است كه با وجود تعریف ماده 183 از محاربه و افساد فی الارض جایی برای قراردادن مصداقی دیگر نمی بایست وجود داشته باشد البته در صورتی كه مقنن ماده 183 را برای محاربه بیان می نمود می توانست مصادیق دیگر را افساد فی الارض تلقی نماید اما این اقدام صورت نگرفته است با این حال یك توجیه برای مواد 186 و 187 و 188 وجود دارد و آن اینكه آنها را در حكم محاربه و افساد فی الارض تلقی نماییم یعنی به حكومت حق دهیم اقداماتی دیگر را كه با تعریف فقهی هماهنگ نیست به عنوان محاربه حكمی در نظر گیرد این نظر دو اشكال دارد اولا مقنن از كلمه در حكم استفاده ننموده است ثانیا اینكه می بایست بررسی شود – توسط فقها – كه آیا حكومت می تواند برخی مصادیق دیگر خارج از تعریف فقهی را در حكم محارب تلقی نماید و حد محاربه را بر آن اعمال دارد یا خیر ؟ به بیان دیگر آیا حد محاربه آنقدر قابل تفسیر می باشد كه برخی مصادیق دیگر را هم داخل در آن نماییم منتها مجازات آن را حكمی تلقی نماییم 6 – ماده 188 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: ” هر كس در طرح براندازی حكومت اسلامی خود را نامزد یكی از پستهای حساس حكومت كودتا نماید و نامزدی او در تحقق كودتا به نحوی موثر باشد محارب و مفسد فی الارض است . ” در این ماده نامزد پست حساس شدن و موثر واقع شدن نامزدی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته شده است

 • مقاله راهكارهایی برای همكاری هوشمندان

  مقاله راهكارهایی برای همكاری هوشمندان دانلود فایل مقاله راهكارهایی برای همكاری هوشمندان بخشی از متن: بسیاری از شركت‌های كوچك به ضرورت و اهمیت استخدام كارمند در نقاط دور دست پی برده‌اند و می‌دانند كه حتی كار كردن با مشتریان و…

 • مبانی و پیشینه نظری سبک دلبستگی (نظریات دلبستگی، مراحل و الگوها)

  فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد,مبانی و پیشینه نظری سبک دلبستگی (نظریات دلبستگی، مراحل و الگوها) دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری سبک دلبستگی (نظریات دلبستگی، مراحل و الگوها) در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل…

 • مقاله رابطه ورزش با جامعه پذیری و تغییرات اجتماعی

  پاورپوینت ورزش و جامعه پذیری,مقاله رابطه ورزش با جامعه پذیری و تغییرات اجتماعی دانلود فایل قسمتی از متن: اسلاید یک و دو) چكیده‌ تقریباً‌ در هر جامعه‌ای، ورزش‌ یك‌ نهاد اجتماعی‌ بسیار برجسته‌ محسوب‌ می‌شود، زیرا ورزش‌ ویژگی‌های‌ موجد در…

 • مقاله بررسی عدل الهی

  تحقیق عدل الهی,مقاله بررسی عدل الهی,مقاله عدل الهی دانلود فایل مقاله بررسی عدل الهی فهرست مطالب : اثبات عدل الهی عدل الهی و کاستی ها ونارسایی ها عدل الهی وکیفرهای اخروی عدل الهی وپاسخ به ابهامات منابع اثبات عدل الهی…

 • پایان نامه بررسی هیدرولیکیو هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی

  پایان نامه بررسی هیدرولیکیو هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی دانلود فایل پایان نامه بررسی هیدرولیکیو هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی چکیده :…

 • سمینار نساجی رنگ زدایی با آنزیم

  سمینار نساجی رنگ زدایی با آنزیم دانلود فایل سمینار نساجی رنگ زدایی با آنزیم

 • مقاله بررسی عنصر حمایت مالی در ورزش «با تأکید بر ورزش پینگ پونگ»

  مقاله بررسی عنصر حمایت مالی در ورزش «با تأکید بر ورزش پینگ پونگ» دانلود فایل مقاله بررسی عنصر حمایت مالی در ورزش «با تأکید بر ورزش پینگ پونگ» فهرست مطالب عنوان        صفحه مقدمه. 4 ضرورت و اهمیت پژوهش....…

 • مقاله مبانی زیست شناسی

  مقاله مبانی زیست شناسی دانلود فایل مبانی زیست شناسی قسمتهایی از متن: مواد آلی ساختمان سلول های زنده از چهار گروه اصلی مولکول های آلی تشکیل شده است. پروتئین ها، ئیدراتهای کربن، چربیها واسیدهای نوکلئیک (هسته ای). پروتئین ها: موادی…

 • مقاله مبانی تعارض منفی قوانین

  مقاله مبانی تعارض منفی قوانین دانلود فایل مقاله مبانی تعارض منفی قوانین این مقاله در 30 صفحه میباشد  فهرست مطالب چكیده 4 مقدمه 5 1-نظریات طرفداران احاله 5 نظریه صلاحیت انحصاری قانون ملی 5 نظریه نیابتی احاله 6 نظریه جانشینی…

 • مقاله تحولات دوران كودكی

  مقاله تحولات دوران كودكی دانلود فایل مقاله تحولات دوران كودكی زمان های انتقال در زمان عبور و گذر كودك در یك فعالیت، فعالیت بالاتر رخ می دهد. ورود به مدرسه و ترك كردن آن زمان گذراست. رفتن به بستر خواب…

 • پایان نامه جوان

  پایان نامه جوان دانلود فایل پایان نامه  جوان  فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه فصل اول: شخصیت انسانی ومعنی جوان بخش اول: هویت یابی                                                                                                    2 بخش دوم: معنی جوان ونوجوان                                                                                     4      درباره جوان                                                                                                             5 فصل دوم: بلوغ روانی واجتماعی جوان…

 • پایان نامه کنترل دور موتورDC با کامپیوتر

  پایان نامه کنترل دور موتورDC با کامپیوتر دانلود فایل چکیده:      این پروژه ساخت دستگاهی برای کنترل دور وجهت چرخش یک موتور DC با استفاده از صفحه كلید كامپیوتر می‌باشد. ارتباط كامپیوتر با مصرف کننده ها توسط یك سخت‌افزار خارجی كه…

 • تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی

  تجارب دبیر زبان انگلیسی,تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون دبیر زبان,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,روش تدریس زبان انگلیسی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل تجربیات مدون تدریس…

 • پاورپوینت تحلیل بنیادی سهام

  پاورپوینت تحلیل بنیادی سهام,تجزیه و تحلیل اقتصاد و بازار به صورت کلان,تحلیل بنیادی,تحلیل نکنیکی,دانلود پاورپوینت آماده ارائه کلاسی درس تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی,دانلود پاورپوینت تحلیل بنیادی سهام,ساختار تحلیل بنیادی,مراحل بررسی قیمت سهام توسط چارتیست ها یا تکنیکالیست…

 • پاورپوینت هوش مصنوعی

  پاورپوینت هوش مصنوعی دانلود فایل پاورپوینت هوش مصنوعی پاورپوینت هوش مصنوعی 227 اسلاید هوش مصنوعی چیست؟مبانی هوش مصنوعیتاریخچه هوش مصنوعی

 • پروژه بررسی و مطالعه انواع تلفات در شبکه های توزیع

  پروژه بررسی و مطالعه انواع تلفات در شبکه های توزیع دانلود فایل پروژه بررسی و مطالعه انواع تلفات در شبکه های توزیع فهرست مطالب عنوان                                                                           صفحه تخمین بازدهی و تلفات شبکه های توزیع............................................................................................ 1 نقش موادوطراحی اولیه در کاهش تلفات............................................................................................ …

 • پایان نامه بررسی رابطه سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

  پایان نامه بررسی رابطه سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی رابطه سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

 • تحقیق برق هسته ای

  تحقیق برق هسته ای دانلود فایل تحقیق برق هسته ای مقدمه از مهمترین منابع استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ، ساخت راکتورهای هسته‌ای جهت تولید برق می‌باشد. راکتور هسته‌ای وسیله‌ای است که در آن فرآیند شکافت هسته‌ای بصورت کنترل…

 • مقاله ماه همسایه ما در كیهان

  پروژه ماه همسایه ما در كیهان,تحقیق ماه همسایه ما در كیهان,دانلود تحقیق ماه همسایه ما در كیهان,مقاله ماه همسایه ما در كیهان دانلود فایل مقاله ماه همسایه ما در كیهان در 14 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست ماه همسایه ما…

 • مقاله ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری

  مقاله ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری دانلود فایل مقاله ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری  مقدمه: اولین گزارشات در ارتباط با ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری به 150 سال پیش برمی‌گردد. واژه میتوكندری كه از دو كلمه یونانی mitos بمعنی نخ…

 • مشخصه اعتیاد

  مشخصه اعتیاد دانلود فایل مشخصه اعتیاد هفت علامت یک معتاد آموزش مهارتهای پیشگیری از اعتیاد دو الگوی رایج برای معتاد شدن پیشنهادات تحقیق محدودیتهای تحقیق پیشینه تاریخی تحقیق جداول دو بعدی مشخصه اعتیاد 1- رفتار بی اراده: زمانی كه در…

 • مقاله wireless

  wireless,بررسی wireless,پژوهش wireless,تحقیق wireless,مقاله wireless دانلود فایل مقاله wireless قسمتی از متن: سکوی انعطاف پذیر برای پیاده سازی سرویس های جدید رقابت ، نیازهای متنوع و مختلف و جلب نظر مشتری در سرویس دهندگان بزرگ (Enterprise)، نیاز به سرویس های…

 • پایان نامه نهضت سواد اموزی

  پایان نامه نهضت سواد اموزی دانلود فایل پایان نامه نهضت سواد اموزی مقدمه توفیق بزرگی برای مراکز فرهنگی آسیا /اقیانوسیه یونسکو(Accu)ودفتر منطقه ای آسیا واقیانوسیه یونسکو(PROAP)است که راهنمایی برای تهیه مواد یادگیری بزرگسالان در سطح محلی تهیه نموده اند این…

 • مقالةگرایش موسیقی با شخصیت

  مقالة گرایش موسیقی با شخصیت,مقالةگرایش موسیقی با شخصیت دانلود فایل مقالة: گرایش موسیقی با شخصیت فهرست: گرایش موسیقی با شخصیت گرایش شخصیت های عرفانی به موسیقی موسیقی و مذهب موسیقی نشان دهنده شخصیت افراد ملودی های انتخابی و نوع شخصیت…

 • مقاله بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی

  پروژه بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی,تحقیق بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی,دانلود تحقیق بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی,مقاله بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی دانلود فایل [1]

 • مبانی نظری پایان نامه در مورد کیفیت در آموزش و پرورش

  مبانی نظری پایان نامه در مورد کیفیت در آموزش و پرورش دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه در مورد کیفیت در آموزش و پرورش در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • پروژه مروری بر راه‌كارهای موجود برای مقابله با كودك آزاری

  پایان نامه مروری بر راه‌كارهای موجود برای مقابله با كودك آزاری,پروژه مروری بر راه‌كارهای موجود برای مقابله با كودك آزاری,تحقیق مروری بر راه‌كارهای موجود برای مقابله با كودك آزاری,دانلود پایان نامه مروری بر راه‌كارهای موجود برای مقابله با كودك آزاری,مقاله…

 • پایان نامه تاریخچه ریخته گری و متالوژی (فنون فروشندگی)

  پایان نامه تاریخچه ریخته گری و متالوژی (فنون فروشندگی) دانلود فایل پایان نامه تاریخچه ریخته گری و متالوژی (فنون فروشندگی) مقدمه: نقش اساسی و اهمیت صنایع ریخته گری که تولید کننده قطعات برای صنایع هستند در خودکفایی کشور بر هیچکس…

 • برنامه PHOTOSHOP

  PHOTOSHOP,برنامه,برنامه PHOTOSHOP دانلود فایل برنامه  PHOTOSHOP برنامه PHOTOSHOP یك برنامه كاربر روی عكس میباشد البته برای كارهای گرافیكی دیگر هم میتوان استفاده كرد . ورژنی كه در مركز استفاده میشد 7 بود . افراد مختلف جهت روتوش یا تعمیر عكسهای قدیمی…

 • طرح توجیهی تولید داربستهای نانوساختار پلیمری

  طرح توجیهی تولید داربستهای نانوساختار پلیمری دانلود فایل طرح توجیهی تولید داربستهای نانوساختار پلیمری مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به…

 • طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی آموزشـگاه ساخت گلهای چینی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی آموزشـگاه ساخت گلهای چینی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل طرح توجیهی فنی ، مالی…

 • طرح توجیهی استفاده از ضایعات صنایع لاستیک سازی در صنعت ساختمان

  طرح توجیهی استفاده از ضایعات صنایع لاستیک سازی در صنعت ساختمان دانلود فایل طرح توجیهی استفاده از ضایعات صنایع لاستیک سازی در صنعت ساختمان نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح…

 • پایان نامه تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

  پایان نامه تغذیه مصنوعی سفره های آب,پایان نامه تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی,تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی,دانلود مقاله سفره های آب زیر زمینی,سفره های آب زیر زمینی دانلود فایل پایان نامه تغذیه مصنوعی سفره های آب…

 • گزارش كارآموزی سخت افزار ACCESS

  سخت افزار ACCESS,گزارش كارآموزی سخت افزار,گزارش كارآموزی سخت افزار ACCESS,گزارش كارورزی سخت افزار دانلود فایل گزارش كارآموزی سخت افزار ACCESS  در 55 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc توجه به نكات زیر در شروع مهم می باشد.…

 • پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1982)

  پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1982) دانلود فایل پرسشنامه هویت سازمانی چنی  (1982) عنوان : بررسی رابطه هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها :       تعداد مولفه :     روایی…