پایان نامه استیفاء

پایان نامه استیفاء

دانلود فایل

پایان نامه استیفاء مقدمه مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دكتر حسن امامی در كتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن كسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.  فهرست مطالب عنوان                                                                                                    مقدمه: چكیده پایان نامه الف- پیشینه تاریخی 1-   در حقوق اسلام 2-   در جلد اول قانون مدنی 3-   در حقوق رم 4-   در حقوق فرانسه 5-   در حقوق انگلیس و آمریكا الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاكس لودیكشنری) ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و آمریكا 6- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری الف) كمیسیون داوری یونان و انگلیس ب) كمیسیون دعاوی كلی ایالات متحده آمریكا و مكزیك ج) كمیسیون داوری فی ما بین ایالات متحده آمریكا و پرو د) دیوان داوری ایران و آمریكا منابع اقتباس 1-   قانون مدنی 2-   منابع فقهی 3-   سایر منابع فصل اول: استیفاء از عمل شخص بخش نخست – كلیات گفتار اول – تعاریف و تحدید موضوع 1-   تعریف ادبی 2-   تعریف اصطلاحی 3-   استیفاء به معنای اعم 4-   استیفاء به معنای اخص 5-   طبقه بندی استیفاء در ضمان قهری گفتار دوم – ماهیت استیفاء 1-   نظریه عقدی 2-   نظریه شبه عقدی 3-   تئوری دارا شدن غیر عادلانه (حقوق تطبیقی) 4-   نظریه عقد استیفاء و واقعه حقوقی 5-   نظریه عمل مادی با آثار حقوقی گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی 1-   مبانی فقهی الف) امر معاملی ب) اجاره ج) لقطه د) جعاله هـ) استیفاء در سایر منابع فقهی یك – شركت و مضاربه دو- حقوق متولی و ناظر در وقف و) فقه تطبیقی یك – تدوین قانون منطبق با فقه حنفی دو- كلیاتی درباره ماهیت سه – عقد ضمنی و اشباه آن چهار – تمدید عقد سابق با مخالف با عقد 2-    رویه بین المللی 3-    ماده 336 قانون مدنی بخش دوم – شرایط و آثار گفتار 1- روابط طرفین 1-   شخص مسئول الف) اهلیت آمر یك – فرضی كه آمر صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد دو – فرضی كه آمر سفیه یا صغیر ممیز باشد. ب) قصد آمر 2- شرایط عامل الف) اهلیت عامل ب) قصد عامل یك – قصد تبرع از ناحیه عامل دارای اهلیت دو- قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه سه – عدم قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه چهار – قصد عامل در گرفتن اجرت المثل پنج – فقدان قصد از ناحیه عامل در حین اجرای امر گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل 1-   شرایط مربوط به امر 2-   شرایط مربوط به عمل الف) عمل بر حسب امر دیگری باشد. ب) عمل باید انجام شود. ج) عرفاً برای عمل اجرت باشد. د) عامل خود را عادتاً برای اجرت مهیا كرده باشد. 3- مشروعیت عمل الف) عامل به نامشروع بودن عمل آگاهی دارد. ب) عدم آگاهی عامل به مشروعیت عمل در نتیجه جهل حكمی است. ج) عدم آگاهی به مشروعیت عمل جهل موضوعی است. 4- عامل قصد تبرع نداشته باشد. الف)‌ تبرع ب) فرض عدم تبرع ج) تبرع در اقرار گفتار سوم – آثار 1-   ضمان امر و مسئولیت آمر 2-   عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل 3-   مسئولیت عامل راجع به اموال آمر الف) وضعیت اموال در ید مأمورین ب) وضعیت ید صنعتگران نسبت به اموال دیگری فصل دوم: استیفاء از مال غیر بخش نخست – كلیات گفتار اول – تعاریف گفتار دوم – كلیات 1-   مفهوم و ماهیت حقوقی استیفاء 2-   استیفاء در حقوق سایر كشورها و دادگاههای بین المللی بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی گفتار اول – مبانی فقهی 1-   اكل مال به باطل 2-   قاعده علی الید 3-   مقبوض به عقد فاسد 4-   الخراج بالضمان 5-   مأخوذ بالسؤم 6-   قاعده احترام 7-   اجاره گفتار دوم – مبانی قانونی (ماده 337) بخش سوم: شرایط و احكام و آثار گفتار اول: شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 1-   اذن الف) اذن صریح ب) اذن ضمنی 2- فقدان اذن 3- استیفاء منفعت الف) منافع مال مادی است. یك – منافع موجود است دو – منافع تدریجی الحصول است ب) منافع مال معنوی است 4- اجرت داشتن مال موضوع استیفاء 5- مجانی نبودن اذن در استیفاء الف) صاحب مال اذن به استیفاء مجانی داده است. ب) قصد استیفاء مجانی و رجوع از اذن ج) اباحه غیر معوض یك) اباحه عین دو) اباحه منافع 6-         لزوم اهلیت برای اذن انتفاع مجانی 7-         اهلیت در اذن دهنده 8-         اهلیت استفاده كننده الف) صغیر و ممیز ب) مجنون یا صغیر غیر ممیز 9- قصد طرفین الف) قصد اذن دهنده یك – اذن در انتفاع مجانی است دو – اذن دهنده اجرت المثل بیشتری مطالبه می كند. سه – اذن دهنده اجرت المثل كمتری مطالبه می كند.  ب) قصد مأذون یك – اختلاف در قصد طرفین دو- عدم اطلاع مأذون از قصد اذن دهنده 10- مشروعیت استیفاء از مال غیر گفتار دوم – احكام استیفاء در اموال دیگری 1-   اجرت المثل در اجازه اشیاء الف) تعیین مدت ب) انتقضاء مدت ج) پایان اجاره و مراضات حاصله د) تأسیس بنا و غرص اشجار 2- اتلاف مال به عوض 3- تعیین اجرت المثل الف) مسئولیت فردی یا تضامنی ب) تصرف اذن دهنده و اجرت المثل ج) حق مأذون نسبت به منافع استفاده نشده گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری 1-   مسئولیت منتفع الف) پرداخت اجرت المثل استیفاء یك – نحوه محاسبه اجرت المثل * – محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت تصرف ** – محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت استیفاء دو – وضعیت منافع استیفاء پس از انفصال ب) ضمان ید مستفید یك – ضمان عین دو- ضمان منافع سه – ضمان منافع غیر مستوفات 2-   استحقاق اذن دهنده الف)‌ دریافت اجرت المثل ب) رجوع از اذن گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء 1-   استیفاء از مال غیر است 2-   استیفاء منفعت همراه با كار غیر است. 3-   استیفاء از مال دیگری توأم با كار ثالث است 4-   استیفاء از مال دیگری توأم با كار دیگری به نفع ثالث است گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم 1-   بار اثبات 2-   وسایل اثبات 3-   وضعیت حكم 4-   نمونه‌هایی از صدور احكام یك – دادگاههای داخلی دو – در دیوان داوری ایران و آمریكا منابع و مآخذ 

 • اقتصاد اسلامی

  اقتصاد اسلامی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت اقتصاد اسلامی,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل فهرست زکات .........................4 خمس ................... ......7 انفاق............................9 وقف و اموال عمومى.........10 مالكیّت در اسلام...............11…

 • مقاله هنر انتزاعی –هنر ابستره

  مقاله هنر انتزاعی –هنر ابستره دانلود فایل مقاله هنر انتزاعی –هنر ابستره  هنر انتزاعی سده بیستم را در چارچوب شیوه‌ای واحد و یكپارچه می توان محدود و مشخص كرد و نه به تعریض جامع و مانع می توان در آورد.…

 • مقاله بررسی ساختار FPGA در مدار

  مقاله بررسی ساختار FPGA در مدار دانلود فایل کامپایلرهای

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل اگزیم بانكها (مدل آمریکایی)

  فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل اگزیم بانكها (مدل آمریکایی) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش  اگزیم بانک آمریکایی در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه…

 • پاورپوینت بررسی مهندسی معکوس

  بررسی مهندسی معکوس,پاورپوینت بررسی مهندسی معکوس,تحقیق بررسی مهندسی معکوس,دانلود پاورپوینت بررسی مهندسی معکوس,سمینار دانشجویی گروه صنایع,مقاله بررسی مهندسی معکوس,مهندسی معکوس دانلود فایل پاورپوینت بررسی مهندسی معکوس در 18 اسلاید قابل ویرایش مقدمه :اگر سابقه ی صنعت و چگونگی رشد آن…

 • تحقیق راهکارهای کاهش ضعق املای دانش آموزان دوم دبستان

  تحقیق راهکارهای کاهش ضعق املای دانش آموزان دوم دبستان دانلود فایل بررسی راهکارهای عملی کاهش ضعف املاء در دانش آموزان پایه دوم فهرست: معرفی پژوهش.......................................الف    شعر..................................................ب تشکر و قدردانی.......................................1    مقدمه ...............................................3   توصیف ، وضعیت موجود.............................5  روشهای گردآوری…

 • عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

  بررسی عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن,بروز جرایم جنسی,تحقیق در مورد عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن,جرایم جنسی,عوامل بروز جرایم جنسی,عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از…

 • پژوهش بررسی معماری امامزاده زید و امامزاده یحیی

  پژوهش بررسی معماری امامزاده زید و امامزاده یحیی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پژوهش بررسی معماری امامزاده زید و امامزاده یحیی…

 • سمینار شبکه های ایمیل

  سمینار شبکه های ایمیل دانلود فایل سمینار شبکه های ایمیل چکیده................................................................................................................... ث‌ مقدمه.................................................................................................................... 1     شبکه ی ایمیل به عنوان شبکه ای مقیاس آزاد....................................................................... 2 1-1 ویژگی های دنیای کوچک...................................................................................... 2 1-2  شبکه ی ایمیل به عنوان شبکه ای جهت…

 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (1993)

  پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (AISS) دانلود فایل پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (1993) منابع : ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389 نویدی، احد. (1384). ارزشیابی اجرای…

 • فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

  دا,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

 • مقاله فراهویت در معماری

  مقاله فراهویت در معماری دانلود فایل مقاله فراهویت در معماری  در 8 صفحه با فورمت Word  همان‌طور كه میدانید تحقیق ما درباره فراهویت در معماری است. و این  فراهویت نه رسیدن به همه هویتهای مشترك میان انسانها بلكه پاسخگویی به…

 • پاورپوینت بررسی آمار تحلیلی

  آمار تحلیلی,بررسی آمار تحلیلی,پاورپوینت بررسی آمار تحلیلی,تحقیق بررسی آمار تحلیلی,دانلود پاورپوینت بررسی آمار تحلیلی,مقاله بررسی آمار تحلیلی دانلود فایل پاورپوینت بررسی آمار تحلیلی در 41  اسلاید قابل ویرایش مقدمه    آمار تحلیلی (آنالیز) در مقابل آمار توصیفی    مفاهیم اولیه در آمار…

 • مقالةنگاهی گذرا به كتاب «ساواك» نوشتة كریستین دلانوا

  مقالةنگاهی گذرا به كتاب «ساواك» نوشتة كریستین دلانوا دانلود فایل مقالةنگاهی گذرا به كتاب «ساواك» نوشتة كریستین دلانوا مقالة فهرست: معرفی كتاب دلیل سردرگمی دانشمندان غربی در تحلیل انقلاب ایران شكنجه های ساواك در كتاب «ساواك» =============================== معرفی كتاب ساواك…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تربیت اخلاقی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تربیت اخلاقی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تربیت اخلاقی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • مقاله اقتصاد خرد

  مقاله اقتصاد خرد دانلود فایل بخشهایی از متن:دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلانگویا یکی از  اقتصاددانان بانک مرکزی گزارشی درباره سیاستهای اقتصادی دولت وقت می نویسد و نتیجه می گیرد که چنین سیاستهایی می تواند…

 • پایان نامه رهبری مبتنی بر ارزش

  پایان نامه رهبری مبتنی بر ارزش,رهبری مبتنی بر ارزش دانلود فایل [6]

 • كارآفرینی شركت تهویه ساران

  تهویه ساران,شركت تهویه ساران,كارآفرینی شركت,كارآفرینی شركت تهویه ساران دانلود فایل كارآفرینی شركت تهویه ساران قسمتی از متن: تاریخچه: آغاز فعالیت شركت ساران از سال 1370 وبا تعداد انگشت شمار متخصص در شرایطی پایه صنعت تهویه نهاد كه هیچ پشتوانه ای…

 • گزارش کار آزمایش برش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

  آزمایش برش,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کار آزمایش برش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) دانلود فایل دانلود گزارش کار آزمایش برش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح…

 • پایان نامه بررسی كنترل شیمیایی آب برج های خنك كن

  برج,برج های خنك كن,پایان نامه بررسی كنترل شیمیایی آب برج های خنك كن,پروژه بررسی كنترل شیمیایی آب برج های خنك كن,تحقیق بررسی كنترل شیمیایی آب برج های خنك كن,دانلود پایان نامه بررسی كنترل شیمیایی آب برج های خنك كن,شیمیایی,كنترل شیمیایی…

 • مقاله مواد توهم زا و قرص اکستازی

  دانلود مقاله مواد توهم زا,قرص اکستازی,مقاله مواد توهم زا و قرص اکستازی دانلود فایل فایل حاضر دارای دو فایل مجزا بوده که یکی با عنوان  مواد توهم زا در 5 صفحه و دیگری با عنوان  قرص اكستازی در 8 صفحه…

 • دانلود پاورپوینت بررسی و کنترل فرمها (فصل هفتم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی)

  انواع فرم,انواع فرم بر حسب کار و وظیفه ای که انجام می دهند,انواع فرم برحسب قلمرو استفاده,بررسی فرمهای موجود,تجزیه و تحلیل فرمهای موجود,تعریف فرم,تهیه طرح پیشنهادی برای فرمهای مورد نیاز,دانلود پاورپوینت بررسی و کنترل فرمها (فصل هفتم کتاب تجزیه و…

 • مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری

  مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری دانلود فایل مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری چکیده بخشهایی از متن: قطعه ای از مبلمان، یك كار هنری، یك اتاق، یك ساختمان، یا محدوده ای از فضای سبز هر…

 • بررسی عدالت اقتصادی از دیدگاه دین اسلام

  اسلام,اقتصاد,بررسی عدالت اقتصادی از دیدگاه دین اسلام,دانلود,دانلود اندروید,دانلود بررسی عدالت اقتصادی از دیدگاه دین اسلام,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,عدالت,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل این مقاله به…

 • لغات و حل تمرینات زبان تخصصی 13 درس

  دانلود لغات و حل تمرینات زبان تخصصی 13 درس,لغات و حل تمرینات زبان تخصصی 13 درس دانلود فایل دانلود لغات و حل تمرینات زبان تخصصی 13 درس

 • سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

  سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران دانلود فایل سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران آزادی مشروط سقوط دعوامی عمومی اعادة دادرسی فصل دوم علل مشترك سقوط قصاص عفو مجنی علیه بررسی عفو به عنوان مهم ترین…

 • پاورپوینت رهبری در سازمان و کاربردهای آن

  پاورپوینت رهبری در سازمان و کاربردهای آن,پیوستار سبک های رهبری,تئوری اقتضایی رهبری,تئوری های رهبری,تعریف رهبری,چهار سبک مدل هرسی بلانچارد,دانلود پاورپوینت رهبری در سازمان و کاربردهای آن,سبک های شبکه مدیریت,سبک های عمده رهبری,شبکه مدیریت,مدل رهبری وضعیتی هرسی و,مطالعات کلاسیک رهبری,نمودار شبکه…

 • مقاله موزه بریتانیا

  مقاله موزه بریتانیا دانلود فایل مقاله موزه بریتانیا فهرست: نماهایی از موزه موزه بریتانیا بخش خاورمیانه موزه بریتانیا الیزابت دوم حمایت گر موزة بریتانیا موزه ملی راه آهن (بریتانیا) كتیبة كوروش در بریتانیا بقایای آرامگاه موزولیوم در موزه بریتانیا -------------------------------------------------…

 • مدیریت انرژی-مجموعه چهارم مقالات

  اتلاف انرژی,اصلاح الگوی مصرف,انتخابات انرژی,انرژی های نو,انرژی و بحران امنیت,بهره وری سبز,بهینه سازی مصرف انرژی,پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی,جایگاه انرژی,دیپلماسی انرژی,سازه سبز,سند ملی راهبرد انرژی کشور,سیستم های کنترل و مدیری,شاخص قابلیت اطمینان LPSP,قیمت گذاری انرژی,مدیریت انرژی در گلخانه,مدیریت انرژی-مجموعه…

 • طرح توجیهی چرم سبک و سنگین

  طرح توجیهی چرم سبک و سنگین دانلود فایل طرح توجیهی چرم سبک و سنگین عناوین طرح توجیهی تولید چرم سبک و سنگین شامل :  مقدمه معرفی چرم سبک و سنگین نام و کد محصول (آیسیک ۳) شماره تعرفه گمرکی محصول…

 • بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن

  بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن دانلود فایل بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن چکیده فلزات سنگین به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و…

 • تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران

  تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق دوره کارشناسی باعنوان جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی

  بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی دانلود فایل بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی هدف از این مطلب…

 • سیری كوتاه در تاریخ عربستان

  سیری كوتاه در تاریخ عربستان دانلود فایل سیری كوتاه در تاریخ عربستان بخشهایی از متن: عربستان یا شبة جزیرة عربستان سرزمینی است در منتهی الیه جنوب غربی آسیا به شكل مربع مستطیل با ضلعهای نامتساوی كه بین 12 و 22…

 • پایان نامه پروژه پایانی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT

  پایان نامه پروژه پایانی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT دانلود فایل پایان نامه پروژه پایانی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT  چکیده : تولید بهنگام( JUST-IN-TIME : JIT )  امروزه بعنوان یک تکنیک جدید برنامه…