مقاله تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه ی موردی منطقه ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)

مقاله تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه ی موردی منطقه ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)

دانلود فایل

مقاله تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه ی موردی منطقه ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین) مقاله حاضر در 115 صفحه تهیه و تنظیم شده است . فهرست مطالب عنوان صفحه چكیده 1 فصـل اول: كلیـات تحقیـق                             1ـ1) مقدمه. 2 1-2) بیان مساله. 4 1ـ3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5 1ـ4) اهداف تحقیق.. 6 1ـ5) سؤالات تحقیق.. 6 1 ـ 6) فرضیه‌های تحقیق.. 6 1 ـ 7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژه‌های كلیدی.. 7 1- 8) قلمرو تحقیق.. 9 1ـ8ـ1) قلمرو زمانی تحقیق.. 9 1ـ8ـ2) قلمرو موضوعی تحقیق.. 9 1ـ8ـ3) قلمرو مكانی تحقیق.. 9 فصل دوم: مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق 2ـ1) مقدمه. 11 2-2) مدیریت دانش… 12 2-2-1) داده، اطلاعات، دانش و خرد. 12 2-2-2) انواع دانش… 14 2-2-2-1) انواع دانش از نظر نوناکا 14 2-2-2-2) انواع دانش از نظر ماشلوپ… 15 2-2-3) تعاریف مدیریت دانش… 16 2-2-4) اهداف مدیریت دانش… 18 2-2-5) راهبردهای مدیریت دانش… 18 2-2-6) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ… 19 2-2-7) الزامات اجرایی مدیریت دانش… 19 2-2-8) کارایی مدیریت دانش… 21 2-2-9) فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش… 22 2-2-10) اهمیت نیاز به مدیریت دانش در سازمان های دولتی.. 22 2-2-11) عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی.. 23 2-2-12) چرخة مدیریت دانش… 24 2-2-12-1) خلق دانش… 24 2-2-12-2) ذخیره دانش… 27 2-2-12-3) تسهیم دانش… 27 2-2-12-4) کاربرد دانش… 28 2-2-13) اصول و فرایندها مدیریت دانش… 28 2-2-14) مدلهای مدیریت دانش… 35 2-2-14-1) فرآیندهای مدیریت دانش نوناکا 35 2-2-14-2) مدل تلفیقی فرایندهای مدیریت دانش دالکیر. 36 2-2-14-3) مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش پروبست و همکاران. 36 2-2-14-4) مدل گاپا و لایر. 38 2-2-14-5) مدل گالاگان. 39 2-2-14-6) مدل جاشاپارا 39 2-2-14-7) مدل زعفریان و همکاران. 39 2-2-14-8) مدل پک من.. 40 2-2-15) فرایندهای مدیریت دانش مورد استفاده در این تحقیق.. 41 2-2-15-1) دانش‌آفرینی.. 41 2-2-15-2) جذب دانش… 42 2-2-15-3) سازماندهی دانش… 42 2-2-15-4) انتشار دانش… 42 2-2-15-5) ذخیره و نگهداری دانش… 42 2-2-15-6) کاربرد و بهره‌گیری دانش… 42 2-2-16) سرمایة فرهنگی.. 43 2-2-17) مدیریت دانش در منابع انسانی.. 44 2-2-18) مدیریت دانش در مقابل مدیریت اطلاعات… 44 2-3) توانمندسازی.. 46 2-3-1) ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ها 47 2-3-2) اهداف توانمندسازی کارکنان. 48 2-3-3) رویکردهای توانمندسازی.. 49 2-3-3-1) رویکرد ساختاری.. 49 2-3-3-2) رویکرد روانشناختی.. 49 2-3-4) متغیرهای مرتبط با توانمندسازی روانشناختی.. 51 2-3-5) عوامل مؤثر بر توانمندسازی.. 51 2-3-6) ابعاد توانمندسازی روانشناختی.. 52 2-3-7) مدل توانمندسازی گائو. 56 2-3-8) مدل توانمندسازی مگ لاگان و نل.. 56 2-3-9) مدل توانمندسازی نولر. 56 2-3-10) استراتژیهای توانمندسازی.. 57 2-3-10-1) استراتژی افزایش آگاهی جمعی از طریق داستان گویی.. 57 2-3-10-2) استراتژی آموزش مهارتهای حل مساله. 57 2-3-10-3) استراتژی آموزشهای مهارتهای پشتیبانی و تجهیز منابع. 58 2-4) پیشینة تحقیق.. 58 2-4-1) تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 58 2-4-2) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 64 فصل سوم: روش تحـقیـق 3ـ1) مقدمه. 67 3-2) روش تحقیق.. 67 3 ـ3) جامعه و نمونة آماری.. 68 3ـ4) ابزار گردآوری داده‌ها 68 3-5) روائی و پایائی ابزار سنجش… 72 3-5-1) روائی ابزار سنجش… 72 3-5-2) پایائی ابزار سنجش… 72 3ـ6) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 73 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق 4ـ1) مقدمه. 74 4-2) توصـیف آماری شاخصهای جمعیت شناختی پرسشنامه. 76 4 ـ3) توصـیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیرهای تحقیق.. 78 4-3-1) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر توانمندسازی.. 78 4-3-2) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر مدیریت دانش… 78 4-3-3) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر تفویض اختیار. 79 4-3-4) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر تشویق و اعطاء پاداش… 79 4-3-5) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر اجرای نظام پیشنهادات… 79 4-3-6) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر بهبود عملكرد كاركنان. 80 4-4) تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق) 81 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 5ـ1) مقدمه. 86 5 ـ2) بحث و نتیـجه‌گیری.. 86 5ـ3) پیشنهادها 87 5 ـ 4) محدودیت‌ها و مشكلات تحقیق.. 89 منابع. 90 پیوست… 95 فهرست جداول عنوان صفحه جدول (2-1): تعاریف مختلف دانش… 13 جدول (2-2): چهار نوع تعامل بین دانش… 25 جدول (2-3): حالتهای چهارگانة تبدیل دانش در مدل نوناكا 26 جدول (2-4): انواع فرآیندهای مدیریت دانش… 34 جدول (2-5): تفاوت بین مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش… 45 جدول (2-6): مقایسه رویكرد ساختاری توانمندسازی با رویكرد روانشناختی.. 50 جدول (2-7): نظرات مختلف درباره ابعاد توانمندسازی.. 52 جدول (2-8): مدل توانمندسازی نولر. 57 جدول (3-1): پایایی متغیرهای تحقیق.. 72 جدول ( 4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال جنسیت… 76 جدول (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال میزان تحصیلات… 77 جدول (4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر توانمندسازی.. 78 جدول (4-4): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر مدیریت دانش… 78 جدول (4-5): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر تفویض اختیار. 79 جدول (4-6): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر تشویق و اعطاء پاداش… 79 جدول (4-7): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر اجرای نظام پیشنهادات… 79 جدول (4-8): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر بهبود عملكرد كاركنان. 80 جدول (4- 9): نتایج آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف… 80 جدول (4-10): آزمون فرضیة اصلی.. 81 جدول (4-11): آزمون فرضیة اصلی.. 82 جدول (4-12): آزمون فرضیة فرعی.. 82 جدول (4-13): آزمون فرضیة فرعی.. 83 جدول (4-14): آزمون فرضیة فرعی.. 84 فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار (4‌- 1): درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال جنسیت… 76 نمودار (4‌-2): درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال میزان تحصیلات… 77 فهرست اشکال عنوان صفحه شکل (2-1): سلسله مراتب دانش… 14 شکل (2-2): فرآیندهای مدیریت دانش… 35 شکل (2-3): مدل تلفیقی فرایندهای مدیریت دانش… 36 شکل (2-4): مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش… 38 شکل (2-5): ابعاد توانمندسازی.. 53 چكیده امروزه سازمانها دریافته‌اند كه هیچ چیز بــــه اندازه دانایی نمی‌تواند آنها را در دنیای رقابتی امروز پایدار نگه دارد، لذا بیش از هر چیز كاركنان سازمان به عنوان صاحبان دانایی و مهمترین سرمایة سازمان مورد توجه قرار گرفته‌ و مدیریت دانش بعنوان ابزاری كه می‌تواند دانایی موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در كل سازمان اشاعه دهد، اهمیت یافته است. لذا تحقیق حاضر كه با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین انجام گرفته است، به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال است که بکارگیری مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین چه تأثیری بر عمكرد كاركنان خواهد داشت؟ به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آمارة آزمون t، برای هر یك از متغیرهای تحقیق پرسشنامه‌های استاندارد لاوسون (ستجش شاخصهای مدیریت دانش)، اسپریتزر (سنجش شاخصهای توانمندسازی) و آزاده‌دل و همكاران (سنجش شاخصهای بهبود عملكرد كاركنان) و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در اختیار کلیة كاركنان و مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین به تعداد 140 نفر قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد كه؛ فرضیه اصلی 1: توانمندسازی موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است. فرضیه اصلی 2: مدیریت دانش موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است. فرضیه فرعی 1: تفویض اختیار موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است. فرضیه فرعی 2 : تشویق و اعطاء پاداش موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است. فرضیه فرعی 3 : اجرای نظام پیشنهادات موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است. واژه‌های كلیدی: مدیریت دانش، توانمندسازی، بهبود عملكرد كاركنان، اقتصاد دانایی محور

 • مقاله بررسی دینامیک و ارتعاشات

  مقاله بررسی دینامیک و ارتعاشات دانلود فایل مقاله بررسی دینامیک و ارتعاشات عناوین:     -  مکانیزم های ساده -        مقدمه ای بر مکانیزم ها -        مکانیزم ها و ماشین های ساده -        مکانیزم ها و ماشین های بیشتر -        جنبش…

 • پایان نامه بررسی مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

  پایان نامه بررسی مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق,پایان نامه مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با…

 • پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک

  آژانس,پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک,پروژه کارافرینی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک,تاسیس,توجیه اقتصادی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک,دانلود پروژه تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک,دانلود کارآفرینی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک,سیر,طرح توجیه فنی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک,طرح توجیهی تاسیس…

 • مقاله تعلیم و تربیت ازدیدگاه اسلام

  مقاله تعلیم و تربیت ازدیدگاه اسلام دانلود فایل مقاله تعلیم و تربیت ازدیدگاه اسلام فهرست: مقدمه تربیت از دیدگاه اسلام تربیت وچالش های عصر حاضر چالش های عصر حاضردر قلمرو تربیت دینی تربیت وجایگاه اصول درنظریه های تربیتی منابع بخشهایی…

 • مقایسة سبک های دلبستگی و سبک های هویتی بین دانشجویان افسرده و غیرافسرده دانشگاه آزاد شهرستان آستارا

  پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (MA),سبک های هویتی بین دانشجویان افسرده و غیرافسرده,مقایسة سبک های دلبستگی و سبک های هویتی,مقایسة سبک های دلبستگی و سبک های هویتی بین دانشجویان افسرده و غیرافسرده دانشگاه آزاد شهرستان آستارا دانلود فایل…

 • مقاله زندگی و تحولات فکری جلال آل احمد

  مقاله زندگی و تحولات فکری جلال آل احمد دانلود فایل 1

 • پاورپوینت ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی 29 اسلاید

  پاورپوینت ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی 29 اسلاید دانلود فایل پاورپوینت ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی( 29 اسلاید) این پاورپوینت در 29 اسلاید اماده ارائه توسط شما عزیزان می باشد بلاخره انتظارات به پایان…

 • پایان نامه بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان

  پایان نامه بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان دانلود فایل پایان نامه بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان چكیده:     خانواده همانند پلی است كه فرزندان  را به جامعه وصل می كند، بنابر این پل یاد شده بایستی…

 • تحقیق بیماری مولتیپل اسكلروزیس

  تحقیق بیماری مولتیپل اسكلروزیس دانلود فایل بیماری مولتیپل اسكلروزیس چیست؟ همانطور كه میدانیم : طبق آهرین آنار بدست آمده ، بعد از عقب ماندگی ذهنی 84% وسرطانهای تنفسی75% ، اسكلروز متعدد یا M S  70% افراد ناتوان  در اثر بیماریها…

 • پاورپوینت اکولوژی گندم

  اکولوژی گندم,بررسی اکولوژی گندم,پاورپوینت اکولوژی گندم,پروژه اکولوژی گندم,تحقیق اکولوژی گندم,دانلود اکولوژی گندم,درباره اکولوژی گندم دانلود فایل پاورپوینت اکولوژی گندم اسلاید دوم: مقدمه و اهمیت اقتصادی گندم: گندم معمولی (T.aestivum L.em.Tell) در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوائی جهان رشد…

 • پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III 1985

  پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III 1985 دانلود فایل پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران  FACES-III 1985 منبع Jones, S. R., & Gardner, S. P. (2002), Variables related to attitude toward…

 • پاورپوینت هدف،دامنه کار و نکات مشترک لوله گذاری

  پاورپوینت هدف،دامنه کار و نکات مشترک لوله گذاری,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مشخصات فنی عمومی برای لوله های آب شهری و فاضلاب,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

 • پایان نامه - شناسایی علل پذیرش فرهنگ بیگانه در بین دانشجویان

  پایان نامه - شناسایی علل پذیرش فرهنگ بیگانه در بین دانشجویان دانلود فایل پایان نامه - شناسایی علل پذیرش فرهنگ بیگانه در بین دانشجویان مقدمه                                                                                                                                                                                                          مد گرایی حاصل زندگی انسان معاصرنیست بلكه درتمام دوران زندگی بشربوده وهست.اما اگراین پدیده…

 • پرسشنامه بررسی بهره وری در گمرک و عوامل موثر بر آن

  بررسی بهره وری در گمرک و عوامل موثر بر آن,پرسشنامه بررسی بهره وری در گمرک و عوامل موثر بر آن,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه بررسی بهره وری در گمرک و عوامل موثر بر آن,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود…

 • مقاله عدسی چشم و بیماری آب مروارید

  مقاله عدسی چشم و بیماری آب مروارید دانلود فایل عدسی چشم و بیماری آب مروارید مطالب اصلی: تعریف  چشم: عدسی چشم : عمل عدسی در چشم : بیماریهای عدسی چشم : اب مروارید بیماری شایع عدسی چشم : آب مروارید…

 • گزارش كاراموزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات

  پتروشیمی,پروسس,دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات,کاراموزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات,کارورزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات,گزارش كاراموزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات,گزارش کاراموزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات,واحد,وینیل استات دانلود فایل گزارش كاراموزی…

 • پاورپوینت مفاهیم كلیدی سیستم‌های اطلاعاتی

  ارتباط سیستم‌های اطلاعاتی با علوم دیگر,اطلاعات و سازمان,اطلاعات و سطوح مدیریت,پاورپوینت مفاهیم كلیدی سیستم‌های اطلاعاتی,تعریف داده ، اطلاعات و دانش,دانلود پاورپوینت مفاهیم كلیدی سیستم‌های اطلاعاتی,روند به‌ كارگیری سیستم‌های اطلاعاتی در ساز,روند تکامل عصر اطلاعات,سیستم‌های اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت,فرایند ارتباط…

 • کسب درآمد در اینستاگرام

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود کسب درآمد از اینستاگرام,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,درامد های چند صد میلیونی,شبکه اجتماعی,شبکه فروش,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,کسب درآمد در اینستاگرام دانلود فایل با ورود شبکه…

 • پژوهش روانشناسی دین

  بررسی تئوریهای روانشناسانة دین,پژوهش روانشناسی دین,پیشینة تاریخی تجربة دینی,رابطه روانشناسی و دین,علل گرایش به دین,یا تجارب عرفانی معرفت‌زا است دانلود فایل پژوهش روانشناسی دین  چكیده  روان‌شناسی دین ، بررسی مسئله دین است از جنبه درونی و فردیِ آن . این…

 • دستورالعمل و فرمهای انجام پایان نامه و پروژه

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود دستورالعمل و فرمهای انجام پایان نامه و پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,دستورالعمل و فرمهای انجام پایان نامه و پروژه,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود دستورالعمل و…

 • شركت آبادانی‌ و مسكن الهیّه خراسان

  ترازنامه,شركت آبادانی‌ و مسكن الهیّه خراسان دانلود فایل ترازنامه 2 صورت سود و زیان 3 گردش سود (زیان) انباشته 3 صورت جریان وجوه نقد 4 یادداشتهای توضیحی: الف) تاریخچه فعالیت شركت 5 ب) مبنای تهیه صورتهای مالی 5 پ) خلاصه…

 • رابطه بین سرسختی روان شناختی و شیوه ی فرزند پروری والدین دانشجویان

  پایان نامه رابطه بین سرسختی روان شناختی و شیوه ی فرزند پروری والدین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا در سال تحصیلی 9190,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود…

 • پروژه طرح کارآفرینی کشتارگاه دام

  پروژه طرح کارآفرینی کشتارگاه دام,پروژه کارافرینی کشتارگاه دام,توجیه اقتصادی کشتارگاه دام,دام,دانلود پروژه کشتارگاه دام,دانلود کارآفرینی کشتارگاه دام,طرح توجیه فنی کشتارگاه دام,طرح توجیهی کشتارگاه دام,کارآفرینی کشتارگاه دام,کشتارگاه دانلود فایل پروژه طرح کارآفرینی کشتارگاه دام در66 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب…

 • پایان نامه طراحی و تحلیل یك مخلوط كننده ی متعادل در باند فركانسی خیلی وسیع UWB با استفاده از تکنولوژی CMOS

  پایان نامه طراحی و تحلیل یك مخلوط كننده ی متعادل در باند فركانسی خیلی وسیع UWB با استفاده از تکنولوژی CMOS دانلود فایل پایان نامه طراحی و تحلیل یك مخلوط كننده ی متعادل در باند فركانسی خیلی وسیع UWB با…

 • علفهای هرز ایران به صورت تصاویر تخصصی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود علفهای هرز ایران به صورت تصاویر تخصصی,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,علفهای هرز ایران به صورت تصاویر تخصصی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود علفهای هرز ایران به…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پودر سفید کننده

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پودر سفید کننده,پروژه کارافرینی کارگاه تولید پودر سفید کننده,پودر,توجیه اقتصادی کارگاه تولید پودر سفید کننده,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید پودر سفید کننده,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید پودر سفید کننده,سفید کننده,طرح توجیه فنی کارگاه تولید پودر سفید کننده,طرح توجیهی…

 • مبانی و پیشینه نظری هوش اخلاقی (فصل دوم پایان نامه)

  پیشینه پژوهش هوش اخلاقی,مبانی و پیشینه نظری هوش اخلاقی (فصل دوم پایان نامه) دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری هوش اخلاقی (فصل دوم پایان نامه) در 29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی…

 • تحقیق تحولات زیستی ، روانی و اجتماعی نوجوان

  تحقیق تحولات زیستی ، روانی و اجتماعی نوجوان دانلود فایل تحقیق تحولات زیستی ، روانی و اجتماعی نوجوان مقدمه : باید توجه داشت كه بهره‌مندی كودكان و نوجوانان از كانون خانوادگی با فضایی سرشار از صمیمیت، محبت و عطوفت، و…

 • ترجمه تحقیق بر روی الگوریتم درخواست داده ­ی فضایی بهینه­ سازی شده در پایگاه داده ­­ی فضایی

  ترجمه تحقیق بر روی الگوریتم درخواست داده ­ی فضایی بهینه­ سازی شده در پایگاه داده ­­ی فضایی دانلود فایل ترجمه تحقیق بر روی الگوریتم درخواست داده ­ی فضایی بهینه­ سازی شده در پایگاه داده ­­ی فضایی ترجمه طلایی تحقیق بر…

 • گزارش کارآموزی اصلاح ذرت،سویا ، سورگوم در ایستگاه تحقیقاتی كشاورزی عراق محله

  اصلاح ذرت,ایستگاه تحقیقاتی,دانلود گزارش کارآموزی اصلاح ذرت،سویا ، سورگوم در ایستگاه تحقیقاتی كشاورزی عراق محله,سورگوم,سویا,کاراموزی اصلاح ذرت،سویا ، سورگوم در ایستگاه تحقیقاتی كشاورزی عراق محله,کارورزی اصلاح ذرت،سویا ، سورگوم در ایستگاه تحقیقاتی كشاورزی عراق محله,گزارش کارآموزی اصلاح ذرت،سویا ، سورگوم…

 • پایان نامه شبکه هاب ادهاک متحرک

  پایان نامه شبکه هاب ادهاک متحرک دانلود فایل [1]

 • پرسشنامه پیروزی - پیروزی ( برد - برد)

  پرسشنامه پیروزی - پیروزی ( برد - برد),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه پیروزی پیروزی ( برد برد),دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموز,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود…

 • تحقیق مشکلات روحی روانی و راهکارهای درمان

  تحقیق مشکلات روحی روانی و راهکارهای درمان,دانلود مقاله راه های حل مشکل روحی,مقاله مشکلات روانی دانلود فایل چكیده رابطه جسم و روان (جسم و رفتار) آن چنان نزدیک است که روان را « مجموعه تجربه انسانی که تابع یک نظام عصبی…

 • پایان نامه نگهداری بهره ور فراگیر (TPM)

  پایان نامه نگهداری بهره ور,پایان نامه نگهداری بهره ور فراگیر (TPM),نگهداری بهره ور,نگهداری بهره ور فراگیر (TPM) دانلود فایل پایان نامه نگهداری بهره ور فراگیر (TPM) قسمتی از متن: اما یك كارگاه تمیز به معنای واقعی فقط مكانی عاری از…

 • پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر علی رضائیان

  پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر علی رضائیان,دانلود پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی تألیف علی رضائیان,دانلود پاورپوینت کل چهارده فصل کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضائیان دانلود فایل عنوان: پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر…