مقاله در مورد فتوسنتز

مقاله در مورد فتوسنتز

دانلود فایل

مقاله در مورد فتوسنتز بخشهایی از متن: مقدمه: فتوسنتزنیروی محرک تولیدات گیاهی است واساسا توانایی برای حفظ دی اکسیدکربن فتوسنتزی واسیمیلاسیون نیترات تحت استرسهای محیطی برای حفاظت رشد وتولیدگیاه است. این موضوع خصوصا باعث شده است که کمبود آب بشدت تولید جهانی را محدود کند.بنابراین , بهبودپایداری فتوسنتزتحت استرس برای توانایی مکانیسمهای فتوسنتزی موجودبرای عمل پتانسیلشان تحت منابع محدود, دربرهم , ثابت شده است. انتخاب محصولات برای افزایش عملکرد, ممکن است برای بهبودظرفیت ومقاومت به استرس فتوسنتزی موردانتظارباشد. بنابراین دسترسی به گیاهان اصلاح شده قدیمی مقاومت فرایندهای محسوس را بهبود نبخشیده اندونه حقیقتامیزان فتوسنتزراتابحال در موفقیتهایی که بدست آمده , افزایش داده اند. امروزه امیدهای زیادی وجوددارد. تکنیکهای مهندسی ژنتیک به بیوشیمی گیاهان برای اصلاح وبرای سازگاری بهترآنهابه شرایط استرس اجازه خواهداد.متابولیسمهای فتوسنتزی یک کاندیداولیه است. بنابراین محدودیت برای انتخاب موفقیت آمیزو بویژه  مهندسی گیاهان برای تحمل استرس آب, فهم ناکافی ازمکانیسمهایی که به فتوسنتزپاسخ میدهندوبه شرایط محیطی سازگارشده اند ,است. باوجودپیشرفتهای بزرگی که درفهم متابولیسم فتوسنتزو فیزیولوژی , با ادبیات گسترده دراین موضوع شرح داده شده, افزایش درک اثرات استرس آب روی فرایندهای اصلی فتوسنتزواثرمتقابل آنها بادیگرفا کتورهای محیطی نظیرنورواکسیژن ومفهوم غیریکنواختی یا مدل رویداد کاهش ضریب فتوسنتزتحت شرایط استرس مورد توجه بوده است. درواقع تضادزیاد اهمیت محدودیت انتشاردی اکسیدکربن بوسیله روزنه ها درمقابل تنظیمات متابولیک یا صدمات درهرصورت قویتراست. نبودمدلهای قابل قبول ازاثرات استرس روی فیزیولوژی ومتابولیسم درنتیجه یک سیستم بسیارپیچیده آنالیزشده,است.تغییرات گونه ها (امکانپذیربامکانیسمهای مختلف)وفقدان استاندارددرموادگیاهی و شرایط محیطی است. باوجودتلاشهای زیادی برای فهمیدن علت حساسیت به استرس آبی, هیچ فاکتوری به تنهایی به عنوان فاکتورمحدودکننده همه تغییرات استرس پذیرفته نشده است.تلاش برای تهیه یک مدل فتوسنتزی تحت شرایط استرس,براساس اطلاعات موجوداحتمالا نابهنگام است. باوجوداین یک مدل هرچند ناقص, بعنوان یک فرضیه برای تست شدن بایدانجام شود. واضح است که اگرچه تجزیه تمام قسمتهای سیستم فتوسنتزی ,اطلاعات اساسی برای فهم همه سیستم بوجودمیاورد, دانستن اینکه چگونه سیستمهای فرعی تحت تاثیرهم هستند ضروری است. درمورداسترس آبی برای مثال, ارتباط بین گرفتن واستفاده ازانرژی واسیمیلاسیون دی اکسیدکربن بصورت مکمل است واین فاکتورها بایدباهم موردرسیدگی قرارگیرند.نتیجه تغییریک قسمت ازمکانیسم فتوسنتز, نمیتواند با آسانی ازلحاظ میزان فتوسنتزوتولیدگیاه پیش بینی شود.یک هدف ازتحقیق این است که چگونگی توسعه کمبودآب درمیزانهای مختف وشدت مختلف وطول اثرمتابولیسم را تعیین کند. … استرس آبی qp را در لوبیا كاهش میدهد اما در آفتابگردان در 0.2molmol(-1) اکسیژن( تحت شرایط تنفس نوری) افزایش یافته است اما با استرس در  2molmol(-1) 0.0اکسیژن (تنفس نوری پایین ) كاهش یافته است . اختلافاتی را درپاسخ به تنفس نوری وسطوحQ  نشان میدهد .Stcheuerman et al 1991 stulhlfauth et al 1988)) . همچنین qp و  qNp با استرس بر روی رنج تغییرات آب  -0.7- -2.5 mpa در طی فتوسنتز ثابتlanata digitalis تاثیر نگذاشته است اگرچه در تغییر تاریكی به روشنایی qNp  با استرس زیاد میشود نشان میدهد كه انرژی غشایی تیلاكویید ها احتمالا درنتیجه بازدارندگی تولید ATP زیاد میشود .  مطالعات دیگر نشان میدهد كه qNP اساسا بااسترس شدید در نقطه كاهش تورگر و پایین تر افزایش می یابد هدر رفتن انرژی بوسیله qNP چندین جز دارد . خاموش شدن انرژی ناشناخته به بازدارندگی نوری مربوط میشود . (این موضوع در اینجا مورد توجه نیست اگرچه تحت شرایط استرس دارای اهمیت است ). انرژی مرتبط با خاموشی qe بوسیله تغییرات شیب پروتون تیلاكویید است . این برگشت پذیر است و با تعادل بین تولید و مصرف ATP همبستگی دارد . مصرف ATP  احیا شده شیب را زیاد میكند و باعث برگشت الكترونها در سیستم انتقال الكترون و انرژی برای تجمع در گیرنده ها  میشود. برای جلوگیری از این عمل الكترونها در واكنش Proxsidas- Mehler )  (به  O2  انتقال یافته اند كه NADP استفاده میشود نه ATP . (بخش 8.5.4 و مقاله 12). افزایش تغییرات  PH احتمالا تغییراتی درغشای تیلاكویید ها ایجاد میكند . شاید بوسیله تغییرنظم رنگدانه هایی نظیر كلروفیل و كارتنویید ها خسارت انرژی مانند گرما افزایش یابد .این مسیر اولیه كم شدن انرژی بوسیله qE است . كارتنوییدها هم دراتلاف انرژی و هم سمیت زدایی Triplet chlorophyll وSinglet chlorophyllنقش دارند. گزانتوفیل ها كارتنویید های محتوی اكسیژن برای بازی كردن نقش اصلی در تنظیم انرژی درون چرخه زانتوفیل یا (ارتباط با كمپلكس های دریافت كننده نوردرتیلاكوییدها مورد توجه قرارگرفته اند ). چرخه زانتوفیل شامل تبدیل دیولاگزانتین از طریق آنتراگزانتین به زئاگزانتین بوسیله فعالیت دیوگزانتین داپوگزاید میباشد كه به شرایط اسیدی( PH=5.3) در لومن تیلاكویید نیاز دارد و بنابر این در روشنایی فعال است . این حذف اكسیژن تعدادباندهای دوگانه را از9 به 11 افزایش داده میدهد. Owens 1994 پیشنهاد میكند كه پروتونه شدن تیلاكویید Porotonation)  (و كمپلكس های جذب كننده نور ممكن است محیط را تغییر دهند و بین كلروفیل و زیاگزانتین ارتباط برقرارکنند. بنابراین میزان انتقال انرژی راازكلروفیل به زئاگزانتین افزایش میدهند . خصوصا تغییرات PH میزان اولیه انرژی الكتریكی آزاد زئازانتین را برای كم كردن میزان  singlet chlorophyllپایین می آورد  . بنابراین این مسیرهای جدید به اتلاف انرژی اجازه میدهند. میزان اتلاف حرارتی از زئانتین از نظر بزرگی 2 بار سریعتراز كلرو فیل است بنابراین میتواند كلرو فیل تحریك شده را فرو نشاند .  تحریك شدن باا كسیژن در استرومای تیلاكویید  PH=7.2 اتفاق میافتد و در نور ضعیف تحریك میشود . epoxidation  و  Depoxidation  همزمان اما در میزانهای مختلف پیش میروند .   رویهمرفته آنها مصرف چرخه ای الكترون ها وپروتون را باعث میشوند بنابراین یك فلوساانس وابسته به , PH  مكانیسم را بی اثر مبنماید .   وقتی نیاز به سنتز  NADPH  زیاد میشود و ATP محدود است بنابراین زاانتوفیل كه ممكن است تعادل را تنظیم كند بوسیله تغییرات PH  شروع میشود .  یك همبستگی قوی بین افزایش سنتز زئانتین و qnp در شرایط درجه حرارت زیاد و جریان فوتون وجود دارد و بیشترین ظرفیت برای qnp به میزان كل زئازانتین و آنترازئازانتین و ذخیره دیولازانتین مربوط است .  در روشنایی زئازانتین افزایش می یابد و یولاگزانتین كاهش می یابد  . پروسه معمولا درتاریكی معكوس میشود . در گیاهان خشكی زانتوفیل افزایش می یابد و استرس باعث میشود زئازانتین نسبت به به ویولازانتین افزایش یابد .  احتمالا تحت چنین شرایطی ظرفیت سیستم برای حذف انرژی بوسیله میزان انتقال و تعداد مولكولها قابل دسترس زئازانتین محدود خواهد شد . عموما qnp  و بویژه اجزاء qe بطوراساسی با استرس افزایش می یابد . پتانسیل آب (1.2- به -1.5mpa وRWC  زیر 85%), با فقدان اسمیلاسیون co2  همبستگی دارد. افزایش qnp و qe سیستم فتوسنتزیرا علیه صدمات نوری حفاظت خواهد كرد اما درمدت زیادی بار انرژی کمترازظرفیت چرخه زانتوفیل است . اگر تجزیه زانتوفیل به عنوان نتیجه انرژی زیاد اتفاق بیفتدبنابراین نیازمند re-synthesis است . به نظر میرسد هیچ اطلاعاتی درباره این برگهای استرس یافته نباشد . آشكارا اگر فتو فسفوریلاسیون باز داشته شود یا حقیقتا هر فرایند دیگری كه از مصرف انرژی تیلاكویید جلوگیری میكند سیكل زانوفتیل ممكن است تنها محافظت جزیی در برابر آسیب ها را فراهم آورد .

 • كاربرد مبدل در صنایع مختلف

  در صنایع مختلف,كاربرد مبدل,كاربرد مبدل در صنایع مختلف دانلود فایل كاربرد مبدل  در صنایع مختلف كاربرد مبدل در صنایع مختلف چكیده: پیشینة اصلاح مبدل‌های حرارتی مقدمه: روش‌های موجود در اصلاح شبكه فصل دوم : 2-1) اصلاح شبكه با استفاده از تكنولوژی…

 • زبان خصوصی

  اهمیت مسئله « زبان خصوصی» و رابطه آن با نظریه « معنی»,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله زبان خصوصی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,زبان خصوصی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

 • کارآموزی پالایشگاه نفت تهران

  کارآموزی پالایشگاه نفت تهران دانلود فایل کارآموزی پالایشگاه نفت تهران چکیده گزارش کارآموزی نفت خام پس از استحصال در مراکز بهره برداری برای تولید فرآورده های گوناگون مصرفی، به پالایشگاه ارسال می شود. برخی از واحدها و دستگاه های مختلفی…

 • ادبیات نظری وپیشینه پژوهش آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی

  آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی,ادبیات نظری آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی,پیشینه پژوهش آموزش های فنی و حرفه…

 • پاورپوینت بررسی طراحی و مدیریت مراکز داده

  Data Center,Data Center Management Design,Design,Management,بررسی طراحی و مدیریت مراکز داده,پاورپوینت بررسی طراحی و مدیریت مراکز داده,تحقیق بررسی طراحی و مدیریت مراکز داده,دانلود پاورپوینت بررسی طراحی و مدیریت مراکز داده,طراحی و مدیریت,مراکز داده,مقاله بررسی طراحی و مدیریت مراکز داده دانلود فایل…

 • مقاله خاک شناسی

  مقاله خاک شناسی دانلود فایل مقاله خاک شناسی بافت خاك یا درصد نسبی ذرات شن، سیلت و رس با توجه به اینكه منعكس كننده تعدادی از خصوصیات یا رفتارهای خاك نظیر نفوذپذیری، ظرفیت نگهداری رطوبت، CEC ، مـواد آلی و…

 • پروژه مالی ایران خودرو

  ایران خودرو,پروژه مالی ایران خودرو,تحقیق مالی ایران خودرو,دانلود تحقیق مالی ایران خودرو,مالی,مقاله مالی ایران خودرو دانلود فایل پروژه مالی ایران خودرو در 39 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست صفحه تاریخچه تأسیس ایران خودرو 1 شركت خودروسازان 3 سیستم مالی شركت…

 • پایان نامه مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تك پایه و چندپایه در روستا ها

  پایان نامه مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تك پایه و چندپایه در روستا ها,پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تك پایه و چندپایه,دانش آموزان تك پایه و چندپایه در روستا ها,مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تك پایه و چندپایه در روستا ها…

 • پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

  ایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی,پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار…

 • پایان نامه شكاف نظری و رفتاری در فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران و عوامل موثر برآن

  پایان نامه شكاف نظری و رفتاری در فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران و عوامل موثر برآن دانلود فایل پایان نامه شكاف نظری و رفتاری در فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران و عوامل موثر برآن این پژوهش به فرهنگ سیاسی …

 • كارآفرینی در سایر کشورها

  كارآفرینی در سایر کشورها دانلود فایل كارآفرینی در سایر کشورها قسمتی از متن: کارآفرینی مفهوم کارآفرینی کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که کارآفرینی (Entrepreneurship) موتور محرکه‌ی توسعه‌ی…

 • مقاله انتقال تصویر با دوربین های مدار بسته

  مقاله انتقال تصویر با دوربین های مدار بسته دانلود فایل مقاله انتقال تصویر با دوربین های مدار بسته چکیده امروزه استفاده از سیستم های نظارت تصاویری به عنوآن یکی از پارامترهای مهم مدیریت در مراکز صنعتی و اداری جهت نظارت…

 • پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران

  الکیت صنعتی در حقوق ایران,پایان نامه مالکیت معنوی,پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران,رویکرد مالکیت صنعتی دانلود فایل پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران چکیده : درعالم حقوق به چیزی مال…

 • پاورپوینت زهکشی

  بررسی در مورد زهکشی,پاورپوینت زهکشی,پاورپوینت زهکشی 23 اسلاید,پروژه در مورد زهکشی,دانلود پاورپوینت زهکشی,زهکشی,مقاله زهکشی دانلود فایل پاورپوینت زهکشی 23 اسلاید فرآیند خارج كردن آب سطحی اضافی و مدیریت سفره آب زیرزمینی كم عمق از طریق نگه داشت و دفع آب…

 • تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی

  تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی,چهار سیستم متفاوت مسئولیت,ماهیت حقوقی تعهد ایمنی,مبنای مسئولیت در حقوق اسلامی,مبنای مسئولیت در مقررات لاهه,مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ دانلود فایل عنوان: تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل…

 • مقاله مقایسه روش های احتمالی بر پایه زمان برای محاسبه مقدار ذخیره انرژی لازم برای مصرف کننده منفصل از شبکه (شبکه قدرت سراسری)

  مقاله مقایسه روش های احتمالی بر پایه زمان برای محاسبه مقدار ذخیره انرژی لازم برای مصرف کننده منفصل از شبکه (شبکه قدرت سراسری),مقایسه روش¬های احتمالی بر پایه زمان برای محاسبه مقدار ذخیره انرژی لازم برای مصرف کننده منفصل از شبکه…

 • پروژه کارآفرینی تولید کمپوت کنسانتره

  پروژه کارآفرینی تولید کمپوت کنسانتره,پروژه کارافرینی تولید کمپوت کنسانتره,توجیه اقتصادی تولید کمپوت کنسانتره,تولید,دانلود پروژه تولید کمپوت کنسانتره,دانلود کارآفرینی تولید کمپوت کنسانتره,طرح توجیه فنی تولید کمپوت کنسانتره,طرح توجیهی تولید کمپوت کنسانتره,کارآفرینی تولید کمپوت کنسانتره,کمپوت,کنسانتره دانلود فایل پروژه کارآفرینی تولید کمپوت کنسانتره…

 • پایان نامه مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درونشهری با استفاده از مدل احتمالی

  پایان نامه مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درونشهری با استفاده از مدل احتمالی دانلود فایل پایان نامه مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درونشهری با استفاده از مدل احتمالی چکیده:یکی از مهمترین نیازهای امروزی بشر…

 • پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

  پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان دانلود فایل پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان چکیده این مطالعه به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اشتیاق…

 • مقاله تبلیغات تجاری در اینترنت

  مقاله تبلیغات تجاری در اینترنت دانلود فایل مقاله تبلیغات تجاری در اینترنت تبلیغات تجاری در اینترنتاینترنت معنای تبلیغات را تغییر داده است . این پدیده دست اندر کاران امور تبلیغاتی را قادر می سازد که درباره مشتریان بیشتر بدانند و…

 • مقاله نقش تعیین كننده مكانهای مذهبی در اعتلای فرهنگ سیاست علم و سایر شئونات

  مقاله نقش تعیین كننده مكانهای مذهبی در اعتلای فرهنگ سیاست علم و سایر شئونات دانلود فایل مقاله نقش تعیین كننده مكانهای مذهبی در اعتلای فرهنگ سیاست علم و سایر شئونات چکیده مکانهای مذهبی، مساجد، مصلا و.... هموار ه نقش تعیین…

 • مقاله مزایای Kerberos

  مزایای Kerberos,مقاله مزایای Kerberos دانلود فایل مزایای Kerberos مقدمه اعتبار سنجی در ویندوز 2000 مزایای اعتبار سنجی Kerberos استانداردهای اعتبارسنجی Kerberos نگاه كلی به پروتكل Kerberos مفاهیم پایه اعتبار سنج‌ها (Authenticators) Key Distribution Center بلیط های نشست (Session Tickets) بلیط…

 • پایان نامه قارچ

  پایان نامه قارچ دانلود فایل پایان نامه قارچ مقدمه مصرف قارچ به عنوان غذای بشر به روزگار باستان باز می گردد.در فرهنگ های قدیمی چون هند ، یونان و روم ، قارچ به عنوان یك غذای لذیذ در رده های…

 • پاورپوینت طرح های بازنشستگی و سایر مزایای متعلقه آن

  آكچوئری,استفاده کنندگان و نیازهای اطلاعاتی آنان برطبق استاندارد 27,پاورپوینت طرح های بازنشستگی و سایر مزایای متعلقه آن,دانلود پاورپوینت طرح های بازنشستگی و سایر مزایای متعلقه آن,سپرده گذاری به روش محاسبات بیمه ای,سپرده گذاری نهایی,طرح های متضمن کسور بازنشستگی تعریف شده,طرح…

 • آموزش جامع و کاربردی کار با نرم افزار Adobe in Design CC

  آموزش جامع و کاربردی کار با نرم افزار Adobe in Design CC,دانلود,دانلود آموزش جامع و کاربردی کار با نرم افزار Adobe in Design CC,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه…

 • طرح توجیهی تولید یراق آلات به ظرفیت 600 تن در سال

  تولید یراق آلات,طرح توجیهی,طرح توجیهی تولید یراق آلات به ظرفیت 600 تن در سال,ظرفیت 600 تن در سال دانلود فایل 600 تن در سال تهیه شده در سال 1385 طرح توجیهی تولید یراق آلات به ظرفیت بسمه تعالی وزارت تعاون…

 • پروژه معرفی فضای ذخیره ابری B2

  پروژه معرفی فضای ذخیره ابری B2,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فضای ذخیره ابری,فضای ذخیره ابری بی 2,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پروژه معرفی فضای ذخیره ابری B2 گزارش…

 • مقاله نقش دولت در تجارت

  مقاله نقش دولت در تجارت دانلود فایل مقاله نقش دولت در تجارت قسمتهایی ازمتن:  نقش دولت  در تجارت اگرچه این روزها دور دور تجارت « آزاد» است و ادعاهائی که می شود در خصوص « فواید» بیش از اندازه اش،…

 • بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه

  بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها…

 • پایان نامه پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

  پایان نامه پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود…

 • سنجش میزان آمادگی شركت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP

  ERP,اجرای سیستم ERP,برنامه ریزی,برنامه ریزی منابع سازمان,سنجش,سنجش میزان آمادگی شركت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP,شركت آب منطقه ای,میزان آمادگی دانلود فایل سالیان متمادی است كه برنامه های كاربردی مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و…

 • گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل

  الکترو استیل,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل,کاراموزی کارخانه الکترو استیل,کارخانه,کارورزی کارخانه الکترو استیل,گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل,گزارش کاراموزی کارخانه الکترو استیل دانلود فایل گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل در40 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب تاریخچه شرکت الکترواستیل 1 حوزه…

 • پایان نامه بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راكتورها و تولید برق

  پایان نامه بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راكتورها و تولید برق,پروژه بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راكتورها و تولید برق,تحقیق بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی…

 • گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست

  اداره پست,حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه,کاراموزی حسابداری اداره پست,کارورزی حسابداری اداره پست,گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست,گزارش کاراموزی حسابداری اداره پست دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست در 30 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه…

 • پایان نامه ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

  ارزیابی نوع مدیریت سود,ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی,پایان نامه ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی,دازه شرکت,ساختار مالكیت,مدیریت سودآوری آتی دانلود فایل…