نمونه قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه رازی

نمونه قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه رازی

دانلود فایل

نمونه قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه رازی قررداد مشارکت مدنی ذیل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن عقد لازم خارج فی ما بین طرف اول قرارداد بیمارستان رازی به مدیریت دکتر ——————–به نشانی بیمارستان رازی  – دفتر مدیریت که به اختصار بیمارستان نامیده می شود از طرف دیگر شرکت                          به شماره ثبت          و نمایندگی آقای                    (سمت :مدیر عامل) به نشانی        – شماره تلفن                   که دراین قرارداد به اختصار شرکت نامیده می شود منعقد گردید و طرفین حاضر وضمن عقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده ومی باشند . ماده یک)موضوع قرارداد: مشارکت مدنی طرفین متعاقد فوق راجع به امور درمانی در زمینه کلیه خدمات آزمایشگاه بیمارستان رازی   به شرح صورتجلسه و پورپوزال پیوست ( آورده بیمارستان ملک محل اجرای موضوع شراکت نامه و امتیاز مربوط به موضوع و دستگاههای موجود در واحد و  آورده شرکت تامین مواد مصرفی و دستگاههای لازم و  نیروی واجد صلاحیت های علمی و اخلاقی مطابق ضوابط قانونی وفق صورتجلسه پیوست ) . ماده دو) مدت قرارداد : مدت زمان اجرای این قرارداد از تاریخ1/3/91لغایت 1/3/92 می باشد و پس از این تاریخ قرارداد خود بخود و بدون نیاز به اعلام مکتوب فسخ میگردد. ماده سه ) منافع سهم الشرکه: قدرالسهم هریک از طرفین قرارداد از محل درآمد ناشی از ارائه خدمات این قرارداد به مقدار         15 درصد سهم بیمارستان و مقدار 85 درصد سهم شرکت خواهد بود  . مشروط براینکه حداقل سهام بیمارستان کمتر از 98.000.000ریال در هر ماه نباشد که در این صورت شرکت موظف و مکلف است قید متعینه اخیر را به حد نصاب مقرر برساند . توضیح اینکه : منظور از درآمد وجوه واریزی مربوط به بیمار و یا سازمانهای بیمه گر حاصل از مشارکت است که به حساب بیمارستان واریز می گردد. ماده چهار)نحوه پرداخت: 1-     در پایان هر ماه درآمد ناخالص  نقدی حاصل از ارائه خدمات مربوط به این قرارداد توسط بیمارستان تعیین و محاسبه می گردد شرکت ملزم و متعهد می باشد که كلیه اسناد مربوطه را ارائه نماید. درآمد مزبو ر توسط بیمارستان ظرف مدت 10روز پس از وصول از دانشگاه توسط بیمارستان محاسبه  و پس از تائید کتبی و گواهی ناظر تعرفه شدة بیمارستان و سهم الشرکه بیمارستان و كسر كلیه كسورات قانونی مشروط بر عدم ورود هرگونه خسارت به بیمارستان به شماره حساب که کتبا از سوی شرکت معرفی شده به شماره ……………. بانک ملت مرکزی به نام شرکت  قابل پرداخت خواهد بود. 2-     تادیه پرداخت سهم الشرکه شرکت حاصل از درآمد غیر نقدی منوط به دریافت اعتبار از سازمانهای بیمه گر میباشد . 3- در صورتیكه براساس گزارش كتبی ناظر ، طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر كمی  یا كیفی كوتاهی و قصور داشته باشد . –  در مرحله اول 5 درصد جریمه از رقم مورد تعهد كسر می شود . – در مرحله دوم 10 درصد جریمه از رقم مورد تعهد كسر می شود . –  در مرحله سوم 15 درصد جریمه از رقم مورد تعهد كسر می شود . ماده پنج) تعهدات طرفین: الف) تعهدات بیمارستان: 1- بیمارستان متعهد گردیده که آورده خود را مصرح در موضوع قرارداد را بدون دریافت هیچ گونه وجه یا مالی تحت عناوین حق کسب ، پیشه یا تجارت و سرقفلی یا صنفی در اختیار استفاده این مشارکت مدنی ( شرکت فوق ) و به مدت مقرره قرارداد . 2 -نظارت بر کیفیت انجام امور موضوع قرارداد و بررسی نحوه ارائه خدمات مراجعان بر عهده بیمارستان میباشد .و شرکت مکلف است با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی و تعهدات اخلاقی و مقررات و دستور العملهای مربوطه را(که اقرار میکند از مفاد آن آگاه است )رعایت نماید و موارد قرارداد را به نحو احسن و مطلوب مورد نظر  بیمارستانانجام دهد. ب ) تعهدات شرکت : 1- شرکت صریحاً اقرار و اظهار نمود بر این که تمامیت موضوع مندرج در بند فوق الذکر (موضوع قرارداد) را از بیمارستان تحویل گرفته است که صرفاً و فقط جهت امر موضوع این قرارداد از آن طی مدت بالا استفاده نماید و نیز اقرار و اعتراف نموده و می نماید که هیچ گونه وجه یا مالی تحت عناوین سرقفلی ، صنفی ، حق کسب ، پیشه یا تجارت و غیره بابت آن به بیمارستانپرداخت نکرده است و ید او ( شرکت ) در مورد آن ملک ید امانی و صرفاً محدود به مدت قرارداد است . 2- حفاظت از محل تحت تصرف در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه شرکت برای حفاظت مزبور ضامن است. . جبران کلیه خسارات و ضرر و زیان های وارده به محل مورد استفاده شرکت در هنگام استفاده بر عهده شرکت می باشد . 3- پیشگیری و جلوگیری از تفریط و اصراف و تصریف و هم چنین شرکت نسبت به اموالی که در رابطه با این قرارداد طی صورتجلسه جداگانه تحویل وی می شود از حال لغایت تصفیه و تحویل مکتوب آن به بیمارستان ضامن ، خواهد بود . 4-تهیه تجهیزات مورد نیاز واحد بیمارستان و مواد مصرفی بر عهده شرکت می باشد بدیهی است اجرای قرارداد منوط به تهیة وسایل و تجهیزات مورد نیاز است كه باید به تایید مسئول بیمارستان برسد. 5- استفاده از یونیفرم پرستاری و اتیکت شناسایی الزامی و رعایت منشور حقوق بیماران نیز الزامیست. 6- شرکت نسبت به اموالی که در ارتباط با این قرارداد طی صورتجلسه جداگانه از بیمارستان تحویل می گیرد از زمان تحویل لغایت تصفیه و تحویل مکتوب (اعاده) آن به بیمارستان ضامن خواهد بود و متعهد است در پایان قرارداد و یا زمان فسخ آن ، صحیح و سالم آنها را به بیمارستان تحویل دهد و بنا به تشخیص بیمارستان کلیة خسارات وارده را جبران نماید. 7- شرکت حق واگذاری موضوع قرارداد و محل متعلق به بیمارستان را تحت هیچ عنوانی از عناوین ، از قبیل نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره … ولو مشاعاً یا مفروزاً ، جزئاً یا کلاً اعم از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی و سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحو از انحاء ندارد. 8- حفاظت  از کلیة وسایل و امکانات و تجهیزاتی که برای انجام موضوع قرارداد تهیه شده و در واحد  بکارگیری می شود برعهده شرکت است و مشكلات احتمالی ناشی از آن هیچگونه مسئولیتی را متوجه بیمارستان نمی نماید. 9- تامین غذا و وسیله ایاب و ذهاب پرسنل  و سایر امور قانونی آنها بر عهده شرکت است . 10- هزینه انجام خدمات بخش برای بیمار بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. 11-  انجام خدمات برای بیمار بر اساس دستور پزشک خواهد بود. 12-شرکت متعهد می گردد  که با بکارگیری نیرو و امکانات کافی و لازم ترتیبی اتخاذ نماید که بخش به صورت شبانه روزی (24 ساعت ) فعال و آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان باشد. 13- شرکت یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی می نماید. 14- شركت طرف قرارداد اقرار می نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد و متعهد است در طول مدت قرارداد به هیچ وجه اشخاص مشمول قانون مذکور را در قرارداد سهیم و ذینفع نکند. 15- شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و برابر قوانین مذکور حقوق و مزایای ماهیانه پرسنل تحت پوشش خود را پرداخت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایتهای مطروحه از سوی پرسنل زیر مجموعه در هیاتهای تشخـیص وحل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و سایر تعهدات قانون کار را برعهده گیرد و در برابر کلیة مراجع قضایی و انتظامی پاسخگو باشد.  16- ضمانت حسن رفتار و اخلاق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان برعهدة شرکت است و شرکت در مقابل بیمارستان پاسخگو است. 17- شرکت موظف است نظام های جاری بیمارستان در مورد حفظ اسرارو نکات ایمنی را رعایت نماید . 18- کلیة مسئولیتهای حقوقی و کیفری ناشی از ارائه خدمات تشخیصی توسط نیروهای بکارگیری شده ، برعهدة شرکت مــی باشد و بیمارستان در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد . همچنین مسئولیتهای ناشی از عدم اقدام انجام صحیح و سریع  خدمات  در مورد بیماران برعهده شرکت می باشد. 

 • تحقیق در مورد قارچ شناسی

  تحقیق در مورد قارچ شناسی دانلود فایل تحقیق در مورد قارچ شناسی بخشهایی از متن: قارچ شناسی: قارچها مجموعه بسیار وسیعی را حدود یكصد هزار گونه تشكیل می دهند كه از نظر شكل ظاهری و اندازه عده ای فوق العاده…

 • بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکتهای مالی در طب بحران بدهی

  بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکتهای مالی در طب بحران بدهی,پایان نامه بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکتهای مالی در طب بحران بدهی,مقاله بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکتهای مالی در طب بحران بدهی دانلود فایل بررسی ریسک و کارایی…

 • پایان نامه اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف

  پایان نامه اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف دانلود فایل پایان نامه اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف  موجز الرساله  (چکیده) : قرآن کریم به زبان…

 • مقاله بررسی كارآفرین‌ها و كارآفرینی در صنعت

  پروژه بررسی كارآفرین‌ها و كارآفرینی در صنعت,تحقیق بررسی كارآفرین‌ها و كارآفرینی در صنعت,دانلود تحقیق بررسی كارآفرین‌ها و كارآفرینی در صنعت,مقاله بررسی كارآفرین‌ها و كارآفرینی در صنعت دانلود فایل [9]

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان

  آموزش ضمن خدمت,آموزش كاركنان,ادبیات تحقیق آموزش كاركنان,پیشینه پژوهش آموزش كاركنان,پیشینه تحقیق آموزش كاركنان,مبانی آموزش,مبانی نظری آموزش كاركنان,مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش كاركنان,مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش كاركنان,مفهوم شناسی آموزش دانلود فایل مبانی…

 • پاورپوینت زعفران 11 اسلاید

  پاورپوینت زعفران,پاورپوینت زعفران 11 اسلاید,دانلود پاورپوینت زعفران,دانلود رایگان پاورپوینت زعفران,زعفران,مقاله زعفران دانلود فایل پاورپوینت زعفران 11 اسلاید مقدمه Øالف ) تاریخچه مصارف زعفران : زعفران خودروی ، با نام گویش کهن « کرکمیس » و اسم قدیمی « کرکمینه »…

 • پایان نامه فدك

  پایان نامه فدك,دانلود پایان نامه فدك,فدك,همه چیز درمورد فدك دانلود فایل پایان نامه فدك چكیده فدك سرزمینی آباد در سراشیبی خیبر در شمال مدینه واقع شده و نیز  باغها و نخلستانهای فراوان داشت لازم به ذكر است ساكنان آن یهودی…

 • مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی

  پایان نامه کارشناسی ارشد,رشته مهندسی مکانیک – گرایش طراحی کاربردی,مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته مهندسی مکانیک – گرایش طراحی کاربردی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی چکیده  از…

 • پروژه مالی كارگاه تولید نقل

  پایان نامه مالی كارگاه تولید نقل,پروژه مالی كارگاه تولید نقل,تحقیق مالی كارگاه تولید نقل,تولید,دانلود پایان نامه مالی كارگاه تولید نقل,كارگاه,مالی,مقاله مالی كارگاه تولید نقل,نقل دانلود فایل پروژه مالی كارگاه تولید نقل در 80 صفحه ورد قابل ویرایش  بسم الله الرحمن…

 • مقاله مداخله نظامی آمریکا در گرانادا

  مقاله مداخله نظامی آمریکا در گرانادا دانلود فایل مقاله مداخله نظامی آمریکا در گرانادا ملاحظات لجستیكی برای دستیابی به اهداف این عملیات، حوزه های بسیار متفاوتی از لجستیك باید شناسایی و طرح ریزی می دشند. یكی از نیازمندی ها نحوه…

 • پاورپوینت مرغ بندواش

  پاورپوینت مرغ بندواش دانلود فایل پاورپوینت مرغ بندواش گیاهی است چندساله و چهار كربنه كه توسط بذر،ریزوم و استولون تكثیر می یابد.از خانواده poaceae كه به ان پنجه مرغی و بندواش نیز می گویند.علفی با ریزومهای فلسی كه قسمتهای هوایی…

 • طرح توجیهی تولید پتاس

  طرح توجیهی تولید پتاس دانلود فایل طرح توجیهی تولید پتاس فهرست مطالب: مقدمه بخش اول: معرفی طرح مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی اصطلاحات و تعاریف بخش دوم: سازمان واحد تولیدی مدیریت…

 • تحقیق در مورد تفاوت جریان مستقیم با جریان متناوب

  تحقیق در مورد تفاوت جریان مستقیم با جریان متناوب دانلود فایل نیکلا تسلا

 • پروژه بررسی شهر الکترونیکی

  الکترونیک,پایان نامه بررسی شهر الکترونیکی,پروژه بررسی شهر الکترونیکی,تحقیق بررسی شهر الکترونیکی,دانلود پایان نامه بررسی شهر الکترونیکی,شهر الکترونیکی,مقاله بررسی شهر الکترونیکی دانلود فایل پروژه بررسی شهر الکترونیکی شهر الکترونیک آرمان شهر دیجیتال شهر الکترونیک یک اختراع و یا یک پیشنهاد نوآورانه…

 • پژوهش بررسی عناصر داستان

  پروژه بررسی عناصر داستان,پژوهش بررسی عناصر داستان,تحقیق بررسی عناصر داستان,دانلود پایان نامه بررسی عناصر داستان,مقاله بررسی عناصر داستان دانلود فایل پژوهش بررسی عناصر داستان در 29 صفحه ورد قابل ویرایش  داستان، امر واقع، و حقیقت داستان قصه‌ای بر ساخته است.…

 • مبانی نظری الگوهای تدریس

  مبانی نظری الگوهای تدریس,مبانی نظری و پیشینه پژوهش الگوهای تدریس (فصل دو) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش الگوهای تدریس (فصل دو) در ۴۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه…

 • مطالعه و بررسی عوامل موثر بر کج رفتاری زنان ویژه (با تکیه بر مفاسد اجتماعی)

  (با تکیه بر مفاسد اجتماعی),آموزش مهارتهای زندگی,باز پروری و توانبخشی روسپیان,پیشگیری از آسیب های اجتماعی,چگونگی برخورد با پدیده ء روسپیگری,زنان خیابانی ا,کار دلخواه در برابر کار اجباری,مطالعه و بررسی عوامل موثر بر کج رفتاری زنان ویژه (با تکیه بر مفاسد…

 • استاندارد های روانپرستاری

  استاندارد های روانپرستاری دانلود فایل استاندارد های روانپرستاری اهداف: پس از مطالعه این جزوه فراگیر قادر خواهید بود: 1-سیستم های طبقه بندی اختلالات روانی را نام ببرد. 2-تفاوت سایکوز ونوروز را شرح دهد. 3-انواع مختلف اختلالات خلقی را توصیف کند.…

 • سمینار برق تشخیص تهاجم در شبكه های كامپیوتری با استفاده از شبكه عصبی

  سمینار برق تشخیص تهاجم در شبكه های كامپیوتری با استفاده از شبكه عصبی دانلود فایل سمینار برق تشخیص تهاجم در شبكه های كامپیوتری با استفاده از شبكه عصبی لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت…

 • اهمیت طراحی فضاسبز درمعماری وشهرسازی

  اهمیت,اهمیت طراحی فضاسبز درمعماری وشهرسازی,تحقیق,دانلود,سبز,شهرسازی,شهری,طراحی,فضا,معماری,مقاله دانلود فایل همه مردم بازگشایی و افتتاح میدانی با فضای سبز و امکانات رفاهی را احیای دوباره شهری می دانند. محققان معتقدند که ایجاد فضاهای سبز شهری مردم را تشویق به پیاده روی می کند…

 • طرح تو جیهی سرد خانه 5000 تنی بالای صفر

  طرح تو جیهی سرد خانه 5000 تنی بالای صفر دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی سردخانه 5000 تنی بالای صفر تهیه شده در سال 1385 خلاصه طرح : موضوع طرح…

 • پایان نامه طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده برمبنای روش مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف

  پایان نامه طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده برمبنای روش مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف دانلود فایل پایان نامه طراحی سیستم کنترل  تطبیقی اجسام پرنده برمبنای روش مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف چکیده روشهای کنترل تطبیقی…

 • آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری

  آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل آسیب پذیری و…

 • نانوگرافن در قطعات الکترونیک نوری

  LED منعطف,قطعه الکترونیک,گرافن در مدارهای مجتمع,گرافیت,نانو,نانو گرافن,نانو گرافن در قطعات الکترونیک,نانوگرافن در قطعات الکترونیک نوری دانلود فایل نانوگرافن در قطعات الکترونیک نوری چکیده 3 1- گرافن.. 3 2- علت اهمیت گرافن.. 5 3- کاربرد گرافن.. 6 3-1- کاربردهای عمومی.. 8…

 • پژوهش بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت

  بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت,پژوهش بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت,پژوهش کارشناسی رشته علوم تربیتی,گرایش مدیریت و برنامه ریزی…

 • پایان نامه استیفاء در قانون مدنی

  استیفاء در قانون مدنی,پایان نامه استیفاء,پایان نامه استیفاء در قانون مدنی دانلود فایل پایان نامه استیفاء در قانون مدنی مقدمه مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دكتر حسن امامی در كتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی…

 • مقاله روابط کارگر و کارفرما

  تحقیق بررسی روابط بین کارگرو کارفرما,مقاله روابط کارگر و کارفرما دانلود فایل مقاله روابط کارگر و کارفرما بررسی روابط بین کارگر و کارفرما چکیده: قانون کار، قانونی است که به تعیین روابط بین کارگر و کارفرما می‌پردازد و تعیین حقوق…

 • پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

  بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان,پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود…

 • پایان نامه کاهش پاسخهای پیچشی ساختمانهای نامتقارن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیمی

  پایان نامه کاهش پاسخهای پیچشی ساختمانهای نامتقارن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیمی دانلود فایل پایان نامه کاهش پاسخهای پیچشی ساختمانهای نامتقارن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیمی چکیده  یکی از اثرات زلزله بر ساختمانها پدیده پیچش است . تاکنون…

 • پایان نامه نقش اطمینان جویی و سیستم های مغزی رفتاری در اختلال وسواس

  پایان نامه نقش اطمینان جویی و سیستم های مغزی رفتاری در اختلال وسواس دانلود فایل پایان نامه نقش اطمینان جویی و سیستم های مغزی رفتاری  در اختلال وسواس 1-1- مقدمه اختلال وسواس فکری- عملی  نشانگان عصبی- روانپزشکی پیچیده ای است…

 • پایان نامه سرمایه اجتماعی

  اجتماعی,پایان نامه سرمایه,پایان نامه سرمایه اجتماعی,سرمایه اجتماعی دانلود فایل [3]

 • پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در یك سازمان بازرگانی و تولیدی(فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

  پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در یك سازمان بازرگانی و تولیدی(فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی),دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع…

 • مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان

  پروژه بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان دانلود فایل مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان در 12 صفحه ود قابل…

 • پایان نامه کشت خاکهای هیدروپونیک

  پایان نامه کشت خاکهای هیدروپونیک دانلود فایل پایان نامه کشت خاکهای هیدروپونیک فهرست: مقدمه  تکثیر گیاهان به روش آبکشت  -             کاشت بذر  -             کاشت در جعبه تکثیر  -             کاشت بذر در بستر خنثی  -             کاشت بذر در محیط مایع -            …

 • پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

  پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming دانلود فایل پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming فهرست پیشگفتار1 ×نتایج قانونمند و استاندارد شده5 ×گزینش و جداسازی سلول35 ×تولید داربست‏های پلیمری: قالب گیری…