پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت چکیده حتی بهترین ارائه کنندگان خدمت نیز در ارائه خدمات خود دچار اشتباهاتی میگردند. از آنجا که بسیاری از خدمات به نیروی کار وابسته است و نیز تولید خدمت و مصرف آن غیر قابل تفکیک است،قصور از خدمت در سازمانهای خدماتی امری کاملا بدیهی میباشد به همین دلیل  برندها برای بخش خدمات بسیار حیاتی هستند زیرا ماهیت ناملموس خدمات، ارزیابی محتوایی و کیفی آنرا برای مصرف کننده دشوار میسازد و برندها میتوانند در کاهش ریسکهای ناشی از خرید و مصرف خدمات نقش مهمی را ایفا کنند.در زمینه بازاریابی ادعا شده است که مصرف کنندگان رابطه ای را با برند میسازند و آنرا حفظ میکنند لذا یک برند میتواند به عنوان شریک بالقوه ی یک رابطه محسوب شود.  بسیاری از محققان در بازایابی خدماتی عقیده دارند که کیفیت رابطه مشتری با سازمان بر عکس العملهای مشتریان  به قصور از خدمت تاثیر میگذارد و برخی از آنها مطرح میکنند که روابط مشتری حائلی  مهم برای شرکتهای خدماتی در برابر قصور از خدمت است و میتواند نارضایتی مشتریان از قصور از خدمت را کاهش دهد.  واژگان کلیدی : قصور از خدمت ، تئوری اسناد ، کیفیت رابطه برند ، چهارچوب فورنیر ،پاسخگویی احساسی، نیات رفتاری   مقدمه حتی بهترین ارائه کنندگان خدمت نیز در ارائه خدمات خود دچار اشتباهاتی میگردند. یک دلیل قصور در خدمت  بستگی داشتن بسیاری از خدمات به نیروی کار است که ناخود آگاه منجر به عدم تجانس بیشتر ستاده ها در مقایسه با فرایندهای تولید مکانیکی میگردد عملکردهای متغیر خدمت و قصور در خدمت همچنین ناشی از غیرقابل تفکیک بودن تولید خدمت و مصرف آن است، چرا که خدمات اغلب اوقات در همان لحظه تولید مصرف میشوند و همین موضوع مانع از سنجش کیفیت خدمت قبل از ارائه آن میشود . (2003 Klein ,Gansean ,  ،Hess)  Service Failure مفهوم برند تعاریف متعددی از برند ارائه شده است و رویکردهای مختلفی در این تعاریف وجود دارد . برخی از تعاریف از دید مصرف کنندگان و برخی دیگر از منظر شرکت ارائه شده  اند. علاوه بر این برند گاهی در رابطه با اهدافش و گاهی به وسیله ویژگی هایش تعریف میشود. برند نام یا نمادی متمایز برای شناسایی کالا و خدمات یک فروشنده از گروه دیگر فروشندگان میباشد. برای متمایز ساختن محصولی از رقبا اینگونه تعریف میشود که برند مجموعه ای از ویژگی های متمایز است که یک محصول یا خدمت را از محصولات و خدمات سایر شرکتها متمایز میکند. ( 2009Pike , ) یکی از ساده ترین تفاسیری که در ارتباط با برند مطرح شده است بکاربردن آن به عنوان ابزاری برای بیان در اختیار داشتن مالکیت قانونی یک محصول است که نشان دهنده سرمایه گذاری بر روی یک محصول میباشد و از سازمان در برابر تقلید کنندگان پشتیبانی میکند. در تفاسیر پیچیده تر دیگری که در مورد برند مطرح شده است از آن به عنوان موارد مختلفی نظیر یک شرکت ، یک کاهش دهنده ریسک ، یک میانبر و یا استراتژی ای برای موضع یابی نیز یاد شده است (زارعی ، 1390)  Corporation خدمت نوع رفتار با مشتری یک خدمت محسوب میشود. (2000Gronroos, ) .با این توصیف چندین تعریف از خدمت میتوان ارائه داد: ـ خدمت فعالیت یا منفعتی است که یک طرف به طرف دیگر ارائه میدهد و اساسا ناملموس بوده و مالکیت چیزی را در بر ندارد. نتیجه آن نیز میتواند محصولی فیزیکی یا نا ملموس باشد . (Kotler & Armestrang,2000) ـ خدمت فرآیندی است مشتمل بر یک سری از فعالیتهای کم و بیش نامحسوس که به طور طبیعی اما نه لزوما همیشگی در تعاملات بین مشتریان و کارکنان و یا منابع فیزیکی یا کالاها و یا سیستم های ارائه دهنده خدمت روی داده تا  راه حلی برای مسائل مشتریان باشد. (Gronroos,2000 ) تئوری اسناد  ریشه تئوری اسناد در بین کلیه تحقیقات انجام شده در این زمینه به کار فریتش هایدر  در سال 1958 باز میگردد . به عقیده او اسنادها نتیجه فرآیندهای بنیادی شناخت هستند که افراد به وسیله آنها علت و معلول ها را تعیین میکنند تا از این طریق بتوانند مشکلات خود را حل نمایند و در تعامل با محیط خود تاثیر گذارتر باشند. هایدر در این زمینه  افراد را به روانشناسانی بی تجربه تشبیه میکند که تلاش دارند علل پیامدهای مثبت یا منفی را تعیین کنند.(Martinko, Harvey, Douglas, 2007 ) او در سال 1958 این موضوع را مطرح کرد که هر یک از ما در فرایند درک و شناخت جهان اطراف خود ، چه در شکل فیزیکی و چه در شکل اجتماعی آن ، دائما در تلاش برای توضیح اعمال و واکنش های خود و دیگران هستیم . او با مطرح کردن اسناد علی به گرایش افراد به ارزیابی ارتباط علت و معلول برای ارائه توضیحاتشان اشاره کرد (Goncalves et al, 2007 ). در نوشته های هایدر در مورد افراد و فرآیند تحلیلشان از یک بعد علی داخلی / خارجی به عنوان پایه ای برای فرآیند اسناد یاد شده است  . او به طور مشخص بیان میکند که پیامدهای هر عملی به دو دسته از عوامل بستگی دارد که عبارتند از عوامل درون فردی و عوامل درون محیطی . تئوری اسناد نشان میدهد که افراد دلایل گوناگونی را به کارهای خود و دیگران نسبت میدهند. این تفسیرهای علی به افراد برای درک بهتر محیطشان کمک میکند و به آنها این توانایی را میدهد که رفتارهای آینده خود را تبیین کرده و با محیط تطبیق دهند. (Groth, Gutek, Douma,2001 )   Attribution theory  Fritz Haider فهرست  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….             1 1-1بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………             2 2-1 ضرورت موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………             3 3-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..             4 4-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………             5 5-1 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………            5 6-1 متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….            5 7-1 روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………             5 8-1 قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..            6 9-1 قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………….             6 10-1جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………..            6 11-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن …………………………………………………………..            6 12-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………            6 13-1 روشهای تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………            7 14-1 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….           7 15-1 مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………           8 16-1 تعاریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ……………………………………………………………………………………………….           9  1-16-1 کیفیت رابطه برند ……………………………………………………………………………………………………………….           9 2-16-1 قصور از خدمت ……………………………………………………………………………………………………………………         10 3-16-1 پاسخگویی مشتریان به قصور از خدمت ………………………………………………………………………………..        10 4-16-1 تئوری اسناد …………………………………………………………………………………………………………………………..        10 5-16-1 تئوری اسناد در قصور از خدمت  ………………………………………………………………………………………….         10 6-16-1 پاسخ احساسی  ………………………………………………………………………………………………………………………        11    7-16-1 نیات رفتاری ……………………………………………………………………………………………………………………………        11 17-1 ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..        11 1-18 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………        12 فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        13 بخش اول : پیشینه نظری و ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………..         14 1-2 مفهوم برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………..        14 2-2 خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………………………….        15 1-2-2 ویژگی های خدمات ………………………………………………………………………………………………………….        16   1-1-2-2 ناملموس بودن ……………………………………………………………………………………………………        16 2-1-2-2 تفکیک ناپذیری …………………………………………………………………………………………………        17 3-1-2-2 تغییر پذیری ………………………………………………………………………………………………………        17 4-1-2-2 فناپذیری ……………………………………………………………………………………………………………        18 2-2-1-5 مالکیت ………………………………………………………………………………………………………………        18 2-2-2 کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………..       18  3-2-2 مدیریت برند خدمات ………………………………………………………………………………………………………………       20 3-2 قصور از خدمت ………………………………………………………………………………………………………………………………….      20  4-2 جبران خدمات …………………………………………………………………………………………………………………………………       23 2-5 قصور از خدمت و رابطه …………………………………………………………………………………………………………………….       23 6-2 کیفیت رابطه …………………………………………………………………………………………………………………………………….       24 7-2 رابطه برند ………………………………………………………………………………………………………………………………………….       25 1-7-2 رابطه برند در بخش خدمات ………………………………………………………………………………………………..      26 2-7-2 رابطه برند و وفاداری برند ……………………………………………………………………………………………………      27 8-2 برند به عنوان شریک رابطه ……………………………………………………………………………………………………………….      28 9-2 مدلهای رابطه برند …………………………………………………………………………………………………………………………….      29 1-9-2 مدل بلکستون ……………………………………………………………………………………………………………………..      29 2-9-2 مدل دونکن موریتاری …………………………………………………………………………………………………………      30 3-9-2 مدل آکر ……………………………………………………………………………………………………………………………..       30 4-9-2 مدل آلبرت و همکاران ………………………………………………………………………………………………………       31   5-9-2 مدل فورنیر …………………………………………………………………………………………………………………………        32   1-5-9-2  عشق / علاقه ……………………………………………………………………………………………………..        35 2-5-9-2 ارتباط با خود ……………………………………………………………………………………………………….        35 3-5-9-2 وابستگی متقابل …………………………………………………………………………………………………..        36 4-5-9-2 تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………..        36 5-5-9-2 صمیمیت ……………………………………………………………………………………………………………..        37 6-5-9-2 کیفیت شراکت برند ……………………………………………………………………………………………..        37 10-2 تئوری اسناد …………………………………………………………………………………………………………………………………..      38 1-10-2 مکان هندسی ……………………………………………………………………………………………………………………     39 2-10- 2 پایداری ……………………………………………………………………………………………………………………………..    39 3-10-2 کنترل پذیری ……………………………………………………………………………………………………………………..    39 11-2 اسنادهای مشتریان در مواجه با قصور از خدمت ……………………………………………………………………………     40 1-11-2 اسناد مکان هندسی ………………………………………………………………………………………………………….     41 2-11-2 اسناد کنترل پذیری …………………………………………………………………………………………………………..     42 3-11-2 اسناد پایداری …………………………………………………………………………………………………………………….     42 12-2 پاسخ های مشتریان به قصور از خدمت ………………………………………………………………………………………….     44 1-12-2 پاسخ های احساسی ……………………………………………………………………………………………………………..     44 2-12-2 پاسخ های شناختی …………………………………………………………………………………………………………….     44 2-12-3 پاسخ های رفتاری ……………………………………………………………………………………………………………….     44  13-2 مقابله به مثل ………………………………………………………………………………………………………………………………….     45 1-13-2 پیامدهای مقابله به مثل ……………………………………………………………………………………………………..    45 14-2 نیات رفتاری …………………………………………………………………………………………………………………     46 1-14-2تبلیغات دهان به دهان ………………………………………………………………………………………………………..    47 1-1-14-2 ارتباط تبلیغات دهان به دهان و قصور از خدمت ………………………………………………    50 2-14-2 قصد خرید مجدد ………………………………………………………………………………………………………………..    51 2-15 مدل مفهمومی ………………………………………………………………………………………………………………………………..   52 1-15-2 تاثیر کیفیت رابطه برند بر اسنادهای علی ……………………………………………………………….   53 2-15-2 تاثیر کیفیت رابطه برند بر پاسخ های احساسی ……………………………………………………………..     53 3-15-2 اثرات اسناد علی بر پاسخ عاطفی …………………………………………………………………………………..     54 4-15-2 اثرات پاسخ احساسی بر نیات رفتاری ……………………………………………………………………………..     54 5-15-2 تاثیرات کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری ……………………………………………………………………..     54 بخش دوم : پیشینه تحقیق 16-2 تحقیقات داخلی  ………………………………………………………………………………………………………………………      56 17-2 تحقیقات خارجی  …………………………………………………………………………………………………………………….      57 بخش سوم : سازمان مورد مطالعه 18-2 مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت  …………………………………………………………………………………..     60 فصل سوم : روش شناسی تحقیق مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..       63 1-3 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………       63 1ـ1ـ3 نوع تحقیق بر مبنای هدف ………………………………………………………………………………………………..      63 2ـ1ـ3 نوع تحقیق بر حسب روش  ………………………………………………………………………………………………..      64 2-3 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………     64 3-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………     65 4-3 حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………….     65 5-3 روش های گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………..     66 1-5-3 منابع کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………………………….      66 2-5-3 پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………      66 6-3 مقیاس مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………………………………    67 7-3 روایی پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………………………………………………     68 8-3 پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………     68 9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………     70 1-9-3 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………..     70 2-9-3 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………    70 1-2-9-3 آزمون آلفای کرونباخ  ……………………………………………………………………………….     70 2-2-9-3 آزمون کولموگروف اسمیرنوف …………………………………………………………………..    70 3-2-9-3 تحلیل عاملی تاییدی ………………………………………………………………………………..    70 4-2-9-3 مدل سازی معادلات ساختاری ………………………………………………………………..    71 5-2-9-3 ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………..     72 11-3 خلاصه فصل  …………………………………………………………………………………………………………………………………     72 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     73 1-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………..     73 2-4 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………..     74 1-2-4 آمار توصیفی متغیر جنسیت …………………………………………………………………………………..     74 2-2-4 آمار توصیفی متغیر سن …………………………………………………………………………………………     75 3-2-4 آمار توصیفی متغیر سطح تحصیلات ………………………………………………………………………..    76 3-4 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………….    77 1-3-4 آزمون نرمال بودن داده‌ها …………………………………………………………………………………………    77 1-1-3-4 آزمون نرمال بودن ابعاد متغیر كیفیت رابطه برند ………………………………………    78 2-1-3-4 آزمون نرمال بودن متغیر اسناد پایداری ……………………………………………………    78 3-1-3-4 آزمون نرمال بودن متغیر اسناد کنترلی …………………………………………………………..   79 4-1-3-4 آزمون نرمال بودن متغیر پاسخگویی احساسی منفی ……………………………………..   79 5 -1-3-4آزمون نرمال بودن متغیر نیات رفتاری …………………………………………………………..    80 2-3-4 همبستگی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………….    80 3-3-4 تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری …………………………………………………………………………    82 1-3-3-4 مدل‌‌ اندازه‌گیری …………………………………………………………………………………….    82 1-1-3-3-4 تحلیل عاملی ابعاد متغیر متغیر كیفیت رابطه برند ……………………….    83 2-1-3-3-4  تحلیل عاملی متغیر اسناد پایداری ………………………………………………     87 3-1-3-3-4 تحلیل عاملی متغیر اسناد کنترلی  …………………………………………..    88 4-1-3-3-4 تحلیل عاملی متغیر پاسخگویی احساسی منفی ……………………    90 5-1-3-3-4 تحلیل عاملی متغیر نیات رفتاری ………………………………………     92     2-3-3-4 مدل ساختاری …………………………………………………………………………………..    94 4-3-4 آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………     96 4-4 اثرات مستقیم و غیرمستقیم  …………………………………………………………………………………..     99 5-4 خلاصه فصل  ……………………………………………………………………………………………………..    102 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….    103 1-5 نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………….    104 2-5 پیشنهادات  ………………………………………………………………………………………………………….    107 1-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اول  ………………………………………………………………………………..    109 2-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………    109 3-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه سوم …………………………………………………………………………………..    109 4-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………..    109 5-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………….    110 6-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه ششم …………………………………………………………………………………..   110 7-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه هفتم …………………………………………………………………………………….   110 3-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………….   110 4-5 محدودیتهای تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………….   111  منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     112 پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    120

 • مقاله نقش خانواده در زندگی انسان

  مقاله نقش خانواده در زندگی انسان دانلود فایل نقوش خانواده در زندگی انسان ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: اخلاق خانواده .............................................. 1 رابطه فرزند با پدر و مادر ................................ 1 رابطه زن و شوهر  ......................................... 3 خانواده در دنیای امروز ................................... 8 نابسامانی های…

 • پایان نامه نقش اطمینان جویی و سیستم های مغزی رفتاری در اختلال وسواس

  پایان نامه نقش اطمینان جویی و سیستم های مغزی رفتاری در اختلال وسواس دانلود فایل پایان نامه نقش اطمینان جویی و سیستم های مغزی رفتاری  در اختلال وسواس 1-1- مقدمه اختلال وسواس فکری- عملی  نشانگان عصبی- روانپزشکی پیچیده ای است…

 • پایان نامه پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

  پایان نامه پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود…

 • مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد

  اقتصاد بازار,اقتصاد بازار و توزیع درآمد,توزیع درآمد,مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد دانلود فایل مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به كارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى…

 • پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی

  انجمن آمریکایی مدیریت ریسک بهداشتی (ASHRM),انجمن بین المللی مطالعه اقتصاد بیمه مشهور به انجمن ژنو (GA),انجمن ریسک و بیمه آمریکا (ARIA),انجمن غربی ریسک و بیمه (WRIA),انجمن مدیریت ریسک و بیمه(RIMS),پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی,تلاش های انجام…

 • طرح توجیهی خدمات رایانه وخدمات تعمیر ونگهداری موبایل وخدمات برق

  طرح توجیهی خدمات رایانه وخدمات تعمیر ونگهداری موبایل وخدمات برق دانلود فایل طرح توجیهی  خدمات رایانه وخدمات تعمیر  ونگهداری   موبایل وخدمات برق صنعتی موضوع طرح خدمات رایانه وخدمات تعمیر  ونگهداری   موبایل وخدمات برق صنعتی تشریح طرح محل اجرای طرح شاخص…

 • مقایسه طرح های کنترل کلاسیک، قدرتمند و نامتمرکز برای چند پایدارکننده سیستم قدرت

  مقایسه طرح های کنترل کلاسیک، قدرتمند و نامتمرکز برای چند پایدارکننده سیستم قدرت دانلود فایل مقایسه طرح­های کنترل کلاسیک، قدرتمند و نامتمرکز برای چند پایدارکننده­­ی سیستم قدرت چکیده چند روش طراحی کنترلی ، برای مثال، روش جبران سازی فازی کلاسیک،…

 • کارآفرینی تولید لوله های پلیمری

  تولید لوله های پلیمری,کارآفرینی تولید لوله های پلیمری,لوله های پلیمری دانلود فایل کارآفرینی تولید لوله های پلیمری  قسمتی از متن: کاهش عمر ساختمانها و تاسیسات ،ضرر و زیانی ناشی از برورز در تاسیسات را همیشه در بر داشته است تکنولوژی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش عدالت سازمانی (فصل دو)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش عدالت سازمانی (فصل دو) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش عدالت سازمانی (فصل دو) در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • مبانی و پیشینه نظری بهره وری سازمانی

  مبانی و پیشینه نظری بهره وری سازمانی دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری بهره وری سازمانی در 18 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پایان نامه و پروژه پایانی الگوریتم های هوش جمعی

  پایان نامه و پروژه پایانی الگوریتم های هوش جمعی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ج,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل پایان نامه…

 • پروژه کارآفرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار(با ظرفیت 1000 تن در سال)

  پروژه کارآفرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار(با ظرفیت 1000 تن در سال),پروژه کارافرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار(با ظرفیت 1000 تن در سال),دانلود پروژه فرآوری و بسته بندی خشکبار(با ظرفیت 1000 تن در سال),دانلود کارآفرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار(با…

 • گزارش کارآموزی زغال سنگ کیاسر

  استخراج زغال سنگ در معدن کیاسر 2,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی زغال سنگ کیاسر,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارآموزی زغال سنگ کیاسر دانلود فایل…

 • پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

  بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد,پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد,پایان نامه کارشناسی ارشد (MA),گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : MA گرایش : فقه و مبانی حقوق…

 • گزارش کاراموزی تاریخچه شركت دژ پل ابهر رود

  ابهر رود,تاریخچه,دانلود گزارش کارآموزی تاریخچه شركت دژ پل ابهر رود,دژ پل,شركت,کاراموزی تاریخچه شركت دژ پل ابهر رود,کارورزی تاریخچه شركت دژ پل ابهر رود,گزارش کاراموزی تاریخچه شركت دژ پل ابهر رود دانلود فایل گزارش کاراموزی تاریخچه شركت دژ پل ابهر رود…

 • مقاله بررسی تغذیه ، آداب و تاثیر آن

  مقاله بررسی تغذیه ، آداب و تاثیر آن دانلود فایل  مقاله بررسی تغذیه ، آداب و تاثیر آن نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر می باشد.احتیاج به…

 • پایان نامه تاثیر کاربرد سیلیسیوم و پتاسیم در تعدیل اثرات شوری خاک کشت شده با سه رقم گندم

  پایان نامه تاثیر کاربرد سیلیسیوم و پتاسیم در تعدیل اثرات شوری خاک کشت شده با سه رقم گندم,جوانه زنی,دا,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود رپایان نامه تاثیر کاربرد سیلیسیوم و پتاسیم در تعدیل اثرات شوری خاک کشت شده با…

 • مبانی نظری مربوط به متغیر سرمایه های روانشناختی

  مبانی نظری مربوط به متغیر سرمایه های روانشناختی دانلود فایل مبانی نظری مربوط به متغیر سرمایه های روانشناختی در 59 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پاورپوینت رفتار شناسی شتر

  پاورپوینت رفتار شناسی شتر دانلود فایل پاورپوینت رفتار شناسی شتر به همراه 15 عکس    شترها بطور كلی رفتاری آرام و هوشی محدود دارند و بردباری، تحمل سختی ها و بی تفاوتی در برابر عوامل جوی نامناسب ، از ویژگیهای آنها…

 • مقاله ترمزهای ضد قفل

  مقاله ترمزهای ضد قفل دانلود فایل مقاله ترمزهای ضد قفل نگه داشتن  ناگهانی یک اتومبیل در جاده ی لغزنده می تواند بسیار خطرناک باشد.ترمزهای ضد قفل خطر های این واقعه ی ترسناک را کاهش می دهد.در واقع روی سطوح لغزنده …

 • پایان نامه شبیه سازی هیدرولوژیک فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز

  پایان نامه شبیه سازی هیدرولوژیک فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز دانلود فایل پایان نامه شبیه سازی هیدرولوژیک فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز چکیده :  در هیدرولوژی کاربردی، پیش بینی پیک سیلاب یـک آبراهـه یـا رودخانـه بـه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری سازمانی در 74 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • تحقیق دیدگاههای دیوید هیوم

  تحقیق دیدگاههای دیوید هیوم دانلود فایل دیوید هیوم و دیدگاهها فهرست: الف - مقدمه ای بر دیدگاه دیوید هیوم ............... 3 ب – دیدگاههای هیوم .............................. 16 1- علیت استقراء........................................ 16 2- جهان خارج .......................................... 20 3- نفس................................................ 24 4-…

 • ترجمه سازه های کمربند چین تراست زاگرس در ایران

  ترجمه سازه های کمربند چین تراست زاگرس در ایران,سازه های کمربند چین تراست زاگرس دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده. کمربند چین تراست زاگرس در ایران در بخش خارجی گووه کوهزایی فعال زاگرس تشکیل شده است. آن شامل یک توالی ناهمگن…

 • مقاله بررسی مدیریت مشتری

  پروژه بررسی مدیریت مشتری,تحقیق بررسی مدیریت مشتری,دانلود تحقیق بررسی مدیریت مشتری,مقاله بررسی مدیریت مشتری دانلود فایل مقاله بررسی مدیریت مشتری در 26 صفحه ورد قابل ویرایش  ارتباط اولیه جلب توجه مشتری احتمالی برای دستیابی به موفقیت در فروش،مابایدبر اعتراض احتمالی…

 • گزارش کارآموزی شركت پارس مینو

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی شركت پارس مینو,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارآموزی شركت پارس مینو دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی شركت پارس مینو این مقاله…

 • پایان نامه بررسی مقایسه ای هوش هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان

  پایان نامه بررسی مقایسه ای هوش هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان دانلود فایل پایان نامه بررسی مقایسه ای هوش هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان خلاصه پژوهش پژوهش فوق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان…

 • طرح توجیهی تولید الکل از ملاس

  طرح توجیهی تولید الکل از ملاس دانلود فایل طرح توجیهی تولید الکل از ملاس بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول – مالی – منابع انسانی – فضا و …) دارای فرمت PDF می باشد. مفصل و با تمام جزئیات –…

 • مقاله تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

  مقاله تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران دانلود فایل مقاله تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران  صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران كه این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال…

 • تحقیق گفتگوی در خط (چت)

  تحقیق گفتگوی در خط (چت),مقاله گفتگو در چت دانلود فایل تحقیق گفتگوی در خط (چت) فهرست : چت یا گفتگوی اینترنتی بررسی چت و دوستی های اینترنتی بررسی چت وآسیب های اجتماعی بررسی چت و آسیب های روانی منابع ...................................................…

 • بررسی رابطه ناکامی با پرخاشگری در بین دانشجویان دختر و پسر روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی

  بررسی رابطه ناکامی با پرخاشگری در بین دانشجویان دختر و پسر روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه ناکامی با پرخاشگری در بین دانشجویان دختر و پسر روانشناسی بالینی…

 • دانلود پاورپوینت سیستم نگاهداری داده ها (File System)

  دانلود پاورپوینت سیستم نگاهداری داده ها (File System),سیستم نگاهداری داده ها (File System) دانلود فایل مروری  اجمالی  بر  سیستم  نگاهداری داده ها (File System)  قسمتی از اسلاید ها: مروری  اجمالی  بر سیستم  نگاهداری داده ها (File System) فایل ( File…

 • هلپ فارسی مولتی مدیا بیلدر

  farsi,help,mmb,فارسی,فایل,مولتی مدیا بیلدر,هلپ فارسی مولتی مدیا بیلدر دانلود فایل مولتی مدیا بیلدر نام مشهورترین نرم افزار در زمینه اتوران سازی می باشد که به کمک آن قادر خواهید بود، تمام نیازهای خود را در زمینه ساخت اتوران برطرف نمایید. این…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره27: طرحهای مزایای بازنشستگی

  ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری,اندازه گیری داراییهای طرحهای مزایای بازنشستگی,ایفای تعهدات طرح در طرحهای مزایای بازنشستگی,پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره27: طرحهای مزایای بازنشستگی,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2(نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی ),رویکردهای محاسبه…

 • پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

  پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس دانلود فایل پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس چکیده وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه…