پایان نامه ارائه مدل پیشبینی نرخ برخوردهای ترافیكی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی

پایان نامه ارائه مدل پیشبینی نرخ برخوردهای ترافیكی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی

دانلود فایل

پایان نامه ارائه مدل پیشبینی نرخ برخوردهای ترافیكی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی چکیده بیشتر برخوردهای ١ رخ داده شده در تقاطع ها مربوط به حرکت های گردش به چپ وسایل نقلیه می باشد. بنابراین مهندسین حمل و نقل برای حل این مشکل و کاهش برخوردها و در نتیجه بهبود ایمنی در طول راه های شریانی از مدیریت دسترسی ها به عنوان ابزاری موثر، جهت بهبود مشخصات ایمنی سیستم راه ها استفاده می کنند. استفاده از میانه ها جهت جداسازی و تفکیک حرکت ها یکی از تکنیک های مدیریت دسترسی راه ها می باشند. به عنوان مثال بجای حرکت گردش به چپ مستقیم می توان از حرکت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان که از ایمنی بالاتر برخوردار است ، استفاده نمود.  مقدمه تصادفات ترافیکی یکی از نگرانی های مهم جامعه امروز است که از حدود یک قرن پیش با تولید اولین وسایله نقلیه آغاز شده است . با وجود این نگرانی ، به دلیل هزینه های هنگفت اجتماعی و اقتصادی جهت رفع این مسئله ، مشکلات ایمنی ترافیک به طور پیوسته در حال افزایش است . جهت تشخیص مشکلات ایمنی ترافیک و کاهش این مشکلات ، مهندسین حمل و نقل و مدیران بزرگراه ها به صورت جدی تلاش می کنند تا داده های لازم برای رسیدن به ایمنی لازم را جمع آوری کنند. مسئله ایمنی در حمل و نقل ، مسئله مهم و گسترده ای بحساب می – آید. برخوردهای ترافیکی در تقاطع ها یکی از گزینه های تشخیص ایمنی در یک موقعیت است که اغلب باعث روی دادن تصادفات می شود. این برخوردها در مناطقی که تقاطع ها به یکدیگر نزدیکتر می باشند به دلیل اینکه مانورهای حرکتی از سوی رانندگان در یک دوره زمانی کمتر، بیشتر انجام می شود، افزایش می یابد. تحقیقات متعددی در خصوص استفاده از احتمال برخوردهای ترافیکی برای پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطع ها، تعاریف و کاربردهای برخوردهای ترافیک و روش های پالایش داده های جمع آوری شده با این روش ، انجام شده است .  نصب میانه های غیرقابل عبور پیشنهاد می شود که به جای انجام گردش به چپ مستقیم از راه اصلی و یا راه اختصاصی (فرعی ) از حرکت های دوربرگردان استفاده شود. نصب میانه های غیر قابل عبور در تقاطع های چهارراهی باعث می شود که تعداد نقاط برخورد به ٤ برخورد و در تقاطع های سه راهی به ٢ برخورد، کاهش یابد. این موضوع در شکل (٢-٧) نمایش داده شده است . این تکنیک باعث می شود که در محل تقاطع ها و در مسیر راه اختصاصی فقط امکان گردش به راست وجود داشته باشد بنابراین تعداد برخوردها به دو برخورد (گردش به راست ورودی و خروجی از راه اختصاص ) کاهش یافته و طبیعتاً ایمنی مسیر مورد نظر بهبود پیدا خواهد کرد. در این حالت به دلیل ممنوعیت انجام گردش به چپ ها به داخل و خارج مسیرها این نوع حرکت ها به محل تقاطع ها یا میانه های پایین تر، انتقال داده می شوند[٢٣].  فهرست مطالبعنوان مطالب         شماره صفحهچكیده 1مقدمه 2فصل اول-1 تعریف مسأله 5-1 تعریف كلی مسأله 5 -1-2 نیاز به مطالعه در مورد مسأله 6 -1-3 اثرات مهم مطالعه بر مسأله از نظر بهبود آن 8 -1-4 اهداف و فرضیات 6 -1-5 دامنه اثر مسأله در جامعه علمی و اجتماع 11 -1-6 محدودیت ها و چهار چوب پروژه 11 -1فصل دوم-2 كاوش در متون 14-1 مقدمه 14 -2و2 – بررسی مقالات 14 -2-1-2 بررسی مقالات با موضوع “برخوردهای ترافیكی” 14 -2و (DLT) -2 برسی مقالات در خصوص مقایسه برخوردها در حالت گردش به چپ مستقیم -2 -216 (RTUT) گردش به راست بعلاوه دوربرگردان-3 بررسی مقالات با عنوان “شدت برخوردها و طبقه بندی برخوردها” 18 -2 -2-4 بررسی مقالات با موضوع “رفتار میانهها در كاهش برخوردها” 22 -2 -2-3 بررسی پایاننامهها و پروژهها 28 -2-1-3 بررسی پایاننامهها با موضوع “پیشبینی برخوردهای ترافیك در تقاطع بدون چراغ -2راهنمایی” 28-2-3 بررسی پایاننامهها با موضوع “ایمنی مانور گردش به راست بعلاوه دوربرگردان” 33 -2-3-3 بررسی پایاننامهها با موضوع” ارزیابی اثر عملكردی حركت دوربرگردانها” 34 -2-4 بررسی پایاننامهها با عنوان “طراحی مدل جهت تعیین ارتباط بین میزان تصادفات و احتمال -3 -2برخورد ترافیكی در شبكه خیابانهای شهری 37-4 بررسی كتابها 37 -2-1 بررسی كتاب “طرح هندسی راهها و خیابانها” 37 -4 -2-2 بررسی كتاب “طراحی تقاطعهای همسطح شهری” (نشریه 145 سازمان برنامه و بودجه) 41 -4 -2ز47 “HCM -3 بررسی كتاب ” 2000 -4 -2-5 بررسی كتاب “آییننامه طراحی راههای شهری” 48 -4 -2-5 بررسی كنفرانسها 51 -2-1 بررسی هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران 51 -5 -2-2 بررسی هشتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران 54 -5 -2-3 بررسی دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت 57 -5 -2-4 بررسی اولین كنفرانس بینالمللی حوادث رانندگی و جادهای 57 -5 -2-5 مطالعه سومین كنفرانس بینالمللی بررسی تقاطعهای بدون چراغ ترافیكی 61 -5 -2-6 سوالات مطرح شده و یافتهها تا زمان حاضر 63 -2فصل سوم-3 روش تحقیق 65-1 روش به كار گرفته شده و دلایل آن 67 -3-1 برخوردهای ترافیكی 67 -1 -3-2 منشأ برخوردها در حركتهای گردش به چپ 67 -1 -3-3 شناسایی برخورد 70 -1 -3-2 دستورالعمل جمعآوری اطلاعات و روشهای به كار رفته 70 -3ح-1 انواع برخوردها 70 -2 -3-1-1 برخوردهای تعریف شده برای حركت گردش به چپ مستقیم 71 -2 -3-2-1 برخوردهای تعریف شده برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 72 -2 -3-2 بازنگری دادههای برخوردهای ثبت شده 74 -2 -3-3 محاسبه نرخ برخوردها 75 -2 -3-4 ساخت مدل 76 -2 -3-3 تعاریف، اختصارات و نشانههای ریاضی 77 -3-1 تعاریف 74 -3 -3-1-1 تقاطعهای بدون چراغ 74 -3 -3-2-1 برخوردهای ترافیكی 74 -3 -3-3-1 علل پیدایش تكنیكهای برخوردها 74 -3 -3-4-1 معیارهای پیشنهادی كه برای تعیین شدت احتمال برخوردها استفاده می شوند 77 -3 -3-5-1 حل مشكلات گردش به چپ 78 -3 -3-6-1 طبقهبندی میانهها 82 -3 -3-7-1 مدیریت دسترسی 86 -3 -3ط-8-1 تكنیكهای مدیریت دسترسی 88 -3 -3-9-1 عرض میانه و راه 92 -3 -3-10-1 انواع برخوردهای رخ داده شده در تقاطعها 93 -3 -3-11-1 مسیر اصلی در تقاطع 106 -3 -3-2 اختصارات 110 -3 -3-3 نشانههای ریاضی 114 -3 -3-4 برنامههای كامپیوتری استفاده شده 115 -3115 SPSS -1 نرم افزار -4 -3115 SYNCHRO -2 نرمافزار شبیهسازی -4 -3116 C++ -3 برنامه كامپیوتری -4 -3فصل چهارم-4 جمع آوری اطلاعات 118-1 مقدمه 118 -4-2 انتخاب موقعیتهای مورد مطالعه 118 -4-3 جمعآوری دادهها 121 -4ی-4 ساخت مدل 125 -4-1 انتخاب مدل 126 -4 -4-1-1 مدلهای آماری 126 -4 -4-2-1 آزمونهای آماری 131 -4 -4-2 طراحی مدل 135 -4 -4-1-2 روشهای طراحی مدل رگرسیون خطی 135 -4 -4-2-2 مدل مناسب 137 -4 -4138 (DLT) -3-2 مدل كردن نرخ برخورد حركت گردش به چپ مستقیم -4 -4139 (CR -3-2 الف- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با مسیر مستقیم ( 1 -4 -4140(CR -3-2 ب- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با گردش به چپ از راست ( 2 -4 -4142 (CR -3-2 ج- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با گردش به چپ ازچپ ( 3 -4 -4144 (CR -3-2 د- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با جریان بالادست ( 4 -4 -4-3-2 ه- مدل نهایی برای گردش به چپ مستقیم 146 -4 -4147 (RTUT) -4-2 مدل كردن حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان -4 -4147 (CR -4-2 الف- مدل كردن نرخ برخورد گردش به راست از راه اختصاصی یا فرعی ( 5 -4 -4ك149 (CR -4-2 ب- مدل كردن نرخ برخورد همجهت با وسیله نقلیه كند ( 6 -4 -4150 (CR -4-2 ج- مدل كردن نرخ برخورد تغییر خط ( 7 -4 -4-4-2 و- مدل نهایی گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 152 -4 -4-3 تأیید مدل 154 -4 -4-5 مشكلات در جمعآوری اطلاعات 163 -4فصل پنجم-5 تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج 166-1 مقدمه 166 -5-2 تحلیل برخوردها 166 -5-1 تحلیل تعداد برخوردها 166 -2 -5-2 تحلیل نرخ برخوردهای حجمی 169 -2 -5-3 تحلیل نرخ برخورد ساعتی 171 -2 -5-3 تحلیل آماری 173 -5-1 آمار توصیفی 173 -3 -5-2 توزیع دادهها 174 -3 -5ل-3 تست نرمال بودن دادههای نرخ برخوردها 177 -3 -5-4 تست تصادفی بودن دادههای نرخ برخورد ترافیكی 178 -3 -5-5 همبستگی بین متغیرها 179 -3 -5-4 تحلیل حركت گردش به چپ مستقیم و حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 182 -5-5 تجزیه و تحلیل میانههای كاملاً باز 184 -5-6 نتیجهگیری 191 -5-7 كاربردهای علمی و تئوری 193 -5-8 پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده 194 -5پیوست (الف) 195پیوست (ب) 197پیوست (ج) 199پیوست (د) 201پیوست (ر) 203پیوست (ز) 205پیوست (ه) 207پیوست (و) 209مپیوست (ی) 210پیوست (ن) 211منابع و مأخذ 213منابع فارسی 213منابع لاتین 214سایتهای اطلاع رسانی 215چكیده انگلیسی 216نفهرست جدول هاعنوان شماره صفحه1): رتبهبندی شدت برخوردها 19 – جدول( 21): انواع میانهها 86 – جدول ( 32): حداقل عرض رفوژ متناسب با وسیلهنقلیه طرح و وضعیت گردش 94 – جدول ( 33): تعاریف عمومی سطوح خدمت دهی 113 – جدول( 31): آمار تصادفات در تقاطعهای شهر تهران 119 – جدول( 42): موقعیت تقاطعهای مورد مطالعه 120 – جدول ( 43): موقعیت دوربرگردانهای مورد مطالعه 121 – جدول( 44): دادههای مربوط به تقاطعها 122 – جدول ( 45): دادههای مربوط به دوربرگردانها 123 – جدول ( 4138 (DLT) 6): انواع متغیرهای مستقل و وابسته برای مانور گردش به چپ مستقیم – جدول ( 47): انواع متغیرهای مستقل و وابسته برای حركتهای گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – جدول ( 4147 (RTUT)8): تعداد برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 157 – جدول ( 4س9): تعداد برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به چپ مستقیم 158 – جدول ( 410 ): نرخ برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به چپ مستقیم 159 – جدول ( 411 ): نرخ برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 160 – جدول ( 41): آمار توصیفی مدل نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم 173 – جدول ( 52): آمار توصیفی مدل نرخ برخورد گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 173 – جدول ( 53): تست نرمال بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم 177 – جدول ( 54): تست نرمال بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – جدول ( 5178 (RTUT)5): تست تصادفی بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم 179 – جدول ( 56): تست تصادفی بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – جدول ( 5179 (RTUT)7): ضریب همبستگی بین متغیرها برای مدل نرخ برخورد گردش به راست بعلاوه – جدول ( 5دوربرگردان 1808): ضریب همبستگی بین متغیرها برای مدل نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم 181 – جدول ( 59): پیشنهادهایی برای كنترل حركت گردش به چپ در تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی 190 – جدول ( 5عفهرست شك لهاعنوان شماره صفحه1): آمار برخوردها قبل و بعد از اجرای میانهها در تقاطعهای میشیگان 17 – شكل ( 2از روی منحنی فاصله- زمان 20 PET و TTC 2): چگونگی محاسبه – شكل ( 23): برخورد شدید برخورد خفیف 21 – شكل ( 24): هرم هایدن 22 – شكل ( 25): استفاده از میانههای جهتی برای محدود كردن انجام گردش به چپ مستقیم از راه – شكل ( 2فرعی 246): استفاده از میانههای جهتی برای محدود كردن انجام گردش به چپ مستقیم از راه – شكل ( 2اصلی 257): نصب میانه غیر قابل عبور در تقاطعهای سهراهی و چهارراهی 27 – شكل ( 28): انواع حركات موجی در دوربرگردانها 36 – شكل ( 29): خط گردش به چپ دو طرفه 41 – شكل( 210 ): انواع نقاط برخورد عبوری، واگرایی و همگرایی 43 – شكل ( 2شكل 44 T 11 ): تعداد نقاط برخورد عبوری، واگرایی و همگرایی در تقاطع – شكل ( 212 ): برخورد عابر- وسیله نقلیه و نقاط برخورد وسیله نقلیه- وسیله نقلیه 44 – شكل ( 2ف13 ): انواع مانورها در تقاطعها 45 – شكل ( 214 ): سطوح درگیر در تقاطعها 46 – شكل ( 215 ): نمای تقاطع همسطح 53 – شكل( 216 ): نمای تقاطع همسطح جایگزین شده با دوربرگردان 53 – شكل( 217 ): جهت حركات در تقاطع با دوربرگردان نوع اول 58 – شكل ( 218 ): جهت حركات در تقاطع با دوربرگردان نوع دوم 59 – شكل ( 219 ): جهت حركات در تقاطع با دوربرگردان نوع سوم 60 – شكل ( 21): مراحل انجام تحقیق 66 – شكل ( 32): مراحل انجام حركت گردش به چپ مستقیم و غیر مستقیم 69 – شكل ( 33): انواع برخوردها برای حركت گردش به چپ مستقیم 73 – شكل ( 34): انواع برخوردها برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 74 – شكل ( 35): خطر برخورد از نوع ترمز زدن ناگهانی 79 – شكل ( 36): خطر برخورد از پهلو برای گردش به چپ 79 – شكل ( 37): اجرای میانهها در محل تقاطعها 81 – شكل ( 38): جهت حركتهای ترافیكی در فراتقاطعها 83 – شكل ( 3در نیوجرسی ایالات متحده 84 JUGHANDLES 9): تقاطع – شكل ( 3ص10 ): تقاطع جفتی 85 – شكل ( 311 ): رابطه نرخ برخورد با تعداد نقاط دسترسی در راه شریانی 90 – شكل( 312 ): تعریض شانه راه برای انجام دوربرگردان 95 – شكل ( 313 ): خطر برخورد گردش به چپ همجهت 97 – شكل( 314 ): احتمال برخورد گردش به راست همجهت 97 – شكل( 315 ): احتمال برخورد با وسیله نقلیه كند 98 – شكل ( 316 ): احتمال برخورد تغییر خط 99 – شكل( 317 ): برخوردگردش به چپ مقابل 99 – شكل( 318 ): احتمال برخورد با ترافیك متقاطع از سمت راست در حین گردش به راست 100 – شكل ( 319 ): احتمال برخورد در حین گردش به چپ با ترافیك متقاطع از راست 101 – شكل ( 320 ) احتمال برخورد در میان تقاطع با ترافیك متقاطع از سمت راست 102 – شكل ( 321 ): احتمال برخورد در زمان گردش به راست با ترافیك متقاطع از سمت چپ 103 – شكل ( 322 ): احتمال برخورد در حین گردش به چپ با ترافیك متقاطع از سمت چپ 104 – شكل ( 323 ): احتمال برخورد در میان تقاطع با ترافیك متقاطع از سمت چپ 104 – شكل ( 324 ): احتمال برخورد با عابرپیاده در فاصله دور 105 – شكل ( 325 ): احتمال برخورد با عابرپیاده در فاصله نزدیك 106 – شكل ( 3ق26 ): نمونهای از احتمال برخوردهای دوچرخهسوار با وسیله نقلیه 106 – شكل ( 327 ): احتمال برخورد وسیله نقلیه كند همجهت 107 – شكل ( 328 ): احتمال برخورد ثانویه تغییر خط 108 – شكل ( 329 ): احتمال برخورد گردش به راست متقابل در فاز قرمز 109 – شكل ( 31): نمونهای از پایگاه داده ایجاد شده در برنامه اكسل 124 – شكل ( 4140 CR 2): خلاصه نتایج حاصل از مدل كردن 1 – شكل ( 4141 CR 3): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 2 – شكل( 4143 CR 4): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 3 – شكل( 4145 CR 5): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 4 – شكل( 4148 CR 6): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 5 – شكل ( 4151 CR 7): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 6 – شكل ( 4153 CR 8): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 7 – شكل ( 4155 SYNCHRO 9): نمونهای از تقاطع شبیهسازی شده در نرمافزار – شكل ( 410 ): نمونهای از خروجی نتایج شبیهسازی 156 – شكل ( 4ر11 ): میانگین تعداد برخوردهای شبیهسازی شده و مشاهده شده برای حركت گردش به چپ – شكل ( 4مستقیم 16112 ): میانگین نرخ برخوردهای شبیهسازی شده و مدلسازی شده برای حركت گردش به چپ – شكل ( 4مستقیم 16113 ): میانگین تعداد برخوردهای شبیهسازی شده و مشاهده شده برای حركت گردش به – شكل ( 4راست بعلاوه دوربرگردان 16214 ): میانگین نرخ برخوردهای شبیهسازی شده و مدلسازی شده برای حركت گردش به راست – شكل ( 4بعلاوه دوربرگردان 162167 (DLT) 1): تعداد برخوردهای رخ داده شده در حركت گردش به چپ مستقیم – شكل ( 52): تعداد برخوردهای رخ داده شده در حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – شكل ( 5168 (RTUT)169 RTUT و DLT 3): تعداد كل برخوردهای – شكل ( 5170 (DLT) 4): نرخ برخوردهای حجمی در حركت گردش به چپ مستقیم – شكل ( 5170 (RTUT) 5) نرخ برخوردهای حجمی حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – شكل ( 5171 RTUT و DLT 6): مجموع نرخ برخورد – شكل ( 5172 (DLT) 7): نرخ برخورد ساعتی برای حركت گردش به چپ مستقیم – شكل ( 5172 (RTUT) 8): نرخ برخورد ساعتی برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – شكل ( 5ش9): نمودار هیستوگرام نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم و حركت گردش به – شكل ( 5راست بعلاوه دوربرگردان 175مربوط به نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم و P-P Plot 10 ): نمودارهای – شكل ( 5حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 17611 ): الگوریتم تعیین نوع میانه 186 – شكل( 51500 وسیله – 12 ): چارت راهنمای انتخاب نوع میانه تقاطع زمانی كه حجم راه اصلی 2000 – شكل ( 5نقلیه در ساعت میباشد 1872000 وسیله – 13 ): چارت راهنمای انتخاب نوع میانه تقاطع زمانی كه حجم راه اصلی 2500 – شكل ( 5نقلیه در ساعت میباشد 1882500 وسیله – 14 ): چارت راهنمای انتخاب نوع میانه تقاطع زمانی كه حجم راه اصلی 3000 – شكل ( 5نقلیه در ساعت میباشد 189

 • پروژه کارآفرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی

  پروژه کارآفرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی,پروژه کارافرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی,توجیه اقتصادی بازیافت و تولی,دانلود پروژه بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی,دانلود کارآفرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی…

 • گزارش کارآموزی واحد اسید استیک

  اسید استیک,دانلود گزارش کارآموزی واحد اسید استیک,کاراموزی واحد اسید استیک,کارورزی واحد اسید استیک,گزارش کارآموزی واحد اسید استیک,گزارش کاراموزی واحد اسید استیک,واحد دانلود فایل گزارش کارآموزی واحد اسید استیک در 27 صفحه ورد قابل ویرایش واحد اسید  استیک یکی از واحدهای…

 • مقاله انواع پوششهای دیوار

  مقاله انواع پوششهای دیوار دانلود فایل مقاله انواع پوششهای دیوار چکیده هایی از متن: پتینه، پوشش دهه اخیر پتینه، رنگ آمیزی جالبی است شامل چند رنگ گره خورده در هم. البته پتینه‌ها انواع مختلفی دارند، یعنی طرح‌های دور از هم…

 • ترجمه مقاله توزیع اقتصادی مرکب توان و حرارت با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

  ترجمه مقاله توزیع اقتصادی مرکب توان و حرارت با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی دانلود فایل ترجمه مقاله توزیع اقتصادی مرکب توان و حرارت با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی چکیده استفاده بهینه از سیستم های مرکب چندگانه قدرت و…

 • مقاله مهارت گوش دادن

  مقاله مهارت گوش دادن دانلود فایل مقاله مهارت گوش دادن اهمیت گوش دادن گوش دادن مهارتی است اساسی كه ما هر روز از آن استفاده می كنیم . موفقیت تحصیلی ، شغلی وخوشحالی  های شما ، اغلب به مهارت شما…

 • پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوریتم 389 اسلاید

  پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوریتم 389 اسلاید دانلود فایل پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوریتم 389 اسلاید این مجموعه ناب پروژه ای در زمینه ی بررسی ساختمان داده ها و الگوریتم در قالب پاورپوینتی زیبا و فوق العاده سطح گرافیکی نادر…

 • مقاله عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی

  مقاله عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی دانلود فایل عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی فهرست: عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی1)شهادت حاج آقا مصطفی خمینی آغاز مرحله جدید انقلاب اسلامی . 2) قیام ۱۹ دی قم 3)قیام ۲۹ بهمن تبریز 4)اربعین ها…

 • فصل دوم پایان نامه در مورد تعارضات زناشویی

  فصل دوم پایان نامه در مورد تعارضات زناشویی دانلود فایل فصل دوم پایان نامه در مورد تعارضات زناشویی در 36  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده (فصل 2)

  ادبیات تحقیق خانواده,پیشینه پژوهش خانواده,پیشینه تحقیق خانواده,خانواده,مبانی نظری خانواده,مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده,مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده در 37 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • پروژه کارآفرینی شرکت خدمات چاپی و تبلیغاتی

  پروژه کارآفرینی شرکت خدمات چاپی و تبلیغاتی,پروژه کارافرینی شرکت خدمات چاپی و تبلیغاتی,تبلیغاتی,توجیه اقتصادی شرکت خدمات چاپی و تبلیغاتی,چاپی,خدمات,دانلود پروژه شرکت خدمات چاپی و تبلیغاتی,دانلود کارآفرینی شرکت خدمات چاپی و تبلیغاتی,شرکت,طرح توجیه فنی شرکت خدمات چاپی و تبلیغاتی,طرح توجیهی شرکت…

 • مقاله جنگ الکترونیک

  مقاله جنگ الکترونیک دانلود فایل [2]

 • پاورپوینت فرهنگ سازمانی

  پاورپوینت فرهنگ سازمانی دانلود فایل پاورپوینت فرهنگ سازمانی . qتعریف فرهنگ سازمانی: vمقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترك است كه اعضا نسبت به یك سازمان دارند وهمین ویژگی موجب تفكیك دو سازمان از یكدیگر می شود. هفت ویژگی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت ابراز وجود

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت ابراز وجود دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت ابراز وجود در 27 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • مقاله طب گیاهی

  مقاله طب گیاهی دانلود فایل مقاله طب گیاهی طب گیاهی، کهن ترین شیوه درمان................................................................1  طب سنتی در عصر تجدد..........................................................................2 داروخانه طبیعت.....................................................................................3 گیاهان مقوی_1.....................................................................................3 گیاهان مدر_2......................................................................................3 گیاهان مسهل و ملین_3...........................................................................4 داروهای طبیعی هم گاهی مضر است...........................................................4 تعریف تریاک......................................................................................5 خواص درمانی.....................................................................................5 تاریخچه...........................................................................................6…

 • مقالةآشنایی با آلفرد آدلر

  مقالةآشنایی با آلفرد آدلر دانلود فایل مقالةآشنایی با آلفرد آدلر فهرست: آلفرد آدلر زندگی نامة آدلر عقدة حقارت از دیدگاه آدلر ======================== آلفرد آدلر (1937ـ1870) از روانشناسان بنام اتریشی بود آدلر معمولاً به عنوان نخستین پیشگام گروه روانشناسی اجتماعی در…

 • گزارش کاراموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور

  بلید,دانلود گزارش کارآموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور,روتور,زیمنس,شرکت,کاراموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور,کارگاه,کارورزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور,گزارش کاراموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور دانلود فایل گزارش کاراموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور در 60 صفحه ورد قابل ویرایش به…

 • گزارش کاراموزی در شرکت دخانیات استان گیلان واحد PM

  گزارش کاراموزی در شرکت دخانیات استان گیلان واحد PM دانلود فایل گزارش کاراموزی در شرکت دخانیات استان گیلان واحد PM گزارش کاراموزی در شرکت دخانیات استان گیلان واحد PM گزارش کار در شرکت دخانیات استان گیلان واحد PM موضوع: انبارداری…

 • مقاله وحی و هرمنوتیک

  مقاله وحی و هرمنوتیک,وحی و هرمنوتیک دانلود فایل سنخ شناسی ماهیت وحی

 • مقاله بازارهای الكترونیكی (تأثیر و تبعات)

  بازارهای الكترونیكی (تأثیر و تبعات),پروژه بازارهای الكترونیكی (تأثیر و تبعات),تحقیق بازارهای الكترونیكی (تأثیر و تبعات),مقاله بازارهای الكترونیكی (تأثیر و تبعات) دانلود فایل مقاله بازارهای الكترونیكی (تأثیر و تبعات) قسمتی از متن: l        تأثیر اقتصادی بازارهای الكترونیكی (بازارهای- e) را بررسی…

 • مقاله كارایی بازدارندگی هسته ای

  مقاله كارایی بازدارندگی هسته ای دانلود فایل مقاله كارایی بازدارندگی هسته ای كارایی بازدارندگی هسته ای رابرت جرویس نام درس: استراتژی نظامی قدرتهای بزرگ كارایی بازدارندگی هسته ای رابرت جرویس شاید برجسته ترین ویژگی جهان پس از جنگ همان باشد…

 • آزمایشگاه خاكشناسی عمومی

  آزمایشگاه خاكشناسی عمومی,بررسی خاكشناسی عمومی,پایان نامه خاكشناسی عمومی,پروژه خاكشناسی عمومی,تحقیق خاكشناسی عمومی,خاكشناسی عمومی,درباره خاكشناسی عمومی دانلود فایل آزمایشگاه خاكشناسی عمومی جلسه اول           شماره آزمایش:      نمونه‌برداری از خاك اهمیت روش صحیح نمونه‌برداری زمان نمونه‌برداری                  عمق نمونه‌برداری آماده كردن زمان ابزار نمونه‌برداری…

 • گزارش کاراموزی شركت راه ساختمانی- تحكیم سازه ابهر

  تحكیم سازه,دانلود گزارش کارآموزی شركت راه ساختمانی تحكیم سازه ابهر,راه ساختمانی,شركت,کاراموزی شركت راه ساختمانی تحكیم سازه ابهر,کارورزی شركت راه ساختمانی تحكیم سازه ابهر,گزارش کاراموزی شركت راه ساختمانی- تحكیم سازه ابهر دانلود فایل گزارش کاراموزی شركت راه ساختمانی- تحكیم سازه ابهر…

 • بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران

  بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران دانلود فایل بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران چکیده  شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری در دادگاه جهت اثبات آن و از جمله ادله اثباط…

 • پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه

  پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه,تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه,فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه دانلود فایل پایان…

 • مبانی نظری و پیشینه احساس تنهایی (فصل دو)

  مبانی نظری و پیشینه احساس تنهایی (فصل دو) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه احساس تنهایی (فصل دو) در 27صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 24: گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

  پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 24: گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2(نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی ),دانلود پاورپوینت گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره…

 • مقاله بررسی حجم نمونه و جامعه آماری

  پروژه بررسی حجم نمونه و جامعه آماری,تحقیق بررسی حجم نمونه و جامعه آماری,دانلود تحقیق بررسی حجم نمونه و جامعه آماری,مقاله بررسی حجم نمونه و جامعه آماری دانلود فایل [7]

 • تعیین بهینه میزان عایق حرارتی برای اجزای پوسته‌ای ساختمانهای مسكونی در ایران

  تعیین بهینه میزان عایق حرارتی برای اجزای پوسته‌ای ساختمانهای مسكونی در ایران دانلود فایل تعیین بهینه میزان عایق حرارتی برای اجزای پوسته‌ای ساختمانهای مسكونی در ایران مقدمه تا قبل از سال 1352 شمسی (1972) كمتر اقدامی در جهت ضرفه جویی…

 • پاورپوینت بررسی اثرات تاریخ کاشت ,تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره دراراک

  اثرات تاریخ کاشت تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره دراراک,بررسی اثرات تاریخ کاشت تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره دراراک,پاورپوینت بررسی اثرات تاریخ کاشت,پاورپوینت…

 • مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده

  پروژه بررسی سیستمهای طیف گسترده,تحقیق بررسی سیستمهای طیف گسترده,دانلود تحقیق بررسی سیستمهای طیف گسترده,مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده دانلود فایل [6]

 • مقالةآشنایی با بیماری فشار خون

  مقالةآشنایی با بیماری فشار خون دانلود فایل مقالةآشنایی با بیماری فشار خون فهرست: فشار خون چیست؟ امگا – 3 فشار خون را كاهش می دهد فشار خون بالا چیست؟ طبقه بندی فشار خون آشنایی با مفاهیم فشارخون فشار خون اولیه…

 • مقاله امواج

  امواج,پایان نامه امواج,پروژه امواج,تحقیق امواج,مقاله امواج دانلود فایل مقاله امواج چکیده در سالهای اخیر ، امواج به عنوان یکی از منابع مهم انرژی مخصوصاً برای مصرف در مناطق ساحلی  مطرح شده است. مهمترین بحث در این زمینه چگونگی تبدیل این…

 • مقاله نقش طلاق در اختلالات رفتاری کودکان

  مقاله نقش طلاق در اختلالات رفتاری کودکان دانلود فایل مقاله نقش طلاق در اختلالات رفتاری کودکان فهرست مطالب : عنوان مطالب                                            صفحه مقدمه                                                      2 طلاق                                                         4 انواع طلاق در ایران                                   …

 • دانلود پاورپوینت خط مشی و سیاست گذاری حسابداری

  تدوین مقررات حسابداریدیدگاه های موافق و مخالف,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری,دانلود پاورپوینت خط مشی و سیاست گذاری حسابداری,راه های گوناگون تدوین سیاست های حسابداری,روش های تدوین سیاست های حسابداری,روش های سیاست گذاری,سیاست گذاری در سطح شرکت,سیاست گذاری…

 • بیماری MS یا (Multiple Sclerosis)

  بیماری MS یا (Multiple Sclerosis),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله بیماری MS یا (Multiple Sclerosis),دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود  مقاله بیماری MS   یا (Multiple Sclerosis)…