پایان نامه بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

پایان نامه بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر,پروژه بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر,تحقیق بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر,دانلود پایان نامه بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر,سوپر,سیستم,سیستم مدیریت,شرکت,مدی,مدیریت از راه دور,مدیریت تحت وب,مقاله بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

دانلود فایل

پایان نامه بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر چکیده سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر        امروزه با توجه به گستره ی جغرافیایی واحدهای مختلف شرکت های بزرگ، نیاز به یک سیستم  یکپارچه ی نرم افزاری ،که امکان پایش و مانیتورینگ فعالیت های قسمت های مختلف را به مدیران وتصمیم گیران شرکت مربوطه ارائه دهد احساس می شود.چنین سیستمی باید علاوه بر داشتن چنین خاصیتی بتواند نیازهای روزمره و جاری واحد های مختلف چنین شرکت هایی را نیز برآورده سازد.برای برآورده کردن چنین نیازی سیستم های مدیریت تحت وب که علاوه بر ایجاد یک سیستم واحد اطلاعاتی و داده ای، قابلیت برآورده کردن نیازهای جاری واحد های مختلف را نیز دارا می باشد پیشنهاد می شود.      چنین سیستمی با برآوردن نیازهای جاری و روزمره ی واحد های مختلف یک سیستم و همچنین فرآوری داده های ورودی واحد ها نیاز به سیستم یکپارچه داده ای را نیز از طریق ایجاد گزارش های متنوع ومفید فراهم می آورد.لذا یک مدیر میتواند با استفاده از چنین داده هایی تصمیات درستی را در جهت رشد و توسعه هر چه بیشتر فعالیت های تجاری موسسه تجاری خویش اتخاذ کند.                                                                    واژه های کلیدی: management system,management web,base application                     سیستم مدیریت،مدیریت از راه دور،مدیریت تجاری،سیستم مدیریت تحت وب      فهرست مطالب عنوان                                                                                                                              صفحه مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 فصل اول – مفاهیم استفاده شده در پروژه………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-1-برنامه نویسی لایه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-1-1-برنامه چند لایه چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-1-2-مزیت برنامه چند لایه ………………………………………………………………………………………………………………………………4 …………………………………………………………………………………………………………………. 4presentation1-1-3-انتخاب لایه …………………………………………………………………………………………………………….. 5Business logic1-1-4-انتخاب لایه …………………………………………………………………………………………………………………. 5Data access1-1-5-انتخاب لایه ……………………………………………………………………………………………………………………… 5Data lager1-1-6-انتخاب لایه 1-1-7-ارسال داده از یک لایه به لایه  دیگر………………………………………………………………………………………………………….. 6 1-2-پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 1-3-سیر تکامل زبان های برنامه نویسی تحت وب…………………………………………………………………………………………………… 8 ) چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………….. 9Ajax 1-4-ای جکس ( 1-5-مکانیزم ای جکس……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 فصل دوم – شرح امکانات و محدودیت های سیستم……………………………………………………………………………………………….. 13 2-1-چشم انداز………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 2-1-1-شرح مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 2-1-2-شرح عملیات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 2-1-3-مخاطبین سیستم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 2-1-4-محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 2-2-مستند واژه نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 2-3-مفاهیم سیستم گزارش گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 16 فصل سوم – تجزیه و تحلیل سیستم………………………………………………………………………………………………………………………. 18 3-1-تعریف مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 3-2-امکان سنجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 3-2-1-امکان سنجی منطقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 3-2-2-امکان سنجی فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………..19 3-2-3-امکان سنجی فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 3-2-4-امکان سنجی اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 )………………………………………………………………………………………………………………. 20Iteration plan3-3-طرح تکرار ( )………………………………………………………………………………………………….. 21Class diagram3-4-نمودار های کلاس ( 3-4-1-توضیحات کلاس………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 31Uml 3-5-نمودار های فصل چهارم – پیاده سازی سیستم………………………………………………………………………………………………………………………… 38 4-1-نگاهی به اجزای پروژه در ویژوال استودیو……………………………………………………………………………………………………. 38 4-2-جداول استفاده شده در پایگاه داده………………………………………………………………………………………………………………. 43 4-2-1-نمای کلی از جدول های موجود…………………………………………………………………………………………………………….. 43 4-3-توضیح جداول بانک اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………………………… 44 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 44Anbar 4-3-1-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………. 45Anbar 14-3-2-جدول ………………………………………………………………………………………………………………….. 45Anbargardani 4-3-3-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………………… 47Bime 4-3-4-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………………… 48check4-3-5-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49fish4-3-6-جدول ……………………………………………………………………………………………………………………….. 50Crash code4-3-7-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………….. 50Etelaeie 4-3-8-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………… 51Factor 4-3-9-جدول …………………………………………………………………………………………………………………….. 52Factor num4-3-10-جدول ……………………………………………………………………………………………………………………… 53Good price4-3-11-جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 54kala4-3-12-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………….. 55Mojoody 4-3-13-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………. 55Kargoziny 4-3-14-جدول ………………………………………………………………………………………….. 56Khadamat pas az forosh4-3-15-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………………… 57Boff 4-3-16-جدول ……………………………………………………………………………………………………………….. 58Kharid_forosh4-3-17-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………………. 58Pass 4-3-18-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………… 59Tashilat 4-3-19-جدول …………………………………………………………………………………………………………………. 60Tashilat etaie4-3-20-جدول …………………………………………………………………………………………………………….. 61Tavoun request4-3-21-جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………. 61Tavoun 4-3-22-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………… 62Units 4-3-23-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………. 63Validation 4-3-24-جدول 4-4-نتایج پیاده سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 64 منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66  فهرست شکلها عنوان                                                                                                                                                                          صفحه …………………………………………………………………………………………………………………………………….8Ajax شکل 1-1- معماری شکل 3-1-نمودار طرح تکرار……………………………………………………………………………………………………………………………. 20 شکل 3-2-نمودار کلاس ها………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 23dateشکل 3-3-نمودار کلاس …………………………………………………………………………………………………………………. 23constringشکل 3-4-نمودار کلاس 23   ………………………………………………………………………………………………………….Chang color شکل3-5- نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………………….. 24 All unitsشکل 3-6-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………………….. 25branchidشکل 3-7-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………… 25Accountingشکل 3-8-نمودار کلاس …………………………………………………………………………………………………………….. 25presianmailشکل 3-9-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………………. 25inventoryشکل 3-10-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………………. 26exportشکن 3-11-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………….. 27Gview colorشکل 3-12-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………………. 27shoppingشکل 3-13-نمودار کلاس …………………………………………………………………………………………………………………….. 28shwinشکل 3-14-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………………… 27resultشکل 3-15-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………. 29warrantingشکل 3-16-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………………….. 29Unit infشکل 3-17-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………….. 30Print helperشکل 3-18-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………… 30randomidشکل 3-19-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………… 30Get nameشکل 3-20-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………….. 32Organization chartشکل 3-21- ………………………………………………………………………………………………………………. 33Use case:modiriyatشکل 3-22- …………………………………………………………………………………. 34Use case:anbardar , forosh , kharidشکل 3-23- ………………………………………………………………………………………………. 35Use case:tavouni , kargoziniشکل 3-24- ……………………………………………………………………………………………………………… 36Use case:hesab dariشکل 3-25- ………………………………………………………………………………… 37Use case:sandogh refah , khadamatشکل 3-26- شکل 4-1-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 شکل 4-2-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 شکل 4-3-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 شکل 4-4-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 فهرست جداول عنوان                                                                                                                                              صفحه “…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44anbarجدول 4-1-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………. 45Anbar 1جدول 4-2-” “…………………………………………………………………………………………………………………………. 46abargardaniجدول 4-3-” “………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47bimeجدول 4-4-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48checkجدول 4-5-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49fishجدول 4-6-” “…………………………………………………………………………………………………………………………… 50Crash codeجدول 4-7-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………. 51etelaeieجدول 4-8-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52factorجدول 4-9-” “………………………………………………………………………………………………………………………… 52Factor numجدول 4-10-” “…………………………………………………………………………………………………………………………. 53Good priceجدول 4-11-” “……………………………………………………………………………………………………………………………………… 54kalaجدول 4-12-” “…………………………………………………………………………………………………………………………….. 55mojoodyجدول 4-13-” “……………………………………………………………………………………………………………………………. 56kargozinyجدول 4-14-” “………………………………………………………………………………………………… 57Khadamat pas az foroshجدول 4-15-” “……………………………………………………………………………………………………………………………………… 57Boffجدول 4-16-” “…………………………………………………………………………………………………………………… 58Kharid_foroshجدول 4-17-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59passجدول 4-18-” “……………………………………………………………………………………………………………………………….. 60tashilatجدول 4-19-” “…………………………………………………………………………………………………………………….. 60Tashilat etaieجدول 4-20-” “………………………………………………………………………………………………………………… 61Tavoun requestجدول 4-21-” “………………………………………………………………………………………………………………………………… 62tavounجدول 4-22-” “……………………………………………………………………………………………………………………………………. 63unitsجدول 4-23-” “…………………………………………………………………………………………………………………………… 64validationجدول 4-24-” مقدمه هم اکنون اینترنت با رشد فزاینده ای به پیش می رود و امکانات متعدد وپیشرفت آن انسان را متحیر می سازد با توجه به نیاز سازمان های مختلف برای انجام امور مدیریت کارهای خود تحت وب و همچنین  رفع مشکلاتی از قبیل حجیم بودن بایگانی ودسترسی به اسناد گذشته ،… از این رو تصمیم به طراحی و پیاده سازی چنین نرم افزاری گرفتیم ، که مزیت عمده این پروژه استفاده از کاغذ و با بردن سرعت انجام کارها  در سیستم مدیریت  است این پروژه در 2 قسمت طراحی و پیاده سازی شده است:  انجام شده و دیاگرام های آن بوسیله Uml قسمت اول : تجزیه و تحلیل سیستم است که این قسمت با نرم افزار Visio  طراحی گردیده است. قسمت دوم :طراحی و پیاده سازی نرم افزار سیستم مدیریت تحت وب می باشد که با زبان برنامه نویسی ASP.NET   کد نویسی گردیده است. این پروژه برای اجرا به سایت شرکت سوپر کامپیوتر لینک گردیده است این پایان نامه شامل چهار فصل است که در فصل اول مفاهیم  استفاده شده در پروژه پرداخته شده است ،در فصل دوم به شرح امکانات و محدودیت های سیستم و در فصل سوم تجزیه و تحلیل سیستم و در فصل چهارم  به پیاده سازی سیستم پرداختیم. فصل اول- مفاهیم استفاده شده در پروژه 1-1- برنامه نویسی لایه ای 1-1-1- برنامه چند لایه چیست؟       در معماری چند لایه تمام برنامه به چندین بخش تقسیم می شود. این بخش ها می توانند فیزیکی یا منطقی باشند. هر بخش کار خاصی را انجام می دهد؛ مثلا نمایش  Interface، کاربر برای دسترسی به داده های برنامه می تواند هر تعداد لایه داشته باشد. ولی به هر حال بیشتر برنامه ها سه لایه مجزا دارند که عبارتند از :    1-       Presentation Layer     (Interface) 2-      Business Logic Layer 3-       Data Access Layer 4-      Data Layer لایه Presentation چیزی نیست  جز بخشی از نرم افزار که با کاربر برنامه ما ارتباط برقرار می کند؛ به عبارت دیگر کاربران با این لایه در ارتباط خواهند بود. نمایش داده ها به کاربر نهایی و اجازه به ایشان برای ارتباط  با داده ها، اصلی ترین وظیفه این لایه است. در بیشتر موارد داده هایی که توسط کاربر وارد می شوند نیاز به اعتبارسنجی یا پردازش اضافی دارند. این مسوولیت بر عهده  لایه Business Logic است.در نهایت داده های برنامه ما نیاز به ذخیره و بازیابی از طریق یک انبار داده دارند.  این وظیفه توسط لایه دسترسی به داده (Data Access Layer) انجام  می شود.      داده های ما در DataLayer ذخیره شده و با استفاده از Stored Procedure های نوشته شده در این لایه درج، حذف و به روز رسانی می شوند. به طور خلاصه، فرآیند مورد نظر ما این گونه کار می کند:     – کاربر برای دست یابی به داده های برنامه، درخواستی را ارسال می کند.     – لایه Data Access داده های مورد نظر را از DataLayer  بازیابی کرده  و از طریق لایه Business Logic آن ها را به لایه نمایش می فرستد. در برخی مواقع لایه دسترسی به داده ها، این داده ها را مستقیما به لایه نمایش ارسال می کند.       – لایه نمایش، اطلاعاتی را که باید نمایش داده شوند  از طریق لایه Business Logic دریافت می کند.     – کاربر داده ها را تغییر داده  و عمل مناسب در مورد آن ها را اجرا می کند ( مثل اضافه یا به روز کردن داده ها )

 • تحقیق سبك معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی

  تحقیق سبك معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی دانلود فایل تحقیق سبك معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی بخشهایی از متن: مصرفی واژه ها: قبل از اینكه به مصرفی و بررسی بناهای مورد بحث بپردازیم، لازم…

 • مقاله آشنایی با سخت افزار و حافظه RAM

  مقاله آشنایی با سخت افزار و حافظه RAM دانلود فایل آشنایی با سخت افزار و حافظه RAM بخشهایی از متن : سخت افزار اسمبل سخت افزار شامل تمام قسمتهای فیزیکی کامپیوتر می شود که از اطلاعات درون آن و همین…

 • پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها

  پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها دانلود فایل پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و…

 • سمینار مواد مروری بر عوامل مؤثر بر توسعة پایدار فلزات غیرآهنی تولیدی در ایران

  سمینار مواد مروری بر عوامل مؤثر بر توسعة پایدار فلزات غیرآهنی تولیدی در ایران دانلود فایل سمینار مواد مروری بر عوامل مؤثر بر توسعة پایدار فلزات غیرآهنی تولیدی در ایران چکیده صنعت و فناوری یکی از شاخصترین محورهای زیربنایی توسعه…

 • مقاله مسئولیت مدنی

  تحقیق مسئولیت مدنی,مسئولیت مدنی,مقاله مسئولیت مدنی دانلود فایل مقاله مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تكلیف…

 • مقاله هویت و بررسی بحران هویت و دلایل آن

  اهمیت هویت در زندگی بشری,بنیان های هویتی,دانلود مقاله هویت,سیر تحولات هویتی,عوامل اساسی خلق هویت,مقاله بحران هویت,مقاله هویت و بررسی بحران هویت و دلایل آن دانلود فایل قسمتهایی از متن: چکیده: در این متن سعی خواهد شد پیرامون هویت ، تعاریف…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت

  پایان نامه بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت …

 • مفهوم کارآفرینی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله مفهوم کارآفرینی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مفهوم کارآفرینی دانلود فایل دانلود مقاله مفهوم کارآفرینی  این تحقیق با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و…

 • طرح توجیهی روغن زیره

  طرح توجیهی روغن زیره دانلود فایل طرح توجیهی روغن زیره این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و…

 • پایان نامه كابلها و عیب یابی كابلها

  پایان نامه كابلها و عیب یابی كابلها دانلود فایل [4]

 • بررسی اجزای سیستم انتقال در فیبر نوری

  BER,Hetero Interface,Phototransistors,Resonant Cavity,SNR,Travelling Wave,بررسی اجزای سیستم انتقال در فیبر نوری,فوتودایودهای آوالانژ,ویژگی های APD دانلود فایل بررسی اجزای سیستم انتقال در فیبر نوری شرح مختصر : یک منبع نوری که توسط سیگنال الکتریکی حاوی پیام مدوله می شود (E/O)  و وارد یک…

 • تحقیق جامع در مورد بررسی اثرات كلینیكی و رادیولوژیك

  تحقیق جامع در مورد بررسی اثرات كلینیكی و رادیولوژیك دانلود فایل تحقیق جامع در مورد بررسی اثرات كلینیكی و رادیولوژیك چكیده پیشینه و سابقه : استروئیدهای جنسی برای رشد اسكلتی و كسب سلامت استخوانی در طول بلوغ لازم و ضروری…

 • پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992

  پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992 دانلود فایل پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD)  1992 Hullbert Index of Sexual Desire (HISD) منبع یوسفی، ناصر، کاوه فارسانی، ذبیح اله، شکیبا، عباس، همتی، سجاد و نبوی حصار، جمیله. (1390). اعتباریابی پرسشنامه تمایل جنسی…

 • اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر خودکارآمدی و عزت نفس دانش‌آموزان پسر پایه اول دوره‌ی متوسطه

  اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر خودکارآمدی و عزت نفس دانش‌آموزان پسر پایه اول دوره‌ی متوسطه,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرس,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود مقاله اثر بخشی آموزش…

 • پایان نامه mpls

  پایان نامه mpls دانلود فایل پایان نامه mpls چکیده امروزه سرعت بیشتر و کیفیت سرویس بهتر مهمترین چالش های دنیای شبکه می باشند. تلاشهای زیادی که در این راستا در حال انجام می باشد، منجر به ارائه فنآوری ها، پروتکل…

 • پروژه كار‏آفرینی نان

  پروژه كار‏آفرینی نان,پروژه کارافرینی نان,توجیه اقتصادی نان,دانلود پروژه نان,دانلود کارآفرینی نان,طرح توجیه فنی نان,طرح توجیهی نان,کارآفرینی نان,نان دانلود فایل پروژه كار‏آفرینی نان در 35 صفحه ورد قابل ویرایش فصل اول : هدف كلی : اشتغال زایی در سطح كشور با…

 • مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)

  رهیافت اجتهادگرا,مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) دانلود فایل مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) چکیده ی بخشهایی از متن مقاله: درادبیات مربوط به توسعه " دگرگونی" به هر گونه تغییری در…

 • مقاله روش پژوهش در حوزه پژوهش در عملیات

  دانلود مقاله روش پژوهش در عملیات,مراحل پژوهش در عملیات,مقاله روش پژوهش در حوزه پژوهش در عملیات دانلود فایل چكیده در این مقاله یك دسته بندی از انواع پژوهش در «پژوهش در عملیات» ارائه می‌شود و مراحل و روش انجام هر…

 • تحقیق بررسی و طراحی مبلمان شهری یكپارچه

  تحقیق بررسی و طراحی مبلمان شهری یكپارچه دانلود فایل بررسی و طراحی مبلمان شهری یكپارچه چکیده ی قسمتهایی از متن: 1- شناخت فرصتها ونیازها 1-1- جستجوی نیازها : باتوجه به رشد روز افزون شهرها وتوسعه هر چه بیشتر شهر نشینی…

 • بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران,تمركز مالكیت,در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع,رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته…

 • سمینار برق بررسی و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت

  سمینار برق بررسی و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت دانلود فایل سمینار برق بررسی و نظارت همه  جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت  چکیده  در این سمینار هدف عمده، بررسی همه جانبه کیفیت توان در…

 • پردازش زیستی برای پوشاك و منسوجات هوشمند

  پردازش زیستی برای پوشاك و منسوجات هوشمند دانلود فایل پردازش زیستی برای پوشاك و منسوجات هوشمند مقدمه رفتار پشم با آنزیم ها ضدچروكی كربونیزاسیون (تقطیر تخریبی) ابریشم خلاصه افزودن آنزیم ها به پنبه جلادهی زیستی (زیست جلادهی) سفیدكاری (رنگبری) بیواسكورینگ…

 • ارزیابی عملکرد شرکت از طریق کیفیت سود

  ارزیابی عملکرد شرکت از طریق کیفیت سود,اهداف گزارش سود,پیشینه کیفیت سود,تامین منابع مالی خارج از ترازنامه,دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد شرکت از طریق کیفیت سود,روش های ارزیابی کیفیت سود,عوامل موثر بر کیفیت سود,فلسفه ی ظهور نظریه ی کیفیت سود,معیارهای ارزیابی کیفیت…

 • آموزش تولید و پرورش قارچ صدفی

  آموزش تولید و پرورش قارچ صدفی دانلود فایل آموزش تولید و پرورش قارچ صدفی  روش تولید قارچ صدفی مكانهای مناسب برای تولید قارچ صدفی كیت قارچ چیست روش نگه داری از قارچ صدفی مشكلات احتمالی درپرورش ونگه داری قارچ صدفی…

 • آسیب شناسی علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی جنایی

  آسیب شناسی علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی جنایی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی جنایی,دانلود…

 • پایان نامه تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در شكل گیری تمدن مدرن غرب

  پایان نامه تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی,پایان نامه تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در شكل گیری تمدن مدرن غرب,تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در شكل گیری تمدن,شكل گیری تمدن مدرن غرب دانلود فایل پایان نامه تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی…

 • پایان نامه عربی(الحدیقه الأولی معنی النحو فی الاصل وحدة اصطلاحأ)

  الحدیقه الأولی معنی النحو فی الاصل وحدة اصطلاحأ,پایان نامه عربی,پایان نامه عربی(الحدیقه الأولی معنی النحو فی الاصل وحدة اصطلاحأ),تحقیق دانلود فایل 2

 • پاورپوینت آب پنیر محصول جانبی فراورده‌های لبنی

  پاورپوینت آب پنیر محصول جانبی فراورده‌های لبنی,پروژه پاورپوینت آب پنیر محصول جانبی فراورده‌های لبنی,تحقیق پاورپوینت آب پنیر محصول جانبی فراورده‌های لبنی,دانلودپاورپوینت آب پنیر محصول جانبی فراورده‌های لبنی,درباره پاورپوینت آب پنیر محصول جانبی فراورده‌های لبنی دانلود فایل پاورپوینت آب پنیر محصول…

 • مقاله هیپنوتیزم و تاریخچه آن

  دانلود مقاله هیپنوتیزم,مقاله هیپنوتیزم و تاریخچه آن دانلود فایل بخشی از متن: تاریخچه هیپنوتیزم دكتر شاركو دستیار دیگری داشت بنام دكتر اعلم الملك كه از اولین دانشجویان اعزامی از ایران در دوره قاجاریه بوده و پس از مرگ شاركو ،…

 • مقاله هنر و تمدن اسلامی در هندوستان

  مقاله هنر و تمدن اسلامی در هندوستان دانلود فایل مقاله هنر و تمدن اسلامی در هندوستان سرزمین هند از جمله کشورهایی است که تمدن با سابقه ای داشته و وجود ادیان بودائی و هند و ... باعث شده بود انواع…

 • گزارش کاراموزی طراحی نیمكت

  دانلود گزارش کارآموزی طراحی نیمكت,طراحی,کاراموزی طراحی نیمكت,کارورزی طراحی نیمكت,گزارش کاراموزی طراحی نیمكت,نیمكت دانلود فایل گزارش کاراموزی طراحی نیمكت در 60 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست : - مقدمه...............................................................................................................6 - تفسیر مشكل ....................................................................................................7 - گرد آوری اطلاعات گوناگون پیرامون موضوع.................................................8 -…

 • پاورپوینت آثار و معماری برنارد چومی

  پاورپوینت آثار و معماری برنارد چومی دانلود فایل پاورپوینت اثار برنارد چومی ( 79 اسلاید ) برنارد چومی به عنوان یکی از معماران بروز و نوگرای جهان  شناخته می شود. ابتدا وی به عنوان یک نظریه پرداز شناخته شده، سپس…

 • سمینار اقلیم شناسی

  اقلیم شناسی,بررسی اقلیم شناسی,پایان نامه اقلیم شناسی,پروژه اقلیم شناسی,تحقیق اقلیم شناسی,درباره اقلیم شناسی,سمینار اقلیم شناسی دانلود فایل سمینار اقلیم شناسی تعریف اقلیم: ریشه کلمه آب وهواکه درزبان عربی اقلیم گفته می شودکلمه یونانی کلیما (Klima) است که تقریبا درتمام زبانها…

 • پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار

  پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار,پروژه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار,تحقیق بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان…

 • مقاله روانشناسی اشتغال و مشاورة شغلی

  مقاله روانشناسی اشتغال و مشاورة شغلی دانلود فایل مقاله روانشناسی اشتغال و مشاورة شغلی فهرست: مقدمه روانشناسی صنعتی ( اشتغال) مشاوره چیست؟ مشاوره شغلی چیست؟ مشاوره شغلی  و اهداف کاربردی آن زندگی تحصیلی و زندگی شغلی  نتیجه گیری ======================== مقدمه:…