پایان نامه ارائه مدل مکانیابی ایستگاه در سیستم حمل و نقل ریلی سریع

پایان نامه ارائه مدل مکانیابی ایستگاه در سیستم حمل و نقل ریلی سریع

دانلود فایل

پایان نامه ارائه مدل مکانیابی ایستگاه در سیستم حمل و نقل ریلی سریع مقدمه : صنعت حمل و نقل یکی از عناصر اصلی در توسعه اقتـصادی هـر کـشور بـه شـمار مـی رود  و از مهمترین زیر ساخت های هر جامعه محسوب  می گردد . در مورد کـشور ایـران ، بـدلایل مختلـف از جمله نیاز به حجم بالای سرمایه گذاری و عدم توجه به توسعه راه آهن به عنـوان یکـی از اصـلی تـرینگونه های حمل و نقل ، حمـل و نقـل ریلـی بـصورت  مناسـب چـه در بخـش شـهری و چـه در بخـش غیر شهری مورد توجه قرار نگرفته است ، ضمن آنکه بـدلایل بـالا بـودن هزینـه هـای اولیـه راه انـدازی سیستم های ریلی و عدم توجه به مزایای بهره برداری از این سیستم ها ، حمـل و نقـل ریلـی در بـسیاریموارد غیر اقتصادی معرفی شده و در این خصوص برنامه ریزی مناسبی در کشور انجام نشده است .  نکات مهم در مدلسازی سیستم های حمل و نقل : تحلیلگر بایستی علی رغم آشـنا بـودن بـا سیـستم هـای حمـل و نقلـی ، عملکـرد و تـاثیرات آنهـا ،توانمندی درک و تحلیل آنها را نیز داشته باشد . سیستم ، عملکرد و یا مساله ای که مورد تحلیل قرار می گیرد بایستی بگونه ای تعریف شود کـه دربرگیرنده اهداف سیستم باشد . نسبت بی ن اجزا و عملکرد سیستم مشخص شود و جزء ابتدایی ترین مراحل مدلـسازی بکـار گرفتـهشود . اهداف و مقاصد مدلسازی باید بگونه ای تعریف شوند که : توسعه ابزار تحلیلی پایدار . مقایسه و ارزیابی مقادیر ویژه . بررسی حساسیت سیستم بمنظور شرایط عملکردی و اجزای خاص .  فهرست چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8 فصل اول  : کلیات 1-1 تعریف کلی مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11 1-2 نیاز به مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 1-3 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 1-4 فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23 1-5 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24  فصل دوم : کاوش در متون 2-1 تاریخچه سیستم های ریلی سریع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………27 2-1-1 تجارب جهانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29 2-1-2 مترو در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31 2-2 مروری بر تحقیقات انجام پذیرفته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….45 2-2-1 بررسی مقالات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46 2-2-2 بررسی تز ها و پروژه  ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48 2-2-3 بررسی کتاب ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50  فصل سوم : روش تحقیق 3-1 موضوعات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52 3-2 فرآیند تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53 3-3 متدولوژی مدلسازی سیستم حمل ونقل…………………………………………………………………………………………………………………………………..54 3-4 پروسه برنامه ریزی حمل ونقل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………63  فصل چهارم : روش جمع آوری اطلاعات 4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69 4-2 الگوی اطلاعات برای اجرای مدل و بررسی فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………70 4-2-1 محاسبه تراکم جمعیت ساکنین سلول ها …………………………………………………………………………………………………………………………70 4-2-2 محاسبه هزینه ساخت و احداث ایستگاه……………………………………………………………………………………………………………………………..73 4-2-3 بودجه تخصیص داده شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74  فصل پنجم : خطوط و شبکه های حمل و نقل ریلی سریع 5-1 بررسی اهداف، اصول و ملاحظات برنامهریزی شبکههای حمل ونقلی……………………………………………………………………………..77 5-1-1 میزان جذب مسافر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77 5-1-2 بررسی میزان کارایی عملکرد  شبکههای حمل ونقلی ……………………………………………………………………………………………………..80 5-1-3 اثر متقابل شبکه حملونقلی و شهر …………………………………………………………………………………………………………………………………….82 5-2 انواع شبکه های حمل ونقلی و خصوصیاتشان ………………………………………………………………………………………………………………………….84 5-2-1 شبکه مدهای  حملونقلی با دسته بندی حریم متفاوت …………………………………………………………………………………………………84 5-2-2 انواع شبکه های حمل ونقل ریلی و خصوصیاتشان ……………………………………………………………………………………………………………86 5-2-2-1 شبکههای حمل ونقلی شعاعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………86 5-2-2-2 شبکههای حمل ونقلی محیطی / شعاعی …………………………………………………………………………………………………………………….88 5-2-2-3 شبکه های حمل ونقلی شبکه ای یا مستطیلی ………………………………………………………………………………………………………………89 5-2-2-4 شبکه های حمل ونقلی همه جانبه …………………………………………………………………………………………………………………………………..92 5-2-3 آنالیز فرم های هندسی شبکه مترو ……………………………………………………………………………………………………………………………………….94 5-2-3-1 دسته بندی معیارها و شاخص های شبکه مترو ……………………………………………………………………………………………………………95 5-2-3-2 ابعاد و شکل شبکه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96 5-2-3-3 توپولوژی شبکه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99 5-2-3-4 تناسب بین شبکه مترو و شهر ………………………………………………………………………………………………………………………………………101 5-2-3-5 معیارهای سرویس ارائه شده و  بهرهبرداری شده …………………………………………………………………………………………………….103 5-2-3-6 انتخاب آیتم های ارزیابی برای تحلیل های خاص …………………………………………………………………………………………………….104  فصل ششم : مکان یابی ایستگاه در سیستم حمل و نقل ریلی سریع 6-1 اهداف موثر در برنامه ریزی مکانیابی ایستگاه ……………………………………………………………………………………………………………………..109 6-2 زمان سفر مسافر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111 6- 2-1دو گزینه قیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111 6-2-2 الگو رفتار مسافران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………113 6-2-3 توزیع یکنواخت مسافر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….119 6-2-4 سوار شدن تجمعی یکنواخت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………123 6-2-5 سوار شدن تجمعی غیر یکنواخت ………………………………………………………………………………………………………………………………………125 6-2-6  توزیع متفاوت مسافر در حالت سوار و پیاده شدن ……………………………………………………………………………………………………..127 6-2-7  بررسی کاربرد تحلیل تئوری در برنامه ریزی مکانیابی ایستگاه ……………………………………………………………………………..127 6-3 سایر اهداف در تعیین جابجایی ایستگاه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….129 6- 3-1سطح پوشش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………129 6-3-2  میزان جذب مسافر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..131 6-3-3  هزینه ایستگاه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………132 6-3-4 ترکیب سفر اتومبیل و سیستم حمل و نقل …………………………………………………………………………………………………………………..133 6-3-5 اهداف و ملزومات محلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………135 6-4 ترکیبی از اهداف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..135 6-5 فواصل متداول بین ایستگاه ها در شبکه های حمل و نقلی ریلی جهان ……………………………………………………………………136 فصل هفتم : ارائه مدل پیشنهادی و حل مساله 7-1  فرموله کردن و صورت بندی مدل ………………………………………………………………………………………………………………………………………….141 7-2  طرح مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………144 7-2-1  محاسبه ضرایب مدل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………145 7-2-2  پاسخ بهینه مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….155  فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..160 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..164 پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….166 منابع و مĤخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….174 چکیده انگلیسی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….179

 • واقعیت- انتـزاع

  واقعیت- انتـزاع دانلود فایل واقعیت- انتـزاع اشاره… مطالب این پایان نامه در بردارنده نكاتی است كه ذهن نگارنده را از زمان آشنایی با هنر مدرن و خصوصاً شاخه و بعد انتزاعی آن، به خود معطوف داشته و رفته رفته دغدغه‌های…

 • کار اموزی درمجتمع کار گاهی دانشگاه ازاد شهر مجلسی

  کار اموزی درمجتمع کار گاهی دانشگاه ازاد شهر مجلسی دانلود فایل کار اموزی درمجتمع کار گاهی  دانشگاه ازاد شهر مجلسی  فهرست عنوان                                                                                         صفحه 1-مقدمه                                                                                      2 2-سیستم شاسی و بدنه و ترمز پژو 405                              3 3-سیستم فرمان هیدرولیكی پژو 405                                           5…

 • بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر

  بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود مقاله بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر ۱۵،۱۸ سال,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کسب درآمد…

 • تحقیق کامل و جامع پیرامون آنتن

  تحقیق کامل و جامع پیرامون آنتن دانلود فایل عنوان                                                                                                              صفحه پیشگفتار                                                                                               1 فصل اول                                                                                                                   3 طرح تحقیق                                                                                                                 3 تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق                                                        4 اهمیت انجام تحقیق                                                                                   6 اهداف كلی تحقیق                                                                                     6 هدف های ویژه …

 • پروژه صفحه اصلی کار عددی پیشرفته و ریاضیات

  پروژه صفحه اصلی کار عددی پیشرفته و ریاضیات,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه صفحه اصلی کار عددی پیشرفته و ریاضیات,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه…

 • سمینار مواد بررسی زیر ساختار خواص کششی کامپوزیت درجا

  سمینار مواد بررسی زیر ساختار خواص کششی کامپوزیت درجا دانلود فایل سمینار مواد بررسی زیر ساختار خواص کششی کامپوزیت درجا

 • پایان نامه بررسی علل اجتماعی گسترش کار خیابانی کودکان در شهر زنجان

  پایان نامه بررسی علل اجتماعی گسترش کار خیابانی کودکان در شهر زنجان دانلود فایل پایان نامه بررسی علل اجتماعی گسترش کار خیابانی کودکان در شهر زنجان مقدمه ﻤﺴﺋﻠﻪ رفع فقر کودکان و حل مشکلات بچه های خیابانی موضوعی است که…

 • مقاله امنیت در سایه حجاب

  مقاله امنیت در سایه حجاب دانلود فایل مقاله امنیت در سایه حجاب  از جمله مباحثی که همواره به عنوان یک موضوع بحث برانگیز و جنجالی، مطرح بوده، ذهن و ضمیر انسان ها و جوامع بشری را به خود معطوف و…

 • بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی با رفتارهای خود مراقبتی و پیامد درمان در بیماران دیابتی

  بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی با رفتارهای خود مراقبتی و پیامد درمان در بیماران دیابتی,پایان نامه کارشناسی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی  بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی با رفتارهای خود مراقبتی و پیامد درمان در بیماران دیابتی *ضمیمه…

 • پروپوزال وروش تحقیق سیستم ارزیابی عملكرد كاركنان

  porposal,ارزیابی عملکرد کارکنان,پرپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال,پروپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال ارزیابی عملکرد کارکنان,پروپوزال وروش تحقیق سیستم ارزیابی عملكرد كاركنان,پورپوزال,تحقیق,دانلود پروپوزال ارزیابی عملکرد کارکنان,دانلود پروپوزال ارشد مدیریت,دانلود پروپوزال فوق لیسانس مدیریت,دانلود پروپوزال مدیریت,روش تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان,منابع و مواخذ ارزیابی عملکرد کارکنان دانلود فایل…

 • پایان نامه عوامل قصد مشتریان از استفاده از بانکداری موبایلی

  پایان نامه عوامل قصد مشتریان از استفاده از بانکداری موبایلی دانلود فایل پایان نامه عوامل قصد مشتریان از استفاده از بانکداری موبایلی چکیده: امروزه بانکداری موبایلی، مشتریان را قادر می‌سازد تا فعالیتهای مالی خود را در یک محیط مجازی انجام…

 • تشنج چیست

  تشنج چیست,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله تشنج چیست,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله تشنج چیست در 8 صفحه ورد قابل ویرایش آماده…

 • مقاله معماری بیمارستان

  مقاله معماری بیمارستان دانلود فایل معماری بیمارستاندر حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می‌‌شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای…

 • مقاله مراحل رشد تعلیم و تربیت كودك

  مقاله مراحل رشد تعلیم و تربیت كودك دانلود فایل مقاله مراحل رشد تعلیم و تربیت كودك مقدمه مظاهر طبیعت و تمام موجودات  از اجداد به وجود آمده اند، هیچ موجودی با موجود دیگر همسان نیست، آیا هرگز فكر كرده اید؛…

 • چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر

  چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر دانلود فایل چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر  فهرست  توانمندیهای محیطی و نقش آن در توسعه پایدار مناطق عشایری سازمانهای اجرایی و نقش آنها در توسعه جامعة عشایری گرایشها، نیازها و خواسته های عشایر كوچنده و…

 • دانلود پاورپوینت سازمان تجارت جهانی

  ابعاد جهانی سازی,اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی,اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی,تأسیس سازمان تجارت جهانی,تفاوت GATT با WTO,جهانی شدن,دانلود پاورپوینت سازمان تجارت جهانی,ساختار تشکیلاتی سازمان تجارت جه,ساختار سازمان تجارت جهانی,مختصات و ویژگی‌های تحولات اقتصادی بین‌الملل,نقاط اشتراک و افتراق آزادسازی و…

 • مطالعه ریزساختار آلیاژهای نانوكریستال Al-Ti تركیب شده بوسیله ball mill در اتمسفر هیدروژن و اكستروژن گرم آن

  مطالعه ریزساختار آلیاژهای نانوكریستال Al-Ti تركیب شده بوسیله ball mill در اتمسفر هیدروژن و اكستروژن گرم آن دانلود فایل مطالعه ریزساختار آلیاژهای نانوكریستال Al-Ti تركیب شده بوسیله ball mill در اتمسفر هیدروژن و اكستروژن گرم آن مقدمه جزئیات آزمایشات اكستروژن…

 • پاورپوینت بررسی مبانی الكترونیك 1

  الكترونیك,پاورپوینت بررسی مبانی الكترونیك,پاورپوینت بررسی مبانی الكترونیك 1,تحقیق بررسی مبانی الكترونیك 1,دانلود پاورپوینت بررسی مبانی الكترونیك 1,مبانی,مقاله بررسی مبانی الكترونیك 1 دانلود فایل پاورپوینت بررسی مبانی الكترونیك 1  در 25 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل

 • پاورپوینت حسابداری سرمایه فکری

  اهداف اندازه‌گیری سرمایه فکری,پاورپوینت حسابداری سرمایه فکری,تعاریف سرمایه فکری,تعامل میان اجزای سرمایه فکری و ایجاد ارزش,جایگاه سرمایه فکری,جایگاه سرمایه فکری در داراییهای نامشهود,حسابداری سرمایه فکری,دانلود پاورپوینت حسابداری سرمایه فکری,روشهای اندازه گیری سرمایه فکری,عناصر سرمایه فکری,گزارشگری سرمایه فکری,مدیریت سرمایه فکری دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعصب (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعصب,مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعصب (فصل دوم) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعصب در 42 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی…

 • پایان نامه طراحی و ساخت RDLI بویلر های نیروگاه برق

  پایان نامه طراحی و ساخت RDLI بویلر های نیروگاه برق,پایان نامه کارشناسی مهندسی رشته برق – گرایش قدرت,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه طراحی و ساخت RDLI بویلر های نیروگاه برق,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • نقش گرافیک در راهنمایی ورانندگی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه نقش گرافیک در راهنمایی ورانندگی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نقش گرافیک در راهنمایی ورانندگی دانلود فایل  نقش گرافیک در راهنمایی ورانندگی در…

 • پاورپوینت بررسی تالاموس

  بررسی تالاموس,پاورپوینت بررسی تالاموس,تالاموس,تحقیق بررسی تالاموس,تخم مرغ,دانلود پاورپوینت بررسی تالاموس,عملكرد تالاموس,مقاله بررسی تالاموس دانلود فایل پاورپوینت بررسی تالاموس در 40 اسلاید قابل ویرایش تالاموس ها : هسته هایی به شكل تخم مرغ در دوطرف بطن سوم  و پائین بطن های…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی

  بهداشتی,پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید صابون بهداشتی,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید صابون بهداشتی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی,صابون,طرح توجیه فنی کارگاه تولید صابون بهداشتی,طرح توجیهی کارگاه تولید صابون بهداشتی,کارآفرینی کارگاه تولید صابون…

 • طرح توجیهی خدمات كامپیوتری پژوهش

  پروژه کارافرینی خدمات كامپیوتری پژوهش,پژوهش,توجیه اقتصادی خدمات كامپیوتری پژوهش,خدمات,دانلود پروژه خدمات كامپیوتری پژوهش,دانلود کارآفرینی خدمات كامپیوتری پژوهش,طرح توجیه فنی خدمات كامپیوتری پژوهش,طرح توجیهی خدمات كامپیوتری پژوهش,كامپیوتر,کارآفرینی خدمات كامپیوتری پژوهش دانلود فایل طرح توجیهی خدمات كامپیوتری پژوهش در 17 صفحه ورد…

 • پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر (1988)

  پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر (1988) دانلود فایل پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر (1988) Differentiation of Self Inventory (DSI) منبع بیرامیف منصور؛ فهیمی، صمد، اکبری، ابراهیم، امیری پیچا کلایی، احمد (1391). پیش بینی رضایت…

 • فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

  دا,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

 • اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه

  اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار دانلود فایل اصل فردی کردن مجازات در حقوق…

 • طراحی نرم افزار پخش بار به روش نیوتن رافسون به زبان Builder C++

  حل معادلات جبری غیر خطی به روش نیوتنرافسون,طراحی نرم افزار پخش بار به روش نیوتن رافسون به زبان Builder C++,مروری بر دستورات برنامه نویسی C,معادلات حل پخش بار به روش نیوتنرافسون دانلود فایل طراحی نرم افزار پخش بار به روش…

 • پاورپوینت کارت گرافیک

  پاورپوینت کارت گرافیک دانلود فایل کامپیوتر شخصی

 • مدیریت حیطه مامایی و عملكرد آنها

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مدیریت حیطه مامایی و عملكرد آنها,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت حیطه مامایی و عملكرد آنها دانلود فایل دانلود پاورپوینت مدیریت حیطه مامایی و…

 • مقاله آزمایشات بالینی در زمینه بهبود درد: ده چالش

  مقاله آزمایشات بالینی در زمینه بهبود درد: ده چالش دانلود فایل [7]

 • طرح توجیهی کنسرو خاویار

  طرح توجیهی کنسرو خاویار دانلود فایل طرح توجیهی کنسرو خاویار طرح توجیهی تولید کنسرو خاویار شامل موارد زیر است :  معرفی کنسرو خاویار مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی کنسرو…

 • اثر استفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملكرد جوجه های گوشتی

  اثر استفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملكرد جوجه های گوشتی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه اثر استفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملكرد جوجه های گوشتی,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان…

 • اعتماد بنفس 17 ص

  اعتماد بنفس,اعتماد بنفس 17 ص,تحقیق و بررسی در مورد اعتماد بنفس دانلود فایل اعتماد بنفس 17 ص عزت نفس  میراث گرانبهایی كه همه ما به عنوان پدر و مادر برای فرزندانمان به جا می گذاریم، احساس عزت نفس است. این…