مقاله در مورد فتوسنتز

مقاله در مورد فتوسنتز

دانلود فایل

مقاله در مورد فتوسنتز بخشهایی از متن: مقدمه: فتوسنتزنیروی محرک تولیدات گیاهی است واساسا توانایی برای حفظ دی اکسیدکربن فتوسنتزی واسیمیلاسیون نیترات تحت استرسهای محیطی برای حفاظت رشد وتولیدگیاه است. این موضوع خصوصا باعث شده است که کمبود آب بشدت تولید جهانی را محدود کند.بنابراین , بهبودپایداری فتوسنتزتحت استرس برای توانایی مکانیسمهای فتوسنتزی موجودبرای عمل پتانسیلشان تحت منابع محدود, دربرهم , ثابت شده است. انتخاب محصولات برای افزایش عملکرد, ممکن است برای بهبودظرفیت ومقاومت به استرس فتوسنتزی موردانتظارباشد. بنابراین دسترسی به گیاهان اصلاح شده قدیمی مقاومت فرایندهای محسوس را بهبود نبخشیده اندونه حقیقتامیزان فتوسنتزراتابحال در موفقیتهایی که بدست آمده , افزایش داده اند. امروزه امیدهای زیادی وجوددارد. تکنیکهای مهندسی ژنتیک به بیوشیمی گیاهان برای اصلاح وبرای سازگاری بهترآنهابه شرایط استرس اجازه خواهداد.متابولیسمهای فتوسنتزی یک کاندیداولیه است. بنابراین محدودیت برای انتخاب موفقیت آمیزو بویژه  مهندسی گیاهان برای تحمل استرس آب, فهم ناکافی ازمکانیسمهایی که به فتوسنتزپاسخ میدهندوبه شرایط محیطی سازگارشده اند ,است. باوجودپیشرفتهای بزرگی که درفهم متابولیسم فتوسنتزو فیزیولوژی , با ادبیات گسترده دراین موضوع شرح داده شده, افزایش درک اثرات استرس آب روی فرایندهای اصلی فتوسنتزواثرمتقابل آنها بادیگرفا کتورهای محیطی نظیرنورواکسیژن ومفهوم غیریکنواختی یا مدل رویداد کاهش ضریب فتوسنتزتحت شرایط استرس مورد توجه بوده است. درواقع تضادزیاد اهمیت محدودیت انتشاردی اکسیدکربن بوسیله روزنه ها درمقابل تنظیمات متابولیک یا صدمات درهرصورت قویتراست. نبودمدلهای قابل قبول ازاثرات استرس روی فیزیولوژی ومتابولیسم درنتیجه یک سیستم بسیارپیچیده آنالیزشده,است.تغییرات گونه ها (امکانپذیربامکانیسمهای مختلف)وفقدان استاندارددرموادگیاهی و شرایط محیطی است. باوجودتلاشهای زیادی برای فهمیدن علت حساسیت به استرس آبی, هیچ فاکتوری به تنهایی به عنوان فاکتورمحدودکننده همه تغییرات استرس پذیرفته نشده است.تلاش برای تهیه یک مدل فتوسنتزی تحت شرایط استرس,براساس اطلاعات موجوداحتمالا نابهنگام است. باوجوداین یک مدل هرچند ناقص, بعنوان یک فرضیه برای تست شدن بایدانجام شود. واضح است که اگرچه تجزیه تمام قسمتهای سیستم فتوسنتزی ,اطلاعات اساسی برای فهم همه سیستم بوجودمیاورد, دانستن اینکه چگونه سیستمهای فرعی تحت تاثیرهم هستند ضروری است. درمورداسترس آبی برای مثال, ارتباط بین گرفتن واستفاده ازانرژی واسیمیلاسیون دی اکسیدکربن بصورت مکمل است واین فاکتورها بایدباهم موردرسیدگی قرارگیرند.نتیجه تغییریک قسمت ازمکانیسم فتوسنتز, نمیتواند با آسانی ازلحاظ میزان فتوسنتزوتولیدگیاه پیش بینی شود.یک هدف ازتحقیق این است که چگونگی توسعه کمبودآب درمیزانهای مختف وشدت مختلف وطول اثرمتابولیسم را تعیین کند. … استرس آبی qp را در لوبیا كاهش میدهد اما در آفتابگردان در 0.2molmol(-1) اکسیژن( تحت شرایط تنفس نوری) افزایش یافته است اما با استرس در  2molmol(-1) 0.0اکسیژن (تنفس نوری پایین ) كاهش یافته است . اختلافاتی را درپاسخ به تنفس نوری وسطوحQ  نشان میدهد .Stcheuerman et al 1991 stulhlfauth et al 1988)) . همچنین qp و  qNp با استرس بر روی رنج تغییرات آب  -0.7- -2.5 mpa در طی فتوسنتز ثابتlanata digitalis تاثیر نگذاشته است اگرچه در تغییر تاریكی به روشنایی qNp  با استرس زیاد میشود نشان میدهد كه انرژی غشایی تیلاكویید ها احتمالا درنتیجه بازدارندگی تولید ATP زیاد میشود .  مطالعات دیگر نشان میدهد كه qNP اساسا بااسترس شدید در نقطه كاهش تورگر و پایین تر افزایش می یابد هدر رفتن انرژی بوسیله qNP چندین جز دارد . خاموش شدن انرژی ناشناخته به بازدارندگی نوری مربوط میشود . (این موضوع در اینجا مورد توجه نیست اگرچه تحت شرایط استرس دارای اهمیت است ). انرژی مرتبط با خاموشی qe بوسیله تغییرات شیب پروتون تیلاكویید است . این برگشت پذیر است و با تعادل بین تولید و مصرف ATP همبستگی دارد . مصرف ATP  احیا شده شیب را زیاد میكند و باعث برگشت الكترونها در سیستم انتقال الكترون و انرژی برای تجمع در گیرنده ها  میشود. برای جلوگیری از این عمل الكترونها در واكنش Proxsidas- Mehler )  (به  O2  انتقال یافته اند كه NADP استفاده میشود نه ATP . (بخش 8.5.4 و مقاله 12). افزایش تغییرات  PH احتمالا تغییراتی درغشای تیلاكویید ها ایجاد میكند . شاید بوسیله تغییرنظم رنگدانه هایی نظیر كلروفیل و كارتنویید ها خسارت انرژی مانند گرما افزایش یابد .این مسیر اولیه كم شدن انرژی بوسیله qE است . كارتنوییدها هم دراتلاف انرژی و هم سمیت زدایی Triplet chlorophyll وSinglet chlorophyllنقش دارند. گزانتوفیل ها كارتنویید های محتوی اكسیژن برای بازی كردن نقش اصلی در تنظیم انرژی درون چرخه زانتوفیل یا (ارتباط با كمپلكس های دریافت كننده نوردرتیلاكوییدها مورد توجه قرارگرفته اند ). چرخه زانتوفیل شامل تبدیل دیولاگزانتین از طریق آنتراگزانتین به زئاگزانتین بوسیله فعالیت دیوگزانتین داپوگزاید میباشد كه به شرایط اسیدی( PH=5.3) در لومن تیلاكویید نیاز دارد و بنابر این در روشنایی فعال است . این حذف اكسیژن تعدادباندهای دوگانه را از9 به 11 افزایش داده میدهد. Owens 1994 پیشنهاد میكند كه پروتونه شدن تیلاكویید Porotonation)  (و كمپلكس های جذب كننده نور ممكن است محیط را تغییر دهند و بین كلروفیل و زیاگزانتین ارتباط برقرارکنند. بنابراین میزان انتقال انرژی راازكلروفیل به زئاگزانتین افزایش میدهند . خصوصا تغییرات PH میزان اولیه انرژی الكتریكی آزاد زئازانتین را برای كم كردن میزان  singlet chlorophyllپایین می آورد  . بنابراین این مسیرهای جدید به اتلاف انرژی اجازه میدهند. میزان اتلاف حرارتی از زئانتین از نظر بزرگی 2 بار سریعتراز كلرو فیل است بنابراین میتواند كلرو فیل تحریك شده را فرو نشاند .  تحریك شدن باا كسیژن در استرومای تیلاكویید  PH=7.2 اتفاق میافتد و در نور ضعیف تحریك میشود . epoxidation  و  Depoxidation  همزمان اما در میزانهای مختلف پیش میروند .   رویهمرفته آنها مصرف چرخه ای الكترون ها وپروتون را باعث میشوند بنابراین یك فلوساانس وابسته به , PH  مكانیسم را بی اثر مبنماید .   وقتی نیاز به سنتز  NADPH  زیاد میشود و ATP محدود است بنابراین زاانتوفیل كه ممكن است تعادل را تنظیم كند بوسیله تغییرات PH  شروع میشود .  یك همبستگی قوی بین افزایش سنتز زئانتین و qnp در شرایط درجه حرارت زیاد و جریان فوتون وجود دارد و بیشترین ظرفیت برای qnp به میزان كل زئازانتین و آنترازئازانتین و ذخیره دیولازانتین مربوط است .  در روشنایی زئازانتین افزایش می یابد و یولاگزانتین كاهش می یابد  . پروسه معمولا درتاریكی معكوس میشود . در گیاهان خشكی زانتوفیل افزایش می یابد و استرس باعث میشود زئازانتین نسبت به به ویولازانتین افزایش یابد .  احتمالا تحت چنین شرایطی ظرفیت سیستم برای حذف انرژی بوسیله میزان انتقال و تعداد مولكولها قابل دسترس زئازانتین محدود خواهد شد . عموما qnp  و بویژه اجزاء qe بطوراساسی با استرس افزایش می یابد . پتانسیل آب (1.2- به -1.5mpa وRWC  زیر 85%), با فقدان اسمیلاسیون co2  همبستگی دارد. افزایش qnp و qe سیستم فتوسنتزیرا علیه صدمات نوری حفاظت خواهد كرد اما درمدت زیادی بار انرژی کمترازظرفیت چرخه زانتوفیل است . اگر تجزیه زانتوفیل به عنوان نتیجه انرژی زیاد اتفاق بیفتدبنابراین نیازمند re-synthesis است . به نظر میرسد هیچ اطلاعاتی درباره این برگهای استرس یافته نباشد . آشكارا اگر فتو فسفوریلاسیون باز داشته شود یا حقیقتا هر فرایند دیگری كه از مصرف انرژی تیلاكویید جلوگیری میكند سیكل زانوفتیل ممكن است تنها محافظت جزیی در برابر آسیب ها را فراهم آورد .

 • آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات 13 ص

  آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات 13 ص,تحقیق آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات,تحقیق در مورد آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات,تحقیق و بررسی آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات دانلود فایل…

 • تحقیق تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین

  تحقیق تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین دانلود فایل نوجوانی

 • پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود (1974)

  پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود (1974) دانلود فایل پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود (1974) منبع غباری‌بناب و دیگران، «رابطه توکل به خدا با اضطراب، صبر و امیدواری در شرایط ناگوار در دانشجویان دانشگاه تهران»، اسلام و بهداشت روان، ش 1…

 • بیماری سارس چیست

  بیماری سارس چیست دانلود فایل بیماری سارس چیست سندرم حاد تنفسی SARS(severe .acute) از انواع بیماریهای دستگاه تنفسی است كه اخیرا در آسیا شمال افریقا، وارد یا شیوع پیدا كرده است. علائم و نشانه های وجود سارس چیست؟ این بیماری…

 • گزارش كارآموزی در راه آهن(تعمیرات و نگهداری)

  تعمیرات و نگهداری,راه آهن,گزارش كارآموزی,گزارش كارآموزی در راه آهن(تعمیرات و نگهداری) دانلود فایل گزارش كارآموزی در راه آهن(تعمیرات و نگهداری) کارآموزی یک نوع نظام آموزشی است که در آن به کارآموزان با توجه به مهارت‌های مورد نیازشان، آموزش داده می‌شود.…

 • مقاله انگیزش تحصیلی، ایجاد و افزایش

  مقاله افزایش انگیزش تحصیلی,مقاله انگیزش تحصیلی، ایجاد و افزایش,مقاله ایجاد انگیزش تحصیلی دانلود فایل مقاله انگیزش تحصیلی، ایجاد و افزایش قسمتهایی از متن؛ انگیزش تحصیلی(academic motivation ) چیست؟ کودکان به طور طبیعی با انگیزه برای یادگیری متولد می شوند. دست…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی تاسیسات

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات اختصاصی آزمو,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک…

 • دانلود مقاله نقد روانشناختی تصویر پردازی پرندگان در حبسیه های فارسی

  دانلود مقاله نقد روانشناختی تصویر پردازی پرندگان در حبسیه های فارسی دانلود فایل نقد روانشناختی تصویر پردازی پرندگان در حبسیه های فارسی فایل حاضر در قابل پی دی اف و در 17 صفحه می باشد. با بررسی تصویر پردازی پرندگان…

 • محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

  ماهواره ای,محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر دانلود فایل مقدمه: امروزه مقبولیت یك كشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و كانون اصلی توجه افكار بین المللی است. اعلامیه جهانی…

 • بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

  بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد دانلود فایل بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد فهرست مطالب عنوان                                             صفحه فصل…

 • روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی

  روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی دانلود فایل روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی تسهیلات تکنولوژیکی موانع موجود بر چاپ و نشر را تا حدودی برداشته است. امروزه اطلاعات فراوانی به طور…

 • پاورپوینت بررسی مهندسی معکوس

  بررسی مهندسی معکوس,پاورپوینت بررسی مهندسی معکوس,تحقیق بررسی مهندسی معکوس,دانلود پاورپوینت بررسی مهندسی معکوس,سمینار دانشجویی گروه صنایع,مقاله بررسی مهندسی معکوس,مهندسی معکوس دانلود فایل پاورپوینت بررسی مهندسی معکوس در 18 اسلاید قابل ویرایش مقدمه :اگر سابقه ی صنعت و چگونگی رشد آن…

 • تحقیق شیعه واقعی كیست؟

  تحقیق شیعه واقعی كیست؟,شیعه واقعی كیست؟ دانلود فایل شیعه واقعی كیست؟ مقدمه: معنای لغوی شیعه یاران و پیروان است و شایع یعنی دنبال كرد و تبعیت نمود و در اصطلاح شیعه به كسانی می گویند كه از علی و فرزندانش…

 • طرح توجیهی تولید لعاب های با پخت بالا و فریت سفال

  طرح توجیهی تولید لعاب های با پخت بالا و فریت سفال دانلود فایل طرح توجیهی تولید لعاب های با پخت بالا و فریت سفال خلاصه مشخصات طرح نام محصول لعاب فریت ویژگی محصول یا طرح مقاومت ، شفافیت محصولات کاشی…

 • پروژه کارآفرینی معدن کائولن

  پروژه کارآفرینی معدن کائولن,پروژه کارافرینی معدن کائولن,توجیه اقتصادی معدن کائولن,دانلود پروژه معدن کائولن,دانلود کارآفرینی معدن کائولن,طرح توجیه فنی معدن کائولن,طرح توجیهی معدن کائولن,کائولن,کارآفرینی معدن کائولن,معدن دانلود فایل پروژه کارآفرینی معدن کائولن در 34 صفحه ورد قابل ویرایش 1 مقدمه :…

 • پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

  پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90 دانلود فایل پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90 مقدمه   تعریف و بیان مسأله تحقیق      بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین…

 • پژوهش خانه سینما

  پژوهش خانه سینما,خانه فیلم وسینما,سینمای حال حاضر ایران,فرهنگ ونمایش ونقش آن درایران,معرفی مجتمع فرهنگی – سینمایی تهران دانلود فایل

 • مقاله پیامبران

  پایان نامه پیامبران,پروژه پیامبران,پیامبران,تحقیق پیامبران,مقاله پیامبران دانلود فایل [6]

 • قرنطینه گیاهی

  پایان نامه قرنطینه گیاهی,پروژه قرنطینه گیاهی,تحقیق قرنطینه گیاهی,دانلود قرنطینه گیاهی,درباره قرنطینه گیاهی,قرنطینه گیاهی دانلود فایل قرنطینه گیاهی چكیده قرنطینه به معنی حراست از مرز و بوم كشور به منظور ممانعت از ورود عوامل خارجی خسارتزا می باشد این عوامل كه…

 • نقش پس اندازی بیمه

  نقش پس اندازی بیمه دانلود فایل نقش پس اندازی بیمه  مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه روز آمد شدن تعرفه ها واسطه های فروش و بازار یابان. فراگیر شدن بیمه سرمایه گذاری ذخایر…

 • مقاله تبلیغات اینترنتی

  بررسی تبلیغات اینترنتی,پروژه تبلیغات اینترنتی,تبلیغات اینترنتی,تحقیق تبلیغات اینترنتی,مقاله تبلیغات اینترنتی دانلود فایل مقاله تبلیغات اینترنتی قسمتی از متن: چكیده بررسی تاثیر اینترنت بر حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی واقتصادی امروزه موضوع تحقیقات مختلف درمیان محققان و اندیشمندان سراسر جهان…

 • ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل شاخص انتخاب بازیکنان بدمینتون به روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

  ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل شاخص انتخاب بازیکنان بدمینتون به روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی دانلود فایل ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل شاخص انتخاب بازیکنان بدمینتون به روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی چکیده پژوهش حاضر با…

 • مقاله بررسی جامع مودم

  پروژه بررسی جامع مودم,تحقیق بررسی جامع مودم,دانلود تحقیق بررسی جامع مودم,مقاله بررسی جامع مودم دانلود فایل مقاله بررسی جامع مودم در 14 صفحه ورد قابل ویرایش  - در این نسخه از «چگونه ابزار كار می‌كنند» به شما نشان می‎دهیم كه…

 • پایان نامه جوان

  پایان نامه جوان دانلود فایل پایان نامه  جوان  فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه فصل اول: شخصیت انسانی ومعنی جوان بخش اول: هویت یابی                                                                                                    2 بخش دوم: معنی جوان ونوجوان                                                                                     4      درباره جوان                                                                                                             5 فصل دوم: بلوغ روانی واجتماعی جوان…

 • مدیریت استراتژیک

  پاورپوینت مدیریت استراتژیک,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت,مدیریت استراتژیک دانلود فایل دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک طرح درس و اهداف درس مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت بازرگانی…

 • پروژه کارآفرینی طرح حسابداری پیمانکاری

  پروژه کارآفرینی طرح حسابداری پیمانکاری,پروژه کارافرینی طرح حسابداری پیمانکاری,پیمانکاری,توجیه اقتصادی طرح حسابداری پیمانکاری,حسابداری,دانلود پروژه طرح حسابداری پیمانکاری,دانلود کارآفرینی طرح حسابداری پیمانکاری,طرح,طرح توجیه فنی طرح حسابداری پیمانکاری,طرح توجیهی طرح حسابداری پیمانکاری,کارآفرینی طرح حسابداری پیمانکاری دانلود فایل پروژه کارآفرینی طرح حسابداری پیمانکاری…

 • بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید

  بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید,سنتی دانلود فایل فصل اول : موضوع ................................................................................................................ 1 مقدمه .................................................................................................................... 1 بیان مسئله ............................................................................................................ 2 فرضیه .................................................................................................................. 2 اهداف ................................................................................................................... 2 جامعه آماری ........................................................................................................ 2 نمونه گیری............................................................................................................ 2 تعاریف واصطلاحات............................................................................................. 3 فصل دوم :…

 • پاورپوینت تقارن در معماری

  پاورپوینت تقارن در معماری دانلود فایل دانلود پاورپوینت تقارن در معماریاین پاورپوینت در 34 اسلاید می باشد گزیده ای از اسلاید ها :  تقارنsymmetry  یعنی یکی شدن تصویر یک شئ با خود آن شئ وقتی یک تبدیل روی آن صورت…

 • تحقیق اكسایش بنزیل

  تحقیق اكسایش بنزیل دانلود فایل [3]

 • مقاله تجلی وحدت و كثرت در هنر اسلامی

  مقاله تجلی وحدت و كثرت در هنر اسلامی دانلود فایل مقاله تجلی وحدت و كثرت در هنر اسلامی «هنر اسلامی نمودار همان مفهومی است كه از نامش برمی آید، بدون هیچ ابهام و تردیدی. هنر اسلامی بیرونی ترین و ملموسترین…

 • طرح تحقیقی عشق و ازدواج

  طرح تحقیقی عشق و ازدواج دانلود فایل طرح تحقیقی عشق و ازدواج مقدمه در طول زندگی عشق اولین گام برای تشریک مساعی میان دو نفر به حساب می آید که با خوش امدگویی به آن شک و تردیدهای نوینی به…

 • بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی

  بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی دانلود فایل بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی هدف از این مطلب…

 • مقاله بازار و بازار یابی از لحاظ علمی

  مقاله بازار و بازار یابی از لحاظ علمی دانلود فایل مقاله بازار و بازار یابی از لحاظ علمی بخشهایی از متن مقاله: بازار از نظر علمی به معنی محـل تجمع عده ای از مصرف كنندگان است كه دارای نیازهای مشترك…

 • گزارش کارآموزی مدیریت امور مالی شهرداری

  امور مالی,دانلود گزارش کارآموزی مدیریت امور مالی شهرداری,شهرداری,کاراموزی مدیریت امور مالی شهرداری,کارورزی مدیریت امور مالی شهرداری,گزارش کارآموزی مدیریت امور مالی شهرداری,گزارش کاراموزی مدیریت امور مالی شهرداری,مدیریت دانلود فایل گزارش کارآموزی مدیریت امور مالی شهرداری در 23 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • دانلود پاورپوینت مرحله ورودی در مدیریت استراتژیک

  اثرات پیشرفت های فن آوری,اجزای محیط خارجی شرکت,الگوی بررسی محیط خارجی,بررسی عوامل خارجی,چارچوب جامع تدوین استراتژی(CFSF),چارچوب مباحث مرحله ورودی,دانلود پاورپوینت مرحله ورودی در مدیریت استراتژیک,عوامل اجتماعیفرهنگی,لایه های محیط,محیط کلان یا عمومی,مهمترین ع,مهمترین عوامل اجتماعی فرهنگی,مهمترین عوامل اقتصادی,نوع شناسی محیط دانلود…