پایان نامه بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا4000

اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا,بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا,پایان نامه بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا,رشد بر صفات,مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا

دانلود فایل

پایان نامه بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا چكیده به منظور بررسی اثر تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد برصفات زراعی و شاخص های رشد ارقام بهاره كلزا (Brassica napus L.) آزمایشی به صورت كرت‌های یك بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوك های كامل تصادفی در چهار تكرار در سال 83-1382 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر كرج اجرا شد. در این آزمایش، آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل آبیاری معمول یا آبیاری پس از 60 میلی‌متر تبخیر از تشتك كلاس A ( شاهد) و تنش خشكی (قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد) و ارقام بهاره كلزا به عنوان عامل فرعی در ده سطح شامل ارقام Comet, Goliath ، Sw Hot Shot, Eagle, Sw 5001،19-H،Hyola 401، Hyola 420 ، Option 500 و Quantum بودند. در این تحقیق از كلیه مراحل فنولوژیكی گیاه یادداشت برداری به عمل آمد. همچنین صفاتی نظیر: ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، قطر ساقه ، طول خورجین ساقه اصلی، شاخه فرعی، طول خورجین، تعداد خورجین در ساقه اصلی و شاخه فرعی ، تعداد خورجین در بوته ، تعداد دانه در خورجین ساقه اصلی و شاخه فرعی، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، عملكرد بیولوژیك، شاخص برداشت و درصد روغن دانه و عملكرد روغن دانه، اندازه گیری شدند.نتایج حاصل نشان داد كه اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات تعداد شاخه فرعی دربوته، قطر ساقه، طول خورجین شاخه فرعی، تعداد خورجین در ساقه اصلی و شاخه فرعی، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین ساقه اصلی و شاخه فرعی، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملكرد روغن دانه معنی دار گردید. همچنین اثر رقم بر صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، طول خورجین ساقه اصلی و شاخه فرعی، طول خورجین، تعداد خورجین در ساقه اصلی و شاخه فرعی، تعداد دانه در خورجین ساقه اصلی و شاخه فرعی، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملكرد دانه معنی دار شد. اثرات متقابل آبیاری و رقم نیز بر صفات ارتفاع بوته وعملكرد بیولوژیك معنی دار گردید. تعداد خورجین در بوته در شرایط تنش خشكی دركلیه ارقام كاهش یافت( البته غیرمعنی دار). بیشترین تعداد دانه در خورجین در شرایط آبیاری معمول به رقم Quantum (7/18 عدد) و در شرایط تنش خشكی به رقم Option 500 (1/12عدد) اختصاص یافت. بیشترین وزن هزار دانه در شرایط آبیاری معمول و تنش خشكی به ترتیب با میانگین 52/4 و 49/4 گرم مربوط به رقم Hyola 401 و كمترین آن با میانگین 44/3 گرم مربوط به Comet بود. ارقام Option 500،19-H،Eagle و Comet به ترتیب با میانگین 4725،4567،4467 و 4419 كیلوگرم در هكتار، بیشترین عملكرد دانه را در شرایط آبیاری معمول دارا بودند. همچنین ارقام 19-H, Option 500, Hyola 420 , Sw 5001 , Eagle به ترتیب با میانگین 3889 ، 3863،3831،3731 ،3708 كیلوگرم در هكتار، ارقام برتر در شرایط كم آبی ( قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد) بودند كه از لحاظ عملكرد روغن دانه نیز جزء ارقام برتر بوده‌اند. بیشترین میزان عملكرد بیولوژیك در شرایط آبیاری معمول با میانگین 19390 كیلوگرم در هكتار به رقم Eagle و در شرایط تنش خشكی با میانگین 11420 كیلوگرم در هكتار به رقم Hyola 401 تعلق داشت. شاخص برداشت بالاتر رقم Option 500 (295/0) در شرایط آبیاری معمول و همچنین شاخص برداشت بالاتر رقم Hyola 401 (274/0)‌در شرایط تنش خشكی نسبت به سایر ارقام مورد بررسی، بیان گر این است كه این ارقام، درصد بیشتری از مواد فتوسنتزی را در شرایط مختلف رطوبتی به دانه ها اختصاص داده اند. همبستگی ساده صفات مورد آزمون نشان داد كه عملكرد دانه با شاخص برداشت، عملكرد روغن دانه، درصدروغن دانه، تعداد خورجین در بوته، تعداد خورجین در شاخه فرعی، طول خورجین شاخه فرعی، قطر ساقه و تعداد شاخه فرعی در بوته همبستگی مثبت بسیار معنی دار و با طول خورجین بوته، همبستگی مثبت معنی دار نشان داد. در بررسی شاخص های رشد مشخص گردید كه تنش خشكی سبب كاهش وزن خشك كل گیاه (TDW)، وزن خشك برگ (LDW) و شاخص سطح برگ (LAT) گردید. البته در شرایط تنش خشكی، بالاترین وزن خشك كل گیاه با میانگین8/2477 گرم بر متر مربع مربوط به رقمHyola 420، بالاترین وزن خشك برگ با میانگین7/330 گرم بر مترمربع مربوط به رقمOption 500 و بالاترین شاخص سطح برگ با میانگین 64/5 مربوط به رقم Sw 5001 بود. بر پایه نتایج حاصله می توان این گونه استنباط نمود كه ارقام 19-H , Option 500,Eagle نسبت به سایر ارقام مورد بررسی، سازگاری بهتری با تنش خشكی داشتند و توانستند هم در شرایط آبیاری معمول و هم در شرایط تنش خشكی عملكرد بالاتری را تولید نمایند. بنابراین این سه رقم قابل توصیه از دیدگاه زراعت در شرایط تنش كم آبی ( دو بار آبیاری كمتر نسبت به شرایط معمول ) می باشند. لغات کلیدی: ارقام کلزا، تنش خشکی، عملکرد و اجزاء عملکرد، شاخص های رشد. فهرست مطالب عنوان                                                                                               صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………. 1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 3 فصل اول: كلیات………………………………………………………………………………………….. 6 1-1- تاریخچه………………………………………………………………………………………………. 7 1-2- كلیاتی دربارة كلزا………………………………………………………………………………….. 8 1-3- اهمیت وجایگاه كلزا در ایران……………………………………………………………………. 10 1-4- سطح زیركشت، تولید وعملكرد كلزا در جهان و ایران…………………………………….. 12 1-5- تركیب شیمیایی دانه كلزا………………………………………………………………………….. 14 1-6- خصوصیات گیاه شناسی…………………………………………………………………………… 16 1-6-1- ریشه……………………………………………………………………………………………. 16 1-6-2- ساقه…………………………………………………………………………………………….. 17 1-6-3- برگ…………………………………………………………………………………………….. 18 1-6-4- گل………………………………………………………………………………………………. 18 1-6-5- میوه……………………………………………………………………………………………… 18 1-6-6- دانه كلزا……………………………………………………………………………………….. 19 1-7- مراحل فنولوژی……………………………………………………………………………………… 19 1-8- اكولوژی كلزا………………………………………………………………………………………… 19 1-9- كاشت ………………………………………………………………………………………………… 22 1-9-1- آماده سازی زمین…………………………………………………………………………….. 22 1-9-2- تاریخ كاشت………………………………………………………………………………….. 22 1-9-3- میزان بذر وتراكم بوته………………………………………………………………………. 23 1-9-4- عمق و ابعاد كاشت………………………………………………………………………….. 23 1-9-5- روش كاشت………………………………………………………………………………….. 23 1-10- داشت……………………………………………………………………………………………….. 24 1-10-1- نیازهای غذایی……………………………………………………………………………… 24 1-10-2- علف‌های هرز………………………………………………………………………………. 24 1-10-3- آفات و بیماری‌ها………………………………………………………………………….. 25 1-11- برداشت…………………………………………………………………………………………….. 26 1-11-1- خرمن كوبی…………………………………………………………………………………. 26 1-12- انبار كردن…………………………………………………………………………………………… 27 فصل دوم : بررسی منابع…………………………………………………………………………………. 28 2-1- تنش…………………………………………………………………………………………………… 29 2-2- تنش خشكی یا تنش آبی…………………………………………………………………………. 29 2-3- مكانیزم‌های مقاومت به خشكی………………………………………………………………….. 30 2-4- تنظیم اسمزی………………………………………………………………………………………… 33 2-5- تأثیر تنش خشكی بر رشد برگ…………………………………………………………………. 34 2-6- تأثیر تنش خشكی بر رشد ساقه و برگ……………………………………………………….. 35 2-7- عكس العمل كلزا در برابر تنش خشكی ورژیمهای رطوبتی………………………………. 36 2-8- تأثیر تنش خشكی بر عملكرد دانه………………………………………………………………. 39 2-9- تأثیر تنش خشكی بر اجزای عملكرد…………………………………………………………… 41 2-9-1- تعداد خورجین در گیاه بوته……………………………………………………………….. 41 2-9-2- تعداد دانه در خورجین……………………………………………………………………… 42 2-9-3- وزن هزار دانه………………………………………………………………………………… 43 2-9-4- شاخص برداشت…………………………………………………………………………….. 44 2-10- تأثیر تنش خشكی بر صفات كیفی……………………………………………………………. 45 2-10-1- درصد روغن دانه………………………………………………………………………….. 45 2-11- تجزیه و تحلیل رشد……………………………………………………………………………… 46 2-11-1- تجمع ماده خشك…………………………………………………………………………. 48 2-11-2- شاخص سطح برگ………………………………………………………………………… 49 فصل سوم : مواد و روش ها……………………………………………………………………………. 51 3-1- مشخصات محل اجرای آزمایش………………………………………………………………… 52 3-2- مشخصات آزمایش…………………………………………………………………………………. 52 3-2-1- معرفی تیمارها………………………………………………………………………………… 52 3-2-2- طرح آزمایشی………………………………………………………………………………… 53 3-2-3- تجزیه آماری………………………………………………………………………………….. 54 3-3- عملیات زراعی………………………………………………………………………………………. 54 3-3-1- آماده سازی زمین…………………………………………………………………………….. 54 3-3-2- کاشت………………………………………………………………………………………….. 54 3-3-3- داشت………………………………………………………………………………………….. 55 3-3-4- برداشت………………………………………………………………………………………… 55 3-4- برآورد شاخص های رشد………………………………………………………………………… 55 3-4-1- نمونه برداری………………………………………………………………………………….. 56 3-4-2- تعیین سطح برگ…………………………………………………………………………….. 56 3-4-3- تعیین وزن خشك برگ و وزن خشك كل…………………………………………….. 56 3-5- اندازه گیری صفات كمی………………………………………………………………………….. 56 3-6- اندازه گیری صفات كیفی مورد مطالعه…………………………………………………………. 58 3-6-1- تعیین درصد روغن دانه……………………………………………………………………. 58 3-7- تعیین مراحل فنولوژیکی………………………………………………………………………….. 59 فصل چهارم : نتایج و بحث…………………………………………………………………………….. 60 4-1- تأثیر تنش خشكی بر ویژگیهای مورفولوژیكی، ساختاری و زراعی……………………… 61 4-1-1- ارتفاع بوته…………………………………………………………………………………….. 61 4-1-2- تعداد شاخه فرعی در بوته…………………………………………………………………. 64 4-1-3- قطر ساقه………………………………………………………………………………………. 67 4-1-4- طول خورجین ساقه اصلی…………………………………………………………………. 70 4-1-5- طول خورجین شاخه فرعی………………………………………………………………… 73 4-1-6- طول خورجین بوته………………………………………………………………………….. 76 4-1-7- تعداد خورجین در ساقه اصلی……………………………………………………………. 79 4-1-8- تعداد خورجین در شاخه فرعی…………………………………………………………… 83 4-1-9- تعداد خورجین در بوته…………………………………………………………………….. 87 4-1-10- تعداد دانه در خورجین ساقه فرعی…………………………………………………….. 91 4-1-11- تعداد دانه در خورجین شاخه فرعی…………………………………………………… 94 4-1-12- تعداد دانه در خورجین……………………………………………………………………. 98 4-1-13- وزن هزار دانه………………………………………………………………………………. 102 4-1-14- عملكرد دانه…………………………………………………………………………………. 105 4-1-15- عملكرد بیولوژیك…………………………………………………………………………. 109 4-1-16- شاخص برداشت…………………………………………………………………………… 113 4-2- تأثیر تنش خشكی بر روی صفات كیفی………………………………………………………. 116 4-2-1- درصد روغن دانه……………………………………………………………………………. 116 4-2-2- عملكرد روغن دانه………………………………………………………………………….. 120 4-3- تأثیر تنش خشكی بر روی شاخص‌های رشد………………………………………………… 124 4-3-1- وزن خشك كل گیاه………………………………………………………………………… 124        4-3-1-1- روندتغییرات وزن خشک کل گیاه درشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی…………….. 124        4-3-1-2- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول………. 125        4-3-1-3- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی…………. 126 4-3-2- وزن خشك برگ…………………………………………………………………………….. 128     4-3-2-1- روند تغییرات وزن خشک برگ در شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی.. 128     4-3-2-2- روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول…….. 129     4-3-2-3- روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی………. 130 4-3-3- شاخص سطح برگ………………………………………………………………………….. 131        4-3-3-1-روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام کلزادرشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی….. 131       4-3-3-2-روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول……. 132        4-3-3-3- روند تغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی……. 133 4-4- همبستگی ساده صفات مورد مطالعه…………………………………………………………….. 134 4-5- نتیجه گیری كلی…………………………………………………………………………………….. 138 4-6- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 139 فهرست منابع……………………………………………………………………………………………….. 140

 • مقاله روان شناسی شخصیت

  مقاله روان شناسی شخصیت دانلود فایل مقاله روان شناسی شخصیت چکیده ی بخشهایی از متن: رفتارهای انسانی را می توان به انواع مختلف تقسیم كرد، از جمله: رفتار شخصی: رفتاری است كه كاملاً جنبه شخصی دارد، مثلاً فردی همواره لباس…

 • پایان نامه آموزش الكترونیك

  آموزش الكترونیك,پایان نامه آموزش الكترونیك,پروژه آموزش الكترونیك,تحقیق آموزش الكترونیك,دانلود آموزش الكترونیك دانلود فایل پایان نامه آموزش الكترونیك مقدمه : در دنیای امروز اهمیت آموزش برای همه گان آشكار است این اهمیت در جوامع پیشرفته بیشتر به چشم می خورد در…

 • پروژه مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی

  پروژه مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پروژه  مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی در 20 صفحه ورد…

 • پایان نامه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر شهرستان كرج با سابقه فعالیت‌های امدادی آنها

  پایان نامه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر,پروژه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر شهرستان كرج با سابقه فعالیت‌های امدادی آنها,تحقیق بررسی میزان افسردگی امدادگران مر,مقاله بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر شهرستان كرج…

 • پایان نامه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

  بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی,پایان نامه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی,طبق کنوانسیون های بین المللی دانلود فایل پایان نامه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی امروزه مسأله…

 • مقاله طراحی یك سیستم انبارداری

  مقاله طراحی یك سیستم انبارداری دانلود فایل مقاله طراحی یك سیستم انبارداری فهرست: طراحی یك سیستم انبارداری انبارداری و ذخیره سازی مكانیزه در لجستیك بر مبنای SMOAD (تئوری-عملی) چكیده پروژه كارسنجی و زمان سنجی طراحی سیستم بررسی طراحی سیستم پروژه…

 • پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عسل

  پرورش,پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عسل,پروژه کارافرینی پرورش زنبور عسل,توجیه اقتصادی پرورش زنبور عسل,دانلود پروژه پرورش زنبور عسل,دانلود کارآفرینی پرورش زنبور عسل,زنبور عسل,طرح توجیه فنی پرورش زنبور عسل,طرح توجیهی پرورش زنبور عسل,کارآفرینی پرورش زنبور عسل دانلود فایل پروژه کارآفرینی پرورش زنبور…

 • نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترك

  نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترك دانلود فایل نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترك  تقسیم نامه ارث و ماترك  تقسیم كنندگان : (ورثه مرحوم                          متوفی به تاریخ             ) به شرح زیر : 1- آقای               فرزند آقای                و نام…

 • پروژه ریخته گری فلزات بازاریابی و اجرا

  پروژه ریخته گری فلزات بازاریابی و اجرا دانلود فایل پروژه ریخته گری فلزات بازاریابی و اجرا فهرست: فصل اول كلیاتی درباب ریخته گری  فلزات فصل دوم تحقیقات بازاریابی فصل سوم مراحل اجرای پروژه ================== خلاصه و چكیده همان طور كه…

 • پاورپوینت انواع رابط با توضیحات کامل

  انواع رابط ها,پاورپوینت انواع رابط با توضیحات کامل,رابط استاندارند,رابط چیست,رابط های ide دانلود فایل هدف EIDE ارائه پیشرفت های زیر نسبت به IDE بود: •پشتیبانی بیش از دو وسیله جانبی •افزایش سرعت انتقال داده •پشتیبانی سایر درایوها ،مانند درایوهای CD-ROM…

 • تحقیق در مورد سازمان تبلیغات اسلامی

  تحقیق در مورد سازمان تبلیغات اسلامی دانلود فایل بخشهایی از متن: امام، اولین بار پس از جریان انجمن‌های ایالتی و ولایتی، در یك دعوت عام ما را به قم دعوت كرد. دعوت به این شكل بود كه در شبی كه…

 • تحقیق نورمن فاستر وآثار وی

  تحقیق نورمن فاستر وآثار وی دانلود فایل نورمن فاستر

 • لوث در نظام حقوقی ایران

  لوث در نظام حقوقی ایران دانلود فایل لوث در نظام حقوقی ایران فصل اول :‌كلیات............................. 1 مقدمه.......................................... 2   بخش اول : پیش درآمد.......................... 3    بخش دوم: واژه شناسی لوث..................... 27          الف – معنای لغوی لوث.................. 27         …

 • دانلود پاورپوینت نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی

  الزاماتی برای فع,اهداف گزارشگری مالی از دیدگاه FASB,چارچوب نظری مصوب شورای ملی حسابداری دولتی,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری,دانلود پاورپوینت نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی,مفهوم مسئولیت پاسخگویی,نقش گزارشگری مالی در ارزیابی نتایج,نقش گزارشگری مالی در…

 • گزارش کاراموزی شركت سهامی سپیدنت

  دانلود گزارش کارآموزی شركت سهامی سپیدنت,سپیدنت,سهام,شركت,کاراموزی شركت سهامی سپیدنت,کارورزی شركت سهامی سپیدنت,گزارش کاراموزی شركت سهامی سپیدنت دانلود فایل [2]

 • پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

  پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات,پروژه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات,تحقیق بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات,دانلود پایان نامه بررسی موانع صادرات…

 • انسان شناسی 45 ص

  انسان شناسی,انسان شناسی 45 ص,تحقیق در موردانسان شناسی,تحقیق و بررسی در موردانسان شناسی دانلود فایل انسان شناسی 45 ص مقدمه انسان همواره با انبوهی از گزینه‌های رفتاری رو به دوست كه فقط می‌تواند از شمار محدودی از آن‌ها برگزینند: چشم…

 • مقاله چرخه عمر محصول

  تحقیق چرخه عمر محصول,مقاله چرخه عمر محصول دانلود فایل بخشهایی از متن: محصولات نیز همانند مردم دارای تولد، زندگی و مرگ هستند و اینکه آنها را باید با در نظر داشتن این مسئله تولید و عرضه نمود. حتی اگر یک…

 • تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی

  تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی دانلود فایل تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی بخش های اساسی هر سیستم قدرت الكتریكی انواع پست (از نظر قرار گرفتن تجهیزات در داخل یا خارج پست ) شناسنامه ایستگاه وسایل ارتباطی چند تعریف…

 • طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه

  پروژه کارافرینی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه,توجیه اقتصادی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 1,دانلود پروژه پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه,دانلود کارآفرینی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه,طرح توجیه فنی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000…

 • پاورپوینت ارزشیابی آموزشی

  پاورپوینت ارزشیابی آموزشی,دانلود پاورپوینت ارزشیابی آموزشی دانلود فایل این پاورپوینت دارای 188 اسلاید می باشد که قسمتهایی از اسلاید های ابتدایی در زیر آورده شده است: اسلاید 1 ) اسلاید 2 )  ارزشیابی آموزشی بیبای (1978) فرایند  نظامدار جمع آوری…

 • پاورپوینت كارگاه روش‌های برقراری ارتباط مؤثر

  پاورپوینت كارگاه روش‌های برقراری ارتباط مؤثر دانلود فایل پاورپوینت كارگاه روش‌های برقراری ارتباط مؤثر ارتباط چیست؟ ارتباط عبارت است از  هر گونه تعاملی كه شامل انتقال پیام باشد. اهمیت ارتباط  ارتباط تنها وسیله انتقال اطلاعات به دیگران است.  ارتباط تنها…

 • بررسی حفاظت و ایمنی شغلی و پتروشیمی اراک و اسید استیک

  ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی,بررسی حفاظت و ایمنی شغلی و پتروشیمی اراک و اسید استیک,بررسی و خواص استیک اسید و روش های تولید و تخلیص آن,تاریخچه ایمنی و حفاظت شخصی دانلود فایل  بررسی حفاظت و ایمنی شغلی و…

 • مقاله بررسی نورگیرها در معماری

  مقاله بررسی نورگیرها در معماری دانلود فایل مقاله بررسی نورگیرها در معماری فهرست: تاثیر اقلیم بر معماری خانه ها (نورگیرها) مسدود كردن نورگیرهای سقفی نورگیرها در معماری ساختمان مشخصه نورگیرها چکیده ای از متن مقاله: تاثیر اقلیم بر معماری خانه…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت دانلود فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت qمقدمه vدومین مرحله در تحلیل اساسی سهام عادی، تجزیه و تحلیل صنعت است. سرمایه گذاری که تشخیص می دهد اقتصاد و بازار برای سرمایه گذاری جذاب است بایستی…

 • کارخانه های تولید لوله های پلی اتیلن و پلی پروپیلن

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه های تولید لوله های پلی اتیلن و پلی پروپیلن,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کارخانه های تولید لوله های پلی اتیلن و پلی پروپیلن,کسب درآمد…

 • مقاله اختلالات خود شیفتگی کودک از نظر فروید

  مقاله اختلالات خود شیفتگی کودک از نظر فروید دانلود فایل مقاله اختلالات خود شیفتگی کودک از نظر فروید اختلالاتى كه خودشیفتگىِ اولیه كودك را در معرض خطر قرار مى‏ دهند، واكنشهاى كودك براى محافظت از خویشتن در برابر آن اختلالات…

 • گزارش کاراموزی طراحی یك سیستم اندازه گیری

  اندازه گیری,دانلود گزارش کارآموزی طراحی یك سیستم اندازه گیری,سیستم,طراحی,کاراموزی طراحی یك سیستم اندازه گیری,کارورزی طراحی یك سیستم اندازه گیری,گزارش کاراموزی طراحی یك سیستم اندازه گیری دانلود فایل گزارش کاراموزی طراحی یك سیستم اندازه گیری در 12 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • مقاله حجاب و پوشش زن

  مقاله حجاب و پوشش زن دانلود فایل مقاله حجاب و پوشش زن چکیده هایی از متن: مقدمه: پوشش –حجاب :یكی دیگر از شبهاتی كه درمقاله مطرح وبدان پاسخ داده است ، مسألة پوشش زن است كه آیا این نوعی بی…

 • مقاله بررسی تاریخچه و محصولات كارخانه پارس متال

  پروژه بررسی تاریخچه و محصولات كارخانه پارس متال,تحقیق بررسی تاریخچه و محصولات كارخانه پارس متال,دانلود تحقیق بررسی تاریخچه و محصولات كارخانه پارس متال,مقاله بررسی تاریخچه و محصولات كارخانه پارس متال دانلود فایل مقاله بررسی تاریخچه و محصولات كارخانه پارس متال…

 • پایان نامه کارشناسی با موضوع کارآموزی کشاورزی

  پایان نامه کارشناسی با موضوع کارآموزی کشاورزی,کارآموزی کشاورزی دانلود فایل تحقیق و پژوهش کارشناسی با موضوع کارآموزی کشاورزی صبا حزین فصل 1: معرفی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی مقدمه……………………………………………………………………………………………….. تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی…………………………….. شرح…

 • فلزات آمورف

  فلزات آمورف دانلود فایل طبق آزمایشات مستقل از دما و فشار متغیر، از نظر ترمودینامیكی، مواد سه حالت اصلی : مایع، جامد، گاز دارند. تعیین كنندة هر یك از این حالات درجة آزادی بین اتمها و قید و بند آنها…

 • پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان

  اهداف مدیریت منابع انسانی,اهمی,پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان,توسعه اقتصادی چیست؟,توسعه منابع انسانی,دانلود پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان,شاخص‌های توسعه اقتصادی,مدیریت منابع انسانی,معنای اصطلاحی توسعه اقتصادی…

 • پایان نامه بررسی تراكم روی یك رقم لوبیا سبز

  پایان نامه بررسی تراكم روی یك رقم لوبیا سبز دانلود فایل پایان نامه بررسی تراكم روی یك رقم لوبیا سبز فهرست : فصل اول چکیده ی مطالب ....................................................... .................... 1 مقدمه.....................................................................................................................3 فصل دوم شرح گیاه ............................................................................................ 8 آماده سازی خاک..............................................................................................10…

 • آموزش بزرگسالان 125 اسلاید

  آموزش بزرگسالان,آموزش بزرگسالان 125 اسلاید,پاور پونت آموزش بزرگسالان,پهور پونت آموزش بزرگسالان 125 اسلاید دانلود فایل پاورپونت آموزش بزرگسالان 125 اسلاید فصل 1 : طرح موضوع،تعریف و تحدید مفاهیم فصل 2 : تاریخچه آموزش بزرگسالان در جهان و ایران فصل 3…