پایان نامه بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

پایان نامه بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر,پروژه بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر,تحقیق بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر,دانلود پایان نامه بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر,سوپر,سیستم,سیستم مدیریت,شرکت,مدی,مدیریت از راه دور,مدیریت تحت وب,مقاله بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

دانلود فایل

پایان نامه بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر چکیده سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر        امروزه با توجه به گستره ی جغرافیایی واحدهای مختلف شرکت های بزرگ، نیاز به یک سیستم  یکپارچه ی نرم افزاری ،که امکان پایش و مانیتورینگ فعالیت های قسمت های مختلف را به مدیران وتصمیم گیران شرکت مربوطه ارائه دهد احساس می شود.چنین سیستمی باید علاوه بر داشتن چنین خاصیتی بتواند نیازهای روزمره و جاری واحد های مختلف چنین شرکت هایی را نیز برآورده سازد.برای برآورده کردن چنین نیازی سیستم های مدیریت تحت وب که علاوه بر ایجاد یک سیستم واحد اطلاعاتی و داده ای، قابلیت برآورده کردن نیازهای جاری واحد های مختلف را نیز دارا می باشد پیشنهاد می شود.      چنین سیستمی با برآوردن نیازهای جاری و روزمره ی واحد های مختلف یک سیستم و همچنین فرآوری داده های ورودی واحد ها نیاز به سیستم یکپارچه داده ای را نیز از طریق ایجاد گزارش های متنوع ومفید فراهم می آورد.لذا یک مدیر میتواند با استفاده از چنین داده هایی تصمیات درستی را در جهت رشد و توسعه هر چه بیشتر فعالیت های تجاری موسسه تجاری خویش اتخاذ کند.                                                                    واژه های کلیدی: management system,management web,base application                     سیستم مدیریت،مدیریت از راه دور،مدیریت تجاری،سیستم مدیریت تحت وب      فهرست مطالب عنوان                                                                                                                              صفحه مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 فصل اول – مفاهیم استفاده شده در پروژه………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-1-برنامه نویسی لایه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-1-1-برنامه چند لایه چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-1-2-مزیت برنامه چند لایه ………………………………………………………………………………………………………………………………4 …………………………………………………………………………………………………………………. 4presentation1-1-3-انتخاب لایه …………………………………………………………………………………………………………….. 5Business logic1-1-4-انتخاب لایه …………………………………………………………………………………………………………………. 5Data access1-1-5-انتخاب لایه ……………………………………………………………………………………………………………………… 5Data lager1-1-6-انتخاب لایه 1-1-7-ارسال داده از یک لایه به لایه  دیگر………………………………………………………………………………………………………….. 6 1-2-پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 1-3-سیر تکامل زبان های برنامه نویسی تحت وب…………………………………………………………………………………………………… 8 ) چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………….. 9Ajax 1-4-ای جکس ( 1-5-مکانیزم ای جکس……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 فصل دوم – شرح امکانات و محدودیت های سیستم……………………………………………………………………………………………….. 13 2-1-چشم انداز………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 2-1-1-شرح مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 2-1-2-شرح عملیات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 2-1-3-مخاطبین سیستم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 2-1-4-محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 2-2-مستند واژه نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 2-3-مفاهیم سیستم گزارش گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 16 فصل سوم – تجزیه و تحلیل سیستم………………………………………………………………………………………………………………………. 18 3-1-تعریف مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 3-2-امکان سنجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 3-2-1-امکان سنجی منطقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 3-2-2-امکان سنجی فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………..19 3-2-3-امکان سنجی فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 3-2-4-امکان سنجی اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 )………………………………………………………………………………………………………………. 20Iteration plan3-3-طرح تکرار ( )………………………………………………………………………………………………….. 21Class diagram3-4-نمودار های کلاس ( 3-4-1-توضیحات کلاس………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 31Uml 3-5-نمودار های فصل چهارم – پیاده سازی سیستم………………………………………………………………………………………………………………………… 38 4-1-نگاهی به اجزای پروژه در ویژوال استودیو……………………………………………………………………………………………………. 38 4-2-جداول استفاده شده در پایگاه داده………………………………………………………………………………………………………………. 43 4-2-1-نمای کلی از جدول های موجود…………………………………………………………………………………………………………….. 43 4-3-توضیح جداول بانک اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………………………… 44 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 44Anbar 4-3-1-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………. 45Anbar 14-3-2-جدول ………………………………………………………………………………………………………………….. 45Anbargardani 4-3-3-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………………… 47Bime 4-3-4-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………………… 48check4-3-5-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49fish4-3-6-جدول ……………………………………………………………………………………………………………………….. 50Crash code4-3-7-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………….. 50Etelaeie 4-3-8-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………… 51Factor 4-3-9-جدول …………………………………………………………………………………………………………………….. 52Factor num4-3-10-جدول ……………………………………………………………………………………………………………………… 53Good price4-3-11-جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 54kala4-3-12-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………….. 55Mojoody 4-3-13-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………. 55Kargoziny 4-3-14-جدول ………………………………………………………………………………………….. 56Khadamat pas az forosh4-3-15-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………………… 57Boff 4-3-16-جدول ……………………………………………………………………………………………………………….. 58Kharid_forosh4-3-17-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………………. 58Pass 4-3-18-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………… 59Tashilat 4-3-19-جدول …………………………………………………………………………………………………………………. 60Tashilat etaie4-3-20-جدول …………………………………………………………………………………………………………….. 61Tavoun request4-3-21-جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………. 61Tavoun 4-3-22-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………… 62Units 4-3-23-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………. 63Validation 4-3-24-جدول 4-4-نتایج پیاده سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 64 منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66  فهرست شکلها عنوان                                                                                                                                                                          صفحه …………………………………………………………………………………………………………………………………….8Ajax شکل 1-1- معماری شکل 3-1-نمودار طرح تکرار……………………………………………………………………………………………………………………………. 20 شکل 3-2-نمودار کلاس ها………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 23dateشکل 3-3-نمودار کلاس …………………………………………………………………………………………………………………. 23constringشکل 3-4-نمودار کلاس 23   ………………………………………………………………………………………………………….Chang color شکل3-5- نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………………….. 24 All unitsشکل 3-6-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………………….. 25branchidشکل 3-7-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………… 25Accountingشکل 3-8-نمودار کلاس …………………………………………………………………………………………………………….. 25presianmailشکل 3-9-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………………. 25inventoryشکل 3-10-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………………. 26exportشکن 3-11-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………….. 27Gview colorشکل 3-12-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………………. 27shoppingشکل 3-13-نمودار کلاس …………………………………………………………………………………………………………………….. 28shwinشکل 3-14-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………………… 27resultشکل 3-15-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………. 29warrantingشکل 3-16-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………………….. 29Unit infشکل 3-17-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………….. 30Print helperشکل 3-18-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………… 30randomidشکل 3-19-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………… 30Get nameشکل 3-20-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………….. 32Organization chartشکل 3-21- ………………………………………………………………………………………………………………. 33Use case:modiriyatشکل 3-22- …………………………………………………………………………………. 34Use case:anbardar , forosh , kharidشکل 3-23- ………………………………………………………………………………………………. 35Use case:tavouni , kargoziniشکل 3-24- ……………………………………………………………………………………………………………… 36Use case:hesab dariشکل 3-25- ………………………………………………………………………………… 37Use case:sandogh refah , khadamatشکل 3-26- شکل 4-1-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 شکل 4-2-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 شکل 4-3-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 شکل 4-4-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 فهرست جداول عنوان                                                                                                                                              صفحه “…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44anbarجدول 4-1-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………. 45Anbar 1جدول 4-2-” “…………………………………………………………………………………………………………………………. 46abargardaniجدول 4-3-” “………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47bimeجدول 4-4-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48checkجدول 4-5-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49fishجدول 4-6-” “…………………………………………………………………………………………………………………………… 50Crash codeجدول 4-7-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………. 51etelaeieجدول 4-8-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52factorجدول 4-9-” “………………………………………………………………………………………………………………………… 52Factor numجدول 4-10-” “…………………………………………………………………………………………………………………………. 53Good priceجدول 4-11-” “……………………………………………………………………………………………………………………………………… 54kalaجدول 4-12-” “…………………………………………………………………………………………………………………………….. 55mojoodyجدول 4-13-” “……………………………………………………………………………………………………………………………. 56kargozinyجدول 4-14-” “………………………………………………………………………………………………… 57Khadamat pas az foroshجدول 4-15-” “……………………………………………………………………………………………………………………………………… 57Boffجدول 4-16-” “…………………………………………………………………………………………………………………… 58Kharid_foroshجدول 4-17-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59passجدول 4-18-” “……………………………………………………………………………………………………………………………….. 60tashilatجدول 4-19-” “…………………………………………………………………………………………………………………….. 60Tashilat etaieجدول 4-20-” “………………………………………………………………………………………………………………… 61Tavoun requestجدول 4-21-” “………………………………………………………………………………………………………………………………… 62tavounجدول 4-22-” “……………………………………………………………………………………………………………………………………. 63unitsجدول 4-23-” “…………………………………………………………………………………………………………………………… 64validationجدول 4-24-” مقدمه هم اکنون اینترنت با رشد فزاینده ای به پیش می رود و امکانات متعدد وپیشرفت آن انسان را متحیر می سازد با توجه به نیاز سازمان های مختلف برای انجام امور مدیریت کارهای خود تحت وب و همچنین  رفع مشکلاتی از قبیل حجیم بودن بایگانی ودسترسی به اسناد گذشته ،… از این رو تصمیم به طراحی و پیاده سازی چنین نرم افزاری گرفتیم ، که مزیت عمده این پروژه استفاده از کاغذ و با بردن سرعت انجام کارها  در سیستم مدیریت  است این پروژه در 2 قسمت طراحی و پیاده سازی شده است:  انجام شده و دیاگرام های آن بوسیله Uml قسمت اول : تجزیه و تحلیل سیستم است که این قسمت با نرم افزار Visio  طراحی گردیده است. قسمت دوم :طراحی و پیاده سازی نرم افزار سیستم مدیریت تحت وب می باشد که با زبان برنامه نویسی ASP.NET   کد نویسی گردیده است. این پروژه برای اجرا به سایت شرکت سوپر کامپیوتر لینک گردیده است این پایان نامه شامل چهار فصل است که در فصل اول مفاهیم  استفاده شده در پروژه پرداخته شده است ،در فصل دوم به شرح امکانات و محدودیت های سیستم و در فصل سوم تجزیه و تحلیل سیستم و در فصل چهارم  به پیاده سازی سیستم پرداختیم. فصل اول- مفاهیم استفاده شده در پروژه 1-1- برنامه نویسی لایه ای 1-1-1- برنامه چند لایه چیست؟       در معماری چند لایه تمام برنامه به چندین بخش تقسیم می شود. این بخش ها می توانند فیزیکی یا منطقی باشند. هر بخش کار خاصی را انجام می دهد؛ مثلا نمایش  Interface، کاربر برای دسترسی به داده های برنامه می تواند هر تعداد لایه داشته باشد. ولی به هر حال بیشتر برنامه ها سه لایه مجزا دارند که عبارتند از :    1-       Presentation Layer     (Interface) 2-      Business Logic Layer 3-       Data Access Layer 4-      Data Layer لایه Presentation چیزی نیست  جز بخشی از نرم افزار که با کاربر برنامه ما ارتباط برقرار می کند؛ به عبارت دیگر کاربران با این لایه در ارتباط خواهند بود. نمایش داده ها به کاربر نهایی و اجازه به ایشان برای ارتباط  با داده ها، اصلی ترین وظیفه این لایه است. در بیشتر موارد داده هایی که توسط کاربر وارد می شوند نیاز به اعتبارسنجی یا پردازش اضافی دارند. این مسوولیت بر عهده  لایه Business Logic است.در نهایت داده های برنامه ما نیاز به ذخیره و بازیابی از طریق یک انبار داده دارند.  این وظیفه توسط لایه دسترسی به داده (Data Access Layer) انجام  می شود.      داده های ما در DataLayer ذخیره شده و با استفاده از Stored Procedure های نوشته شده در این لایه درج، حذف و به روز رسانی می شوند. به طور خلاصه، فرآیند مورد نظر ما این گونه کار می کند:     – کاربر برای دست یابی به داده های برنامه، درخواستی را ارسال می کند.     – لایه Data Access داده های مورد نظر را از DataLayer  بازیابی کرده  و از طریق لایه Business Logic آن ها را به لایه نمایش می فرستد. در برخی مواقع لایه دسترسی به داده ها، این داده ها را مستقیما به لایه نمایش ارسال می کند.       – لایه نمایش، اطلاعاتی را که باید نمایش داده شوند  از طریق لایه Business Logic دریافت می کند.     – کاربر داده ها را تغییر داده  و عمل مناسب در مورد آن ها را اجرا می کند ( مثل اضافه یا به روز کردن داده ها )

 • مقاله تكنولوژی و شبكه اطلاع رسانی سیستم mis

  مقاله تكنولوژی و شبكه اطلاع رسانی سیستم mis دانلود فایل مقاله تكنولوژی و شبكه اطلاع رسانی سیستم mis فهرست: چكیده سیستمهای جامع اطلاعات بانك(MIS) مقدمه مفاهیم سیستمها چرخه حیات سیستم اطلاعات روش سیستم ها ودیدگاه سیستمی سیستمهای اطلاعاتی سیستم های…

 • پاورپوینت ارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

  پاورپوینت ارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام اداری,پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری دانلود فایل شرح اسلایدها: اسلاید اول: بسم الله اسلاید دوم: عنوان اسلاید سوم: هفت برنامه مصوب بمنظور تحول اداری اسلاید چهارم: مشتری گرائی…

 • پروژه کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی

  پرورش,پروژه کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی,پروژه کارافرینی پرورش قارچ خوراکی,توجیه اقتصادی پرورش قارچ خوراکی,دانلود پروژه پرورش قارچ خوراکی,دانلود کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی,طرح توجیه فنی پرورش قارچ خوراکی,طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی,قارچ خوراکی,کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی دانلود فایل پروژه کارآفرینی پرورش قارچ…

 • بررسی جامعه شناختی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

  بررسی جامعه شناختی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان,پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانلود فایل پایان نامه  کارشناسی ارشد علوم اجتماعی بررسی جامعه شناختی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل مقدمه:…

 • پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

  پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,رشته روان…

 • مسئولیت مدنی توقیف كنندگان اموال

  مسئولیت مدنی توقیف كنندگان اموال دانلود فایل مسئولیت مدنی توقیف كنندگان اموال توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حكم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و…

 • تحقیق آنتی اکسیدان 9 ( Anti oxidant )

  تحقیق آنتی اکسیدان 9 ( Anti oxidant ) دانلود فایل تحقیق آنتی اکسیدان 9 ( Anti oxidant ) چکیده: Antioxidant control of leachable mercury in fluorescent lamps Description This invention is directed to mercury vapor arc discharge lamps in which…

 • پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3- 1970(MCMI-III)

  پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 1970(MCMIIII),پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3- 1970(MCMI-III) دانلود فایل پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3- 1970(MCMI-III) Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III) منبع شریفی، ع؛ مولوی،ح؛ نامداری، ک(1386). روایی تشخیصی آزمون بالینی چندمحوری میلون ـ3.…

 • تحقیق تعهد به نفع شخص ثالث

  تحقیق تعهد به نفع شخص ثالث دانلود فایل تحقیق تعهد به نفع شخص ثالث چكیده در باب مسئولیت مدنی، یكی از سؤالهای مهم این است كه اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌كنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار,پروژه کارافرینی کارگاه تولید خودکار,توجیه اقتصادی کارگاه تولید خودکار,تولید,خودکار,دانلود پروژه کارگاه تولید خودکار,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید خودکار,طرح توجیه فنی کارگاه تولید خودکار,طرح توجیهی کارگاه تولید خودکار,کارآفرینی کارگاه تولید خودکار,کارگاه دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار…

 • تحقیق بررسی مجازات زندان و مجازات جایگزین

  تحقیق بررسی مجازات زندان و مجازات جایگزین,تحقیق مجازات جایگزین حبس دانلود فایل سر فصل مطالب: فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1 فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان…

 • بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان

  بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی,بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان,پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری دانلود فایل  پایان نامه  کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری  بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام…

 • دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار و بازارهای مالی (فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر)

  تعریف بازارهای مالی,دانلود پاورپوینت ارئه کلاسی فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته تألیف دکتر رضا راعی و دکتر احمد پویان فر با عنوان انواع اوراق بهادار و بازارهای مالی,دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار و بازارهای مالی (فصل اول کتاب…

 • فروسیلیسیم

  فروسیلیسیم دانلود فایل فصل اول: ویژگیهای عمومی 1-1- مقدمه 2-1- خواص فیزیكی و شیمیایی سیلیسیم : 3-1- سیلیسیم  و صنعت 1-3-1- صنایع متالورژی  2-3-1- صنایع الكترونیكی  3-3-1- سایر صنایع فصل دوم: مواد اولیه 1-2- مقدمه  2-2- مواد حاصل سیلیسیم 3-2-…

 • ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

  قوانین,ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها دانلود فایل قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین…

 • كارآموزی بیمه ایران

  كارآموزی بیمه ایران دانلود فایل كارآموزی  بیمه ایران فهرست فصل اول: مقدمه مقدمه......................................................................................................................................................................................1 محل كار آموزی...............................................................................................................................................................2   تاریخچه بیمه...............................................................................................................................................................3 تاریخچه بیمه ایران ......................................................................................................................................................5 مجوز قانونی تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران........................................................................................................5 صاحبان سهام و مؤسسان شرکت..................................................................................................................................6 استخدام نیروی متخصص....................................................................................................................................................7 تهیه مکان…

 • مقاله یادگیری مشارکتی و فواید آن

  اجرای یادگیری مشارکتی در کلاس درس,ارکان اصلی یادگیری,تعامل تشویق کننده رو در رو,مقاله یادگیری مشارکتی و فواید آن دانلود فایل فهرست مطالب: مقدمه 1 ارکان اصلی یادگیری 2 وابستگی متقابل سازنده 3 تعامل تشویق کننده ی رو در رو 3…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش فلسفه

  آموزش فلسفه برای کودکان,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش فلسفه دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش فلسفه در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش ضمن خدمت کارکنان

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش ضمن خدمت کارکنان دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش ضمن خدمت کارکنان در 42 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • پاورپوینت میوه های مناطق معتدله (آلو)

  پاورپوینت میوه های مناطق معتدله (آلو) دانلود فایل پاورپوینت میوه های مناطق معتدله (آلو) مقدمه آلو از میوه های مهم مناطق معتدله  بوده وپس از هلو در درجه دوم است .  درخت آلو درمناطق سردسیربه خوبی رشد كرده ومحصول تولید…

 • مقاله آموزش و پرورش و بررسی فضاهای آموزشی و مدارس

  مقاله آموزش و پرورش و بررسی فضاهای آموزشی و مدارس دانلود فایل قسمتهایی از متن: 1-1- آموزش : 1-1-1 اهمیت آموزش و پرورش: تمدن امروزه وجوه متفاوتی دارد. دگرگونی تكنیك زندگی مرتبا بر وسعت و تنوع نیازها می‌افزاید و بهره‌مندی…

 • تحقیق بررسی بازاریابی محصولات کشاورزی

  تحقیق بررسی بازاریابی محصولات کشاورزی دانلود فایل تحقیق بررسی بازاریابی محصولات کشاورزی بخشهایی از متن مقاله: نگاهی به ابرقدرتان بازار پرتقال جهان تولید پرتقال در طول سالهای 2005-2004 معادل 1/2 میلیون تن با بریكس 65 اعلام شده است كه 18%…

 • تحقیق در مورد شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

  CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ,پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد شناخت ریسک و بازده,تحقیق در مورد شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ,خرید مقاله,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله در مورد شناخت ریسک و بازده,دانلود…

 • پژوهش لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)

  اصول درمان لیزرهای کم توان,پزشکی و استفاده از لیزر,پژوهش لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی),تحقیق کاربرد لیزر در درمان بیماری ها و استفاده در پزشکی,تحقیق لیزر چیست,تحقیق لیزر درمانی چیست,جراح,خرید تحقیق کاربرد لیزر در پزشکی,دانلود تحقیق لیزر…

 • اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق

  اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق. دانلود فایل اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق در آغاز حکومت عباسیان به دلیل…

 • طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید هدفون میکروفون دار

  پروژه کارآفرینی تولید هدفون میکروفون دار,تولید هدفون,تولید هدفون میکروفون دار,طرح توجیهی تولید هدفون میکروفون دار,طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید هدفون میکروفون دار دانلود فایل طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید هدفون میکروفون دار در 79 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • گزارش كارآموزی شركت صنعتی كوشا پرسكاری

  پرسكاری,دانلود گزارش کارآموزی شركت صنعتی كوشا پرسكاری,شركت صنعتی,كوشا,کاراموزی شركت صنعتی كوشا پرسكاری,کارورزی شركت صنعتی كوشا پرسكاری,گزارش كارآموزی شركت صنعتی كوشا پرسكاری,گزارش کاراموزی شركت صنعتی كوشا پرسكاری دانلود فایل گزارش كارآموزی شركت صنعتی كوشا پرسكاری در 17 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • بیماریهای غیر واگیر و اپیدمیولوژی آنها

  بیماریهای غیر واگیر و اپیدمیولوژی آنها,سرطان دانلود فایل گذارهای اپیدمیولوژیک به طور کلی سه گذار اپیدمیولوژیک به وقوع پیوسته است. اولین گذار اپیدمیولوژیک: حدود ده سال قبل آغاز شده است بیماریها عمدتامسری بوده به خاطر شرایط زندگی افراد با تکامل …

 • کارآموزی ریخته گری گروه صنعنتی نورد نوشهر

  کارآموزی ریخته گری گروه صنعنتی نورد نوشهر دانلود فایل کارآموزی ریخته گری گروه صنعنتی نورد نوشهر متالورژی، علم و تکنولوژی استفاده از فلزات است. متالورژی، به عنوان یک فن از زمانهای قدیم وجود داشته است. انسانهای گذشته بسیاری از فلزات…

 • پاورپوینت درس جامعه شناسی سازمانها

  پاورپوینت درس جامعه شناسی سازمانها دانلود فایل پاورپوینت درس جامعه شناسی سازمانها پاورپوینت درس جامعه شناسی سازمانها در 227اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx نام درس : جامعه شناسی سازمانها منبع : جامعه شناسی سازمانها تالیف : انتشارات…

 • میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از شبکه ای اجتماعی در فرآیند یادگیری

  شبکه ای اجتماعی در فرآیند یادگیری,گزارش پایان نامه دوره کارشناسی,میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از شبکه ای اجتماعی در فرآیند یادگیری دانلود فایل گزارش پایان نامه دوره کارشناسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از شبکه ای اجتماعی در فرآیند یادگیری *صمیمه…

 • كاربرد كاتالیزورهای متخلخل در صنایع شیمیایی

  با واكنش پیچیده در یك كاتالیزور اسفنجی,دینامیك انتقال جرم، چند جزئی,كاربرد كاتالیزورهای متخلخل در صنایع شیمیایی دانلود فایل كاربرد كاتالیزورهای متخلخل در صنایع شیمیایی مقدمه كاتالیزورهای متخلخل در صنعت شیمیایی دارای استفاده و كاربرد وسیعی می باشند. واكنشها در یك…

 • مقاله سکه شناسی در شناسایی میراث فرهنگی ملل مختلف

  دانلود مقاله سكه شناسی,شناسایی میراث فرهنگی نلت ها با سکه شناسی,مقاله سکه شناسی در شناسایی میراث فرهنگی ملل مختلف دانلود فایل سكه شناسی یكی از شاخص های شناسایی میراث فرهنگی ملل مختلف بخشهایی از متن: مقدمه سكه شناسی بخشی از…

 • پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران 1996

  پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران 1996 دانلود فایل پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران 1996 پرسشنامه فهرست سلامت سازمانی (OHI  ) هوی و همکاران ( 1996 ) که این پرسشنامه هفت بعد سلامت سازمانی یعنی 1. یگانگی نهادی 2.…

 • تحقیق جامع حقوقی (معاذیر و مجازات)

  بررسی جامع حقوقی,تحقیق جامع حقوقی,تحقیق جامع حقوقی (معاذیر و مجازات),تحقیق و بررسی جامع حقوقی,جامع حقوقی,حقوق,مقاله جامع حقوقی دانلود فایل تحقیق جامع حقوقی فهرست مطالب                                                                           صفحه گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات 1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف…