پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان كودكان بیش فعال حدود سنی 7 ساله شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان كودكان بیش فعال حدود سنی 7 ساله شهرستان ابهر

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان كودكان بیش فعال حدود سنی 7 ساله شهرستان ابهر چكیده: هدف از تحقیق حاضر بررسى بازى درمانى و درمان كودكان بیش فعال حدود سنى 7 ساله شهرستان ابهر است كه فرضیه عنوان شده در تحقیق حاضر عبارت است از اینكه بازى درمانى در درمان كودكان بیش فعال تاْثیر دارد.جامعه مورد پژوهش حاضر دانش آموزان حدود سنى 7 ساله شهرستان ابهر تشكیل داده كه 24 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند كه مشكل بیش فعالى‌دارند و بازى درمانى مثل بازى پازل یا ساختن خانه هاى سازمانى و وسایل بازى دیگر مورد آزمون قرار گرفته اند كه از این دانش آموزان كه بصورت تصادفى انتخاب شده اند میتوان گفت كه بازى درمانى‌تاْثیر بسزایى در درمان بیش فعالى دارد به علت اینكه F بدست آمده برابر 367/12 از جدول 671/5 با درجه آزادى 22 در سطح مفى‌دارى 05/0 بزرگتر است پس میتوان گفت كه فرض سفر رد شده است و بازى‌درمانى در درمان كودكان بیش فعال نقش بسزایى دارد. مقدمه: موضوع كودكان بیش فعال در این مبحث بیشتر خلاقیت رشد قواى ذهنى‌،هوش،و واكنشهاى حركتى كودكان و نوجوانان و روشهاى تربیتى و آموزشى آنهاست كه از نظر یك روانپزشك یا مشاور راهنمایى حائذ اهمیت است،اگرچه جنبه هاى تخصصى روانپزشكى مورد نظر نیست ولى‌در ضمن بحث سعى ‌خواهد شد علائمى از این اختلالات بطور خلاصه بیان شود و بطور كلى دستگاه عصبى كودك به درجه رشد و كمال بزرگسالان نرسیده و چون رشد ادامه دارد و به عبارت دیگر در حال تغییر و تحول است،لذا رفتار نیز به همین منوال در تحول خواهد بود. در كودكان بیش فعال همان طور كه از اسمش پیداست،واكنشها و ویژگیهاى‌خاص دارند و چون كودك رشد فكرى و حركتى بالایى با حركات و رفتار خود نشان میدهد،لذه نمیتواند به رفتارهاى خود كنترل داشته باشد و یا اگر عمل خلافى‌از او سر بزند  بى‌تفاوت از او عبور میكند.كودكان در مقابل فشارات زندگى،واكنشهاى نسبتاً سریع نشان میدهند و به همان سرعت هم وقتى فشارهاى زندگى از بین برود،بهبود میابند.از آنجاكه وابسته و متكى‌به دیگران هستند و در واقع از نظر شخصیتى‌هم در حد متعادل هستند،لذا در مقابل فشار و ناراحتى تنها كارى‌كه انجام میدهند نشان دادن حركات مختلف از خود هستند و بطورى میتوان گفت كه اصلاً نمیتوانند رفتار و اعمال خود را كنترل كنند.پس اینگونه اختلالات حركتى در كودك وسیله قدرت بیان است و اگر كودك سن كمترى داشته،در ارتباط با بزرگسالان بیشتر در زحمت بوده است.بطور خلاصه قدرت بیانى‌و حركتى و زبانى‌كودك در كودكان بیش فعال ممكن است ناشى‌از احساساتى مثل ترس و اضظراب و احساس محدودیت و شكست باشد و این موارد باعث اختلالات دیگرى از جمله؛امتناع از رفتن به مدرسه و بهانه گیرى‌شود. مراحل متفاوت بازى كودكان محققین عقیده دارند كه بازى‌ از مراحل تكاملى‌ مختلفى‌ میگذرد. 1- بازى‌ كاربردى‌ و كشف اعضاى‌ بدن:فعالیتهاى‌ تكرارى و ساده كه در آن كودك اعضاى بدن خود را لمس و نكاتى را یاد میگیرد؛به عنوان مثال:هنگامى كه كودك با انگشتان خود بازى میكند و یا آنها را مى‌فشارد و یا زمانى كه او خمیر بازى‌ را بصورت لوله در مى‌آورد. 2- بازى‌ ساده:بازى‌ هایى‌ كه داراى هدف و منظور خاصى باشند بازى هاى سازنده میشود.مانند:ریختن آب براى‌پر كردن سطل 3- بازى هاى نمایشى(دراماتیك):كه در این بازى ها كودك انجام كارى‌ را نشان میدهد و سعى بر یادگیرى كاربرد آنها میكند. 4- بازى‌هاى قانون مندانه:این بازى ها براى‌ كودكان خردسالانه مناسب نیستند اما براى كودكان بزرگسال مناسب است. برنامه هاى رقابتى در این بازى ها توسعه بیشترى پیدا میكند. 5- بازى‌هاى غیر اجتماعى:در این مرحله كودك فعالیتهاى اجتماعى محدودى‌را انجام میدهد و بطور موازى‌ بازى‌ میكند.منظور از بازى‌ موازى‌ آنست كه كودك در نزدیكى‌ كودك دیگر و با وسایل او به بازى بپردازد،اما كودك براى تاْثیر نهادن بر او اقدامى را انجام نمیدهد. بازى هایى‌ با تاْثیرات متقابل اجتماعى در بازى‌هاى مشاركتى،كودكان تمایل دارند كه فعالیت هاى خود را بصورت جداگانه انجام دهند،اما اسباب بازى هاى خود را با هم تعویض كنند و رفتار یكدیگر را مورد نقد و بررسى قرار دهند. 1- بازى هاى مشاركتى:كودكان با همكارى یكدیگر براى یك هدف مشترك تلاش مى‌كنند.اینگونه بازیها‌ دسته جمعى،مخصوص كودكان پیش دبستانى است. 2-بازى‌هاى‌انفرادى:این بازى ها اغلب در خردسالان مشاهده میشود اما اگر بزرگسالان به دفعات مشاهده شود،جاى تاْمل دارد.بزرگسالان نیاز دارند تا در بعضى مواقع در حریم شخصى خود فكر كنند،اما اگر این امر بصورت یك عادت درآید جاى نگرانى است.البته بازى هاى موازى در بعضى‌ مواقع بعد از بازى هاى‌ گروهى مشاهده میشوند. بازى‌ هاى نمایشى: بازى‌هاى نمایش مستلزم تقلید از بعضى افراد میباشد.در اجراى نمایش ارتباط كلامى و تاْثیر متقابل بین دو یا چند نفر تقویت میشود.اجراى یك نقش همان تقلید از فرد است. توجه به هدف بازى و یافتن راهى براى اجراى نمایش تا پایان وقت لازم،از اهداف دیگر این نوع بازى‌ میباشد. خردسالان و كودكان نوپا،رفتار اجتماعى مناسبى را در بازى هاى نمایشى از خود نشان میدهند،به عنوان مثال:در تمام دنیا و با هر فرهنگى بازى‌ “مدرسه بازى” توسط والدین با كودكان انجام میشود. فهرست مطالب                                                                                                                            صفحه چكیده                                                                                                   1 فصل اول : كلیات تحقیق                                                                       2 مقدمه                                                                                        3 بیان مسئله                                                                                4 اهمیت و ضرورت تحقیق                                                             5 اهداف تحقیق                                                                                       6 فرضیه تحقیق                                                                                      7 تعاریف عملیاتی و نظری و واژه ها و مفاهیم                                           7 فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                                                        9 تعریف بازی                                                                              10 بازی آزادانه انتخاب میشود                                                                  14 مراحل متفاوت بازی كودكان                                                                 15 بازی های نمایشی                                                                      16 پیشرفت ذهنی در بازی                                                                         17 عوامل موثر در بازی                                                                            18 ویژگی های فردی                                                                       19 هوش                                                                                        22 محیط                                                                                        24 عامل تغذیه و بهداشت                                                                          25 كاربرد بازی در درمان                                                                         26 بازی درمانی چیست                                                                            31 بازی درمانگر كیست ؟                                                                         33 اتاق بازی درمانی                                                                       37 شاخصه های یك اتاق بازی درمانی عبارتست از                                              37 وسایل اتاق بازی درمانی                                                            38 نمونه هایی از بازی های آموزشی بر اساس نظریه (گانیه )                       40 بازی آشنایی با اعضاء بدن                                                                   41  بازی اسم من چیست ؟                                                                         43 بازی عمو زنجیر باف                                                                           44 تابلو سازی                                                                               45 بازی توپ و سبد                                                                        46 بازی و رشد جسمانی                                                                           51 بازی و رشد اجتماعی                                                                           52 طبقه بندی بازی از دیدگاه پیاژه                                                             53 انواع بازی درمانی                                                                      54 شیوع بیش فعالی                                                                        57 انواع بیش فعالی                                                                         58 نوع تركیبی                                                                                60 درمان                                                                                                 61 راهنمایی هایی برای آموزگاران                                                             62 فصل سوم : روش تحقیق                                                            64 جامع مورد تحقیق                                                                      65 روش نمونه گیری                                                                      65 ابزار اندازه گیری در تحقیق                                                                   66 روش آماری                                                                                        67 روش تحقیق                                                                                       67 فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                    68 مقدمه فصل چهارم                                                                             69 جدول 1-4 نمرات خام آزمودنی ها                                                        70 فرمول                                                                                                71 جدول 2-4 مقایسه بازی درمانی                                                           72 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                          73 بحث و نتیجه گیری                                                                               74 پیشنهادات                                                                                         76 محدودیت ها                                                                                       77 منابع و ماخذ                                                                                       78 

 • دانلود مقاله زندگی و عقاید التون مایو

  دانلود مقاله زندگی و عقاید التون مایو دانلود فایل بررسی عقاید التون مایو قسمت هایی از متن: پرفسور جرج التون مایو (1949 – 1880) یک رهبر برجسته و یک مرجع بزرگ در تفکر مدیریت محسوب می شود . در کارخانه…

 • مقاله بررسی مواردی از دیدگاه های اخلاقی و تربیتی از دیدگاه سعدی

  مقاله بررسی مواردی از دیدگاه های اخلاقی و تربیتی از دیدگاه سعدی دانلود فایل مقاله بررسی مواردی از دیدگاه های اخلاقی و تربیتی از دیدگاه سعدی فهرست: نگاهی بر سعدی سعدی وباب تربیت آشنایی با دیدگاه سعدی در ارتباط با…

 • تحقیق انتخاب گونه ها وارقام گیاهان دارویی

  ارقام گیاهان دارویی,انتخاب گونه ها وارقام گیاهان دارویی,پایان نامه انتخاب گونه ها وارقام گیاهان دارویی,پروژه انتخاب گونه ها وارقام گیاهان دارویی,تحقیق انتخاب گونه ها وارقام گیاهان دارویی,درباره انتخاب گونه ها وارقام گیاهان دارویی,مقاله انتخاب گونه ها وارقام گیاهان دارویی دانلود…

 • پژوهش معماری مدرن

  پژوهش معماری مدرن,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود پژوهش معماری مدرن,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود طرح ت,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل پژوهش معماری…

 • پایان نامه بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

  اضطراب,افسردگی,پایان نامه بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس,پروژه بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس,تحقیق بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس,دانلود پایان نامه بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس,مدارس,معلمان,مقاله بررسی اضطراب و افسردگی…

 • مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد

  پروژه بررسی جهانی شدن اقتصاد,تحقیق بررسی جهانی شدن اقتصاد,دانلود تحقیق بررسی جهانی شدن اقتصاد,مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد دانلود فایل مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد در 133 صفحه ورد قابل ویرایش  اقتصادی جهانی؟ گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی…

 • مقاله آثار كاهش نرخ سود بانكی بر اقتصاد

  مقاله آثار كاهش نرخ سود بانكی بر اقتصاد دانلود فایل مقاله آثار كاهش نرخ سود بانكی بر اقتصاد چکیده: نخستین قربانی کاهش نرخ سود بانکیدر همین ارتباط شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای…

 • سیر تاریخی باغ سازی در ایران (قبل از اسلام)

  سیر تاریخی باغ سازی در ایران (قبل از اسلام) دانلود فایل باغ، تمثیلی از بهشت برین

 • مقایسه ی اثربخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرح واره درمانی و نظام عاطفی بوون بر طرح واره های ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طلاق شهر سقز

  مقایسه ی اثربخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرح واره درمانی و نظام عاطفی بوون بر طرح واره های ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طلاق شهر سقز دانلود فایل 2-بی‌اعتمادی/بدرفتاری[4]: فرد فکر می­کند دیگران به انسان ضربه می‌زنند، بد…

 • پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان

  پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان,تعمیر و نگهداری ساختمان دانلود فایل پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان بخشی از اسلایدها از گذشته ها تاکنون دیوارهای بتونی و سنگی و شالوده های ساختمان می بایست دارای جدار ضد آب باشند تا از نفوذ…

 • چگونه توانستم مشکل روخوانی قرآن و علاقمندی به درس قرآن را ارتقاء دهم

  چگونه توانستم مشکل روخوانی قرآن و علاقمندی به درس قرآن را ارتقاء دهم,قران دانلود فایل چگونه توانستم مشکل روخوانی قرآن و علاقمندی به درس قرآن را ارتقاء دهم چکیده اقدام پژوهی حاضر این است که ، چگونه توانستم مشکل روخوانی…

 • طرح توجیهی ایجاد واحد تولید شارژ گاز CNG خانگی

  طرح توجیهی ایجاد واحد تولید شارژ گاز CNG خانگی دانلود فایل طرح توجیهی ایجاد واحد تولید شارژ گاز CNG خانگی طرح توجیهی تولید شارژ گاز سی ان جی خانگی CNG ۱۰۰٪ مورد تایید وزارت صنایع و معادن جهت دریافت تسهیلات…

 • پاورپوینت بازی های بومی و محلی كودكانه 19 اسلاید

  پاورپوینت بازی های بومی و محلی كودكانه 19 اسلاید دانلود فایل پاورپوینت بازی های بومی و محلی كودكانه  19 اسلاید نام بازی: جای منه زودتر نشستم مهارت های حركتی: جابه جایی-استواری مفاهیم حركتی:مفهوم فضایی(شخصی)تلاش(سرعت)رابطه بااشیاء شكل قرار گیری: به صورت…

 • پژوهش روانشناسی دین

  بررسی تئوریهای روانشناسانة دین,پژوهش روانشناسی دین,پیشینة تاریخی تجربة دینی,رابطه روانشناسی و دین,علل گرایش به دین,یا تجارب عرفانی معرفت‌زا است دانلود فایل پژوهش روانشناسی دین  چكیده  روان‌شناسی دین ، بررسی مسئله دین است از جنبه درونی و فردیِ آن . این…

 • پروژه مالی (پروژه تولید مخزن CNG)

  (پروژه تولید مخزن CNG),پروژه مالی,پروژه مالی (پروژه تولید مخزن CNG) دانلود فایل پروژه مالی (پروژه تولید مخزن CNG)

 • ربات تحت وب

  ربات,ربات تحت وب دانلود فایل ربات تحت وب روباتیک، علم مطالعه فن آوری مرتبط با طراحی، ساخت و اصول کلی و کاربرد رباتهاست. روباتیک علم و فن آوری ماشینهای قابل برنامه ریزی، با کاربردهای عمومی می باشد.در این پروژه نیز…

 • اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+

  Cu2+,اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2 Cu2,اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+ دانلود فایل اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+ چکیده فلوتاسیون یون یک فرایند تفکیک شامل جذب یک ماده فعال و کانتریون…

 • مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی

  پایان نامه کارشناسی ارشد,رشته مهندسی مکانیک – گرایش طراحی کاربردی,مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته مهندسی مکانیک – گرایش طراحی کاربردی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی چکیده  از…

 • مقاله بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی

  پروژه بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی,تحقیق بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی,دانلود تحقیق بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی,مقاله بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب…

 • پایان نامه بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

  پایان نامه بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی,پروژه بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی,پیشرفت,تاثیر,تحقیق بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی,توسعه,دانلود پایان نامه بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی,صنعتی,كشاورزی,مقاله…

 • مقاله بررسی نقش مساجد در آموزش قرآن و ارزشیابی آموزش قرآن

  پروژه بررسی نقش مساجد در آموزش قرآن و ارزشیابی آموزش قرآن,تحقیق بررسی نقش مساجد در آموزش قرآن و ارزشیابی آموزش قرآن,دانلود تحقیق بررسی نقش مساجد در آموزش قرآن و ارزشیابی آموزش قرآن,مقاله بررسی نقش مساجد در آموزش قرآن و ارزشیابی…

 • ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

  ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش حسابداری دانلود فایل ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران…

 • سقف های تیرچه بلوک

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت سقف های تیرچه بلوک,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سقف های تیرچه بلوک,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت سقف های تیرچه بلوک مقدمهیکی از اجزای…

 • تحقیق رئالیسم

  تحقیق رئالیسم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق رئالیسم,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق رئالیسم این تحقیق با فرمت Word بوده و قابل ویرایش…

 • پروژه ارشد درس معماری ذخیره سازی

  پروژه ارشد درس معماری ذخیره سازی,پروژه ارشد درس معماری ذخیره سازی ، Reed Solomon ،درس معماری ذخیره سازی مقاله اصلی A Tutorial on ReedSolomon Coding for FaultTolerance in RAIDlike Systems دانلود فایل پروژه ارشد درس معماری ذخیره سازی سورس کامل…

 • طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت1400 تن بسته بندی مواد غذایی گرانول

  طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت1400 تن بسته بندی مواد غذایی گرانول دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1400 تن…

 • پایان نامه بررسی تاثیر رنگ بر حافظه كودكان

  پایان نامه بررسی تاثیر رنگ بر حافظه كودكان,پروژه بررسی تاثیر رنگ بر حافظه كودكان,تاثیر,تحقیق بررسی تاثیر رنگ بر حافظه كودكان,حافظه,دانلود پایان نامه بررسی تاثیر رنگ بر حافظه كودكان,رنگ,كودكان,مقاله بررسی تاثیر رنگ بر حافظه كودكان دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر …

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید گ,دانلود پروژه کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی,طرح توجیه فنی کارگاه…

 • گزارش کارآموزی شركت لوله گستر اسفراین

  اسفراین,دانلود گزارش کارآموزی شركت لوله گستر اسفراین,شركت,کاراموزی شركت لوله گستر اسفراین,کارورزی شركت لوله گستر اسفراین,گزارش کارآموزی شركت لوله گستر اسفراین,گزارش کاراموزی شركت لوله گستر اسفراین,لوله گستر دانلود فایل گزارش کارآموزی شركت لوله گستر اسفراین در 135 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • مقاله ترمزهای ضد قفل

  مقاله ترمزهای ضد قفل دانلود فایل مقاله ترمزهای ضد قفل نگه داشتن  ناگهانی یک اتومبیل در جاده ی لغزنده می تواند بسیار خطرناک باشد.ترمزهای ضد قفل خطر های این واقعه ی ترسناک را کاهش می دهد.در واقع روی سطوح لغزنده …

 • پروژه کارآفرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار(با ظرفیت 1000 تن در سال)

  پروژه کارآفرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار(با ظرفیت 1000 تن در سال),پروژه کارافرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار(با ظرفیت 1000 تن در سال),دانلود پروژه فرآوری و بسته بندی خشکبار(با ظرفیت 1000 تن در سال),دانلود کارآفرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار(با…

 • پاورپوینت مهارت مدیریت خشم

  پاورپوینت مهارت مدیریت خشم دانلود فایل پاورپوینت مهارت مدیریت خشم خشم چیست؟ •خشم احساسی است كه به صورت جسمانی و هیجانی ابراز می‎شود. خشم واكنش طبیعی ارگانیسم نسبت به شرایطی است كه فرد دچار ناكامی می‎شود. این احساس می‎تواند از…

 • مقاله یادگیری مشارکتی و فواید آن

  اجرای یادگیری مشارکتی در کلاس درس,ارکان اصلی یادگیری,تعامل تشویق کننده رو در رو,مقاله یادگیری مشارکتی و فواید آن دانلود فایل فهرست مطالب: مقدمه 1 ارکان اصلی یادگیری 2 وابستگی متقابل سازنده 3 تعامل تشویق کننده ی رو در رو 3…

 • هویت ملی و جهانی شدن

  هویت ملی و جهانی شدن دانلود فایل هویت ملی و جهانی شدن نوع تعامل و در نهایت تطابق با جهانی شدن بدون تردید مهم ترین چالش كشورهای در حال توسعه در نظام بین الملل فعلی است. این پدیده پیچیده كه…

 • پایان نامه نگهداری بهره ور فراگیر (TPM)

  پایان نامه نگهداری بهره ور,پایان نامه نگهداری بهره ور فراگیر (TPM),نگهداری بهره ور,نگهداری بهره ور فراگیر (TPM) دانلود فایل پایان نامه نگهداری بهره ور فراگیر (TPM) قسمتی از متن: اما یك كارگاه تمیز به معنای واقعی فقط مكانی عاری از…