پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس چکیده : با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.  این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.  طرح موضوع و بیان مسئله  امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.  کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم. فهرست مقدمه. 1 1)طرح موضوع و بیان مسئله. 5 3) اهداف تحقیق.. 6 4) سوالات تحقیق.. 7 5) فرضیّات تحقیق.. 7 6) روش تحقیق.. 8 7)پیشینه تحقیق.. 8 8) مشکلات پیش روی تحقیق.. 9 9)چهارچوب نظری تحقیق.. 9 بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن. 11 فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان. 13 مبحث اول : حبس خانگی.. 13 گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران. 13 بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران. 14 بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی.. 14 بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی.. 15 بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی.. 17 بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی.. 18 بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی.. 19 بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی.. 19 گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا 21 بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا 21 بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی.. 21 بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی.. 22 بند چهارم : اشکال حبس خانگی.. 23 بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال. 23 بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی.. 24 بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی.. 24 بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی.. 26 گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی.. 26 بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی.. 26 بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی.. 27 مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی.. 29 گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران. 29 بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران. 29 بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی.. 30 بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی.. 31 بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز. 32 بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی.. 32 گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران. 33 بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران. 34 بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی.. 34 بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی.. 35 بند چهارم : انواع مراکز درمانی.. 36 بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن. 37 گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا 38 بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا 38 بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی.. 39 بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی.. 39 بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال. 40 گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا 41 بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا 42 بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی.. 42 بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی.. 42 بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد. 44 بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد. 44 گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی.. 45 بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی.. 45 بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی.. 47 فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان. 48 گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران. 49 بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران. 49 بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم. 49 بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی.. 50 بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم. 51 بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق.. 51 بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی.. 53 بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت… 54 بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم. 56 بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم. 57 گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا 58 بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا 58 بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم. 59 بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی.. 59 بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم. 60 بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم. 60 بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم. 61 بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم. 61 گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم. 62 بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم. 62 بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم. 63 مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات… 64 گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران. 64 بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران. 65 بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات… 65 بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی.. 66 بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات… 67 بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق.. 67 بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات… 68 بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها 69 بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات… 70 گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا 71 بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا 71 بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات… 72 بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی.. 73 بند چهارم : انواع تعلیق مجازات… 73 بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق.. 74 بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات… 74 بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات… 76 گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات… 76 بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق.. 77 بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق.. 78 بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها 80 فصل اوّل : مجازات های سود رسان. 82 مبحث اوّل : مجازات های مالی.. 82 بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران. 83 بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی.. 83 بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی.. 84 بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.. 86 بند پنجم : جزای نقدی روزانه. 87 گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران. 88 بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران. 88 بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. 89 بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی.. 89 بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی.. 91 بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا 92 بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی.. 92 بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی.. 93 بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی.. 94 بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی.. 94 بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.. 95 بند هفتم :جزای نقدی روزانه. 96 بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز. 96 گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا 97 بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا 97 بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. 98 بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی.. 99 بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال. 99 بند پنجم : اموال قابل مصادره 100 بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی.. 100 گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی.. 101 بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی.. 101 بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی.. 102 مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه. 103 گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران. 104 بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران. 104 بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه. 105 بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.. 105 بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه. 106 بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه. 107 بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم. 108 بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه. 108 بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه. 109 بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه. 109 بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه 110 بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم. 110 گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا 111 بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا 111 بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه. 111 بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.. 112 بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه. 113 بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی.. 114 گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه. 114 بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه. 115 بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه. 117 فصل دوّم : محرومیّت های قانونی.. 118 گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران. 119 بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران. 119 بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی.. 120 بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی.. 121 بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث… 121 بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 123 بند ششم : اعاده حیثیت… 124 گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 124 بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 125 بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 125 بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی.. 126 بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 126 بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق.. 128 گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 129 بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 129 بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 130 مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی.. 130 گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران. 131 بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص…. 132 بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی.. 132 بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود. 133 بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم. 134 بند ششم : مجازات نقض حکم. 134 بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس…. 135 گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران. 135 بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران. 136 بند دوّم : تاریخچه تبعید. 136 بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی.. 137 گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا 139 بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا 139 بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص…. 139 بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی.. 140 بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا 141 بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط.. 141 بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص…. 142 بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص…. 143 نتیجه گیری و  پیشنهادها 144 نتیجه گیری.. 145 پیشنهادها 155 منابع  و مآخذ. 157

 • سمینار برق برنامه ریزی تعمیرات نیروگاهها

  سمینار برق برنامه ریزی تعمیرات نیروگاهها دانلود فایل سمینار برق برنامه ریزی تعمیرات نیروگاهها

 • تحقیق آلودگی سوختهای فسیلی و جایگزین های مناسب آنها

  آلودگی سوختهای فسیلی,پروژه محیط زیست,تحقیق آلودگی سوختهای فسیلی و جایگزین های مناسب آنها,تحقیق در مورد مهندسی محیط زیست,تحقیق درباره رشته محیط زیست,تحقیق درباره محیط زیست,تحقیق درباره مهندسی محیط زیست,تحقیق رشته محیط زیست,تحقیق محیط زیست,تحقیق مهندسی محیط زیست,مقاله مهندسی محیط زیست…

 • استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر (روش ترمیستور كریوسیكوپ

  استاندارد,استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر (روش ترمیستور كریوسیكوپ,روش ترمیستوركریوسكوپ,نقطه انجماد شیر دانلود فایل

 • مقاله درباره حافظ

  پژوهش حافظ,حافظ,زندگینامه حافظ,شعر حافظ,مقاله درباره حافظ دانلود فایل عشق

 • پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند 1972

  پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند 1972 دانلود فایل

 • پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) 1990

  پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) 1990 دانلود فایل پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) 1990 منبع : عریضى، حمیدرضا؛ حقایق، سید عباس (1388). ویژگى هاى روان سنجى پرسشنامه رفتار رانندگى منچستر، فصلنامه پایش، سال نهم، شماره اول، صص 21-28.

 • دانلود فایل اکسل داده های بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیر 95

  دانلود داده های آماده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود فایل اکسل داده های بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیر 95,دانلود فایل اکسل…

 • پاورپوینت زراعت

  پاورپوینت زراعت دانلود فایل پاورپوینت زراعت تولید غذا، الیاف (پوشاک)، سوخت مهمترین مساله مورد توجه جوامع انسانی در طول تاریخ بوده و تا به امروز ادامه دارد. تولیدات گیاهی اساس تامین غذا را تشکیل می دهند. در حدود 10000 سال…

 • پایان نامه شروط نامشروع در قراردادها

  پایان نامه شروط نامشروع در قراردادها دانلود فایل پایان نامه شروط نامشروع در قراردادها مقدمـه  حمد و سپاس خداوند علی اعلا را كه منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام…

 • پایان نامه بررسی علل فرار دختران در میان مددجویان بند زندان

  پایان نامه بررسی علل فرار دختران,پایان نامه بررسی علل فرار دختران در میان مددجویان بند زندان,فرار دختران در میان مددجویان,مددجویان بند زندان دانلود فایل [1]

 • دانلود پاورپوینت کاروانسرا

  تقسیم بندی کاروانسراهای ایرانی,دانلود پاورپوینت کاروانسرا,سابقه تاریخی كاروانسراها,معماری كاروانسراها دانلود فایل سابقه تاریخی كاروانسراهامعماری كاروانسراها تقسیم بندی کاروانسراهای ایرانی================ سابقه تاریخی كاروانسراها از جمله یادگارهای پر ارزش معماری ایران كاروانسراهاست كه از روزگار كهن به دلایل گوناگون و ارتباطی چون…

 • پاورپوینت حسابداری منابع انسانی؛ ابزار قدرتمند مدیریت

  3پرسش عمده حسابداری داراییهای انسانی,پاورپوینت حسابداری منابع انسانی؛ ابزار قدرتمند مدیریت,تعریف حسابداری منابع انسانی,دانلود پاورپوینت حسابداری منابع انسانی؛ ابزار قدرتمند مدیریت,روش های اندازه گیری در حسابداری منابع انسانی,روشهای پولی تعیین ارزش,ضرورت و اهداف حسابداری منابع انسانی,محدودیت صورتهای مالی فاقد داراییهای…

 • پایان نامه بررسی فلسفه وینگشتاین

  پایان نامه بررسی فلسفه وینگشتاین,پروژه بررسی فلسفه وینگشتاین,تحقیق بررسی فلسفه وینگشتاین,دانلود پایان نامه بررسی فلسفه وینگشتاین,مقاله بررسی فلسفه وینگشتاین دانلود فایل پایان نامه بررسی فلسفه وینگشتاین در 175 صفحه ورد قابل ویرایش  درآمدی بر فصل اول لودویك ویتگنشتاین یكی از…

 • سمینار اولتــراسوند سه بعـدی

  آنژیوگرام اولتراسوند 3D از تصاویر نقش شدة جریان رنگی,تحقق سیستم اولتراسوند,تكنیك های دریافت و اسكن,سمینار اولتــراسوند سه بعـدی,معرفی اولتراسوند 3D و محدویت های دانلود فایل 2

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی (فصل 2)

  ادبیات تحقیق خودکشی,پیشینه پژوهش خودکشی,پیشینه تحقیق خودکشی,خودکشی,مبانی نظری خودکشی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکشی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی در 54 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در بازرگانی و اقتصاد ایران( فصل اول کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

  دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل اول کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع تألیف دکتر علی اصغر انواری رستمی با عنوان نقش مدیریت خرید و تداركات در بازرگانی و,دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید…

 • پاورپوینت نماهای آلومینیوم كامپوزیت پانل

  پاورپوینت نماهای آلومینیوم كامپوزیت پانل دانلود فایل پاورپوینت نماهای آلومینیوم كامپوزیت پانل دانلود پاورپوینت نماهای آلومینیوم كامپوزیت پانلاین فایل در 45 اسلاید تهیه شده و به همراه تصاویر مربوطه است. پروژه روش های طراحی و تولید صنعتی موضوع پروژه :…

 • پایان نامه بررسی روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی

  پایان نامه بررسی روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی,پروژه بررسی روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی,تحقیق بررسی روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی,دانلود پایان نامه بررسی روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی,روش‌های هزینه‌یابی,مؤسسات تولیدی,مقاله بررسی روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی دانلود فایل پایان نامه بررسی روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی…

 • پایان نامه شبکه های نظیر به نظیر

  پایان نامه شبکه های نظیر به نظیر دانلود فایل [5]

 • با بدن خود مهربان باشیم

  با بدن خود مهربان باشیم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب با بدن خود مهربان باشیم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل مطالب این کتاب شامل  اندام های بدن  …

 • تحقیق پیشرفت های اخیر میكروفیلتراسیون در صنعت شیر و مقایسه با باكتوفوكاسیون

  تحقیق پیشرفت های اخیر میكروفیلتراسیون در صنعت شیر و مقایسه با باكتوفوكاسیون دانلود فایل تحقیق پیشرفت های اخیر میكروفیلتراسیون در صنعت شیر و مقایسه با باكتوفوكاسیون چكیده در این مقاله ، پیشرفت های جدید در زمینه ریز پالایش با جریان…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید آنتیموان

  آنتیموان,پروژه کارآفرینی کارگاه تولید آنتیموان,پروژه کارافرینی کارگاه تولید آنتیموان,توجیه اقتصادی کارگاه تولید آنتیموان,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید آنتیموان,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید آنتیموان,طرح توجیه فنی کارگاه تولید آنتیموان,طرح توجیهی کارگاه تولید آنتیموان,کارآفرینی کارگاه تولید آنتیموان,کارگاه دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید آنتیموان…

 • پایان نامه آنومی اجتماعی در بین حاشیه نشینان شهر اردبیل و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

  آنومی اجتماعی در بین حاشیه نشینان,پایان نامه آنومی اجتماعی در بین حاشیه نشینان شهر اردبیل و عوامل اجتماعی مرتبط با آن,شهر اردبیل,عوامل اجتماعی دانلود فایل پایان نامه آنومی اجتماعی  در بین حاشیه نشینان شهر اردبیل و عوامل اجتماعی مرتبط با…

 • تحقیق راجع به معماری معاصر ایران بعد از انقلاب

  تحقیق راجع به معماری معاصر ایران بعد از انقلاب دانلود فایل تحقیق راجع به معماری معاصر ایران بعد از انقلاب بخشهایی از متن: کامران دیبا، معمارِ موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگ‌سرای نیاوران، شهرک نوین شوشتر و پروژه‌های مختلف دیگر است.…

 • پایان نامه اقامتگاه کودکان بی سرپرست

  پایان نامه اقامتگاه کودکان بی سرپرست دانلود فایل پایان نامه اقامتگاه کودکان بی سرپرست وجه تسمیه زنجان : به گفته حمدالله مستوفی شهر زنجان را اردشیر بابكان ساخته و شهین خوانده است. در فرهنگ نامه مرحوم دهخدا در ذیل كلمه…

 • پاورپوینت بررسی شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

  پاورپوینت بررسی شیوه ارائه مطالب علمی و فنی دانلود فایل پاورپوینت بررسی شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ( این پاورپوینت در 316 اسلاید اماده ارائه و مطالعه می باشد) توضیحات : کامل ترین مقاله برای ارائه دروس دانشگاهی در…

 • پروژه بررسی فلسفه علامه طباطبایی

  پایان نامه بررسی فلسفه علامه طباطبایی,پروژه بررسی فلسفه علامه طباطبایی,تحقیق بررسی فلسفه علامه طباطبایی,دانلود پایان نامه بررسی فلسفه علامه طباطبایی,مقاله بررسی فلسفه علامه طباطبایی دانلود فایل پروژه بررسی فلسفه علامه طباطبایی در 45 صفحه ورد قابل ویرایش  نه آن كس…

 • دانلود مقاله گنبد سلطانیه

  دانلود مقاله گنبد سلطانیه دانلود فایل دانلود مقاله گنبد سلطانیه بخشهایی از متن: گنبد سلطانیه ایجاد گنبد:  گنبد عظیم‌ و باشكوه‌ سلطانیه‌ در زمان‌ سلطان‌ محمد خدابنده‌ بین‌ سالهای‌ 713-703 هجری‌ قمری‌ بنیان‌ نهاده‌ شد .   ظاهراً هنگامی‌ كه‌ اولجایتو…

 • بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون در بیماران

  ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون در بیماران,بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون در بیماران,هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون در بیماران دانلود فایل بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون در بیماران چكیده…

 • پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

  اسناد بین المللی و حقوق ایران,بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی,پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران,جرم پولشویی در اسناد بین المللی دانلود فایل مقدمه با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شكل…

 • دستگاه گردش خون

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت دستگاه گردش خون,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,دستگاه گردش خون,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت  دستگاه گردش خون  با تخصصی شدن سلول ها برای انجام…

 • سمینار نساجی بررسی خصوصیات و ویژگی های نخ های بکاررفته در تورهای ماهیگیری

  سمینار نساجی بررسی خصوصیات و ویژگی های نخ های بکاررفته در تورهای ماهیگیری دانلود فایل سمینار نساجی بررسی خصوصیات و ویژگی های نخ های بکاررفته در تورهای ماهیگیری چکیده:  امروزه نساجی و الیاف نساجی در بخش هایی غیر از این…

 • دانلود پاورپوینت انگیزش و رفتار (فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

  انگیزه,جایگاه انگیزه ها و هدفها,دانلود پاورپوینت ارئه کلاسی فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با عنوان انگیزش و رفتار,دانلود پاورپوینت انگیزش و رفتار (فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان),دانلود پاورپوینت انگیزش و رفتار(فصل پنجم…

 • پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون 1960

  پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون 1960 دانلود فایل پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون 1960 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری :…

 • پاورپوینت فصل ششم بررسی تجارب برنامه ریزی ساختاری-راهبردی در انگلستان

  پاورپوینت فصل ششم بررسی تجارب برنامه ریزی ساختاری-راهبردی در انگلستان دانلود فایل پاورپوینت فصل ششم بررسی تجارب برنامه ریزی ساختاری-راهبردی در انگلستان مقدمه  کشور انگلستان به عنوان خاستگاه انقلاب صنعتی پیشینهای طولانی در شهرسازی جدید دارد که ریشه های آن…