پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر

از فرصت های سرمایه گذاری میشود پیشبینی ورشکستگی می تواند با ارائه هشدارهای لازم،,پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر,پایان نامه تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر,تخمین ورشکستگی,چکیده,ز مدل فولمر,شرکتها را نسبت به وقوع درماندگ,ورشکستگی شرکت ها یکی از راههایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهر هگیری

دانلود فایل

پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر چکیدهورشکستگی شرکت ها یکی از راههایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهر هگیریاز فرصت های سرمایه گذاری میشود. پیشبینی ورشکستگی می تواند با ارائه هشدارهای لازم،شرکتها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و به دنبال آن ورشکستگی هشیار نماید تا آنها با توجهبه این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و سرمایه گذاران بتوانند فرصت های مطلوبسرمایهگذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت ها و مکان هایمناسب، سرمایه گذاری نمایند . هدف از تحقیق حاضر ، بررسی امکان سنجی استفاده از مدل فولمردر تخمین ورشکستگی شرکت های پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار می باشد . (FULMER)1383 ) مد نظر بوده و جامعه مورد بررسی ، – جهت تحقیق یک دوره 8 ساله (از سال 1375شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این مدل پیش بینی را برای یکسالو دوسال قبل از ورشکستگی انجام می دهد. نتایج تحقیق جهت استفاده از این مدل برای پیش بینیورشکستگی با استفاده از اطلاعات یکسال و دو سال قبل از سال مشمول ماده 412 قانون تجارتمیباشد. نتایج نشان می دهد که مدل در یکسال قبل از ورشکس تگی در حدود 75 درصد و دردوسال قبل از ورشکس تگی حدود 68 درصد موارد را توانسته است پیش بینی را بدرستی پیش -بینی نماید . نکته مهم در تحقیق فوق جهت استفاده از مدل در مورد شرکت ها بحث زمان می باشد،بدینگونه که به هر میزان که دوره استفاده از اطلاعات بیشتر باشد، درصد صحت مدل کمتر می -شود.تخمین ورشکستگی – امکان سنجی – بورس – (FULMER) لغات کلیدی : مدل فولمراوراق بهادار تهران فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: کلیات1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 22-1 تشریح و بیان موضوع ……………………………………………………………………………………………………… 33-1 ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 64-1 اهداف اساسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 85-1 کاربرد نحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 106-1 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 127-1 روش انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 138-1 جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………….. 139-1 تعریف واژهها و اصلاحات تخصصی بکار رفته در تحقیق …………………………………………………….. 1510-1 چارچوب فصول آتی ……………………………………………………………………………………………………….. 16فصل دوم: ادبیات موضوعی1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 182-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری ………………………………………………………………………………….. 193-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران ……………………………………………………………………………………. 204-2 تاریخچه نسبتهای مالی …………………………………………………………………………………………………….. 211-4-2 کاریردنسبتهای مالی برای اهداف پیش بینی …………………………………………………………………………. 222-4-2 اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی …………………………………………………………………………………. 245-2 تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………………….. 266-2 روشهای کنونی پیش بینی ورشکستگی ……………………………………………………………………………… 271-6-2 استفاده از شاخصهای کلیدی …………………………………………………………………………………………… 292-6-2 تحلیل بنیادی ………………………………………………………………………………………………………………….. 307-2 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه ……………………………………………………………………………… 318-2 منشاء تاریخی ورشکستگی ……………………………………………………………………………………………….. 341-8-2 تاریخ ورشکستگی در ایران قبل از تصویب قانون تجارت …………………………………………………….. 3536 -1-8-2 سوابق قانونگذاری در حقوق ایران ………………………………………………………………………………….12-8-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها ………………………………………………………………………………….. 38ب9-2 عوامل مشکلات مالی ……………………………………………………………………………………………………….. 4210-2 عوامل ورشکستگی ………………………………………………………………………………………………………….. 4311-2 تمایلات یا گرایشات به طرف ورشکستگی …………………………………………………………………………. 52تحلیل روند …………………………………………………………………………………………………………………….. 53 -11-21تحلیل عملیات حسابداری ………………………………………………………………………………………………… 54 -11-22تحلیل مدیریت ……………………………………………………………………………………………………………….. 55 -11-23اهمیت پی شبینی ها …………………………………………………………………………………………………………… 56 -11-24سایر عوامل …………………………………………………………………………………………………………………….. 57 -11-2512-2 تئوری ورشکستگی و تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………….. 58تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………………….. 60 -12-21تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………. 74 -12-2213-2 تئوری جدید ورشکستگی ………………………………………………………………………………………………… 75مکانیسم تئوری کنترل ………………………………………………………………………………………………………. 79 -13-2114-2 توانایی پرداخت بدهی و قدرت نقدینگی ……………………………………………………………………………. 8415-2 خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………… 99فصل سوم: روش و ساختار تحقیق1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1012-3 موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 1013-3 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 1024-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 1035-3 جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….. 1046-3 روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات ……………………………………………………………………………….. 1057-3 مبانی نظری متغیرهای مدل ……………………………………………………………………………………………….. 1061-7-3 نتایج مدل ………………………………………………………………………………………………………………………. 113فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج و پشنهادات1-4 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 116ت2-4 اطلاعات حاصل از نمونهگیری ………………………………………………………………………………………….. 1163-4 نتایج فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 1171-3-4 فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………. 1172-3-4 محاسبه متغیرهای مدل …………………………………………………………………………………………………….. 1193-3-4 نتایج تحقیقات ………………………………………………………………………………………………………………… 1241-3 آزمون فرضیات یکسال قبل از سال مبنا ………………………………………………………………………. 124 -3-42-3 آزمون فرضیات دوسال قبل از سال مبنا ………………………………………………………………………. 125 -3-44-4 نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………… 1275-4 پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 1306-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………… 131منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………….. 133پیوست …………………………………………………………………………………………………… 139چکیده فهرست جداولعنوان صفحه1- نوع استفاده از نسبتهای مالی در شرکتها ……………………………………………………………………. 11 – جدول 12 – نسبتهای مالی و اولویت دهی آنها توسط محققین …………………………………………………… 29 – جدول 14 – متغیرهای نه گانه – یکسال قبل از سال مبنا (شرکتهای موفق) …………………….. 139 -2- جدول شماره 14 – متغیرهای نه گانه – دوسال قبل از سال مبنا (شرکتهای موفق) ……………………… 152 -2- جدول شماره 24 – متغیرهای نه گانه – یکسال قبل از سال مبنا (شرکتهای ناموفق) …………………… 165 -2- جدول شماره 34 – متغیرهای نه گانه – دوسال قبل از سال مبنا (شرکتهای ناموفق) …………………… 167 -2- جدول شماره 4یکسال قبل از سال مبنا (شرکتهای موفق) …………………………. 169 – (Z) 4 – نتایج مدل -3- جدول شماره 1دوسال قبل از سال مبنا (شرکتهای موفق) ……………………….. 176 – (Z) 4 – نتایج مدل -3- جدول شماره 2یکسال قبل از سال مبنا (شرکتهای ناموفق) …………………….. 183 – (Z) 4 – نتایج مدل -3- جدول شماره 3دوسال قبل از سال مبنا (شرکتهای ناموفق) …………………….. 184 – (Z) 4 – نتایج مدل -3- جدول شماره

 • ساخت و ساز پایدار در ارتباط با معماری سنتی ایران

  پایان نامه معماری سنتی,دانلود معماری سنتی,ساخت و ساز پایدار,ساخت و ساز پایدار در ارتباط با معماری سنتی ایران,عماری سنتی ایران,مقاله معماری دانلود فایل ساخت و ساز پایدار در ارتباط با معماری سنتی ایران خلاصه انسان همواره در طول تاریخ سعی…

 • معرفی حشرات بذرخوار لگوم های مرتعی در استان آذربایجان شرقی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله معرفی حشرات بذرخوار لگوم های مرتعی در استان آذربایجان شرقی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,معرفی حشرات بذرخوار لگوم های مرتعی در استان آذربایجان شرقی…

 • پست الکترونیکی و اشاعه اطلاعات

  پست الكترونیكی,پست الکترونیکی و اشاعه اطلاعات,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پست الکترونیکی و اشاعه اطلاعات پست الكترونیكی به عنوان یك ابزرا مهم ارتباطی…

 • فصل دوم پایان نامه وضعیت روانی

  فصل دوم پایان نامه وضعیت روانی دانلود فایل فصل دوم پایان نامه وضعیت روانی در  64 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون…

 • پاورپوینت مفاهیم خط مشی تقسیم سود و تعیین ارزش سهام

  انواع مدل های ارزشیابی,پاورپوینت مفاهیم خط مشی تقسیم سود و تعیین ارزش سهام,تاریخ های مرتبط با سود سهام,تجزیه سهام,تجزیه مع,خط مش های تقسیم سود,دانلود پاورپوینت آماده ارائه کلاسی درس تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی,دلایل اهمیت خط مشی تقسیم…

 • تحقیق ازدواج

  تحقیق ازدواج,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل تحقیق ازدواج در 41 صفحه قابل ویرایش با فرمت doc فصل اول معمولا جامعه…

 • پاورپوینت معرفی یک بنا از معماری هایتک فرودگاه بین المللی كانسای ژاپن

  پاورپوینت معرفی یک بنا از معماری هایتک فرودگاه بین المللی كانسای ژاپن دانلود فایل پاورپوینت معرفی یک بنا از معماری هایتک فرودگاه بین المللی كانسای ژاپن پاورپوینت معرفی یک بنا از معماری هایتک فرودگاه بین المللی كانسای ژاپناین پاورپوینت در…

 • گزارش کارآموزی مهد کودک

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی مهد کودک,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارآموزی مهد کودک دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی مهد کودک این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده…

 • پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

  پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی,پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه,حقوق کیفری ایران و فقه امامیه,قلمرو مکانی قوانین جزایی دانلود فایل [6]

 • تدوین استراتژی-مجموعه چهارم مقالات

  QSPM,آنتروپی شانون,استراتژی,استراتژی تحقیق و توسعه,استراتژی تولید,تاکسنومی,تدوین استراتژی,تدوین استراتژی-مجموعه چهارم مقالات,درخت تصمیم فازی,راهبرد,راهبرد رقابتی,راهبرد منابع انسانی,رویکرد کشش بازار,سرمایه اجتماعی,فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP,گرایش راهبردی,ماتریس بررسی رقابت,مدل میلتنبرگ,مزیت رقابتی,منطق فازی,هوشمندی رقابتی دانلود فایل مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق و…

 • مقاله بهره وری – مهندسی صنایع‏

  مقاله بهره وری – مهندسی صنایع‏ دانلود فایل

 • پایان نامه معماری مساجد

  پایان نامه معماری مساجد,تحقیق و پژوهش,تحقیق و پژوهش معماری مساجد,معماری مساجد دانلود فایل     عناوین: -مقدمه -مسجد و مدرسه شهید مطهری ( سپهسالار) -مسجد (شاه‌ سابق) امام خمینی تهران -مسجد جامع (عتیق) تهران -منابع و مأخذ مساجد پیش گفتار 1…

 • پاورپوینت بررسی برنامه نویسی موبایل

  بررسی برنامه نویسی موبایل,برنامه نویسی,پاورپوینت بررسی برنامه نویسی موبایل,تحقیق بررسی برنامه نویسی موبایل,دانلود پاورپوینت بررسی برنامه نویسی موبایل,مقاله بررسی برنامه نویسی موبایل,موبایل دانلود فایل پاورپوینت بررسی برنامه نویسی موبایل در 19 اسلاید قابل ویرایش معرفی تمامی برنامه های معروف موبایل…

 • مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا... مستوفی

  پروژه بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا مستوفی,تحقیق بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا مستوفی,دانلود تحقیق بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا مستوفی,مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا... مستوفی دانلود فایل [13]

 • پایان نامه طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن

  پایان نامه طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن,پروژه طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن,تحقیق طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن,دانلود طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن,طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده…

 • تحقیق د رمورد قتل در حكم شبه و ضرب و جرح

  تحقیق د رمورد قتل در حكم شبه و ضرب و جرح,دانلود تحقیق د رمورد قتل در حكم شبه و ضرب و جرح,قتل در حكم شبه و ضرب و جرح دانلود فایل تحقیق د رمورد قتل در حكم شبه و ضرب…

 • مقاله حقوق جزا و جرم شناسی

  مقاله حقوق جزا و جرم شناسی دانلود فایل مقاله حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی فهرست: چگونگی مراحل كشف جرم در نظام حقوقی ایران رسیدگی به جرائم بورسی برخى از نواقص و ضعف هاى كلى قانون مجازات…

 • کار،‌ انرژی، گرما

  انرژی,کار,کار،‌ انرژی، گرما,گرما دانلود فایل کار،‌ انرژی، گرما باد هوای در حال حركت است. باد به وسیلة گرمای غیر یكنواخت كه سطح كرة زمین كه حاصل عملكرد خورشید است، بوجود می‌آید. از آنجائیكه سطح زمین از سازنده‌های خشكی و آبی…

 • پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

  پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی دانلود فایل پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی اسلاید یک مدیریت امور دفتری: مجموعه اصول و روشهایی است که ناظر بر دریافت و ثبت، تهیه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

  انواع حسن استفاده سواستفاده سیاسی,تعریف و حوزه رفتار سیاسی,دانلود پاورپوینت مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان,رابطه قدرت و سیاست,سطوح عمل سیاسی,شرایطی که زمینه بروز رفتار سیاسی را فراهم می کند,ظرفیت سیاسی,عدم اطمینان ورفتار سیاسی,عوامل سازمانی,عوامل فردی,عوامل موثر بر رفتار سیاسی,مدیریت رفتارهای…

 • پایان نامه بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا

  بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان,پایان نامه بررسی میزان اضطراب,پایان نامه بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا,دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور…

 • « مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

  « مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار…

 • دانلود پاورپوینت استراتژی محصول، خدمات و برند (فصل هشتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده)

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت استراتژی محصول، خدمات و برند (فصل هشتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار دانلود فایل دانلود…

 • مقاله واژة اصلاحات

  مقاله واژة اصلاحات دانلود فایل [1]

 • نقشه زمین شناسی شهرستان بویراحمد

  نقشه GIS,نقشه زمین شناسی شهرستان بویراحمد دانلود فایل دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان بویراحمد

 • ترجمه ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران

  ترجمه ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران,روش مونت کارلو دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده در مدیریت منابع آب­های زیرزمینی، ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی یک…

 • بیماریهای پوستی ویتیلیگو (پیسی، برص)

  بیماریهای پوستی ویتیلیگو (پیسی، برص) دانلود فایل  بیماریهای پوستی ویتیلیگوچه كسانی به پیسی مبتلا می شوند رنگ پوست چطور بوجود می آید دلیل پیدایش پیسی چیست پیسی چگونه پیشرفت می كند پیسی چگونه درمان می شود بازگرداندن رنگدانه از بین…

 • دانلود پاورپوینت بنچ مارکینگ

  الگوبرداری داخلی,الگوبرداری رقابتی,الگوبرداری فرآیندی,انتخاب فرآیند الگوبرداری,انواع,انواع الگوبرداری,تعاریف Benchmarking,تعیین نیات استراتژیک,دانلود پاورپوینت بنچ مارکینگ,طرحریزی,مدل الگوبرداری APQC,مفهوم بنچ مارکینگ,مقایسه انواع الگوبرداری,مقایسه براساس عملکرد,مقایسه براساس فرایندهای کاری دانلود فایل دانلود پاورپوینت بنچ مارکینگ دسته: مدیریت (مدیرت بازاریابی- مدیریت استراتژیک- مدیریت اجرایی) فرمت: پاورپوینت…

 • پاورپوینت ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT)

  استراتژی,بررسی عوامل خارجی,بررسی عوامل داخلی,پاورپوینت ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT),تهدید,دانلود پاورپوینت ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT),دسته بندی تهدید ها,دسته بندی فرصت ها,دسته بندی نقاط ضعف,دسته بندی نقاط قوت,فرصت,ماتریس استراتژی SWOT,نقاط…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت یادگیری الکترونیکی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت یادگیری الکترونیکی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت یادگیری الکترونیکی در 48 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پروژه کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی

  پروژه کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی,پروژه کارافرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی,توجیه اقتصادی نورد گرم 12000 تنی تولید ت,دانلود پروژه نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی,دانلود کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی,طرح…

 • پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ 1965

  پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ 1965 دانلود فایل پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ 1965 مقیاس عزت نفس روزنبرگ: در این پژوهش برای اندازه­گیری عزت نفس از مقیاس عزت نفس روزنبرگ استفاده شد (22). این مقیاس دارای 10 ماده است که احسا­س­های کلی…

 • موسیقی سنتی آذربایجان

  آذربایجان,سنتی,موسیقی,موسیقی سنتی آذربایجان دانلود فایل هر ملتی برای خود ارزش‌ها و آرمان‌هایی دارد كه این ارزش‌ها برای آن ملت جایگاه خاصی دارد. موسیقی نیز یكی از شاخص‌های یك ملت می‌باشد. موسیقی آذربایجان یكی از دی‌نوازترین موسیقی‌های امروزه می‌باشد. مطالبی كه…

 • پاورپوینت بررسی فیزیک و آزمایشگاه 2 (اندازه گیری)

  آزمایشگاه 2,اندازه گیری,بررسی فیزیک و آزمایشگاه 2 (اندازه گیری),پاورپوینت بررسی فیزیک و آزمایشگاه 2 (اندازه گیری),تحقیق بررسی فیزیک و آزمایشگاه 2 (اندازه گیری),دانلود پاورپوینت بررسی فیزیک و آزمایشگاه 2 (اندازه گیری),فیزیک,مقاله بررسی فیزیک و آزمایشگاه 2 (اندازه گیری) دانلود فایل…

 • نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه

  نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه دانلود فایل نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه مقدمه : معرفی موضوع: یكی از راه حل های مطمئن برای كشورهای جهان سوم و در…