پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران

پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران

دانلود فایل

پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران مقدمه مدیریت‌ ارتباط با مشتری معادل فارسی Customer Relatioship Management است. رابطه قوی با مشتریان مهمترین رمز مؤفقیت هر كسب وكار است. اصل و ریشه مفهوم «مدیریت ارتباط با مشتری» این اصل قدیمی است كه «همیشه حق با مشتری است». در چند سال اخیر، افراد دانشگاهی، فروشندگان نرم افزار، مشاوران كسب و كارها در این زمینه در گیر شده اند و مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری كه به معنی تلاش های سازمان جهت ایجاد و ارایه ارزش بالاتر به مشتری است را توسعه داده‌اند (Stone & Foss, 2001 و فرزانه، 1385، ص1). سازمان ها و تشخیص داده اند كه مشتریان مهم ترین دارایی شان هستند و به روابط با مشتریان به عنوان مبادلاتی سودمند و متقابل ونیز فرصت هایی كه نیاز به مدیریت دارد، می نگرند (Plakoyi annaki, 2005 و فرزانه، 1385، ص1). فهرست مطالب عنوان                                                                                                               صفحه فصل اول :کلیات تحقیق 1-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 2 1-2مساله اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………… 3 1-3 تشریح و بیان موضوع ……………………………………………………………………….. 4 1-4 ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………. 4 1-5 مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………..5 1-6 فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………. 6 1-7 اهداف اساسی از انجام تحقیق …………………………………………………………….. 6 1-8 قلمرو انجام تحقیق …………………………………………………………………………….. 6 1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………… 7 1-10 محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………..8  فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق 2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………….. 10 بخش اول : تعیین فاکتورهای مدیریت ارتباط با مشتری 2-2 تاریخچه‌ پیدایش و تكامل مدیریت ارتباط‌ با مشتری …………………………….. 12 2-3 تعاریف CRM…………………………………………………………………………………. 13 2-3-1 اهداف CRM………………………………………………………………………………. 16 2-3-2 اصول CRM………………………………………………………………………………. 17 2-3-3 مؤلفه‌های CRM…………………………………………………………………………. 17 2-3-3-1 مشتری ………………………………………………………………………………….. 18 2-3-3-2 روابط ……………………………………………………………………………………. 18 2-3-3-3 مدیریت ………………………………………………………………………………….. 18 2-3-4 فواید مدیریت ارتباط با مشتری …………………………………………………….. 19 2-3-5 فرآیندهای اصلی CRM……………………………………………………………….. 20 2-3-6 چرخه فرآیند CRM…………………………………………………………………….. 23 2-3-6-1 كشف دانستنی‌های ………………………………………………………………….. 24 2-3-6-2 تعامل با مشتری ……………………………………………………………………… 25 2-3-6-3 برنامه‌ریزی بازار ……………………………………………………………………. 25 2-3-6-4 تجزیه و تحلیل و بالانس ………………………………………………………….. 25 2-3-7 ارزیبی آمادگی سازمان‌ها برای اجرای CRM………………………………… 26 2-3-8 گام‌های طراحی موفق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ………………….. 30 2-3-9 ساختار سازمان برایمدیریت ارتباط با مشتری ……………………………….. 31 2-3-9-1 مدیر بازاریابی CRM………………………………………………………………. 32 2-3-9-2 بخش تحلیل بازاریابی ………………………………………………………………. 33 2-3-9-3 مدیریت عملیاتی ………………………………………………………………………. 33 2-3-9-4 مدیریت بخش‌بندی و تفكیك ……………………………………………………… 33 2-3-9-5 مدیریت كانالهای ارتباطی …………………………………………………………. 34 2-3-9-6 كاركنان …………………………………………………………………………………. 35 2-3-10 فن آوری CRM………………………………………………………………………… 37 2-3-11 راه حل تلفیقی CRM…………………………………………………………………. 40 2-3-12 وضعیت موجود CRM………………………………………………………………. 41 2-3-13 فرآیندهای جمع آوری داده بر مبنای محصول ……………………………… 41 2-3-13-1 فرآیندهای مشتری محور ………………………………………………………. 42 2-3-13-2 ارتباط چهره به چهره ……………………………………………………………. 42 2-3-14 CRM عملیاتی …………………………………………………………………………. 43 2-3-14-1 اهداف CRM عملیاتی …………………………………………………………… 43 2-3-14-2 مزایای CRMعملیاتی ……………………………………………………………. 44 2-3-14-3 شاخه‌های CRM عملیاتی ……………………………………………………… 44 2-3-14-3-1 خودكارسازی كادر فروش ………………………………………………… 44 2-3-14-3-2 پشتیبانیو خدمات مشتری …………………………………………………… 45 2-3-14-3-3 خودكارسازی بازاریابی سازمان ……………………………………….. 45 2-3-15 CRM تحلیلی …………………………………………………………………………… 46 2-3-15-1 ویژگیهای CRM تحلیلی ………………………………………………………… 47 2-3-15-2 مزایای CRM تحلیلی ……………………………………………………………. 48 2-3-16 CRM مشاركتی ………………………………………………………………………. 48 2-3-16-1 مزایای CRM مشاركتی ……………………………………………………….. 49 2-3-16-2 چرخه حیات مشتری ……………………………………………………………… 52 2-3-17 CRM دربانكداری ……………………………………………………………………. 52 بخش دوم : تعیین فاکتورهای موثر بر CRM 2-4 تعریف بازاریابی ……………………………………………………………………………… 54 2-5 ارزش مشتری ………………………………………………………………………………… 54 2-5-1 پییش نیازهای مدل ارزشی …………………………………………………………… 55 2-5-2 نظام ارزشی ……………………………………………………………………………….. 55 2-5-3 انواع مشتری از نظر رفتاری ………………………………………………………… 55 2-5-4 انواع مشتری از نظر قدمت …………………………………………………………… 56 2-5-5 تقسیم بندی مشتری از نظر میزان درآمد و سودآوری ……………………. 56 2-5-5-1 مشتریان فعال ………………………………………………………………………… 57 2-5-5-2 مشتریان غیر فعال ………………………………………………………………….. 57 2-5-5-3 مشتریان احتمالی یا بالقوه ………………………………………………………… 57 2-5-5-4 مشتریان حدسی ……………………………………………………………………… 57 2-5-5-5 دیگران …………………………………………………………………………………… 57 2-5-6 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هرم مشتری …………………………………… 58 2-6 مشتری وفادار ………………………………………………………………………………… 62 2-6-1 قانون پاره‌تو یا خانون 20-80………………………………………………………. 62 2-6-2 تعریف وفاداری مشتری ………………………………………………………………. 62 2-6-3عوامل موثر بر وفاداری مشتری ……………………………………………………. 63 2-6-4 سطوح وفاداری …………………………………………………………………………… 63 2-6-5 مفهوم رضایت مشتری ………………………………………………………………… 64 2-6-6 اهمیت دستیابی به رضایتمندی مشتری ………………………………………….. 65 2-6-7 وفاداری ابزاری ………………………………………………………………………….. 65 2-6-8 وفاداری انگیزشی ……………………………………………………………………….. 65 2-6-8-1 تغییر رفتاری ………………………………………………………………………….. 66 2-6-8-2 رفتار نامنظم …………………………………………………………………………… 66 2-6-8-3 رفتار چند گانه ……………………………………………………………………….. 66 2-6-9 ماتریس وفاداری با رویكرد چند بخشی …………………………………………. 66 2-6-10 اندازه‌گیری وفاداری مشتری ……………………………………………………… 67 2-6-11 شبكه سودآوری بالقوه ……………………………………………………………… 68 2-6-12 رابطه بین وفاداری و رضایتمندی ………………………………………………. 70 2-6-13 وفاداری یك فرد به بانك ……………………………………………………………. 74 2-6-14انواع وفاداری ……………………………………………………………………………. 78 2-6-15 فرآیند رویگردانی مشتری ………………………………………………………….. 81 2-7 تعریف خدمات ………………………………………………………………………………… 81 2-7-1 تفاوت بین كالا و خدمات ………………………………………………………………. 81 2-7-2 سازمانهای خدماتی و CRM………………………………………………………… 82 2-7-3 ویژگی‌های خدمات ………………………………………………………………………. 83 2-7-4 تعریف كیفیت ………………………………………………………………………………. 84 2-7-5 كیفیت كالا كیفیت خدمات بانكی ……………………………………………………… 86 2-7-5-1 كیفیت عملیاتی یا فرآیند ……………………………………………………………. 89 2-7-5-2 كیفیت ستاره یا فنی …………………………………………………………………. 89 2-7-5-3كیفیت فیزیكی …………………………………………………………………………… 90 2-7-5-4 كیفیت و ارتباط یا تعاملات ……………………………………………………….. 90 2-7-5-5 كیفیت در سازمان …………………………………………………………………… 90 2-6-6 ابزار اندازه‌گیری كیفیت خدمات ارائه شده به مشتری ……………………… 91 2-7-6-1 مقیاس كیفیت خدمت ………………………………………………………………… 91 2-7-6-1-1 اجزای مقیاس كیفیت خدمات ………………………………………………… 91 2-7-6-2 مدل عملیاتی / فنی كیفیت قدمت …………………………………………………. 93 2-7-7 مدیریت كیفیت خدمات بانك ………………………………………………………….. 94 2-8 روش‌های سنجش ……………………………………………………………………………. 96 2-8-1 SERVQUAL…………………………………………………………………………… 98 2-8-2 SERVPERF …………………………………………………………………………. 100 2-8-3 SERIMPERF ……………………………………………………………………….. 101 2-8-4شاخص‌های رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری …………………….. 103 بخش سوم : بانک صادرات 2-9 شناخت كلان از بانك صادرات ایران ……………………………………………….. 104 2-9-1 تاریخچه بانك صادرات ایران …………………………………………………….. 105 2-9-2 تعریف بیانیه مأموریت ………………………………………………………………. 106 2-9-3 بیانیه مأموریت بانك صادرات ……………………………………………………. 107 2-9-3-1ارزشهای مندرج در بیانیه مأموریت …………………………………………. 108 2-9-4 اهداف كلان و برنامه‌های استراتژیك …………………………………………… 111 2-9-5 برنامه‌های اصلی مدیریتی بهبود در بانك صادرات ……………………….. 113 2-9-6 عوامل حیاتی موفقیتو مزیت ساز در صنعت بانكداری …………………… 116 2-9-7 بررسی برنامه‌های آتی بانك صادرات در زمینه فناوری اطلاعات …… 118 بخش چهارم : پیشینه تحقیق 2-10 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………… 119 فصل سوم : روش شناسی تحقیق 3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 127 3-2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………. 127 3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………….. 129 3-4 تعیین حجم نمونه آماری ………………………………………………………………… 129 3-5 روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………… 130 3-6 ابزار اندازه‌گیری …………………………………………………………………………… 131 3-7 روایی و پایایی………………………………………………………………………………………….134 3-7-1 روایی…………………………………………………………………………………………………..134 3-7-2 پایایی……………………………………………………………………………………………………134 3-8 فنون آماری مورد استفاده………………………………………………………………………..136 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل 4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………. 140 4-4 سوالات جمعیت شناختی ………………………………………………………………… 140 4-4-1 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………. 140 4-4-2 آمار استنباطی ………………………………………………………………………….. 144 4-5 آزمون فرضیه‌ها …………………………………………………………………………… 148 4-5-1 آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………. 149 4-5-2 آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………… 150 فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات 5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 152 5-2 نتایج آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………..153 5-3 نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………….153 5-4 پیشنهادات كاربری ………………………………………………………………………… 153 5-5 پیشنهادات پژوهشی جهت تحقیقات آتی ……………………………………………. 155 منابع و ماخذ   ………………………………………………………………………………………………..159 پیوست………………………………………………………………………………………………………….         162

 • طرح تحقیقی Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟

  پایان نامه Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟,پروژه Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟,دانلود تحقیق Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟,طرح تحقیقی Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟,مقاله Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟ دانلود فایل طرح تحقیقی Olap چیست…

 • پایان نامه دیه

  پایان نامه دیه دانلود فایل [3]

 • مقاله مکزیک (جغرافیای طبیعی انسانی سیاسی و اوضاع فرهنگی اقتصادی)

  اوضاع اقتصادی مکزیک,دانلود مقاله بررسی مکزیک,مقاله مکزیک (جغرافیای طبیعی انسانی سیاسی و اوضاع فرهنگی اقتصادی) دانلود فایل فهرست :فصل اول :جغرافیای طبیعی  و اوضاع اقلیمی                                                     1{موقعیت جغرافیایی، آبهای داخلی (1)،عوارض طبیعی،آب وهوا (2)،ایالات و بنادر مهم (3) }فصل دوم :جغرافیای…

 • سیستم فروش شرکت تحت وب

  پایان نامه سیستم فروش شرکت تحت وب,پایگاه داده ها,سیستم فروش شرکت تحت وب,شناخت پایگاه داده های اكسس (Access),معرفی موضوعات برنامه اكسس,مقدمه ای بر HTML و طراحی وب دانلود فایل سیستم فروش شرکت تحت وب سیستمهای پایگاه داده ها برای ذخیره…

 • دانلود پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله بلوغ بازار

  استراتژی افزایش نفوذ,استراتژی افزیش میزان استفاده,استراتژی عوامل آمیخته بازاریابی برای استراتژی نفوذ در بازار انبوه,استراتژی های بازاریابی در مرحله بلوغ بازار,دانلود پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله ورود به بازار,عوامل تعیین کننده و شرایط مناسب برای انتخاب استراتژی نفوذ در…

 • مبانی نظری و پیشینه باورهای انگیزشی

  مبانی نظری و پیشینه باورهای انگیزشی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه باورهای انگیزشی در 51 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به…

 • پایان نامه چگونگی طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاع رسانی مربوط به پروژه كتابخانه رقمی و آموزش از راه دور

  پایان نامه چگونگی طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاع رسانی مربوط به پروژه كتابخانه رقمی و آموزش از راه دور,پروژه چگونگی طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاع رسانی مربوط به پروژه كتابخانه رقمی و آموزش از راه دور,چگونگی طراحی و…

 • جرم منازعه در حقوق کیفری ایران

  جرم منازعه در حقوق کیفری,جرم منازعه در حقوق کیفری ایران,حقوق کیفری ایران,دانلود مقاله جرم دانلود فایل جرم منازعه در حقوق کیفری ایران چكیده حفظ نظم اجتماعی و انسجام عمومی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضای جامعه با یكدیگر…

 • گزارش كارآموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش

  آموزش و پرورش,دانلود گزارش کارآموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش,سیستم,کاراموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش,کارورزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش,گزارش كارآموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش,گزارش کاراموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش,واحد رایانه دانلود فایل…

 • پاورپوینت حافظه ثانوی باند مغناطیسی (Magnetic Tape)

  پاورپوینت حافظه ثانوی باند مغناطیسی (Magnetic Tape) دانلود فایل فایل حاضر پاورپوینت یک حافظه ثانوی: باند مغناطیسی (Magnetic Tape) میباشد که در 13 اسلاید منظم تهیه گردیده و بدلیل عدم امکان کپی منظم متن به سایت، تصویری از آن قرار…

 • آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا

  آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا,پایان نامه آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود…

 • پاورپوینت مدیریت خطوط کالا، نام های تجاری و بسته بندی

  پاورپوینت مدیریت خطوط کالا، نام های تجاری و بسته بندی دانلود فایل پاورپوینت مدیریت خطوط کالا، نام های تجاری و بسته بندی  vکالا هر آن چیزی است که برای تأمین یک خواسته یا نیاز در بازار عرضه میشود. vکالاهایی که…

 • پایان نامه نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها

  پایان نامه نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها دانلود فایل پایان نامه نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها پیشگفتار امروزه علم سیال شناسی و نیز مهندسی گل وسعت وگستردگی زیادی پیدا كرده است بطوریكه در حال حاضر این…

 • مقاله آلاینده های شیمیایی هوا

  مقاله آلاینده های شیمیایی هوا دانلود فایل آلاینده های شیمیایی هوا قسمتهایی از متن: مقدمه کلی آلاینده‌ها بر حسب ترکیب شیمیایی‌شان به دو گروه آلی و معدنی تقسیم می‌شوند. ترکیبات آلی حاوی کربن و هیدروژن هستند. برخی از ذرات آلی…

 • فصل دوم پایان نامه با موضوع خود، خودپنداره، خود آرمانی

  فصل دوم پایان نامه با موضوع خود، خودپنداره، خود آرمانی دانلود فایل فصل دوم پایان نامه با موضوع خود، خودپنداره، خود آرمانی در 31  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

  پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تحقیق بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تصفیه,دانلود پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,صنایع,فاضلاب,مقاله بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی دانلود فایل  پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی بخش اول آب وخواص آن 1-1- موجودیت آب بعد  از…

 • مقاله سبک شعری حافظ

  مقاله سبک شعری حافظ دانلود فایل سخنی كوتاه در مورد حافظ و اشعار او …………………………1 شعر حافظ و سبك انتزاعی …………………………………………2 كاربرد واژه های دو یا چند معنایی ( ایهام ) …………………….5 اكسپرسیونیسم انتزاعی …………………………………………12 قسمتهایی از متن: پیشگفتار در…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی

  ادبیات تحقیق هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی,پیشینه پژوهش هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی,پیشینه تحقیق هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی,مبانی نظری هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی,مبانی نظری…

 • پایان نامه زندگی نامه پیامبر قبل و بعد از بعثت

  پایان نامه زندگی نامه پیامبر قبل و بعد از بعثت دانلود فایل پایان نامه زندگی نامه پیامبر(ص) قبل و بعد از بعثت مقدمه خوشا به حال كسانی كه قرنهاست در گذشته اند و هنوز نام نیكشان بر زبانهاست و اعمال…

 • مقاله تاریخ آثار باستانی و بزرگان شهر کاشمر

  آثار باستانی کاشمر,دانلود مقاله شهر کاشمر,مقاله تاریخ آثار باستانی و بزرگان شهر کاشمر,مقاله تاریخچه کاشمر دانلود فایل بخشهایی از متن: مقدمه كاشمر و نام مكانهای اصلی نام اصلی این شهر ترشیز است و جغرافیانویسان اسلامی به صورت طرتبت و بعد…

 • گزارش کاراموزی مدیریت گذرنامه و نظارت بر اماكن عمومی

  اماكن عمومی,دانلود گزارش کارآموزی مدیریت گذرنامه و نظارت بر اماكن عمومی,کاراموزی مدیریت گذرنامه و نظارت بر اماكن عمومی,کارورزی مدیریت گذرنامه و نظارت بر اماكن عمومی,گذرنامه,گزارش کاراموزی مدیریت گذرنامه و نظارت بر اماكن عمومی,مدیریت,نظارت دانلود فایل گزارش کاراموزی مدیریت گذرنامه و…

 • دانلود مقاله انواع جوشكاری (جوشكاری اصطكاكی)

  دانلود مقاله انواع جوشكاری (جوشكاری اصطكاكی),مقاله جوشکاری اصطكاكی دانلود فایل دانلود مقاله انواع جوشكاری (جوشكاری اصطكاكی) بخشهایی کوتاه از متن مقاله: مقدمه در تكنولوژی پیشرفته امروزی اتصال قعات فلزی بیكدیگر بوسیله روشهای مختلف جوشكاری نقش اساسی دارد . انتخاب روش…

 • مقاله مدیریت زمان در سازمانها

  مقاله مدیریت زمان در سازمانها دانلود فایل مقاله مدیریت زمان در سازمانها این مقاله در 10 صفحه تهیه و تنظیم شده است . بخشی از متن مقاله :  همان گونه که میدانیم موفقیت یعنی رسیدن به هدف در زمان معین.…

 • مقاله زندگانی مولوی و سماع و مولانا

  دانلود مقاله زندگی نامه مولانا,سماع و مولانا,مقاله زندگانی مولوی و سماع و مولانا دانلود فایل بخشهایی از متن: زادگاه مولانا: جلال‌الدین محمد درششم ربیع‌الاول سال604 هجری درشهربلخ تولد یافت. سبب شهرت او به رومی ومولانای روم، طول اقامتش‌ و وفاتش…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شیرآلات

  طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شیرآلات دانلود فایل 3-1-2) مشخصات فنی محصول :

 • فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی

  فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی دانلود فایل فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی در 22  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه…

 • دانلود پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله ورود به بازار

  استراتژی عوامل آمیخته بازاریابی برای استراتژی نفوذ در بازار انبوه,استراتژی نفوذ در بازار انبوه,استراتژی نفوذ در بازار بسیار خاص,استراتژی های مرحله ورود به بازار,دانلود پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله ورود به بازار,عوامل تعیین کننده و شرایط مناسب برای انتخاب…

 • دانلود تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات

  اجزای صورتهای مالی موقوفات,ارکان وقف,اندازه گیری اولیه دارایی عین موقوفه,انواع استفاده از عین موقوفه,انواع درآمد های موقوفاتی,انواع وقف و مصارف آن,تعریف وقف,تفاوت غرب و اسلامدر مبانی ادراه وقف,دانلود تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات,درآمدزایی املاک موقوفه و وصول…

 • تحقیق روانشناسی یادگیری

  تحقیق روانشناسی یادگیری دانلود فایل تحقیق روانشناسی یادگیری چکیده: • تفاوت سطح انسان قرن ۲۱ با اجداد غارنشین را چه چیزی پر می‌کند ؟ • یادگیری در زندگی انسان چه نقشی دارد ؟ • ایا یادگیری محدود به مدارس و…

 • پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

  پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران دانلود فایل پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران چکیده : در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث…

 • مقاله خواص اپتیکی مواد (رسانا و غیررسانا)

  مقاله خواص اپتیکی مواد (رسانا و غیررسانا) دانلود فایل مقاله خواص اپتیکی مواد (رسانا و غیررسانا) مقدمه: بمنظور آشنائی با خواص اپتیکی مواد (رسانا و غیر رسانا) میبایست میدان الکتریکی E و میدان مغناطیسی B را در مواد بررسی نمود…

 • آب بندی پی و تکیه گاههای بدن تاریخی اخلمد ازدیدگاه زمین شناسی مهندسی

  آب بندی پی و تکیه گاههای بدن تاریخی اخلمد ازدیدگاه زمین شناسی مهندسی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله آب بندی پی و تکیه گاههای بدن تاریخی اخلمد ازدیدگاه زمین شناسی مهندسی,دانلود نرم افزار,دانلود…

 • گزارش کاراموزی شهرداری

  دانلود گزارش کارآموزی شهرداری,کاراموزی شهرداری,کارورزی شهرداری,گزارش کاراموزی شهرداری دانلود فایل گزارش کاراموزی شهرداری در 89 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه : در ابتدای گزارش به تفسیر اهداف این گزارش و نحوه ارائه مطالب در گزارش می پردازیم. همانطور که می…

 • پایان نامه سیستم های مدیریت محتوی (cms)

  پایان نامه سیستم های مدیریت محتوی (cms) دانلود فایل پایان نامه سیستم های مدیریت محتوی (cms) در این پروژه تحقیقاتی ابتدا با نگاهی گذرا و مختصر سیستم های مدیریت محتوی معرفی شده است سپس بر روی یك نمونه cms به…

 • اجمالی از تاریخ زندگی امام علی (ع) ترجمه شده بهمراه متن انگلیسی

  اجمالی از تاریخ زندگی امام علی (ع) ترجمه شده بهمراه متن انگلیسی دانلود فایل اجمالی از تاریخ زندگی  امام علی (ع) ترجمه شده بهمراه متن انگلیسی A BRIEF HISTORY OF THE LIVES OF THE FIRST IMAM Amir al-mu’minin Ali --…