قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران

بررسی قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران,حقوق,حقوق ایران,قواعد حاكم بر حراج,قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران,قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران 128 ص

دانلود فایل

قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران فهرست مطالب مقدمه 1 بیان مسئله: 3 فرضیه‌ها: 3 بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج 4 فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج 5 مبحث اول: حراج در قانون شهرداری 6 گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی 6 گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7 گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنكفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی 8 گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11 مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور 13 گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13 گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاك مصوب 1358 14 گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 15 گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یك تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16 مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری 16 گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی 16 گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه 19 گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج 21 گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج 22 مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی 24 گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25 گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی 27 مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور 29 مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی 31 گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی 31 گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی 31 مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت 34 گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34 گفتار دوم: بررسی نظریات 36 مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركی 37 گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركی مصوب 6/4/1334 37 گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركی مصوب 3/3/1350 39 گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمركی 40 گفتار  چهارم: نحوه اقدام خصوص كالای متروكه در فرودگاه 43 مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی 44 مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی 45 مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونیكی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی 46 گفتار اول: شرایط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونیك 47 گفتار دوم: شرایط تامین كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونیك 47 مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشكستگی 48 بخش دوم: مزایده 49 فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی 49 فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن 50 فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی 52 فصل چهارم: مزایده در اجرای احكام مدنی 54 گفتار اول: اجرا حكمی كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است. 54 گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55 گفتار سوم: اصول مقدماتی حاكم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه 56 گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احكام مدنی 58 مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول 58 گفتار اول: محل مزایده 58 گفتار دوم: زمان مزایده 59 گفتار سوم: آگهی مزایده 60 گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده 62 ‌گفتار پنجم: جلسه مزایده 64 گفتار ششم:‌ توافق محكوم علیه و محكوم له در جلسه مزایده 68 گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده 69 گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70 گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز  در مزایده 71 گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72 بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط 73 گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73 گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74 گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول 75 گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75 مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول 76 گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 76 گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 77 بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج 79 فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس 79 فصل دوم: اركان بورس 80 فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس 81 گفتار اول: خرید 81 گفتار دوم: فروش 81 گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش 81 فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی 82 بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج 84 بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج 88 فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج 88 فصل دوم: اقسام حراج 89 گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف 89 گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش كالا 90 گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل 90 گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی 90 گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی 90 گفتار ششم: حراج جمعی 91 فصل سوم: مشخصات حراج 91 گفتار اول: حراج دولتی 91 بند اول: حراج در مقام فروش كالا 92 بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی 92 گفتار دوم: حراج خصوصی 92 بند اول: حراج اشخاص حقیقی 93 بند دوم: حراج اشخاص حقوقی 93 فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج 93 گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93 گفتار دوم:  قصد و رضای طرفین 94 گفتار سوم: اهلیت طرفین 100 گفتار چهارم: موضوع حراج 102 بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103 بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملك مالیت داشته باشد. 103 بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103 بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد 103 بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد 104 گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج 105 فصل پنجم: ثمن معامله در حراج 105 فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است 107 فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل كاری است 109 فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است 110 فصل نهم: ویژگیهای حراج 111 نتیجه‌گیری 119 منابع و ماخذ 122 مقدمه هر كجا كه انسان زیست می‌كند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای كشور زندگی می‌كند. بلحاظ استفاده زیاد با كمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشكیل شده است. هر فردی ممكن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و … خود از طرق مختلف یكی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون كسب سود مال  را بفروشد یا با كسب سود بفروشد یا اساسا به كمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یكی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا كه برای هر فردی ممكن است حوادث و مشكلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینكه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی كرده و آنرا رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد كه این ممكن است ناشی از حكم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد. آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاكم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست كه اولا بسیار مشاهده می‌كردم كه در بازار كلمه حراج بكار برده می‌شود و از آن یك تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یك دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه كاری در اجرای احكام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینكه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی كه از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی كردم.

 • مقاله بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان

  پروژه بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان,تحقیق بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان,دانلود تحقیق بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان,مقاله بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان دانلود فایل مقاله بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان در 8 صفحه ورد قابل…

 • مقاله بررسی کارآفرینی

  کارآفرینی و روانشناسی,کارآفرینی و گسترش سیستم تویوتا,مبانی کارآفرینی,مقاله بررسی کارآفرینی,مقاله درباره کارآفرینی,مقاله درمورد کارآفرینی,مقاله کارآفرینی دانلود فایل مقاله بررسی کارآفرینی عناوین: مقدمه مبانی کارآفرینی کارآفرینی وروانشناسی کارآفرینی و گسترش سیستم تویوتا منابع ...................................................... مقدمه : تغیر و تحولات دنیای پر…

 • پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم

  پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم دانلود فایل پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم چکیده: در دنیای امروز نقش مهندسی در پزشكی روز‌به‌روز افزایش پیدا كرده و تشخیص…

 • پایان نامه بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی

  پایان نامه بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی دانلود فایل پایان نامه بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی  بیان مسئله : اسلام به عنوان دین برتر وتضمین کننده حیات وتکامل بشری به تمام زوایا وخواستهای انسان پرداخته تا نیازهای اورا…

 • تحقیق پرورش اندام

  تحقیق پرورش اندام دانلود فایل تحقیق پرورش اندام عنوان: پرورش اندام 10راه برای سوپر شارژ نمودن متابولیسم بدن نقش تغذیه در انجام ورزش هاجدول ارزش غذایی منابع پرورش اندام پرورش اندام در ایران سابقه بسیار طولانی دارد و علیرغم آنکه…

 • آذربایجان غربی ( وضعیت اشتغال)

  آذربایجان غربی ( وضعیت اشتغال),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله آذربایجان غربی ( وضعیت اشتغال),دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله  آذربایجان غربی ( وضعیت اشتغال)…

 • ربایش (حذف) SO2 در یک بستر بسته بندی شده دوّار در مقیاس پایلوت

  ربایش (حذف) SO2 در یک بستر بسته بندی شده دوّار در مقیاس پایلوت دانلود فایل نمونه چکیده  جذب SO2 از یک مخلوط گاز با یک محلول مبتنی بر آمونیاک با استفاده از یک جریان مخالف با بستر  بسته­بندی شده دوار…

 • پاورپوینت مدیریت تولید انگیزه - مدیریت کار و زمان - مدیریت خلاقیت

  پاورپوینت مدیریت تولید انگیزه - مدیریت کار و زمان - مدیریت خلاقیت دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تولید انگیزه - مدیریت کار و زمان -  مدیریت خلاقیت مدیریت تولید انگیزه  به گفته امام امت (ره) «رزمندگان ما در جبهه ها در…

 • پاورپوینت نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان

  پاورپوینت نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان,تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان,دانلود پاورپوینت نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان,متغیرهای مدیریت منابع انسانی و ابعاد ارزیابی,مدلی از رابطه بین منابع انسانی و ارزش سهام دار دانلود فایل عنوان:…

 • بررسی رابطه هیجان خواهی و رضایت زناشویی در بین خانواده های شهرستان اردبیل

  بررسی رابطه هیجان خواهی و رضایت زناشویی در بین خانواده های شهرستان اردبیل,پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی,ضایت زناشویی در بین خانواده دانلود فایل پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی بررسی رابطه هیجان خواهی و رضایت زناشویی در بین خانواده های شهرستان…

 • پژوهش بررسی میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی و رابطه آن با عزت نفس در بین زنان شاغل و خانه دار

  بررسی میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی و رابطه آن با عزت نفس در بین زنان شاغل و خانه دار,پژوهش بررسی میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی و رابطه آن با عزت نفس در بین زنان شاغل و خانه دار,تحقیق و پژوهش…

 • پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

  پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا دانلود فایل پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع : نوع فایل…

 • تحقیق Monitoring

  تحقیق Monitoring دانلود فایل تحقیق Monitoring فهرست مطالب عنوان صفحه 1- اطلاعات نظارت شده 3 2-مدل عمومی برای نظارت 3-جمع آوری داده 4 4 1-3 چالش های مانیتورینگ 4 1-1-3 مقیاس پذیری 5 2-1-3 ناهمگونی 5 2-3 روش های Passive…

 • پایان نامه بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

  اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو,اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو,بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو,پایان نامه بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو,میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش…

 • مقاله نیاز افراد به گروه

  مقاله نیاز افراد به گروه دانلود فایل مقاله نیاز افراد به گروه چرا افراد به گروه نیاز دارند ؟ 1-  گروه های افراد را برای رسیدن به هدف هایی که امکان حصول آن به تنهایی امکان پذیر نیست کمک می…

 • استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر (روش ترمیستور كریوسیكوپ

  استاندارد,استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر (روش ترمیستور كریوسیكوپ,روش ترمیستوركریوسكوپ,نقطه انجماد شیر دانلود فایل

 • مقاله آشنایی با معماری فرانك لوید رایت

  مقاله آشنایی با معماری فرانك لوید رایت دانلود فایل مقاله آشنایی با معماری فرانك لوید رایت فهرست: زندگینامة رایت «رایت» و بسط معماری در آمریكا تاثیر معماران آمریكایی بر «رایت» کتابی در باره ی فرانک لوید رایت فرانک لوید رایت…

 • تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی

  تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی دانلود فایل تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی فهرست مطالب عنوان                                                                                                صفحه فصل اول: بررسی تاریخچه باغسازی....................................................................... 1 1-1- باغهای جهان.................................................................................................. 2 1-1-1-            بین النهرین............................................................................................ 2 1-1-2-            مصر...................................................................................................... 3 1-1-3-           …

 • تسلیحات قابل حمل

  تسلیحات قابل حمل,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله تسلیحات قابل حمل,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله تسلیحات قابل حمل این مقاله با فرمت…

 • دانلود مقاله ریسك سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

  ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام,ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام دانلود مقاله فارسی,پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد ریسك سود مازاد,خرید مقاله,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله در مورد ریسك سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام,دانلود مقاله ریسك سود مازاد,دانلود مقاله ریسك سود مازاد،…

 • طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی

  طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی دانلود فایل طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی دراین پروژه یک کلید برای مشتری قرار دارد که با هربار فشار دادن توسط مشتری ها شمارهی نمایشگر مشتری یک عدد افزایش می یابد…

 • تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملك غیر و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور

  تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملك غیر و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور,حق ارتفاق نسبت به ملك غیر و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور دانلود فایل تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملك…

 • تحقیق تاریخچه باستانی قوم بلوچ

  تحقیق تاریخچه باستانی قوم بلوچ دانلود فایل تحقیق تاریخچه باستانی قوم بلوچ بخش هایی از متن: سرزمینی كه اكنون بلوچستان نام دارد، به اسم «مكا» «مكه» مشهور بود كه یونانی‌ها آن را «گدروزیا» نامیدند. در زمان قدیم در سرزمین بلوچستان…

 • پاورپوینت اینترنت ماهواره ای

  پاورپوینت اینترنت ماهواره ای دانلود فایل پاورپوینت اینترنت ماهواره ای پاورپوینت اینترنت ماهواره ای در 25 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx اینترنت ماهواره ای پرسرعت چگونه است ؟ - جعبه ابزار یوتلست برای دریافت چند رسانه ای را…

 • پروژه مالی حسابداری کالادرشرکت گاز

  پروژه مالی حسابداری کالادرشرکت گاز دانلود فایل پروژه مالی حسابداری کالادرشرکت گاز تاریخچه مصرف گاز طبیعی در جهان : متصاعد شدن گاز از زمین هم در مكتوبات قدیم و هم در نوشته های عصر جدید تحریر شده است شعله ور…

 • دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی ( فصل دوم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی )

  ( فصل دوم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی ),ارزیابی تفاوت بین کشورها,تحقیق کلاکهان و استرادبک,تحقیقات تفاوتهای فرهنگی,تفاوت کارگران آمریکایی با ژاپنی,توجه به,توجه به زمان,توجه به فعالیت,دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی ( فصل…

 • مقاله کمبود فضای شهری

  مقاله کمبود فضای شهری دانلود فایل بخشهایی از متن:چكیده       :شهرنشینانی كه در فضاهای محدود و ماشینی چه در محل كار و چه در محل سكونت روزگار سپری می كنند بیش از پیش به استراحت در محیطهای طبیعی نیاز دارند گرچه…

 • 16 مقاله در مورد بتن ، سد، سیمان، آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، پوزولان و ...

  16 مقاله در مورد بتن ، سد، سیمان، آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، پوزولان و ...,دانلود 16 مقاله در مورد بتن ، سد، سیمان، آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، پوزولان و,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود…

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره عملکرد اجرایی مغز

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شخصیت,مبانی نظری پژوهش دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره عملکرد اجرایی مغز در 18 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • تحقیق علل تشکیل حزب رستاخیز

  بررسی علل تشکیل حزب رستاخیز,تحقیق علل تشکیل حزب رستاخیز دانلود فایل بررسی علل تشکیل حزب رستاخیز به عقیده عده ای از کارشناسان مسائل سیاسی، یکی از علل اصلی تشکیل حزب رستاخیز، شکست رژیم در اهداف و برنامه های انقلاب سفید…

 • تحقیق مقایسه دوران کودکی و نوجوانی

  تحقیق مقایسه دوران کودکی و نوجوانی دانلود فایل تحقیق مقایسه دوران کودکی و نوجوانی مقدمه سالهاست كه نوجوانی دورانی دشوارتر از دوران كودكی محسوب می شود. البته مفهوم نوجوانی تا اواخر قرن نوزدهم به عنوان مرحله ای كه با پیچیدگی…

 • مقاله ازن و لایه اوزون

  مقاله ازن و لایه اوزون دانلود فایل قسمتهایی از متن: ازن گازی است كه از 3 اتم اكسیژن تشكیل شده است. این گاز در فاصله 15 تا 40 كیلومتری سطح زمین لایه ای فیلتر مانند تشكیل می دهد كه از…

 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با خودکارآمدی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد اردبیل

  بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز,پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با خودکارآمدی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد اردبیل دانلود فایل پایان نامه کارشناسی بررسی…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

  پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه…

 • تجربیات مدون تدریس دبیرزبان انگلیسی نمونه 1

  تجربیات مدون تدریس دبیرزبان انگلیسی نمونه 1,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون تدریس دبیرزبان انگلیسی نمونه 1,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تجربیات مدون تدریس…