پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت چکیده حتی بهترین ارائه کنندگان خدمت نیز در ارائه خدمات خود دچار اشتباهاتی میگردند. از آنجا که بسیاری از خدمات به نیروی کار وابسته است و نیز تولید خدمت و مصرف آن غیر قابل تفکیک است،قصور از خدمت در سازمانهای خدماتی امری کاملا بدیهی میباشد به همین دلیل  برندها برای بخش خدمات بسیار حیاتی هستند زیرا ماهیت ناملموس خدمات، ارزیابی محتوایی و کیفی آنرا برای مصرف کننده دشوار میسازد و برندها میتوانند در کاهش ریسکهای ناشی از خرید و مصرف خدمات نقش مهمی را ایفا کنند.در زمینه بازاریابی ادعا شده است که مصرف کنندگان رابطه ای را با برند میسازند و آنرا حفظ میکنند لذا یک برند میتواند به عنوان شریک بالقوه ی یک رابطه محسوب شود.  بسیاری از محققان در بازایابی خدماتی عقیده دارند که کیفیت رابطه مشتری با سازمان بر عکس العملهای مشتریان  به قصور از خدمت تاثیر میگذارد و برخی از آنها مطرح میکنند که روابط مشتری حائلی  مهم برای شرکتهای خدماتی در برابر قصور از خدمت است و میتواند نارضایتی مشتریان از قصور از خدمت را کاهش دهد.  واژگان کلیدی : قصور از خدمت ، تئوری اسناد ، کیفیت رابطه برند ، چهارچوب فورنیر ،پاسخگویی احساسی، نیات رفتاری   مقدمه حتی بهترین ارائه کنندگان خدمت نیز در ارائه خدمات خود دچار اشتباهاتی میگردند. یک دلیل قصور در خدمت  بستگی داشتن بسیاری از خدمات به نیروی کار است که ناخود آگاه منجر به عدم تجانس بیشتر ستاده ها در مقایسه با فرایندهای تولید مکانیکی میگردد عملکردهای متغیر خدمت و قصور در خدمت همچنین ناشی از غیرقابل تفکیک بودن تولید خدمت و مصرف آن است، چرا که خدمات اغلب اوقات در همان لحظه تولید مصرف میشوند و همین موضوع مانع از سنجش کیفیت خدمت قبل از ارائه آن میشود . (2003 Klein ,Gansean ,  ،Hess)  Service Failure مفهوم برند تعاریف متعددی از برند ارائه شده است و رویکردهای مختلفی در این تعاریف وجود دارد . برخی از تعاریف از دید مصرف کنندگان و برخی دیگر از منظر شرکت ارائه شده  اند. علاوه بر این برند گاهی در رابطه با اهدافش و گاهی به وسیله ویژگی هایش تعریف میشود. برند نام یا نمادی متمایز برای شناسایی کالا و خدمات یک فروشنده از گروه دیگر فروشندگان میباشد. برای متمایز ساختن محصولی از رقبا اینگونه تعریف میشود که برند مجموعه ای از ویژگی های متمایز است که یک محصول یا خدمت را از محصولات و خدمات سایر شرکتها متمایز میکند. ( 2009Pike , ) یکی از ساده ترین تفاسیری که در ارتباط با برند مطرح شده است بکاربردن آن به عنوان ابزاری برای بیان در اختیار داشتن مالکیت قانونی یک محصول است که نشان دهنده سرمایه گذاری بر روی یک محصول میباشد و از سازمان در برابر تقلید کنندگان پشتیبانی میکند. در تفاسیر پیچیده تر دیگری که در مورد برند مطرح شده است از آن به عنوان موارد مختلفی نظیر یک شرکت ، یک کاهش دهنده ریسک ، یک میانبر و یا استراتژی ای برای موضع یابی نیز یاد شده است (زارعی ، 1390)  Corporation خدمت نوع رفتار با مشتری یک خدمت محسوب میشود. (2000Gronroos, ) .با این توصیف چندین تعریف از خدمت میتوان ارائه داد: ـ خدمت فعالیت یا منفعتی است که یک طرف به طرف دیگر ارائه میدهد و اساسا ناملموس بوده و مالکیت چیزی را در بر ندارد. نتیجه آن نیز میتواند محصولی فیزیکی یا نا ملموس باشد . (Kotler & Armestrang,2000) ـ خدمت فرآیندی است مشتمل بر یک سری از فعالیتهای کم و بیش نامحسوس که به طور طبیعی اما نه لزوما همیشگی در تعاملات بین مشتریان و کارکنان و یا منابع فیزیکی یا کالاها و یا سیستم های ارائه دهنده خدمت روی داده تا  راه حلی برای مسائل مشتریان باشد. (Gronroos,2000 ) تئوری اسناد  ریشه تئوری اسناد در بین کلیه تحقیقات انجام شده در این زمینه به کار فریتش هایدر  در سال 1958 باز میگردد . به عقیده او اسنادها نتیجه فرآیندهای بنیادی شناخت هستند که افراد به وسیله آنها علت و معلول ها را تعیین میکنند تا از این طریق بتوانند مشکلات خود را حل نمایند و در تعامل با محیط خود تاثیر گذارتر باشند. هایدر در این زمینه  افراد را به روانشناسانی بی تجربه تشبیه میکند که تلاش دارند علل پیامدهای مثبت یا منفی را تعیین کنند.(Martinko, Harvey, Douglas, 2007 ) او در سال 1958 این موضوع را مطرح کرد که هر یک از ما در فرایند درک و شناخت جهان اطراف خود ، چه در شکل فیزیکی و چه در شکل اجتماعی آن ، دائما در تلاش برای توضیح اعمال و واکنش های خود و دیگران هستیم . او با مطرح کردن اسناد علی به گرایش افراد به ارزیابی ارتباط علت و معلول برای ارائه توضیحاتشان اشاره کرد (Goncalves et al, 2007 ). در نوشته های هایدر در مورد افراد و فرآیند تحلیلشان از یک بعد علی داخلی / خارجی به عنوان پایه ای برای فرآیند اسناد یاد شده است  . او به طور مشخص بیان میکند که پیامدهای هر عملی به دو دسته از عوامل بستگی دارد که عبارتند از عوامل درون فردی و عوامل درون محیطی . تئوری اسناد نشان میدهد که افراد دلایل گوناگونی را به کارهای خود و دیگران نسبت میدهند. این تفسیرهای علی به افراد برای درک بهتر محیطشان کمک میکند و به آنها این توانایی را میدهد که رفتارهای آینده خود را تبیین کرده و با محیط تطبیق دهند. (Groth, Gutek, Douma,2001 )   Attribution theory  Fritz Haider فهرست  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….             1 1-1بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………             2 2-1 ضرورت موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………             3 3-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..             4 4-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………             5 5-1 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………            5 6-1 متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….            5 7-1 روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………             5 8-1 قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..            6 9-1 قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………….             6 10-1جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………..            6 11-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن …………………………………………………………..            6 12-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………            6 13-1 روشهای تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………            7 14-1 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….           7 15-1 مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………           8 16-1 تعاریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ……………………………………………………………………………………………….           9  1-16-1 کیفیت رابطه برند ……………………………………………………………………………………………………………….           9 2-16-1 قصور از خدمت ……………………………………………………………………………………………………………………         10 3-16-1 پاسخگویی مشتریان به قصور از خدمت ………………………………………………………………………………..        10 4-16-1 تئوری اسناد …………………………………………………………………………………………………………………………..        10 5-16-1 تئوری اسناد در قصور از خدمت  ………………………………………………………………………………………….         10 6-16-1 پاسخ احساسی  ………………………………………………………………………………………………………………………        11    7-16-1 نیات رفتاری ……………………………………………………………………………………………………………………………        11 17-1 ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..        11 1-18 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………        12 فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        13 بخش اول : پیشینه نظری و ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………..         14 1-2 مفهوم برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………..        14 2-2 خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………………………….        15 1-2-2 ویژگی های خدمات ………………………………………………………………………………………………………….        16   1-1-2-2 ناملموس بودن ……………………………………………………………………………………………………        16 2-1-2-2 تفکیک ناپذیری …………………………………………………………………………………………………        17 3-1-2-2 تغییر پذیری ………………………………………………………………………………………………………        17 4-1-2-2 فناپذیری ……………………………………………………………………………………………………………        18 2-2-1-5 مالکیت ………………………………………………………………………………………………………………        18 2-2-2 کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………..       18  3-2-2 مدیریت برند خدمات ………………………………………………………………………………………………………………       20 3-2 قصور از خدمت ………………………………………………………………………………………………………………………………….      20  4-2 جبران خدمات …………………………………………………………………………………………………………………………………       23 2-5 قصور از خدمت و رابطه …………………………………………………………………………………………………………………….       23 6-2 کیفیت رابطه …………………………………………………………………………………………………………………………………….       24 7-2 رابطه برند ………………………………………………………………………………………………………………………………………….       25 1-7-2 رابطه برند در بخش خدمات ………………………………………………………………………………………………..      26 2-7-2 رابطه برند و وفاداری برند ……………………………………………………………………………………………………      27 8-2 برند به عنوان شریک رابطه ……………………………………………………………………………………………………………….      28 9-2 مدلهای رابطه برند …………………………………………………………………………………………………………………………….      29 1-9-2 مدل بلکستون ……………………………………………………………………………………………………………………..      29 2-9-2 مدل دونکن موریتاری …………………………………………………………………………………………………………      30 3-9-2 مدل آکر ……………………………………………………………………………………………………………………………..       30 4-9-2 مدل آلبرت و همکاران ………………………………………………………………………………………………………       31   5-9-2 مدل فورنیر …………………………………………………………………………………………………………………………        32   1-5-9-2  عشق / علاقه ……………………………………………………………………………………………………..        35 2-5-9-2 ارتباط با خود ……………………………………………………………………………………………………….        35 3-5-9-2 وابستگی متقابل …………………………………………………………………………………………………..        36 4-5-9-2 تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………..        36 5-5-9-2 صمیمیت ……………………………………………………………………………………………………………..        37 6-5-9-2 کیفیت شراکت برند ……………………………………………………………………………………………..        37 10-2 تئوری اسناد …………………………………………………………………………………………………………………………………..      38 1-10-2 مکان هندسی ……………………………………………………………………………………………………………………     39 2-10- 2 پایداری ……………………………………………………………………………………………………………………………..    39 3-10-2 کنترل پذیری ……………………………………………………………………………………………………………………..    39 11-2 اسنادهای مشتریان در مواجه با قصور از خدمت ……………………………………………………………………………     40 1-11-2 اسناد مکان هندسی ………………………………………………………………………………………………………….     41 2-11-2 اسناد کنترل پذیری …………………………………………………………………………………………………………..     42 3-11-2 اسناد پایداری …………………………………………………………………………………………………………………….     42 12-2 پاسخ های مشتریان به قصور از خدمت ………………………………………………………………………………………….     44 1-12-2 پاسخ های احساسی ……………………………………………………………………………………………………………..     44 2-12-2 پاسخ های شناختی …………………………………………………………………………………………………………….     44 2-12-3 پاسخ های رفتاری ……………………………………………………………………………………………………………….     44  13-2 مقابله به مثل ………………………………………………………………………………………………………………………………….     45 1-13-2 پیامدهای مقابله به مثل ……………………………………………………………………………………………………..    45 14-2 نیات رفتاری …………………………………………………………………………………………………………………     46 1-14-2تبلیغات دهان به دهان ………………………………………………………………………………………………………..    47 1-1-14-2 ارتباط تبلیغات دهان به دهان و قصور از خدمت ………………………………………………    50 2-14-2 قصد خرید مجدد ………………………………………………………………………………………………………………..    51 2-15 مدل مفهمومی ………………………………………………………………………………………………………………………………..   52 1-15-2 تاثیر کیفیت رابطه برند بر اسنادهای علی ……………………………………………………………….   53 2-15-2 تاثیر کیفیت رابطه برند بر پاسخ های احساسی ……………………………………………………………..     53 3-15-2 اثرات اسناد علی بر پاسخ عاطفی …………………………………………………………………………………..     54 4-15-2 اثرات پاسخ احساسی بر نیات رفتاری ……………………………………………………………………………..     54 5-15-2 تاثیرات کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری ……………………………………………………………………..     54 بخش دوم : پیشینه تحقیق 16-2 تحقیقات داخلی  ………………………………………………………………………………………………………………………      56 17-2 تحقیقات خارجی  …………………………………………………………………………………………………………………….      57 بخش سوم : سازمان مورد مطالعه 18-2 مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت  …………………………………………………………………………………..     60 فصل سوم : روش شناسی تحقیق مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..       63 1-3 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………       63 1ـ1ـ3 نوع تحقیق بر مبنای هدف ………………………………………………………………………………………………..      63 2ـ1ـ3 نوع تحقیق بر حسب روش  ………………………………………………………………………………………………..      64 2-3 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………     64 3-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………     65 4-3 حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………….     65 5-3 روش های گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………..     66 1-5-3 منابع کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………………………….      66 2-5-3 پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………      66 6-3 مقیاس مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………………………………    67 7-3 روایی پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………………………………………………     68 8-3 پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………     68 9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………     70 1-9-3 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………..     70 2-9-3 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………    70 1-2-9-3 آزمون آلفای کرونباخ  ……………………………………………………………………………….     70 2-2-9-3 آزمون کولموگروف اسمیرنوف …………………………………………………………………..    70 3-2-9-3 تحلیل عاملی تاییدی ………………………………………………………………………………..    70 4-2-9-3 مدل سازی معادلات ساختاری ………………………………………………………………..    71 5-2-9-3 ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………..     72 11-3 خلاصه فصل  …………………………………………………………………………………………………………………………………     72 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     73 1-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………..     73 2-4 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………..     74 1-2-4 آمار توصیفی متغیر جنسیت …………………………………………………………………………………..     74 2-2-4 آمار توصیفی متغیر سن …………………………………………………………………………………………     75 3-2-4 آمار توصیفی متغیر سطح تحصیلات ………………………………………………………………………..    76 3-4 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………….    77 1-3-4 آزمون نرمال بودن داده‌ها …………………………………………………………………………………………    77 1-1-3-4 آزمون نرمال بودن ابعاد متغیر كیفیت رابطه برند ………………………………………    78 2-1-3-4 آزمون نرمال بودن متغیر اسناد پایداری ……………………………………………………    78 3-1-3-4 آزمون نرمال بودن متغیر اسناد کنترلی …………………………………………………………..   79 4-1-3-4 آزمون نرمال بودن متغیر پاسخگویی احساسی منفی ……………………………………..   79 5 -1-3-4آزمون نرمال بودن متغیر نیات رفتاری …………………………………………………………..    80 2-3-4 همبستگی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………….    80 3-3-4 تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری …………………………………………………………………………    82 1-3-3-4 مدل‌‌ اندازه‌گیری …………………………………………………………………………………….    82 1-1-3-3-4 تحلیل عاملی ابعاد متغیر متغیر كیفیت رابطه برند ……………………….    83 2-1-3-3-4  تحلیل عاملی متغیر اسناد پایداری ………………………………………………     87 3-1-3-3-4 تحلیل عاملی متغیر اسناد کنترلی  …………………………………………..    88 4-1-3-3-4 تحلیل عاملی متغیر پاسخگویی احساسی منفی ……………………    90 5-1-3-3-4 تحلیل عاملی متغیر نیات رفتاری ………………………………………     92     2-3-3-4 مدل ساختاری …………………………………………………………………………………..    94 4-3-4 آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………     96 4-4 اثرات مستقیم و غیرمستقیم  …………………………………………………………………………………..     99 5-4 خلاصه فصل  ……………………………………………………………………………………………………..    102 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….    103 1-5 نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………….    104 2-5 پیشنهادات  ………………………………………………………………………………………………………….    107 1-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اول  ………………………………………………………………………………..    109 2-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………    109 3-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه سوم …………………………………………………………………………………..    109 4-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………..    109 5-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………….    110 6-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه ششم …………………………………………………………………………………..   110 7-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه هفتم …………………………………………………………………………………….   110 3-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………….   110 4-5 محدودیتهای تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………….   111  منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     112 پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    120

 • سمینار برق بررسی مدل های هایبرید در بازشناسی گفتار اتوماتیک

  سمینار برق بررسی مدل های هایبرید در بازشناسی گفتار اتوماتیک دانلود فایل سمینار برق بررسی مدل های هایبرید در بازشناسی گفتار اتوماتیک لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده…

 • پایان نامه خاتمیت و محدودیت‌ها

  پایان نامه خاتمیت و محدودیت‌ها,پروژه خاتمیت و محدودیت‌ها,خاتمیت و محدودیت‌ها,مقاله خاتمیت و محدودیت‌ها دانلود فایل پایان نامه خاتمیت و محدودیت‌ها چکیده مفهوم خاتمیت : یكی از القاب آن بزرگوار خاتم الانبیاء است. و خاتم به فتح تا یا به كسر…

 • پایان نامه بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی)

  پایان نامه بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی) دانلود فایل پایان نامه بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی) قسمتی از متن: ) گروه دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر : دومین گروه از افراد عقب مانده ذهنی از نظر…

 • پایان نامه بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه كننده در درمانگاه زنان بیمارستان‌های بقیه‌ا... و نجمیه نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم در نیمه دوم سال

  پایان نامه بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه كننده در درمانگاه زنان بیمارستان‌های بقیه‌ا... و نجمیه نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم در نیمه دوم سال,پروژه بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه كننده در درمانگاه زنان بیمارستان,مقاله بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه…

 • پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

  پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی چكیده انعطاف¬پذیری استراتژیک و تاثیراتی که این امر…

 • مقاله ایمنی و سلامت حرفه ای در نگهداری کارکنان

  امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان,مقاله ایمنی و سلامت حرفه ای در نگهداری کارکنان دانلود فایل امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان قسمتهایی از متن: چكیده…

 • مقاله حفره های گازی و انقباضی در ریخته گری

  بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضی,حفره های انقباضی,حفره های گازی,ریخته گری,مقاله حفره های گازی و انقباضی در ریخته گری دانلود فایل بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضی قسمتهایی از متن: حفره های انقباضی و گازی یكی…

 • گزارش کاراموزی طرح ریزی واحدهای صنعتی(طراحی كارخانه)

  دانلود گزارش کارآموزی طرح ریزی واحدهای صنعتی(طراحی كارخانه),طراحی كارخانه,طرح ریزی,کاراموزی طرح ریزی واحدهای صنعتی(طراحی كارخانه),کارورزی طرح ریزی واحدهای صنعتی(طراحی كارخانه),گزارش کاراموزی طرح ریزی واحدهای صنعتی(طراحی كارخانه),واحدهای صنعتی دانلود فایل گزارش کاراموزی طرح ریزی واحدهای صنعتی(طراحی كارخانه)در 33 صفحه ورد قابل…

 • کارآفرینی ریو

  کارآفرینی ریو دانلود فایل کارآفرینی ریو فهرست عنوان 1-روشهای بازاریابی و تبلیغاتی جهت عرضه و معرفی محصولات خدماتی و یا تولیدی 2-توحید اعتقادی محصول یا محصولات تولیدی یا ارائه کار خدماتی 3-روش تامین منابع مالی اعم از آورده های افراد؛…

 • پایان نامه بررسی افكار و احوالات امین الدوله

  افكار و احوالات امین الدوله,بررسی افكار و احوالات امین الدوله,پایان نامه بررسی افكا,پایان نامه بررسی افكار و احوالات امین الدوله دانلود فایل پایان نامه بررسی افكار و احوالات امین الدوله چكیده میرزا علی خان معروف به امین الدوله به سال1260هجری…

 • گزارش کارآموزی آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای

  آموزشگاه آزاد,دانلود گزارش کارآموزی آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای,سازمان فنی و حرفه ای,کاراموزی آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای,کارورزی آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای,گزارش کارآموزی آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه…

 • پایان نامه بررسی بخشش درمانی بر کنترل درونی و بیرونی خشم پسران نوجوان

  پایان نامه بررسی بخشش درمانی بر کنترل درونی و بیرونی خشم پسران نوجوان,پسران نوجوان دانلود فایل پایان نامه بررسی بخشش درمانی بر کنترل درونی و بیرونی خشم پسران نوجوان  فصل اول 1 مقدمه     2 بیان مسئله            4 اهمیت و ضرورت…

 • مجموعه مقالات مدیریت تولید

  استاندارد سازی محصولی,بالانس خطوط مونتاژ چند محصولی,تعیین نقطه سفارش مجدد,توسعه محصول جدید,تولید ناب,چابک سازی فرآیند توسعه محصول جدید,دانلود مقاله مدیریت تولید,راهکارهای بهینه افزایش تولید,سیستم تولید کششی,سیستم جکسون,مجموعه مقالات مدیریت تولید,محصول در کلاس جهانی,مدل برنامه ریزی تولید چندمحصولی,مدیریت تولید,مقاله مدیریت تولید,مهندسی…

 • پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک

  اجرا و پایش,انتخاب روش های مناسب برای اداره موارد در معرض خطر,انتقال های غیر بیمه ای,اهداف مدیریت ریسک,بیمه بازرگانی,بیمه گر واسته,پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک,تجزیه و تحلیل موارد در معرض خسارت,خود بیمه گری,دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک,شناسایی…

 • پژوهش بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه

  بررسی میزان شیوع افسردگی,بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه,پژوهش بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه,تحقیق و پژوهش روانشناسی دانلود فایل نمونه آماری. 32

 • ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 1250 ﻛﻨﺪﻭ

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 1250 ﻛﻨﺪﻭ,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه,ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ…

 • ترجمه مقاله گسب شماره 34 چیست؟

  ترجمه مقاله گسب شماره 34 چیست؟,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود ترجمه مقاله گسب شماره 34 چیست؟,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل  ترجمه مقاله گسب شماره…

 • بررسی اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین

  بررسی اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین دانلود فایل عنوان                                           صفحه فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه......................................................1 1-1 شرح و بیان مسئله پژوهش..................... 2 1-2 اهمیت و ارزش پژوهش......................... 11 1-3 اهداف پژوهش................................ 13  1-4…

 • کبک ها

  کبک ها دانلود فایل کبک ها  مقدمه خصوصیات ظاهری گوشت کبک تکثیر و پرورش تشخیص جنسیت جفتگیری جمع کردن و ذخیره سازی تخم ها دوران جوجه بودن تغذیه مقدمه: دردنیا گونه های متعددی از کبک وجود دارد که معروفترین آنها…

 • بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی

  بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی دانلود فایل بررسی  قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی عشایر جوامع مختلف برای ادامه حیات نیاز به ایجاد نهادهای اجتماعی هستند تا با كاركردهای مختلف خود به بقاء و تداوم حیات…

 • پرسشنامه انسجام خانوادگی السون (1999)

  پرسشنامه انسجام خانوادگی السون (1999) دانلود فایل پرسشنامه انسجام خانوادگی السون (1999) پرسشنامه انسجام خانوادگی السون 1999 Family Solidarity (unity) Scale منبع ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389. سامانی، س.…

 • پاورپوینت مفاهیم خط مشی تقسیم سود و تعیین ارزش سهام

  انواع مدل های ارزشیابی,پاورپوینت مفاهیم خط مشی تقسیم سود و تعیین ارزش سهام,تاریخ های مرتبط با سود سهام,تجزیه سهام,تجزیه مع,خط مش های تقسیم سود,دانلود پاورپوینت آماده ارائه کلاسی درس تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی,دلایل اهمیت خط مشی تقسیم…

 • انجام محاسبات پخش بار با نرم افزار NEPLAN

  انجام محاسبات پخش بار با نرم افزار NEPLAN دانلود فایل انجام محاسبات پخش بار با نرم افزار NEPLAN NEPLAN بصورت یک نرم افزار بسیار کاربر پسند طراحی شده است و ورود اطلاعات در قسمت های برق، گاز و شبکه های…

 • مقاله راهکار افزایش سرعت روان خوانی دانش آموزان اول ابتدایی

  بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در سال تحصیلی 8887,مقاله راهکار افزایش سرعت روان خوانی دانش آموزان اول ابتدایی دانلود فایل بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در…

 • مقاله رازیانه

  پروژه رازیانه,تحقیق رازیانه,خواص رازیانه,درباره رازیانه,مقاله رازیانه دانلود فایل مقاله رازیانه چكیده:  رازیانه با نام علمی Foeniculum vulgare Mill گیاهی چند ساله است كه به دو صورت وحشی و زراعی در ایران دیده می شود. به طور كلی تمام قسمت های…

 • پایان نامه بررسی كانه آرایی كانسنگ منگنز

  پایان نامه بررسی كانه آرایی كانسنگ منگنز دانلود فایل پایان نامه بررسی كانه آرایی كانسنگ منگنز مقدمه با رشد فزآینده صنایع نوپای كشورمان، نیاز به تهیه مواد خام از منابع داخلی افزایش چشمگیری می یابد. در این راستا اكتشافات مواد…

 • طرح توجیهی تولید ترشی ماهی

  طرح توجیهی تولید ترشی ماهی دانلود فایل طرح توجیهی تولید ترشی ماهی مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده…

 • مقاله بررسی مواردی از دیدگاه های اخلاقی و تربیتی از دیدگاه سعدی

  مقاله بررسی مواردی از دیدگاه های اخلاقی و تربیتی از دیدگاه سعدی دانلود فایل مقاله بررسی مواردی از دیدگاه های اخلاقی و تربیتی از دیدگاه سعدی فهرست: نگاهی بر سعدی سعدی وباب تربیت آشنایی با دیدگاه سعدی در ارتباط با…

 • پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری

  پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری دانلود فایل پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری دانلود پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری این پاورپوینت در 28 اسلاید می باشد

 • گزارش کارآموزی مکانیک خودرو

  خودرو,دانلود گزارش کارآموزی مکانیک خودرو,کاراموزی مکانیک خودرو,کارورزی مکانیک خودرو,گزارش کارآموزی مکانیک خودرو,گزارش کاراموزی مکانیک خودرو,مکانیک دانلود فایل گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در 78 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه نظر به این که علم مکانیک رونق خوبی در کشور داشته است…

 • پاورپوینت بررسی زندگی نامه میک آنژ

  بررسی زندگی نامه میک آنژ,پاورپوینت بررسی زندگی نامه میک آنژ,تحقیق بررسی زندگی نامه میک آنژ,دانلود پاورپوینت بررسی زندگی نامه میک آنژ,زندگی نامه,مقاله بررسی زندگی نامه میک آنژ,میک آنژ دانلود فایل پاورپوینت بررسی زندگی نامه میک آنژ در 26 اسلاید قابل…

 • 14 ترفند در آی‌فون که ممکن است بلد نباشید!

  14 ترفند در آی‌فون که ممکن است بلد نباشید!,دانلود 14 ترفند در آی‌فون که ممکن است بلد نباشید!,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • دانلود پاورپوینت استراتژیهای توسعه منابع انسانی

  استراتژی فراگیری فردی,استراتژی های توسعه ی مدیریت,استراتژی های فراگیرسازمانی,استراتژی های مدیریت دانش,اهداف استراتژی توسعه منابع انسانی,ایجاد سازمانی پویا,ت,توسعه سرمایه معنوی,توسعه منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی,دانلود پاورپوینت استراتژیهای توسعه منابع انسانی,مسایل اصلی استراتژی توسعه منابع انسانی,یادگیری یک حلقه و دوحلقه…

 • پژوهش بررسی جنبه های نرم افزاری و سخت افزاری مبدلهای آنالوگ به دیجیتال ADC,AD7730

  AD7730,اصول adcهای,پژوهش بررسی جنبه های نرم افزاری و سخت افزاری مبدلهای آنالوگ به دیجیتال ADC,تحریک DC پل,خرید تحقیق مبدل های آنالوگ یه دیجیتال,دانلود پروژه بررسی جنبه های نرم افزاری و سخت افزاری دانلود مبدلهای آنالوگ به دیجیتال ADC,کاتربرد های مبدل…

 • بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم

  بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود رساله دکتری بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار…