نقش هنرستانهای کشاورزی درتوسعه و پیشبرد کشاورزی منطقه رباط کریم

پایان نامه کارشناسی ارشد (MA),گرایش برنامه ریزی روستایی,نقش هنرستانهای کشاورزی درتوسعه,نقش هنرستانهای کشاورزی درتوسعه و پیشبرد کشاورزی منطقه رباط کریم

دانلود فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد « M.A » گرایش : برنامه ریزی روستایی نقش هنرستانهای کشاورزی درتوسعه  و پیشبرد کشاورزی منطقه رباط کریم چکیده این پژوهش به منظور بررسی نقش و تاثیر گذاری آموزشهای رسمی وغیر رسمی توسط هنرستان های  کشاورزی برروی توسعه کشاورزی ناحیه رباط کریم صورت گرفته است . تاشاید بتوان با تقویت نقاط قوت منطقه وبا محوریت آموزشهای نوین از طریق هنرستان کشاورزی  به توسعه وپیشبرد کشاورزی منطقه دست یافت .دربحث کشاورزی سعی شده تا با بررسی موضوعاتی چون پراکنش محصولات کشاورزی ونقش آموزش وترویج  درتوسعه کشاورزی به شاخصهای توسعه بپردازیم ودرخصوص هنرستان کشاورزی باید گفت با توجه به موقعیت ممتاز آن  با داشتن نیروهای مجرب وکارآمد وتجهیزات مدرن کشاورزی با اموزش هنرجویان وکشاورزان منطقه درقالب آموزشهای رسمی و غیررسمی  می تواند سهم عمده ای درتوسعه کشاورزی ایفا نماید. دراین رساله به هنرستان کشاورزی  وآموزشهای کشاورزی  به عنوان یک سیستم نگریسته شده که  می تواند با تغییر دردیدگاه کشاورزان ومسئولین ، ترویج و ارائه راهکارهای مناسب درتوسعه کشاورزی ودامپروری  به شیوه نوین درمنطقه ضمن ایجاد اشتغال  نقش خود را در بهره وری بیشتر ایفا نماید وباعث تغییر وتوسعه کشاورزی ودرنهایت بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی منطقه گردد . فهرست مطالب چکیده …………………………………………………………………………………………..        1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………       2 فصل اول  طرح تحقیق 1-1بیان مساله………………………………………………………………………………….         4 2-1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4 1-2-1-هدف کلی تحقیق……………………………………………………………………………………4 2-2-1- اهداف اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………………4 3-1- سئوالات تحقیق          …………………………………………………………………………………..4 4-1- فرضیات تحقیق.         …………………………………………………………………………………..5 5-1-ضرورت واهمیت تحقیق……………………………………………………………………………..5 6-1-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………..5 7-1-مسائل ومشکلات تحقیق………………………………………………………………………………5 8-1- نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………….6 9-1- ناحیه جغرافیایی مورد مطالعه……………………………………………………………………….6 10-1- روش گرداوری اطلاعات………………………………………………………………………….6 11-1- روش تجزیه تحلیل………………………………………………………………………………….6 فصل دوم مبانی نظری تحقیق 1-2 – تعریف کشاورزی……………………………………………………………………………….8 2-2توسعه چیست ؟…………………………………………………………………………………………8 3-2- توسعه کشاورزی…………………………………………………………………………………….9 4-2- توسعه کشاورزی و رابطه با توسعه روستایی……………………………………………………10 5-2- توسعه کشاورزی پایدار……………………………………………………………………………12 6-2- ضرورت توسعه کشاورزی……………………………………………………………………….13 7-2- توسعه کشاورزی«ضرورتها و راهبردها »……………………………………………………..14 8-2- ضرورت های توسعه کشاورزی در برنامه پنجم………………………………………………..15 9-2-  ساز و کار تولی گری توسعه کشاورزی…………………………………………………………17 10-2- برنامه های اجرایی توسعه کشاورزی…………………………………………………………..18 11-2-  نقش توسعه کشاورزی در توسعه ملی………………………………………………………….19 12-2-  دلایل رشد بطئی بخش کشاورزی………………………………………………………………20 13-2 – اهمیت آموزش و جایگاه آن در توسعه …………………………………………………………22 14-2-  آموزش در نظریه های توسعه  ………………………………………………………………….24 1-14-2- دیدگاه نوسازی…………………………………………………………………………………24 2-14-2- نظریه نوسازی………………………………………………………………………………..26 1-2-14-2- نوسازی اقتصادی…………………………………………………………………………..27 2-2-14-2- نوسازی سیاسی ……………………………………………………………………………27 4-14-2- نوسازی روانی………………………………………………………………………………..28 15-2- مفهوم نوآوری          ………………………………………………………………………………..29 1-15-2- احساس نیاز به تغییر………………………………………………………………………….30 2-15-2- اثرات فرهنگی………………………………………………………………………………..31 3-15-2- تغییر فرهنگی…………………………………………………………………………………31 4-15-2-عوامل موثر در تغییر………………………………………………………………………….32 16-2-  چشم انداز آموزش کشاورزی در قرن 21…………………………………………………….34 17-2-  بازگشت کشورهای در حال توسعه به سوی آموزشهای کشاورزی…………………………..35 18-2-  تاریخچه ی آموزشهای کشاورزی در جهان……………………………………………………36 1-18-2- تاریخچه ی آموزش های کشاورزی در ایران……………………………………………….37 2-18-2- تاریخچه ی اجرای آموزش های کشاورزی در مناطق روستایی و کشاورزی ……………………………………………………………………………………………………………..37 3-18-2- اهداف آموزش های کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی………………………………..38 فصل سوم شناخت ویژگیهای جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه 3-1- پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………………42 2-3 – موقعیت جغرافیای شهرستان رباط كریم…………………………………………………………44 1-2-3- تعداد شهرها و روستاها          ………………………………………………………………….49 3-3- ویژگی های اقلیمی شهرستان رباط کریم………………………………………………………….51 1-3-3-  درجه حرارت (دما )…………………………………………………………………………. 51 2-3-3- میانگین دمای سالانه…………………………………………………………………………….52 3-3-3- رژیم حرارتی و دمای ماهانه…………………………………………………………………..52 4-3-3-  بارش ماهانه…………………………………………………………………………………….53 5-3-3- جهات وزش باد………………………………………………………………………………….55 6-3-3-  تیپ آب و هوایی………………………………………………………………………………..57 4-3- خاک و پوشش گیاهی منطقه رباط کریم…………………………………………………………..57 1-4-3- دشت های دامنه ای ( خاک های دشت های آبرفتی دامنه ای )…………………………….. 60 1-1-4-3- سری خاک های آدران……………………………………………………………………….60 2-1-4-3- سری خاک های رباط کریم………………………………………………………………….61 3-1-4-3- سری خاک های حصار مهتر……………………………………………………………….61 2-4-3- دشتهای رسوبی و رودخانه ای (خاکهای مخروط افکنه ای آبرفتی سنگریزه دار) …………………………………………………………………………………………………………… 62 1-2-4-3- سری خاکهای پرندک ……………………………………………………………………….62 2-2-4-3- سری خاکهای حصارساداتی…………………………………………………………………62 5-3- پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………….64 1-5-3-  گیاهان بومی…………………………………………………………………………………….64 2-5-3- نباتات زراعی         ………………………………………………………………………………..64 6-3-  ویژگیهای انسانی       ………………………………………………………………………………..65 1-6-3-  مهاجرت…………………………………………………………………………………………66 2-6-3-  ساختمان جنسی…………………………………………………………………………………67 3-6-3-  ساختار درونی جمعیت…………………………………………………………………………67 1-3-6-3- ساختمان سنی…………………………………………………………………………………67 2-3-6-3- خصوصیات عمده جمعیت رباط کریم  ……………………………………………………70 3-3-6-3-  وضعیت سواد………………………………………………………………………………..73 7-3- بررسی ویژگی های اقتصادی شهرستان رباط کریم    ……………………………………..74 1-7-3- وضعیت کشاورزی شهرستان رباط کریم……………………………………………………..75 1-1-7-3- زراعت و باغداری…………………………………………………………………………..75 2-1-7-3- بررسی وضعیت دامپروری در شهرستان رباط کریم……………………………………..76 3-1-7-3- بررسی وضعیت صنعت شهرستان رباط کریم……………………………………………..78 1-1-3-1-7-3- تاریخچه منگنز رباط کریم…………………………………………………………….80 2-1-3-7-3- موقعیت جغرافیایی معدن………………………………………………………………….80 3-1-3-7-3- مصارف و کاربرد منگنز در صنعت…………………………………………………….81 فصل چهارم بررسی و شناخت ویژگیهای هنرستانهای کشاورزی و نقش آنها در       توسعه ی کشاورزی 1-4- خلاصه ای از تاریخچه آموزش کشاورزی   ……………………………………………………83 2-4- تعریف هنرستان کشاورزی………………………………………………………………………..87 3-4- هدف از آموزش کشاورزی در هنرستانهای کشاورزی………………………………………….93 4-4- شاخه های تحصیلی در هنرستانهای کشاورزی………………………………………………….94 1-4-4- شاخه فنی و حرفه ای……………………………………………………………………………94 1-1-4-4- زمینه صنعت…………………………………………………………………………………94 2-1-4-4- زمینه خدمات…………………………………………………………………………………94 3-1-4-4- زمینه کشاورزی……………………………………………………………………………..95 2-4-4- شاخه کاردانش ) اهداف كاردانش)……………………………………………………………. 95 5-4- نحوه تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی درهنرستانهای کشاورزی وادامه  تحصیل فارغ التحصیلان…………………………………………………………………………………………………95 1-5-4- :  رشته های تحصیلی – مهارتی شاخه ی کاردانش………………………………………….96 2-5-4- آموزش مهارت های کشاورزی در شاخه ی کاردانش………………………………………..98 3-5-4- ادامه ی تحصیل فارغ التحصیلان کشاورزی شاخه ی کاردانش……………………………..98 6-4- قوانین آموزشی و واحدهای درسی ، عناوین و جداول درسها ………………………………….99 1-6-4- قوانین آموزشی       ………………………………………………………………………………..99 7-4-آمار هنرجویان استقبال کننده از رشته های کشاورزی در سطح استان تهران ومنطقه رباط کریم درسال 88-1387 و 87-1386…………………………………………………109 1-7-4-آمار دانش آموزان کاردانش زمینه کشاورزی (بدون بزرگسال) سال تحصیلی                    88-77…………………………………………………………………………………………………..110 2-7-4-نسبت دانش آموزان کاردانش زمینه کشاورزی (بدون بزرگسال) سال تحصیلی                88-87…………………………………………………………………………………………………..111 8-4-ویژگیهای آموزش و نقش آن در توسعه ی کشاورزی در سطح کلان وکاربرد آن درناحیه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………111 9-4- مفهوم آموزش بزرگسالان           ………………………………………………………………..114 1-9-4- کشورهای توسعه یافته           ………………………………………………………………..114 2-9-4- کشورهای در حال توسعه……………………………………………………………………..114 3-9-4- کشورهای انقلابی……………………………………………………………………………..114 4-9-4- مفهوم آموزش بزرگسالان در ایران………………………………………………………….115 5-9-4-آموزش بزرگسالان در بعد شغل و حرفه……………………………………………………..115 6-9-4-آموزش کشاورزی ویژه بزرگسالان…………………………………………………………..116 10-4- اثرات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آموزشهای کشاورزی………………………………….118 1-10-4- اثرات سیاسی آموزشهای کشاورزی……………………………………………………….118 2-10-4- اثرات اجتماعی آموزشهای کشاورزی   ………………………………………………….118 1-2-10-4- آماده ساختن بزرگسالان ( یا هنرجویان )برای درک تغییرات اجتماعی………………………………………………………………………………………………….118 2-2-10-4- کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی      ……………………………………118 4-2-10-4- تحول ارتباطات…………………………………………………………………………..119 5-2-10-4- هماهنگ کردن ابتکارات و رهیافتها – مسئولیت پذیری……………………………….119 3-10-4- اثرات فرهنگی و روانی آموزشهای کشاورزی……………………………………………121 1-3-10-4- ایجاد زمینه و امکانات بهتر از دانش ،مهارتها و منابع موجود………………………..121 2-3-10-4- کمک به بزرگسالان برای آگاهی از منزلت خود……………………………………….121 3-3-10-4- کمک به بزرگسالان برای درک مجموعه استعدادها ، توانایی ها و محدودیت های خویش…………………………………………………………………………………………………….122 4-3-10-4- دانش و مهارت……………………………………………………………………………122 5-3-10-4- توصیه ها و اطلاعات فنی………………………………………………………………122 6-3-10-4- سطوح پدیداری تغییر…………………………………………………………………….123 11-4- اثرات اقتصادی – اثرات مستقیم آموزش های کشاورزی        ……………………………………125 1-11-4- رابطه میان بهره وری و آموزش…………………………………………………………..125 2-11-4- کمک آموزش به رشد اقتصادی…………………………………………………………….127 3-11-4- کارکرد سرمایه گذاری آموزشی……………………………………………………………128 4-11-4- کشاورزی معشیتی به کشاورزی تخصصی……………………………………………….129 5-11-4- تلاش برای دست یافتن به استراتژی توسعه کشاورزی و توسعه روستایی………………131 1-5-11-4- عوامل پیشرفت کشاورزی در مقیاس کوچک………………………………………….131 2-5-11-4- شرایط پیشرفت عمومی روستا………………………………………………………….131 3-5-11-4- تکنولوژی و نوآوری……………………………………………………………………131 6-11-4- اثرات اقتصادی – اثرات غیر مستقیم آموزش های کشاورزی…………………………..132 12-4- اثرات آموزش های کشاورزی بر روی وضعیت اشتغال         ……………………………………132 13-4- فراهم آوردن زمینه های تداوم آموزش کشاورزی برای توسعه و تثبیت شغلی……….133 فصل پنجم 1-5- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….136 2-5- آزمون فرضیات          ………………………………………………………………………………139 3-5- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………141 4-5- نمونه پرسشنامه ها وجداول……………………………………………………………………..143 5-5- منابع………………………………………………………………………………………………146 فهرست جداول             ____________________________________________________ 1-         جدول(3-1) آخرین آمار جمعیت براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن و تقسیمات کشوری سال 1385  (شهرستان رباط کریم )…………………………………………………………. 49 2-         جدول (3-2)گروه سنی شهرستان رباط کریم …………………………………………….68 3-         جدول (3-3) جمعیت استان تهران  را بر حسب گروههای عمده سنی به تفکیک جنسیتی در سال 1375 نشان می دهد………………………………………………………..68 4-جدول (3-4) روند تحولات شهرنشینی در منطقه کلان شهر تهران طی سالهای مختلف  69 4-         جدول (3-5) خصوصیات عمده جمعیتی منطقه رباط کریم برابر آمار سال 1365……………………………………………………………………………………………………..71 5-         جدول (3-6)- مهاجرین وارد شده به شهرستان رباط کریم طی ده سال 1375            ……………………………………………………………………………………………….73 6-         جدول (4-1) : فهرست تعدادی از هنرستانهای کشاورزی سراسر کشور در سال 1376……………………………………………………………………………………………………..84 7-         جدول (4-2) رشته های تحصیلی – مهارتی زمینه ی کشاورزی شاخه ی کاردانش…..96 8-         جدول(4-3) درسهای عمومی دوره متوسطه به تفکیک شاخه تحصیلی………………105 9-         جدول (4-4)استانداردهای زمینه کشاورزی ………………………………………….. 107 10-جدول (4-5)آمار دانش آموزان کاردانش زمینه کشاورزی( بدون بزرگسال ) سال تحصیلی 88-87………………………………………………………………………………………………………. 109 فهرست نمودارها 1-نمودار شماره ( 3-1) نمودار شیب شهرستان رباط کریم ………………………………………..47-    2- نمودار شماره ( 3-2) شیبهای شهرستان رباط کریم………………………………………………48 3-نمودار شماره (3-3) میزان بارندگی طی ده ساله 1386-1376 ایستگاه مهرآباد ………………54 4-نمودار(3-4) رگرسیون معادله خطی (ساده) میزان بارندگی در10 ساله  اخیر …………………54 5-نمودار(3-5) سیر صعودی جمعیت در دهه های 50 تا 70……………………………………….71 6-نمودار(3-6) وضعیت اشتغال در شهرستان رباط کریم…………………………………………… 74 فهرست نقشه ها 1-         نقشه استان تهران (3-1)………………………………………………………………….43 2-         نقشه تقسیمات سیاسی استان تهران (3-2)………………………………………………………… 44 3-         نقشه شهرستانهای  استان تهران (3-3)………………………………………………… 45 4-         نقشه شهرستان رباط کریم (3-4)……………………………………………………….. 46 5-         نقشه شهرستان رباط کریم ( 3-5)……………………………………………………….. 46 6-نقشه شماره ( 3-6) طبقات ارتفاعی رباط کریم ……………………………………………………..48 7-نقشه شبکه رودهای استان تهران (3-7)……………………………………………………………. 55 6-         نقشه زمین شناسی ایران(3-8)…………………………………………………………… 58 7-         نقشه توپوگرافی استان تهران(3-9)……………………………………………………… 59 8-         نقشه جهت کلی شیب زمین دراستان تهران(3-10)…………………………………….. 59 9-         نقشه زمین شناسی استان تهران(3-11)…………………………………………………. 60 10-       نقشه پوشش گیاهی استان تهران  شماره (3-12)……………………………………….. 63 فهرست تصاویر 1-         عکس 4-1نمای درب ورودی هنرستان………………………………………………….88 2-         عکس (4-2)نمایی از کارگاه پرورش ماهیان سردآبی ( هنرجویان درحال صید ماهی                                      قزل آلا)……………………………………………………………………………………………… 88 3-         عکس( 4-3)نمایی از کارگاه پرورش مرغ گوشتی             ……………………………………..89 4-         عکس (4-4) نمایی از کارگاه دامپروری ( گاوداری هنرستان )         ……………………….89 5-         عکس (4-5) نمایی از کارگاه دامپرو ری ( گوسفنداری هنرستان )…………………… 90 6-         عکس (4-6)نمایی از تجهیزات مکانیزاسیون کشاورزی هنرستان …………………….90 7-         عکس (4-7) نمایی از برداشت محصول گندم هنرستان ………………………………..91 8-         عکس (4-8)نمایی از ساختمان خوابگاه هنرجویان  وزمین چمن هنرستان ……………91 9-         عکس (4-9)نمایی ازکارگاه باغبانی ( باغ انگور هنرستان)…………………………… 92 10-       عکس (4-10) نمایی از مزرعه نمونه گندم هنرستان …………………………………..92 11-       عکس (4-11)نمایی از گلخانه هنرستان ( هنرجویان درحال اموزش )………………. 93

 • بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

  بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی,مقاله بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی دانلود فایل  مقاله  بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی تعداد صفحات اصلی این فایل بیش از…

 • مبانی نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

  مبانی نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک دانلود فایل درمان بیش فعالی با نوروفیدبک جدید ترین درمان برای کودکان  ADHDآموزش نوروفیدبک میباشد، نوروفیدبك، نوعی رویكرد توان بخشی در درمان است، و هدف آن، بهنجار سازی پایدار ADHD-ADD است ( بارابار…

 • دلایل عدم تمایل یادگیری زبان انگلیسی در بین دانش آموزان و دانشجویان ایرانی

  دلایل عدم تمایل یادگیری زبان انگلیسی در بین دانش آموزان و دانشجویان ایرانی دانلود فایل دلایل عدم تمایل یادگیری زبان انگلیسی در بین دانش آموزان و دانشجویان ایرانی در اكثر موارد دانش آموزان و دانشجویان ایرانی در یاد گیری زبان…

 • پروژه کارآفرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200 رأس» در استان اردبیل

  پرورش,پروژه کارآفرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200 رأس» در استان اردبیل,پروژه کارافرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200 رأس»,توجیه اقتصادی طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200 رأس»,دانلود پروژه طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200 رأس»,دانلود کارآفرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200 رأس»,طرح توجیه فنی طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200…

 • مقاله كشف یك پروتئین مؤثر در سرطان پستان

  مقاله كشف یك پروتئین مؤثر در سرطان پستان دانلود فایل مقاله كشف یك پروتئین مؤثر در سرطان پستان به عقیده محققان مركز تحقیقات سرطان پستان در لندن، گسترش سرطان در بدن به وسیله یك پروتئنی به نام UPA هدایت می…

 • طرح توجیهی ماشین چاپ

  پروژه کارافرینی ماشین چاپ,توجیه اقتصادی ماشین چاپ,چاپ,دانلود پروژه ماشین چاپ,دانلود کارآفرینی ماشین چاپ,طرح توجیه فنی ماشین چاپ,طرح توجیهی ماشین چاپ,کارآفرینی ماشین چاپ,ماشین دانلود فایل طرح توجیهی ماشین چاپ در 11 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه: با پیشرفت علم وصنعت كارهایى…

 • پروژه ساختمانهای فلزی

  پروژه ساختمانهای فلزی,عمران دانلود فایل پروژه ساختمانهای فلزی چکیده ی بخشهایی از متن: مقدمه‌: دنیایی‌ كه‌ ما امروزه‌ در آن‌ زندگی‌ می‌كنیم‌ بدون‌ شك‌ دنیایی‌ متفاوت‌ با دنیایی‌ است‌ كه‌ نیاكان ‌ما در آن‌ می‌زیستند، دنیای‌ امروز دنیای‌ فن‌ و…

 • Broadband ISP wimax

  Broadband ISP wimax,پایان نامه Broadband ISP wimax دانلود فایل پایان نامه Broadband ISP wimax  چکیده: برای انتقال اطلاعات، احتیاج به رسانه انتقال و سیستم انتقال می باشد. رسانه های انتقال اجزاء فیزیکی می باشند که انتقال اطلاعات در آنها صورت…

 • ماهیت مدیریت منابع انسانی(فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی ( فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود ک,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,ماهیت مدیریت منابع…

 • شناسایی شاخص‌های پیش‌بینی كننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه

  پایان نامه وپروژه پایانی شناسایی شاخص‌های پیش‌بینی كننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,شناسایی شاخص‌های…

 • پایان نامه روانشناسی فرهنگ و خودشیفتگی گرایی

  پایان نامه روانشناسی فرهنگ و خودشیفتگی گرایی دانلود فایل پایان نامه روانشناسی فرهنگ و خودشیفتگی گرایی مقدمه: هركس با فردی ملاقات می كند كه به طور تحمل ناپذیر خودخواه و متكبر است، افرادی كه در خیال پردازی ها نیروی خدایی…

 • تحقیق سوسیس های تخمیری

  بررسی سوسیس های تخمیری,پایان نامه سوسیس های تخمیری,پروژه سوسیس های تخمیری,تحقیق سوسیس های تخمیری,دانلود سوسیس های تخمیری,درباره سوسیس های تخمیری,سوسیس های تخمیری دانلود فایل تحقیق سوسیس های تخمیری خلاصه در کشورهای در حال توسعه مثل اردن ، میانگین مصرف سرانه…

 • پروژه کارآفرینی شرکت دوربین مداربسته))

  پروژه کارآفرینی شرکت دوربین مداربسته)) دانلود فایل پروژه کارآفرینی  شرکت دوربین مداربسته)) عنوانصفحه چکیده ............................................................................................. 1 خلاصه مدیریتی ................................................................................. 2 توصیف کسب و کار و استراتژی ............................................................. 2 تیم مدیریت و سازماندهی ...................................................................... 3 تحلیل بازار و رقبا .............................................................................. 4…

 • مبانی نظری اختلال نارسا توجه / فزون کنشی

  مبانی نظری اختلال نارسا توجه / فزون کنشی دانلود فایل در  30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان…

 • تحقیق اعتیاد و مواد مخدر به روایت آمار و ارقام

  تحقیق اعتیاد و مواد مخدر به روایت آمار و ارقام دانلود فایل تحقیق اعتیاد و مواد مخدر به روایت آمار و ارقام آمار كشفیات جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت این نیرو هرماه پانزده تن مواد مخدر را كشف و ضبط…

 • مقاله نقش هویت دینی و ملی در توسعه محبت و مهرورزی

  مقاله نقش هویت دینی و ملی در توسعه محبت و مهرورزی,هویت دینی و ملی و نقش آن در توسعه محبت و مهرورزی دانلود فایل هویت دینی و ملی و نقش آن در توسعه محبت و مهرورزی بخشهایی از متن: با…

 • مقاله گرافن و نقش آن در نانو الکتریک

  قطعات الکترونیک,مدار مجتمع و نانو گرافن,مقاله گرافن و نقش آن در نانو الکتریک,نانو گرافن دانلود فایل با توجه به كاربردهای وسیع گرافن در ساخت قطعات الكترونیكی در ابعاد نانو هرگونه مطالعه و تحقیق در مورد گرافن منجر به توسعه قطعات…

 • تحقیق تحولات پوستر در ایران و جهان

  تحقیق تحولات پوستر در ایران و جهان,تحولات پوستر,عوامل مؤثر در طراحی پوسترویژگی های فنی طراحی پوسترکاربرد حروف در پوسترویژگی های یک پوستر مناسب,فواید آموزش از طریق پوستر,کاربرد حروف در پوستر,گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان,ماهیت پوستر و کاربرد…

 • سیستم های گرمایشی کفی

  پژوهش سیستم های گرمایشی از کف,تحقیق سیستم های گرمایشی کفی,سیستم های گرمایشی از کف,سیستم های گرمایشی بهینه ساختمان ها,سیستم های گرمایشی کفی,سیستمهای گرمایشی کفی دانلود فایل مقدمه : با افزایش روز افزون جمعیت و همچنین كاهش منابع انرژی، مصرف بهینه…

 • حكاكی لایه نازك sio2 وsi3n4

  حكاكی لایه نازك sio2 وsi3n4 دانلود فایل حكاكی لایه نازك sio2 وsi3n4 حکاکی لایه نازک SiO2 معمولاً بوسیله رقیق کردن یا Buffer کردن HF انجام می شود. حکاکی های PSG 10 بار سریع تر از اکسید رشد یافته حرارتی می…

 • بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

  بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران دانلود فایل بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران فصل اول: معرفی تحقیق - مقدمه…

 • تحقیق بررسی انفجار انرژی

  پروژه بررسی انفجار انرژی,تحقیق بررسی انفجار انرژی,دانلود تحقیق بررسی انفجار انرژی,مقاله بررسی انفجار انرژی دانلود فایل [7]

 • مقاله نقش خانواده در زندگی انسان

  مقاله نقش خانواده در زندگی انسان دانلود فایل نقوش خانواده در زندگی انسان ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: اخلاق خانواده .............................................. 1 رابطه فرزند با پدر و مادر ................................ 1 رابطه زن و شوهر  ......................................... 3 خانواده در دنیای امروز ................................... 8 نابسامانی های…

 • پاورپوینت بررسی بانكداری الكترونیك

  الكترونیك,بانكداری,بررسی بانكداری الكترونیك,پاورپوینت بررسی بانكداری الكترونیك,تحقیق بررسی بانكداری الكترونیك,دانلود پاورپوینت بررسی بانكداری الكترونیك,مقاله بررسی بانكداری الكترونیك دانلود فایل پاورپوینت بررسی بانكداری الكترونیك در 48 اسلاید قابل ویرایش مقدمهدسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات…

 • پاورپوینت تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی

  انواع روش‏های برنامه‌ریزی,انواع گرایش‌های برنامه‌ریزی,برنامه ریزی (كوتاه مدتمیان مدتبلند مدت),برنامه ریزی برای SBU ها,برنامه ریزی مبت,برنامه‌ریزی در سطح کسب و کار,برنامه‏ریزی عملیاتی,برنامه‏ریزی غلتان,برنامه‌ریزی مشارکتی و تعاملی,پاورپوینت تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی,دانلود پاورپوینت تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی,سیرتکاملی برنامه…

 • تحقیق آشنایی با مراحل نصب Windows XP-Vista-98

  پروژه آشنایی با مراحل نصب Windows XPVista98,تحقیق آشنایی با مراحل نصب Windows XP-Vista-98,تحقیق آشنایی با مراحل نصب Windows XPVista98,دانلود تحقیق آشنایی با مراحل نصب Windows XPVista98,مقاله آشنایی با مراحل نصب Windows XPVista98 دانلود فایل تحقیق آشنایی با مراحل نصب Windows…

 • پروژه معماری در دوره رنسانس

  پروژه معماری در دوره رنسانس,معماری دوره رنسانس دانلود فایل پروژه معماری در دوره رنسانس فهرست مطالب : مقدمه از رنسانس تا باروک مقدمه ای بر پیدایش سبکهای هنری انواع سبک های معماری دردوره رنسانس اثرهای معماری معروف دوره رنسانس تفاوت…

 • بررسی گیاه دارچین به صورت لاتین

  بررسی گیاه دارچین به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Cinnamon is the collective name given to several plant species in the genus…

 • بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران

  بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران دانلود فایل بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران چکیده  شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری در دادگاه جهت اثبات آن و از جمله ادله اثباط…

 • پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان

  استفاده از اینترنت,پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان,فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان دانلود فایل یان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان چکیده از آنجا که…

 • آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری

  آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل آسیب پذیری و…

 • تحقیق دیدگاه فلاسفه غرب درباره زمان

  تحقیق دیدگاه فلاسفه غرب درباره زمان دانلود فایل تحقیق دیدگاه فلاسفه غرب درباره زمان فهرست: مقدمه زمان فیزیکی  دومشکل اساسی مفهوم زمان دیدگاه هنری برگسون ودیگرفلاسفه ازدرک زمان منابع ................................................................ بخشهایی مختلف از متن: مقدمه زمان، مفهومی چنان آشنا، ملموس،…

 • مقاله ماشین های سنکرون و تاریخچه آن

  مقاله تاریخچه ماشین سنکرون,مقاله ماشین های سنکرون و تاریخچه آن دانلود فایل ماشینهای سنکرون قسمتهایی از متن: ماشینهای سنکرون ماشین سنکرون همواره یکی از مهمترین عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کلیدی در تولید انرژی الکتریکی و کاربردهای خاص دیگر…

 • گزارش كارآموزی اداره ثبت اسناد و املاك

  ثبت اسناد و املاك,كارآموزی اداره ثبت اسناد,گزارش كارآموزی,گزارش كارآموزی اداره ثبت اسناد و املاك دانلود فایل گزارش كارآموزی اداره ثبت اسناد و املاك مقدمه مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“…

 • پایان نامه بررسی سیره اخلاقی امام رضا (ع)

  امام رضا,پایان نامه بررسی سیره اخلاقی امام رضا (ع),پروژه بررسی سیره اخلاقی امام رضا (ع),تحقیق بررسی سیره اخلاقی امام رضا (ع),دانلود پایان نامه بررسی سیره اخلاقی امام رضا (ع),سیره اخلاقی,مقاله بررسی سیره اخلاقی امام رضا (ع) دانلود فایل پایان نامه…