مقاله گندم

پایان نامه گندم,پروژه گندم,پژوهش گندم,تحقیق گندم,دانلود گندم,درباره گندم,گندم,مقاله گندم

دانلود فایل

مقاله گندم مقدمه حدود 60 درصد سطح مزارع جهان را غلات تشکیل می دهد که از این مقدار 33 درصد به کشت گندم اختصاس دارد. گندم اصلی ترین منبع کالری پروتئین انسان است و ویژگی مهم این گیاه، قابل کشت بودن آن در شرایط متنوع آب و هوایی است. در دنیای امروز، گندم نه تنها یک ماده غذایی اساسی و مهم است بلکه از لحاظ سیاسی نیز اهمیتی همپایه نفت و حتی برتر از آن دارد، در واقع باید گفت سلاح گندم از سلاح نظامی قدرتمندتر است (10، 11، 39 و 55). جمعیت ایران با آهنگ رشد 8/2 درصد، بالغ بر 60 میلیون نفر در سال 1374 هجری شمسی بوده و پیش بینی می شود که با آهنگ رشد جمعیت فعلی، جمعیت کشور در سال 1358 به 85 میلیون نفر برسد، یعنی روزانه نزدیک به 5000 نفر و هر سال 8/1 میلیون نفر بر شمار جمعیت کشور افزوده شود (47). همچنین مصرف سرانه گندم در ایران 186 کیلوگرم و مصرف سرانه انسانی گندم 141 کیلوگرم می باشد. این در حالی است که میانگین مصرف سرانه و سرانه انسانی گندم در جهان به ترتیب 5/104 و 68 کیلوگرم است. بنابراین هر یک از مصارف سرانه و سرانه انسانی گندم در ایران، در حدود دو برابر مصارف جهانی می باشد (10). روند رو بهن رشد جمعیت و بالا گرفتن مصارف سرانه وئ انسانی، موجب شده که هر سال میزان مصرف گندم زیادتر شده و در تحت شرایط تولید نسبتاً مساوی، پیوسته بر میزان واردات اضافه گردد، بطوریکه در مدت 12 سال 69- 1357 واردات گندم ایران از 3/1 میلیون تن به 5 میلیون تن در سال افزایش یافت، و رتبه ایران از نهمین وارد کننده عمده گندم در جهان به چهارمین وارد کننده تغییر پیدا کرد و حتی در طی چند سال اخیر، ایران جزو اولین وارد کنندگان گندم در جهان محسوب می شود (10). بطور کلی به منظور افزایش تولید محصولات زراعی در واحد سطح، انجام عملیات به نژادی و به زراعی ضروری است، و هنگامی که این دو روش همراه با یکدیگر بکار گرفته شوند از ثمربخشی بیشتری برخوردار خواهند بود. از جمله عوامل به زراعی، بکارگیری تراکم مطلوب بوته در واحد سطح می باشد. اگر عملکرد دانه مورد نظر باشد، تراکم بوته مناسبی را باید بکار برد. چنانکه تراکم پائین باشد از پتانسیل تولید به نحو بهینه استفاده نمی گردد، و در فراتر از تراکم مطلوب نیز، مواد فتوسنتزی به جای اینکه صرف تولید دانه بیشتر شوند صرف رشد رویشی یا تنفس گیاه می گردند (21). از صفات بارز غلات از جمله گندم، پنجه زنی می باشد. پنجه زنی در گندم، تحت کنترل ژنتیک و محیط است. یکی از عوامل مؤثر محیطی در پنجه زنی گندم، تراکم بوته در واحد سطح است، بطوریکه با افزایش تراکم بوته، از تعداد پنجه هـای بارور کاسته می شود، هر چند رقمی که بطور ژنتیکی از قدرت پنجه زنی بالایی برخوردار است در تراکمهای بالا نیز پنجه زنی بالایی خواهد داشت، ولی درصد کمی از این پنجه ها، بارور شده و به سنبله منتهی می شود و در این میان، پنجه های غیربارور، اتلاف انرژی شایان توجهی را به گیاه تحمیل می نمایند. پنجه های زیاد گندم زمانی مفید شناخته می شوند که عوامل جوی مانند سرمای زمستان، تعدادی از ساقه های گندم را از بین برده باشد. در اینصورت، پنجه ها می توانند جای ساقه های از بین رفته را پرکنند. در چنین شرایط خاصی، باید به قدرت پنجه زدن گندم توجه کرد (39 و 55). ولی در شرایط عادی بالاخص شرایط آب و هوایی خوزستان، که گندم بصورت بهاره کشت می گردد، سودمندی صفت پنجه زنی در گندم، مشکوک به نظر می رسد. چونکه تمام پنجه ها تا مرحله گلدهی پیش نمی روند و بعضی از آنها، قبل از گلدهی تلف شده و عده دیگری از آنها نیز ممکن است سنبله های تکامل نیافته ای تولید کنند که دربرگیرنده دانه ای نباشد. ارقام گندم معرفی شده برای استان خوزستان، با توجه به اینکه عمدتاً از تیپ گندمهای مکزیکی هستند قدرت پنجه زنی بالایی دارند، و با وجود شرایط زودرسی نامطلوب در استان خوزستان، به نظر می رسد پنجه ها نه تنها نمی توانند رشد و نمو خود را تکمیل کنند بلکه مواد فتوسنتزی گیاه را نیز به هدر داده و با سایه اندازی و دیگر انواع رقابت، باعث کاهش عملکرد دانه گندم می شوند. باید به این مشکل عنایت داشت که مزارع بیشتر نقاط خوزستان، همگی یک نقطه ضفع مشترک دارند و آن اینکه، تراکم سنبله بارور در واحد سطح، غالباً زیر تراکم قابل قبول است. توجه به این نکته الزامی است که برای افزایش تعداد سنبله بارور در واحد سطح و رسیدن به تراکم سنبله مطلوب، از این نظر که این سنبله ها به چه نسبتی از ساقه های اصلی و پنجه ها تأمین شوند تفاوت فاحشی وجود دارد. با توجه به مطالب ذکر شده و تأثیر تراکم بوته بر میزان پنجه زنی و نقشی که هر دو مورد بر عملکرد گندم دارند، اهداف این تحقیق بطور کلی عبارتند از: – بررسی برخی شاخص های رشد در ارقام و تراکمهای مختلف گندم. – بررسی روند تغییرات پنجه زنی در ارقام و تراکمهای مختلف گندم. – مطالعه تأثیر رقم و تراکم بوته بر میزان عملکردهای بیولوژیکی، دانه و کاه و اجزاء عملکرد. – تعیین ماده خشکی که در اثر حذف پنجه ها به گیاه تحمیل می شود. – بررسی و مقایسه صفات و عملکردهای بیولوژیکی، اقتصادی و همچنین اجزاء عملکرد در ساقه اصلی و هر یک از پنجه ها در ارقام و تراکمهای مختلف بوته گندم. – بررسی سودمندی یا عدم سودمندی صفت پنجه زنی گندم در شرایط آب و هوایی اهواز. فصل اول کلیات 1-1- اهمیت اقتصادی و تغذیه ای گندم گندم از سازگارترین گیاهان زراعی محسوب شده و در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی در نقاط مختلف دنیا کشت می شود. کشت گندم در درجه اول به منظور تغذیه انسان و در درجه بعدی برای تغذیه دام و مصارف صنعتی است. گندم منبع اصلی غذای انسان بوده و با پائین رفتن سطح زندگی، میزان اتکا به آن افزایش می یابد. در ایران متوسط سهم گندم در تأمین کل انرژی مورد نیاز، حدود 40 درصد است. بطور خلاصه می توان گفت که گندم، مستقیماً با تغذیه و اقتصاد جهانی رابطه دارد و بیش از 35 درصد از جمعیت جهان، از لحاظ تغذیه ای به گندم وابسته اند. از نظر تهیه نان و ارزش نانوایی، آرد هیچ یک از غلات به پای آرد گندم نمی رسد. اگر چه گندم را به عنوان یک منبع غذایی نشاسته ای در نظر می گیرند ولی محتوای سایر مواد غذایی با ارزش، مثل پروتئین ها، مواد معدنی و ویتامین ها نیز می باشد (11، 43 و 55). 2-1- تولید گندم 1-2-1- سطح زیر کشت و تولید گندم در ایران بر اساس آمار وزرات کشاورزی، در سال زراعی 76-1375، اراضی تحت کشت گندم در ایران 6299018 هکتار بوده که در این میان 2269899 هکتار به گندم آبی (36 درصد) و 4029119 هکتار (64 درصد) به گندم دیم اختصاص داشته است. در این سال، میزان تولید کل گندم 10042716 تن بوده که سهم تولید گندم آبی 7140948 تن (1/77 درصد) و گندم دیم 2903768 تن (9/28 درصد) بوده است. بنابراین در سال زراعی 76-75 میانگین عملکرد گندم آبی و دیم به ترتیب 3145 و 720 کیلوگرم در هکتار است (2). 2-2-1- سطح زیر کشت و تولید گندم در خوزستان بر اساس آمار وزارت کشاورزی، در سال زراعی 76-1375 اراضی تحت کشت گندم استان خوزستان 546745 هکتار بوده که در این میان 261518 هکتار (8/47 درصد) به گندم آبی و 285277 هکتار (2/52 درصد) به گندم دیم اختصاص داشته است. در این سال، میزان تولید کل گندم خوزستان 965798 تن بوده که سهم گندم آبی 833517 تن (3/86 درصد) و گندم دیم 132281 تن (7/13 درصد) بوده است. بنابراین در سال زراعی 76-75 میانگین عملکرد گندم در خوزستان 5/1766 کیلوگرم در هکتار می باشد. همچنین میانگین عملکرد گندم آبی و دیم به ترتیب 2/3187 و 7/463 کیلوگرم در هکتار است. در سال زراعی 77-1376 از 270763 هکتار مزارع طرح محوری گندم در استان خوزستان 8/46 درصد به صورت مکانیزه کامل و 2/53 درصد به صورت نیمه مکانیزه بوده است (58). 3-1- طبقه بندی و منشأ ژنتیکی گندم گندم از رده تک لپه ای، طایفه تریتیسه، زیر طایفه تریتیسینه، خانواده گرامینه و جنس تریتیکوم می باشد. واویلف دانشمند روسی، گندم را بر اساس خصوصیات ژنتیکی به سه دسته دیپلوئید (14= n2)، تتراپلوئید (28= n2) و هگزاپلوئید (42= n2) تقسیم بندی کرد. گندم نان جزو گندمهای هگزاپلوئید است. دو محقق بنام کیهارا و ساکس، دو رگه های بین این گروهها را تجزیه نموده و بر اساس نتایج حاصله، فرمولهای ژنومی دیپلوئید (ژنوم AA)، تتراپلوئید (ژنوم AABB) و هگزاپلوئید (ژنوم AABBDD) را مشخص و معرفی نمودند (51). 4-1- مرفولوژی گندم 1-4-1 ریشه سیستم ریشه ای گندم از نوع افشان است. سیستم ریشه ای در گندم شامل ریشه های بذری و ریشه های نابجا می باشد. در گندم ریشه های بذری (ریشه های اولیه) همراه با ریشه چه از محل گره اول (گره لپه ای) و گره دوم (گره کلئوپتیلی) در محل محور جنین دانه ظاهر می شوند. گره اول و دوم در داخل دانه باقی می مانند و به همین جهت ریشه های بوجود آمده از این گره ها را ریشه های بذری می نامند و خروج از خاک نیز حاصل طویل شدن میانگره دوم اسـت. ریـشه های بـذری در گنـدم شامل ریشه چه و 7-1 عدد ریشه خارج شده از ایـن دو گره می باشنـد. ریشه هـای نابجـا که بنـام ریـشه های گره ای، تاجی، ثانویه، اصلی، دائمی، یقه ای یا طوقه ای هم شناخـته می شوند دقیقاً در زیر سطح خـاک و از محـل گره هـای تحتانی سـاقه گنـدم خـارج می شوند. در گندم، در زیر سطح خاک، چند گره بدون رشد میانگره وجود دارد که یقه یا طوقه را تشکیل می دهند و سبب ایجاد حلقه های پیاپی ریشه های نابجا می شوند و به همین جهت نیز ریشه های طوقی نام گرفته اند (21 و 55). در ابتدای رشد، ریشه های بذری دارای اهمیت زیادی هستند، ولی با افزایش ریشه های دائمی، بتدریج از اهمیت آنها کاسته شده و نقش ریشه های دائمی افزایش می یابد، هر چند که فعالیت خود را تا مرحله رسیدن محصول به صورتی بسیار ضعیف ادامه می دهند. اولین جفت ریشه دائمی از اولین گره ساقه اصلی، دومین جفت ریشه دائمی از دومین گره ساقه اصلی و … ایجاد می شود. ریشه های دائمی حدوداً 5-4 هفته بعد از رویش گندم ظاهر می شوند. در مقایسه با ریشه های بذری، ریشه های اصلی طویلتر، ضخیم تر، فعالتر، و شادابتر (1، 21 و 55). 2-4-1- ساقه ساقه در گندم، راست، استوانه ای شکل، بدون انشعاب، معمولاً دارای گره های توپر و میانگره های توخالی است که این ساختمان ساقه، سوفار نام دارد. حالت توخالی و استوانه ای بودن و وجود دستجاب آوندی در ساقه گندم، علاوه بر اینکه موجب استحام ساقه شده و آنرا در مقابل ورس مقاوم می نماید، همچنین موجب صرفه جویی در انرژی گیاه و اختصاص هر چه کمتر ماده خشک به عملکرد غیراقتصادی می شود (11 و 55). طول ساقه تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی است. طول ساقه بستگی زیادی به طول میانگره ها، تعداد میانگره ها و شرایط محیطی مثل نور، رطوبت، ازت و دما دارد. در گندمهای پاکوتاه ارتفاع ساقه 60-50 سانتی متر و در ارقام پابلند تا 150-140 سانتی متر متغیر است. طویل شدن ساقه با طویل شدن 6-5 میانگره فوقانی انجام می گیرد. اولین میانگره که شروع به طویل شدن می کند میانگره پائینی است که بر روی گره انشعاب وجود دارد، و اندکی بعد از آن به ترتیب دومین و سومین میانگره شروع به طویل شدن می کنند. طول میانگره از پائین به طرف بالا افزایش می یابد بطوریکه پائین ترین میانگره از همه کوتاهتر ولی دارای دیواره ضخیم، و بالاترین میانگره (پایک) از بقیه طویلتر است (55). 3-4-1- پنجه در گندم حدود 4-3 هفته بعد از جوانه زنی، ساقه های فرعی یا پنجه ها، از طوقه ظاهر می گردند و مرحله ای که در آن پنجه ها تشکیل می گردند را مرحله پنجـه زنی می نامند. پنجه ها در حقیقت انشعاب ساقه از محل گره های طوقه ای می باشند. بنابراین طوقه که در منطقه بین بخش هوایی و زیرزمینی می باشد از تعدادی گره تشکیل شده که نقش های حیاتی متعددی از جمله تشکیل ریشه های اصلی و پنجه ها، ذخیره مواد غذایی و همچنین رویش دوباره به عهده دارد. پنجه ها در یک گیاه، بطور متوالی و به ترتیب، اول، دوم، سوم و … بوجود می آیند. بیشترین پنجه ها در مرحله پنجه زنی تشکیل می شوند. در مرحله ساقه رفتن نیز پنجه زنی متوقف می گردد. قدرت پنجه زنی در گندم بستگی به عوامل متعددی مثل ژنوتیپ و عوامل محیطی نظیر تراکم، نور، تاریخ کاشت، درجه حرارت و … دارد (55).

 • پروژه بررسی اوپك

  اوپك,پایان نامه بررسی اوپك,پروژه بررسی اوپك,تحقیق بررسی اوپك,دانلود پایان نامه بررسی اوپك,مقاله بررسی اوپك دانلود فایل پروژه بررسی اوپك در 106 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مطالب عنوان                                                                                                                     صفحه قسمت اول : تشكیل اوپك و تركیب آن بخش 1-…

 • نوشتن برنامه حقوق ودستمزد فروش و انبار گردانی به کمک ویژوال بیسیک

  نوشتن برنامه حقوق ودستمزد فروش و انبار گردانی به کمک ویژوال بیسیک دانلود فایل نوشتن برنامه  حقوق ودستمزد فروش و انبار گردانی به کمک ویژوال بیسیک  چكیده : این پروژه به زبان ویژال بیسیك نوشته شده است كه شامل سه…

 • ترجمه مقاله PHRHLS مسیریابی مشترک مبتنی بر جابجایی پیش بینی و سرویس مکان سلسله مراتبی برای VANETها

  ترجمه مقاله PHRHLS,ترجمه مقاله PHRHLS مسیریابی مشترک مبتنی بر جابجایی پیش بینی و سرویس مکان سلسله مراتبی برای VANETها,مسیریابی مشترک مبتنی بر جابجایی پیش بینی و سرویس مکان سلسله مراتبی برای VANETها دانلود فایل ترجمه مقاله PHRHLS: مسیریابی مشترک مبتنی…

 • پایان نامه بررسی الکترواسپینینگ

  الکترواسپینینگ,پایان نامه بررسی الکترواسپینینگ,پروژه بررسی الکترواسپینینگ,تحقیق بررسی الکترواسپینینگ,دانلود پایان نامه بررسی الکترواسپینینگ,مقاله بررسی الکترواسپینینگ دانلود فایل پایان نامه بررسی الکترواسپینینگ فهرست مطالب : پیشگفتار ......................................................................................................................... آ – ت فصل اول : کابرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی و آشنایی با…

 • عناصر نادر خاكی (REE) یا لانتانیدها

  عناصر نادر خاكی (REE) یا لانتانیدها دانلود فایل عناصر نادر خاكی (REE)  یا لانتانیدها كاربرد فلزات عناصر نادر خاكی متالورژی تولید شیشه و سرامیك در صنعت هسته‌ای الكترونیك، تكنولوژی رادیویی و لیزر تكنولوژی روشنایی الكتریكی صنایع شیمیایی كشاورزی گروه لانتانید…

 • پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال

  پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال دانلود فایل پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال مقدمه امروزه شاهد اجرای ماهرانه و خارق العاده ورزشكاران برجسته…

 • مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

  پروژه بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری,تحقیق بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری,دانلود تحقیق بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری,مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری دانلود فایل مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری…

 • مقاله ورزش از نظـر اسـلام

  مقاله ورزش از نظـر اسـلام دانلود فایل [4]

 • بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملكرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

  ارتباطات سازمانی به عنوان یك فرآیند متقابل,الگوی بهبود عملكرد مدیریت,بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملكرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران,تعاریف ارتباطات,تعریف ارزشیابی عملكرد,محاسن ارتباطات غیر رسمی,معیارهای عملكرد,هدف از برقراری ارتباط دانلود فایل بررسی و…

 • پاورپوینت نرم افزار آموزشی كبدی

  آموزش کامل ورزش کبدی,پاورپوینت نرم افزار آموزشی كبدی دانلود فایل پاورپوینت نرم افزار آموزشی كبدی آموزش کامل ورزش کبدی

 • پایان نامه بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی

  پایان نامه بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی,پروژه بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی,تحقیق بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی,دانلود پایان نامه بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی,رابطه,روان,سلامت,مقاله بررسی هوش هیجان در…

 • سمینار برق کنترل و هدایت موشک های خارج از جو

  سمینار برق کنترل و هدایت موشک های خارج از جو دانلود فایل سمینار برق کنترل و هدایت موشک های خارج از جو لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده…

 • پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه های پیام نور

  پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه های پیام نور دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان…

 • 500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی

  500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی,دانلود 500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی دانلود فایل 500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی 500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی که توسط رتبه برتر کشوری رشته…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت کارراهه

  ارکان کارراهه,اهمیت توسعه موثر زندگی شغلی,برنامه ریزی و توسعه و پرورش کارراهه,تبیین کارراهه,دانلود پاورپوینت مدیریت کارراهه,دیدگاه سازمانی برنامه ریزی و توسعه و پرورش کارراهه,دیدگاه مدیریت کارراهه سازمانی,دیدگاه مدیریت کارراهه فردی,عوامل موثر بر مدیریت کارراهه,فرآیند برنامه ریزی و توسعه,مدل مدیریت کارراهه,مدیریت…

 • تحقیق آنتی اکسیدان 5 ( Anti oxidant )

  تحقیق آنتی اکسیدان 5 ( Anti oxidant ) دانلود فایل تحقیق آنتی اکسیدان 5 ( Anti oxidant ) چکیده: POLYPHENOL CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF RYE BRAN EXTRUDATES PRODUCED AT VARYING PARAMETERS OF EXTRUSION PROCESS ABSTRACT Extrusion, a popular method…

 • پایان نامه مفهوم و دسته‌بندی معماری‌ها و جایگاه معماری نرم‌افزار در آن

  پایان نامه مفهوم و دسته‌بندی معماری‌ها و جایگاه معماری نرم‌افزار در آن دانلود فایل پایان نامه مفهوم و دسته‌بندی معماری‌ها و جایگاه معماری نرم‌افزار در آن عنوان شماره صفحه چکیده 3 فهرست مطالب.. 4 فهرست جدول‌ها 10 فهرست شکل‌ها 11…

 • پاورپوینت بررسی تالاموس

  بررسی تالاموس,پاورپوینت بررسی تالاموس,تالاموس,تحقیق بررسی تالاموس,تخم مرغ,دانلود پاورپوینت بررسی تالاموس,عملكرد تالاموس,مقاله بررسی تالاموس دانلود فایل پاورپوینت بررسی تالاموس در 40 اسلاید قابل ویرایش تالاموس ها : هسته هایی به شكل تخم مرغ در دوطرف بطن سوم  و پائین بطن های…

 • پایان نامه بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان

  انتخاب دوست در بین دانش آموزان,بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان,پایان نامه بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان,ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان دانلود فایل پایان نامه بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان…

 • مقاله پلی هیدروکسی

  مقاله پلی هیدروکسی دانلود فایل مقاله پلی هیدروکسی بخشهایی از متن: پلی هیدروكسی آلكانوئات های با طول متوسط (Medium chain leught pcgy (3hA) گروه بزرگی از پلی استرهای طبیعی هستند كه توسط باكتری ها تولید می شوند و تنوع ساختاری…

 • مقاله نحوه جذب و خطرات آرسنیک

  آرسنیک نحوه جذب و خطرات,مقاله نحوه جذب و خطرات آرسنیک دانلود فایل آرسنیک نحوه جذب و خطرات اطلاعات اولیه آرسنیک ، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با علامت As مشخص است و دارای عدد اتمی 33 می‌باشد. آرسنیک…

 • پاورپوینت بررسی كتابخانه ی مجلس

  بررسی كتابخانه ی مجلس,پاورپوینت بررسی كتابخانه ی مجلس,تحقیق بررسی كتابخانه ی مجلس,دانلود پاورپوینت بررسی كتابخانه ی مجلس,كتابخانه,مجلس,مقاله بررسی كتابخانه ی مجلس دانلود فایل پاورپوینت بررسی كتابخانه ی مجلس در 29 اسلاید قابل ویرایش مجموعه‌ها آنچه كه اكنون كتابخانه، موزه و…

 • گزارش کارآموزی عمران-گرگان

  دانلود گزارش کارآموزی عمرانگرگان,عمران,کاراموزی عمرانگرگان,کارورزی عمرانگرگان,گرگان,گزارش کارآموزی عمران-گرگان,گزارش کاراموزی عمرانگرگان دانلود فایل گزارش کارآموزی عمران-گرگان در 36 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب     عنوان                                                                                                            صفحه 1-  مقدمه .....................................................................................................................................2 2-  فهرست ..................................................................................................................................4 3- تاریخچه سازمان سماء .............................................................................................................7 4- نوع خدمات…

 • گزارش کارآموزی تخریب و ساخت یك ساختمان چهار طبقه

  تخریب,دانلود گزارش کارآموزی تخریب و ساخت یك ساختمان چهار طبقه,ساخت,ساختمان,کاراموزی تخریب و ساخت یك ساختمان چهار طبقه,کارورزی تخریب و ساخت یك ساختمان چهار طبقه,گزارش کارآموزی تخریب و ساخت یك ساختمان چهار طبقه,گزارش کاراموزی تخریب و ساخت یك ساختمان چهار طبقه…

 • بررسی رابطه خشونت خانوادگی در دوران نوجوانی و جوانی

  بررسی رابطه خشونت خانوادگی در دوران نوجوانی و جوانی,پایان نامه بررسی رابطه خشونت خانوادگی در دوران نوجوانی و جوانی,پایان نامه رابطه خشونت خانوادگی در دوران جوانی,خشونت خانوادگی در دوران نوجوانی دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه خشونت خانوادگی در دوران…

 • مقاله بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  مقاله بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود فایل مقاله بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق…

 • مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

  جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌,دانلود مقاله عرف در حقوق بین الملل,مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌,مقاله عرف در اسلام دانلود فایل بخشهایی از متن: چكیده: مقالة حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه…

 • مقاله با موضوع کمر درد 1

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله و تحقیق با موضوع کمر درد قسمت 1,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله با موضوع کمر درد 1 دانلود فایل دانلود مقاله و تحقیق…

 • گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی ایران

  دانلود گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی ایران,کاراموزی شرکت داده پردازی ایران,کارورزی شرکت داده پردازی ایران,گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی ایران,گزارش کاراموزی شرکت داده پردازی ایران دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی ایران در 23 صفحه ورد قابل ویرایش «فصل…

 • تحقیق شبکه های حلقه ای

  تحقیق شبکه های حلقه ای دانلود فایل تحقیق شبکه های حلقه ای فهرست: تقسیم بندی شبکه تقسیم بندی شبکه ها براساس توپولوژی منابع .......................................................... چکیده ی بخشهایی از متن: تقسیم بندی شبکه  تقسیم بندی براساس گستره جغرافیایی (Range): شبکه های…

 • مقاله در مورد نگاهی به گردشگری در سه دوره برنامه توسعه اقتصادی

  مقاله در مورد نگاهی به گردشگری در سه دوره برنامه توسعه اقتصادی دانلود فایل بخشهایی از متن: مقدمه: پس از جنگ تحمیلی، ضرورت بازسازی کشور و برنامه ریزی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی سرلوحه برنامه های دولت گرفت. یکی از بخش هایی…

 • حسابداری رایانه ای در شركتهای بیمه

  حسابداری رایانه ای در شركتهای بیمه دانلود فایل [2]

 • مقاله دولت الكترونیك

  مقاله دولت الكترونیك دانلود فایل دولت الكترونیك مقدمه یكــــی از مفاهیمی كه در دهه های اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت…

 • مقاله مدیریت بحران

  مدیریت بحران,مقاله مدیریت بحران دانلود فایل مقاله مدیریت بحران فهرست مطالب تعریف مدیریت بحران نظریه تعادل در مدیریت بحران منابع ............................................... چکیده: مدیریت بحران دراکر بیانگذار مدیریت جدید و پدیده واقعی درمدیریت است در یک محیط تجاری که اغلب برای…

 • تحقیق سقوط تعهدات

  تحقیق سقوط تعهدات,دانلود تحقیق سقوط تعهدات,مقاله سقوط تعهدات دانلود فایل تحقیق سقوط تعهدات وفای به عهد یكی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین…