پایان نامه ارائه مدل پیشبینی نرخ برخوردهای ترافیكی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی

پایان نامه ارائه مدل پیشبینی نرخ برخوردهای ترافیكی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی

دانلود فایل

پایان نامه ارائه مدل پیشبینی نرخ برخوردهای ترافیكی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی چکیده بیشتر برخوردهای ١ رخ داده شده در تقاطع ها مربوط به حرکت های گردش به چپ وسایل نقلیه می باشد. بنابراین مهندسین حمل و نقل برای حل این مشکل و کاهش برخوردها و در نتیجه بهبود ایمنی در طول راه های شریانی از مدیریت دسترسی ها به عنوان ابزاری موثر، جهت بهبود مشخصات ایمنی سیستم راه ها استفاده می کنند. استفاده از میانه ها جهت جداسازی و تفکیک حرکت ها یکی از تکنیک های مدیریت دسترسی راه ها می باشند. به عنوان مثال بجای حرکت گردش به چپ مستقیم می توان از حرکت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان که از ایمنی بالاتر برخوردار است ، استفاده نمود.  مقدمه تصادفات ترافیکی یکی از نگرانی های مهم جامعه امروز است که از حدود یک قرن پیش با تولید اولین وسایله نقلیه آغاز شده است . با وجود این نگرانی ، به دلیل هزینه های هنگفت اجتماعی و اقتصادی جهت رفع این مسئله ، مشکلات ایمنی ترافیک به طور پیوسته در حال افزایش است . جهت تشخیص مشکلات ایمنی ترافیک و کاهش این مشکلات ، مهندسین حمل و نقل و مدیران بزرگراه ها به صورت جدی تلاش می کنند تا داده های لازم برای رسیدن به ایمنی لازم را جمع آوری کنند. مسئله ایمنی در حمل و نقل ، مسئله مهم و گسترده ای بحساب می – آید. برخوردهای ترافیکی در تقاطع ها یکی از گزینه های تشخیص ایمنی در یک موقعیت است که اغلب باعث روی دادن تصادفات می شود. این برخوردها در مناطقی که تقاطع ها به یکدیگر نزدیکتر می باشند به دلیل اینکه مانورهای حرکتی از سوی رانندگان در یک دوره زمانی کمتر، بیشتر انجام می شود، افزایش می یابد. تحقیقات متعددی در خصوص استفاده از احتمال برخوردهای ترافیکی برای پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطع ها، تعاریف و کاربردهای برخوردهای ترافیک و روش های پالایش داده های جمع آوری شده با این روش ، انجام شده است .  نصب میانه های غیرقابل عبور پیشنهاد می شود که به جای انجام گردش به چپ مستقیم از راه اصلی و یا راه اختصاصی (فرعی ) از حرکت های دوربرگردان استفاده شود. نصب میانه های غیر قابل عبور در تقاطع های چهارراهی باعث می شود که تعداد نقاط برخورد به ٤ برخورد و در تقاطع های سه راهی به ٢ برخورد، کاهش یابد. این موضوع در شکل (٢-٧) نمایش داده شده است . این تکنیک باعث می شود که در محل تقاطع ها و در مسیر راه اختصاصی فقط امکان گردش به راست وجود داشته باشد بنابراین تعداد برخوردها به دو برخورد (گردش به راست ورودی و خروجی از راه اختصاص ) کاهش یافته و طبیعتاً ایمنی مسیر مورد نظر بهبود پیدا خواهد کرد. در این حالت به دلیل ممنوعیت انجام گردش به چپ ها به داخل و خارج مسیرها این نوع حرکت ها به محل تقاطع ها یا میانه های پایین تر، انتقال داده می شوند[٢٣].  فهرست مطالبعنوان مطالب         شماره صفحهچكیده 1مقدمه 2فصل اول-1 تعریف مسأله 5-1 تعریف كلی مسأله 5 -1-2 نیاز به مطالعه در مورد مسأله 6 -1-3 اثرات مهم مطالعه بر مسأله از نظر بهبود آن 8 -1-4 اهداف و فرضیات 6 -1-5 دامنه اثر مسأله در جامعه علمی و اجتماع 11 -1-6 محدودیت ها و چهار چوب پروژه 11 -1فصل دوم-2 كاوش در متون 14-1 مقدمه 14 -2و2 – بررسی مقالات 14 -2-1-2 بررسی مقالات با موضوع “برخوردهای ترافیكی” 14 -2و (DLT) -2 برسی مقالات در خصوص مقایسه برخوردها در حالت گردش به چپ مستقیم -2 -216 (RTUT) گردش به راست بعلاوه دوربرگردان-3 بررسی مقالات با عنوان “شدت برخوردها و طبقه بندی برخوردها” 18 -2 -2-4 بررسی مقالات با موضوع “رفتار میانهها در كاهش برخوردها” 22 -2 -2-3 بررسی پایاننامهها و پروژهها 28 -2-1-3 بررسی پایاننامهها با موضوع “پیشبینی برخوردهای ترافیك در تقاطع بدون چراغ -2راهنمایی” 28-2-3 بررسی پایاننامهها با موضوع “ایمنی مانور گردش به راست بعلاوه دوربرگردان” 33 -2-3-3 بررسی پایاننامهها با موضوع” ارزیابی اثر عملكردی حركت دوربرگردانها” 34 -2-4 بررسی پایاننامهها با عنوان “طراحی مدل جهت تعیین ارتباط بین میزان تصادفات و احتمال -3 -2برخورد ترافیكی در شبكه خیابانهای شهری 37-4 بررسی كتابها 37 -2-1 بررسی كتاب “طرح هندسی راهها و خیابانها” 37 -4 -2-2 بررسی كتاب “طراحی تقاطعهای همسطح شهری” (نشریه 145 سازمان برنامه و بودجه) 41 -4 -2ز47 “HCM -3 بررسی كتاب ” 2000 -4 -2-5 بررسی كتاب “آییننامه طراحی راههای شهری” 48 -4 -2-5 بررسی كنفرانسها 51 -2-1 بررسی هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران 51 -5 -2-2 بررسی هشتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران 54 -5 -2-3 بررسی دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت 57 -5 -2-4 بررسی اولین كنفرانس بینالمللی حوادث رانندگی و جادهای 57 -5 -2-5 مطالعه سومین كنفرانس بینالمللی بررسی تقاطعهای بدون چراغ ترافیكی 61 -5 -2-6 سوالات مطرح شده و یافتهها تا زمان حاضر 63 -2فصل سوم-3 روش تحقیق 65-1 روش به كار گرفته شده و دلایل آن 67 -3-1 برخوردهای ترافیكی 67 -1 -3-2 منشأ برخوردها در حركتهای گردش به چپ 67 -1 -3-3 شناسایی برخورد 70 -1 -3-2 دستورالعمل جمعآوری اطلاعات و روشهای به كار رفته 70 -3ح-1 انواع برخوردها 70 -2 -3-1-1 برخوردهای تعریف شده برای حركت گردش به چپ مستقیم 71 -2 -3-2-1 برخوردهای تعریف شده برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 72 -2 -3-2 بازنگری دادههای برخوردهای ثبت شده 74 -2 -3-3 محاسبه نرخ برخوردها 75 -2 -3-4 ساخت مدل 76 -2 -3-3 تعاریف، اختصارات و نشانههای ریاضی 77 -3-1 تعاریف 74 -3 -3-1-1 تقاطعهای بدون چراغ 74 -3 -3-2-1 برخوردهای ترافیكی 74 -3 -3-3-1 علل پیدایش تكنیكهای برخوردها 74 -3 -3-4-1 معیارهای پیشنهادی كه برای تعیین شدت احتمال برخوردها استفاده می شوند 77 -3 -3-5-1 حل مشكلات گردش به چپ 78 -3 -3-6-1 طبقهبندی میانهها 82 -3 -3-7-1 مدیریت دسترسی 86 -3 -3ط-8-1 تكنیكهای مدیریت دسترسی 88 -3 -3-9-1 عرض میانه و راه 92 -3 -3-10-1 انواع برخوردهای رخ داده شده در تقاطعها 93 -3 -3-11-1 مسیر اصلی در تقاطع 106 -3 -3-2 اختصارات 110 -3 -3-3 نشانههای ریاضی 114 -3 -3-4 برنامههای كامپیوتری استفاده شده 115 -3115 SPSS -1 نرم افزار -4 -3115 SYNCHRO -2 نرمافزار شبیهسازی -4 -3116 C++ -3 برنامه كامپیوتری -4 -3فصل چهارم-4 جمع آوری اطلاعات 118-1 مقدمه 118 -4-2 انتخاب موقعیتهای مورد مطالعه 118 -4-3 جمعآوری دادهها 121 -4ی-4 ساخت مدل 125 -4-1 انتخاب مدل 126 -4 -4-1-1 مدلهای آماری 126 -4 -4-2-1 آزمونهای آماری 131 -4 -4-2 طراحی مدل 135 -4 -4-1-2 روشهای طراحی مدل رگرسیون خطی 135 -4 -4-2-2 مدل مناسب 137 -4 -4138 (DLT) -3-2 مدل كردن نرخ برخورد حركت گردش به چپ مستقیم -4 -4139 (CR -3-2 الف- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با مسیر مستقیم ( 1 -4 -4140(CR -3-2 ب- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با گردش به چپ از راست ( 2 -4 -4142 (CR -3-2 ج- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با گردش به چپ ازچپ ( 3 -4 -4144 (CR -3-2 د- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با جریان بالادست ( 4 -4 -4-3-2 ه- مدل نهایی برای گردش به چپ مستقیم 146 -4 -4147 (RTUT) -4-2 مدل كردن حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان -4 -4147 (CR -4-2 الف- مدل كردن نرخ برخورد گردش به راست از راه اختصاصی یا فرعی ( 5 -4 -4ك149 (CR -4-2 ب- مدل كردن نرخ برخورد همجهت با وسیله نقلیه كند ( 6 -4 -4150 (CR -4-2 ج- مدل كردن نرخ برخورد تغییر خط ( 7 -4 -4-4-2 و- مدل نهایی گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 152 -4 -4-3 تأیید مدل 154 -4 -4-5 مشكلات در جمعآوری اطلاعات 163 -4فصل پنجم-5 تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج 166-1 مقدمه 166 -5-2 تحلیل برخوردها 166 -5-1 تحلیل تعداد برخوردها 166 -2 -5-2 تحلیل نرخ برخوردهای حجمی 169 -2 -5-3 تحلیل نرخ برخورد ساعتی 171 -2 -5-3 تحلیل آماری 173 -5-1 آمار توصیفی 173 -3 -5-2 توزیع دادهها 174 -3 -5ل-3 تست نرمال بودن دادههای نرخ برخوردها 177 -3 -5-4 تست تصادفی بودن دادههای نرخ برخورد ترافیكی 178 -3 -5-5 همبستگی بین متغیرها 179 -3 -5-4 تحلیل حركت گردش به چپ مستقیم و حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 182 -5-5 تجزیه و تحلیل میانههای كاملاً باز 184 -5-6 نتیجهگیری 191 -5-7 كاربردهای علمی و تئوری 193 -5-8 پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده 194 -5پیوست (الف) 195پیوست (ب) 197پیوست (ج) 199پیوست (د) 201پیوست (ر) 203پیوست (ز) 205پیوست (ه) 207پیوست (و) 209مپیوست (ی) 210پیوست (ن) 211منابع و مأخذ 213منابع فارسی 213منابع لاتین 214سایتهای اطلاع رسانی 215چكیده انگلیسی 216نفهرست جدول هاعنوان شماره صفحه1): رتبهبندی شدت برخوردها 19 – جدول( 21): انواع میانهها 86 – جدول ( 32): حداقل عرض رفوژ متناسب با وسیلهنقلیه طرح و وضعیت گردش 94 – جدول ( 33): تعاریف عمومی سطوح خدمت دهی 113 – جدول( 31): آمار تصادفات در تقاطعهای شهر تهران 119 – جدول( 42): موقعیت تقاطعهای مورد مطالعه 120 – جدول ( 43): موقعیت دوربرگردانهای مورد مطالعه 121 – جدول( 44): دادههای مربوط به تقاطعها 122 – جدول ( 45): دادههای مربوط به دوربرگردانها 123 – جدول ( 4138 (DLT) 6): انواع متغیرهای مستقل و وابسته برای مانور گردش به چپ مستقیم – جدول ( 47): انواع متغیرهای مستقل و وابسته برای حركتهای گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – جدول ( 4147 (RTUT)8): تعداد برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 157 – جدول ( 4س9): تعداد برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به چپ مستقیم 158 – جدول ( 410 ): نرخ برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به چپ مستقیم 159 – جدول ( 411 ): نرخ برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 160 – جدول ( 41): آمار توصیفی مدل نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم 173 – جدول ( 52): آمار توصیفی مدل نرخ برخورد گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 173 – جدول ( 53): تست نرمال بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم 177 – جدول ( 54): تست نرمال بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – جدول ( 5178 (RTUT)5): تست تصادفی بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم 179 – جدول ( 56): تست تصادفی بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – جدول ( 5179 (RTUT)7): ضریب همبستگی بین متغیرها برای مدل نرخ برخورد گردش به راست بعلاوه – جدول ( 5دوربرگردان 1808): ضریب همبستگی بین متغیرها برای مدل نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم 181 – جدول ( 59): پیشنهادهایی برای كنترل حركت گردش به چپ در تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی 190 – جدول ( 5عفهرست شك لهاعنوان شماره صفحه1): آمار برخوردها قبل و بعد از اجرای میانهها در تقاطعهای میشیگان 17 – شكل ( 2از روی منحنی فاصله- زمان 20 PET و TTC 2): چگونگی محاسبه – شكل ( 23): برخورد شدید برخورد خفیف 21 – شكل ( 24): هرم هایدن 22 – شكل ( 25): استفاده از میانههای جهتی برای محدود كردن انجام گردش به چپ مستقیم از راه – شكل ( 2فرعی 246): استفاده از میانههای جهتی برای محدود كردن انجام گردش به چپ مستقیم از راه – شكل ( 2اصلی 257): نصب میانه غیر قابل عبور در تقاطعهای سهراهی و چهارراهی 27 – شكل ( 28): انواع حركات موجی در دوربرگردانها 36 – شكل ( 29): خط گردش به چپ دو طرفه 41 – شكل( 210 ): انواع نقاط برخورد عبوری، واگرایی و همگرایی 43 – شكل ( 2شكل 44 T 11 ): تعداد نقاط برخورد عبوری، واگرایی و همگرایی در تقاطع – شكل ( 212 ): برخورد عابر- وسیله نقلیه و نقاط برخورد وسیله نقلیه- وسیله نقلیه 44 – شكل ( 2ف13 ): انواع مانورها در تقاطعها 45 – شكل ( 214 ): سطوح درگیر در تقاطعها 46 – شكل ( 215 ): نمای تقاطع همسطح 53 – شكل( 216 ): نمای تقاطع همسطح جایگزین شده با دوربرگردان 53 – شكل( 217 ): جهت حركات در تقاطع با دوربرگردان نوع اول 58 – شكل ( 218 ): جهت حركات در تقاطع با دوربرگردان نوع دوم 59 – شكل ( 219 ): جهت حركات در تقاطع با دوربرگردان نوع سوم 60 – شكل ( 21): مراحل انجام تحقیق 66 – شكل ( 32): مراحل انجام حركت گردش به چپ مستقیم و غیر مستقیم 69 – شكل ( 33): انواع برخوردها برای حركت گردش به چپ مستقیم 73 – شكل ( 34): انواع برخوردها برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 74 – شكل ( 35): خطر برخورد از نوع ترمز زدن ناگهانی 79 – شكل ( 36): خطر برخورد از پهلو برای گردش به چپ 79 – شكل ( 37): اجرای میانهها در محل تقاطعها 81 – شكل ( 38): جهت حركتهای ترافیكی در فراتقاطعها 83 – شكل ( 3در نیوجرسی ایالات متحده 84 JUGHANDLES 9): تقاطع – شكل ( 3ص10 ): تقاطع جفتی 85 – شكل ( 311 ): رابطه نرخ برخورد با تعداد نقاط دسترسی در راه شریانی 90 – شكل( 312 ): تعریض شانه راه برای انجام دوربرگردان 95 – شكل ( 313 ): خطر برخورد گردش به چپ همجهت 97 – شكل( 314 ): احتمال برخورد گردش به راست همجهت 97 – شكل( 315 ): احتمال برخورد با وسیله نقلیه كند 98 – شكل ( 316 ): احتمال برخورد تغییر خط 99 – شكل( 317 ): برخوردگردش به چپ مقابل 99 – شكل( 318 ): احتمال برخورد با ترافیك متقاطع از سمت راست در حین گردش به راست 100 – شكل ( 319 ): احتمال برخورد در حین گردش به چپ با ترافیك متقاطع از راست 101 – شكل ( 320 ) احتمال برخورد در میان تقاطع با ترافیك متقاطع از سمت راست 102 – شكل ( 321 ): احتمال برخورد در زمان گردش به راست با ترافیك متقاطع از سمت چپ 103 – شكل ( 322 ): احتمال برخورد در حین گردش به چپ با ترافیك متقاطع از سمت چپ 104 – شكل ( 323 ): احتمال برخورد در میان تقاطع با ترافیك متقاطع از سمت چپ 104 – شكل ( 324 ): احتمال برخورد با عابرپیاده در فاصله دور 105 – شكل ( 325 ): احتمال برخورد با عابرپیاده در فاصله نزدیك 106 – شكل ( 3ق26 ): نمونهای از احتمال برخوردهای دوچرخهسوار با وسیله نقلیه 106 – شكل ( 327 ): احتمال برخورد وسیله نقلیه كند همجهت 107 – شكل ( 328 ): احتمال برخورد ثانویه تغییر خط 108 – شكل ( 329 ): احتمال برخورد گردش به راست متقابل در فاز قرمز 109 – شكل ( 31): نمونهای از پایگاه داده ایجاد شده در برنامه اكسل 124 – شكل ( 4140 CR 2): خلاصه نتایج حاصل از مدل كردن 1 – شكل ( 4141 CR 3): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 2 – شكل( 4143 CR 4): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 3 – شكل( 4145 CR 5): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 4 – شكل( 4148 CR 6): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 5 – شكل ( 4151 CR 7): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 6 – شكل ( 4153 CR 8): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 7 – شكل ( 4155 SYNCHRO 9): نمونهای از تقاطع شبیهسازی شده در نرمافزار – شكل ( 410 ): نمونهای از خروجی نتایج شبیهسازی 156 – شكل ( 4ر11 ): میانگین تعداد برخوردهای شبیهسازی شده و مشاهده شده برای حركت گردش به چپ – شكل ( 4مستقیم 16112 ): میانگین نرخ برخوردهای شبیهسازی شده و مدلسازی شده برای حركت گردش به چپ – شكل ( 4مستقیم 16113 ): میانگین تعداد برخوردهای شبیهسازی شده و مشاهده شده برای حركت گردش به – شكل ( 4راست بعلاوه دوربرگردان 16214 ): میانگین نرخ برخوردهای شبیهسازی شده و مدلسازی شده برای حركت گردش به راست – شكل ( 4بعلاوه دوربرگردان 162167 (DLT) 1): تعداد برخوردهای رخ داده شده در حركت گردش به چپ مستقیم – شكل ( 52): تعداد برخوردهای رخ داده شده در حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – شكل ( 5168 (RTUT)169 RTUT و DLT 3): تعداد كل برخوردهای – شكل ( 5170 (DLT) 4): نرخ برخوردهای حجمی در حركت گردش به چپ مستقیم – شكل ( 5170 (RTUT) 5) نرخ برخوردهای حجمی حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – شكل ( 5171 RTUT و DLT 6): مجموع نرخ برخورد – شكل ( 5172 (DLT) 7): نرخ برخورد ساعتی برای حركت گردش به چپ مستقیم – شكل ( 5172 (RTUT) 8): نرخ برخورد ساعتی برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – شكل ( 5ش9): نمودار هیستوگرام نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم و حركت گردش به – شكل ( 5راست بعلاوه دوربرگردان 175مربوط به نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم و P-P Plot 10 ): نمودارهای – شكل ( 5حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 17611 ): الگوریتم تعیین نوع میانه 186 – شكل( 51500 وسیله – 12 ): چارت راهنمای انتخاب نوع میانه تقاطع زمانی كه حجم راه اصلی 2000 – شكل ( 5نقلیه در ساعت میباشد 1872000 وسیله – 13 ): چارت راهنمای انتخاب نوع میانه تقاطع زمانی كه حجم راه اصلی 2500 – شكل ( 5نقلیه در ساعت میباشد 1882500 وسیله – 14 ): چارت راهنمای انتخاب نوع میانه تقاطع زمانی كه حجم راه اصلی 3000 – شكل ( 5نقلیه در ساعت میباشد 189

 • بررسی تاثیر یادگیری سازمانی در میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه نوین

  بررسی تاثیر یادگیری سازمانی,بررسی تاثیر یادگیری سازمانی در میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه نوین,مقاله بررسی تاثیر یادگیری سازمانی در میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه نوین,یادگیری سازمانی در میزان شادکامی دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر یادگیری سازمانی در میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه نوین…

 • پاورپوینت حل مشكل و تصمیم‌ گیری

  پاورپوینت حل مشكل و تصمیم‌ گیری دانلود فایل پاورپوینت حل مشكل و تصمیم‌ گیری قسمتی از مطالب پاورپوینت : هدف‌های آموزشی توضیحات:پس از مطالعه این پاورپوینت شما می‌توانید:مراحل حل مسئله را شرح دهید.تصمیم‌گیری را تعریف و فرآیند آن را توصیف…

 • مقاله كاربرد مواد معدنی و تركیبات آن در صنایع كشاورزی (خوراك دام و طیور)

  مقاله كاربرد مواد معدنی و تركیبات آن در صنایع كشاورزی (خوراك دام و طیور) دانلود فایل مقاله كاربرد مواد معدنی و تركیبات آن در صنایع كشاورزی (خوراك دام و طیور) مقدمه انسان نقش مواد معدنی را در خوراك حیوانات را…

 • پاورپوینت-مدیریت استراتژیک و مکاتب مدیریت استراتژیک

  Strategyمدیریت استراتژیک و مکاتب مدیریت استراتژیک،مدیریت استراتژیک،مکاتب مدیریت استراتژیک،مدیریت،استراتژی،مدیریت سازمانی،Strategy,پاورپوینت-مدیریت استراتژیک و مکاتب مدیریت استراتژیک دانلود فایل مدیریت استراتژیك عبارت است از : {مدیریت، هدایت و كنترل سازمان به‌نحوی كه بتواند واكنش مناسب و سریع در برابرتغییرات محیط درونی و…

 • مقاله تجهیز منابع بانكى

  مقاله تجهیز منابع بانكى دانلود فایل مقاله تجهیز منابع بانكى چکیده: نرخ سود 10 درصد برای تسهیلات بانك ها مسلما هجوم تقاضای وام در بانك ها را به همراه خواهد داشت و با توجه به كمبود منابع بانك ها، نتیجه…

 • تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی (یک نمونه دیگر)

  تجربیات مدون تدریس دوره ابتدایی,تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی (یک نمونه دیگر),تجربیات معلم ابتدایی در تدریس,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون تدریس مقطع ابتدایی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فنون تدریس در مقطع…

 • الگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Mesh

  الگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Mesh دانلود فایل چكیده حل مسایل به صورت موازی بر روی شبکه‏ای از پردازنده‏ها به منظور افزایش سرعت اجرای الگوریتم‏ها، پژوهشگران را با چالش چگونگی برقراری ارتباط بین پردازنده‏ها روبرو می‏کند.…

 • پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید پنیر پیتزا

  پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید پنیر پیتزا,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید پنیر پیتزا,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • تحقیق آماری در زمینه شاخص PMI بر روی 950 نفر از جوانان تهران

  تحقیق آماری در زمینه شاخص PMI بر روی 950 نفر از جوانان تهران دانلود فایل تحقیق آماری در زمینه شاخص PMI بر روی 950 نفر از جوانان تهران بیان مسئله یكی از مهمترین روشهای بررسی چاقی، روشهای تن‌سنجی ANTHRO POMETRIC…

 • اشنایی با هنر معرق کاری

  اشنایی با هنر معرق کاری دانلود فایل اشنایی با هنر معرق کاری مقدمه معرق ابزاركار و كاربرد آن اره چوب بر واره فلز بر (اره های مویی ) پرس برقی پرس دستی (پیچ دستی) پبشكار تیزك چكش سوهان چوب ساب…

 • پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل – براون

  پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل – براون دانلود فایل پرسشنامۀ وسواس فکری - عملی (YBOCS ) (OCI ) ییل – براون این پرسشنامه با اجازۀ پل سالکووسکیس  بازسازی شده است و برای اولین بار در سال 1998 چاپ شده است.…

 • مقاله رابطه بین كسورات بودجه و ورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر

  مقاله رابطه بین كسورات بودجه و ورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر دانلود فایل مقاله رابطه بین كسورات بودجه و ورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر ترجمه شده از مقاله انگلیسی  رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر این تحقیق…

 • فرایند جوشكاری ترمیت

  فرایند جوشكاری ترمیت دانلود فایل فرایند جوشكاری ترمیت    فهرست مطالب 1- تعریف جوش ترمیت   2- تاریخچه فرایند جوشكاری ترمیت   3- فرایند جوشكاری ترمیت   4- كنترل دما در جوش ترمیت   5- روشهای مختلف جوشكاری ترمیت      1-5- جوشكاری…

 • پایان نامه بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان

  پایان نامه بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان دانلود فایل پایان نامه بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان تهران چكیده تحقیق : تحقیق حاضر به بررسی نیازهای آموزشی پرستاران بیمارستان…

 • مقاله تأسیس مركز كاریابی، كارآفرینی و اشتغال پایدار در دانشگاهها

  مقاله تأسیس مركز كاریابی، كارآفرینی و اشتغال پایدار در دانشگاهها دانلود فایل بخشهایی از متن: مقدمه: یكی از چالش‌های مهم جامعه امروز ما اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی است. بی‌شك رفع موانع موجود بر سر راه اشتغال پایدار متخصصان و دانش‌آموختگان…

 • بررسی علل عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی

  بررسی علل عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی,پایان نامه بررسی علل عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی,علل عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی دانلود فایل بررسی علل عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی دارای 50ص وبا…

 • پرسشنامه مقیاس کنترل درونی راتر 1966

  پرسشنامه مقیاس کنترل درونی راتر 1966 دانلود فایل پرسشنامه  مقیاس کنترل درونی راتر 1966 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع :…

 • راه‎اندازی كارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان و استحكام خاك

  استحكام خاك,راه‎اندازی كارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان و استحكام خاك,كارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان دانلود فایل راه‎اندازی كارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان و استحكام خاك قسمتی از متن: پیشگفتار فنی رشد روزافزون جمعیت در…

 • کارآفرینی طرح كسب و كار سالن ورزشی چند منظوره

  سالن ورزشی چند منظوره,طرح كسب و كار سالن ورزشی چند منظوره,كسب و كار سالن ورزشی چند منظوره,کارآفرینی طرح كسب و كار سالن ورزشی چند منظوره دانلود فایل کارآفرینی طرح كسب و كار سالن ورزشی چند منظوره مقدمه ورزش برای تمام…

 • فایل اکسل داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93

  بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93,ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده,فایل اکسل داده های ضریب بتا,فایل اکسل داده های ضریب بتا بورس,فایل اکسل داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89…

 • ترجمه مقاله بررسی آی پی IP

  پروژه ترجمه مقاله بررسی آی پی IP,تحقیق ترجمه مقاله بررسی آی پی IP,ترجمه مقاله بررسی آی پی IP,دانلود تحقیق ترجمه مقاله بررسی آی پی IP,مقاله ترجمه مقاله بررسی آی پی IP دانلود فایل

 • شیپ فایل زمین شناسی گیلان

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود شیپ فایل زمین شناسی گیلان,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,شیپ فایل زمین شناسی گیلان,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل نقشه ی زمین شناسی استان گیلاناین فایل در محیط…

 • مقاله زندگی نامه و آثار جلال آل احمد

  مقاله زندگی نامه و آثار جلال آل احمد دانلود فایل مقاله زندگی نامه و آثار جلال آل احمد فهرست: بیوگرافی   .............................................. 1تا5 آثار    : الف)  نوشته:.......................................... 5 تا 7 ب‌)  ترجمه ها:.........................................  8تا 9 ج) چاپ نشده ها:.................................. 9 نظرمردم…

 • مقاله شیمی مواد پاک کننده

  مقاله شیمی مواد پاک کننده دانلود فایل شیمی مواد پاک کننده قسمتهایی از متن: نگاه کلی منظور از پاک کننده‌ها (detergehts) ، موادی هستند که ذره‌های چربی و چرک را از پارچه‌ها و یا اجسام دیگر بزدایند و در انواع…

 • پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران 1996

  پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران 1996 دانلود فایل پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران 1996 پرسشنامه فهرست سلامت سازمانی (OHI  ) هوی و همکاران ( 1996 ) که این پرسشنامه هفت بعد سلامت سازمانی یعنی 1. یگانگی نهادی 2.…

 • مقاله تبلیغات تجاری در اینترنت

  مقاله تبلیغات تجاری در اینترنت دانلود فایل مقاله تبلیغات تجاری در اینترنت تبلیغات تجاری در اینترنتاینترنت معنای تبلیغات را تغییر داده است . این پدیده دست اندر کاران امور تبلیغاتی را قادر می سازد که درباره مشتریان بیشتر بدانند و…

 • اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق

  اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق. دانلود فایل اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق در آغاز حکومت عباسیان به دلیل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی

  فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • پایان نامه موسیقی درمانی و كاهش هورمون های استرس زا و تاثیر موسیقی بر كاهش افسردگی دانشجویان رشته باغبانی ورودی 1387 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

  پایان نامه موسیقی درمانی و كاهش هورمون های استرس زا و تاثیر موسیقی بر كاهش افسردگی دانشجویان رشته باغبانی ورودی 1387 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانلود فایل پایان نامه موسیقی درمانی و كاهش هورمون های استرس زا و تاثیر…

 • مقاله زندگی لئوناردو داوینچی

  مقاله زندگی لئوناردو داوینچی دانلود فایل لئوناردو داوینچی نام لئوناردو در کتب هنر و در کنار نام استادان و بزرگان هنر و علم نامی پر تلألو است در طی مراحل مختلفی که مشغول به گرد آوری مطالب جهت این بیان…

 • پاورپوینت معرفی موزه یهود برلین اثر دانیل لیبسکیند

  پاورپوینت معرفی موزه یهود برلین اثر دانیل لیبسکیند دانلود فایل پاورپوینت معرفی موزه یهود برلین اثر دانیل لیبسکیند این پاورپوینت در 41 اسلاید می باشد ،  گزیده ای از مطالب اسلایدها :     دانیل لیبسکیند     پس از جنگ جهانی…

 • تحقیق درمورد عبودیت

  پایان نامه عبودیت,پروژه عبودیت,تحقیق درمورد عبودیت,عبودیت,مقاله عبودیت دانلود فایل تحقیق درمورد عبودیت چكیده عبودیت كمال كمالات است و همه كمالات انسانی در این جهت است كه آدمی به عبودیت حق و اصل شود و در مدارج و مراتب آن بالا…

 • بررسی وضعیت سایتهای كتابخانه ای در ایران (جدول و نمودار)

  بررسی وضعیت سایتهای كتابخانه ای در ایران (جدول و نمودار) دانلود فایل بررسی وضعیت سایتهای كتابخانه ای در ایران (جدول و نمودار) چكیده: در این پژوهش به منظور شناسایی امكانات سایتهای كتابخانه‌های ایرانی در محیط وب و تهیه راهنمای این…

 • پایان نامه اثرات تاریخهای مختلف كاشت بر روی عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاینهای امید بخش

  اثرات تاریخهای مختلف كاشت بر روی عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاینهای امید بخش در منطقه ورامین,پایان نامه اثرات تاریخهای مختلف كاشت بر روی عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاینهای امید بخش,تاریخهای مختلف كاشت بر روی…

 • مقاله آداب سخن گفتن از نظر قرآن و روایات (آفات زبان)

  دانلود مقاله آداب سخن از نظر اسلام,مقاله آداب سخن گفتن از نظر قرآن و روایات (آفات زبان) دانلود فایل بخشهایی از متن: و قولوا للناس حسناً. «با مردم به خوبی و با زبان خوش سخن بگویید.» یصعد الكلم الطیب. «كلمه…