پایان نامه اختلاط بتن خود تراکم با استفاده ازنانوسیلیس و مقایسه مقاومت فشاری-کششی

پایان نامه اختلاط بتن خود تراکم با استفاده ازنانوسیلیس و مقایسه مقاومت فشاری-کششی

دانلود فایل

پایان نامه اختلاط بتن خود تراکم با استفاده ازنانوسیلیس و مقایسه مقاومت فشاری-کششی چکیده : بتن  پدیده  ای است  که  در محدوده  وسیعی از انـواع  و انـدازه  سـازه  هـا کـاربرد دارد . باتوجـه  بـه  پیشرفت  علم  و تکنولـوژی در قـرن  اخیـر، علـم   شـناخت   انـواع  بـتن  و خـواص  آن هـا نیـز توسـعه  قابـل  ملاحظه  ای داشته  است . امروزه انواع  مختلف  بتن  با مصـالح  مختلـف  تولیـد و اسـتفاده  مـی شـود و هـر یک خـواص  و کـاربری مخصـوص  بـه  خـود را داراسـت  کـه  یکـی از انـواع  آن  بـتن  خـودتراکم  حـاوی نانوسیلیس  می باشد. نانوسیلیس  به  صورت  ذرات  خشک  پودر و یا به  صورت  معلق  در مایع  محلـول  قابل  انتشار می باشند. ذرات  نانوسیلیس  بـا جایگـذار ی  در حفـرات  ریـز سـیمان   بـا ایجـاد ژل  سیل یس ـی حاصل  از هیدراتاسیون  می توانند ساختار آن  را به  عنوان  فیلرهایی در ابعاد نانو بهبود بخشند. در ایـن  تحقیـق  بـه  بررسـی تـأثیر نانوسـیلیس  و میکروسـیلیس  در خـواص  فیزیکـی و مکـانیکی بتن  ها ی خودتراکم  از طریق  آزمایش  مقاومت  های فشاری و کششی غیر مسـتقیم ، مـدول  الاستیسـیته  و آزمایشـات  کنتـرل  کیفیـت  بـر روی خـواص  بـتن  خـودتراکم  تـازه  (L-Box  ,  V-Fannel  ,  J-Ring)  مقدمه در سال  های اخیر نیاز به  احداث  ساختمانهائی که  حجم  زیادی دارند مانند سدها، پل  های بلند و  …  روز  به  روز بیشتر می  شود.  بتن  یکی  از  معمولی  ترین  مصالحی  است  که  در  این  نوع  ساختارها مورد استفاده  قرار می گیرد. با گسترش  استفاده  از بتن ، ویژگی هایی همچون  پایداری و دوام ، کیفیت ، تراکم  و بهینه  سازی آن  از اهمیت  ویژه  ای برخوردار می شوند. ایجاد ساختار پایدار در بتن  نیاز به  تراکم  کافی توسط  کارگر ماهر و استفاده  از لرزاننده  دارد. کمبود کارگر ماهر در کشورها اغلب  موجب  نقص  و خطا در اجرای سازه  های مختلف  بویژه  سازه  های بتنی شده  است . مطالعات  زیادی به  منظور استفاده  بهتر از ویژگی های بتن  در صنعت  ساختمان  در بسیاری از کشورهای جهان  صورت  گرفته  است  و یکی از راه  حل  های مناسب  برای کاهش  دخالت  نیروی انسانی  در  ساختمان  جهت  دستیابی  به  پایداری  و  قوام  مناسب  که  سبب  افزایش  کیفیت  وسرعت  کارسازه  ای می شود را بکارگیری بتن  خودتراکم  معرفی کرده  اند. بتن  خود تراکم  (Concrete Compacting Self) به  بتنی اطلاق  می شود که  بدون  اعمال  هیچگونه  انرژی خارجی و تحت  اثر وزن  خود متراکم  گردد. این  بتن  که  ماده  ای بسیار سیال  و روان  و مخلوطی همگن  است ، بسیاری از مشکلات  بتن  معمولی نظیر جداشدگی، آب  انداختگی، جذب  آب ، نفوذپذیری و… را رفع  نموده  و علاوه  بر این  بدون  نیاز به  هیچ  ویبره  داخلی یا ویبره  بدنه  قالب  تحت  اثر وزن  خود متراکم  می شود که  این  ویژگی کمک  شایانی به  اجرای عناصر سازه  ای بخصوص  با تراکم  زیاد  آرماتور خواهد  نمود  و  بتنی است  که  مثل  عسل  جریان  می یابد  و  پس  از قرارگیری، سطحی نزدیک  به  افق  می سازد. [١]  سنگدانه  ها سنگدانه  ها ازمهمترین  مصالح  ساختمانی بشمار می آید و بین   ٪٨٠-۶٠ حجم  بتن  های نرمال  را اشغال  می کند. حال  آنکه  این  درصد برای بتن  های خودتراکم  مقداری کمتر و درحدود ٪۶٠-۵٠ کل  حجم  بتن  را شامل  می گردد. بنابراین  آزمایش  های مربوط  به  آن ها و همچنین  ویژگی سنگدانه  ها نقش  مهمی را در بتن  بازی می کند. این  مواد در مقاومت  بتن  و حتی در دوام  بتن  تأثیر می گذارند. بتن  خودتراکم  بیش  از  اندازه  به  تغییر  در  خصوصیات  مصالح  بکار  رفته  در  ساخت  بتن  مذکور حساس  است . بنابراین  هرگونه  تغییری در نوع ، کیفیت ، تمیزی، دانه  بندی، مقدار رطوبت  و سایر خواص  سنگدانه  های بکار رفته  در بتن  بایستی تحت  کنترل  و دقت  زیادی صورت  پذیرد و تا جائی که  امکان  دارد بهتر است  تغییری در خواص  سنگدانه  ها ایجاد نشود. سنگدانه  ها باید ذراتی پاکیزه ، سخت  و مقاوم  باشند و از هرگونه  مواد شیمیایی جذب  شده ، پوشش های رسی و مصالح  ریز دیگری که  بر آبگیری (هیدراسیون ) و چسبندگی خمیر سیمان  تأثیر می گذارند عاری باشند.  فهرست  مطالب عنوان  مطالب                                                                   شماره  صفحه چکیده                                                                                   ١ فصل  اول  : کلیات  ١-١) مقدمه                                                                          ٣  ١-٢) هدف  تحقیق                                                                  ٤ ١-٣) روش  تحقیق فصل  دوم  : تاریخچه  بتن  خودتراکم  ٢-١) مروری بر تحقیقات  انجام  شده                                            ٦  ٢-١- ١) تحقیقات  انجام شده  در ژاپن                                              ٦  ٢-١- ٢) تحقیقات  انجام  شده  در اروپا و آمریکا                                ١٠  ٢-٢) نتایج  تحقیقات  انجام  شده  در کاربرد بتن  خودتراکم  حاوی نانوسیلیس        ١٣  فصل  سوم  : معرفی  بتن  خود تراکم ٣-١) مواد تشکیل  دهنده  بتن  خودتراکم                                          ٢١ ٣-١- ١) سنگدانه  ها                                                                 ٢١ ٣-١- ١-١) مشخصات  سنگدانه  ها ٣-١- ١-٢) دانه  بندی                                                               ٢٣ ٣-١- ١-٢-١) آزمایش  دانه  بندی مصالح  سنگی                               ٢٣ ٣-١- ١-٢-٢) دانه  بندی سنگدانه  های ریز                                      ٢٤ ٣-١- ١-٢-٣) دانه  بندی سنگدانه  های درشت                                  ٢٥ ٣-١- ١-٣) آزمایش  ارزش  ماسه  ای                                            ٢٧ ٣-١- ١-۴) مدول  نرمی                                                            ٢٧ ٣-١- ١) شن  و ماسه                                                                ٢٧ ٣-١- ٢) آب                                                                           ٢٩ ٣-١- ٣) سیمان                                                                       ٣١ ٣-١- ٣-١) مشخصه  های سیمان                                                  ٣٥ ٣-١- ٣-٢) ترکیبات  شیمیایی  سیمان                                             ٣٦ ٣-١- ٣-٣) آزمایشات  شیمیایی  و فیزیکی  سیمان                              ٣٧ ٣-١- ٣-۴) سیمان  مصرفی                                                        ٣٨ ٣-١- ۴) پودر سنگ  آهک                                                         ٣٩ ٣-١- ۵) مواد افزودنی                                                               ٤٠ ٣-١- ۵-١) روان  کننده  ها                                                         ٤١ ٣-١- ۵-٢) فوق  روان  کننده  ها                                                  ٤٢ ٣-١- ۵-٣) فوق  روان  کننده مصرفی                                            ٤٥ ٣-١-۶) میکروسیلیس                                                               ٤٦ ٣-١-۶-١) خصوصیات  پوزولانی  میکروسیلیس                              ۴٧ ٣-١-۶-٢) خصوصیات  فیزیکی  میکروسیلیس                                ۴٧ ٣-١-۶-٣) ویژگی  های بتن  خودتراکم  تازه                                    ۴٩ ٣-١-۶-۴) مقاومت  فشاری و سایشی  بتن  حاوی میکروسیلیس              ۴٩ ٣-١-۶-۵) میکروسیلیس  مصرفی                                                ۵٠ ٣-١-٧) نانوسیلیس                                                                  ۵١ ٣-١-٧-١) فناوری نانو                                                             ۵١ ٣-١-٧-٢) نانوسیلیس  مصرفی                                                   ۵٧ ٣-٢) طرح  اختلاط                                                                 ۵٨ ٣-٣) شرح  ساخت  بتن  خودتراکم                                               ۵٩ ٣-۴) آزمایشات  بتن  تازه  خودتراکم                                             ۶١ ٣-۴- ١) آزمایش  جریان  اسلامپ                                                ۶٢ ٣-۴- ٢) آزمایش  حلقه  J-Ring                                                 ۶۴ ٣-۴- ٣) آزمایش  قیف  V شکل                                                  ۶۵ ٣-۴- ۴) آزمایش  جعبه  L شکل                                                  ۶۶ ٣-۵) آزمایشات  مکانیکی بتن                                                     ۶٨ ٣-۵- ١) آزمایش  تعیین  مقاومت  فشاری بتن                                   ۶٨ ٣-۵- ٢) آزمایش  کشش  غیر مستقیم                                             ۶٩ ٣-۵- ٣) آزمایش  تعیین  مدول  الاستیسیته                                       ٧٠ فصل  چهارم  : نتایج  و آنالیز نتایج ۴-١) نتایج  آزمایشات  فیزیکی                                                    ٧٧ ۴-٢) نتایج  آزمایشات  مکانیکی                                                  ٧٨ فصل  پنجم  : نتیجه گیری و پیشنهادات ۵-١) نتیجه  گیری                                                                   ٨۶ ۵-٢) پیشنهادات                                                                     ٨٨ منابع  و ماخذ                                                                        ٩٠ فهرست  منابع  فارسی                                                             ٩٠ فهرست  منابع  لاتین                                                               ٩١ چکیده  انگلیسی                                                                     ٩٤

 • پروژه کارآفرینی طرح پرورش دام

  پرورش,پروژه کارآفرینی طرح پرورش دام,پروژه کارافرینی طرح پرورش دام,توجیه اقتصادی طرح پرورش دام,دام,دانلود پروژه طرح پرورش دام,دانلود کارآفرینی طرح پرورش دام,طرح توجیه فنی طرح پرورش دام,طرح توجیهی طرح پرورش دام,کارآفرینی طرح پرورش دام دانلود فایل پروژه کارآفرینی طرح پرورش دام…

 • چگونه توانستم مشکل روخوانی قرآن و علاقمندی به درس قرآن را ارتقاء دهم

  چگونه توانستم مشکل روخوانی قرآن و علاقمندی به درس قرآن را ارتقاء دهم,قران دانلود فایل چگونه توانستم مشکل روخوانی قرآن و علاقمندی به درس قرآن را ارتقاء دهم چکیده اقدام پژوهی حاضر این است که ، چگونه توانستم مشکل روخوانی…

 • تحقیق لیپید ها

  تحقیق لیپید ها,تحقیق لیپیدها دانلود فایل لیپیدها ************* فهرست ************* سوخت و ساز و چربی هضم : جذب و انتقال لیپیدهای رژیمی هضم و جذب لیپیدهادر غیر نشخوارکنندگان هضم و جذب لیپیدها در نشخوار کنندگان انتقال لیپید : متانوسیم لیپید پروتئین…

 • تحقیق اشتغال و بیكاری

  پایان نامه اشتغال و بیكاری,پژوهش اشتغال و بیكاری,تحقیق اشتغال و بیكاری,مقاله اشتغال و بیكاری دانلود فایل تحقیق اشتغال و بیكاری قسمتی از متن: بیكاری و تورم دو مقوله مهم در اقتصاد كلان هستند كه در مباحث اقتصادی از آنها به…

 • پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت MIS

  پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت MIS دانلود فایل پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت MIS تعریف کلی سیستم    ترتیب منظمی از عوامل یا عناصر همبسته که با توجه به همبستگی و تاثیر این عوامل بر یکدیگر و تبادل منابع ، در جهت…

 • دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,رابطه فراگرد تصمیم گیری و حل مسأله,فراگرد مسأله یابی در سازمانها,مسأله یابی,مسأله یابی رسمی,مسأله یابی غ…

 • بررسی رابطه هیجان خواهی و هوش هیجانی و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان

  بررسی رابطه هیجان خواهی,بررسی رابطه هیجان خواهی و هوش هیجانی و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان,رفتارهای پرخطر در دانش آموزان,هیجان خواهی و هوش هیجانی دانلود فایل بررسی رابطه هیجان خواهی و هوش هیجانی و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان فهرست…

 • پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»

  پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

 • گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان شوش

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان شوش دانلود فایل  گزارش کارآموزی  مخابرات شهرستان شوش این…

 • تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

  تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی دانلود فایل تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی پیشگفتار در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، كنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 كشور در رم…

 • مقاله انگیزش و نظریه های آن

  مقاله انگیزش و نظریه های آن دانلود فایل مقاله انگیزش و نظریه های آن تعریف انگیزش : روانشناسان انگیزش را فرآیند هایی می دانند كه در برانگیختن ، جهت دادن و پایایی رفتار نقش آفرین هستند. در واقع انگیزش یك…

 • مقاله پشت پرده مشکلات بازاریابی

  مقاله پشت پرده مشکلات بازاریابی دانلود فایل مقاله پشت پرده مشکلات بازاریابی مقاله ترجمه شده میباشد همراه متن اصلی پشت پرده مشکلات بازاریابی : بازاریابی  اکنون آماده یک تحول  است زیرا  نقاط  ضعف آن آشکار شده است ( همه افراد…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی شركت تولیدی كاشی تكسرام (سهامی عام )

  پروژه کارآفرینی شركت تولیدی كاشی تكسرام,طرح توجیهی شركت تولیدی كاشی تكسرام,طرح توجیهی و کارآفرینی شركت تولیدی كاشی تكسرام (سهامی عام ),کارآفرینی شركت تولیدی كاشی تكسرام دانلود فایل طرح توجیهی و کارآفرینی شركت تولیدی كاشی تكسرام (سهامی عام ) در 12…

 • مقاله ورزش شنا ( تاریخچه ، انواع و فواید شنا )

  مقاله انواع ورزش شنا,مقاله فواید شنا,مقاله ورزش شنا,مقاله ورزش شنا ( تاریخچه ، انواع و فواید شنا ) دانلود فایل مقاله ورزش شنا ( تاریخچه ، انواع و فواید شنا ) قسمتهایی از متن: تاریخچه : شواهد باستان شناسی نشان…

 • مقاله بررسی الکترونیک

  مقاله بررسی الکترونیک دانلود فایل مقاله بررسی الکترونیک عنوان الکترونیک دیجیتال تراشه یا مدارات مجتمع یا آی سی مبدلها یا حس کننده ها مقاومت دیود خازن آشنایی با میکرو کنترلرها منابع بخشهایی از متن: الکترونیکالکترونیک مطالعه و استفاده از وسائل…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت كیفیت جامع

  اهداف مدیریت كیفیت جامع,بررسی تجربی آثاراجرایی,تاریخچه مدیریت كیفیت جامع,تعریف مفاهیم مدیریت كیفیت جامع,دانلود پاورپوینت مدیریت كیفیت جامع,ضرورت های که كیفیت جامع برسازمان اعمال می کند,علل ناكامی مدیریت كیفیت جامع,عوامل موثربرموفقیت مدیریت كیفیت جامع,نقش مدیران در ایجاد فرهنگ کیفیت دانلود فایل…

 • ترجمه مقاله طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس- منگنه برای کاهش انتشار مونواکسید کربن در موتورهای بنزین

  ترجمه مقاله طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس- منگنه برای کاهش انتشار مونواکسید کربن در موتورهای بنزین دانلود فایل ترجمه مقاله طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس- منگنه برای کاهش انتشار مونواکسید کربن در موتورهای بنزین طراحی بهینه کاتالیست روکش…

 • طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه

  طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه دانلود فایل !   !" #$%%&'(#)*( "# !! +$ ,+-./ 0 +$ 645 12 (+$3 C?:'@1 AB'+>;'+: 789  HI5JGF E&;'+: D LJIGI -K;'+: D LIG M(='(: D 4I $ N'( 4ILHGI #O:(D G5…

 • کارآفرینی مطب پزشک

  کارآفرینی مطب پزشک دانلود فایل کارآفرینی مطب پزشک قسمتی از متن: - جستجوی یك بیمار 1-جستجوی محدوده:جستجو بر اساس شماره پرونده ، نام ، نام خانوادگی و شماره بیمه 2-جستجوی كامل: جستجو بر اساس شماره پرونده ،  نام خانوادگی ،…

 • بررسی ویژگیهای شخصیتی و قضاوت اخلاقی و تاثیر آن در ارتکاب به جرم در بین زندانیان شهرستان خوی

  بررسی ویژگیهای شخصیتی و قضاوت اخلاقی و تاثیر آن در ارتکاب به جرم در بین زندانیان شهرستان خوی دانلود فایل بررسی ویژگیهای شخصیتی و قضاوت اخلاقی و تاثیر آن در ارتکاب به جرم در بین زندانیان شهرستان خوی مقدمه یکی…

 • مشکلات بخش بودجه بندی بر مبنای صفر در ایران وجهان

  مشکلات بخش بودجه بندی بر مبنای صفر در ایران وجهان دانلود فایل بخشهایی از متن: مشكلات تمركز و عدم تمركز ساختار بودجه ریزی در ایران دارای مشكلات و ایرادات اساسی است. بسیاری از كارشناسان روند تهیه، تدوین، تصویب و اجرای…

 • ترجمه مقاله صف بندی موازی برنامه نویسی DNA

  ترجمه مقاله صف بندی موازی برنامه نویسی DNA دانلود فایل ترجمه طلایی مقاله صف بندی موازی برنامه نویسی DNA صف بندی موازی برنامه نویسی DNAچکیده-در این مقاله ما یک الگوریتم موازی جدید پیشنهاد می کنیم که صف بندی بهینه رشته…

 • پایان نامه بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای

  پایان نامه بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای دانلود فایل بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای فهرست فصل اول ۱ـ مقدمه………………………………………………………………………………………. ۱ ۲ـ تاریخچه کشت مخلوط در جهان و ایران…

 • پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای استان اردبیل

  پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای استان اردبیل دانلود فایل پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای استان اردبیل چکیده: این پژوهش درصدد بررسی و شناخت علل و عوامل موثر بر بروز یا شدت وقوع…

 • گزارش کارآموزی عمران-گرگان

  دانلود گزارش کارآموزی عمرانگرگان,عمران,کاراموزی عمرانگرگان,کارورزی عمرانگرگان,گرگان,گزارش کارآموزی عمران-گرگان,گزارش کاراموزی عمرانگرگان دانلود فایل گزارش کارآموزی عمران-گرگان در 36 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب     عنوان                                                                                                            صفحه 1-  مقدمه .....................................................................................................................................2 2-  فهرست ..................................................................................................................................4 3- تاریخچه سازمان سماء .............................................................................................................7 4- نوع خدمات…

 • موبایل سیگنالینگ

  موبایل سیگنالینگ دانلود فایل موبایل سیگنالینگ استفاده روز افزون از شبكه های موبایل و افزایش تعداد كاربران در یك ناحیه محدود سبب شده است كه ترافیك سیگنالینگ به طور چشمگیری افزایش یابد . از طرفی وجود مشتركیتی با قابلیت تحرك…

 • پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

  پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین دانلود فایل پایان نامه  مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین پایان نامه مقایسه…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قایق فایبر گلاس

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قایق فایبر گلاس,پروژه کارافرینی کارگاه تولید قایق فایبر گلاس,توجیه اقتصادی کارگاه تولید قایق فایبر گلاس,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید قایق فایبر گلاس,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید قایق فایبر گلاس,طرح توجیه فنی کارگاه تولید قایق فایبر گلاس,طرح توجیهی کارگاه…

 • دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

  دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 دانلود فایل عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار…

 • تحقیق انواع محصولات ساندویچ پانل و مشخصات فنی آن

  تحقیق انواع محصولات ساندویچ پانل و مشخصات فنی آن دانلود فایل تحقیق انواع محصولات ساندویچ پانل و مشخصات فنی آن چکیده: گروه صنعتی آمیكو تولید كننده انواع دیوارهای پیش ساخته و سقف های  (sandwich panel) میباشد. خط تولید كارخانجات  جهت…

 • گزارش كارآموزی اداره ثبت اسناد و املاك

  ثبت اسناد و املاك,كارآموزی اداره ثبت اسناد,گزارش كارآموزی,گزارش كارآموزی اداره ثبت اسناد و املاك دانلود فایل گزارش كارآموزی اداره ثبت اسناد و املاك مقدمه مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“…

 • نرم افزار

  نرم افزار دانلود فایل نرم افزار نرم‌افزار چیست نرم افزار، مجموعه ای از برنامه های رایانه ای، رویه ها و مستندات است که انجام کارهای مختلف بر روی یک سیستم رایانه ای را بر عهده دارد. عبارت "نرم افزار" برای…

 • نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

  توسعه اقتصادی,مالیات,نقش مالیات بر توسعه اقتصادی دانلود فایل نقش مالیات بر توسعه اقتصادی .تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و…

 • دانلود مقاله برق

  دانلود مقاله برق دانلود فایل دانلود مقاله برق بخشهایی از متن:اگرچه که الکتریسته به عنوان نتیجه واکنش شیمیایی ای که در یک پیل الکترولیک از زمانی که الساندرو ولتا در سال1800م این آزمایش را انجام داد، شناخته می شده است،…

 • مقاله آینده دیجیتال چاپ

  آینده دیجیتال چاپ,پایان نامه آینده دیجیتال چاپ,پروژه آینده دیجیتال چاپ,تحقیق آینده دیجیتال چاپ,مقاله آینده دیجیتال چاپ دانلود فایل مقاله آینده دیجیتال چاپ قسمتی از متن: مقدمه تغییرات تكنولوژیك اصلی‌ترین عامل تغییر در ساختار صنعت چاپ است. این تغییرات بر نیروهای…