پایان نامه آنالیز كمی آب

آنالیز كمی آب,پایان نامه آنالیز,پایان نامه آنالیز كمی آب

دانلود فایل

پایان نامه آنالیز كمی آب قسمتی از متن: 1-     شكستگی ها (Bursts) تلفات با دبی بیش از 500 لیتر در ساعت در فشار 50 متر به عنوان شكستگی محسوب می گردند. شكستگیها بر اساس مدت زمان آگاهی از وقوع آنها، در هر دو گروه طبقه بندی و بررسی می گردند –        شكستگی های گزارش شده ‘(Reported Bursts) –        شكستگی های گزارش نشده (Unreporter Bursts) در این بخش (3-2-2) تفاوتها و خصوصیات این دو نوع شكستگی مورد بررسی قرار گرفته است. در روش دیگری تلفات فیزیكی بر اساس محل وقوع آنها در شبكه تقسیم بندی می گردند و شامل تلفات بر روی لوله های اصلی توزیع، لوه های درون اشتراك، لوله های فرعی اتصال به مشتركین، لوله های اصلی انتقال و مخازن سرویس می باشد، كه تلفات در هر یك از این بخشها به دونوع تلفات زمینه و شكتگی تقسیم می شود (Uk/WI Report E) ب- تلفات غیر فیزیكی تلفات غیر فیزیكی به حجم آبی گفته می شود كه بر خلاف تلفات فیزیكی به مصرف مشتركین رسیده ولی هزینه ایی بابت آن دریافت نگردیده است. تلفات غیر فیزیكی بر اثر عوامل مختلف انسانی، ابزاری و یا مدیریتی در شبكه به وجود می آید. یكی از مهمترین مولفه های تلفات غیر فیزیكی تلفات ناشی از خطای ابزار اندازه گیری می باشد. منظور از ابزار اندازه گیری، كنتورها می باشند. معمولا بخشی از مصرف مشتركین به علت خطای كنتورها ثبت نمی گردد. به این حجم آب ثبت نشده، تلفات غیر فیزیكی ناشی از خطای ابزار اندازه گیری می گویند. همچنین بخش دیگری از تلفات غیر فیزیكی مربوط به انشعابات غیرمجاز می باشد كه مصرف آنها اندازه گیری و محاسبه نمی گردد. مولفه های دیگر تلفات غیر فیزیك ناشی از خطاهای مختلف مدیریتی وانسانی شركتهای آن می باشد. این مولفه ها در بخش (3-3) به طور كامل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. 2-4 تاریخچه فعالیتهای انجام شده جهت آنالیز آب به حساب نیامده از حدود سه دهه پیش با احساس كمبود منابع آب ونیز عدم تطبیق هزینه ها و در آمدهای شركتهای آب، نخستین گامها جهت آنالیز آب به حساب نیامده در شبكه های توزیع آب شهری برداشته شد در ابتدا آب به حاسب نیامده به مفهوم فراگیر فعلی مورد توجه قرار نگرفته بود و مطالعات و تحقیقات در این زمینه، تنها به مسئله نشت و عوامل موثر بر آن محدود می گشت. كشور انگلستان از پیشگامان در این زمینه می باشد. گزارش معروف به Repot 26 كه در سال 1980 توسط WRC منشتر گردید. نتایج چندین سال بررسی همه جانبه در زمینه نشت و تلفات ناشی از آن را در بر می گرفت. نتایج بررسیهای اولیه در شبكه های مختلف نشان دهنده تاثیر قابل توجه فشار در میزان نشت در شبكه های توزیع آب شهری بود. با این حال در هیچ یك از بررسیها یك رابطه واحد و فراگیر بین فشار و نشست به دست آورده نشد و روابط بدست آمده تنها قابلیت كاربرد در همان شبكه را دارا بودند. مهمترین رابطه تجربی كه در این زمینه نشت با فشار در شبكه های توزیع شهری با نتایج به دست آمده از روابط تئوری متفاوت است. با توجه به اهمیت روابط فشار – نشت در آنالیز آب به حساب نیامد، كلیه روابطی كه تا كنون در این زمینه به دست آمده در بخش (2-8) به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته اند. در حالیكه نخستین تحقیقات در زمینه نشت در انگلستان با توصیه به توقف تحقیقات در این زمینه به علت عدم دستیابی به یك رابطه كلی و ثابت بین فشار و نشت درشبكه های توزیع آب شهری پایان یافت (Lambert 1994) تحقیقات جدیدی در این زمینه در كشورهای ژاپن و آمریكا در حال انجام بود به عنوان مثال می توان به تحقیقات آزمایشگاهی جهت شبیه سازی نشت در شبكه های توزیع از طریق لوله های مستغرق در آب در سال 1984 در كشور ژاپن اشاره نمود. فهرست مطالب: 1-2هدف از انجام این تحقیق.. 5 1-3مروری بر مطالب فصلهای بعدی.. 6 فصل دوم. 8 مروری بر ادبیات فنی.. 8 2-1مقدمه. 8 2-2- آنالیز آب به حساب نیامده در شبكه های توزیع آب شهری.. 8 2-3 آب به حساب نیامده در شبكه های توزیع آب شهری (U.F.W) 9 الف) تلفات فیزیكی.. 10 1-تلفات زمینه (Background Losses) 11 2-شكستگی ها (Bursts) 11 ب- تلفات غیر فیزیكی.. 12 2-4 تاریخچه فعالیتهای انجام شده جهت آنالیز آب به حساب نیامده. 13 2-5 روشهای آنالیز آب به حساب نیامده. 15 2-6- حداقل جریان شبانه  (NFM) 19 2-6-2 مولفه های حداقل جریان شبانه. 20 26-3 عوامل موثر بر حداقل جریان شبانه. 21 2- شكستگی ها (Bursts) 21 3- مصارف شبانه. 21 2-6-3-1 تغییرات حداقل جریان شبانه با ابعاد ایزوله. 22 2-6-3-2 تاثیر فركانس اندازه گیری حداقل جریان شبانه. 22 2-6-3-3 تاثیر تدوام اندازه گیری حداقل جریان شبانه. 22 2-6-3-4 تاثیر فشار بر حداقل جریان شبانه. 23 2-7 استفاده از مفهوم BABE در آنالیز آب به حاسب نیامده. 23 2-8 فشار در شبكه های توزیع آب شهری.. 25 2-8-1 بررسی وضعیت كلی فشار در شبكه. 25 2-8-1-1- خطوط همفشار. 26 2-8-1-2 فشار متوسط شبانه منطقه ای (AZNP) 26 1-روش نقطه اندازه گیری شاخص (جایگزین) 27 2-روش منحنی تراز وزنی شده. 27 3-روش مشتركین  28 2-8-2-2 رابطه توانی بین فشار (AZNP) و حداقل جریان شبانه (NFM) 30 2-8-2-3- رابطه فشار- شاخص نشت.. 32 2-8-2-4 رابطه فشار- نشت با استفاده از مفهوم (FAVAD) 33 2-9 خلاصه و نتیجه گیری.. 37 متدولوژی.. 38 آنالیز آب به حساب نیامده. 38 3-1 مقدمه. 38 3-2 آنالیز تلفات فیزیكی در شبكه های توزیع آب شهری.. 40 3-2-1 آنالیز تلفات زمینه. 41 3-2-1-1 چار چوب عملكرد در آنالیز تلفات زمینه. 41 -گام اول 41 گام دوم. 41 گام سوم. 42 گام چهارم: 42 3-2-1-2 اندازه گیری حداقل جریان شبانه. 44 3-2-1-2-1 شناسایی و پیمایش محدوده ایزوله. 44 3-2-1-2-2 اندازه گیری و تصحیح حداقل جریان شبانه. 45 ب- تصحیح میزان جریان.. 46 1-فاكتور تصحیح فشار (PCF) 46 1- فاكتور تصحیح تداوم اندازه گیری (SDCF) 49 3-2-1- 3-برآورد آب تحویل شده شبانه. 50 3-2-1-3-1 انحراف معیار استاندارد آب تحویل شده شبانه. 51 3-2-1-4 ارزیابی و محاسبه تلفات زمینه شبانه و روزانه ایزوله. 53 3-2-1-4-1 گام اول: تخمین اولیه تلفات زمینه روزانه. 53 3-2-1-4-2گام دوم: فاكتور ساعت- روز و محاسبه تلفات زمینه شبانه اولیه. 57 الف- استفاده از رابطه جذر فشار. 58 ج- استفاده از ضریب توصیه شده در Report 26. 59 3-2-1-4-3- گام سوم: محاسبه حجم اضافی (Excess Volume) (EV) 60 3-2-1-4-4گام چهارم: مكان یابی و ارزیابی شكستگیهای گزارش نشده (URB) 61 1-تعیین نقاط و مسیرهای فشار سنجی با استفاده از شبیه سازی هیدرولیكی.. 62 4-افزایش حساسیت گره های فشار سنجی نسبت به وقوع شكستگی.. 64 5- تعیین محل دقیق وقوع شكستگی با استفاده از دستگاههای نشت یاب.. 65 3-2-1-4-5گام پنجم: تعیین مقدار دقیق تلفات زمینه شبانه. 66 3-2-1-4-6 گام ششم: اصلاح فاكتور تصحیح فشار و فاكتور ساعت – روز. 68 5-تعیین فاكتور تصحیح فشار و فاكتور ساعت- روز. 70 3-2-1-4-7 گام هفتم: محاسبه تلفات زمینه روزانه اصلاح شده. 70 3-2-1-5 جدول محاسباتی (Spreadsheet) آنالیز تلفات زمینه. 72 3-2-2 ارزیابی تلفات ناشی از شكستگی ها 79 1-دبی شكستگی (Burst Flow Rate) 79 2-تداوم شكستگی (Duration) 80 3-فركانس شكستگی  (Frequency) 81 3-2-2-1 محاسبه كل تلفات سالانه ناشی از شكستگیهای در ایزوله. 82 3-2-2 حجم كل تلفات فیزیكی در ایزوله. 82 3-3 آنالیز تلفات غیر فیزیكی در شبكه های توزیع آب شهری.. 83 3-3-1 تلفات غیر فیزیكی ناشی از خطای بهره برداری (Eo) 84 3-3-2- تلفات غیر فیزیكی ناشی از خطای مدیریتی (EM) 85 3-3-3 تلفات غیر فیزیكی ناشی از خطای انسانی (EP) 86 3-3-4 تلفات غیر فیزیكی ناشی از خطای ابزار اندازه گیری (EE) 87 3-3-4-1 منحنی دقت كنتور. 87 3-3-4-2 خطا در اندازه گیری دبی استارت (شروع به حركت كنتور) 89 3-3-4-3 تلفات غیر فیزیكی ناشی از خطا در اندازه گیری از دبی حداقل تا دبی حداكثر. 90 3-3-4-4 تلفات غیر فیزیكی ناشی از خرابی كنتورها 93 3-3-4-5 حجم كل تلفات غیر فیزیكی از خطای ابزار اندازه گیری.. 94 3-3-5تلفات غیر فیزیكی ناشی از انشعابات غیر مجاز (Eu) 94 3-3-6 تلفات غیر فیزیكی ناشی از اشتراك غیر مجاز (Eu’) 94 3-3-7 تلفات غیر فیزیكی ناشی از مصارف مجاز اندازه گیری نشده (Ea) 94 3-3-8 حجم كل تلفات غیر فیزیكی سالانه. 95 3-4 تعیین درصد سالانه تلفات فیزیكی و تلفات غیر فیزیكی و مولفه های آنها 95 3-5 خلاصه و نتیجه گیری.. 96

 • پاورپوینت توسعه، كارآفرینی، اشتغال

  پاورپوینت توسعه، كارآفرینی، اشتغال دانلود فایل پاورپوینت توسعه، كارآفرینی، اشتغال چگونه مشکل اشتغال را حل کنیم؟ آیا الگوی توسعه بعد از انقلاب که نوعاًخرید ماشین آلات  بوده است توانسته است، ما را در بازارهای جهانی توانمند سازد ؟ چگونه است…

 • پروژه تعریف اساسی الکترونیک

  اساسی الکترونیک,پروژه الکترونیک,پروژه تعریف اساسی الکترونیک,تعریف اساسی الکترونیک,دانلود پروژه تعریف اساسی الکترونیک دانلود فایل پروژه تعریف اساسی الکترونیک در 20 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc تعاریف اساسی الكترونیك دسته بندی اجسام اجسام از نظر الكتریكی به…

 • تحقیق ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران

  تحقیق ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران دانلود فایل ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران قسمتهایی از متن: زمینه های جنبش کارگری در ایران…

 • فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی( فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی( فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت ),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فای,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,فرآیند برنامه ریزی…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان رشته برق و مكانیك دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

  پایان نامه بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان رشته برق و مكانیك دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان رشته…

 • پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

  پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی دانلود فایل پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکی (نموداری)

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکی (نموداری) دانلود فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکی (نموداری) (( به تعداد 30 اسلاید ) )  qمقدمه vتجزیه و تحلیل تکنیکی (نموداری) یکی از روشهای سنتی انتخاب سهام عادی است و کاملاً متمایز از روش…

 • پایان نامه بررسی زمانی آبشستگی پایین دست جت های ریزشی با استفاده از مدلسازی فیزیکی

  پایان نامه بررسی زمانی آبشستگی پایین دست جت های ریزشی با استفاده از مدلسازی فیزیکی دانلود فایل پایان نامه بررسی زمانی آبشستگی پایین دست جت های ریزشی با استفاده از مدلسازی فیزیکی چکیده  : پدیده  آبشسـتگ ی  یـک  جریـان  دو…

 • عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی

  پایان نامه عدالت كیفری,دیدگاه حمورابی,عدالت كیفری,عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی دانلود فایل عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی كلیات تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود كه قوانین یونان ورم : قوانین زالوكس, (1) دراكن (2), سلن(3),…

 • گزارش کاراموزی آشنایی با سازمان ثبت احوال كشور

  ثبت احوال كشور,دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با سازمان ثبت احوال كشور سازمان,کاراموزی آشنایی با سازمان ثبت احوال كشور,کارورزی آشنایی با سازمان ثبت احوال كشور,گزارش کاراموزی آشنایی با سازمان ثبت احوال كشور دانلود فایل ایران

 • شرح سیستم های مختلف ماشینهای پژو پرشیا و پیكان

  شرح سیستم های مختلف,شرح سیستم های مختلف ماشینهای پژو پرشیا و پیكان,ماشینهای پژو پرشیا و پیكان دانلود فایل شرح سیستم های مختلف  ماشینهای پژو پرشیا و پیكان شرح سیستم های مختلف ماشینهای پژو پرشیا و پیكان فهرست مقدمه : سیستم مداری…

 • پاورپوینت پارکت و سقف های کاذب

  پاورپوینت پارکت و سقف های کاذب دانلود فایل پاورپوینت پارکت و سقف های کاذب  مقدمه پارکِت کفپوشی از جنس چوب است برای داخل ساختمان که قطعات چوب را به صورت موازی در کنار هم گذاشته تا زمین ساختمان فرش شود.…

 • بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف كننده در صنعت هتلداری

  بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف كننده در صنعت هتلداری,پایان نامه و پروژه نهایی کارشناسی رشته مدیریت هتلداری,مطالعه موردی هتلهای 4 و 5 ستاره گروه پارسیان در تهران دانلود فایل پایان نامه و پروژه…

 • پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت

  پروژه تحقیقاتی,پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت,پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت 67 ص,پروژه جنایت بر میت,تحقیق و بررسی جنایت بر میت,جنایت بر میت دانلود فایل پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت فهرست مطالب عنوان                                    صفحه مقدمه ........................................ 1 فصل اول :…

 • پایان نامه امام علی (ع) در ادب فارسی

  پایان نامه امام علی (ع) در ادب فارسی دانلود فایل پایان نامه امام علی (ع) در ادب فارسی پیش درآمد: در بین اقسام هنر، هنر شعر در تمام زمینه‌های خود آگنده از مضامین نغز و لطیفی در تجلی اندیشه‌های مختلف…

 • مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الكتریكی یزد

  مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الكتریكی یزد دانلود فایل مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الكتریكی یزد تعاون و همكاری به دلیل اینكه…

 • آموزش و پرورش و مشاركت 20 ص

  آموزش و پرورش,آموزش و پرورش و مشاركت,آموزش و پرورش و مشاركت 20 ص,تحقیق و بررسی آموزش و پرورش و مشاركت,دانلودتحقیق آموزش و پرورش و مشاركت دانلود فایل آموزش و پرورش و مشاركت 20 ص مقدمه: توسعه و تعمیق مشاركت از…

 • راه های مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان

  راه های مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان دانلود فایل راه های مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان چكیده: در اوایل سال تحصیلی 95- 94 در بین دانش آموزان پایه چهارم مدرسه محدثه  متوجه شدم كه…

 • پرسشنامه روانی كالیفرنیا ... Cpi گاف 1948

  پرسشنامه روانی كالیفرنیا ... Cpi گاف 1948 دانلود فایل پرسشنامه روانی كالیفرنیا ... Cpi گاف 1948 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری :…

 • کارآفرینی گالری هنر شرق

  کارآفرینی گالری هنر شرق دانلود فایل کارآفرینی گالری هنر شرق قسمتی از متن: نحوه تامین سرمایه  سرمایه اولیه ما توسط اعضای گروه كه از 6 عضو تشكیل شده است تامین می شود هر نفر از اعضا به مبلغ 5166666 ریال…

 • پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

  بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهر اردبیل,پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل,پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی,سلامت روانی بین…

 • ترجمه غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک: تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی جنبشی

  ترجمه غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک: تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی جنبشی,دانلود ترجمه غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی جنبشی دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده غنی­سازی…

 • پرسشنامه رضایتمندی همسران افروز (فرم کوتاه)

  پرسشنامه رضایتمندی همسران افروز (فرم کوتاه) دانلود فایل

 • مقاله سازگاری دین و حقوق بشر

  دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر,مقاله سازگاری دین و حقوق بشر دانلود فایل دین و حقوق بشر مطالب: دین و حقوق بشر موضوع سازگاری دین و حقوق بشر به لحاظ نظری  موضوع در سطح گفتار همگانی  زبان استراتژیك دینی =================…

 • طرح توجیهی گاوداری شیری 30 راسی

  پروژه کارافرینی گاوداری شیری 30 راسی,توجیه اقتصادی گاوداری شیری 30 راسی,دانلود پروژه گاوداری شیری 30 راسی,دانلود کارآفرینی گاوداری شیری 30 راسی,راسی,شیر,طرح توجیه فنی گاوداری شیری 30 راسی,طرح توجیهی گاوداری شیری 30 راسی,کارآفرینی گاوداری شیری 30 راسی,گاوداری دانلود فایل طرح توجیهی…

 • مقاله بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM

  بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM,پروژه بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM,دانلود تحقیق بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM,مقاله بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM دانلود فایل مقاله…

 • مقاله قرص های شادی آور

  تحقیق قرصهای شادی بخش,مقاله قرص های شادی آور دانلود فایل مقاله قرص های شادی آور قسمتهایی از متن: قرصهای معروف اکستازی: مصرف قرصهای شادی آور، افزایش خطر ابتلا به ایدز با افزایش مصرف قرصهایی توهم زا و انرژی زا چون…

 • تحقیق تخمین تنش پسماند با روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه های تولید در انواع مختلف جوشكاری

  بهبود تنش پسماند مربوط به جوشكاری توسط كوبكاری لیزری,تحقیق تخمین تنش پسماند با روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه های تولید در انواع مختلف جوشكاری,تخمین تنش پسماند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن…

 • منهّیات در مثنوی معنوی (دفتر اول، دوم، سوم)

  پایان نامه کارشناسی ارشد (MA),رشته زبان و ادبیات فارسی,منهّیات در مثنوی معنوی (دفتر اول، دوم، سوم) دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A.)   «رشته زبان و ادبیات فارسی» منهّیات در مثنوی معنوی (دفتر اول، دوم، سوم) چکیده: از دوران…

 • پاورپوینت روابط مؤثر با کارکنان

  اتحادیه های کارگری و روابط کار,اتحادیه و استراتژی منابع انسانی,پاورپوینت روابط مؤثر با کارکنان,تفاوت های ب,تکامل اتحادیه های کارگری,دانلود پاورپوینت روابط مؤثر با کارکنان,روندهای رایج در سازمانهای کارگری,قانون تفتهارتلی 1947 (قانون روابط بین مدیریت و نیروی کار),قانون لندرامگریفین (قانون افشا…

 • پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با پرخاشگری

  پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و استرس مادران با مشکلات رفتاری کودکان دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با پرخاشگری چکیده : در همه جوامع و فرهنگها والدین توقع دارند که کودکانشان در…

 • پاورپوینت نظام های پولی بین المللی

  اهداف بانک جهانی,ایران و شرکت مالی بین ا,ایران و صندوق بین المللی پول,ایران و مؤسسه بین المللی توسعه,بانك بین المللی ترمیم وتوسعه یا بانك جهانی,پاورپوینت نظام های پولی بین المللی,رابطه صندوق بین المللی پول با بانك جهانی,شرکت مالی بین المللی,صندوق…

 • پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول

  پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول…

 • کارآموزی کامپیوتر در شرکت داده پردازی فن آوا (ISP )

  کارآموزی کامپیوتر در شرکت داده پردازی فن آوا (ISP ) دانلود فایل کارآموزی کامپیوتر در شرکت داده پردازی فن آوا (ISP )  چکیده همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده…

 • پروژه تکنیک جایگزینی ژنراتور توزیع شده PSD

  پروژه تکنیک جایگزینی ژنراتور توزیع شده PSD,تکنیک جایگزینی ژنراتور,ژنراتور توزیع شده PSD دانلود فایل پروژه تکنیک جایگزینی ژنراتور توزیع شدهPSD چکیده این پروژه تکنیک جایگزینی ژنراتور توزیع شده PSD را در یک سیستم توزیع شده برای بدست آوردن بهترین ثبات…