پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم

پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم

دانلود فایل

پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم چکیده در این رساله بعد از بررسی رفتار اعضای بتن مسلح دارای طبقه نرم تحت بارهای سیکلی ، توابع آسیب پذیری مورد بررسی قرار می گیرند، سپس دوازده مورد قاب بتن مسلح تحت اثرشتاب نگاشت زلزله طبس و السنترو با استفاده از برنامه (٦.١ Ver)IDARC  آنالیز دینامیکی غیر خطی شده و شاخص خسارت در کل قابها، طبقات واعضای تیر وستون بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که تشکیل طبقه نرم که به واسطه طول زیاد ستونهای طبقه اول نسبت به سایر طبقات و یا سختی میانقابها ی طبقات فوقانی ایجاد می گردد می تواند در خرابی زود هنگام سازه وتشکیل مفاصل پلاستیک در پای ستونهای طبقه همکف بسیار خطر آفرین باشد همچنان که در متن این رساله بدان خواهیم پرداخت ، بسیاری از سازه های بتن مسلح وحتی سازه های دیگر درزلزله های مختلف بعلت پدیده تشکیل طبقه نرم در سازه دچار خرابی های کلی شده اند.  مقدمه ارزیابی رفتار سازه ها در زمین لرزه های بزرگ نمایانگر ایجاد خسارات قابل توجه حتی در ساختمانهای طراحی شده بر پایه اصول مهندسی است و این به معنای نا کافی بودن تک پارامتر مقاومت به ویژه در زمین لرزه های بزرگ  ودر سطح فرو ریزش است .رفتار نا مطلوب سازه ها در برابر زمین لرزه محققان را بر آن داشت تا پارامترهای دیگری در طراحی سازه ای مد نظر قرار دهند.یکی از پارامترها که در نگرش نوین پژوهشگران به رفتار  سازه ها مد نظر قرار گرفته است ، مفهوم انرژی در سازه ها است . در سال ١٩٨٤ پارک – انگ با استفاده از رابطه معروف شاخص خسارت پارک – انگ روشی در جهت طراحی سازه ها ارائه دادند در این روش عمده ترین پارامترهای اولیه طرح ،برش پایه و شاخص شدت زمین لرزه است که بر اساس آن شکل پذیری سازه بدست می آید. [١] آکی یاما در کتاب خود (١٩٨٥) روشی را برای طراحی سازه ها ارائه داد که مبتنی بر طیف انرژی ورودی (از طریق طیف سرعت معادل )و توزیع بهینه خسارت در کل سازه است .[٢]  روش ارزیابی آسیب پذیری سریع ( ٢١ ATC ) با وجود اینکه این روش تقریبی است ، در شناخت سریع وضعیت ساختمانها و آسیب پذیری آنها در مقابل زلزله موثر است در این روش کلیه عوامل موثر در آسیب پذیری ساختمان که در دسترس هستند از طریق اسناد و مدارک مثل دفترچه محاسبات ، نقشه های سازه ای ، نقشه های اجرایی ، تغییرات حین ساخت و بعد از ساخت باید جمع آوری شوند  برخی از مشخصات ساختمان که با میزان آسیب های وارده در هنگام زلزله مرتبط بوده و با بررسی عینی قابل تشخیص هستند در زیر آورده شده است . ١-شناخت سیستم سازه ای : تشخیص سیستم سازه ای در شناخت رفتار ساختمان در هنگام زلزله و همچنین برای ارزیابی ساختمان از لحاظ خطراتی که در بردارد موثر است که این شناخت از روی نقشه ها و یا بازدید دقیق از داخل و خارج ساختمان به دست می آید . ٢-ارتفاع یا تعداد طبقات ساختمان : آمار زلزله نشان داده است که ساختمانهای بلند بیشتر در معرض خطر آسیب دیدگی قرار دارند ساختمانهای بین ١ تا ٣ طبقه کوتاه ، ٤ تا ٧ طبقه متوسط و ٨ به بالا جزوه  فهرست مطالب چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………سمقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفصل ۱ بررسی خسارات وارد از زلزله بر ساختمانهای بتن مسلح دارای طبقه نرم ………………………………… ۱۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ -۱۲ وضعیت ساختمانهای بتن آرمه در ایران و میزان آسیب پذیری آنها در برابر زلزله ……………………………………….. ۳ -۱۳- انواع مهم خسارات ناشی از زلزله ……………………………………………………………………………………………………… ۳ -۱۱- خسارت به اجزای سازه ای …………………………………………………………………………………………………………. ۳ -۳-۱۲- خسارت بر اجزای غیرسازه ای………………………………………………………………………………………………………. ۳ -۳-۱۴- انواع خسارات ناشی از زلزله در ساختمانهای بتن مسلح………………………………………………………………………….. ۴ -۱۵- طبقه نرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵ -۱۶- تصاویر خرابی های ساختمانهای بتن مسلح دارای طبقه نرم وتاثیر منفی میانقابها ……………………………………….. ۵ -۱فصل ۲ روشهای ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان ها……………………………………………………………. ۱۶۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷ -۲۲- روش های ارزیابی آسیب پذیری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۸ -۲۱- روشهای كیفی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸ -۲-۲۱۹………………………………………………………………………..( ATC ۱- روش ارزیابی آسیب پذیری سریع ( 21 -۱-۲-۲۲- روش ارزیابی آسیب پذیری و نزوئلا………………………………………………………………………………………… ۲۷ -۱-۲-۲۳- روش ارزیابی آسیب پذیری كمیته مشترك كشورهای بالكان……………………………………………………….. ۲۸ -۱-۲-۲۴- روش ارزیابی آسیب پذیری پیشنهادی سبا…………………………………………………………………………………. ۲۹ -۱-۲-۲۵- روش ارزیابی آسیب پذیری آریا……………………………………………………………………………………………… ۲۹ -۱-۲-۲۲- روشهای كمی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱ -۲-۲۱- تابع خسارت بر مبنای برش پایه ……………………………………………………………………………………………….. ۳۳ -۲-۲-۲۲- تابع خسارت بر مبنای منحنی لنگر انحناء ………………………………………………………………………………….. ۳۴ -۲-۲-۲خ۳-تابع خسارت بر مبنای جذب انرژی زلزله……………………………………………………………………………………. ۳۴ -۲-۲-۲۴- تابع خسارت بر مبنای پارامترهای ارتعاشی سازه …………………………………………………………………………. ۳۵ -۲-۲-۲۵- تابع خسارت بر مبنای نرمی …………………………………………………………………………………………………….. ۴۱ -۲-۲-۲۶- تابع خسارت بر مبنای تغییر شكل……………………………………………………………………………………………… ۴۲ -۲-۲-۲۷- تابع خسارت بر مبنای مدل پارك-انگ…………………………………………………………………………………….. ۴۳ -۲-۲-۲۸- تابع خسارت بر مبنای منحنی برش _ تغییر مکان طبقه………………………………………………………………….. ۴۳ -۲-۲-۲فصل ۳ مدلسازی وآنالیزهای صورت گرفته ……………………………………………………………………………………. ۴۵۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶ -۳۲-روند کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶ -۳۳- معرفی قابهای مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۷ -۳۴۸…………………………………………………………………………….ETABS ۴- مراحل تحلیل وطراحی در برنامه 2000 -۳۱- مشخصات مصالح بكار رفته ………………………………………………………………………………………………………. ۴۸ -۴-۳۲- بارگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸ -۴-۳۱- بارگذاری ثقلی …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸ -۲-۴-۳۲- بارگذاری جانبی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸ -۲-۴-۳۳-خلاصه طراحی مقاطع وآرماتورها………………………………………………………………………………………………… ۵۰ -۴-۳۵- محاسبات وكنترل طبقه نرم……………………………………………………………………………………………………………… ۵۴ -۳۱- محاسبه سطح مقطع المان خر پایی معادل میانقاب……………………………………………………………………………. ۵۵ -۵-۳۲- بررسی سختی جانبی طبقات قابها طبق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ایران…………………………………………………… ۵۸ -۵-۳۶- آنالیز دینامیکی غیر خطی……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳ -۳فصل ۴ بررسی اندیس خسارت در قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم……………………………………………….. ۶۶۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷ -۴۲- محاسبه انرژی هیسترتیك……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸ -۴۳- محاسبه شاخص خسارت………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸ -۴۷۰…………………………………………………………………………………………………………………………….. δ u ۱- محاسبه -۳-۴۷۲……………………………………………………………………………………………………………………………… β ۲- محاسبه -۳-۴۷۳………………………………………………………………………………………………………………………Qu ,Qy ۳- محاسبه -۳-۴۷۳………………………………………………………………………………………………………………………. Ec (δ ) ۴- محاسبه -۳-۴۴- شاخص خسارت کل در قابها………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷ -۴د۵- منحنی های هیسترتیک طبقه اول قاب ۳ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو ……………………………………….. ۸۰ -۴۶- تاریخچه پاسخ جابه جایی طبقه اول وآخر در قابهای ۳ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو ……………………… ۸۱ -۴۷- منحنی های هیسترتیک طبقه اول قاب ۵ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو…………………………………………. ۸۲ -۴۸- تاریخچه پاسخ جابه جایی طبقه اول وآخر در قابهای ۵ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو …………………….. ۸۳ -۴۹- منحنی های هیسترتیک طبقه اول قاب ۷ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو ……………………………………….. ۸۴ -۴۱۰ – تاریخچه پاسخ جابه جایی طبقه اول وآخر در قابهای ۷ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو……………………. ۸۵ -۴۱۱ – منحنی های هیسترتیک طبقه اول قاب ۱۰ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو ……………………………………. ۸۶ -۴۱۲ – تاریخچه پاسخ جابه جایی طبقه اول وآخر در قابهای ۱۰ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو…………………… ۸۷ -۴۱۳ – شاخص خسارت تیرها وستونها در طبقات مختلف قابها تحت زلزله های طبس و السنترو………………………….. ۸۹ -۴۱۴ – نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴ -۴فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶فهرست منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷۱۰۸…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. پیوست ۱چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

 • گزارش کاراموزی کارگاه غیر آهنی 2

  دانلود گزارش کارآموزی کارگاه غیر آهنی 2,غیر آهنی2,کاراموزی کارگاه غیر آهنی 2,کارگاه,کارورزی کارگاه غیر آهنی 2,گزارش کاراموزی کارگاه غیر آهنی 2 دانلود فایل گزارش کاراموزی کارگاه غیر آهنی 2 در 50 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست عنوان                                 صفحه آلومینیم .....................................................................4…

 • تحقیق واقعیت افزوده (augment reality)

  تحقیق واقعیت افزوده (augment reality) دانلود فایل

 • پاورپوینت بهداشت خانواده مراقبت مادران باردار

  پاورپوینت بهداشت خانواده مراقبت مادران باردار,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت بهداشت خانواده مراقبت مادران باردار,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت بهداشت خانواده مراقبت مادران باردار…

 • تحقیق روان تحلیل گری فروید

  تحقیق روان تحلیل گری فروید دانلود فایل تحقیق روان تحلیل گری فروید بخشهایی از متن: روان تحلیل گری فروید زیگموند فروید روان تحلیلگر اتریشی است که خود را پدر درمان های گفتاری میداند ابداع کننده روان تحلیلگری میبا شد. حرکتهای…

 • مقاله بررسی اقتصاد ایران و چین

  مقاله بررسی اقتصاد ایران و چین دانلود فایل مقاله بررسی اقتصاد ایران و چین بخشهایی از متن مقاله: شاخص های اقتصاد كلان ایران: در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد كلان كه می تواند وضعیت اقتصادی كشور را…

 • مقاله بررسی رادیوگرافی

  پروژه بررسی رادیوگرافی,تحقیق بررسی رادیوگرافی,دانلود تحقیق بررسی رادیوگرافی,مقاله بررسی رادیوگرافی دانلود فایل مقاله بررسی رادیوگرافی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش  رادیوگرافی پیشگفتار پرتوهای الكترومغناطیس با طول موجهای بسیار كوتاه ،‌یعنی پرتوهای X و  ، بدرون محیطهای مادی جامد نفوذ…

 • پایان نامه شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی

  پایان نامه شیوه های فرزندپروری,پایان نامه شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی,شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی,مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی دانلود…

 • مقاله اصول بیمه گری

  مقاله اصول بیمه گری دانلود فایل مقاله اصول بیمه گری فهرست: بیمه  گری چیست ؟  بیمه  چگونه  به  وجود آمد؟ بیمه  در دنیای  امروز بیمه های  غیرزندگی   آشنایی با اصول بیمه گری دیگر اصول  بیمه   قسمتهایی از متن: بیمه  گری…

 • پایان نامه رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

  پایان نامه رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی,پروژه رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی,تحقیق رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی,دانلود پایان نامه رابطه رنگ با…

 • پایان نامه سیستم های كنترل بینا

  پایان نامه سیستم,پایان نامه سیستم های كنترل,پایان نامه سیستم های كنترل بینا,سیستم های كنترل بینا دانلود فایل پایان نامه سیستم های كنترل بینا 1ـ كلیات تكنولوژی ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی شامل فرآیندهایی است كه نیازمند بكارگیری علوم مختلف…

 • پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران

  پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران دانلود فایل پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران  فهرست مطالب : مقدمه فصل اول: كلیات مبحث اول: تعریف اراضی موات گفتار اول – تعریف لغوی گفتار دوم – تعریف اصطلاحی الف –…

 • رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی

  رابطه رفتار شهروندی سازمانی,رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی,عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی,مقاله رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی دانلود فایل مقاله رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی…

 • بسته آموزشی باغبانی 3

  بسته آموزشی باغبانی 3 دانلود فایل دلایل زیادی در مورد ریزش میوه درختان قبل از رسیدن وجود دارد. بی جهت نگران نشوید ،ریزش میوه ممکن است طبیعی یا مربوط به آفت یا محیط باشد. با مشاهده و ارزیابی دقیق میتوان…

 • پایان نامه طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پیمانه

  پایان نامه طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پیمانه,پروژه طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پیمانه,تحقیق طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پیمانه,دانلود پایان نامه طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پیمانه,شیرابه در مدفن پیمانه,طراحی سیستم جمع‌آوری,مقاله طراحی سیستم جمع‌آوری…

 • پایان نامه EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو

  EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو,بررسی EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو,پایان نامه EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو,پروژه EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو,تحقیق EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو,درباره EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو,مقاله EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو دانلود فایل پایان نامه EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو مقدمه پس از…

 • مقاله برترانه آرترویلیم راسل (روانشناسی سیاسی)

  برترانه آرترویلیم راسل (روانشناسی سیاسی),پایان نامه برترانه آرترویلیم راسل (روانشناسی سیاسی),پروژه برترانه آرترویلیم راسل (روانشناسی سیاسی),مقاله برترانه آرترویلیم راسل (روانشناسی سیاسی) دانلود فایل مقاله برترانه آرترویلیم راسل (روانشناسی سیاسی) مقدمه راسل از لحاظ نظریه فلسفی پیرویك مكتب نبود، از نظر…

 • كارآفرینی گچ قالب سازی

  كارآفرینی گچ قالب سازی دانلود فایل كارآفرینی گچ قالب سازی پیشگفتار رویكرد اكثر كشورهای جهان در دهه‌های اخیر به موضوع كارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده‌ موجی از سیاستهای توسعه كارآفرینی در دنیا ایجاد شود. كشورهای مختلف راه حلی راكه…

 • پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

  پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی دانلود فایل پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی اهمیت و ضرورت تحقیقاهداف تحقیقهدف کلیاهداف جزئیفرضیه های تحقیقاصطلاحات و مفاهیم کلیدیفصل…

 • احترام به پدر و مادر در اسلام

  احترام به پدر و مادر در اسلام,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله احترام به پدر و مادر در اسلام,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله احترام به…

 • پایان نامه کنترل و هدایت موشک های خارج از جو

  پایان نامه کنترل و هدایت موشک های خارج از جو دانلود فایل پایان نامه کنترل و هدایت موشک های خارج از جو چکیده :در این سمینار، مسئله کنترل و هدایت موشکهای خارج از جو را بررسی خواهیم کرد . این…

 • مقاله بررسی بروسلوز در اطفال

  بررسی بروسلوز در اطفال,پروژه بررسی بروسلوز در اطفال,دانلود بررسی بروسلوز در اطفال,مقاله بررسی بروسلوز در اطفال دانلود فایل مقاله بررسی بروسلوز در اطفال چكیده: هدف از بررسی بروسلوز در اطفال نشان دادن شایع ترین علایم بالینی و یافتن بهترین روش…

 • مقاله اثر هم افزایی چای GABA و مس (II)درشکستگDNA در لنفوسیت های محیطی انسان

  اثر هم افزایی چای GABA و مس (II)درشکستگDNA در لنفوسیت های محیطی انسان,مقاله اثر هم افزایی چای GABA و مس (II)درشکستگDNA در لنفوسیت های محیطی انسان دانلود فایل اثر هم افزایی چای GABA و مس (II)درشکستگDNA در لنفوسیت های محیطی…

 • پایان نامه بررسی حاشیه نشینی در تهران( اسلام شهر )

  پایان نامه بررسی حاشیه نشینی در تهران( اسلام شهر ) دانلود فایل پایان نامه بررسی حاشیه نشینی در تهران( اسلام شهر ) پژوهش انجام شده كه در ارتباط با حاشیه نشینی در تهران و به مطالعه موردی منطقه اسلام شهر…

 • مقاله انواع انبارهای كارخانه های صنعتی

  پروژه انواع انبارهای كارخانه های صنعتی,تحقیق انواع انبارهای كارخانه های صنعتی,دانلود تحقیق انواع انبارهای كارخانه های صنعتی,مقاله انواع انبارهای كارخانه های صنعتی دانلود فایل مقاله انواع انبارهای كارخانه های صنعتی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش  انواع انبارهای كارخانه های…

 • بررسی منابع آزادی و مبانی فلسفه سیاسی غرب

  بررسی منابع آزادی و مبانی فلسفه سیاسی غرب,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود بررسی منابع آزادی و مبانی فلسفه سیاسی غرب,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود بررسی منابع…

 • مبانی و پیشینه نظری یادگیری (فصل دوم پایان نامه)

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,ماهیت یادگیری,مبانی نظری یادگیری,مبانی و پیشینه نظری یادگیری (فصل دوم پایان نامه) دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری یادگیری (فصل دوم پایان نامه) در 29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان…

 • مقاله اقتصاد اسلامی

  مقاله اقتصاد اسلامی دانلود فایل مقاله اقتصاد اسلامی فهرست: تعریف اقتصاد اسلامی نگاه ویژه‌ی اسلام اصول روش اسلام در توزیع ثروت اقتصاد اسلامی در ایران روش‌شناسی‌ اقتصاد اسلامی‌ اهمیت‌ روش‌شناسی‌ قضایای‌ ارزشی‌ در برابر قضایای‌ اثباتی‌ نقش ارزش ها رابطة‌…

 • پایان نامه رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی

  پایان نامه رابطه بین پیوند,پایان نامه رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی,پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی,رابطه بین پیوند با مدرسه دانلود فایل پایان نامه رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی هدف این مطالعه بررسی رابطه…

 • پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا

  پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا دانلود فایل پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا چکیده:    بحث رسانه های نوین برای فعلان حوزه رسانه پر اهمیت…

 • پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق)

  پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق) دانلود فایل پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق) شایان ذکر این که نظر به گستردگی موضوع و تفرق و پراکندگی…

 • پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی

  پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی دانلود فایل پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی  اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی  S-1100  بكار گرفته شده در شاخه های:  nژئو شیمی nژئوشیمی معدنی nژئوشیمی آلی nژئوشیمی اكتشافی nژئوشیمی ایزوتوپی nژئوشیمی زیست محیطی nهیدرو ژئو شیمی 

 • کار اموزی در شركت لوازم پزشكی رادطب

  کار اموزی در شركت لوازم پزشكی رادطب دانلود فایل کار اموزی در شركت لوازم پزشكی رادطب  فهرست زیر نویس رادیو لوّژی  یونیت دندانپزشکی  نگاتیو اسکوپ رادیولوژی  چراغ هشدار رادیو لوژی  مقدمه شركت لوازم پزشكی رادطب تولید و عرضه كننده برخی…

 • تحقیق جامع و کامل رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت

  تحقیق جامع و کامل رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت,جمع بندی مبحث نظریه اقتضایی,دگرگونی های مؤثر در تغییرات تئوری سازمانی,دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی,سیر تکامل تئوری سازمان,مؤلفه¬های,مبارزه با اصول بنیادی نظریه پردازان مدرنیسم و نقد آنها,متغیرهای اقتضایی,محیط و…

 • مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

  پروانه وکالت,پروانه وکالت و مشاوره حقو,کارآموزی مشاوره حقوقی,گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی,مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و…

 • پروژه کارآفرینی کشت صیفی جات و سبزی جات

  پروژه کارآفرینی کشت صیفی جات و سبزی جات,طرح توجیهی کشت صیفی و سبزی جات با فرمت ورد,کارافرینی کشت سبزی جات و صیفی جات,کارافرینی کشت سبزی و صیفی جات,کارافرینی کشت سبزی و صیفی جات با فرمت ورد,کارافرینی کشت صیفی جات و…