پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم

پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم

دانلود فایل

پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم چکیده در این رساله بعد از بررسی رفتار اعضای بتن مسلح دارای طبقه نرم تحت بارهای سیکلی ، توابع آسیب پذیری مورد بررسی قرار می گیرند، سپس دوازده مورد قاب بتن مسلح تحت اثرشتاب نگاشت زلزله طبس و السنترو با استفاده از برنامه (٦.١ Ver)IDARC  آنالیز دینامیکی غیر خطی شده و شاخص خسارت در کل قابها، طبقات واعضای تیر وستون بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که تشکیل طبقه نرم که به واسطه طول زیاد ستونهای طبقه اول نسبت به سایر طبقات و یا سختی میانقابها ی طبقات فوقانی ایجاد می گردد می تواند در خرابی زود هنگام سازه وتشکیل مفاصل پلاستیک در پای ستونهای طبقه همکف بسیار خطر آفرین باشد همچنان که در متن این رساله بدان خواهیم پرداخت ، بسیاری از سازه های بتن مسلح وحتی سازه های دیگر درزلزله های مختلف بعلت پدیده تشکیل طبقه نرم در سازه دچار خرابی های کلی شده اند.  مقدمه ارزیابی رفتار سازه ها در زمین لرزه های بزرگ نمایانگر ایجاد خسارات قابل توجه حتی در ساختمانهای طراحی شده بر پایه اصول مهندسی است و این به معنای نا کافی بودن تک پارامتر مقاومت به ویژه در زمین لرزه های بزرگ  ودر سطح فرو ریزش است .رفتار نا مطلوب سازه ها در برابر زمین لرزه محققان را بر آن داشت تا پارامترهای دیگری در طراحی سازه ای مد نظر قرار دهند.یکی از پارامترها که در نگرش نوین پژوهشگران به رفتار  سازه ها مد نظر قرار گرفته است ، مفهوم انرژی در سازه ها است . در سال ١٩٨٤ پارک – انگ با استفاده از رابطه معروف شاخص خسارت پارک – انگ روشی در جهت طراحی سازه ها ارائه دادند در این روش عمده ترین پارامترهای اولیه طرح ،برش پایه و شاخص شدت زمین لرزه است که بر اساس آن شکل پذیری سازه بدست می آید. [١] آکی یاما در کتاب خود (١٩٨٥) روشی را برای طراحی سازه ها ارائه داد که مبتنی بر طیف انرژی ورودی (از طریق طیف سرعت معادل )و توزیع بهینه خسارت در کل سازه است .[٢]  روش ارزیابی آسیب پذیری سریع ( ٢١ ATC ) با وجود اینکه این روش تقریبی است ، در شناخت سریع وضعیت ساختمانها و آسیب پذیری آنها در مقابل زلزله موثر است در این روش کلیه عوامل موثر در آسیب پذیری ساختمان که در دسترس هستند از طریق اسناد و مدارک مثل دفترچه محاسبات ، نقشه های سازه ای ، نقشه های اجرایی ، تغییرات حین ساخت و بعد از ساخت باید جمع آوری شوند  برخی از مشخصات ساختمان که با میزان آسیب های وارده در هنگام زلزله مرتبط بوده و با بررسی عینی قابل تشخیص هستند در زیر آورده شده است . ١-شناخت سیستم سازه ای : تشخیص سیستم سازه ای در شناخت رفتار ساختمان در هنگام زلزله و همچنین برای ارزیابی ساختمان از لحاظ خطراتی که در بردارد موثر است که این شناخت از روی نقشه ها و یا بازدید دقیق از داخل و خارج ساختمان به دست می آید . ٢-ارتفاع یا تعداد طبقات ساختمان : آمار زلزله نشان داده است که ساختمانهای بلند بیشتر در معرض خطر آسیب دیدگی قرار دارند ساختمانهای بین ١ تا ٣ طبقه کوتاه ، ٤ تا ٧ طبقه متوسط و ٨ به بالا جزوه  فهرست مطالب چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………سمقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفصل ۱ بررسی خسارات وارد از زلزله بر ساختمانهای بتن مسلح دارای طبقه نرم ………………………………… ۱۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ -۱۲ وضعیت ساختمانهای بتن آرمه در ایران و میزان آسیب پذیری آنها در برابر زلزله ……………………………………….. ۳ -۱۳- انواع مهم خسارات ناشی از زلزله ……………………………………………………………………………………………………… ۳ -۱۱- خسارت به اجزای سازه ای …………………………………………………………………………………………………………. ۳ -۳-۱۲- خسارت بر اجزای غیرسازه ای………………………………………………………………………………………………………. ۳ -۳-۱۴- انواع خسارات ناشی از زلزله در ساختمانهای بتن مسلح………………………………………………………………………….. ۴ -۱۵- طبقه نرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵ -۱۶- تصاویر خرابی های ساختمانهای بتن مسلح دارای طبقه نرم وتاثیر منفی میانقابها ……………………………………….. ۵ -۱فصل ۲ روشهای ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان ها……………………………………………………………. ۱۶۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷ -۲۲- روش های ارزیابی آسیب پذیری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۸ -۲۱- روشهای كیفی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸ -۲-۲۱۹………………………………………………………………………..( ATC ۱- روش ارزیابی آسیب پذیری سریع ( 21 -۱-۲-۲۲- روش ارزیابی آسیب پذیری و نزوئلا………………………………………………………………………………………… ۲۷ -۱-۲-۲۳- روش ارزیابی آسیب پذیری كمیته مشترك كشورهای بالكان……………………………………………………….. ۲۸ -۱-۲-۲۴- روش ارزیابی آسیب پذیری پیشنهادی سبا…………………………………………………………………………………. ۲۹ -۱-۲-۲۵- روش ارزیابی آسیب پذیری آریا……………………………………………………………………………………………… ۲۹ -۱-۲-۲۲- روشهای كمی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱ -۲-۲۱- تابع خسارت بر مبنای برش پایه ……………………………………………………………………………………………….. ۳۳ -۲-۲-۲۲- تابع خسارت بر مبنای منحنی لنگر انحناء ………………………………………………………………………………….. ۳۴ -۲-۲-۲خ۳-تابع خسارت بر مبنای جذب انرژی زلزله……………………………………………………………………………………. ۳۴ -۲-۲-۲۴- تابع خسارت بر مبنای پارامترهای ارتعاشی سازه …………………………………………………………………………. ۳۵ -۲-۲-۲۵- تابع خسارت بر مبنای نرمی …………………………………………………………………………………………………….. ۴۱ -۲-۲-۲۶- تابع خسارت بر مبنای تغییر شكل……………………………………………………………………………………………… ۴۲ -۲-۲-۲۷- تابع خسارت بر مبنای مدل پارك-انگ…………………………………………………………………………………….. ۴۳ -۲-۲-۲۸- تابع خسارت بر مبنای منحنی برش _ تغییر مکان طبقه………………………………………………………………….. ۴۳ -۲-۲-۲فصل ۳ مدلسازی وآنالیزهای صورت گرفته ……………………………………………………………………………………. ۴۵۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶ -۳۲-روند کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶ -۳۳- معرفی قابهای مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۷ -۳۴۸…………………………………………………………………………….ETABS ۴- مراحل تحلیل وطراحی در برنامه 2000 -۳۱- مشخصات مصالح بكار رفته ………………………………………………………………………………………………………. ۴۸ -۴-۳۲- بارگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸ -۴-۳۱- بارگذاری ثقلی …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸ -۲-۴-۳۲- بارگذاری جانبی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸ -۲-۴-۳۳-خلاصه طراحی مقاطع وآرماتورها………………………………………………………………………………………………… ۵۰ -۴-۳۵- محاسبات وكنترل طبقه نرم……………………………………………………………………………………………………………… ۵۴ -۳۱- محاسبه سطح مقطع المان خر پایی معادل میانقاب……………………………………………………………………………. ۵۵ -۵-۳۲- بررسی سختی جانبی طبقات قابها طبق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ایران…………………………………………………… ۵۸ -۵-۳۶- آنالیز دینامیکی غیر خطی……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳ -۳فصل ۴ بررسی اندیس خسارت در قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم……………………………………………….. ۶۶۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷ -۴۲- محاسبه انرژی هیسترتیك……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸ -۴۳- محاسبه شاخص خسارت………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸ -۴۷۰…………………………………………………………………………………………………………………………….. δ u ۱- محاسبه -۳-۴۷۲……………………………………………………………………………………………………………………………… β ۲- محاسبه -۳-۴۷۳………………………………………………………………………………………………………………………Qu ,Qy ۳- محاسبه -۳-۴۷۳………………………………………………………………………………………………………………………. Ec (δ ) ۴- محاسبه -۳-۴۴- شاخص خسارت کل در قابها………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷ -۴د۵- منحنی های هیسترتیک طبقه اول قاب ۳ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو ……………………………………….. ۸۰ -۴۶- تاریخچه پاسخ جابه جایی طبقه اول وآخر در قابهای ۳ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو ……………………… ۸۱ -۴۷- منحنی های هیسترتیک طبقه اول قاب ۵ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو…………………………………………. ۸۲ -۴۸- تاریخچه پاسخ جابه جایی طبقه اول وآخر در قابهای ۵ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو …………………….. ۸۳ -۴۹- منحنی های هیسترتیک طبقه اول قاب ۷ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو ……………………………………….. ۸۴ -۴۱۰ – تاریخچه پاسخ جابه جایی طبقه اول وآخر در قابهای ۷ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو……………………. ۸۵ -۴۱۱ – منحنی های هیسترتیک طبقه اول قاب ۱۰ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو ……………………………………. ۸۶ -۴۱۲ – تاریخچه پاسخ جابه جایی طبقه اول وآخر در قابهای ۱۰ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو…………………… ۸۷ -۴۱۳ – شاخص خسارت تیرها وستونها در طبقات مختلف قابها تحت زلزله های طبس و السنترو………………………….. ۸۹ -۴۱۴ – نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴ -۴فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶فهرست منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷۱۰۸…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. پیوست ۱چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

 • مقاله آسیب شناسی مدیریت

  مقاله آسیب شناسی مدیریت دانلود فایل آسیب شناسی مدیریت قسمتهایی از متن: چكیده مدیریت موثر کارکنان به طور روز افزون در ادبیات موضوعی آن، به عنوان عاملی که سهمی حیاتی در نیل به عملکرد و بقای سازمانی دارد، شناخته می…

 • مقاله تعریف تجارت الكترونیكی(e- commerce)

  مقاله تعریف تجارت الكترونیكی(e- commerce) دانلود فایل مقاله تعریف تجارت الكترونیكی(e- commerce) تفاوت كسب و كارالكترونیكی و تجارت الكترونیكی سیستم‌های اطلاعاتی بازاریابی مدیریت روابط با مشتری روشهای تبلیغات و بازاریابی در اینترنت تبلیغ با استفاده ازبنر (Banner) نگهداری پایگاههای‌ داده…

 • گزارش کارآموزی ساخت و تولید

  تولید,دانلود گزارش کارآموزی ساخت و تولید,ساخت,کاراموزی ساخت و تولید,کارورزی ساخت و تولید,گزارش کارآموزی ساخت و تولید,گزارش کاراموزی ساخت و تولید دانلود فایل گزارش کارآموزی ساخت و تولید در 72 صفحه ورد قابل ویرایش آَشنایی با واحد چرخدنده شرکت اطلاعات جمع…

 • روش تحقیق کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد

  پایان نامه کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد,پروژه کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد,تحقیق کلاس بندی بهینه چیست…

 • ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتكنولوژی برای فنآوری مخابرات الكترواپتیك كشور

  استراتژی نانوتكنولوژی فن‌آوری مخابرات,الكترواپتیك,روش تدوین استراتژی نانوتكنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الكترواپتیك كشور,ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتكنولوژی برای فنآوری مخابرات الكترواپتیك كشور,فن‌آوری مخابرات الكترواپتیك كشور دانلود فایل ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتكنولوژی  برای فن‌آوری مخابرات الكترواپتیك كشور چكیده با…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انواع اختلالات رفتاری

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش انواع اختلالات رفتاری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش انواع اختلالات رفتاری در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پایان نامه بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل

  پایان نامه بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل دانلود فایل [1]

 • طرح توجیهی تولید واگن باری

  طرح توجیهی تولید واگن باری دانلود فایل طرح توجیهی تولید واگن باری معرفی محصول :  واگن عبارت است از یک ماشین ریلی که جهت حمل بار یا مسافر مورد استفاده قرار می گیرد و از جنبههای فنی و بهره برداری…

 • پایان نامه مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار

  اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار,پایان نامه مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار,شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار,مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار دانلود فایل پایان نامه مدلسازی و شبیه سازی…

 • بررسی گیاه آلو ورا به صورت لاتین

  بررسی گیاه آلو ورا به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Aloe vera is an herbaceous perennial in the family Liliaceae grown for…

 • پایان نامه طراحی، تحلیل و ارزیابی زمانبندی تقاطع های چراغدار با استفاده ار منطق فازی

  پایان نامه طراحی، تحلیل و ارزیابی زمانبندی تقاطع های چراغدار با استفاده ار منطق فازی دانلود فایل پایان نامه طراحی، تحلیل و ارزیابی زمانبندی تقاطع های چراغدار با استفاده ار منطق فازی چکیده  رشد جمعیت، توسعه کاربریها و بالا رفتن…

 • پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387

  پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387 دانلود فایل پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387 پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387 رفاهی، ژاله . ثنایی،باقر . و شریفی، حسن پاشا Marriage Functioning Assessment Inventory (MFAI)…

 • پاورپوینت سرمایه انسانی و توانمند سازی انسانی

  پاورپوینت سرمایه انسانی و توانمند سازی انسانی,توانمندسازی کارکنان,توانمندسازی منابع انسانی,دانلود پاورپوینت سرمایه انسانی و توانمند سازی انسانی,ساز و کارهای عملیاتی توانمندسازی سرمایه های انسانی,سرمایه انسانی,عالیترین درجه توانمندسازی,مدل سه مرحله ای توانمندسازی کارکنان,مراحل فرایند توانمندسازی کارکنان,مسیر توانمندسازی کارکنان,نتای,هدف از توانمندسازی دانلود…

 • مقاله رئالیسم و نظریه ناتورالیستی

  مقاله رئالیسم و نظریه ناتورالیستی دانلود فایل مقاله رئالیسم و نظریه ناتورالیستی :::::::::::::::::::::::::::::::::::: فهرست: گفتار اول: پیش درآمد : گفتار دوم : رئالیسم با وجدان گفتار سوم:  نظریه ناتورالیستی :  گفتار چهارم : دوستی دو مكتب گفتار پنجم : رئالیسم…

 • مقاله تاثیر تبلیغات در خرید

  مقاله تاثیر تبلیغات در خرید دانلود فایل مقاله تاثیر تبلیغات در خرید چکیده: تبلیغات یک فرایند است و نه یک رسانه با حقوق خاص خودش، اگر چه که تبلیغات به شکل های گوناگون رسانه ای برای ارتباط برقرار کردن بکار…

 • پایان نامه حقوق - بزهکاری اطفال

  پایان نامه حقوق - بزهکاری اطفال دانلود فایل پایان نامه حقوق - بزهکاری اطفال فصل اول : عوامل جسمی و ذاتی مبحث اول : ارث و بزهکاری امروزه مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که…

 • پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد

  پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد,دانلود پاورپوینت تئوری سازمان دانایی فرد,دانلود پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادینتفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد دانلود…

 • طرح توجیهی سنگبری نرم بر

  طرح توجیهی سنگبری نرم بر دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی سنگبری نرم بر تهیه شده در سال 1385 1 خلاصه طرح : موضوع طرح : سنگبری نرم بر نوع…

 • مقاله ویژوال بیسیک

  آموزش ویژوال بیسیک,پایان نامه ویژوال بیسیک,پروژه ویژوال بیسیک,تحقیق ویژوال بیسیک,مقاله ویژوال بیسیک,ویژوال بیسیک دانلود فایل مقاله ویژوال بیسیک قسمتی از متن: برای نوشتن برنامه‌های مهندسی، محاسباتی، گرافیکی و آماری نیاز دارید تا از برخی توابع ریاضی استفاده نمائید. ویژوال بیسیک…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع چوب

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش…

 • پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان

  پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان,پست مدرنیسم اصولی و پست مدرنیسم بازسازی‌گرا,تفاوتهای سازمانهای مدرن و پست‌مدرن در متغیرهای سازمانی,دانلود پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان,دگرگونیهای به وقوع پیوسته در پارا‌دایم‌های رشته‌های علمی,سازمانهای نوگرا در مقابل فرانوگرا,ظهور اندیشه‌های پسانوگرایانه,محورهای مطالعه رهبری فرانوین,مدیریت فرانوگرا دانلود فایل…

 • پایان نامه شبکه هاب ادهاک متحرک

  پایان نامه شبکه هاب ادهاک متحرک دانلود فایل [1]

 • پایان نامه بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات

  بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب,پایان نامه,پایان نامه بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات,دانشجویان پسر,دانشگاه تبریز,در ایام امتحانات,قبل از امتحانات دانلود فایل پایان نامه بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر…

 • دانلود پاورپوینت عملیات حسابداری خزانه داری کل

  استقراض(وام),انواع حساب های مستقل در خزانه,چرخ,حساب مستقل وجوه عمومی خزانه داری کل,حساب های (بانکی) دریافت و پرداخت,حساب های با حق برداشت(بانک های پرداخت),حساب های بانکی دولتی,حساب های خزانه مستقل,حسابهای بدون حق برداشت (بانک های دریافت یا تمرکز),دانلود پاورپوینت عملیات حسابداری…

 • مبانی نظری و پیشینه سبک های هویتی (فصل دوم پژوهش)

  مبانی نظری و پیشینه سبک های هویتی (فصل دوم پژوهش) دانلود فایل مبانی نظری سبک های هویتی (فصل دوم پژوهش) در 50 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • پاورپوینت زندگینامه و آثار آنتونی گائودی

  پاورپوینت زندگینامه و آثار آنتونی گائودی دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار آنتونی گائودی فهرست: سخنی از  آنتونی گائودی زندگینامه ساگرادافامیلیا  La Sagrada Familia تصاویر خانه باتلو Batlo House تصاویر خانه میلا یا لاپدررا  Casa Mila Or Pedrean House تصاویر ساختمان…

 • مقاله مبانی فلسفه عرفان ایرانی

  مقاله مبانی فلسفه عرفان ایرانی دانلود فایل مقاله مبانی فلسفه عرفان ایرانی فهرست: بخش اول : تاریخ عرفان عرفان چیست ؟ نهضت عارفانۀ ایرانیان در قرنهای نخستین اسلامی جنبه همگانی و جهانی عرفان ایرانی جنبه های مختلف عرفان ایرانی علت…

 • ترجمه مقاله مقایسه تکنولوژی پلاسما و تبدیل زباله به انرژی

  ترجمه مقاله مقایسه تکنولوژی پلاسما و تبدیل زباله به انرژی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود ترجمه مقاله مقایسه تکنولوژی پلاسما و تبدیل زباله به انرژی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب…

 • گزارش کارآموزی پروژه تفریحی اقامتی و پذیرایی پارتیا(هتل پارتیا)

  اقامتی,پارتیا,پذیرایی,پروژه,تفریحی,دانلود گزارش کارآموزی پروژه تفریحی اقامتی و پذیرایی پارتیا(هتل پارتیا),کاراموزی پروژه تفریحی اقامتی و پذیرایی پارتیا(هتل پارتیا),کارورزی پروژه تفریحی اقامتی و پذیرایی پارتیا(هتل پارتیا),گزارش کارآموزی پروژه تفریحی اقامتی و پذیرایی پارتیا(هتل پارتیا),گزارش کاراموزی پروژه تفریحی اقامتی و پذیرایی پارتیا(هتل پارتیا),هتل…

 • پایان نامه بررسی مبانی عرفان نظری در تأویلات عبدالرزاق كاشانی

  پایان نامه بررسی مبانی عرفان نظری در تأویلات عبدالرزاق كاشانی,پروژه بررسی مبانی عرفان نظری در تأویلات عبدالرزاق كاشانی,تحقیق بررسی مبانی عرفان نظری در تأویلات عبدالرزاق كاشانی,دانلود پایان نامه بررسی مبانی عرفان نظری در تأویلات عبدالرزاق كاشانی,مقاله بررسی مبانی عرفان نظری…

 • پروپوزال روش عددی مرتبه بالا برای معادله گرمای کسری با شرایط مرزی دیریکله و نئومان

  پروپوزال روش عددی مرتبه بالا,پروپوزال روش عددی مرتبه بالا برای معادله گرمای کسری با شرایط مرزی دیریکله و نئومان,رتبه بالا برای معادله گرمای کسری,معادله گرمای کسری با شرایط مرزی دیریکله و نئومان دانلود فایل [3]

 • نمونه سوالات مشترک آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت تمام رسته های شغلی

  آزمون استخدامی,آزمون استخدامی آموزش و پرورش,نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی با جواب,نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی علوم پزشکی با پاسخ,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی بهورزی بهداشت با جواب,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی پرستاری بهیاری با پاسخ,نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی…

 • مقاله وقایع تاریخی مهم كرمانشاه و صفویه

  مقاله وقایع تاریخی مهم كرمانشاه و صفویه دانلود فایل مقاله وقایع تاریخی مهم كرمانشاه و صفویه فهرست: صفویان وقایع تاریخی مهم كرمانشاه تاریخچه كرمانشاه در عهد صفویه بنای پل آجری كرمانشاه در عهد صفویه نگاهی بر كرمانشاه و صفویان ======================…

 • پایان نامه نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف

  پایان نامه نظام حقوقی حاكم,پایان نامه نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف دانلود فایل پایان نامه نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف چكیده: نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف یكی از گرایش های چند وجهی حقوقی می…

 • سمینار برق اتوماسیون شبكه های توزیع

  سمینار برق اتوماسیون شبكه های توزیع دانلود فایل سمینار برق اتوماسیون شبكه های توزیع لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده:  یکی از مهمترین ابزار آلات سیستم…