هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه شاندیز با تأكید بر تغذیه دشت مشهد

با تأكید بر تغذیه دشت مشهد,پایان نامه هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه شاندیز با تأكید بر تغذیه دشت مشهد,هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز,هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه شاندیز با تأكید بر تغذیه دشت مشهد

دانلود فایل

پایان نامه هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه شاندیز با تأكید بر تغذیه دشت مشهد+جداول ونمودار ها آپدیت جدید خلاصه حوضه آبریز رودخانه شاندیز (زیر حوضه كشف رود در حوضه آبی قره قوم) بین عرض جغرافیایی 28 52 36- 14 36 و طول جغرافیایی 50 27 59- 4 59 در دامنه شمالی ارتفاعات بینالود واقع شده است این منطقه از لحاظ سیاسی جزء بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی است. آب وهوای محدوده مورد مطالعه نیمه خشك سرد با متوسط درجه حرارت بالاتر از8/8 درجه سانتیگراد با میانگین بارش بیشتر از 356 میلیمتر بوده و پراكنش بارندگی در منطقه  زمستانه- بهاره می باشد. حوضه مورد مطالعه جز زون بینالود می باشد كه بیشترین وسعت آن از سازنده های فیلیت،شیل،ماسه سنگ سبز تا سیاه رنگ سری مایان كه متعلق به تریاس فوقانی و ژوراسیك زیرین است تشكیل شده و از لحاظ تنوع لیتولوژیك انواع مختلف آذرین، دگرگونی و رسوبی در آن حضور دارد. حوضه مورد مطالعه جز حوضه های كشیده می باشد با متوسط ارتفاع 2114 متراست رژیم آبدهی آن تا حدود زیادی از جریان بارندگی تبعیت می كند كه حجم رواناب سالانه آن16/40 میلیون متر مكعب است. این حجم قابل ملاحظه رواناب با حمل مواد رسوبی موجود در حوضه باعث به وجود آمدن پدیده های هیدروژئومورفیك از جمله مخروطه افكنه شده است كه به عنوان مهمترین پدیده های فرسایشی به شمار می آید كه از لحاظ آب زیرزمینی حائز اهمیت است رسوبات آن از راس مخروطه افكنه كه درشت دانه است به سمت قاعده ریزتر می شود. رودخانه شاندیز مهمترین منبع تغذیه كننده مخروطه افكنه می باشد. از پدیده های دیگر هیدروژئومورفولوژی می توان ازتراس آبرفتی و مآندر یاد كرد. در این منطقه بعد خانوار حدود 4 نفر و تراكم نسبی78 نفر در هر كیلومتر مربع است. محصولات آن بیشتر گندم، جو، حبوبات، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیار و محصولات باغی آن سیب (زرد، قرمز) گلابی، گیلاس، آلبالو، زردالو، گردو و هلو می باشد. دامداری آن بیشتر سنتی كه دامهای از قبیل گاوشیرده، گوسفند و بز را نگهداری می‌كند. به دلیل داشتن تعداد زیاد رستورانها كه به خصوص در فصل تابستان مورد توجه انبوهی از توریست واقع می شود دارای آلودگی های مختلفی می باشد.  مقدمه  آب منشأ حیات وتداوم بخش آن بوده وبدون آن هر حرکت و تلاش درهرزمینه ای برای موجودات زنده عقیم خواهد ماند.در حال حاضر کمبود آب ومنابع آبی از اساسی ترین مسائلی است که مسئولین و برنامه ریزان را به یافتن راه حلهایی برای رفع کمبود آن واداشته است. ازآنجا که کشورما ایران با وسعتی معادل000 /648/1 درنیمه جنوبی منطقه معتدله شمالی درمحدوده کمربند بیابانی جهان واقع شده واز لحاظ ریزشهای جوی وضعیت چندان مطلوبی ندارد لذا آب ازاهمیت ویژه ایی بهره منداست. از سوی دیگربا توجه به این که تولیدات کشاورزی نیاز به آب کافی داشته و بجزدرمناطق سلسله جبال البرز(کرانه های دریای مازندران)ودامنه غربی سلسله جبال زاگرس(مناطقی در غرب وشمال غربی)کشور که دارای بارندگی نسبتاً زیادی است،دربقیه قسمتهای کشوربارندگی اندک است،لذابخش اعظم کشورهمواره با کمبود آب مواجه بوده واین کمبود به صورت مانع بزرگی بر سرراه برنامه ریزهای عمرانی قرار دارد.مضافاً این که همین بارش کم درفصولی نازل می شود(زمستان وبهار)که به آب نیازی چندان نمی باشد. درچنین شرایطی برای جبران این کاستی ها به بهره برداری هرچه بیشترازمنابع آب زیرزمینی پرداخته می شود.دراین زمینه نیزدراثراضافه برداشتهای مکرر، منابع آب زیرزمینی با عدم تعادل وبحران مواجه شده است.این شرایط بحرانی زنگ خطری است برای ما تا نحوه مدیریت آب را ازوضع کنونی آن تغییر دارد وبا برقراری انقلابی نوین درمدیریت منابع وذخایر آب،بدون آسیب رسانی به محیط زیست ویا کاهش میزان تولیدات کشاورزی، با تلاش توام با فکرواندیشه وهمکاری وهمفکری صادقانه،برنامه ریزی جدیدی را پایه گذاری نمائیم تامشکل حیاتی آب کشاورزی، صنعت وشرب جمعیتهای شهری و روستائی به صورت اصولی و مدبرانه حل گردد. در مناطق خشک ونیمه خشک جهان،مانند منطقه تحت مطالعه به دلیل قلّت پوشش گیاهی،وبارانهای پر شدت ونیز وجود مواد هوازده زیاد،طغیان رودها همواره مقادیرزیادی ازرسوبات هوازده را با خود تا پای دامنه حمل نموده وبه صورت مخروطه افکنه رسوب می دهند.در فضاهای خالی بین دانه ایی این رسوبات منفصل مقدار قابل توجهی آب به صورت آب زیرزمینی باقی می ماند.به این ترتیب مخروطه افکنه ها جزو آن دسته ازپدیده های ژئومورفیک به شمار می آیند که حاوی آب زیرزمینی بوده و درمناطق خشک ونیمه خشک جهان حایز اهمیت اند. دراین پژوهش برای ملموس ترنمودن نقش مخروطه افکنه شاندیز و حوضه مولد آن تاکید می شود تا بتوان به قابلیتهای آن که ازجمله تامین آب نیز می باشد،دست یافت وراهی دربرابرمدیران و برنامه ریزی کشور گشود. 1-1بیان مسئله تحقیق (طرح مسئله) : از آنجایی که مخروطه افکنه شاندیز به شهر مشهد نزدیک است ودارای آب زیرزمینی قابل توجهی بوده ودر تامین آب شرب دومین کلان شهر مذهبی جهان،یعنی مشهد مقدس نقش داشته است دراثراضافه برداشت های مکررازآب زیرزمینی با افت سطح آب وکسری مخزن شده وهمچنین بهره برداری چند جانبه از برخی پدیده های هیدروژئومورفولوژی،مانند تراس رودخانه ها در نتیجه مسائل و مشکلاتی را به وجود آورده است که مورد توجه این تحقیق می باشد. فهرست مطالب عنوان     صفحه فصل اول  كلیات                                        مقدمه     3                      1-1 بیان مسئله تحقیق (طرح مسئله)    4                                                                                                                                                          2-1 ادبیات وسابقه تحقیق     4                      3-1 اهداف تحقیق  5 4-1 فرضیه های تحقیق       5 5-1 روش وفرآیند تحقیق      6 6-1 منابع گردآوری اطلاعات            6 7-1 بیان محدودیتهای عمده تحقیق       7 8-1 موقعیت منطقه تحت مطالعه        7 1-8-1 موقع ریاضی           7 2-8-1 موقع نسبی  7 3-8-1 موقع سیاسی            7 4-8-1 موقع زمین شناسی     7 5-8-1 موقع اقلیمی 7 6-8-1 موقع آب شناسی       7 فصل دوم  ویژگى هاى اقلیمى مقدمه     13 1-2 جبهه های مختلف آب وهوایی تاثیر گذار بر منطقه      13 2-2 داده ها وایستگاهها        14 3-2 دما وتغییرات آن          16 1-3-2 گرادیان حرارتی       17 2-3-2 درجه حرارت ماهانه  17 4-2 بارندگی        19 1-4-2 برآورد بارندگی سالانه حوضه مورد مطالعه          19 2-4-2 رابطه بین ارتفاع و بارندگی     19 3-4-2 تغییرات ماهانه وفصلی بارندگی حوضه   20 5-2 برآورد تبخیر  24 6-2 طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد بررسی        25 1-6-2 ضریب خشکی د ومارتن         26 2-6-2 اقلیم نمای آمبرژه      27 فصل سوم  زمین شناسى-  ژئومورفولوژى 1-3 کلیات زمین شناسی       30 1-1-3 زمین شناسی زون بینالود         31 2-1-3 سازنده های منطقه تحت مطالعه 35 2-3 کلیات ژئومورفولوژی    38 1-2-3 مورفوتکتونیک ودینامیک درونی           38 1-1-2-3 تکامل تکتونیکی؛زمین ساخت ورقی وچین خوردگی         39 2-1-2-3 شکستیگیها وگسیختگیها       39 1-2-1-2-3 تراس ها(راندگی ها)        40 2-2-1-2-3 چین ها وگسله ها            42 2-2-3 مورفوکلیماتیک ودینامیک بیرونی          42 1-2-2-3 دینامیک ها ومواریث اقلیمی پلیئستوسن 43 2-2-2-3 مورفودینامیسم هولوسن        46 3-2-3 لیتومورفولوژی بینالود 47 فصل چهارم  خاک و پوشش گیاهى مقدمه     51 1-4 تیپ بندی خاک حوضه  51 2-4 پوشش گیاهی  55 3-4 کاربری اراضی           57 1-3-4 اراضی زراعی        57 فصل پنجم  ویژگیهاى هیدروژئومورفولوژى مقدمه     61 1-5 منابع آب سطحی          61 1-1-5 کلیات حوضه آبریز رودخانه شاندیز        61 2-1-5 ویژگی های هندسی و ژئومتریک حوضه  62 1-2-1-5 محیط حوضه       62 2-2-1-5 مساحت حوضه     62 3-2-1-5 طول حوضه        63 4-2-1-5 عرض حوضه      63 5-2-1-5 ارتفاع حوضه (پستی و بلندی)           67 6-2-1-5 شکل حوضه        71 7-2-1-5 شیب حوضه        74 8-2-1-5 تراکم زهکشی      74 9-2-1-5 زمان تمرکز         74 10-2-1-5 آبراهه ها          75 3-1-5 رژیم رودخانه          77 4-1-5 برآورد وحجم رواناب(آورد سالانه)         78 2-5 منابع آب زیر زمینی     80 فصل ششم  پدیده هاى هیدروژئومورفولوژیکى حوضه آبریز رودخانه شاندیز  مقدمه    82 1-6 مخروطه افکنه            82 1-1-6 موقعیت مخروطه افکنه           82 2-1-6 مساحت ومحیط        82 3-1-6 توزیع ارتفاعی         82 4-1-6 شیب         83 5-1-6 گرانولومتری ومورفوسکوپی رسوبات مخروطه افکنه ها        83 6-1-6 منحنی های گرانولومتری مخروطه افکنه  84 7-1-6 جنس رسوبات مخروطه افکنه   84 2-6 تراسها          87 3-6 مآندر            88 فصل هفتم  نقش مخروطه افکنه در ایجاد پتانسیل آبى(کمى وکیفى) و تاثیر پذیرى آن از رودخانه شاندیز 1-7 آب سطحی در محدوده مخروطه افکنه         91 2-7 آب زیرزمینی در مخروطه افکنه(کمی وکیفی)           91 1-2-7 قنات         91 2-2-7 چاه           91 1-2-2-7 دبی ویژه مخروطه افکنه      94 2-2-2-7 هیدروشیمی وکیفیت آب       94 1-2-2-2-7 طبقه بندی آب از نظر شرب          94 2-2-2-2-7 طبقه بندی آب از نظر کشاورزی     96 3-2-2-2-7 کنداکتیویته       97 4-2-2-2-7 کلر    97 5-2-2-2-7 نقشه ایزوپیز     99 6-2-2-2-7 هیدروگراف چاه وارزیابی آن          101 فصل هشتم  وضعیت اقتصادى- اجتماعى حوضه مقدمه     105 1-8 وضعیت اجتماعی         105 1-1-8 تعداد وتوزیع جمعیت  105 2-1-8 خانوار وخانواده        106 3-1-8 تراکم جمعیت           107 1-3-1-8 تراکم نسبی          108 2-3-1-8 تراکم بیولوژیکی   108 4-1-8 ترکیب جمعیت         108 5-1-8 سواد و آموزش         108 6-1-8 مهاجرت وعلل آن     109 2-8 وضعیت کشاورزی حوضه          109 1-2-8 دامداری     110 3-8 صنعت         110 4-8 خدمات          111 فصل نهم  نتیجه گیری و پیشنهادات -نتیجه گیری و اثبات فرضیه 114 -اثبات فرضیه ها    115 پیشنهادات            116 منابع      117 فهرست جداول       صفحه 1-2 ایستگاههاى باران سنجى 15 2-2 درجه حرارت ماهانه درطی دوره شاخص آماری (51-1350 الی 85-1384 در ایستگاه زشك)            18 3-2 پراکندگى ماهانه بارندگى ایستگاه سرآسیاب شاندیز      21 4-2 پراکندگى فصلى بارندگى ایستگاه سرآسیاب شاندیز      22 5-2 پراکندگى ماهانه بارندگى حوضه مورد مطالعه شاندیز  22 6-2 پراکندگى فصلى بارندگى حوضه مورد مطالعه شاندیز  23 5-2 مقدار ماهانه و سالانه تبخیر از تشت و سطح آزاد آب ایستگاه زشک         25 6-2 دومارتن        27 1-4 تیپهاى خاک منطقه تحت مطالعه   52 2-4 پوشش گیاهى  55 1-5 مشخصات ارتفاعى       65 2-5 فرکانس آلتى مترى       66 3-5 هیپسومترى کلاسیک     67 4-5 ویژگى هاى فیزیو گرافى 68 5-5 شاخص های ارتفاعی حوضه       69 6-5 ضرایب شکل حوضه شاندیز       71 7-5 رواناب ماهانه و سالانه حوضه     78 8-5 آمار آبدهى متوسط سالانه و دبى ویژه         79 1-6 گرانولومترى نمونه هاى رسوب مخروطه افکنه شاندیز 86 1-7 خصوصیات مصرفى و حجمى چاه 92 2-7 آنالیز شیمیایى چاههاى واقع در مخروطه افکنه شاندیز  94 3-7 چاه پیزومترى مخروطه افكنه شاندیز          103 1-8 جمعیت روستاهای شاندیز           106 2-8  تعداد وبعد خانوار        107 3-8جمعیت با سواد درحوضه شاندیزسا ل 1385 109 4-8انواع محصولات كشاورزی در حوضه شاندیز            110 فهرست شکل        صفحه 1-2       خطوط جریانى هوا 14 2-2       موقعیت ایستگاههاى انتخابى در منطقه  16 3-2       توزیع ماهانه دماى ایستگاه زشک        18 4-2       پراکندگى ماهانه بارندگى در حوضه شاندیز        23 5-2       پراکندگى فصلى بارندگى در حوضه شاندیز        24 6-2       اقلیم نماى دومارتن  27 7-2       اقلیم نماى آمبرژه    28 1-3       واحدهاى ساختمانى- رسوبى ایران       31 2-3       نقشه واحدهاى ساختمانى رشته کوه بینالود          41 3-3       قلمرو  و عوامل فرسایش ایران و(بینالود) در دوره هاى یخچالى         45 4-3       قلمرو وعوامل فرسایش ایران و(بینالود) در دوره هاى بین یخچالى و(عصر حاضر)         45 1-5     فرکانس آلتى مترى حوضه      68 2-5     همبستگى بین بارندگى و رواناب در حوضه شاندیز 79 1-6    فرکانس آلتى مترى مخروطه افکنه شاندیز 83 2-6   منحنی های گرانولومتری مخروطه افكنه شاندیز       85 1-7     درصد دبی مصارف مختلف چاه های شاندیز         92 2-7    دیاگرام طبقه بندى آب از نظر آشامیدن(شولر)        95 3-7  دیاگرام طبقه بندی آب از نظر كشاورزی(ویلكوكس)   96 4-7  هیدروگراف چاه پیزومتری مخروطه افكنه شاندیز      102 فهرست نقشه ها     صفحه 1-1تقسیمات سیاسی جمهورﯼ اسلامی ایران       2-1 موقعیت دشت مشهد در استان خراسان رضوی                                                                3-1موقعیت رودخانه شاندیز                                                       1-3 زمین شناسی حوضه آبریز شاندیز 34 2-3 ژئومورفولوژی            37 1-4 خاﮎ شناسی حوضه آبریز شاندیز  54 2-4 پوشش گیاهی حوضه آبریز شاندیز 56 3-4 كاربری اراضی حوضه آبریز شاندیز          59 1-5 سه بعدی حوضه          64 2-5 توپوگرافی حوضه آبریز شاندیز    70 3-5 شیب حوضه   73 4-5 هیدروگرافی   76 1-7 منابع آب زیرزمینی  مخروطه افكنه شاندیز(چاه)        93 2-7 هم كنداكتیویته 1381 در محدوده مخروطه افكنه شاندیز           98 3-7 منحنی های ایزوپیز مخروطه افكنه شاندیز   100 فهرست عكس ها    صفحه 1-4 مرتع            57 1-6 تراس           87 2-6 مآندر            88 3-6 تخریب باغات توسط مآندر          89

 • طرح توجیهی تولید مقاطع گرد و تخت به روش آهنگری

  طرح توجیهی تولید مقاطع گرد و تخت به روش آهنگری دانلود فایل طرح توجیهی تولید مقاطع گرد و تخت به روش آهنگری این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات…

 • لیزر و کاربردهای آن

  تحقیق درباره لیزر,تحقیق سلاح های لیزری,تحقیق کاربرد لیزر,تحقیق لیزر چیست,تحقیق و بررسی لیزر و کاربردهای آن,لیزر و کاربردهای آن دانلود فایل  لیزر و کاربردهای آن در 67 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc لیزرها بر اساس اصل كلی كه…

 • بیماری سارس چیست

  بیماری سارس چیست دانلود فایل بیماری سارس چیست سندرم حاد تنفسی SARS(severe .acute) از انواع بیماریهای دستگاه تنفسی است كه اخیرا در آسیا شمال افریقا، وارد یا شیوع پیدا كرده است. علائم و نشانه های وجود سارس چیست؟ این بیماری…

 • گزارش كارآموزی عمران

  دانلود گزارش کارآموزی عمران,کاراموزی عمران,کارورزی عمران,گزارش كارآموزی عمران,گزارش کاراموزی عمران دانلود فایل گزارش كارآموزی عمران در 24 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب : اجرای سقف تیرچه و بلوك ایزولاسیون پای ستون ها اجرای كرسی چینی اندود ماسه سیمان روی…

 • پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

  پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار,پروژه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار,تحقیق بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد…

 • طرح توجیهی پارچه خود تمیزکن و ضدباکتری

  طرح توجیهی پارچه خود تمیزکن و ضدباکتری دانلود فایل طرح توجیهی پارچه خود تمیزکن و ضدباکتری فهرست مطالب مقدمه معرفی محصول ۱-۱ نام و کد محصول (آیسیک) ۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۳-۱ شرایط واردات ۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد ۵-۱…

 • پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

  پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران دانلود فایل پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران چکیده حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت…

 • ترجمه آلودگی هوای شهری ، آب و هوا و تاثیر آن بر ابتلا به آسم

  به همراه ترجمه شکل و جدول,ترجمه آلودگی هوای شهری ، آب و هوا و تاثیر آن بر ابتلا به آسم,ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش,مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده…

 • بررسی رابطه بین رضایت از زندگی با عزت نفس در بین زنان شاغل و خانه دار

  بررسی رابطه بین رضایت از زندگی,بررسی رابطه بین رضایت از زندگی با عزت نفس در بین زنان شاغل و خانه دار,پایان نامه روانشناسی بالینی,عزت نفس در بین زنان شاغل و خانه دار دانلود فایل پایان نامه روانشناسی بالینی بررسی رابطه…

 • حاملگی و تشخیص آن

  حاملگی و تشخیص آن دانلود فایل حاملگی و تشخیص آن زایمان در چشم اندازی وسیع اهداف طب مامایی علل شایع مرگ و میر مادران مروری بر عمل تولید مثل در زنان شكل گیری حاملگی – سیستم ارتباطی جنین و مادر…

 • سمینار برق بررسی روش های تشخیص هویت با استفاده از تصاویر عنبیه

  سمینار برق بررسی روش های تشخیص هویت با استفاده از تصاویر عنبیه دانلود فایل سمینار برق بررسی روش های تشخیص هویت با استفاده از تصاویر عنبیه لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری…

 • پایان نامه مکان یابی و نقشه سازی همزمان با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوری

  پایان نامه مکان یابی و نقشه سازی همزمان با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوری دانلود فایل پایان نامه مکان یابی و نقشه سازی همزمان با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوری چکیده یکی از مهمترین مسائل مطرح در ربات های متحرک…

 • مدیریت اسناد و بایگانی

  پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت,مدیریت اسناد و بایگانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی مجموعه اصول و روشهایی است…

 • پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن (1974)

  پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن (1974) دانلود فایل پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن (1974) منبع حسین عباسی. (1384). بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان ادارات دولتی شهر بوشهر. همایش ملی…

 • بررسی یک نقش روان سنجی مثبت برای معیار های اجرایی دیوید هارگینسون ، لوری مکالی ، ملوین رش ، تونی و زیج

  بررسی یک نقش روان سنجی مثبت برای معیار های اجرایی دیوید هارگینسون ، لوری مکالی ، ملوین رش ، تونی و زیج,دانلود,دانلود ( تحقیق حسابداری مدیریت1 ),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود…

 • ترجمه مقاله شبیه سازی مبدل افزاینده DC-DC برای کاربرد مدول فتوولتائیک با استفاده ازMATLAB/Simulink MATLAB/Simulink

  ترجمه مقاله شبیه سازی مبدل افزاینده DC-DC برای کاربرد مدول فتوولتائیک با استفاده ازMATLAB/Simulink MATLAB/Simulink,ترجمه مقاله شبیه سازی مبدل افزاینده DCDC برای کاربرد مدول فتوولتائیک با استفاده ازMATLABSimulink MATLABSimulink دانلود فایل شبیه­ سازی مبدل افزاینده[1] DC-DC برای کاربرد مدول فتوولتائیک…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عقل (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عقل (فصل دوم) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عقل (فصل دوم) در 56 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع اعتیاد

  چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع تیپ شخصیت دانلود فایل چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع اعتیاد در 50صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • گزارش کارآموزی رنگ و تركیبها در گرافیك

  دانلود گزارش کارآموزی رنگ و تركیبها در گرافیك,رنگ و تركیبها,کاراموزی رنگ و تركیبها در گرافیك,کارورزی رنگ و تركیبها در گرافیك,گرافیك,گزارش کارآموزی رنگ و تركیبها در گرافیك,گزارش کاراموزی رنگ و تركیبها در گرافیك دانلود فایل گزارش کارآموزی رنگ و تركیبها در…

 • مقاله بررسی آمار و كاربرد آن در مدیریت (مناسب برای دوره دبیرستان)

  پروژه بررسی آمار و كاربرد آن در مدیریت (مناسب برای دوره دبیرستان),تحقیق بررسی آمار و كاربرد آن در مدیریت (مناسب برای دوره دبیرستان),دانلود تحقیق بررسی آمار و كاربرد آن در مدیریت (مناسب برای دوره دبیرستان),مقاله بررسی آمار و كاربرد آن…

 • پایان نامه ارتباط با پایگاه داده‌های Access در Visual Basic

  پایان نامه ارتباط با پایگاه داده‌های Access در Visual Basic دانلود فایل پایان نامه ارتباط با پایگاه داده‌های Access در Visual Basic   پیشگفتار : ما در عصری زندگی می‌كنیم كه آن را عصر اطلاع رسانی یا قرن ارتباطات نامیده‌اند،…

 • پیشینه و مبانی نظری اختلالات رفتاری در کودکان (فصل دو)

  پیشینه و مبانی نظری اختلالات رفتاری در کودکان (فصل دو) دانلود فایل پیشینه و مبانی نظری اختلالات رفتاری در کودکان (فصل دو) در 38صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی…

 • مقاله فرهنگسرا

  مقاله فرهنگسرا دانلود فایل مقاله فرهنگسرا بخشهایی از متن: فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسراها معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه‌ها و هنرهای گوناگون…

 • پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی

  پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی دانلود فایل پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی چكیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه نظام جبران خدمات کل با بهره‏وری نیروی…

 • گزارش كارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه داروپخش و راهكارهای آن (ارگونومی)

  بررسی مسائل بهداشت حرفه ای,بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه داروپخش و راهكارهای آن (ارگونومی),كارخانه داروپخش و راهكارهای آن (ارگونومی),گزارش كارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه داروپخش و راهكارهای آن (ارگونومی) دانلود فایل گزارش كارآموزی بررسی مسائل…

 • مقاله شناسایی فركانس رادیو – نقشه مسیر - RFID

  پروژه شناسایی فركانس رادیو – نقشه مسیر RFID,تحقیق شناسایی فركانس رادیو – نقشه مسیر RFID,شناسایی فركانس رادیو – نقشه مسیر RFID,مقاله شناسایی فركانس رادیو – نقشه مسیر - RFID دانلود فایل مقاله شناسایی فركانس رادیو – نقشه مسیر - RFID…

 • پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی

  پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی  این یك مطالعة توصیفی- مشاهده ایی است كه بر روی…

 • اضطراب خود را دور بریزیم 23 ص

  اضطراب خود را دور بریزیم,اضطراب خود را دور بریزیم 23 ص دانلود فایل اضطراب خود را دور بریزیم 23 ص مقدمه : هر فردی در زندگی خود فشار روانی را تجربه كرده است، از مهندس عمران گرفته تا یك دانشجوی…

 • پایان نامه بررسی خسران و آثار آن در قرآن

  پایان نامه بررسی خسران و آثار آن در قرآن,پروژه بررسی خسران و آثار آن در قرآن,تحقیق بررسی خسران و آثار آن در قرآن,دانلود پایان نامه بررسی خسران و آثار آن در قرآن,مقاله بررسی خسران و آثار آن در قرآن دانلود…

 • مقاله رشد زبان در کودکی

  مقاله رشد زبان در کودکی دانلود فایل مقاله رشد زبان در کودکی رشد زبان کودک در کار زبان آموزی با تکالیف سنگینی روبرو است. کودک باید بر تمام سطوح زبان تسلط یابد. به این معنی که نه تنها باید اصوات…

 • پروژه نقش مدرسه دربهداشت روانی دانش آموزان

  پروژه نقش مدرسه دربهداشت روانی دانش آموزان,مقاله نقش مدرسه دربهداشت روانی دانش آموزان,نقش مدرسه دربهداشت روانی دانش آموزان دانلود فایل پروژه نقش مدرسه دربهداشت روانی دانش آموزان تعریف بهداشت روانی وروشهای پیشگیری: در تعریف اول منظور از بهداشت روانی عبارت…

 • مقاله مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب

  مقاله مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب دانلود فایل  چكیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی كه در كشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش…

 • تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش مدل های جبرانی

  تصمیم گیری با معیارهای چندگانه,تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش مدل های جبرانی,مدل های جبرانی دانلود فایل خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش مدل های جبرانی و توضیح روش های تخصیص خطی و وزن دهی جمعی ساده  با…

 • تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی

  تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی دانلود فایل تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی هدف: این طرح با هدف تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی…

 • پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (RSPWB) ریف (1989)

  پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (RSPWB) ریف (1989) دانلود فایل پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (RSPWB) ریف (1989) منبع خانجانی،مهدی؛شهیدی،شهریار؛فتح آبادی،جلیل؛مظاهری،محمدعلی؛شکری،امید(1393).ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی فرم كوتاه(18سوالی) مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر.اندیشه و رفتار.دوره هشتم،شماره 32،تابستان 1393: 36-27.