پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم

پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم

دانلود فایل

پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم چکیده در این رساله بعد از بررسی رفتار اعضای بتن مسلح دارای طبقه نرم تحت بارهای سیکلی ، توابع آسیب پذیری مورد بررسی قرار می گیرند، سپس دوازده مورد قاب بتن مسلح تحت اثرشتاب نگاشت زلزله طبس و السنترو با استفاده از برنامه (٦.١ Ver)IDARC  آنالیز دینامیکی غیر خطی شده و شاخص خسارت در کل قابها، طبقات واعضای تیر وستون بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که تشکیل طبقه نرم که به واسطه طول زیاد ستونهای طبقه اول نسبت به سایر طبقات و یا سختی میانقابها ی طبقات فوقانی ایجاد می گردد می تواند در خرابی زود هنگام سازه وتشکیل مفاصل پلاستیک در پای ستونهای طبقه همکف بسیار خطر آفرین باشد همچنان که در متن این رساله بدان خواهیم پرداخت ، بسیاری از سازه های بتن مسلح وحتی سازه های دیگر درزلزله های مختلف بعلت پدیده تشکیل طبقه نرم در سازه دچار خرابی های کلی شده اند.  مقدمه ارزیابی رفتار سازه ها در زمین لرزه های بزرگ نمایانگر ایجاد خسارات قابل توجه حتی در ساختمانهای طراحی شده بر پایه اصول مهندسی است و این به معنای نا کافی بودن تک پارامتر مقاومت به ویژه در زمین لرزه های بزرگ  ودر سطح فرو ریزش است .رفتار نا مطلوب سازه ها در برابر زمین لرزه محققان را بر آن داشت تا پارامترهای دیگری در طراحی سازه ای مد نظر قرار دهند.یکی از پارامترها که در نگرش نوین پژوهشگران به رفتار  سازه ها مد نظر قرار گرفته است ، مفهوم انرژی در سازه ها است . در سال ١٩٨٤ پارک – انگ با استفاده از رابطه معروف شاخص خسارت پارک – انگ روشی در جهت طراحی سازه ها ارائه دادند در این روش عمده ترین پارامترهای اولیه طرح ،برش پایه و شاخص شدت زمین لرزه است که بر اساس آن شکل پذیری سازه بدست می آید. [١] آکی یاما در کتاب خود (١٩٨٥) روشی را برای طراحی سازه ها ارائه داد که مبتنی بر طیف انرژی ورودی (از طریق طیف سرعت معادل )و توزیع بهینه خسارت در کل سازه است .[٢]  روش ارزیابی آسیب پذیری سریع ( ٢١ ATC ) با وجود اینکه این روش تقریبی است ، در شناخت سریع وضعیت ساختمانها و آسیب پذیری آنها در مقابل زلزله موثر است در این روش کلیه عوامل موثر در آسیب پذیری ساختمان که در دسترس هستند از طریق اسناد و مدارک مثل دفترچه محاسبات ، نقشه های سازه ای ، نقشه های اجرایی ، تغییرات حین ساخت و بعد از ساخت باید جمع آوری شوند  برخی از مشخصات ساختمان که با میزان آسیب های وارده در هنگام زلزله مرتبط بوده و با بررسی عینی قابل تشخیص هستند در زیر آورده شده است . ١-شناخت سیستم سازه ای : تشخیص سیستم سازه ای در شناخت رفتار ساختمان در هنگام زلزله و همچنین برای ارزیابی ساختمان از لحاظ خطراتی که در بردارد موثر است که این شناخت از روی نقشه ها و یا بازدید دقیق از داخل و خارج ساختمان به دست می آید . ٢-ارتفاع یا تعداد طبقات ساختمان : آمار زلزله نشان داده است که ساختمانهای بلند بیشتر در معرض خطر آسیب دیدگی قرار دارند ساختمانهای بین ١ تا ٣ طبقه کوتاه ، ٤ تا ٧ طبقه متوسط و ٨ به بالا جزوه  فهرست مطالب چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………سمقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفصل ۱ بررسی خسارات وارد از زلزله بر ساختمانهای بتن مسلح دارای طبقه نرم ………………………………… ۱۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ -۱۲ وضعیت ساختمانهای بتن آرمه در ایران و میزان آسیب پذیری آنها در برابر زلزله ……………………………………….. ۳ -۱۳- انواع مهم خسارات ناشی از زلزله ……………………………………………………………………………………………………… ۳ -۱۱- خسارت به اجزای سازه ای …………………………………………………………………………………………………………. ۳ -۳-۱۲- خسارت بر اجزای غیرسازه ای………………………………………………………………………………………………………. ۳ -۳-۱۴- انواع خسارات ناشی از زلزله در ساختمانهای بتن مسلح………………………………………………………………………….. ۴ -۱۵- طبقه نرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵ -۱۶- تصاویر خرابی های ساختمانهای بتن مسلح دارای طبقه نرم وتاثیر منفی میانقابها ……………………………………….. ۵ -۱فصل ۲ روشهای ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان ها……………………………………………………………. ۱۶۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷ -۲۲- روش های ارزیابی آسیب پذیری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۸ -۲۱- روشهای كیفی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸ -۲-۲۱۹………………………………………………………………………..( ATC ۱- روش ارزیابی آسیب پذیری سریع ( 21 -۱-۲-۲۲- روش ارزیابی آسیب پذیری و نزوئلا………………………………………………………………………………………… ۲۷ -۱-۲-۲۳- روش ارزیابی آسیب پذیری كمیته مشترك كشورهای بالكان……………………………………………………….. ۲۸ -۱-۲-۲۴- روش ارزیابی آسیب پذیری پیشنهادی سبا…………………………………………………………………………………. ۲۹ -۱-۲-۲۵- روش ارزیابی آسیب پذیری آریا……………………………………………………………………………………………… ۲۹ -۱-۲-۲۲- روشهای كمی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱ -۲-۲۱- تابع خسارت بر مبنای برش پایه ……………………………………………………………………………………………….. ۳۳ -۲-۲-۲۲- تابع خسارت بر مبنای منحنی لنگر انحناء ………………………………………………………………………………….. ۳۴ -۲-۲-۲خ۳-تابع خسارت بر مبنای جذب انرژی زلزله……………………………………………………………………………………. ۳۴ -۲-۲-۲۴- تابع خسارت بر مبنای پارامترهای ارتعاشی سازه …………………………………………………………………………. ۳۵ -۲-۲-۲۵- تابع خسارت بر مبنای نرمی …………………………………………………………………………………………………….. ۴۱ -۲-۲-۲۶- تابع خسارت بر مبنای تغییر شكل……………………………………………………………………………………………… ۴۲ -۲-۲-۲۷- تابع خسارت بر مبنای مدل پارك-انگ…………………………………………………………………………………….. ۴۳ -۲-۲-۲۸- تابع خسارت بر مبنای منحنی برش _ تغییر مکان طبقه………………………………………………………………….. ۴۳ -۲-۲-۲فصل ۳ مدلسازی وآنالیزهای صورت گرفته ……………………………………………………………………………………. ۴۵۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶ -۳۲-روند کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶ -۳۳- معرفی قابهای مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۷ -۳۴۸…………………………………………………………………………….ETABS ۴- مراحل تحلیل وطراحی در برنامه 2000 -۳۱- مشخصات مصالح بكار رفته ………………………………………………………………………………………………………. ۴۸ -۴-۳۲- بارگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸ -۴-۳۱- بارگذاری ثقلی …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸ -۲-۴-۳۲- بارگذاری جانبی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸ -۲-۴-۳۳-خلاصه طراحی مقاطع وآرماتورها………………………………………………………………………………………………… ۵۰ -۴-۳۵- محاسبات وكنترل طبقه نرم……………………………………………………………………………………………………………… ۵۴ -۳۱- محاسبه سطح مقطع المان خر پایی معادل میانقاب……………………………………………………………………………. ۵۵ -۵-۳۲- بررسی سختی جانبی طبقات قابها طبق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ایران…………………………………………………… ۵۸ -۵-۳۶- آنالیز دینامیکی غیر خطی……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳ -۳فصل ۴ بررسی اندیس خسارت در قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم……………………………………………….. ۶۶۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷ -۴۲- محاسبه انرژی هیسترتیك……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸ -۴۳- محاسبه شاخص خسارت………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸ -۴۷۰…………………………………………………………………………………………………………………………….. δ u ۱- محاسبه -۳-۴۷۲……………………………………………………………………………………………………………………………… β ۲- محاسبه -۳-۴۷۳………………………………………………………………………………………………………………………Qu ,Qy ۳- محاسبه -۳-۴۷۳………………………………………………………………………………………………………………………. Ec (δ ) ۴- محاسبه -۳-۴۴- شاخص خسارت کل در قابها………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷ -۴د۵- منحنی های هیسترتیک طبقه اول قاب ۳ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو ……………………………………….. ۸۰ -۴۶- تاریخچه پاسخ جابه جایی طبقه اول وآخر در قابهای ۳ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو ……………………… ۸۱ -۴۷- منحنی های هیسترتیک طبقه اول قاب ۵ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو…………………………………………. ۸۲ -۴۸- تاریخچه پاسخ جابه جایی طبقه اول وآخر در قابهای ۵ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو …………………….. ۸۳ -۴۹- منحنی های هیسترتیک طبقه اول قاب ۷ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو ……………………………………….. ۸۴ -۴۱۰ – تاریخچه پاسخ جابه جایی طبقه اول وآخر در قابهای ۷ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو……………………. ۸۵ -۴۱۱ – منحنی های هیسترتیک طبقه اول قاب ۱۰ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو ……………………………………. ۸۶ -۴۱۲ – تاریخچه پاسخ جابه جایی طبقه اول وآخر در قابهای ۱۰ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو…………………… ۸۷ -۴۱۳ – شاخص خسارت تیرها وستونها در طبقات مختلف قابها تحت زلزله های طبس و السنترو………………………….. ۸۹ -۴۱۴ – نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴ -۴فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶فهرست منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷۱۰۸…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. پیوست ۱چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

 • پاورپوینت مقررات ، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی

  پاورپوینت مقررات ، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی دانلود فایل پاورپوینت مقررات ، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد…

 • تحقیق تاثیر آموزش های مهارت زندگی در سلامت روانی افراد

  آموزش های مهارت زندگی در سلامت روانی افراد,انواع مهارت های,اهمیت مهارت های زندگی در سلامت روانی,تحقیق تاثیر آموزش های مهارت زندگی در سلامت روانی افراد,تعریف علمی و عملیاتی سلامت روان,تعریف مهارت های زندگی,دیدگاه انسان گرایی,دیدگاه رفتار گرایی,دیدگاه روانپزشكی,دیدگاه های روان…

 • دانلود مقاله تبلیغات

  اهمیت تبلیغات در اینترنت,تبلیغات اینترنتی,دانلود مقاله تبلیغات,روش هاى عمومى در تبلیغات,ساختار تبلیغات در ایران دانلود فایل دانلود مقاله تبلیغات عنوان تبلیغات چیست؟ تبلیغات از کجا آمده است؟ روش هاى عمومى در تبلیغات چگونه یک آگهی خوب بسازیم ساختار تبلیغات در…

 • پایان نامه بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام)

  پایان نامه بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام),پروژه بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام),تحقیق بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام),دانلود پایان نامه بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی…

 • بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

  الیاف,الیاف نانو,بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو,نانو,نانوتکنولوژی دانلود فایل به منظور تولید الیاف نانو دو روش كلی وجود دارد، روش اول، تولید الیاف با استفاده از كاتالیزور می باشد كه در این روش الیاف در بستر…

 • کاربرد میکرو ارگانیزم ها در تولید انتی بیوتیک ها

  کاربرد میکرو ارگانیزم ها در تولید انتی بیوتیک ها دانلود فایل کاربرد میکرو ارگانیزم ها در تولید انتی بیوتیک ها مقدمه : بنام او که نامش درمان دلهای خسته، یادش شفای قلبهای شکسته و معرفتش معراج عارفان است. دنیایی که…

 • مبانی نظری و پیشینه رویکردهای یادگیری

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش رویکردهای یادگیری,مبانی نظری و پیشینه رویکردهای یادگیری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رویکردهای یادگیری در 38 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی…

 • پایان نامه نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به سرطان

  آسیب پذیری شناختی افراد,پایان نامه نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به سرطان,خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد,نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به…

 • سمینار بررسی امكان بكارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور كاهش اسیدیته نفت خام نوروز

  بررسی امكان بكارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور كاهش اسیدیته نفت خام نوروز,پا,پروژه بررسی امكان بكارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور كاهش اسیدیته نفت خام نوروز,تحقیق بررسی امكان بكارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور كاهش اسیدیته نفت خام نوروز,سمینار بررسی…

 • مقاله قانون كار (قراردادهای كار در ایران)

  مقاله اقتصاد,مقاله قانون كار (قراردادهای كار در ایران) دانلود فایل مقاله قانون كار (قراردادهای كار در ایران) مقدمه حقوق كار حقوق كار از آن رشته هایی است كه ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه…

 • پروژه آمار بررسی تراز دانش آموزان کانون

  پروژه آمار بررسی تراز دانش آموزان کانون,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه آمار بررسی تراز دانش آموزان کانون,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه آمار بررسی تراز…

 • دانلود پاورپوینت اختلالات هویت جنسی (روان دگر جنسی)

  اختلالات هویت جنسی Gender Identity Disorders,پاورپوینت آشفتگی های جنسی,دانلود پاورپوینت اختلالات هویت جنسی (روان دگر جنسی) دانلود فایل فهرست مطالب: مقدمههویت جنسی Gender Identityنقش جنسی Gender Roleناسازگاری جنسی Gender Nonconformityاختلال هویت جنسی Gender Identity Disorderهمه گیر شناسیسبب شناسیویژگی های توصیفی…

 • تحقیق بادم زمینی

  بادم زمینی,بررسی بادم زمینی,پایان نامه بادم زمینی,پروژه بادم زمینی,تحقیق بادم زمینی,درباره بادم زمینی دانلود فایل تحقیق بادم زمینی خصوصیات گیاهی:  بادام زمینی با نام علمی Arachis Hypogaea گیاهی است از تیره نخود (leguminosae) ، كوتاه و یكساله كه چنانچه ناحیه…

 • پروژه کارآفرینی آموزشگاه نقاشی

  آموزشگاه,پروژه کارآفرینی آموزشگاه نقاشی,پروژه کارافرینی آموزشگاه نقاشی,توجیه اقتصادی آموزشگاه نقاشی,دانلود پروژه آموزشگاه نقاشی,دانلود کارآفرینی آموزشگاه نقاشی,طرح توجیه فنی آموزشگاه نقاشی,طرح توجیهی آموزشگاه نقاشی,کارآفرینی آموزشگاه نقاشی,نقاشی دانلود فایل پروژه کارآفرینی آموزشگاه نقاشی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش 1- 1 مقدمه…

 • ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ 500 ﺗﻦ در ﺳﺎل

  ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ 500 ﺗﻦ در ﺳﺎل دانلود فایل  ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 160,000 ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

 • تحقیق وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

  تحقیق وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی دانلود فایل مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی قسمتهایی از متن: سازمانهای محلی در ایران سازمان محلی، سازمانی عمومی است كه در قسمتی از خاك یك كشور كه دارای قدرت…

 • پایان نامه كاربرد میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی

  پایان نامه كاربرد میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی,تهیه مواد لبنی,كاربرد میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی,میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی دانلود فایل پایان نامه كاربرد میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی مقدمه: شیرامولوسیون پیچیده‌ای از پروتئین، چربی، قند و مواد معدنی است.…

 • تحقیق اصول حسابداری دولتی

  2 اصول كنترل بودجه ای,اصل استفاده از مبانی حسابداری معین,اصل تأمین اعتبار و ایجاد تعهد,تحقیق اصول حسابداری دولتی,حسابداری دولتی,دانلود پژوهش حسابداری دولتی دانلود فایل تحقیق اصول حسابداری دولتی تعریف حسابداری: حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است.  كامل ترین تعریف…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب رایانه

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب رایانه دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب رایانه در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پایان نامه محاسبه سطح مقطع لپتون و پاد لپتون های تولید شده در پراکندگی پروتون - پروتون و پروتون - پاد پروتون با استفاده از فرآیند درل یان

  پایان نامه محاسبه سطح مقطع لپتون و پاد لپتون های تولید شده در پراکندگی پروتون - پروتون و پروتون - پاد پروتون با استفاده از فرآیند درل یان دانلود فایل پایان نامه محاسبه سطح مقطع لپتون و پاد لپتون های…

 • رقابت پذیری در زنجیره تامین

  پایان نامه و پروژه پایانی رقابت پذیری در زنجیره تامین,رقابت پذیری در زنجیره تامین دانلود فایل پایان نامه و پروژه پایانی رقابت پذیری در زنجیره تامین مقدمه: در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه…

 • مقاله حاکمیت شرکتی

  حاکمیت شرکتی,مقاله حاکمیت شرکتی دانلود فایل حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی چیست؟ حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری…

 • گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)

  دانلود گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تج,کاراموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر),کارورزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر),گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر),گزارش…

 • مقاله تكنیكهای تحلیلی ایمنی هوایی

  مقاله تكنیكهای تحلیلی ایمنی هوایی دانلود فایل مقاله تكنیكهای تحلیلی ایمنی هوایی  فهرست: نرخها نرخهای جمع شونده جابجایی زمان یا جابجایی میانگین نرخ نمودارهای حلقه ای تجزیه و تحلیل سود هزینه تحلیل اثر خطر پذیری رده بندی احتمال خطر رده…

 • ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗـﺎﺭﭺ ﺧﻮﺭﺍﻛـﻲ

  ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﻜـﺼﺪ ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ,ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗـﺎﺭﭺ ﺧﻮﺭﺍﻛـﻲ دانلود فایل ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ، ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﮔﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﺗﻜﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ،…

 • پروژه بررسی تبلیغاتی شرکت طوس طیف

  پایان نامه بررسی تبلیغاتی شرکت طوس طیف,پروژه بررسی تبلیغاتی شرکت طوس طیف,تبلیغات,تحقیق بررسی تبلیغاتی شرکت طوس طیف,دانلود پایان نامه بررسی تبلیغاتی شرکت طوس طیف,شرکت,طوس طیف,مقاله بررسی تبلیغاتی شرکت طوس طیف دانلود فایل پروژه بررسی تبلیغاتی شرکت طوس طیف در 208…

 • گزارش کارآموزی شرکت طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی واحد فارابی تجهیزات مکانیکی

  شرکت طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی واحد فارابی تجهیزات مکانیکی,صنایع جانبی واحد فارابی تجهیزات مکانیکی,طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی واحد فارابی تجهیزات مکانیکی,کارآموزی شرکت طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی واحد فارابی تجهیزات مکانیکی,گزارش کارآموزی شرکت طرح توسعه…

 • تحقیق بررسی كارایی بازدارندگی انرژی هسته ای

  پروژه بررسی كارایی بازدارندگی انرژی هسته ای,تحقیق بررسی كارایی بازدارندگی انرژی هسته ای,دانلود تحقیق بررسی كارایی بازدارندگی انرژی هسته ای,مقاله بررسی كارایی بازدارندگی انرژی هسته ای دانلود فایل تحقیق بررسی كارایی بازدارندگی انرژی هسته ای در 16 صفحه ورد قابل…

 • تحقیق ارز و یکسان سازی نرخ ارز

  تحقیق ارز,تحقیق ارز و یکسان سازی نرخ ارز,تحقیق حسابداری,تحقیق یکسان سازی ارز دانلود فایل ارز و یکسان سازی نرخ ارز تعریف همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود. استفاده از…

 • تحقیق آفات مهم گیاهان زراعی زنجره های چغندر قند

  آفات مهم گیاهان زراعی زنجره های چغندر قند,بررسی آفات مهم گیاهان زراعی زنجره های چغندر قند,پروژه آفات مهم گیاهان زراعی زنجره های چغندر قند,تحقیق آفات مهم گیاهان زراعی زنجره های چغندر قند,دانلود آفات مهم گیاهان زراعی زنجره های چغندر قند,مقاله…

 • تعریف‌ جهانی‌ شدن‌

  تعریف‌ جهانی‌ شدن‌,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله تعریف‌ جهانی‌ شدن‌,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله تعریف‌ جهانی‌ شدن‌ بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده…

 • بررسی گیاه اواکادو به صورت لاتین

  بررسی گیاه اواکادو به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Avocado, Persea americana, is an evergreen tree in the family Lauraceae which grown…

 • مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

  آداب و رسوم ازدواج,تکیه بر آداب و رسوم ازدواج,شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج,مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج دانلود فایل مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج چكیده بررسی…

 • ارتباط میزان خلاقیت دانش آموزان با حضور در مهد های کودک در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی

  ارتباط میزان خلاقیت دانش آموزان با حضور در مهد های کودک در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی,پایان نامه کارشناسی روانشناسی ارتباط میزان خلاقیت دانش آموزان با حضور در مهد های کودک در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان اردبیل,دانلو,دانلود اندروید,دانلود…

 • پروژه کارآفرینی پرورش اردک مادر(به ظرفیت 5000 قطعه در سال)

  پروژه کارآفرینی پرورش اردک مادر(به ظرفیت 5000 قطعه در سال),پروژه کارافرینی پرورش اردک مادر(به ظرفیت 5000 قطعه در سال),توجی,دانلود پروژه پرورش اردک مادر(به ظرفیت 5000 قطعه در سال),دانلود کارآفرینی پرورش اردک مادر(به ظرفیت 5000 قطعه در سال),طرح توجیه فنی پرورش…