پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر,پروژه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر,تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر,دانلود پ,مقاله بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

دانلود فایل

پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر فهرست مطالب                                                                        صفحه كلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………               1 1. طرح مسا له  ……………………………………………………………………………………………           1 2. فرضیه ها     ……………………………………………………………………………………………           2 3. پرسش اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………..           3 4. پرسش های فرعی پژوهش …………………………………………………………………….           3 5. فرضیه اصلی  …………………………………………………………………………………………..           3 6. فرضیه های فرعی  …………………………………………………………………………………            3 7. متغیر مستقل ووابسته ………………………………………………………………………….             4 8.روش پژوهش  ……………………………………………………………………………………….             4 9. هدف پژوهش  ……………………………………………………………………………………..             4 10.سازماندهی پژوهش ……………………………………………………………………………              4 11. سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش ……………………………………………………             5 فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ، ژئوپلتیكی و زیست محیطی ……………………………………………………………………              7 1. موقعیت جغرافیایی  ……………………………………………………………………………            8 2. آب وهوا …………………………………………………………………………………………….             9 3. اقتصاد ………………………………………………………………………………………………             9   1-3 . ماهیگیری …………………………………………………………………………………               9 2-3 . نفت وگاز …………………………………………………………………………………..            10   3-3. بازر گانی …………………………………………………………………………………….              11  4-3. حمل ونقل ………………………………………………………………………………..              11 4. ژئوپلتیك دریای خزر ……………………………………………………………………..           12      صقحه                                                                                                                   5. محیط زیست دریای خزر         ………………………………………………………………                  14    فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه از دوره قاچار تاكنون ………………………………………………………………………… بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه از ابتدا تا فرو پاشی شوروی ……………………………………………………………..                  16 1.چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه در دوران تزارها …………………………………………………………………                        19 1-1. تصرف سرزمین هر جا كه ممكن باشد ………………….                       19 2-1. جلوگیری از نفوذ كشور های مخالف منافع روسیه در سرزمین ایران……………………………………………………                       19 3-1. كسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ…………………………..                        20 4-1. كسب حد اكثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران…..                    21   2. چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب  اكتبر 197 روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی ………………..                        21 1-2.نگاه به ایران به عنوان كشوری كه از آن طریق می توان  انقلاب سوسیالیستی را به سایر كشور ها منتقل نمود……….                    21 2-2.كسب حداكثر منافع سیاسی واقتصادی  به عنوان یك ابر قدرت ………………………………………………….                        22 3-2. دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند…..                  23  4-2. تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران ……………..                   23    5-2. تلاش برای جذب ایران به اردوگاه كمونیست ……………                   23   3.چالشهای بین دو كشور در دوره زمانی بین وقوع  انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی …………………                                            24   1-3. تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی            24                                                                                                                                                               صفحه  نه غربی ………………………………………..                                                     24 2-3. توجه به انقلاب ایران به عنوان یك جنبش رهایی بخش                    25  3-3. سطح پایین مبادلات اقتصادی ………………………………                          26 4-3. كمك تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی                          26   بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران وروسیه پی از فوپاشی شوروی………………………………..                                      27 1. نگرش به غرب وكمیت سرمایه داری………………………                            27 2..ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ………………………                            27 3. گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و ضعف تكنولوژی …………………………………………………………..                             27 4. افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران                      28 5. سكوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت دریای خزر توسط كشورهای آذر بایجان و قزاقستان …..                            29   6. تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر كشورهای آسیای میانه                          30 7. تغییر در ژئوپلتیك منطقه پی از فروپاشی شوروی …                          30   8. بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش …..                           32 9. استفاده از ایران براب وحدت آسیای مركزی و قفقاز ………………………………………………………………                                      33   10. توافقات پشت پرده روسها …………………………                                   33 11. نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات  بیشتر از كشورهای غربی ………………………………..                                      33                                                                                             صفحه  12. محافظ تاریخی ملت ایران ……………………………..                                35 13. ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر  با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران……………………                                  35 14. ناهمگونی ایدئولوژیك فرهنگی دو كشور                                                                                                                                                           صفحه ایران وروسیه………………………………………………………….                                  36 15. اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر……………                                 36 16. روابط اقتصادی چالشی برانگیز…………………….                                 36 17. انعطاف روسیه در مقابل حضور كشورهای غربی                            37 18. مشكلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر حضور كشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی  كشورهای ساحلی ……………………………………………….                               37 1-18. راهكارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی در منطقه………………………………………………………………                               38 فصل سوم: دیدگاههای كشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر ……………..                                           41 بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر …………………                                     44 1.رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه  حقوق بین الملل……………………………………………….                                44 2. وضعیت دریاچه خزر با توجه به كنوانسیون حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن…………….                                46 1-2. معاهدات مربوط به دریاچه خزر ……………                               47 2-2. علل ناكارآمدی معاهدات سابق …………….                               49 3-2. فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه استقلال یافته …………………………………………………                                50                                                                                    بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته  دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید                                    52    بخش سوم: مواضع كشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر……………                              53 1. مواضع قزاقستان …………………………………………                             53 2. مواضع آذربایجان ……………………………………….                            53                                                                                                                                               صفحه  3. مواضع تركمنستان ……………………………………                             54 4. مواضع روسیه ……………………………………………                             55   5. مواضع جمهوری اسلامی ایران ………………..                             57      فصل چهارم: زمینه های اشتراك منافع وهمگرایی ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی                                                                                         63 بخش اول: سطح سه گانه همكاریهای جمهوری  اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی…………                                      64  1. همكاریهای دوجانبه …………………………….. ………                       64 2. همكاریهای منطقه ای ایران وروسیه ……………                        67 1-2.همكاری برای حل بحران های منطقه ای ……                     67 2-2. سازمان همكاریهای دریای خزر………………….                      68 3-2. بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر……..                      68 4-2. همكاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه  دریای خزر …………………………………………………………                        68 5-2. ارتباط كشورهای آسیای مركزی وقفقاز  با اقتصاد جهانی………………………………………………….                        69 3.همكاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی……..                  69 بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه………………… 70                                                 1 .منافع روسیه در خصوص گسترش همكاریه با ایران                70 1-1. جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ قدرتهای بیگانه در منطقه ………………………………………                     70 2-1. نزدیكی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ، خلیج فارس وكشورهای اسلامی…………………………….                      71                                                                                   صفحه 3 -1. گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران  به منظور گرفتن امتیاز از غرب…………………………….                       71 4-1. همكاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی  ونژادی وبی ثباتی در منطقه…. ……………                                    72 5-1. جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه  ناتو به شرق……………………………………………………………                       72 2. منافع ایران در گسترش همكاریهای خود با روسیه…                73 1-2. نگاه به روسیه به عنوان تامین كننده  تسلیحات و تكنولوژی جدید………………………………..                        73 2-2. همكاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه  شركتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه………                          73 3-2. جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ كشورهای  مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر……………….                      73 4-2. همكاری باروسیه به منظور مقابله با فشارهای آمریكا وغرب ………………………………………….                          74        فصل پنجم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………..            76       منابع مآ خذ………………………………………………………………. ……………                      82 طرح مسا له: 1- پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر دریای خزر با وسعت000/370 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری  آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول 40 سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به  پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان  افزایش یافت .    یکی از مهمترین مسائل موجود در بهره برداری از ذخایر نفتی و گاز و ماهیگیری و کشتیرانی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت تمامی کشورهای ساحلی باشد . جمهوری اسلامی ایران قراردادهای 1921 و 1940 مابین ایران و شوروی سابق را تا تعیین  رژیم حقوقی همه جانبه رامبنای بهره برداری از دریا می دا ند و در مقابل هر گونه بهره برداری بدون توجه به منافع کشورهای دیگر مخالفت نموده و در اجلاس های متعدد سعی در دستیابی به حقوق متعارف خودداشته است اجلاس کشورهای ساحلی در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد و مهرماه 1386 در تهران علیرغم دستیابی به یک توافق جامع توانست پاره ای از مسائل فی مابین را مرتفع نماید ولی برای توافق در همه ابعاد راه طولانی در پیش است . روسیه نیز بنا به اقتضای منافع ملی خود سعی نموده که با توافقات دو جانبه با کشورهای ساحلی ترکمنستان و قزا قستان نیازهای استراتژیک خود مانند بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر وکشتیرانی تجاری و نظامی را برطرف نماید.                                                            در این پژوهش که تحت عنوان (( زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر )) مطرح شده است سعی شده تا با شناخت چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه وعوامل واگرایی همچنین زمینه های همگرائی و اشتراک منافع دو کشور به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر تدوین رژیم حقوقی این دریا تاكید شود .                   2 – فرضیه ها : 1-2- با توجه به موقعیت جغرافیایی، اقتصادی ,سیاسی و…دریای خزر و اهمیت استراتژیك این دریا  رسیدن به توافق بر سر رژیم حقوقی آن دشوار است.                                                         2-2-باتوجه به چالشها ،زمینه های واگرایی و پیشینه روابط سیاسی ایران و روسیه توافق در دیدگاههای دو كشور پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر نیست .      3-2- نقش کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی  ترکمنستان ، قزاقستان ، و جمهوری آذربایجان در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از یران و روسیه بیشتر است .                                                           4-3- باتوجه به زمینه های اشتراك منافع وهمگرایی دو كشورایران وروسیه درعرصه سیاست خارجی توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امكان پذیر است

 • مقاله مرورى بر تاریخ وتمدن اشكانیان

  تاج و تخت اشکانیان,مقاله اشکانیان,مقاله تاریخ اشکانیان,مقاله مرورى بر تاریخ وتمدن اشكانیان,مقاله نظام كیفرى اشکانیان دانلود فایل مقاله مرورى بر تاریخ وتمدن اشكانیان فهرست مطالب :مقدمهتاریخچه اشکانیانتمدن و فرهنگ اشکانیحکومت در دوره اشکانیپایتخت اشکانیانتاج پادشاه اشکانیگاهشمار شاهان اشکانیبازرگانی وراهها درزمان…

 • پایان نامه کارشناسی روان‌شناسی دین

  پایان نامه کارشناسی روان‌شناسی دین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه کارشناسی روان‌شناسی دین,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پایان نامه کارشناسی روان‌ شناسی دین این…

 • كلاس بندی بهینه و تاثیرآن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

  كلاس بندی بهینه و تاثیرآن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دانلود فایل كلاس بندی بهینه و  تاثیرآن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی مقدمه : بچه با حركات دست و پا كم كم…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش معنی شناسی در روانشناسی

  فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش معنی شناسی در روانشناسی,معنی درمانی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش معنی شناسی در روانشناسی در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • مقاله بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران

  پروژه بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران,تحقیق بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران,دانلود تحقیق بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران,مقاله بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران دانلود فایل مقاله بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران…

 • سمینار نساجی روش های جدید تکمیل ضد میکروب کالای پشمی

  سمینار نساجی روش های جدید تکمیل ضد میکروب کالای پشمی دانلود فایل سمینار نساجی روش های جدید تکمیل ضد میکروب کالای پشمی چکیده:  رشد و تکثیر میکروب ها روی منسوجات در حین استفاده از آنها و توانایی نگهداری و حفظ…

 • مقاله كلید های فشار قوی

  كلید های فشار قوی,مقاله كلید های فشار قوی دانلود فایل كلید های فشار قوی  قطع جریان مداری كه از مقاومت اهمی و سلفی موازی تشكیل شده است بررسی عوامل اصلی در قطع و وصل جریانهای مختلف  كلید بار . كلید…

 • پایان نامه بانکداری الکترونیکی در ایران

  پایان نامه بانکداری الکترونیکی در ایران دانلود فایل پایان نامه بانکداری الکترونیکی در ایران چكیده با توجه به رشد روز افزون  شبكه اینترنت و قابل دسترسی بودن برای همگان تجارت الكترونیك در كشور رو به رشد می باشد. این مسئله…

 • دانلود پاورپوینت استراتژیهای تغییر و تحول سازمان

  استراتژی رفتاری,استراتژی وظیفه ای,استراتژیهای 4 گانه تحول,استراتژیهای تحولسطح خرد,استراتژیهای تكنولوژی,استراتژیهای ساختاری,الگوی سه مرحله ای تغییر (كرت لوین),الگوی عمومی تحول,الگوی فرآیند یادگیری (الگوی مراحل تغییر),دانلود پاورپوینت استراتژیهای تغییر و تحول سازمان,شمائی از الگوی غنی كردن شغل,مراحل فرعی فرآیند در,ویژگیهای هر برنامه…

 • پژوهش بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه

  بررسی میزان شیوع افسردگی,بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه,پژوهش بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه,تحقیق و پژوهش روانشناسی دانلود فایل نمونه آماری. 32

 • پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری

  پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری دانلود فایل پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری دانلود پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری این پاورپوینت در 28 اسلاید می باشد

 • پایان نامه کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین های زن های هوشمند

  پایان نامه کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین های زن های هوشمند دانلود فایل پایان نامه کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین های زن های هوشمند چکیده برج تقطیر یک فرآیند کلیدی و نهایی در زنجیره…

 • دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی ( فصل دوم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی )

  ( فصل دوم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی ),ارزیابی تفاوت بین کشورها,تحقیق کلاکهان و استرادبک,تحقیقات تفاوتهای فرهنگی,تفاوت کارگران آمریکایی با ژاپنی,توجه به,توجه به زمان,توجه به فعالیت,دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی ( فصل…

 • پایان نامه اثربخشی آموزش تاب ­آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان

  پایان نامه اثربخشی آموزش تاب ­آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان دانلود فایل پایان نامه اثربخشی آموزش تاب ­آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پژوهش حاضر به منظوربررسیاثربخشی آموزش تاب اوری بر میزان پرخاشگری و احساس…

 • ترجمه مقاله بررسی حالت گذرای الکترومغناطیسی و وفق پذیری حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرتUHV براساس محدودیت هارمونیکدوم

  ترجمه مقاله بررسی حالت گذرای الکترومغناطیسی و وفق پذیری حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرتUHV براساس محدودیت هارمونیکدوم دانلود فایل ترجمه مقاله بررسی حالت گذرای الکترومغناطیسی و وفق¬پذیری حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرتUHVبراساس محدودیت هارمونیکدوم چکیده اتوترانسفورماتور به صورت نوع اصلی ترانسفورماتور UHV…

 • پایان نامه حاشیه نشینی و مشكلات آن

  پایان نامه جامعه شناسی,پایان نامه حاشیه نشینی و مشكلات آن,حاشیه نشینی و مشكلات آن دانلود فایل پایان نامه حاشیه نشینی و مشكلات آن مقدمه: جمعیت انبوهی كه در شهرها ، شهركها و آبادیهای اطراف تهران و مناطق فقیرنشین داخل تهران…

 • پاورپوینت فرهنگسرای نیاوران

  پاورپوینت فرهنگسرای نیاوران دانلود فایل پاورپوینت فرهنگسرای نیاوران دانلود پاورپوینت فرهنگسرای نیاوراناین پاورپوینت در 29 اسلاید می باشد.  گزیده ای از مطالب اسلایدها :  تاریخچه : این بنا توسط آقای کامران دیبا و همکارانش صورت گرفته است. ساخت این بنا…

 • كارخانجات و كارگاههای جدید در مهاجا

  كارخانجات و كارگاههای جدید در مهاجا,کارگاه ها دانلود فایل خلاصه تحقیق: كه علیرغم تلاش مسئولین لجستگی در بهینه سازی این قسمت آنطور كه انتظار می رفت این كارخانه ها نتوانسته اند به نحو شایسته ای در پشتیبانی لجستكی یگانهای نهاجا…

 • پروژه طرح مرمّت و احیای خانه ناصرالدین میرزا (مناسب برای مقاله)(پاورپوینت)

  پروژه طرح مرمّت و احیای خانه ناصرالدین میرزا (مناسب برای مقاله)(پاورپوینت) دانلود فایل پروژه طرح مرمّت و احیای خانه ناصرالدین میرزا (مناسب برای مقاله)(پاورپوینت) پروژه طرح مرمّت و احیای خانه ناصرالدین میرزا (مناسب برای مقاله)(پاورپوینت)در 71 صفحه قابل ویرایش همراه…

 • روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله روابط خارجی…

 • سمینار برق آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک

  سمینار برق آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک دانلود فایل سمینار برق آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده:  یکی از…

 • كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این كتابخانه ها

  كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این كتابخانه ها,كتابخانه های تمدن اسلامی,كتابخانه های مساجد,معرفی برخی از كتابخانه های عمومی دوران اسلامی دانلود فایل [3]

 • مقالةاستادیوم ورزشی شهر افسوس

  مقالةاستادیوم ورزشی شهر افسوس دانلود فایل مقالةاستادیوم ورزشی شهر افسوس فهرست: پیدایش اولین استادیوم چگونه بود؟ ارتباط پیدایش اولین استادیوم ها با شهر افسوس استادیومی كه جای خویش را به معبد داد تصاویری از استادیوم های ویران شدة افسوس =================================…

 • حمام، مراسم و اعتقادات مردم

  حمام، مراسم و اعتقادات مردم دانلود فایل حمام، مراسم و اعتقادات مردم بوق حمام قرق حمام انعام قرق نمودن حمام كیسه كشی و مشتمال‌ دادن حجامت كردن در حمام رفت و آمد جن در حمام حمام، در قانون ابن‌سینا وقایع…

 • پایان نامه بررسی تغییر ساختار سازمان ملل متحد

  پایان نامه بررسی تغییر ساختار سازمان ملل متحد,پروژه بررسی تغییر ساختار سازمان ملل متحد,تحقیق بررسی تغییر ساختار سازمان ملل متحد,دانلود پایان نامه بررسی تغییر ساختار سازمان ملل متحد,مقاله بررسی تغییر ساختار سازمان ملل متحد دانلود فایل پایان نامه بررسی تغییر…

 • پروژه بررسی الگوریتم های مسیر یابی

  الگوریتم,پایان نامه بررسی الگوریتم های مسیر یابی,پروژه بررسی الگوریتم های مسیر یابی,تحقیق بررسی الگوریتم های مسیر یابی,دانلود پایان نامه بررسی الگوریتم های مسیر یابی,مسیر یابی,مقاله بررسی الگوریتم های مسیر یابی دانلود فایل پروژه بررسی الگوریتم های مسیر یابی در 140…

 • پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط مورد مطالعه شهر صنعتی کاوه

  پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط مورد مطالعه شهر صنعتی کاوه دانلود فایل پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط مورد مطالعه شهر صنعتی کاوه…

 • گزارش كارآموزی عمران

  دانلود گزارش کارآموزی عمران,کاراموزی عمران,کارورزی عمران,گزارش كارآموزی عمران,گزارش کاراموزی عمران دانلود فایل گزارش كارآموزی عمران در 24 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب : اجرای سقف تیرچه و بلوك ایزولاسیون پای ستون ها اجرای كرسی چینی اندود ماسه سیمان روی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مشتری گرایی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش مشتری گرایی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مشتری گرایی در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پایان نامه بررسی روابط ساده وچند گانه دینداری با سازگاری زناشویی پرستاران متاهل زن بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اردبیل

  پایان نامه بررسی روابط ساده وچند گانه دینداری با سازگاری زناشویی پرستاران متاهل زن بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اردبیل,پایان نامه کارشناسی بررسی روابط ساده وچند گانه دینداری با سازگاری زناشویی پرستاران متاهل زن بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اردبیل…

 • مقاله نقش دی اکسید کربن در فتوسنتز گیاهان خشکی و آبزی

  مقاله نقش دی اکسید کربن در فتوسنتز گیاهان خشکی و آبزی,نقش دی اکسید کربن در فتوسنتز گیاهان خشکی و آبزی دانلود فایل نقش دی اکسید کربن در فتوسنتز گیاهان خشکی و آبزی سه عامل عمده در رشد و نمو گیاهان…

 • پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ 1972

  پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ 1972 دانلود فایل پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ 1972 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع :…

 • بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و فقه و بررسی چالش های موجود

  بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال,بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و فقه و بررسی چالش های موجود,قانون و فقه و بررسی چالش های موجود دانلود فایل بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و…

 • نقش گیاه دارچین در درمان بیماریها

  در درمان بیماریها,نقش گیاه دارچین,نقش گیاه دارچین در درمان بیماریها دانلود فایل نقش گیاه دارچین در درمان بیماریها  نقش گیاه دارچین در درمان بیماریها  مقدمه: معرفی گیاه دارچین انواع دارچین مشخصات گیاه دارچین فصل رویش و كشت گیاه روشهای مختلف…

 • فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی درباره عوامل موثر در موفقیت مدیران و آموزشی

  پایان نامه علوم تربیتی درباره عوامل موثر در موفقیت مدیران و آموزشی,پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی درباره عوامل موثر در موفقیت مدیران و آموزشی,مبانی نظری پژوهش دانلود فایل پایان نامه علوم تربیتی درباره عوامل موثر…