پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران,پروژه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران,تحقیق بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران,دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت,مقاله بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

دانلود فایل

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران در 195 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                          صفحه چکیده فصل یکم : مقدمه پژوهش 1-1- عنوان تحقیق: ………………………………. 1 1-2- مقدمه ……………………………………. 1 1-3- بیان مساله: ………………………………. 2 1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………… 7 1-5-‌ اهداف پژوهش: ……………………………… 9 الف- هدف كلی: …………………………………. 9 ب – اهداف جزئی:………………………………… 9 1-6-  پرسشهای پژوهش: …………………………… 9 الف- اصلی:…………………………………….. 9 ب- فرعی:………………………………………. 9 1-7-‌ متغیرهای پژوهش: ……………………………. 10 متغیر پیش بین:…………………………………… 10 متغیر ملاك:…………………………………….. 10 متغیر تعدیل كننده ………………………………. 10 متغیر كنترل …………………………………….. 10 1-8-‌ تعاریف علمی واژه ها:……………………….. 10 1-9- تعاریف عملیاتی واژه ها: ……………………. 14 فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش مقدمــه……………………………………….. 16 الف- بررسی نظریه‌ها……………………………… 19 2-1- ارتباطات………………………………….. 19 2-1-1- اهمیت ارتباطات……………………………. 19 2-1-2- تعاریف ارتباطات………………………….. 22 2-1-3- فرآیند ارتباط……………………………. 26 2-1-3-1- منبع …………………………………. 26 2-1-3-2- رمزگذاری………………………………. 27 2-1-3-3- وسیله…………………………………. 27 2-1-3-4- رمزگشایی………………………………. 28 2-1-3-5- دریافت کننده…………………………… 28 2-1-3-6- بازخورد……………………………….. 29 2-1-4- مسیر ارتباطات……………………………. 29 2-1-4-1- ارتباطات عمودی…………………………. 29 الف- مسیر رو به پایین…………………………… 29 ب- ارتباطات رو به بالا…………………………… 30 2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی……………………. 31 2-1-5- مدل ارتباطات…………………………….. 32 2-1-6- اصول ارتباطات……………………………. 35 2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت… 38 2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:…………. 38 2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات……………… 40 2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات…………… 40 2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات……………….. 41 2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات… 41 2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی ……………… 42 2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی………………………….. 43 2-1-9-1- گشودگی………………………………… 43 2-1-9-2- همدلی………………………………….. 45 2-1-9-3- حمایتگری……………………………….. 46 2-1-9-4- مثبت گرایی…………………………….. 46 2-1-9-5- تساوی…………………………………. 47 2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»………. 47 2-1-10- موانع ارتباطی ………………………….. 48 2-2- قدرت …………………………………….. 61 2-2-1- اهمیت قدرت……………………………….. 61 2-2-2- تعاریف قدرت……………………………… 62 2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان …………………. 65 2-2-3-1- قدرت در سطح عمودی………………………. 65 2-2-3-1-1- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان………. 66 2-2-3-1-2- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان……… 69 2-2-3-1-3- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان……… 69 2-2-3-2 – قدرت در سطح افقی………………………. 71 2-2-4- روابط قدرت………………………………. 72 2-2-4-1-  رابطه صف و ستاد……………………….. 73 2-2-4-2- تشكیل دسته‌ها و ائتلاف……………………. 74 2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون…….. 75 2-2-6- انواع رویكردها به قدرت …………………… 77 2-2-6-1- راسل و قدرت:…………………………… 78 2-2-6-2- هیكس، گولت و قدرت: …………………….. 79 2-2-6-3- گالبرایت و قدرت: ……………………….. 81 2-2-6-4- اتزیونی و قدرت:………………………… 83 ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده …………………….. 85 2-3- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی…………….. 85 2-3-1- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل كشور:……………. 85 2-3-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از كشور:…………. 89 2-4- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت …………………. 99 2-4-1-  پژوهش‌های انجام شده در داخل كشور……………. 99 2-4-2-  پژوهش‌های انجام شده و در خارج از  كشور……… 108 نتیجه گیری کلی ……………………………….. 121 فصل سوم: روش پژوهش 3-1- جامعه آماری………………………………. 123 3-2- گروه نمونه ……………………………….. 123 3-3- روش و طرح نمونه‌برداری………………………. 124 3-4- حجم نمونه…………………………………. 124 3-5- ابزار گردآوری داده‌ها………………………. 125 3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی…………. 126 3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»…….. 127 3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه………………. 128 3-6-1- روایی………………………………….. 128 3-6-2- اعتبار…………………………………. 128 3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-…………….. 131 3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………….. 131 فصل چهارم : یافته‌های پژوهش مقدمــه………………………………………. 133 تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس:…… 134 4-1- توصیف داده‌ها:…………………………….. 135 4-1-1- توصیف مولفه های منابع قدرت:………………. 135 توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران:………… 138 4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی…….. 126 4-1-3- توصیف سایر داده‌ها……………………….. 154 4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات…………….. 158 4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی …………… 158 فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش 5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش……………………. 178 5-2- محدودیت‌های پژوهش ………………………….. 191 5-3- پیشنهادها………………………………… 192 5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:………………….. 192 5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران :…………………… 193 فهرست جداول عنوان                                                                                                                                                          صفحه جدول 2-1: منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان……… 70 جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی   92 جدول شماره 2-2-: مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و كارآموزان تربیت بدنی…………………………………………….. 96 جدول شماره 2-3-  مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی  97 جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای    126 جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای    127 جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت……. 127 جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش…. 135 جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار…. 136 جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون    136 جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص…… 137 جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت… 138 جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی…. 139 جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش……. 141 جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار……. 142 جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون……. 143 جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت….. 144 جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص…….. 145 جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش… 146 جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد……….. 147 جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی   147 جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی     148 جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش……… 149 جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور…………… 150 جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی.. 151 جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی   152 جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب…. 153 جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی……….. 154 جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت……… 155 جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت…… 156 جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی……….. 156 جدول 4-2-1- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی   158 جدول 4-2-2- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی   159 جدول 4-2-3- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی160 جدول 4-2-4- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات    160 جدول 4-2-5- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی   161 جدول 4-2-6- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی162 جدول 4-2-7- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی…………………………………………….. 163 جدول 4-2-8- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی164 جدول 4-2-9- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی164 جدول 4-2-10- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی165 جدول 4-2-11 – ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت    168 جدول 4-2-12- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت  170 جدول 4-2-13- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک  171 جدول 4-2-14- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو 172 جدول 4-2-15- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه  173 جدول 4-2-16- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار    174 جدول 4-2-17- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج     175 جدول 4-2-18- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش  176 جدول 4-2-19- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت 177 فهرست نمودارها عنوان                                                                                                                                                          صفحه نمودار 4-1-1- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی……… 139 نمودار 4-1-2- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش………… 141 نمودار 4-1-3 نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار…………. 142 نمودار 4-1-4- نمودار میله ای منبع قدرت قانون……….. 143 نمودار 4-1-5- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت ………. 144 نمودار 4-1-6- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص………….. 145 نمودار 4-1-7- نمودار میله‌ای‌ارتباطات اثربخش………….. 149 نمودار 4-1-8- نمودار میله‌‌ای بازخور………………… 150 نمودار 4-1-9- نمودار میله‌ای‌تعدد کانالهای ارتباطی ……. 151 نمودار 4-1-10- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی… 152 نمودار 4-1-11- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب……… 153 نمودار 4-1-12- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی……………. 154 نمودار 4-1-13- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی……………. 157 پیوستها عنوان 1-   پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی 2-   پرسشنامه منابع قدرت 3-   معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی 4-   محاسبات آماری 1-1) عنوان تحقیق: بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران-ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد- سال تحصیلی 85-84. 1-2) مقدمه دنیایی را تصور كنید كه در آن «ارتباط» وجود ندارد؛ در این دنیا انسان،تنها و انفرادی زندگی می كند و هرگز مشاركتی در تجربه اندوزی و علم ورزی ندارد! هرگز نمی تواند برای فائق آمدن بر مشكلات و محدودیتهای شخصی،از اتحاد و یكپارچگی برخوردار شود! هرگز سهمی در اختراعات نداشته و از شانس و فرصت زیادی بهره مند نخواهد شد! در چنین جهانی انسان نمی تواند از دیگران تاثیر بپذیرد و به گونه ای متقابل بر آنان تاثیر بگذارد. در یك كلام:تصور چنین جهانی اگر ناممكن نباشد،دشوار است. این تصور بسیار مشكل است؛ زیرا ارتباط طرح چنین سوالی را درزندگی بشری از میان برده و غیر قابل بحث نموده است. دنیایی كه ما در آن بسر می بریم بسیار مبهم و پیچیده است. در جهانی بدون وجود ارتباط، تمدن- به مفهومی كه امروز می شناسیم- امكان وجود و ظهور نداشته است. ما به وسیله ارتباط،موفق شده ایم علوم و آموخته ها و تلاشهایمان راتجزیه و تركیب كنیم. تواناییها و تلاشها و آموخته های علمی ما را قادر ساخته است تا ظرفیت علمی،تكنولوژی و فرهنگی مان توسعه یافته و رو به تكامل و تعالی بروند. بدون وجود یك زمینه مناسب برای ایجاد ارتباط با یكدیگر در سطحی قابل قبول انسان هرگز نمی‌توانست موقعیت ما قبل تاریخ را پشت سر گذاشته و به پیشرفتهای كنونی دست یابد. ارتباط از این جهت مهم است كه سازماندهی را امكان پذیر می سازد و سازمانها نیز به نوبه خود افراد را قادر می سازند تا در روش زندگی به سیستمهای سازمان یافته موجود، دسترسی پیدا كنند. در هر حال اهمیت و مفهوم واقعی یك ارتباط خوب می تواند از دیدگاه‌ها و جنبه های گوناگون مورد توجه قرار گیرد. بنا به تعریف، سازمانها برای بقای خود به كنش و واكنش متقابل و یا ارتباط نیاز دارند. بنابراین منطقی است اگر بگوئیم درك و شناخت بهتری از ارتباط موجب ارتقای سازمانها می شود. از طرف دیگر قدرت به عنوان یك عامل و عنصر بسیار مهم در اداره امور جوامع و سازمانها همواره دلمشغولی دولتمردان و مدیران بوده است. مدیران،قدرت را به عنوان جزئی بسیار سازنده در ساختار سازمان و وسیله اجرای تــعهــــدات آن می دانند. قدرت به عنوان مهمترین و نافذترین پدیده اجتماعی جوامع انسانی شناخته شده است. نتایج نفوذ قدرت در كلیه سطوح سازمانهای اجتماعی تجربه شده است. چون قدرت بخشی مهم و تاثیر گذار در حیات سازمانی می‌باشد،محققین تلاش زیادی برای توضیح مسائل سازمانی در اصطلاح «روابط قدرت» مطرح كرده اند، اول اینكه، واحدهای تابعه سازمان را متاثر می‌سازد،و دوم، در سطوح سازمانی و روابط بین افراد سازمان تاثیر قابل توجه می گذارد. (فخیمی،1379). 1-3) بیان مساله: فرایند ارتباطات یكی از فرایندهای مهمی است كه بر روی اثر بخشی سازمانها و موفقیت مدیر نقشی اساسی ایفا می كند. تحقیق وبررسی در محیط سازمانها و حیات كاری نشان می دهد كه بطور متوسط مدیران سطوح مختلف بین 75% تا 95% از اوقات خود را صرف ارتباطات و پیام رسانی می كنند. مكالمات تلفنی،جلسات،بررسی گزارشها،دادن دستور و تعلیمات، نوشتن نامه، بررسی اطلاعات فاكس و تلكس، و فعالیتهایی از این قبیل مثالهایی بر فرایند ارتباطات می باشد. سیستم گردش خون در اعضای بدن چه نقش مهمی را ایفا می كند، ارتباطات نیز در سازمانها همان نقش را ایفا می كند (امیر كبیری،1377). ارتباطات به عنوان یكی از مهمترین عناصر فرایند مدیریتی محسوب می شود. وجود ارتباطات موثر و صحیح در سازمان همواره یكی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است كه، اگر ارتباطات صحیحی در سازمان بر قرار نباشد،گردش امور مختل شده و كارها آشفته می شوند. هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی، كنترل و سایر وظایف بدون وجود سیستم ارتباطی موثر در سازمان قابل تحقق نبوده و امكان اداره سازمان مهیا نخواهد بود. (میرابی،1380). تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش سوال اصلی پژوهش: آیا بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجود دارد؟ در راستای سوال اصلی سوالات فرعی زیر مطرح و آزمون شده است: 1- آیا بین منبع قدرت پاداش و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟ 2- آیا بین منبع قدرت تخصص و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟ 3- آیا بین منبع قدرت مرجعیت و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟ 4- آیا بین منبع قدرت قانون و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟ 5- آیا بین منبع قدرت اجبار و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟ بررسی مقدار ضرایب همبستگی بین هر یک از منابع مختلف قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی و سطح معناداری F ، ارتباط معنی‌دار بین هر یک از منابع قدرت با اثربخشی ارتباطات سازمانی را نشان می‌دهد و در واقع سوالات فرعی 5-1 تایید و به تبع آن سوال اصلی پژوهش نیز تایید می‌شود. به عبارت دیگر: بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی ارتباط معنی‌داری وجود دارد. از آنجا که سوالات فرعی 5-1 اجزاء سوال اصلی پژوهش بوده و از آن نشأت می‌گیرند، در واقع بررسی این سوالات به معنای بررسی سوال اصلی پژوهش می‌باشد. اکنون به بررسی و تجزیه و تحلیل سوالات فرعی 5-1 می‌پردازیم. سوال فرعی یک :‌آیا بین منبع قدرت پاداش و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجود دارد؟ بررسی مقدار ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثربخشی ارتباطات سازمانی (426/0= r) و سطح معناداری،‌ ارتباط معنی‌دار و مستقیم بین منبع قدرت پاداش و اثربخشی ارتباطات سازمانی را تایید می‌کند. علی‌رغم بررسیهای متعدد، پژوهشی مطابق نتیجه پژوهشی فوق یافت نشد. اما پژوهشهایی انجام شده که بیانگر ارتباط معنی‌دار بین منبع قدرت پاداش با سایر عوامل و فاکتورهای سازمانی می‌باشد. ارتباط بین پذیرش منابع قدرت توسط مرئوسین و نگرشهای سازمانی عنوان تحقیقی است که توسط «کاسلوکی»، «شواردزوالد» و «آشوری» (2001) انجام شده است. در این تحقیق، منابع قدرت در دو گروه منابع قدرت مناسب و نامناسب طبقه‌بندی شدند و منابع قدرت تخصص، مرجعیت و پاداش در گروه منابع قدرت مناسب و منابع قدرت اجبار و قانونی در گروه منابع قدرت نامناسب قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که رضایت شغلی دارای ارتباط مثبت با منابع مناسب و از جمله منبع قدرت پاداش می‌باشد. طیبه امین فر (1384)، تحقیقی با عنوان «بررسی منابع قدرت سازمانی و رابطه آن با سبکهای مدیریت تعارض» انجام داده است . نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین منابع مختلف قدرت و از جمله منبع قدرت پاداش و سبکهای پنجگانه مدیریت تعارض رابطه معنادار وجود دارد. مرتضی دلیریان (1382) تحقیقی با عنوان «بررسی مقایسه‌ای انواع قدرت مدیران دبیرستان‌های غیر انتفاعی و دولتی و رابطه آن با جو سازمانی» را انجام داده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بین منابع مختلف قدرت و از جمله منبع قدرت پاداش با جو سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

 • مقاله پورتها و سرویس های پنهان

  مقاله پورتها و سرویس های پنهان دانلود فایل مقاله پورتها و سرویس های پنهان بخشهایی از متن: پورتها و سرویس های پنهان :  سرویس های دترمینان و گسترده از قبیل اسب های  تراوا و پرتهایی كه معمولاً تحت كنترل آنهاست…

 • پروژه کارآفرینی احداث کارخانه یخ(به ظرفیت 5400 تن)

  اح,پروژه کارآفرینی احداث کارخانه یخ(به ظرفیت 5400 تن),پروژه کارافرینی احداث کارخانه یخ(به ظرفیت 5400 تن),توجیه اقتصادی احداث کارخانه یخ(به ظرفیت 5400 تن),دانلود پروژه احداث کارخانه یخ(به ظرفیت 5400 تن),دانلود کارآفرینی احداث کارخانه یخ(به ظرفیت 5400 تن),طرح توجیه فنی احداث کارخانه…

 • پایان نامه همگام سازی خودكار مدل ها در معماری مدل رانه

  پایان نامه همگام سازی خودكار مدل ها در معماری مدل رانه دانلود فایل پایان نامه همگام سازی خودكار مدل ها در معماری مدل رانه  چكیده  - یكی از نیازمندیها در معماری مدلرانه امكان انتشار تغییرات ایجاد شده در یك مدل…

 • تحقیق آنتی اکسیدان 9 ( Anti oxidant )

  تحقیق آنتی اکسیدان 9 ( Anti oxidant ) دانلود فایل تحقیق آنتی اکسیدان 9 ( Anti oxidant ) چکیده: Antioxidant control of leachable mercury in fluorescent lamps Description This invention is directed to mercury vapor arc discharge lamps in which…

 • پایان نامه قابلیت اعتماد ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی ها در شرکتهای بورس تهران

  ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی ها,پایان نامه قابلیت اعتماد ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی ها در شرکتهای بورس تهران,سرقفلی و دارایی ها در شرکتهای بورس تهران,قابلیت اعتماد ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی ها در…

 • پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها

  پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها دانلود فایل پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها چکیده معماری سیستم ITS به اجزای مختلف (تکنولوژیها و سیستم های خاصی) پرداخته و در واقع ارتباط اعضای مختلف را…

 • نمونه دادخواست استرداد هدایای داده شده در دوران نامزدی

  نمونه دادخواست استرداد هدایای داده شده در دوران نامزدی دانلود فایل نمونه دادخواست استرداد هدایای داده شده در دوران نامزدی این دادخواست محتوی دلایلی مبنی بر پشیمانی یا شرایطی که ایجاب بر برهم زدن ازدواج و وصلت میگردد است.

 • بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی فیلم های چندلایه ای Ag-ITO/ZnO تهیه شده توسط فرآیند سل-ژل در تخریب رنگدانة آزو سولانتین لایت براون

  بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی فیلم های چندلایه ای Ag-ITO/ZnO تهیه شده توسط فرآیند سل-ژل در تخریب رنگدانة آزو سولانتین لایت براون,سل ژل,فتوتخریب,فتوکاتالیست,فیلم های لایه نازک دانلود فایل پاورپوینت بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی فیلم های چندلایه ای Ag-ITO/ZnO تهیه شده توسط فرآیند سل-ژل در…

 • تحلیل آماری-مجموعه اول مقالات

  استانداردهای خطاهای آمار گیری,برآورد نسبتی,تحلیل آماری-مجموعه اول مقالات,دانلود مقاله تحلیل آماری,روش تجزیه آمار,گزارش دهی خطاهای آمار گیری,مقاله تحلیل آماری,مقاله تحلیل مدل بیز سلسله مراتبی,مقاله داده کاوی,مقاله مؤلفه های استانداردهای آماری,مقاله مبانی و اصول آمار انرژی,مقاله محاسبه واریانس,مقاله مدل بیز سلسله…

 • پروپوزال برنامه ریزی توسعه گردشگری شهرستان نیر به منظور توسعه شهری

  پروپوزال برنامه ریزی توسعه گردشگری شهرستان نیر به منظور توسعه شهری,توسعه شهری,رنامه ریزی توسعه گردشگری دانلود فایل پروپوزال برنامه ریزی توسعه گردشگری شهرستان نیر به منظور توسعه شهری قسمتی از متن: بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح…

 • پایان نامه كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای رفع آن

  پایان نامه كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای رفع آن,پروژه كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای رفع آن,تحقیق كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای رفع آن,دانلود كنواكسیون حقوق…

 • مقاله روان کاوی فروید

  مقاله روان کاوی فروید دانلود فایل مقاله روان کاوی فروید قسمتهایی از متن مقاله: زیگموند فروید ( 1865 تا 1939.م ) فروید از جمله متفکران پرتأثیر است که در زمینه­های مختلف چون روان­شناسی، دین، فرهنگ، ادبیات، فلسفه و ... تأثیرات…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سیم خاردار

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سیم خاردار,پروژه کارافرینی کارگاه تولید سیم خاردار,توجیه اقتصادی کارگاه تولید سیم خاردار,تولید,خاردار,دانلود پروژه کارگاه تولید سیم خاردار,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید سیم خاردار,سیم,طرح توجیه فنی کارگاه تولید سیم خاردار,طرح توجیهی کارگاه تولید سیم خاردار,کارآفرینی کارگاه تولید سیم…

 • سیری كوتاه در تاریخ عربستان

  سیری كوتاه در تاریخ عربستان دانلود فایل سیری كوتاه در تاریخ عربستان بخشهایی از متن: عربستان یا شبة جزیرة عربستان سرزمینی است در منتهی الیه جنوب غربی آسیا به شكل مربع مستطیل با ضلعهای نامتساوی كه بین 12 و 22…

 • پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف (2007)

  پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه نشاط سازمانی,پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف (2007),خودگشودگی,علاقه به کار,کرولف (2007),مثبت اندیشی,مشارکت,معناداربودن کار,یادگیری دانلود فایل این پرسشنامه در یک فایل ورد ارایه شده است و پرسشنامه ای حاوی 6 بعد (یادگیری، خودگشودگی، مشارکت، مثبت اندیشی، معناداربودن کار، علاقه به کار)…

 • پایان نامه تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور

  پایان نامه تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور دانلود فایل پایان نامه تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور اصل و دیرینگی انگور انگور،یکی از مهمترین میوه هایی است از زمانهای بسیار قدیم مورد استفاده بشر قرار گرفته است.…

 • تحقیق و پژوهش-مدیریت تغییر و تحول

  تحقیق و پژوهش-مدیریت تغییر و تحول,مدیریت تغییر و تحول،مدیریت تغییر و تحولمدیریتمدیریت تغییرفرآیند تحول در سازمانهامراحل ایجاد تحولتحول سازمانیChange Managementمدیریت تحول، دانلود فایل فهرست مقدمه. 2 مدیریت تغییر. 3 الف. ماشه‌های برونی تغییر سازمانی عبارتند از: 11 ب. ماشه‌های درونی تغییر سازمانی عبارتند…

 • مقاله بررسی جریان سیالات

  پروژه بررسی جریان سیالات,تحقیق بررسی جریان سیالات,دانلود تحقیق بررسی جریان سیالات,مقاله بررسی جریان سیالات دانلود فایل مقاله بررسی جریان سیالات در 14 صفحه ورد قابل ویرایش   - مقدمه پدیده های مربوط به جریان سیالات در علوم مهندسی و در طبیعت…

 • مقاله نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق

  مقاله نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق,نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق دانلود فایل نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق 1- مقدمه : همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات…

 • تحلیل محتوای مهمترین مطالب روزنامه های سراسری - 1387

  تحلیل محتوای مهمترین مطالب روزنامه های سراسری - 1387,دانل,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحلیل محتوای مهمترین مطالب روزنامه های سراسری 1387,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

 • قواعد و تمرین عربی اول دبیرستان

  قواعد و تمرین عربی اول دبیرستان دانلود فایل قواعد و تمرین عربی اول دبیرستان

 • پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصر و عراق

  پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصر و عراق دانلود فایل پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصر و عراق چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران…

 • پاورپوینت ارزیابی متوازن

  پاورپوینت ارزیابی متوازن دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی متوازن qتاریخچه ارزیابی متوازن vارزیابی متوازن در سال 1992 به وسیلة كاپلان و دیوید نورتون به منظور تبدیل چشم انداز واستراتژی به هدفها ارائه شد. استراتژی چگونگی انطباق ظرفیتهای یك سازمان با فرصتهای…

 • پایان نامه مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به روش JICA (ژاپن ) ودستورالعمل های مقاوم سازی

  پایان نامه مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به روش JICA (ژاپن ) ودستورالعمل های مقاوم سازی دانلود فایل پایان نامه مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به  روش JICA (ژاپن ) ودستورالعمل های…

 • مقاله GPS چیست

  پایان نامه GPS,پروژه GPS,تحقیق GPS,دانلود GPS,مقاله GPS چیست دانلود فایل مقاله GPS چیست قسمتی از متن: GPS چیست ؟ سیستم موقعیت یاب جهانی (Global Positioning Systems)، یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره ای است که از شبکه ای با 24…

 • معماری باغ های ایرانی

  معماری باغ های ایرانی دانلود فایل معماری باغ های ایرانی تحقیق معماری باغ های ایرانی

 • پاورپوینت انواع اتصالات در سازه های فلزی

  پاورپوینت انواع اتصالات در سازه های فلزی دانلود فایل پاورپوینت انواع اتصالات در سازه های فلزی دانلود پاورپوینت انواع اتصالات در سازه های فلزی این پاورپوینت در 58 اسلاید می باشد. فهرست مطالب اسلایدها : ساختمان های بنایی و سازه…

 • مقاله زندگینامه شهریار و بررسی کوتاه انواع زبان

  دانلود مقاله شهریار,مقاله بیوگرافی استاد شهریار,مقاله زندگینامه شهریار و بررسی کوتاه انواع زبان دانلود فایل ادبیات فارسی بیو گرافی استاد شهریار ..........................................................2 ادبیات فرهنگی ....................................................................17 زبان فارسی مقدمه ...............................................................................18 انواع زبان .........................................................................18 طبقه بندی زبان های جهان ....................................................19 انواع زبان…

 • پاور پوینت ویندوز-ویستا

  پاور پوینت ویندوز-ویستا,پاور پوینت ویندوزویستا دانلود فایل پاور پوینت ویندوز-ویستا روز جمعه 22 ماه جولای 2005 براد گلدبرگ مدیر اجرایی بخش تولید و طراحی ویندوز در مقابل 10000 نفر از كارمندان مایكروسافت در آتلانتا اعلام كرد نسخه آزمایشی (بتا نگارش…

 • رقابت پذیری در زنجیره تامین

  پایان نامه و پروژه پایانی رقابت پذیری در زنجیره تامین,رقابت پذیری در زنجیره تامین دانلود فایل پایان نامه و پروژه پایانی رقابت پذیری در زنجیره تامین مقدمه: در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه…

 • تحقیق اتم در خدمت كشاورزی

  پایان نامه اتم در خدمت كشاورزی,پروژه اتم در خدمت كشاورزی,پژوهش اتم در خدمت كشاورزی,تحقیق اتم در خدمت كشاورزی,دانلود اتم در خدمت كشاورزی,مقاله اتم در خدمت كشاورزی دانلود فایل تحقیق اتم در خدمت كشاورزی مقدمه با ساختمان اولین پیل اتمی بوسیله…

 • پایان نامه دینداری با میزان طلاق زنان

  پایان نامه دینداری,پایان نامه دینداری با میزان طلاق زنان,دینداری با میزان طلاق زنان,میزان طلاق زنان دانلود فایل پایان نامه دینداری با میزان طلاق زنان چکیده پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف…

 • پایان نامه اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

  اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی,پایان نامه اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی,درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی,كارآمدی خواندن دانش‌آم,وسایكولوژی در كارآمدی خواندن…

 • پاورپوینت ریسك و بازده بر اساس مدل‌های توسعه یافته قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای

  انواع مدل‌های چند دوره‌ای,پاورپوینت ریسك و بازده بر اساس مدل‌های توسعه یافته قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای,تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ 1976 راس,دانلود پاورپوینت ریسك و بازده بر اساس مدل‌های توسعه یافته قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای,مدل تك دوره‌ای,مدل چند دوره‌ای,مدل سه عاملی فاما و فرنچ,مدل…

 • پایان نامه کارورزی نقشه کشی در سیستم های مخابراتی

  پایان نامه کارورزی نقشه کشی در سیستم های مخابراتی دانلود فایل پایان نامه کارورزی نقشه کشی در سیستم های مخابراتی عنوان پایان نامه دورة کارورزی رشتة نقشه کشی صنعتی نقشه کشی در سیستم های مخابراتی فهرست مطالب                                                                                                  صفحه عنوان                                          …