پایان نامه ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیكی سازههای آبی كانال آبرسان در شرایط غیر ماندگار

پایان نامه ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیكی سازههای آبی كانال آبرسان در شرایط غیر ماندگار

دانلود فایل

پایان نامه ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیكی سازههای آبی كانال آبرسان در شرایط غیر ماندگار چکیده :  یکی از مهمترین عوامل در شبکه های آبیاری که تأثیر تعیـین کننـده ای بـر عملکـرد هیـدرولیکی کانـال و سازه های وابسته دارد، وجود جریان های غیرماندگار است . وجود جریان های غیرماندگار باعث تغییرات دبی و عمق در زمان و مکان در سرتاسر شبکه و سازه های آبی موجود خواهد شد که تبعات گسترده هیدرولیکی در شبکه ایجاد می کند. همچنین از جمله عوامل تأثیرگذار بـر بهبـود عملکـرد کانـال هـای آبیـاری اجـرای دقیـق برنامه های تحویل و توزیع آب در کانال ها از طریق طراحی سازه های متعدد در طـول شـبکه مـی باشـد. وظیفـه تعین میزان تنظیمات سازه ها در شبکه کانال های آبیاری و عملکرد سـازه بعهـده سیـستم کنتـرل اسـت . جهـت مطالعه و بررسی رفتار هیدرولیکی شبکه در مقابل با سیستم های کنترل و سازه هـا ومطالعـه و ارزیـابی عملکـرد جریان های غیرماندگار، یکی از موثرترین روش ها، شبیه سازی ریاضی آنهاسـت . بـا توجـه بـه طبیعـت جریـان غیرماندگار، و تعامل با این سیستم ها و استفاده از مدل های هیدرودینامیکی اجتناب ناپـذیر اسـت . بـرای تحقـق این امر تهیه رابطـه (دبـی -اشـل ) سیـستم هـای کنتـرل و سـازه هـای مربوطـه بـه صـورت تلفیقـی بـا یـک مـدل هیدرودینامیکی ضروری است . اگر چه مدل های مذکور با امکان ارزیابی عملکرد کانال هـا اطلاعـات مناسـبی را برای مدیریت جریان غیرماندگار فراهم می نمایند اما دستیابی به مناسبترین شیوه های مدیریتی نیازمند بهـره – گیری از روش های مؤثر و کارآمد بهینه سازی است .لذا در این تحقیق برای شبیه سازی کانال آبرسان و سـازه – های آن از مدل MIKE11 استفاده شد.برای آزمون و ارزیـابی مـدل ، کانـال خـداآفرین از شـبکه خـداآفرین انتخاب شده است و با توجه به داده های محاسباتی پروفیل سطح آب مدل کالیبره شد و صحت آن مورد تأییـد قرارگرفت . سپس با توجه به قابلیت مدل هیدرولیکی ١١ MIKE، ابتدا با حساسیت سـنجی پارامترهـای مـوثر در مدل درک صحیحی از رفتار جریان در شبکه بدست آمده و با شناسایی اجـزای بـا حـساسیت هیـدرولیکی بیشتر پارامترهایی نظیر ضریب زبری مانینگ که معرف میزان افت انرژی و زبـری کانـال مـی باشـد، بـازه هـای مختلف شبکه کانال آبرسان به صورت مستقل یا وابسته با اسـتفاده از روش هـای نـوین بهینـه سـازی والگـوریتم بهینـه سـازی Shuffled تعیـین شـد.  نتـایج بدسـت آمـده راه کارهـای مـدیریتی بهـره بـرداری از جریـان هـای غیرماندگار در کانال های آبیاری و سازه های آن مورد بحث و بررسی قرارگرفت کـه در ایـن پایـان نامـه ارائـه شده است .  مقدمه : یکی از مهمترین عوامل در شبکه های آبیاری که تأثیر تعیین کننده ای بر عملکرد هیدرولیکی کانال و سازه های وابسته دارد، وجود جریان های غیرماندگار است . وجود جریان های غیرماندگار باعث تغییرات دبی و عمق در زمان و مکان در سرتاسر شبکه و سازه های آبی موجود خواهد شد که تبعات گسترده هیدرولیکی در شبکه ایجاد می کند جریان های غیر ماندگار ایجاد شده در شبکه های آبیاری علاوه بر تبعات فراوان هیدرولیکی دارای تأثیرات مستقیم در فرایند بهره برداری در سطح شبکه نیز می باشند.  مدل های هیدرودینامیک و مدل ١١ MIKE عموم مدل های هیدرودینامیک که جریان غیرماندگار را در کانال های آبیاری شبیه سازی می کنند، معادلات جریان متغیر تدریجی یک بعدی معروف به سنت ونانت را حل می نمایند که هر یک قابلیت های متفاوتی دارند . بایستی متذکر شد که مدل های هیدرودینامیک برای شبیه سازی جریان غیرماندگار در کانال ها منحصر به یک مدل خاص نمی شود. بلکه مدل های دیگری نیز در این رابطه ارائه گردیده اند که می توان تعدادی از آنها را از قبیل NETFLO،DUFLOW, CANALMAN, RIBASI,  RUBLCON, HYDRA, SEFLOW, KUOTA, WAFLOW نام برد.  فهرست مطالبعنوان مطالب      شماره صفحهچكیده 1مقدمه 2فصل اول : كلیات 31)تعریف مسأله 4 -1 2)ضرورت انجام تحقیق 6 -1 3)اهداف تحقیق 8 -1 فصل دوم :مروری بر تحقیقات گذشته 9-1 مقدمه 10 -2 -2 بررسی سوابق مطالعات جریانهای غیر ماندگار در شبكههای آبیاری از -2 دیدگاه بهرهبرداری و كنترل11-3 مشخصات سیستمهای كنترل 12 -2 -4 نوع كنترل 14 -2 -1 كنترل پس خورد 14 -4 -2 -2 كنترل پیش خورد 15 -4 -2 -3 كنترل تركیبی 17 -4 -2 -5 جهت كنترل 17 -2 -6 تكنیك های طراحی 19 -2 19 p -1-6 تكنیك -2 23 MIKE -7 مدل های هیدرودینامیك و مدل 11 -2 -8 مدلهای بهینه سازی با شبیهسازی هیدرودینامیك 24 -2 و معرفی AutoCal و معرفی مدل MIKE فصل سوم : معرفی مدل 11منطقه طرح3132 MIKE 1معرفی مدل 11 -3ز-1 حالات جریان 33 -1 -3-2 تئوریهای بكارگرفته در مدل 34 -1 -3-3 روش حل معادلات 36 -1 -3-4 شرایط مرزی 40 -1 -3-1-4 وضوح 40 -1 -3-2-4 انتخاب شرط مرزی 40 -1 -3-3-4 توصیف شرایط مرزی 40 -1 -3-5 مقاومت بستر 43 -1 -3-1-5 نسبت مقاومتی 44 -1 -3-2-5 فاكتور مقاومت 44 -1 -3-3-5 شعاع مقاومت 44 -1 -3-6 شرایط پایداری 46 -1 -3-1-6 ملا ك كورانت 47 -1 -3-2-6 ملاك سرعت 47 -1 -3-7 گام زمانی 48 -1 -3-8 نحوه تعریف مقاطع عرضی 48 -1 -3-9 شرایط اولیه 50 -1 -3-10 افت انرژی 51 -1 -352 AutoCal 2)بخش دوم معرفی نرمافزار كالیبراسیون و بهینهسازی -353 AutoCal -1 راه اندازی برنامه -2 -353 Simulation Specification -2 منوی -2 -358 Model Parameters -3 منوی -2 -360 Objective Function -4 منوی -2 -3-5 بهینه سازی 63 -2 -3ح63 Optimization Method -1-5 منوی -2 -368 Save Output File -6 منوی -2 -3-7 خروجی های برنامه 69 -2 -3-3 بخش سوم معرفی منطقه طرح 69 -3فصل چهارم : اجرای مدل كانال آبرسان 72-1 تهیه مدل 73 -4-2 تعریف سازه ها 78 -4-1 دریچه كنترل بالادست آمیل 80 -2 -4-1-1 كاربردها و فواید 81 -2 -4-2-1 حذف سرریز آّب 81 -2 -4-3-1 مفاهیم عملكرد 82 -2 -4-4-1 مشخصات هیدرولیكی 82 -2 -4-5-1 كاهش 83 -2 -4-6-1 كنترل كانال از بالادست 83 -2 -4-2 مدلسازی آبگیرها 88 -2 -4-3 مدلسازی سرریزها 90 -2 -4فصل پنجم : ارائه نتایج 93مقدمه 94-1-5 تعریف سناریو 94-2-5 آنالیز حساسیت 99-1-2-5 كاربرد حساسیت هیدرولیكی در تعین دقت مورد نیاز برای كنترل سطح-2-2-5 كاربرد حساسیت هیدرولیكی در بررسی عملكرد هیدرولیكی سیستمآبیاری100-3-2-5 معرفی شیوه آنالیز حساسیت و بررسی آن بر اساس تحقیقات قبلی 100-4-2-5 روند حل در این تحقیق 104-3-5 بهینه سازی 108-1-3-5 مقدمهای بر مدلهای بهینهسازی 108-2-3-5 روش های بهینه سازی 109111 SCE -3-3-5 الگوریتم112 SCE -4-3-5 پارامترهای الگوریتم-5-3-5 معیارهای توقف 112112 SCE -6-3-5 مكانیزم الگوریتم114 CCE -7-3-5 مكانیزم الگوریتم116 AutoCal -8-3-5 بهینهسازی با مدل-9-3-5 روش مونت كارلو 123-10-3-5 تجزیه و تحلیل نتایج بهینهسازی 126فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات 128نتیجه گیری 129 پیشنهادات 130 پیوست ها 131فهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهمنابع و ماخذ 132فهرست منابع فارسی 132فهرست منابع لاتین 134سایت های اطلاع رسانی 136چكیده انگلیسی 137

 • طرح توجیهی تولید اسانس های صنعتی

  طرح توجیهی تولید اسانس های صنعتی دانلود فایل طرح توجیهی تولید اسانس های صنعتی نام محصول تولید اسانس های صنعتی ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۵۰ تن در سال موارد کاربرد در پودرهای رخت شوئی ، صابون ها ، شامپوها…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی

  ارتباط بین صور,استفاده كنندگان از صورت های مالی,انواع صورت های مالی,پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی,ترازنامه,تعریف تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی,تعریف عناصر صورت‌های مالی,دانلود پاورپوینت آماده ارائه کلاسی درس تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی,دانلود پاورپوینت تجزیه و…

 • پایان نامه تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان

  پایان نامه تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان دانلود فایل پایان نامه تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان چکیده   جهت گیری استراتژیک بعنوان یکی ازمحرکهای اصلی تدوین استراتژی، در سه دهه اخیر بصورت…

 • گزارش كارآموزی سیستم الكتریكی خودرو-نمایندگی سایپا كد 1543

  الكتریكی,خودرو,دانلود گزارش کارآموزی سیستم الكتریكی خودرونمایندگی سایپا كد 1543,سیستم,کاراموزی سیستم الكتریكی خودرونمایندگی سایپا كد 1543,کارورزی سیستم الكتریكی خودرونمایندگی سایپا كد 1543,گزارش كارآموزی سیستم الكتریكی خودرو-نمایندگی سایپا كد 1543,گزارش کاراموزی سیستم الكتریكی خودرونمایندگی سایپا كد 1543,نمایندگی سایپا دانلود فایل گزارش كارآموزی…

 • پایان نامه اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

  اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی,پایان نامه اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی,درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی,كارآمدی خواندن دانش‌آم,وسایكولوژی در كارآمدی خواندن…

 • پایان نامه ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته

  پایان نامه ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته دانلود فایل پایان نامه ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته چکیده همراه با رشد سریع تکنولوژیهای در حال تغییر صنعت…

 • مقاله:بررسی مکتب کارکردی _ ساختاری آمریکا

  مقاله:بررسی مکتب کارکردی _ ساختاری آمریکا دانلود فایل مقاله:بررسی مکتب کارکردی _ ساختاری آمریکا فهرست: نگرشی به مبحث آزادی و تغییراجتماعی در جامعه شناسی فونکسیونالیسم در مکتب کارکردی – ساختاری آمریکا نگرشی به نظریات منتقدان پیرامون نتایج آزادی و فساد…

 • مبانی نظری سرمایه اجتماعی

  پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری سرمایه اجتماعی دانلود فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی در 60 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • مبانی نظری رفتار رانندگی

  مبانی نظری رفتار رانندگی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار رانندگی - فصل دوم در 21 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • مقاله متالوژی نیکل

  دانلود متالوژی نیکل,متالوژی نیکل,مقاله متالوژی نیکل دانلود فایل مقاله متالوژی نیکل چکیده ی قسمتهایی از متن مقاله: متالوژی نیکل : نیکل فلزی است حدود 160 سال قدمت دارد ( 1804) لیکن بصورت آلیاژ از دیرزمان وجود داشته بدون آنکه به…

 • قالب بندی پی های رادیه (گسترده)

  قالب بندی پی های رادیه (گسترده) دانلود فایل بخشهایی از متن: پی سازی چند مرحله دارد : 1. آزمایش زمین از لحاظ مقاومت 2. پی كنی 3. پی سازی پی وسیله ای است كه بار و فشار وارد از نقاط…

 • مبانی نظری و پیشینه بی ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق (فصل دو)

  مبانی نظری و پیشینه بی ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق (فصل دو) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه بی ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق (فصل دو) در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم…

 • گزارش کارآموزی چگونگی تولید شن و ماسه

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی چگونگی تولید شن و ماسه,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارآموزی چگونگی تولید شن و ماسه دانلود فایل دانلود گزارش…

 • بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

  بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه وپروژه پایانی بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • مقاله بررسی خلاصه ویژوال بیسیك

  پروژه بررسی خلاصه ویژوال بیسیك,تحقیق بررسی خلاصه ویژوال بیسیك,دانلود مقاله بررسی خلاصه ویژوال بیسیك,مقاله بررسی خلاصه ویژوال بیسیك دانلود فایل مقاله بررسی خلاصه ویژوال بیسیك در 9 صفحه ورد قابل ویرایش  چرا Visual Basic ؟ VB ، بدون شك ،…

 • بررسی كنترل داخلی در حسابداری

  بررسی كنترل داخلی در حسابداری دانلود فایل بررسی كنترل داخلی در حسابداری چکیده: در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود، بنا به وسعت سازمان کنترل داخلی نیز مفهوم پیدا میکند بدین معنی که…

 • طرح توجیهی تولید واگن باری

  طرح توجیهی تولید واگن باری دانلود فایل طرح توجیهی تولید واگن باری معرفی محصول :  واگن عبارت است از یک ماشین ریلی که جهت حمل بار یا مسافر مورد استفاده قرار می گیرد و از جنبههای فنی و بهره برداری…

 • سمینار برق برنامه ریزی ورود و خروج واحدها به شبکه با در نظر گرفتن نیروگاه های CAES و تولیدات بادی

  سمینار برق برنامه ریزی ورود و خروج واحدها به شبکه با در نظر گرفتن نیروگاه های CAES و تولیدات بادی دانلود فایل سمینار برق برنامه ریزی ورود و خروج واحدها به شبکه با در نظر گرفتن نیروگاه های CAES و…

 • پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

  پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران دانلود فایل پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران چكیده:   پیشرفتهای…

 • بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی

  بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی,بهره وری سبز,تكمیل صنایع نساجی,چاپ,سالن رنگرزی دانلود فایل بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی بهره…

 • پروپوزال تأثیرات سیاسی و اجتماعی نفت در خوزستان از كشف آن تا پایان حكومت پهلوی اول

  پروپوزال تأثیرات سیاسی و اجتماعی نفت در خوزستان از كشف آن تا پایان حكومت پهلوی اول,پروپوزال تاثیرات سیاسی اجتماعی کشف نفت کشف نفت مردم خوزستان تاثیرات کشف نفت بر مردم خوزستان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود…

 • پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی (1994)

  پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی (1994) دانلود فایل پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی (1994) منبع كورش نیا، مریم (1385). بررسی تاثیر ابعاد الگوی ارتباطی خانواده بر میزان سازگاری روانی فرزندان. پایان نامه ی كارشناسی ارشد. دانشگاه…

 • مقاله اشنایی با چدن ریختگی

  مقاله اشنایی با چدن ریختگی دانلود فایل مقاله  اشنایی با چدن ریختگی مقدمه تقسیم بندی انواع چدنها       مشخصات عمومی آلومینیوم و آلیاژهای آن مشخصات ریخته گری و ذوب تقسیم بندی آلیاژها روی ( zn ) منیزیم ( mg )…

 • پاور پوینت استاندارد های scsi ata ide و ابزار انها

  ultra ata رابط ها,انواع رابط های استاندارد,پاور پوینت استاندارد های scsi ata ide و ابزار انها,پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رابط fast ata,رابط ide,مقاله دانلود فایل پاور پوینت استاندارد های scsi  ata   ide   و ابزار انها فهرست موضوعات…

 • مبانی نظری اوقات فراغت

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری اوقات فراغت دانلود فایل مبانی نظری اوقات فراغت در 47 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون…

 • مبانی نظری کیفیت زندگی

  مبانی نظری کیفیت زندگی دانلود فایل کیفیت زندگی مقدمه : منشاء ظهور مفهوم کیفیت زندگی به فیلسوف قدیمی ارسطو بر میگردد او خوشحالی را حالتی خاص از فعالیت های شریف روح می دانست و می پنداشت که خوشحالی نعمتی خدادادی…

 • مقاله حقوقی قانون تجارت

  مقاله حقوقی قانون تجارت,مقاله قوانین تجارت دانلود فایل قسمتهایی از متن: قسمت اول باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده 1 – تاجر كسی است كه شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قرار بدهد. ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است :…

 • مقاله بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی

  پروژه بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی,تحقیق بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی,دانلود تحقیق بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی,مقاله بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب…

 • دانلود پاورپوینت چرخه حیات تکنولوژی

  اثر تلفیقی فشار تکنولوژی و کشش بازار,پیشرفت تکنولوژیکی,تکنولوژی های چند نسلی,چرخه حیات تکنولوژی و رشد بازار,چرخه حیات محصول,دانلود پاورپوینت چرخه حیات تکنولوژی,رابطه میان علم و تکنولوژی,رشد بازار در مراحل مختلف چرخه حیات تکنولوژی,رقابت,رقابت در مراحل مختلف چرخه حیات تکنولوژی,کشش بازار…

 • پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه

  پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه,دانلود پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه دانلود فایل پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه عنوان: دانلود پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه دسته: مدیریت- روان شناسی فرمت PDF: تعداد صفحات: 14 صفحه این فایل شامل پرسشنامه ای است…

 • تحقیق آنتی اکسیدان 9 ( Anti oxidant )

  تحقیق آنتی اکسیدان 9 ( Anti oxidant ) دانلود فایل تحقیق آنتی اکسیدان 9 ( Anti oxidant ) چکیده: Antioxidant control of leachable mercury in fluorescent lamps Description This invention is directed to mercury vapor arc discharge lamps in which…

 • بچه ها و دنیای مجازی اینترنت

  بچه ها و دنیای مجازی اینترنت,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب بچه ها و دنیای مجازی اینترنت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود کتاب بچه ها و دنیای…

 • پایان نامه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده

  پایان نامه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده مقدمه: زن نیمی از پیکره اجتماع است و به تعبیر رابیند رانات تاثور متفکر بزرگ هندی: بهترین دوست مرد. هیچ…

 • پایان نامه راحه الصدور و آیه السرور راوندی

  پایان نامه راحه الصدور و آیه السرور راوندی دانلود فایل پایان نامه راحه الصدور و آیه السرور راوندی  مقدمه : منطقه كردستان به دلیل وجود اقلیت قومی مذهبی در آن همواره در دوره‌های مختلف تاریخی تحولات آن مهم بوده است…

 • تجربیات مدون تدریس دبیرزبان انگلیسی نمونه 1

  تجربیات مدون تدریس دبیرزبان انگلیسی نمونه 1,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون تدریس دبیرزبان انگلیسی نمونه 1,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تجربیات مدون تدریس…