پایان نامه ارائه مدل پیشبینی نرخ برخوردهای ترافیكی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی

پایان نامه ارائه مدل پیشبینی نرخ برخوردهای ترافیكی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی

دانلود فایل

پایان نامه ارائه مدل پیشبینی نرخ برخوردهای ترافیكی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی چکیده بیشتر برخوردهای ١ رخ داده شده در تقاطع ها مربوط به حرکت های گردش به چپ وسایل نقلیه می باشد. بنابراین مهندسین حمل و نقل برای حل این مشکل و کاهش برخوردها و در نتیجه بهبود ایمنی در طول راه های شریانی از مدیریت دسترسی ها به عنوان ابزاری موثر، جهت بهبود مشخصات ایمنی سیستم راه ها استفاده می کنند. استفاده از میانه ها جهت جداسازی و تفکیک حرکت ها یکی از تکنیک های مدیریت دسترسی راه ها می باشند. به عنوان مثال بجای حرکت گردش به چپ مستقیم می توان از حرکت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان که از ایمنی بالاتر برخوردار است ، استفاده نمود.  مقدمه تصادفات ترافیکی یکی از نگرانی های مهم جامعه امروز است که از حدود یک قرن پیش با تولید اولین وسایله نقلیه آغاز شده است . با وجود این نگرانی ، به دلیل هزینه های هنگفت اجتماعی و اقتصادی جهت رفع این مسئله ، مشکلات ایمنی ترافیک به طور پیوسته در حال افزایش است . جهت تشخیص مشکلات ایمنی ترافیک و کاهش این مشکلات ، مهندسین حمل و نقل و مدیران بزرگراه ها به صورت جدی تلاش می کنند تا داده های لازم برای رسیدن به ایمنی لازم را جمع آوری کنند. مسئله ایمنی در حمل و نقل ، مسئله مهم و گسترده ای بحساب می – آید. برخوردهای ترافیکی در تقاطع ها یکی از گزینه های تشخیص ایمنی در یک موقعیت است که اغلب باعث روی دادن تصادفات می شود. این برخوردها در مناطقی که تقاطع ها به یکدیگر نزدیکتر می باشند به دلیل اینکه مانورهای حرکتی از سوی رانندگان در یک دوره زمانی کمتر، بیشتر انجام می شود، افزایش می یابد. تحقیقات متعددی در خصوص استفاده از احتمال برخوردهای ترافیکی برای پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطع ها، تعاریف و کاربردهای برخوردهای ترافیک و روش های پالایش داده های جمع آوری شده با این روش ، انجام شده است .  نصب میانه های غیرقابل عبور پیشنهاد می شود که به جای انجام گردش به چپ مستقیم از راه اصلی و یا راه اختصاصی (فرعی ) از حرکت های دوربرگردان استفاده شود. نصب میانه های غیر قابل عبور در تقاطع های چهارراهی باعث می شود که تعداد نقاط برخورد به ٤ برخورد و در تقاطع های سه راهی به ٢ برخورد، کاهش یابد. این موضوع در شکل (٢-٧) نمایش داده شده است . این تکنیک باعث می شود که در محل تقاطع ها و در مسیر راه اختصاصی فقط امکان گردش به راست وجود داشته باشد بنابراین تعداد برخوردها به دو برخورد (گردش به راست ورودی و خروجی از راه اختصاص ) کاهش یافته و طبیعتاً ایمنی مسیر مورد نظر بهبود پیدا خواهد کرد. در این حالت به دلیل ممنوعیت انجام گردش به چپ ها به داخل و خارج مسیرها این نوع حرکت ها به محل تقاطع ها یا میانه های پایین تر، انتقال داده می شوند[٢٣].  فهرست مطالبعنوان مطالب         شماره صفحهچكیده 1مقدمه 2فصل اول-1 تعریف مسأله 5-1 تعریف كلی مسأله 5 -1-2 نیاز به مطالعه در مورد مسأله 6 -1-3 اثرات مهم مطالعه بر مسأله از نظر بهبود آن 8 -1-4 اهداف و فرضیات 6 -1-5 دامنه اثر مسأله در جامعه علمی و اجتماع 11 -1-6 محدودیت ها و چهار چوب پروژه 11 -1فصل دوم-2 كاوش در متون 14-1 مقدمه 14 -2و2 – بررسی مقالات 14 -2-1-2 بررسی مقالات با موضوع “برخوردهای ترافیكی” 14 -2و (DLT) -2 برسی مقالات در خصوص مقایسه برخوردها در حالت گردش به چپ مستقیم -2 -216 (RTUT) گردش به راست بعلاوه دوربرگردان-3 بررسی مقالات با عنوان “شدت برخوردها و طبقه بندی برخوردها” 18 -2 -2-4 بررسی مقالات با موضوع “رفتار میانهها در كاهش برخوردها” 22 -2 -2-3 بررسی پایاننامهها و پروژهها 28 -2-1-3 بررسی پایاننامهها با موضوع “پیشبینی برخوردهای ترافیك در تقاطع بدون چراغ -2راهنمایی” 28-2-3 بررسی پایاننامهها با موضوع “ایمنی مانور گردش به راست بعلاوه دوربرگردان” 33 -2-3-3 بررسی پایاننامهها با موضوع” ارزیابی اثر عملكردی حركت دوربرگردانها” 34 -2-4 بررسی پایاننامهها با عنوان “طراحی مدل جهت تعیین ارتباط بین میزان تصادفات و احتمال -3 -2برخورد ترافیكی در شبكه خیابانهای شهری 37-4 بررسی كتابها 37 -2-1 بررسی كتاب “طرح هندسی راهها و خیابانها” 37 -4 -2-2 بررسی كتاب “طراحی تقاطعهای همسطح شهری” (نشریه 145 سازمان برنامه و بودجه) 41 -4 -2ز47 “HCM -3 بررسی كتاب ” 2000 -4 -2-5 بررسی كتاب “آییننامه طراحی راههای شهری” 48 -4 -2-5 بررسی كنفرانسها 51 -2-1 بررسی هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران 51 -5 -2-2 بررسی هشتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران 54 -5 -2-3 بررسی دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت 57 -5 -2-4 بررسی اولین كنفرانس بینالمللی حوادث رانندگی و جادهای 57 -5 -2-5 مطالعه سومین كنفرانس بینالمللی بررسی تقاطعهای بدون چراغ ترافیكی 61 -5 -2-6 سوالات مطرح شده و یافتهها تا زمان حاضر 63 -2فصل سوم-3 روش تحقیق 65-1 روش به كار گرفته شده و دلایل آن 67 -3-1 برخوردهای ترافیكی 67 -1 -3-2 منشأ برخوردها در حركتهای گردش به چپ 67 -1 -3-3 شناسایی برخورد 70 -1 -3-2 دستورالعمل جمعآوری اطلاعات و روشهای به كار رفته 70 -3ح-1 انواع برخوردها 70 -2 -3-1-1 برخوردهای تعریف شده برای حركت گردش به چپ مستقیم 71 -2 -3-2-1 برخوردهای تعریف شده برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 72 -2 -3-2 بازنگری دادههای برخوردهای ثبت شده 74 -2 -3-3 محاسبه نرخ برخوردها 75 -2 -3-4 ساخت مدل 76 -2 -3-3 تعاریف، اختصارات و نشانههای ریاضی 77 -3-1 تعاریف 74 -3 -3-1-1 تقاطعهای بدون چراغ 74 -3 -3-2-1 برخوردهای ترافیكی 74 -3 -3-3-1 علل پیدایش تكنیكهای برخوردها 74 -3 -3-4-1 معیارهای پیشنهادی كه برای تعیین شدت احتمال برخوردها استفاده می شوند 77 -3 -3-5-1 حل مشكلات گردش به چپ 78 -3 -3-6-1 طبقهبندی میانهها 82 -3 -3-7-1 مدیریت دسترسی 86 -3 -3ط-8-1 تكنیكهای مدیریت دسترسی 88 -3 -3-9-1 عرض میانه و راه 92 -3 -3-10-1 انواع برخوردهای رخ داده شده در تقاطعها 93 -3 -3-11-1 مسیر اصلی در تقاطع 106 -3 -3-2 اختصارات 110 -3 -3-3 نشانههای ریاضی 114 -3 -3-4 برنامههای كامپیوتری استفاده شده 115 -3115 SPSS -1 نرم افزار -4 -3115 SYNCHRO -2 نرمافزار شبیهسازی -4 -3116 C++ -3 برنامه كامپیوتری -4 -3فصل چهارم-4 جمع آوری اطلاعات 118-1 مقدمه 118 -4-2 انتخاب موقعیتهای مورد مطالعه 118 -4-3 جمعآوری دادهها 121 -4ی-4 ساخت مدل 125 -4-1 انتخاب مدل 126 -4 -4-1-1 مدلهای آماری 126 -4 -4-2-1 آزمونهای آماری 131 -4 -4-2 طراحی مدل 135 -4 -4-1-2 روشهای طراحی مدل رگرسیون خطی 135 -4 -4-2-2 مدل مناسب 137 -4 -4138 (DLT) -3-2 مدل كردن نرخ برخورد حركت گردش به چپ مستقیم -4 -4139 (CR -3-2 الف- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با مسیر مستقیم ( 1 -4 -4140(CR -3-2 ب- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با گردش به چپ از راست ( 2 -4 -4142 (CR -3-2 ج- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با گردش به چپ ازچپ ( 3 -4 -4144 (CR -3-2 د- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با جریان بالادست ( 4 -4 -4-3-2 ه- مدل نهایی برای گردش به چپ مستقیم 146 -4 -4147 (RTUT) -4-2 مدل كردن حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان -4 -4147 (CR -4-2 الف- مدل كردن نرخ برخورد گردش به راست از راه اختصاصی یا فرعی ( 5 -4 -4ك149 (CR -4-2 ب- مدل كردن نرخ برخورد همجهت با وسیله نقلیه كند ( 6 -4 -4150 (CR -4-2 ج- مدل كردن نرخ برخورد تغییر خط ( 7 -4 -4-4-2 و- مدل نهایی گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 152 -4 -4-3 تأیید مدل 154 -4 -4-5 مشكلات در جمعآوری اطلاعات 163 -4فصل پنجم-5 تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج 166-1 مقدمه 166 -5-2 تحلیل برخوردها 166 -5-1 تحلیل تعداد برخوردها 166 -2 -5-2 تحلیل نرخ برخوردهای حجمی 169 -2 -5-3 تحلیل نرخ برخورد ساعتی 171 -2 -5-3 تحلیل آماری 173 -5-1 آمار توصیفی 173 -3 -5-2 توزیع دادهها 174 -3 -5ل-3 تست نرمال بودن دادههای نرخ برخوردها 177 -3 -5-4 تست تصادفی بودن دادههای نرخ برخورد ترافیكی 178 -3 -5-5 همبستگی بین متغیرها 179 -3 -5-4 تحلیل حركت گردش به چپ مستقیم و حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 182 -5-5 تجزیه و تحلیل میانههای كاملاً باز 184 -5-6 نتیجهگیری 191 -5-7 كاربردهای علمی و تئوری 193 -5-8 پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده 194 -5پیوست (الف) 195پیوست (ب) 197پیوست (ج) 199پیوست (د) 201پیوست (ر) 203پیوست (ز) 205پیوست (ه) 207پیوست (و) 209مپیوست (ی) 210پیوست (ن) 211منابع و مأخذ 213منابع فارسی 213منابع لاتین 214سایتهای اطلاع رسانی 215چكیده انگلیسی 216نفهرست جدول هاعنوان شماره صفحه1): رتبهبندی شدت برخوردها 19 – جدول( 21): انواع میانهها 86 – جدول ( 32): حداقل عرض رفوژ متناسب با وسیلهنقلیه طرح و وضعیت گردش 94 – جدول ( 33): تعاریف عمومی سطوح خدمت دهی 113 – جدول( 31): آمار تصادفات در تقاطعهای شهر تهران 119 – جدول( 42): موقعیت تقاطعهای مورد مطالعه 120 – جدول ( 43): موقعیت دوربرگردانهای مورد مطالعه 121 – جدول( 44): دادههای مربوط به تقاطعها 122 – جدول ( 45): دادههای مربوط به دوربرگردانها 123 – جدول ( 4138 (DLT) 6): انواع متغیرهای مستقل و وابسته برای مانور گردش به چپ مستقیم – جدول ( 47): انواع متغیرهای مستقل و وابسته برای حركتهای گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – جدول ( 4147 (RTUT)8): تعداد برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 157 – جدول ( 4س9): تعداد برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به چپ مستقیم 158 – جدول ( 410 ): نرخ برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به چپ مستقیم 159 – جدول ( 411 ): نرخ برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 160 – جدول ( 41): آمار توصیفی مدل نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم 173 – جدول ( 52): آمار توصیفی مدل نرخ برخورد گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 173 – جدول ( 53): تست نرمال بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم 177 – جدول ( 54): تست نرمال بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – جدول ( 5178 (RTUT)5): تست تصادفی بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم 179 – جدول ( 56): تست تصادفی بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – جدول ( 5179 (RTUT)7): ضریب همبستگی بین متغیرها برای مدل نرخ برخورد گردش به راست بعلاوه – جدول ( 5دوربرگردان 1808): ضریب همبستگی بین متغیرها برای مدل نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم 181 – جدول ( 59): پیشنهادهایی برای كنترل حركت گردش به چپ در تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی 190 – جدول ( 5عفهرست شك لهاعنوان شماره صفحه1): آمار برخوردها قبل و بعد از اجرای میانهها در تقاطعهای میشیگان 17 – شكل ( 2از روی منحنی فاصله- زمان 20 PET و TTC 2): چگونگی محاسبه – شكل ( 23): برخورد شدید برخورد خفیف 21 – شكل ( 24): هرم هایدن 22 – شكل ( 25): استفاده از میانههای جهتی برای محدود كردن انجام گردش به چپ مستقیم از راه – شكل ( 2فرعی 246): استفاده از میانههای جهتی برای محدود كردن انجام گردش به چپ مستقیم از راه – شكل ( 2اصلی 257): نصب میانه غیر قابل عبور در تقاطعهای سهراهی و چهارراهی 27 – شكل ( 28): انواع حركات موجی در دوربرگردانها 36 – شكل ( 29): خط گردش به چپ دو طرفه 41 – شكل( 210 ): انواع نقاط برخورد عبوری، واگرایی و همگرایی 43 – شكل ( 2شكل 44 T 11 ): تعداد نقاط برخورد عبوری، واگرایی و همگرایی در تقاطع – شكل ( 212 ): برخورد عابر- وسیله نقلیه و نقاط برخورد وسیله نقلیه- وسیله نقلیه 44 – شكل ( 2ف13 ): انواع مانورها در تقاطعها 45 – شكل ( 214 ): سطوح درگیر در تقاطعها 46 – شكل ( 215 ): نمای تقاطع همسطح 53 – شكل( 216 ): نمای تقاطع همسطح جایگزین شده با دوربرگردان 53 – شكل( 217 ): جهت حركات در تقاطع با دوربرگردان نوع اول 58 – شكل ( 218 ): جهت حركات در تقاطع با دوربرگردان نوع دوم 59 – شكل ( 219 ): جهت حركات در تقاطع با دوربرگردان نوع سوم 60 – شكل ( 21): مراحل انجام تحقیق 66 – شكل ( 32): مراحل انجام حركت گردش به چپ مستقیم و غیر مستقیم 69 – شكل ( 33): انواع برخوردها برای حركت گردش به چپ مستقیم 73 – شكل ( 34): انواع برخوردها برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 74 – شكل ( 35): خطر برخورد از نوع ترمز زدن ناگهانی 79 – شكل ( 36): خطر برخورد از پهلو برای گردش به چپ 79 – شكل ( 37): اجرای میانهها در محل تقاطعها 81 – شكل ( 38): جهت حركتهای ترافیكی در فراتقاطعها 83 – شكل ( 3در نیوجرسی ایالات متحده 84 JUGHANDLES 9): تقاطع – شكل ( 3ص10 ): تقاطع جفتی 85 – شكل ( 311 ): رابطه نرخ برخورد با تعداد نقاط دسترسی در راه شریانی 90 – شكل( 312 ): تعریض شانه راه برای انجام دوربرگردان 95 – شكل ( 313 ): خطر برخورد گردش به چپ همجهت 97 – شكل( 314 ): احتمال برخورد گردش به راست همجهت 97 – شكل( 315 ): احتمال برخورد با وسیله نقلیه كند 98 – شكل ( 316 ): احتمال برخورد تغییر خط 99 – شكل( 317 ): برخوردگردش به چپ مقابل 99 – شكل( 318 ): احتمال برخورد با ترافیك متقاطع از سمت راست در حین گردش به راست 100 – شكل ( 319 ): احتمال برخورد در حین گردش به چپ با ترافیك متقاطع از راست 101 – شكل ( 320 ) احتمال برخورد در میان تقاطع با ترافیك متقاطع از سمت راست 102 – شكل ( 321 ): احتمال برخورد در زمان گردش به راست با ترافیك متقاطع از سمت چپ 103 – شكل ( 322 ): احتمال برخورد در حین گردش به چپ با ترافیك متقاطع از سمت چپ 104 – شكل ( 323 ): احتمال برخورد در میان تقاطع با ترافیك متقاطع از سمت چپ 104 – شكل ( 324 ): احتمال برخورد با عابرپیاده در فاصله دور 105 – شكل ( 325 ): احتمال برخورد با عابرپیاده در فاصله نزدیك 106 – شكل ( 3ق26 ): نمونهای از احتمال برخوردهای دوچرخهسوار با وسیله نقلیه 106 – شكل ( 327 ): احتمال برخورد وسیله نقلیه كند همجهت 107 – شكل ( 328 ): احتمال برخورد ثانویه تغییر خط 108 – شكل ( 329 ): احتمال برخورد گردش به راست متقابل در فاز قرمز 109 – شكل ( 31): نمونهای از پایگاه داده ایجاد شده در برنامه اكسل 124 – شكل ( 4140 CR 2): خلاصه نتایج حاصل از مدل كردن 1 – شكل ( 4141 CR 3): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 2 – شكل( 4143 CR 4): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 3 – شكل( 4145 CR 5): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 4 – شكل( 4148 CR 6): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 5 – شكل ( 4151 CR 7): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 6 – شكل ( 4153 CR 8): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 7 – شكل ( 4155 SYNCHRO 9): نمونهای از تقاطع شبیهسازی شده در نرمافزار – شكل ( 410 ): نمونهای از خروجی نتایج شبیهسازی 156 – شكل ( 4ر11 ): میانگین تعداد برخوردهای شبیهسازی شده و مشاهده شده برای حركت گردش به چپ – شكل ( 4مستقیم 16112 ): میانگین نرخ برخوردهای شبیهسازی شده و مدلسازی شده برای حركت گردش به چپ – شكل ( 4مستقیم 16113 ): میانگین تعداد برخوردهای شبیهسازی شده و مشاهده شده برای حركت گردش به – شكل ( 4راست بعلاوه دوربرگردان 16214 ): میانگین نرخ برخوردهای شبیهسازی شده و مدلسازی شده برای حركت گردش به راست – شكل ( 4بعلاوه دوربرگردان 162167 (DLT) 1): تعداد برخوردهای رخ داده شده در حركت گردش به چپ مستقیم – شكل ( 52): تعداد برخوردهای رخ داده شده در حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – شكل ( 5168 (RTUT)169 RTUT و DLT 3): تعداد كل برخوردهای – شكل ( 5170 (DLT) 4): نرخ برخوردهای حجمی در حركت گردش به چپ مستقیم – شكل ( 5170 (RTUT) 5) نرخ برخوردهای حجمی حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – شكل ( 5171 RTUT و DLT 6): مجموع نرخ برخورد – شكل ( 5172 (DLT) 7): نرخ برخورد ساعتی برای حركت گردش به چپ مستقیم – شكل ( 5172 (RTUT) 8): نرخ برخورد ساعتی برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – شكل ( 5ش9): نمودار هیستوگرام نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم و حركت گردش به – شكل ( 5راست بعلاوه دوربرگردان 175مربوط به نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم و P-P Plot 10 ): نمودارهای – شكل ( 5حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 17611 ): الگوریتم تعیین نوع میانه 186 – شكل( 51500 وسیله – 12 ): چارت راهنمای انتخاب نوع میانه تقاطع زمانی كه حجم راه اصلی 2000 – شكل ( 5نقلیه در ساعت میباشد 1872000 وسیله – 13 ): چارت راهنمای انتخاب نوع میانه تقاطع زمانی كه حجم راه اصلی 2500 – شكل ( 5نقلیه در ساعت میباشد 1882500 وسیله – 14 ): چارت راهنمای انتخاب نوع میانه تقاطع زمانی كه حجم راه اصلی 3000 – شكل ( 5نقلیه در ساعت میباشد 189

 • مقاله بررسی سیگار و مضرات آن

  پروژه بررسی سیگار و مضرات آن,تحقیق بررسی سیگار و مضرات آن,دانلود تحقیق بررسی سیگار و مضرات آن,مقاله بررسی سیگار و مضرات آن دانلود فایل مقاله بررسی سیگار و مضرات آن در 10 صفحه ورد قابل ویرایش  سلامتی برای عمر طولانی‌تر…

 • تحقیق تفسیر سوره ناس

  بررسی تفسیر سوره ناس,پروژه تفسیر سوره ناس,تحقیق تفسیر سوره ناس,تفسیر سوره ناس,دانلود تفسیر سوره ناس دانلود فایل تحقیق تفسیر سوره ناس سوره ناس این سوره در مكه نازل شده و داراى 6 آیه است محتوى و فضیلت سوره ناس انسان…

 • تحقیق و پژوهش علل و عوامل خانوادگی و ارتباط با جنس مخاف و فشارها در افزایش فرار دختران از خانه

  ارتباط با جنس مخاف و فشارها در ا فزایش فرار دختران از,تاثیر محیط مدرسه بر بهداشت روانی دانش آموز,تحقیق و پژوهش علل و عوامل خانوادگی و ارتباط با جنس مخاف و فشارها در افزایش فرار دختران از خانه,تحقیقی در مورد…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ریسک

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ریسک دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ریسک در 26 صفحه ی قالب ورد و با فرمت docx و قابل ویرایش با منابع فارسی و انگلیسی قسمت هایی از متن مقدمه از…

 • پروپوزال وروش تحقیق سیستم ارزیابی عملكرد كاركنان

  porposal,ارزیابی عملکرد کارکنان,پرپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال,پروپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال ارزیابی عملکرد کارکنان,پروپوزال وروش تحقیق سیستم ارزیابی عملكرد كاركنان,پورپوزال,تحقیق,دانلود پروپوزال ارزیابی عملکرد کارکنان,دانلود پروپوزال ارشد مدیریت,دانلود پروپوزال فوق لیسانس مدیریت,دانلود پروپوزال مدیریت,روش تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان,منابع و مواخذ ارزیابی عملکرد کارکنان دانلود فایل…

 • گزارش کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب

  آب و فاضلاب,حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب,سازمان,کاراموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب,کارورزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب,گزارش کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب,گزارش کاراموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری سازمان آب و…

 • ویندوز 2003 سرور

  پایان نامه ویندوز 2003 سرور,پروژه ویندوز 2003 سرور,تحقیق ویندوز 2003 سرور,درباره ویندوز 2003 سرور,ویندوز 2003 سرور دانلود فایل ویندوز 2003 سرور فصل اول : معرفی ویندوز سِرور 2003 ویندوز سرور 2003 نسبت به ویندوز 2000 گام بزرگی به جلو محسوب…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی رنگ کودکان

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی رنگ کودکان دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی رنگ کودکان در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • مقاله بانكداری اینترنتی

  بانكداری اینترنتی,پایان نامه بانكداری اینترنتی,پروژه بانكداری اینترنتی,مقاله بانكداری اینترنتی دانلود فایل مقاله بانكداری اینترنتی قسمتی از متن: بانكداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب بدون تردید، اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در كل سیستم ارتباطی دنیا شده است. بانكداری نیز، به واسطه…

 • پایان نامه ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز

  پایان نامه ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز,پروژه ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز,تحقیق ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز,ترانسفورماتور,ترانسفورماتور تكفاز,ترانسفورماتور سه فاز,دانلود پایان نامه ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز,مقاله ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز دانلود فایل پایان نامه ترانسفورماتور تكفاز و سه…

 • پروژه ارشد درس معماری ذخیره سازی

  پروژه ارشد درس معماری ذخیره سازی,پروژه ارشد درس معماری ذخیره سازی ، Reed Solomon ،درس معماری ذخیره سازی مقاله اصلی A Tutorial on ReedSolomon Coding for FaultTolerance in RAIDlike Systems دانلود فایل پروژه ارشد درس معماری ذخیره سازی سورس کامل…

 • پروژه کارآموزی شبكه كردن لینوكسFedora core

  بررسی شبكه كردن لینوكسFedora core,پایان نامه شبكه كردن لینوكسFedora core,پروژه کارآموزی شبكه كردن لینوكسFedora core,تحقیق شبكه كردن لینوكسFedora core,شبكه كردن لینوكسFedora core,کارآموزی شبكه كردن لینوكسFedora core دانلود فایل پروژه کارآموزی شبكه كردن لینوكسFedora core مقدمه لینوكس، یك سیستم عامل قدرتمند،…

 • مقاله بررسی نور و افتالمولوژی

  پروژه بررسی نور و افتالمولوژی,تحقیق بررسی نور و افتالمولوژی,دانلود تحقیق بررسی نور و افتالمولوژی,مقاله بررسی نور و افتالمولوژی دانلود فایل مقاله بررسی نور و افتالمولوژی در 60 صفحه ورد قابل ویرایش  نور و افتالمولوژی Pamela S. Chavis, MD, & William…

 • پایان نامه پرورش فضائل اخلاقى

  اخلاق,پایان نامه پرورش فضائل اخلاقى,پرورش,پروژه پرورش فضائل اخلاقى,تحقیق پرورش فضائل اخلاقى,دانلود پایان نامه پرورش فضائل اخلاقى,فضائل,مقاله پرورش فضائل اخلاقى دانلود فایل صفات اخلاقى و اعمال اخلاقى

 • پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با پرخاشگری

  پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و استرس مادران با مشکلات رفتاری کودکان دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با پرخاشگری چکیده : در همه جوامع و فرهنگها والدین توقع دارند که کودکانشان در…

 • پایان نامه سامانه کارت های هوشمند

  پایان نامه سامانه کارت های هوشمند دانلود فایل پایان نامه سامانه کارت های هوشمند چكیده چكیدة مطالب  دردنیای کنونی تکنولوژی و اطلاعات به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه های یک کشور به حساب می آیند.لذا تمامی کشورهای توسعه یافته و…

 • پایان نامه صنعت نساجی (فنون فروشندگی)

  پایان نامه صنعت نساجی (فنون فروشندگی) دانلود فایل پایان نامه صنعت نساجی (فنون فروشندگی) تاریخچه ایجاد شغل این شغل در جهان و ایران امروزه با توجه به رشد جمعیت و نیاز مبرم به منسوجات نساجی این رشته از ارزش و…

 • جوشكاری با قوس الكتریكی در پناه گاز محافظ

  جوشكاری با قوس الكتریكی در پناه گاز محافظ,دانلود تحقیق جوشکاری دانلود فایل قسمتهایی از متن: تجربه نشان داده كه درصورتیكه بتوانیم از ورود هوا به منطقه جوش پیشگیری كنیم جوش از خواص شیمیائی و فیزیكی بهتری برخوردار خواهد بود. در…

 • مقاله حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا

  پایان نامه حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,پروژه حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,تحقیق حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,دانلود حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,مقاله حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا دانلود فایل مقاله حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا مقدمه…

 • چگونه مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی رابه درس هنر را برطرف کنم

  چگونه مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی رابه درس هنر را برطرف کنم,هنر دانلود فایل فهرست عنوان صفحه مقدمه 1 پرسیدن سوال 2 بیان مساله 3 توصیف وضعیت موجود 4 گردآوری اطلاعات 6-5 یافتن راه حل مناسب 7 اجرای راه حل…

 • پروژه بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی

  بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی,بررسیهای مقدماتی برای شناسایی و اكتشاف مواد پوزولان,پایان نامه بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل جهت تولید سیمان پوزولانی,پروژه بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان…

 • پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله

  پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله دانلود فایل پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و…

 • طرح کارآفرینی تاسیس کافی نت

  طرح کارآفرینی تاسیس کافی نت دانلود فایل طرح کارآفرینی تاسیس کافی نت

 • پایان نامه كامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده باآلیاژهای حافظه شكلی

  پایان نامه كامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده باآلیاژهای حافظه شكلی دانلود فایل پایان نامه كامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده باآلیاژهای حافظه شكلی کامپوزیت ها [1] بسیاری از فن آوریهای نوین به موادی نیاز دارند که ترکیب غیر معمولی…

 • مقاله نقش دولت در تجارت

  مقاله نقش دولت در تجارت دانلود فایل مقاله نقش دولت در تجارت قسمتهایی ازمتن:  نقش دولت  در تجارت اگرچه این روزها دور دور تجارت « آزاد» است و ادعاهائی که می شود در خصوص « فواید» بیش از اندازه اش،…

 • اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی

  اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران,اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی,مصوب 1751380 مجمع عمومی دانلود فایل اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی فصل اول :  مشخصات…

 • مقالةآشنایی با سیالات در علم مكانیك سیالات

  مقالةآشنایی با سیالات در علم مكانیك سیالات دانلود فایل مقالةآشنایی با سیالات در علم مكانیك سیالات فهرست: معرفی علم مكانیك سیالات تاریخچه سیالات استاتیك سیالات جریان با سطح آزاد مكانیك سیالات محاسباتی سیال در علم مكانیكی مواد بینگهام انواع سیالات…

 • مقاله حقوق کودک درخانه و جامعه

  مقاله حقوق کودک درخانه و جامعه,مقاله حقوق کودک درخانه وجامعه دانلود فایل مقاله حقوق کودک در خانه و جامعه فهرست مطالب عنوان: کنوانسیون حقوق کودک یونیسف ،سازمان حمایت ازکودکان حقوق کودک ، بخشی از حقوق بشر منابع .................................................... قسمتهایی از…

 • پایان نامه كارشناسی انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران

  پایان نامه كارشناسی انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران دانلود فایل [2]

 • پروژه بررسی تاریخچه یارانه

  پایان نامه بررسی تاریخچه یارانه,پروژه بررسی تاریخچه یارانه,تحقیق بررسی تاریخچه یارانه,دانلود پایان نامه بررسی تاریخچه یارانه,مقاله بررسی تاریخچه یارانه دانلود فایل [2]

 • كارآموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها

  كارآموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها دانلود فایل كارآموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها درقالب شش فصل بهمراه فهرست و مراجع

 • بررسی صنعت ماشین سازی در ایران و تحقیقی بر چند ماشین صنعتی

  بررسی صنعت ماشین سازی در ایران و تحقیقی بر چند ماشین صنعتی دانلود فایل بررسی صنعت ماشین سازی در ایران و تحقیقی بر چند ماشین صنعتی بخشهایی از متن: مقدمه: راندن در جاده ها حركت در مسیر خطر،«كم نیاوردن» در…

 • پایان نامه بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی-تولیدی

  پایان نامه بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی-تولیدی دانلود فایل

 • پاورپوینت پی های نواری و گسترده

  پاورپوینت پی های نواری و گسترده دانلود فایل پاورپوینت پی های نواری و گسترده پی های نواری و گستردهاین پاورپوینت در 36 اسلاید می باشد. فهرست مطالب اسلایدها : پی های نواری و گسترده مقدمه پی نواری روش معمول در…

 • پایان نامه کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی

  پایان نامه کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی دانلود فایل پایان نامه کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی چکیده:  در این پایان نامه کدهای کنترل خطای قالبی و کانولوشن و توربو و تاثیر نوع مدولاسیون در سیستم مخابراتی…