پایان نامه ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملكرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه سازمان بازرسی کل کشور

پایان نامه ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملكرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه سازمان بازرسی کل کشور

دانلود فایل

پایان نامه ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملكرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه سازمان بازرسی کل کشور چکیده مطالعات انجام شده در مورد استراتژی­های مربوط به ارزیابی عملکرد، نشان می­دهد که الگوی جامع ارزیابی عملکرد برای سازمان­های نظارتی در ایران وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی انواع استراتژی­های ارزیابی عملكرد برای سازمان­های نظارتی جمهوری اسلامی ایران است. در این تحقیق از روش تحقیق تلفیقی استفاده شد. بنابراین از روش تئوری مبنایی در مرحله کیفی و پس از آن برای تایید یافته ها از روش معادلات ساختاری بهره گرفته شد. در مرحله کیفی پژوهش با توجه به گونه های استراتژی ارزیابی عملکرد سازمانی به دست آمده(انسان محور، فرآیند محور، نتیجه محور و بستر محور) در قسمت استراتژی ها(کد گذاری محوری)، چندین گزاره نظری در این زمینه ارائه شد. پس از فرضیه سازی بر اساس تئوری ارائه شده، نوبت به آزمون فرضیات مورد نظر در جامعه مورد بررسی بود. ابتدا به منظور تایید و نهایی سازی مدل مفهومی تحقیق حاصل از روش تئوری بنیادی قبل از اجرای آن به صورت پیمایش به تحلیل عاملی تاییدی مدل های اندازه گیری پرداخته و سپس به منظور بررسی روابط میان متغیرها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده ‌گردید. در فاز كیفی مهمترین یافته ارائه الگویی جامع برای تعیین استراتژی های ارزیابی عملکرد می باشد كه از دل داده های استخراج شده از مصاحبه های عمیق بدست آمد. این الگو، گونه های مختلف استراتژی ارزیابی عملکرد در سازمانهای نظارتی را تشریح می نماید. در فاز كمی، با توجه به آزمون فرض های انجام شده، تمامی مدلهای اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد مناسب تشخیص داده شدند. همچنین ضرایب همبستگی بین تمامی استراتژی های ارزیابی عملکرد اعم از استراتژی ارزیابی عملکرد انسان محور، فرایند محور، نتیجه محور و بستر محور و عملکرد سازمانی در سطح اطمینان 99 درصد معنادار به دست آمده اند.  مقدمه امروزه همه سازمانها – اعم از دولتی و خصوصی- برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی دنیای کنونی به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرایند و منابع انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان های کارا فقط به جمع آوری و تحلیل داده ها بسنده نمی کنند، بلکه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژی ها استفاده می کنند. بنابراین، بررسی نتایج ارزیابی عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و به طور منظم و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاه های اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمان ها و کارایی و اثربخشی دولت می شود و در بخش غیر دولتی نیز سبب ارتقای مدیریت منابع، رضایت مشتری، توسعه ملی، ایجاد قابلیت های جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکت ها و موسسات می شود.به بیانی دیگر ارزیابی عملکرد، چراغ نشان دهنده راه است. بخشی از متن علل انتخاب سازمانهای نظارتی به عنوان دامنة سازمانی عام پژوهش و  اهمیت موضوع پژوهش در ارتباط با آنان سابقه کار در سازمان بازرسی کل کشور و به طور مشخص، در بازبینی فعالیت­های بخش بازرگانی و اقتصادی کشور، این مطلب را به گونه­ای عینی اثبات نموده که انجام ارزیابی های دارای معیارهای نامشخص، استفاده از الگوهای مختلف برای ارزیابی عملکرد سازمان، ناپایدار بودن و عدم ثبات الگوهای ارزیابی و … ، نه تنها ما را از مزایای سیستم های معتبر و مفید ارزیابی محروم ساخته است، بلکه هزینه های سنگینی مانند تزلزل در مدیریت، نگرانی­ها و فشارهای روانی فراوان بر مدیران برای اتخاذ هر تصمیم، توجه به ابعاد غیرمهم و فاقد ضرورت عملکردی، عدم تمایل مدیران برجسته بخش خصوصی به فعالیت در بخش دولتی و … را نیز بر کشور تحمیل می کند. حتی در حالت استفاده از الگوهای موفق و استاندارد ارزیابی عملکرد نیز شاهد هستیم که این الگوها، صرفا به صورت ترجمه­ای و بدون اعمال هیچ گونه تعدیل و تطبیق نسبت به شرایط فرهنگی جامعه مورد استفاده به کارگرفته می شوند. این در حالی است که اغلب صاحب نظران مدیریت نسبت به این نکته اذعان دارند، که مدل ها و تئوری­های علوم انسانی و اجتماعی، مبتنی بر فرهنگ هستند و کاربرد آنها بدون رعایت و لحاظ کردن مفروضات بنیادین فرهنگ مبدأ، فاقد وجاهت علمی است.  فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه. 2 1-2 بیان مساله. 2 1-3 دامنه پژوهش… 4 1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش در این دامنه‌ها 4 1-5 اهمیت و ضرورت پژوهش در دامنة موضوعی.. 4 1-6 اهداف تحقیق.. 9 1-7 فرضیه‌ها یا سؤالات اصلی تحقیق.. 9 1-8 روش‌شناسی: 10 1-8-1 روش تحقیق تلفیقی.. 10 1-9  روش جمع آوری اطلاعات.. 11 1-10 جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه: 12 1-11روش تجزیه و تحلیل دادهها 12 1-12 تعریف واژه‌‌ها و اصطلاحات تخصصی.. 14 فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق بخش اول: ارزیابی عملکرد 2-1 ارزیابی عملکرد. 20 2-2 تعریف مفاهیم. 20 2-3 ارتباط مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد. 23 2-4 جایگاه فرایند ارزیابی عملکرد در حیطه وظایف مدیریت عملکرد. 24 2-5 تاریخچه ارزیابی عملکرد. 26 2-5-1 تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان.. 26 2-5-2 تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران.. 28 2-6 سیستم ارزیابی عملکرد و محیط آن. 29 2-7 رویکردهای ارزیابی عملکرد. 31 2-7-1 سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی… 31 2-7-2 سیستم های اندازه گیری عملکرد نوین… 32 2-7-3 مقایسه دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد. 33 2-8 اندازهگیری عملکرد. 34 2-9 شاخصهای عملکرد. 34 2-10 مزایای اندازه گیری عملکرد. 37 2-11 آیا ما به اندازهگیری نیاز داریم؟ 38 2-12 اساس سیستمهای اندازهگیری عملکرد چیست؟ 38 بخش دوم: سیستمهای ارزیابی عملکرد 2-2 مقدمه. 40 2-2-1 اجزای سیستم 40 2-2-2 شاخصهای عملکرد مجزا 41 2-2-2-1شاخصهای عملکرد در ارتباط با کیفیت…. 41 2-2-2-2شاخصهای عملکرد در ارتباط با زمان.. 41 2-2-2-3شاخص های عملکرد در ارتباط با هزینه. 42 2-2-2-4شاخص های عملکرد در ارتباط با انعطاف پذیری… 43 2-2-3 سیستم ارزیابی عملکرد به عنوان یک موجودیت.. 45 2-2-4 سیستم اندازهگیری عملکرد AMBITE.. 47 2-2-5 فرآیند الگوسازی.. 50 2-2-6 سیستم اندازهگیری عملکرد ECOGRAI 51 2-2-7 سیستم اندازهگیری عملکرد ENAPS. 52 2-2-8 منشور عملکرد 53 2-2-8-1سهامداران           55 2-2-9 سیستم اندازهگیری عملکرد پرسش نامه عملکرد 57 بخش سوم: مدیریت عملکرد 2-3 مقدمه. 58 2-3-1 اساس مدیریت عملکرد. 58 2-3-2 پیشینه علمی مدیریت عملکرد. 59 2-3-3 رویکردهای نوین در مدیریت عملکرد سازمان. 59 2-3-3-1چارچوب مدیریت عملکرد HPMF 59 2-3-3-2سیستم ارزیابی عملکرد سازمانی (OPAS) 61 2-3-3-4رویکرد مدیریت عملکرد ORISE.. 63 بخش چهارم: معرفی مدل­های ارزیابی عملکرد 2-4-1 مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت 64 2-4-1 -1 مفاهیم اساسی برتری… 64 2-4-1-2چارچوب مدل 65 2-4-1-3ساختار مدل      66 2-4-2 مدل ارزیابی متوازن (BSC) . 67 2-4-2-1نیاز به مدل        67 2-4-2-2توسعه مدل          67 2-4-2-3وجوه مدل BSC  69 2-4-3 مدل کاهش استراتژیک هزینهها و بهبود عملکرد (SCR&PI) .. 69 2-4-3-1نیاز به مدل        69 2-4-3-2کاهش استراتژیک هزینه ها چیست؟. 70 2-4-3-3مدل مفهومی کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد. 72 2-4-4 مدل شناخت برتری سازمانی.. 75 2-4-4-1تعاریف مدل     76 2-4-4-2موارد کاربرد مدل CED… 76 2-4-4-3مدل شناخت      77 بخش پنجم: شناخت و بهبود عملکرد در بخش دولتی 2-5-1 درک بهره وری و عملکرد در بخش دولتی… 80 2-5-2 بهبود عملکرد به عنوان مفهومی جامع و فراگیر. 81 2-5-3 تمرکز بیشتر بر عوامل نا ملموس: بهبود بهره وری از طریق افراد. 85 بخش ششم: پیشینه نظری تحقیق 2-6 پیشینه نظری تحقیق: 109 2-6-1 ارائه مدلی برای ارزیابی وضعیت عملکرد ستاد تعزیرات گندم، آرد و نان در استانهای کشور 109 2-6-2 طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور 109 2-6-3 بررسی وضعیت پرداخت حقوق و مزایا و طراحی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان سازمان برنامه و بودجه. 110 2-6-4 بررسی رابطه بین نسبت توبین و معیار سود هر سهم (EPS) و ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 110 2-6-5 طراحی و تعیین الگوی ارزیابی عملکرد مدیران عامل (شرکتهای تابع سازمان صنایع و معادن بنیاد جانبازان و مستضعفان) 111 2-6-6 ارزیابی عملکرد حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس… 112 2-6-7 طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملكرد مدیر در سازمانهای تولیدی – رویكرد تلحیل پوششی داده‌ها DEA. 112 2-6-8 ارائه روشی برای ارزیابی عملكردی معماری سازمان با استفاده از روش كارت امتیازی متوازن. 113 2-6-9 ارزیابی عملكرد زنجیره تامین با رویكرد FMADM (موردكاوی: شركتهای عمل‌آوری آبزیان دریایی در استان بوشهر) 114 2-6-10 ارایه مدلی برای بررسی تأثیر بلوغ فناوری اطلاعات بر عملكرد سازمان با در نظر گرفتن بلوغ رابطه ای… 115 2-6-12 بررسی عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست بعد از انقلاب اسلامی وبرنامه ریزی جهت برنامه های آتی… 116 2-6-13  بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه‌های فكری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری). 117 2-6-14 ارزیابی عملكرد سازمانی با استفاده از رویكردBSC و ارائه راهكارهای بهبود عملكرد(مطالعه موردی شركت سوشیانت). 118 بخش هفتم: چالش هماهنگی 2-7 مقدمه. 121 2-7-1 مفهوم هماهنگی… 121 2-7-2 انواع مدل های هماهنگی.. 123 2-7-2-1مدل‌ عقلایی   123 2-7-2-2مدل‌ طبیعی        125 2-7-2-3مدل‌ تركیبی        127 2-7-2-3-1  نظریه چشم‌انداز1. 127 2-7-2-4تركیب نقاط مرجع استراتژیك در مدل تعاملی رقابتی.. 135 2-7-3 مبانی فلسفی نظریه ی نقاط مرجع استراتژیک… 137 2-7-4 مبانی منطقی نظریه ی نقاط مرجع استراتژیك… 138 2-7-5 جمع‌بندی سه دیدگاه در ماتریس نقاط مرجع استراتژیك… 143 2-7-6 مقایسه دسته‌بندی هال، اسکات و مورگان.. 144 بخش هشتم: گونه‌های استراتژی ارزیابی عملکرد سازمان 2-8 مقدمه. 148 2-8-1 الگوهای ارزیابی عملكرد. 148 2-8-1-1الگوی ارزیابی ارزش‎های رقابتی(رابینز) 148 2-8-1-2الگوی ارزیابی  بالدریچ. 149 2-8-1-3الگوی ارزیابی متوازن (کاپلان- نورتون) 150 2-8-1-3الگوهای ارزیابی عملکرد سایمونز. 153 بخش نهم: معرفی جامعه آماری 2-9 معرفی جامعه آماری… 157 2-9-1 انواع دستگاههای نظارتی قوای سه‌گانه درجمهوری اسلامی ایران.. 157 2-9-1-1 ارگانهای نظارتی وابسته به قوه مقننه: 157 2-9-1-1-1‌ دیوان محاسبات کشور: 157 2-9-1-1-2 ‌کمیسیون اصل 90 قانون اساسی: 158 2-9-1-2 ارگانهای نظارتی وابسته به قوه مجریه: 160 2-9-1-2-1 وزارت اطلاعات: 161 2-9-1-2-2  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی: 161 2-9-1-2-3 وزارت امور اقتصادی و دارایی: 162 2-9-1-3 ارگانهای نظارتی وابسته به قوه قضاییه: 163 2-9-1-3-1  سازمان بازرسی کل کشور: 163 2-9-1-3-2  دیوان عدالت اداری: 164 ‌ 2-9-1-3-3دیوانعالی کشور: 165 2-9-1-3-4 قضات محاکم: 166 2-9-1-4تاریخچه سازمان بازرسی کل.. 167 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1 مقدمه. 172 3-2 نوع تحقیق        172 3-3 استراتژی پژوهش در فاز اول(کیفی). 173 3 -4مراحل روش‌شناسی نظریه‌ی بنیادی… 174 3-4-1 طرح تحقیق      175 3-4-2 جمع‌آوری و مرتب کردن داده ها 176 3-4-3 مرحله‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها 176 3-4-4 ارائه نظریه و مقایسه با ادبیات… 179 3-5 نمونه تحقیق(حجم و روش نمونه گیری). 180 3-6 روایی تحقیق (كیفی). 181 3-7 روش اجرای پژوهش در فاز دوم(کمّی: پیمایش). 182 3-8 سوالات و فرضیات… 183 3-8-1 فرضیات تحقیق   183 3-9 جامعه و نمونه آماری(فاز کمی). 183 3-10 روش جمع آوری اطلاعات(فاز کمّی). 184 3-10-1روایی(اعتبار) ابزارسنجش… 187 3-10-2پایایی ابزار سنجش… 188 3-11 قلمرو تحقیق     189 3-11-1قلمرو مکانی تحقیق : 189 3-11-2 قلمرو زمانی:      189 3-11-3 قلمرو موضوعی تحقیق : 189 3-12 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در فاز کمی… 189 3-12-1 ضریب همبستگی   190 3-12-2 تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن… 190 3-12-3 مدل معادلات ساختاری… 190 3-12-4 ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر. 191 3-12-5 مراحل مدل معادلات ساختاری… 191 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه فصل… 198 4-1-1 مقدمه   200 4-1-2 نمونه تحقیق     200 4-1-3 مراحل تجزیه و تحلیل اطلاعات… 200 4-1-3-1 گام اول: كدگذاری باز. 201 4-1-3-2. گام دوم: كدگذاری محوری… 213 4-1-3-2-1مقوله محوری        213 4-1-3-2-2شرایط علّی            214 4-1-3-2-3زمینه یا بستر حاكم.. 215 4-1-3-2-4شرایط مداخله‌گر  215 4-1-3-2-5استراتژیها، كنش / كنش متقابل… 216 4-1-3-2-6پیامدها و نتایج    217 4-1-3-3 گام سوم: مرحله كدگذاری انتخابی (نظریه‌پردازی). 218 4-1-3-4 مقایسه تئوری ارائه شده با ادبیات موضوع.. 219 4-1-3-4-1شرایط علّی: رویکرد ارزیابی… 221 4-1-3-4-2مقوله محوری: ارزیابی عملکرد. 224 4-1-3-4-2-1 شاخصهای عملکرد در ارتباط با کیفیت…. 225 4-1-3-4-2 -2 شاخصهای عملکرد در ارتباط با زمان.. 225 4-1-3-4-2-3شاخص های عملکرد در ارتباط با هزینه. 226 4-1-3-4-2-4 شاخص های عملکرد در ارتباط با انعطاف پذیری… 227 4-1-3-4-3زمینه (بستر حاكم): بستر ارزیابی… 228 4-1-3-4-4شرایط مداخله‌گر: عوامل سازمانی… 229 4-1-3-4-5استراتژیها: استراتژی(الگو) های ارزیابی… 229 4-1-3-4-6پیامدها: کارآیی و اثربخشی… 235 4-1-4 جمع‌بندی و ارائه الگو. 236 4-2-1 مقدمه    240 4-2-2 آمار توصیفی     241 4-2-2-1 جنسیت.. 241 4-2-2-2 سطح تحصیلات.. 242 4-2-2-3 سابقه کار 243 4-2-3 مدلسازی معادلات ساختاری(تحلیل عاملی تاییدی). 244 4-2-3-1مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد انسان محور با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی… 244 4-2مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد فرآیند محور با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی… 246 4-2-3-3-مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد نتیجه محور با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی… 248 4-3-2-4 مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد بستر محور با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی… 249 4-2-3-5مدل اندازه گیری عملکرد سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی… 250 4-2-4 آزمون فرضیه های تحقیق… 252 4-2-5 آزمون تحلیل واریانس فریدمن… 255 4-2-5-1 آزمون فرضیه: 255 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق 5-1 مقدمه: 258 5-2 مروری بر طرح پژوهش….. 258 5-3 تجزیه و تحلیل اطلاعات… 259 5-3-1 تجزیه و تحلیل اطلاعات در فاز کیفی… 259 5-3-2 تجزیه و تحلیل اطلاعات در فاز کمّی… 262 5-3-2-1 آزمون فرضیه های تحقیق… 263 5-4 ارتباط استراتژی های ارزیابی عملکرد با عملکرد کل سازمان و سایر نقش های منابع انسانی… 264 5-5 ارتباط استراتژی های ارزیابی عملکرد کارکنان با استراتژی های بالادستی بر اساس نگرش ترکیبی… 268 5-5-1 نگرش نظری به رابطه بین استراتژی‌ارزیابی عملکرد منابع انسانی و عملكرد سازمان.. 268 5-5-2 نگرش تجربی به رابطه بین استراتژی‌ ارزیابی عملکرد منابع انسانی و عملكرد سازمان.. 269 5-5-3 هماهنگی درونی و بیرونی زیرسیستم ارزیابی عملكرد. 269 5-5-4 رابطة بین استراتژی ارزیابی عملکرد و استراتژی سازمان.. 269 5-5-5 تناسب استراتژی های ارزیابی عملکرد با فرهنگ سازمان.. 270 5-5-6 راهبردهای ارزیابی عملکرد سازمان.. 271 5-5-6-1 روش مبتنی بر فرآیندهای درونی… 271 5-5-6-2 روش مبتنی بر رقابت…. 271 5-5-6-3 روش مبتنی بر تامین منابع.. 271 5-5-6-4 روش مبتنی بر تامین هدف (روش مبتنی بر تامین رضایت ذی نفعان). 271 5-6 سازگاری الگوی پیشنهادی پژوهش  با مبانی فلسفی تئوری‌های مدیریت…. 273 5-7یافته های این تحقیق… 274 5-8 محدویت های تحقیق… 275 5-9 پیشنهادات  تحقیق حاضر. 275 5-10 نتیجه گیری     276 5-11 چالشهای پیاده سازی الگوی پیشنهادی… 276 5-12 بحثهای آینده در باب ارزیابی عملکرد در بخش دولتی… 279 منابع و مأخذ. 281

 • مقاله نقش مسكن در جامعه امروزی

  مقاله نقش مسكن در جامعه امروزی دانلود فایل مقاله نقش مسكن در جامعه امروزی چكیده[1] مسكن در میان نیازهای مختلف انسان یكی از عوامل تعیین كننده و زندگی او می‌باشد و كمیت و كیفیت و شرایط مكانی آن با روح…

 • تحقیق کلی در مورد گل رز

  تحقیق کلی در مورد گل رز دانلود فایل بخشهایی از متن: گل رز بعنوان ملكه گلها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. در آن موقع استفاده های داروئی آن بیشتر مورد توجه بوده ولی بتدریج كشت و…

 • بررسی گیاه گندم به صورت لاتین

  بررسی گیاه گندم به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Wheat, is the name given to several plants in the genus Triticum including…

 • پروژه شبکه و نیروگاه های فشار قوی

  پروژه شبکه و نیروگاه های فشار قوی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه شبکه و نیروگاه های فشار قوی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه شبکه و نیروگاه…

 • ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ، ﭼﺎﭘﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠوهای ﻓﻠﮑﺴﯽ

  ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ، ﭼﺎﭘﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠوهای ﻓﻠﮑﺴﯽ دانلود فایل ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ، ﭼﺎﭘﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠوهای ﻓﻠﮑﺴﯽ ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ،ﭼﺎﭘﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮهای ﻓﻠﮑﺴﯽ اهﺪاف ﻃﺮح: ١- اﻳﺠ ﺎد اﺷ ﺘﻐﺎل و از ﺑ ﻴﻦ ﺑ ﺮ دن ﺧﻠ ﻊ…

 • پژوهش بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور

  پایان نامه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,پروژه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,پژوهش بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,تحقیق بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,روانی,سلامت,مقاله بررسی…

 • مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم

  مقاله انواع و عوامل جرم,مقاله جرم شناسی,مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم دانلود فایل عنوان مطالب اصلی: جرم شناسی اول: جرائم قدیمی و صنعتی : دوم:جرائم  اعتباری و موردی: اشكال مختلف جرم : مراحل مختلف جرم(عوامل اساسی…

 • پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته مدیریت بازرگانی در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر سال 91) + منبع طرح سوال

  پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت,پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته مدیریت بازرگانی در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر سال 91) + منبع طرح سوال,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروژه,دانلود پروژه پای,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,در…

 • پروژه کارآفرینی بهره برداری معدن سنگ آهن

  آهن,بهره برداری,پروژه کارآفرینی بهره برداری معدن سنگ آهن,پروژه کارافرینی بهره برداری معدن سنگ آهن,توجیه اقتصادی بهره برداری معدن سنگ آهن,دانلود پروژه بهره برداری معدن سنگ آهن,دانلود کارآفرینی بهره برداری معدن سنگ آهن,سنگ,طرح توجیه فنی بهره برداری معدن سنگ آهن,طرح توجیهی…

 • اختلالات ناشی از ازدیاد حساسیت

  اختلالات ناشی از ازدیاد حساسیت,پاورپوینت اختلالات ناشی از ازدیاد حساسیت,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت اختلالات ناشی از ازدیاد حساسیت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل اختلالات…

 • دانلود پاورپوینت قیمت اوراق بهادار( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)

  انواع بازارهای کارا,اوراق بهادار با درآمد ثابت,اوراق بهادار با درآمد متغیر,دانلود پاورپوینت قیمت اوراق بهادار( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل),فرضیه بازار كارا,قیمتها و ارزش فعلی,محاسبه قیمت سهام در مواقعی كه سود سهام با نرخ ثابت رشد می كند(الگوی…

 • پاورپوینت معماری صخره ای

  پاورپوینت معماری صخره ای دانلود فایل پاورپوینت معماری صخره ای دانلود پاورپوینت معماری صخره ایشامل 2 پاورپوینت 15 و 39 اسلایدی گزیده ای از مطالب اسلایدها : معماری صخره ای، حاكی از صحنه های مبارزه و جدال انسان با طبیعت…

 • بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه و پروژه پایانی بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با…

 • دانلود مقاله ترجمه شده سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS) به همراه متن انگلیسی

  پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد دانلود مقاله ترجمه شده سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS) به همراه متن انگلیسی,خرید مقاله دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله ترجمه شده سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS) به همراه متن انگلیسی,دانلود مقاله در مورد دانلود مقاله ترجمه شده ده فایده…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد

  بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد,پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد,پروژه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی…

 • مقاله فراهویت در معماری

  مقاله فراهویت در معماری دانلود فایل مقاله فراهویت در معماری  در 8 صفحه با فورمت Word  همان‌طور كه میدانید تحقیق ما درباره فراهویت در معماری است. و این  فراهویت نه رسیدن به همه هویتهای مشترك میان انسانها بلكه پاسخگویی به…

 • پایان نامه اهداف بعثت پیامبران و پیامبر اکرم

  پایان نامه اهداف بعثت پیامبران و پیامبر اکرم دانلود فایل [1]

 • حاملگی و تشخیص آن

  حاملگی و تشخیص آن دانلود فایل حاملگی و تشخیص آن زایمان در چشم اندازی وسیع اهداف طب مامایی علل شایع مرگ و میر مادران مروری بر عمل تولید مثل در زنان شكل گیری حاملگی – سیستم ارتباطی جنین و مادر…

 • پرسشنامه طراحی مکعب های کهس

  پرسشنامه طراحی مکعب های کهس دانلود فایل پرسشنامه طراحی مکعب های کهس توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع : نوع فایل…

 • گزارش کارآموزی در هواپیمایی

  دانلود گزارش کارآموزی در هواپیمایی,کاراموزی در هواپیمایی,کارورزی در هواپیمایی,گزارش کارآموزی در هواپیمایی,گزارش کاراموزی در هواپیمایی دانلود فایل گزارش کارآموزی در هواپیمایی در 36 صفحه ورد قابل ویرایش معرفی سازمان شركت فرودگاههای كشور به موجب مصوبه شورایعالی اداری در تاریخ 25/12/1370…

 • مقاله ترمزهای ضد قفل

  مقاله ترمزهای ضد قفل دانلود فایل مقاله ترمزهای ضد قفل نگه داشتن  ناگهانی یک اتومبیل در جاده ی لغزنده می تواند بسیار خطرناک باشد.ترمزهای ضد قفل خطر های این واقعه ی ترسناک را کاهش می دهد.در واقع روی سطوح لغزنده …

 • پرسشنامه استرس دوران دانشجویی

  پرسشنامه استرس دوران دانشجویی دانلود فایل پرسشنامه استرس دوران دانشجویی منبع Gadzella, B. M. & Baloglu, M. (2001). Confirmatory Factor Analysis and Internal Consistency of Student-Life Stress Inventory. Journal of Instructional Psychology,28, 84-94. Misra, R. & Castillo, L. (2004). Academic…

 • مقاله حقایق در مورد گسب

  مقاله حقایق در مورد گسب دانلود فایل مقاله حقایق در مورد گسب در سال 1984 هیئت استانداردهای سود دولت (گسب ) بر طبق شالوده سود مالی(فاف) تشكیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت…

 • تحقیق آنتی اکسیدان 7 ( Anti oxidant )

  تحقیق آنتی اکسیدان 7 ( Anti oxidant ) دانلود فایل تحقیق آنتی اکسیدان 7 ( Anti oxidant ) چکیده: Antioxidant Status of Vegetarians While physicists since Einstein have been struggling to piece together a Grand Unified Theory to explain the…

 • مقاله فلسفه تنظیم خانواده

  مقاله فلسفه تنظیم خانواده دانلود فایل فلسفه تنظیم خانواده نجات نسل آینده از غرق شدن در اقیانوس آدمهای بی غذا , بی مدرسه, بی خانه, بی كار و بی هدف است روزانه 910 هزار نوزاد در دنیا متولد می شود…

 • پروژه ایجاد وب‌سرور Host

  پایان نامه ایجاد وب‌سرور Host,پروژه ایجاد وب‌سرور Host,پژوهش ایجاد وب‌سرور Host,تحقیق ایجاد وب‌سرور Host,دانلود ایجاد وب‌سرور Host,مقاله ایجاد وب‌سرور Host دانلود فایل tux-ist@redhat.com

 • عوامل موثر در پیشرفت و تعالی همه جانبه

  پیشرفت و تعالی همه جانبه,عوامل موثر در پیشرفت,عوامل موثر در پیشرفت و تعالی همه جانبه,عوامل موثر در پیشرفت و تعالی همه جانبه 23 ص دانلود فایل عوامل موثر در پیشرفت و تعالی همه جانبه 23 ص فهرست: چکیده.......................................................................................................1 مقدمه.......................................................................................................2 رعایت…

 • تغذیه اسلامی

  تغذیه اسلامی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق تغذیه اسلامی,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل فهرست: مقدمه                                                                                             4 آب                                                                                                 9 نمک دریا                                                                                         12 بازیابی سلامتی بامس                                                                           13…

 • تحقیق بمب ها و نیروگاه های هسته ای چگونه کار میکنند؟

  اتم,بمب,بمب اتم چگونه کار میکند,بمب اتمی,بمب هسته ای چیست,تحقیق بمب ها و نیروگاه های هسته ای چگونه کار میکنند؟,نحوه ی کار بمب های اتمی و هسته ای دانلود فایل نیروگاههای هسته ای وبمب های هسته ای چگونه كار میكنند؟ این…

 • گزارش کار های آز مدار الکتریکی

  گزارش کار های آز مدار الکتریکی دانلود فایل گزارش کار های آز مدار الکتریکی 9 فایل ورد = 9 گزارش کار 

 • پایان نامه طراحی گیربكس های سه سرعته و نوشتن برنامه ای جامع جهت انجام مراحل متنوع طراحی

  پایان نامه طراحی گیربكس های سه سرعته و نوشتن برنامه ای جامع جهت انجام مراحل متنوع طراحی دانلود فایل پایان نامه طراحی گیربكس های سه سرعته و نوشتن برنامه ای جامع جهت انجام مراحل متنوع طراحی مقدمه در شروع بهتر…

 • دانلود پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش(فصل سیزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان هدایت از طریق انگیزش,دانلود پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش(فصل سیزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),مفروضات نظریه y,نحوه شکل گیری رفتار انسان,نظریه پردازی در مورد انگیزش,نظریه…

 • مقاله ایزولاسیون حرارتی

  مقاله ایزولاسیون حرارتی دانلود فایل مقاله ایزولاسیون حرارتی قسمتهایی از متن مقاله: مقدمه: امروزه ارتقای سطح توقعات عمومی در قبال بهبود شرایط زندگی و بهره گیری از فناوری در این راستا ، بكار گیری انرژی و بنابر این سرمایه گذاری…

 • پاورپوینت تصفیه فاضلاب: مواد ضد عفونی کننده و مدیریت لجن

  Wastewater Treatment Disinfection and Sludge Management,پاورپوینت تصفیه فاضلاب: مواد ضد عفونی کننده و مدیریت لجن,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب مواد ضد عفونی کننده و مدیریت لجن,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود…

 • پاورپوینت گل گندم خاردار

  پاورپوینت گل گندم خاردار دانلود فایل پاورپوینت گل گندم خاردار گل گندم خاردار Centaurea solstitialis not available گیاهی است یكساله یا دائمی به ارتفاع30 تا 60 سانتی متر كه توسط بذر تكثیر می شود. دارای ساقه های راست، از محل…