پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت چكیده حمایت از كودكان از  نظر مالی و غیر مالی در سه محور حضانت ،ولایت و قیمومت است كه مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است .بیان نواقص و خلاهای مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر مقررات مذکور و همچنین جواب به انتقادهای موجود به اصل ولایت قهری است  .براساس یافته های تحقیق، درفقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت رابر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر و جد پدری نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی، یکی بردیگری مقدم باشدو یایکی ازاعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان  و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد   واژگان كلیدی: حضانت، ولایت، قیمومت، ولی قهری، قیم، امور محجورین مقدمه خانواده هسته اصلی اجتماع وطفل مركز وكانون این هسته را تشكیل میدهد.احترامی كه قانون برای خانواده قایل است بیشتر به این خاطر است كه طفل را در درون خود می پرورد واجتماع را به وجود می آورد.اگر به وضع اطفال به خواسته ها ومقتضات كودكی آنان توجه شود بی شك قسمت اعظم ازتبهكاری هایی كه درجوامع به وقوع می پیوندد و ما ناگزیر برتدوین این همه قوانین جزایی می نماید ازمیان خواهد رفت.پارا فراتر رفته باید گفت احترامی كه جامعه برای مادرقایل است بیشتر بخاطر محبتی است كه صمیمانه به طفل خود می ورزد واو آماده زندگی اجتماعی می نماید. بنابراین مسئله نگهداری وتربیت اطفال واداره امور مالی ومعنوی آنان باید یكی ازمسائل مهم حقوقی واجتماعی بشمار رود.زیرا آمادگی وقدرت یادگیری آنان دراین سن اقتضای توجه ودقت بیشتری را می نماید. سوالات تحقیق با تو جه به مهم بود موضوع سوالات متعدد وجود كه با ید به آن پاسخ های درست داد نمونه از آن به شرح زیر است ١.حق حضانت چیست؟ ٢.حضانت حق است یا تكلیف والدین؟ ٣.آیا حضانت یك عمل خیر خواهانه است یا در مقابل آن اجرت و دستمزد نیز وجود دارد؟ ٤.تفاوت حضانت و ولایت فرزندان چیست؟ ٥.چرا مادر بر فرزند خود ولایت ندارد؟آیا قانون در این باره راه چار ه قرار داده است یا نه؟ تعریف لغوی حضانت واژه حضانت در زبان تازی از ماده حضن یحضن است ،حضن در زبان عربی عبارت است در حد فاصل زیر بغل تا تهیگاه و به عبارتی دیگر((سینه و دو بازو و آنچه مابین سینه و بازوست)) این معنا را می توان در واژه ((آغوش)) خلاصه كرد براین اساس حضانت كه از نظر ساختاری می توان مصدر یا اسم مصدر باشد عبارت است از ((زیر بال گرفتن مرغ،تخم و جوجه ))،اگر بخواهیم این معنا را در مورد انسان نیز بكار ببریم ،در اینصورت می توان ((حضانت)) راچنین معنا كرد((در كنار گرفتن كودك )) ((پرورش دادن كودك)) و ((در بغل گرفتن كودك)) حاضن و حاضنه، پدر و مادر را گویند که نگهداری و پرورش کودک را بر عهده دارند[1] بنابراین: ١-محور اصلی در معنای لغوی حضانت حفظ و حراست است،پس نمی توان نتیجه حضانت را محافظت از كسی دانست كه مستقل در كارهایش نیست چرا كه در این صورت نتیجه حضانت در معنای آن اخذ شده است ٢- حضانت به معنای لغوی خود، مفهومی است عام كه شامل كودك و غیر كودك می شود گرچه بارزترین نمونه آن صیانت و حفاظت از كودكان است؛پس تعریف آن به كفالت و سرپرستی كودك از آن جهت كه جامع نیست،درست به نظر نمی رسد ٣-در مفهوم حضانت ، تربیت دخالتی ندارد،گرچه ممكن است لازمه یا نتیجه حضانت از یك فرد به تربیت او نیز باشد؛ به همین جهت تربیت ((حضانت))به ((تربیت)) درست نیست، حتی اگر مستند چنین ادعایی سخن برخی از اهل لغت باشد [1] نظری توکلی،سعید،حضانت کودکان در فقه اسلامی، سازمان مطالعه و تدوین کتب اسلامی ،تهران 1391 ص ١٣١ فهرست مطالب فصل اول   مفاهیم و كلیات     2 ١-١ مقدمه  2 ١-٢ بیان مساله  3 ١-٣ضرورت تحقیق    4 ١-٤سوالات تحقیق    4 ١-٥ سوابق تحقیق(پیشینه)  5 ١-٦ فرضیه ها  5 ١-٧نوع روش تحقیق: 6 ١- ٧ -١روش گرد آوری اطلاعات : 6 ١-٧ -٢ابزارگردآوری اطلاعات     6 ١-٨مفاهیم   6 ١-٨-١تعریف لغوی حضانت     6 ١-٨-٢تعریف اصطلاحی حضانت     9 ١-٨-٣تعریف لغوی ولایت     3 ١-٨-٤تعریف اصطلاحی ولایت     5 ١-٨-٥تعریف لغوی و اصطلاحی قیمومت     9 فصل دوم   آثار و احكام خاص حضانت     12 2-1    صاحبان حضانت     12 ٢-٢ شرایط صاحبان حضانت     15 ٢-٣حضانت دیوانگان   21 ٢-٤حضانت سفیهان   21 ٢-٥حضانت افراد بالغ رشید   22 ٢-٦حکم فقهی حضانت     23 ٢-٧  وظایف حضانت كننده: 24 ٢-٧-١معنی نگاهداری    24 ٢-٧-٢آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است     24 ٢-٧-٣تربیت طفل    27 2-7-٤تنبیه طفل    27 ٢-٨:ضمانت اجرای حق و تكلیف نگاهداری    28 ٢-٩حق ملاقات     30 ٢-١٠حق یا تكلیف (حكم) بودن حضانت     31 ٢-١١:مدت حضانت     36 ٢-١٢سقو ط حضانت: 41 ٢-١٢-١جنون: 41 ٢-١٢-٢ازدواج مادر : 41 ٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل    42 ٢-١٢-٤كفر  43 ٢-١٣پایان حضانت     44 فصل سوم   آثار و احكام خاص ولایت     46 ٣-١ولایت بر كودك      46 ٣-٢صاحبان ولایت     48 ٣-٢-١ولایت پدر  50 ٣-٢-٢ولایت جدپدری    51 ٣-٢-٣وصی    53 ٣-٢-٤حاكم شرعی    56 ٣-٢-٥ مومنان عادل   59 ٣-٣شرایط صاحبان ولایت     62 ٣-٤ولایت بر كودك از دیدگاه مذاهب فقهی: 63 ٣-٥ ولایت پدر و جد پدری    64 ٣-٦ اختیارات ولی: 67 ٣-٧ اختیار ولی قهری در نكاح و طلاق مولی علیه  68 ٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه  68 ٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه  70 ٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون   70 ٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر  72 ٣-٧-٤حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر  72 ٣-٩ موارد سقوط ولایت     89 ٣-١٠ موارد ضم امین    93 ٣-١١ پایان ولایت     95 ٣-١٢ ولایت مادر  96 فصل چهارم   آثار و احكام خاص قیمومت     101 ٤-١صاحبان قیمومت     102 ٤-٢شرایط صاحبان قیمومت     105 ٤-٣تكالیف و اختیارات قیم   108 ٤-٣-١مواظبت و تربیت مولی علیه (صغیر)  111 ٤-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولی علیه  112 ٤-٤ اجرت قیم   119 ٤-٥ عزل قیم   119 فصل پنجم   موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولایت و قیمومت     127 ٥-١ موارد اختلاف (حضانت، ولایت، قیمومت)  128 ٥-١-١حضانت     128 ٥-١-٢ ولایت     129 ٥-١-٣ قیمومت     131 ٥-٢موارد شباهت (حضانت ،ولایت ،قیمومت)  132 ٥-٢- ١حضانت     132 ٥-٢-٢ ولایت     134 ٥-٢- ٣قیمومت     135 فصل ششم   نتیجه گیری و پیشنهادات     138 6-1 نتیجه گیری    138 6-2 پیشنهادات     140 منابع   141

 • بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بررضایت زناشویی،تاب آوری وخود پنداره مراجعین به مرکز مشاوره

  اثربخشی آموزش مهارت های زندگی,بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بررضایت زناشویی،تاب آوری وخود پنداره مراجعین به مرکز مشاوره,تاب آوری,خود پنداره مراجعین به مرکز مشاوره,رضایت زناشویی دانلود فایل اطلاعات تحقیق: در 107 صفحه ورد قابل ویرایش دارای 5 فصل  :…

 • پایان نامه بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت از این متشکل

  پایان نامه بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت از این متشکل دانلود فایل پایان نامه بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه…

 • مقاله محل بازی کودکان

  مقاله محل بازی کودکان دانلود فایل بخشهایی از متن: یك پارك مناسب باید ابعاد كافی برای هر گونه فعالیت لازم را داشته باشد، دارای وسایل ساده و بی خطر بوده، یعنی ارتفاع وسایل نه بلند و نه كوتاه باشد، برنده…

 • پایان نامه بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی

  اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی,ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی,بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی,پایان نامه بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی,حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی,عملكرد…

 • پایان نامه تاثیر خصوصی سازی شرکت ها بر سود آوری شرکت و سایر معیارهای مالی

  پایان نامه تاثیر خصوصی سازی شرکت ها بر سود آوری شرکت و سایر معیارهای مالی,تاثیر خصوصی سازی شرکت ها بر سود آوری شرکت,سود آوری شرکت و سایر معیارهای مالی دانلود فایل پایان نامه تاثیر خصوصی سازی شرکت ها بر سود…

 • پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن

  پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن دانلود فایل پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن راهنمای آزمون آمادگی متروپالیتنفرم(A) پیشرفت دانش آموزان در کلاس های ابتدایی تا حدود زیادی منوط به آمادگی آنان برای یادگیری و تدارکاتی است که مدارس برای میزان این آمادگی فراهم…

 • پایان نامه بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه

  انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه,بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه,پایان نامه بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه,تصمیمات ساختار سرمایه,رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه…

 • پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP )

  پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) دانلود فایل [1]

 • پروژه استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26 فعالیتهای‌ كشاورزی‌

  پروژه استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26 فعالیتهای‌ كشاورزی‌ دانلود فایل پروژه استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26 فعالیتهای‌ كشاورزی‌  چکیده: دامنه‌ كاربرد  1 .   كاربرد این‌ استاندارد در حسابداری‌ موارد زیر الزامی‌است‌، مشروط‌ بر اینكه‌ به‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ مربوط‌ باشد :  الف‌.  داراییهای‌ زیستی‌، و…

 • مقاله کیفری اطفال

  مقاله کیفری اطفال,مقاله مسئولیت کیفری اطفال دانلود فایل مقاله مسئولیت کیفری اطفال قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور…

 • تحقیق شبكه های بی سیم محلی

  تحقیق شبكه های بی سیم محلی دانلود فایل تحقیق شبكه های بی سیم محلی بخشهایی از متن: مقدمه تاكنون چندین بار به دسترسی به شبكه یا اینترنت نیاز داشته و آرزو كرده اید كه در یك اتاق متفاوت یا فضای…

 • مبانی نظری و پیشینه شیوه فرزندپروری و تعاریف آن

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش شیوه فرزندپروری و تعاریف آن,مبانی نظری و پیشینه شیوه فرزندپروری و تعاریف آن دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش شیوه فرزندپروری و تعاریف آن در 47 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات:…

 • گزارش كارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه داروپخش و راهكارهای آن (ارگونومی)

  بررسی مسائل بهداشت حرفه ای,بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه داروپخش و راهكارهای آن (ارگونومی),كارخانه داروپخش و راهكارهای آن (ارگونومی),گزارش كارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه داروپخش و راهكارهای آن (ارگونومی) دانلود فایل گزارش كارآموزی بررسی مسائل…

 • مقاله نانو فیلتراسیون در تصفیه آب

  مقاله نانو فیلتراسیون در تصفیه آب,نانو فیلتراسیون و کاربرد آن در تصفیه آب دانلود فایل جمعیت جهان در حال افزایش و منابع آب آشامیدنی رو به کاهش است؛ بنابراین ممکن است جهان در آینده با مشکل کمبود آب مواجه شود.…

 • پایان نامه تاریخچه ریخته گری و متالوژی (فنون فروشندگی)

  پایان نامه تاریخچه ریخته گری و متالوژی (فنون فروشندگی) دانلود فایل پایان نامه تاریخچه ریخته گری و متالوژی (فنون فروشندگی) مقدمه: نقش اساسی و اهمیت صنایع ریخته گری که تولید کننده قطعات برای صنایع هستند در خودکفایی کشور بر هیچکس…

 • تعمیر تلویزیون (تیونر ها )

  آنتن,امواج تلویزیونی,تعمیر تلویزیون (تیونر ها ),تیونر دانلود فایل

 • اضطراب ، هراس ،اختلال استرس پس از سانحه سیستم بازداری فعالسازی رفتاری

  اضطراب ، هراس ،اختلال استرس پس از سانحه سیستم بازداری فعالسازی رفتاری,د,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار دانلود فایل اضطراب ، هراس…

 • گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك دانلود فایل گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك این گزارش كارآموزی با فرمت Word…

 • ترجمه مقاله توصیه هایی برای گرمایش، تهویه و خنک سازی گلخانه

  ترجمه مقاله توصیه هایی برای گرمایش، تهویه و خنک سازی گلخانه,ترجمه مقاله گرمایش، تهویه و خنک سازی گلخانه دانلود فایل نمونه ترجمه توصیه هایی برای گرمایش، تهویه و خنک سازی گلخانه 1 هدف این استاندارد توصیه­ هایی برای گرمایش، تهویه…

 • مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه

  مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه دانلود فایل مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه چکیده زندگی (جان، مال و آبروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از…

 • پایان نامه طراحی مالتی پلکسر / دی مالتی پلکسر نوری با استفاده از توری های سطح برجسته باینری

  پایان نامه طراحی مالتی پلکسر / دی مالتی پلکسر نوری با استفاده از توری های سطح برجسته باینری,پایان نامه طراحی مالتی پلکسر دی مالتی پلکسر نوری با استفاده از توری های سطح برجسته باینری دانلود فایل پایان نامه طراحی مالتی…

 • پایان نامه جمعیت

  پایان نامه جمعیت دانلود فایل پایان نامه  جمعیت  فهرست مطالب چكیده تحقیق : بالا بودن جمعیت جوان كشور این واقعیت مهم  را  گوشزد می كند كه برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی…

 • مقاله جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

  جهانی شدن اقتصاد و آثار آن,مقاله جهانی شدن اقتصاد و آثار آن دانلود فایل مقاله جهانی شدن اقتصاد و آثار آن جهانی شدن اقتصاد بیش از آنكه زاییدة پیشرفت فن آوری ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سیاست گذاری…

 • پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک

  بازار بیمه خشک و بیمه نرم,برنامه کنترل ریسک جامع,پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک,چرخه بیمه گری,حوزه های در حال تغییر در مدیریت ریسک,دانلود پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک,ریسک عملیاتی,ریسک نرخ بهره,ریسک نوسان قیمت کالاها,ریسک نوسان نرخ جاری ارز,عوامل تأثیرگذار…

 • پاورپوینت بررسی انتقال حرارت و جرم در برج های خنک کننده دمشی و مکشی

  پاورپوینت بررسی انتقال حرارت و جرم در برج های خنک کننده دمشی و مکشی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمو دانلود…

 • مقاله مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه

  پروژه مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه,تحقیق مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه,دانلود تحقیق مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه,مقاله مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه دانلود فایل مقاله مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه…

 • پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل فشارزای روانی دانشجویان دانشگاههای پیام نور

  بررسی مقایسه ای عوامل فشارزای روانی دانشجویان دانشگاههای پیام نور,پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل فشارزای روانی دانشجویان دانشگاههای پیام نور,عوامل فشارزای روانی دانشجویان دانلود فایل پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل فشارزای روانی دانشجویان دانشگاههای پیام نور چكیده این…

 • پاورپوینت طراحی و ساخت برج خنک کن فشرده با استفاده از شبکه های متخلخل و ارزیابی عملکرد آن

  پاورپوینت طراحی و ساخت برج خنک کن فشرده با استفاده از شبکه های متخلخل و ارزیابی عملکرد آن دانلود فایل پاورپوینت طراحی و ساخت برج خنک کن فشرده با استفاده از شبکه های متخلخل و ارزیابی عملکرد آن بخشهایی از…

 • تغییرات اقلیمی سنگ ها

  تغییرات اقلیمی سنگ ها دانلود فایل خزش در سنگ

 • گزارش کاراموزی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان

  استان گلستان,دانلود گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان,کاراموزی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان,کارورزی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان,گزارش کاراموزی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان,مرکز تحقیقات کشاورزی,منابع طبیعی دانلود فایل گزارش کاراموزی…

 • مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم

  مقاله انواع و عوامل جرم,مقاله جرم شناسی,مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم دانلود فایل عنوان مطالب اصلی: جرم شناسی اول: جرائم قدیمی و صنعتی : دوم:جرائم  اعتباری و موردی: اشكال مختلف جرم : مراحل مختلف جرم(عوامل اساسی…

 • مقاله بررسی فلسفه حجاب

  پروژه بررسی فلسفه حجاب,تحقیق بررسی فلسفه حجاب,دانلود تحقیق بررسی فلسفه حجاب,مقاله بررسی فلسفه حجاب دانلود فایل [3]

 • دانلود پاورپوینت ارزیابی متوازن

  ارتباط چهارمنظر فوق بطور خلاصه,تاریخچه ارزیابی متوازن,تعاریف و معرفی ارزیابی متوازن,چهار دیدگاه ارزیابی متوازن,چهار فرآیند مدیریت راهبردی,دانلود پاورپوینت ارزیابی متوازن,دانلود پاورپوینت ارزیابی متوازن در حجم 25 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل,فرآیند داخلی,منظر مالی,منظر مشتری,موانع اجرایی احتما,یادگیری و رشد…

 • SSL (secure Socket Layer )

  SSL (secure Socket Layer ) دانلود فایل SSL )secure Socket Layer ) دارای سه فایل پاورپوینت ورد و پی دی اف •مقدمه •ssl چیست؟ •ملزومات یك ارتباط مبتنی بر پروتكل امنیتی  ssl •قفل امنیت SSL   •مكانیزم‌های تشكیل‌دهنده ssl •اجزای…

 • تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران

  آثار یگانگی نظام مسئولیتها,ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی,اقسام مسئولیت مدنی,امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت,اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت,تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران,ماهیت مسئولیت قهری,مفهوم و…