پایان نامه بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی

بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی,پایان نامه بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی,پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی

دانلود فایل

پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی چکیده مورفولوژی کنونی خراسان شمالی حاصل فرایندهای فرسایش است که پس از تاثیر آخرین فازهای کوهزایی آلپین Passaderion movement بوقوع پیوسته است. رسوبگذاری در دورانهای مزوزوئیک و سنوزوئیک تقریباً بطور پیوسته در این حوضه ادامه داشته و پانزده سازند در آن قابل تشخیص است که همه آنها در شرق حوضه برونزد دارند ولی بطرف غرب و شمالغرب به دلیل عوامل زمین شناسی ساختمانی، حرکات حوضه در زمان رسوبگذاری و ضخامت زیاد سازندها این مسئله دیده نمی شود. این رسوبات در اواخر میوسن و قبل از پلیوسن چین خورده و تشکیل آنتی کلینالها و سین کلینالهایی را داده است. هدف از این مطالعه بررسی اشکال ژئومورفولوژیکی موجود در منطقه خراسان شمالی و ارتباط این واحدها با واحدهای زمین شناسی را نشان می دهد. ارتفاع توپوگرافی از جنوبشرق به سمت شمالغرب افزایش پیدا می کند که سازندهای آهکی در ایجادانها تاثیر داشته است. در سازمدهای مزدوران تیرگان کلات و چهل کمان اشکال کارستیکی فراوانی دیده می شود. واحدهای سنگی مقاوم (Competent) و متراکمی چون آهکی سازند مزدوران و تیرگان غالباً نواحی برآمده در تاقدیسها را تشکیل داده و واحدهای نامقاوم  (Incompetent) و فرسایش پذیری چون ماسه سنگها، مارنها و شیلهای سازندهای شوریچه، سرچشمه و سنگانه در نواحی پست در هسته ناودیسها دیده می شوند. چنین اختلاف مقاومتی چین خوردگی این واحدها را در رشته جبال کنترل می نمایند. بطوریکه هرچه ضخامت این واحدهای سنگی نامقاوم بیشتر باشد چین خوردگی فشرده تر و نامنظم تر و با کاهش ضخامت آنها چین های بازتر و منظم تری تشکیل می گردد. در این منطقه بعلت ریزشهای فراوان جوی و نفوذ آب همچنین تحت تاثیر نیروی ثقل و در جهت شیب توپوگرافی لغزش رسوبات صورت می گیرد. زمین لغزش یکی از پدیده های ژئومورفولوژیکی نسبتاً خطرساز در منطقه می باشد که می تواند برای ادامه زندگی روستائیان در بعضی مناطق مشکل ساز باشد. مقدمه لندفرمها یا ناهمواریهای زمین عمومی ترین و رایج ترین چهره هایی هستند که افراد دست اندرکار در عملیات زمین شناسی صحرایی با آن مواجه هستند. اگر ناهمواریها خوب و درست تحلیل شوند خواهند توانست تاریخ زمین شناسی ساختمان ولیتولوژی یک ناحیه را روشن سازند. دانشمندان علوم زمین هر یک برداشتی متفاوت اما نزدیک بهم در مورد تعریف و محتوای علمی ژئومورفولوژی دارند. لئوپولد (Leopold) ولمن (Wolman) و میلر (Miller) معتقدند که قسمت اعظم ژئومورفولوژی همان زمین شناسی چینه شناسی است، زیرا که در طی یک دوره زمانی طولانی در نتیجه عمل تدریجی فرآیند های مورفولوژیک جلوه ژئومورفورلوژیک برخی لندفرمها از بین می رود لیکن آثار فرسایش و خواص رسوبگذاری که در ارتباط با خواص فیزیکی و شیمیایی محیط رسوبگذاری کنترل می شود، در روی رسوبات آن دوره محفوظ می ماند و جلوه خاصی به لندفرمها می بخشد. بدین ترتیب تفسیر مورفولوژی لندفرمها و نیز ویژگی های رسوباتی را که خطوط اصلی شکل لندفرمها را مشخص می کند بعنوان پارامترهای تشخیص داده های کمی در مورد فرآیندها و لندفرمهای وابسته فراهم می سازد که قابلیت تفسیری لازم برای مشخص کردن محیط های زمین شناسی و اقلیمی اشکال زمین را دارا بوده و از طریق آن وقایع ژئومورفولوژیک بازسازی گردیده و تاریخ چشم انداز مشخص می شود. فهرست مطالب عنوان                                                 صفحه چکیده ……………………………………….. 1 مقدمه ……………………………………….. 2 فصل اول 1-1-  کلیات ……………………………………. 5 2-1- تاریخچة بررسی …………………………… 11 3-1- زمین شناسی و چینه شناسی منطقه……………… 11 4-1- کامبرین ………………………………… 12 1-4-1- سازند باروت E bt………………………………………… 12 2-4-1- سازند میلت E m…………………………………………… 12 5-1- اردویسین  – سیلورین ……………………… 13 6-1- اردویسین………………………………… 14 1-6-1-    Os,shواحد زیرین ………………………. 14 2-6-1- (Ov) ………………………………….. 14 7-1- دونین ………………………………….. 15 1-7-1- واحد زیرین (Ds)  ………………………… 15 2-7-1- واحد بالایی (D I,sh)………………………… 15 3-7-1- Osh,s ………………………………….. 15 4-7-1- O1, sh,s………………………………………………………… 15 8-1- نهشته های کواترنر ……………………….. 16 1-8-1- آتشفشان جوان (QLO) ……………………… 17 9-1- رسوبهای ترشیری ………………………….. 17 1-9-1- ائوسن ………………………………… 17 2-9-1- نئوژن ………………………………… 18 3-9-1-Ng1(1) …………………………………. 18 4-9-1-Ng2 (11)…………………………………. 18 10-1- ژوراسیک ……………………………….. 19 1-10-1 سازند شمشک Jss………………………….. 19 2-10-1- سازند چمن بید jch ………………………. 20 3-10-1- سازند مزدوران j-Kmz ……………………. 20 4-10-1- سازند شوریجه Ksh ………………………. 22 5-10-1- سازند سرچشمه (Ksr) ……………………… 23 6-10-1- سازند تیرگان (Ktr) ……………………… 23 7-10-1- سازند سنگانه (Ksn) ……………………… 24 8-10-1- سازند آبدراز (Kab) ……………………… 25 11-1- زمین ساختمانی و تکتونیک منطقه ……………. 25 1-11-1- ویژگی سنگهای رسوبی ……………………. 28 2-11-1- ویژگی سنگهای آذرین ……………………. 30 12-1- بررسی های ساختمانی ……………………… 31 13-1- گسل های منطقه ………………………….. 33 1-13-1- گسل های تراشی و واژگونه ……………….. 33 2-13-1- گسله کوه سلوک ………………………… 34 3-13-1- گسله قرچه رباط ……………………….. 34 4-13-1- گسله شیرویه ………………………….. 34 5-13-1-گسله گردنه حصار ……………………….. 34 6-13-1- گسله شمال سارران………………………. 34 7-13-1- گسله چهار خروار……………………….. 34 14-1- محیط تکتونیکی ………………………….. 36 15-1- زمین شناسی اقتصادی ……………………… 42 16-1- ژئوشیمی و پترولوژی ……………………… 43 1-16-1- بررسی عناصر اصلی ……………………… 47 2-16-1- بررسی عناصر کمیاب و ناسازگار …………… 49 17-1- رده بندی شیمیایی و کانی شناسی ……………. 49 18-1- کانی شناسی و سنگ شناسی ………………….. 50 1-18-1- سنگهای رسوبی …………………………. 53 2-18-1- رده بندی در محیط تشکیل سنگهای رسوبی …….. 55 3-18-1- سنگهای آتشفشانی ………………………. 57 4-18-1- فاز اول ……………………………… 58 5-18-1- فاز دوم ……………………………… 59 6-18-1- فاز سوم ……………………………… 59 فصل دوم 1-2- تاریخچه مطالعات ژئومورفولوژی در ایران و حوضه کپه داغ ……………………………………………. 64 2-2- مختصری از ژئومورفولوژی ایران ……………… 65 3-2- رشته کوهها ……………………………… 68 4-2- دشتها ………………………………….. 69 5-2- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ………… 69 6-2- موقعیت اقلیمی و آب و هوایی منطقه ………….. 72 7-2- بررسی درجه حرارت در منطقه ………………… 77 8-2- زمین شناسی عمومی حوضه کپه داغ …………….. 80 9-2- چینه شناسی حوضة کپه داغ ………………….. 81 10-2- تکتونیک حوضه کپه داغ ……………………. 89 11-2- مورفوتکتونیک …………………………… 92 12-2- بررسی ژئوموفورفولوژیکی سازندهای حوضة کپه داغ . 96 13-2- برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی در حوضه کپه داغ 111 فصل سوم 1-3- موقعیت جغرافیایی زون بینالود …………….. 121 2-3- وضعیت آب و هوا …………………………. 121 3-3- گسترش جغرافیایی تشکیلات ژوراسیک در زون مورد مطالعه …………………………………………… 124 4-3- موقعیت زون بینالود در ارتباط با حوضه های رسوبی – ساختاری ایران ………………………………. 126 5-3- اشاره ای به وضعیت تکتونیکی ناحیه …………. 129 6-3- چینه شناسی زون بینالود…………………… 130 7-3- رسوبات ژوراسیک در برش مورد مطالعه ………… 131 8-3- مشخصات لیتولوژیکی سکانس رسوبی مورد مطالعه …. 131 9-3- زمین ساخت راندگی ناحیة بینالود، شمال شرق ایران 133 نتیجه گیری …………………………………. 154 منابع ……………………………………… 155

 • پاورپوینت مشاوره گروهی

  پاورپوینت مشاوره گروهی,دانلود مقاله مشاوره گروهی دانلود فایل این پاورپوینت در 15 اسلاید تهیه گردیده است که در زیر قسمتی از متن اسلایدهای ابتدایی آن آورده شده است. •مقدمه: •در بحث خدمات مشاوره همواره تاکید بر شناخت، توانایی ها، قابلیت…

 • طرح توجیهی پودر لاستیک

  طرح توجیهی پودر لاستیک دانلود فایل طرح توجیهی پودر لاستیک این طرح توجیهی شامل موارد زیر میباشد:  اهداف طرح  معرفی کامل این محصول  موارد کاربرد این محصول  بررسی ظرفیت تولید سالانه  شرایط واردات این محصول  استانداردهای محصول تولیدی  بررسی قیمت…

 • شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز

  شیوه‎های مدیریت كلاس,شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز,مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز,مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز دانلود فایل شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز چكیده مسأله مدیریت كلاس از دیرباز به مثابه پیچیده‎‎ترین  موضوع شناخته…

 • ترجمه مقاله صف بندی موازی برنامه نویسی DNA

  ترجمه مقاله صف بندی موازی برنامه نویسی DNA دانلود فایل ترجمه طلایی مقاله صف بندی موازی برنامه نویسی DNA صف بندی موازی برنامه نویسی DNAچکیده-در این مقاله ما یک الگوریتم موازی جدید پیشنهاد می کنیم که صف بندی بهینه رشته…

 • سمینار برق افزاره های SOI

  سمینار برق افزاره های SOI دانلود فایل سمینار برق افزاره های SOI

 • بررسی گیاه ترب به صورت لاتین

  بررسی گیاه ترب به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Radish, Raphanus sativus, is an herbaceous annual or biennial plant in the family…

 • تازه هائی برای تاكسونومیست ها

  تازه هائی برای تاكسونومیست ها,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله تازه هائی برای تاكسونومیست ها,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله تازه هائی برای تاكسونومیست ها…

 • مقاله زندگی و آثار کمال الملک

  مقاله زندگی و آثار کمال الملک دانلود فایل مقاله زندگی و آثار کمال الملک فهرست: مقدمه..................................................................... 3 بخش اول : زندگی کمال الملک....................................... 4 بخش دوم : کمال الملک آفریننده ی زیبائی ........................ 8 تابلوی تالار آئینه......................................................... 10 بخش سوم…

 • مقاله مقدمه ای بر هیدرولیك و پنوماتیك

  مقاله مقدمه ای بر هیدرولیك و پنوماتیك دانلود فایل مقاله مقدمه ای بر هیدرولیك و پنوماتیك امروزه در بسیاری از فرآیندهای صنعتی ، انتقال قدرت آن هم به صورت کم هزینه و با دقت زیاد مورد نظر است در همین…

 • پروژه کارآفرینی باغبانی در شهرستان خلخال

  باغبانی,پروژه کارآفرینی باغبانی در شهرستان خلخال,پروژه کارافرینی باغبانی در شهرستان خلخال,توجیه اقتصادی باغبانی در شهرستان خلخال,خلخال,دانلود پروژه باغبانی در شهرستان خلخال,دانلود کارآفرینی باغبانی در شهرستان خلخال,شهرستان,طرح توجیه فنی باغبانی در شهرستان خلخال,طرح توجیهی باغبانی در شهرستان خلخال,کارآفرینی باغبانی در شهرستان…

 • اطلاعات كلی راجع به ثبات رنگ در برابر نور

  اطلاعات كلی راجع به ثبات رنگ در برابر نور دانلود فایل [1]

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش برند و برندینگ

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش برند و برندینگ دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش برند و برندینگ در 102 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پاورپوینت هدفگذاری در مدیریت استراتژیک

  انواع هدف,پاورپوینت هدفگذاری در مدیریت استراتژیک,چگونگی هدفگذاری و رسیدن به آن,دانلود پاورپوینت هدفگذاری در مدیریت استراتژیک,فرآیند هدفگذاری,ماهیت هدفهای سازمانی,مدیریت بر مبنای هدف,مدیریت غیر مبتنی بر هدف,مراحل مدیریت بر مبنای هدف,ویژگیهای هدفگذاری خوب دانلود فایل عنوان: پاورپوینت هدفگذاری در مدیریت استراتژیک…

 • تحقیق کامپوزیت ها و کاربرد آنها

  تحقیق کامپوزیت ها و کاربرد آنها,تحقیق کامپوزیت‌ها و انواع آن دانلود فایل تحقیق کامپوزیت ها و کاربرد آنها فهرست: عنوان صفحه کامپوزیت چیست؟ 2 کامپوزیت‌ها یا چندسازه‌های مصنوعی 3 برتری ها و کاستی های نانو کامپوزیت ها 5 پلیمرها 11…

 • مبانی نظری روانشناسی شناختی

  فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری روانشناسی شناختی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی شناختی دانلود فایل  مبانی نظری روانشناسی شناختی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • گزارش کارآ