پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

دانلود فایل

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض چکیده جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و… از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند. قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و… است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد. با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و… است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و… را درپی خواهد داشت.  سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و…) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد نام برد[1]. جرم انگاری و وضع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و…صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جرم انگاری «افساد فی الارض» هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در این پایان نامه سعی می شود به چالشهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود. -[1] لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات یلدا، 1375، ص 21. فهرست مطالب چکیده ث‌ تشکر و قدردانی   ج‌ فهرست مطالب   ح‌ 1. بیان مسأله. 1 2. اهداف تحقیق. 3 3. سولات تحقیق. 4 الف. سوال اصلی.. 4 ب. سوالات فرعی.. 4 4. فرضیه های تحقیق. 4 الف. فرضیه اصلی.. 4 ب. فرضیه های فرعی.. 4 5. پیشینه تحقیق. 5 6. روش تحقیق. 5 7. مشکلات تحقیق. 5 8. سازمان دهی تحقیق. 6 بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی  و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض     7 فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی   8 مبحث اول: تبیین مفاهیم. 8 گفتار اول: سیاست جنایی   8 1. معنای مضیق. 10 2. معنای موسع. 10 3. مفهوم گونه های سیاست جنایی.. 11 الف. سیاست جنایی تقنینی.. 11 ب. سیاست جنایی قضایی.. 11 ج. سیاست جنایی اجرایی.. 12 د. سیاست جنایی مشارکتی.. 12 گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری   14 گفتار سوم:  مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق   16 1. مبنای حقوق.. 16 2. منبع حقوق.. 17 مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی.. 18 گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام  18 گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی   21 1. حد در لغت.. 21 2. حد در اصطلاح.. 21 3. تعداد جرایم مستوجب حد. 22 4. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد. 23 فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض    24 مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» 25 گفتار اول: معانی «افساد فی الارض» 25 1. معنای لغوی افساد. 25 2. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض» 26 گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض» 27 1.کتاب.. 27 الف. آیه۳۲ سوره مائده‌ 27 ب. آیه۳۳ سوره مائده 28 ج. آیه۱۹۱ بقره 31 2. روایات.. 32 الف. روایت فضل بن شاذان. 32 ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز. 33 پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه. 33 ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان. 34 ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش) 34 ج. روایت ناظر به مجازات ساحر. 36 چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش… 37 ح. احکام جرائم تعزیری.. 38 خ. خطبه قاصعه. 38 مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» 39 گفتار اول: کتاب    39 1.آیه 32 سوره مائده 39 2. آیه 33 سوره مائده 42 گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات    48 1. روایت فضل بن شاذان. 48 2. روایت ناظر به مجازات آتش  زننده خانه های مردم. 49 3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان. 50 4. روایت ناظر به قتل نباش… 51 5. روایت ناظر به قتل ساحر. 51 6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد. 52 گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد  54 1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات) 54 2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات) 54 3. اصل احترام جان هر مسلمان. 55 الف. سوره مائده 55 ب. سوره اسراء. 55 ج. سوره نساء. 56 بخش دوم: 58 بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض     58 فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 59 مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض» 60 گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری   61 گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر  64 گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری   66 گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی   67 گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس    69 گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح   70 گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها 71 گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان  72 گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری   74 گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب    75 مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض» 77 گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» 77 گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 79 1. رفتار فیزیکی.. 80 الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد. 82 ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور. 82 پ. نشر اکاذیب.. 82 ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور. 84 ث. احراق و تخریب.. 85 ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک… 85 چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا 86 ح. معاونت در موارد مذکور در بالا. 87 2. شرایط اوضاع و احوال. 88 3. نتیجه حاصله. 90 گفتار سوم: عنصر روانی   91 گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض» 93 گفتار پنجم: قواعد خاص     94 1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی.. 95 2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی.. 95 3. مواد 71  و 109 قانون مجازات اسلامی.. 96 4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی.. 96 5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی.. 97 6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی.. 98 7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی.. 98 8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» 99 فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100 مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری.. 101 گفتار اول: مبانی جرم انگاری   103 1. اصل ضرر. 103 2. اصل پدر سالاری حقوقی.. 103 3. اصل اخلاق گرایی حقوقی.. 105 4. اصل کمال گرایی حقوقی.. 106 گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان  108 1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک… 108 الف. صافی اصول. 108 ب. صافی پیش فرضها 108 ج. صافی کارکردها 109 2. معیار توازن دلایل.. 109 3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی.. 110 4. معیار منع ایراد خسارت.. 110 گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری   112 1. قانونی بودن جرم انگاری.. 112 2. محدودیت قلمرو جرم انگاری.. 114 3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل.. 115 4. تناسب بین جرم و مجازات.. 116 5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری.. 118 6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری.. 121 7. جامعیت جرم انگاری.. 121 الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛ 121 ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛ 121 ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛ 122 د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛ 122 8. لزوم توجه به افکار عمومی.. 122 9. بایدهای شکلی جرم انگاری.. 124 الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی.. 124 ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری.. 125 ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی.. 127 د. توجه به زبان روز جامعه. 128 مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب.. 129 گفتار اول: تورّم کیفری   129 1. علل تورم جزایی.. 130 2. آثار و پیامدهای تورم جزایی.. 130 گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری   131 1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار. 132 2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری.. 132 3. تورم جمعیت کیفری زندانها 132 4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون. 132 گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری   133 گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری   133 گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری   134 گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران  136 1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری.. 136 الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری.. 137 الف-1: اصل اباحه. 137 الف-2: اصل عدم ولایت.. 138 ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری.. 138 ب-1: التزام به اصل برائت.. 138 ب-2: اصل مصونیت فردی.. 139 ب-3: اصل منع تفتیش عقاید. 140 ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات.. 140 ب-5: اصل منع تجسس… 140 ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها 141 ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 141 ب-8: اصل آزادی شغل. 141 ب-9: اصل منع دستگیری.. 141 ب-10: اصل منع تبعید. 141 2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام. 142 الف. حفظ مصالح پنجگانه. 142 ب. حفظ مصلحت عمومی.. 143 نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی   144 راهکارهای پیشنهادی   152 فهرست منابع و مأخذ  154 الف. فهرست کتابها 154 ب. فهرست مقالات   156 ج. فهرست پایان نامه ها 159

 • دانلود تحقیق پارچه های تاری پودی

  پارچه های تاری پودی,دانلود تحقیق پارچه های تاری پودی دانلود فایل  پارچه های تاری پودی  فهرست مطالب عنوان مطلب                                                                                                    صفحه مقدمه .................................................................................................................. 1 فصل اول : رفتار عمومی برشی پارچه های تاری پودی .............................. 4 1-1-      تغییر شکلهای پیچیده…

 • مقاله رشد متوازن و نامتوازن در اقتصاد خرد و کلان

  مقاله رشد متوازن و نامتوازن در اقتصاد خرد و کلان دانلود فایل مقاله رشد متوازن و نامتوازن در اقتصاد خرد و کلان فهرست مقدمه فصل اول رشد متوازن و نامتوازن نظریه رشد متوازن نظریه روزن اشتاین- رودن نظریه نورکس نظریه…

 • مقاله NGO مورد بررسی هستیا اندیشه

  NGO مورد بررسی هستیا اندیشه,پروژه NGO مورد بررسی هستیا اندیشه,تحقیق NGO مورد بررسی هستیا اندیشه,دانلود تحقیق NGO مورد بررسی هستیا اندیشه,مقاله NGO مورد بررسی هستیا اندیشه دانلود فایل مقاله NGO مورد بررسی هستیا اندیشه در 23 صفحه ورد قابل ویرایش …

 • مقاله انواع و قسمتهای آتشفشان و آتشفشان شناسی

  آتشفشان شناسی,اقسام آتشفشانها,دانلود مقاله آتشفشان,قسمتهای مختلف آتشفشان,مقاله انواع و قسمتهای آتشفشان و آتشفشان شناسی دانلود فایل بخشهایی مختلف از متن مقاله: می دانیم که زمین در ابتدا به حالت کره گداخته‌ای بوده است که پس از طی میلیونها سال بخش…

 • سمینار برق بررسی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده

  سمینار برق بررسی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده دانلود فایل سمینار برق بررسی  قابلیت اطمینان شبکه های توزیع در حضور منابع تولید  پراکنده چکیده  تولیدات پراکنده منابع تولید انرژی الکتریکی هستند که به شبکه توزیع…

 • پاورپوینت معرفی رابرت ونتوری

  پاورپوینت معرفی رابرت ونتوری دانلود فایل پاورپوینت معرفی رابرت ونتوری معرفی رابرت ونتوریاین پاورپوینت در 29 اسلاید می باشد ،  پروژه معماری معاصر نام پروژه:رابرت ونتوری سبک و رویکرد آثار شاخص فهرست مطالب اسلایدها : رابرت ونتوری Robert-Venturi  رابرت ونتوری…

 • فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89 (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات)

  اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89,داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران,فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس,فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89 (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات)…

 • مقاله عسلک برگ پنبه

  مقاله عسلک برگ پنبه دانلود فایل مقاله عسلک برگ پنبه مقدمه موطن اولیه عسلك پنبه مناطق حاره آفریقا، جنوب شرقی آسیا و كشورهای هند و پاكستان است. در این نقاط به زراعتهای توتون، تنباكو و پنبه آسیب فراوان وارد می…

 • پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,پروژه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,تحقیق بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون…

 • پایان نامه رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانك ملی

  پایان نامه رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانك ملی دانلود فایل [1]

 • فصل دوم پایان نامه در مورد تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده

  فصل دوم پایان نامه در مورد تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده دانلود فایل فصل دوم پایان نامه در مورد تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده در 50  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • کارآموزی آبیاری

  کارآموزی آبیاری دانلود فایل کارآموزی آبیاری عنوان                                                                                      صفحه مقدمه........................................................................................4 1- آب...................................................................................... 5 1-1- مسیرگشایی.........................................................................5 1-2- حفاری با بیل مکانیکی ، پیکور، ترینچر......................................6 1-3- رگلاژ وخاکریزی سرند زیر لوله...............................................7 1-4- ریسه کردن لوله در کنار کانال..................................................7 1-5- جوشکاری لوله…

 • مقاله بافندگی حلقوی

  مقاله بافندگی حلقوی دانلود فایل مقاله بافندگی حلقوی بخشهایی از متن: پارچه‌ها از نظر مواد بکار رفته انواع گوناگون دارند از جمله پنبه‌ای(نخی)، پشمی، ابریشمی . غیره. به بخشی از بازار که پارچه‌فروشی‌ها در آن قرار دارند بازار بزازها گفته…

 • مقاله حقوقی چک

  قوانین چک,مقاله چک,مقاله حقوقی چک دانلود فایل چک قسمتهایی از متن: چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش…

 • گزارش کارآموزی در کارگاه صافکاری (رعایت ایمنی در محیط کار)

  دانلود گزارش کارآموزی,کارگاه صافکاری (رعایت ایمنی در محیط کار),گزارش کارآموزی در کارگاه صافکاری,گزارش کارآموزی در کارگاه صافکاری (رعایت ایمنی در محیط کار),گزارش کارورزی در کارگاه صافکاری دانلود فایل گزارش کارآموزی در کارگاه صافکاری (رعایت ایمنی در محیط کار) در 32…

 • پژوهش والیبال

  پژوهش والیبال دانلود فایل پژوهش والیبال بخشهایی از متن: والیبال یکی از رشته‌های ورزشی جهانی است که شهرت جهانی خود را مرهون مسابقات المپیک ۱۹۶۴ توکیو است. والیبال در سال ۱۸۹۵ از کشور آمریکا شروع شد ولی انجمن آماتوری والیبال…

 • جفرافیا و آداب و رسوم مردم روستای وفس در استان مرکزی

  آیین چهارشنبه سوری در وفس,بازیها در وفس,باورهای مردم وفس,تحقیق آداب و رسوم مردم وفس,تحقیق باورهای مردم روستای وفس,تحقیق مردم شناسی روستای وفس در استان مرکزی,ترغیب به تسریع در امور,جفرافیا و آداب و رسوم مردم روستای وفس در استان مرکزی,دفع چشم…

 • تحقیق آماده سرمایه انسانی و توانمندسازی انسانی (همراه با فهرست منابع)

  الگوی تحقق توانمند سازی مدیران,اهمیت توانمند سازی کارکنان در سازمان,تجزیه,تحقیق آماده سرمایه انسانی و توانمندسازی انسانی (همراه با فهرست منابع),تعاریف توانمند سازی,دانلود تحقیق آماده با عنوان سرمایه انسانی و توانمندسازی انسانی,رویكرد‌های مدیریت منابع انسانی,عوامل مؤثر بر توانمندی کارکنان,فرایند تجزیه و…

 • تحقیق روان‎شناسی تربیتی

  تحقیق روان‎شناسی تربیتی دانلود فایل تحقیق روان‎شناسی تربیتی بخشهاایی برگزیده از متن: روان‎شناسی صنعتی تألیف: دكتر یحیی اسفرجانی فهرست مطالب: 1- روان‎شناسی در صنعت 2- تاریخچه‎ی روان‎شناسی صنعتی 3- روان‎شناسی اجتماعی صنعتی 4- عامل انسانی و رابطه‎ی آن با تولید…

 • پژوهش بررسی فلسطین و منطقه خاورمیانه

  پروژه بررسی فلسطین و منطقه خاورمیانه,پژوهش بررسی فلسطین و منطقه خاورمیانه,تحقیق بررسی فلسطین و منطقه خاورمیانه,دانلود پایان نامه بررسی فلسطین و منطقه خاورمیانه,فلسطین,مقاله بررسی فلسطین و منطقه خاورمیانه,منطقه خاورمیانه دانلود فایل پژوهش بررسی فلسطین و منطقه خاورمیانه در 27 صفحه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی (فصل 2)

  ادبیات تحقیق خودکشی,پیشینه پژوهش خودکشی,پیشینه تحقیق خودکشی,خودکشی,مبانی نظری خودکشی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکشی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی در 54 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • پاورپوینت سیستم ویدیوئی HD

  پاورپوینت سیستم ویدیوئی HD دانلود فایل پاورپوینت سیستم ویدیوئی HD 

 • پژوهش بررسی تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر

  پروژه بررسی تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر,پژوهش بررسی تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر,تحقیق بررسی تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق…

 • Broadband ISP wimax

  Broadband ISP wimax,پایان نامه Broadband ISP wimax دانلود فایل پایان نامه Broadband ISP wimax  چکیده: برای انتقال اطلاعات، احتیاج به رسانه انتقال و سیستم انتقال می باشد. رسانه های انتقال اجزاء فیزیکی می باشند که انتقال اطلاعات در آنها صورت…

 • پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری وذهن آگاهی بر پیشگیری ازعود وسلامت روان مصرف کنندگان کراک

  پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری وذهن آگاهی بر پیشگیری ازعود وسلامت روان مصرف کنندگان کراک دانلود فایل پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری وذهن آگاهی بر پیشگیری ازعود وسلامت روان مصرف کنندگان کراک مقدمه در جهان امروز مصرف مواد مخدر…

 • پایان نامه بررسی و تحلیل تأثیر ادوات کلیدزنی در قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع و انجام مطالعات در شبکة فشارمتوسط شهر مراغه

  پایان نامه بررسی و تحلیل تأثیر ادوات کلیدزنی در قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع و انجام مطالعات در شبکة فشارمتوسط شهر مراغه دانلود فایل پایان نامه بررسی و تحلیل تأثیر ادوات کلیدزنی در قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع و انجام مطالعات در…

 • کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی (قالب)سازی

  کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی دانلود فایل کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی (قالب)سازی مقدمه انگیزه ای فراگیر صنعتگران كشور را به تلاش روز افزون جهت بهبود بهره وری و ارتقا كیفی و ایجاد تنوع و نوع آوری در محصولات دعوت…

 • مقاله حافظه و یادگیری

  مقاله حافظه و یادگیری دانلود فایل مقاله حافظه و یادگیری عنوان: یادگیری فیزیولوژی یادگیری وحافظه روانشناسی یادگیری منابع .......................................... نگاه اجمالی نقش یادگیری در همه صحنه‌های زندگی نمایان است. یادگیری نه تنها در آموختن خاص مطالب درسی ، بلکه در…

 • پروژه آمار مراجعه به پزشک

  آمار مراجعه به پزشک,پایان نامه آمار مراجعه به پزشک,پروژه آمار مراجعه به پزشک,تحقیق آمار مراجعه به پزشک دانلود فایل پروژه آمار مراجعه به پزشک مقدمه: هدف این پروژه بررسی تعداد مراجعه كنندگان به یك پزشك در هر روز در طول…

 • بررسی میزان سازگاری عناوین مقالات فارسی با محتوای آنان (جدول )

  بررسی میزان سازگاری عناوین مقالات فارسی با محتوای آنان (جدول ) دانلود فایل بررسی میزان سازگاری عناوین مقالات فارسی با محتوای آنان (جدول ) مقدمه: امروزه اطلاعات منتشر شده در مجلات پایه شكل گیری بسیاری از تحقیقات می باشد. ولی…

 • پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی

  بررسی سنگ شناسی رسوبی,پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی,تحقیق بررسی سنگ شناسی رسوبی,دانلود پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی,رسوبی,سنگ شناسی,مقاله بررسی سنگ شناسی رسوبی دانلود فایل پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی در 31 اسلاید قابل ویرایش سنگ ها در تمامی نقاط زمین…

 • دانلود پاورپوینت استراتژی بازایابی مشتری مدار (فصل هفتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده)

  استراتژی بازایابی مشتری مدار (فصل هفتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده),تقسیم ب,تقسیم بندی بازار,تقسیم بندی بازارهای مصرفی,تقسیم بندی بر اساس چند مبنا,تقسیم بندی جغرافیایی,تقسیم بندی جمعیت شناختی,تقسیم بندی رفتاری,تقسیم بندی روانشناختی,دانلود پاورپوینت استراتژی بازایابی مشتری مدار (فصل هفتم كتاب…

 • اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام

  اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل چكیده این مقاله سه…

 • ترجمه مقاله كنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یك كاتالیزور خودرو

  ترجمه مقاله كنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یك كاتالیزور خودرو دانلود فایل ترجمه مقاله كنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یك كاتالیزور خودرو كنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یك كاتالیزور خودرو چكیده: براساس مدل بازخورد…

 • گزارش کاراموزی شرکت بسپار صنعت پروژه BSP

  BSP,دانلود گزارش کارآموزی شرکت بسپار صنعت پروژه BSP,شرکت بسپار,کاراموزی شرکت بسپار صنعت پروژه BSP,کارورزی شرکت بسپار صنعت پروژه BSP,گزارش کاراموزی شرکت بسپار صنعت پروژه BSP دانلود فایل گزارش کاراموزی شرکت بسپار صنعت پروژه  BSP در 95 صفحه ورد قابل ویرایش…