پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه

پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه

دانلود فایل

پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال  در برابر صاعقه فیزیك صاعقه ( Physics of lightning )     صاعقه را می‌توان یك تخلیة گذرای الكتریكی با جریان بالا كه طول مسیر آن به كیلومترها می‌رسد ، تعریف كرد. صدای ناشی از این عمل رعد ( thunder ) نامیده می شود . این تخلیه الكتریكی هنگامی رخ می‌دهد كه ناحیه‌ای از اتمسفر دارای آنچنان بار الكتریكی شود كه میدان ناشی از آن باعث شكست الكتریكی هوا گردد. این عمل به خصوص در ابرهای جوشان ( thunder cloud ) اتفاق می‌افتد. این ابرها را كومولونیمبوس ( cumulonimbus ) می‌نامند. گر چه در جریان ریزش برف و تگرگ و ابرهای روی كوههای آتشفشان هم زدن صاعقه گزارش شده است ، در این بحث منظور ما از صاعقه بیشتر، برق ناشی از ابرهای جوشان است. این چنین تخلیه‌ای می‌تواند در درون ابر( intra cloud ) ، پایین دو ابر ( cloud to cloud ) یا بین ابر و زمین ( cloud to earth ) ، پایین ابر و هوای اطراف اتفاق افتد. قبل از بررسی مسأله تخلیه به مسأله بارداری ابرهای جوشان پرداخته می‌شود. تئوریهای مختلفی در این زمینه وجود دارد كه در فصل پیوستها به آنها اشاره می گردد. مسیر برگشتی ( Return stroke )  وقتی كه شاخه پیشروندة مرحله‌ای، ستونی از بار منفی را به نزدیك زمین می‌آورد، میدان الكتریكی قوی حاصل در زمین به قدری است كه باعث حركت بارها به سمت بالا می‌شود تا به شاخة پیشرونده برسد. وقتی یكی از این تخلیه‌ها به شاخة پیشرونده می رسد از این لحظه مسیر برگشتی شروع می‌شود. با اتصال شاخة پیشرونده به زمین، بار مثبت از زمین به سوی ابرها جاری می‌گردد و با اندازه‌گیری از روش اسپكتروسكوپی ( spectroscopy ) درجه حرارت مسیر به حدود k˚ 30000 می‌رسد. فهرست مطالب عنوان                                                                                                         صفحه فصل اول مقدمه 1-1کلیات……………………………………………………………………………………………………………….8 1-2 اهداف………………………………………………………………………………………………………………9 1-2-1 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………… 1-2-2 فصل سوم………………………………………………………………………………………………………9 1-2-3 فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………9 1-2-4 فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………..10 1-2-5 فصل ششم……………………………………………………………………………………………………10 1-2-6 فصل هفتم……………………………………………………………………………………………………10 1-2-7 فصل هشتم…………………………………………………………………………………………………..11 فصل دوم فیزیک صاعقه و پارامترهای جریان ناشی از آن 2-1 فیزیک صاعقه………………………………………………………………………………………………….13 2-2 شاخه های پیشروندة مرحله ای صاعقه…………………………………………………………………..13 2-2-1 مسیر برگشتی……………………………………………………………………………………………….14 2-2-2 شاخة پیشروندة تیری شکل……………………………………………………………………………..15 2-2-3 تخلیة بین ابر…………………………………………………………………………………………………16 2-2-4 تخلیه ای که بار مثبت به زمین می آورد……………………………………………………………..17 2-2-5 تخلیه ای با جریان پیشرونده بسوی بالا……………………………………………………………….17 2-3 اختلاف پتانسیل بین ابر و زمین و انرژی موجود در صاعقه…………………………………………18 2-4 رعد………………………………………………………………………………………………………………..18 2-5 جریان ناشی از اصابت صاعقه………………………………………………………………………………20 2-5-1 اثر ارتفاع جسم در دامنه جریان………………………………………………………………………..20 2-5-2 اثر مناطق جغرافیایی……………………………………………………………………………………….21 2-5-3 شکل موج جریان………………………………………………………………………………………….22 2-5-4 معادلة ریاضی شکل موج ناشی از صاعقه…………………………………………………………24 فصل سوم هدایت الکتریکی خاک 3-1 قابلیت هدایت الکتریکی خاک………………………………………………………………………….26 3-1-1 اثر نوع خاک……………………………………………………………………………………………….26 3-1-2 اثر رطوبت موجود در خاک و نمکهای محلول در آن………………………………………..28 3-1-3 اثر درجه حرارت…………………………………………………………………………………………..30 3-1-4 اثر دانه بندی و توزیع آن………………………………………………………………………………..32 3-1-5 اثر عمق……………………………………………………………………………………………………….32 3-1-6 اثر قطر میله…………………………………………………………………………………………………..33 3-1-7 اثر جریانهای پراکنده در زمین………………………………………………………………………….34 فصل چهارم طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال 4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………37 4-2 مقاومت پای برج……………………………………………………………………………………………..37 4-2-1 رفتار مقاومت زمین بر اثر موج گذرا…………………………………………………………………39           4-3 کم کردن مقاوت پایة برجها بوسیلة اتصالات اضافی……………………………………………….39 4-3-1 نصب میلة قائم در زمین………………………………………………………………………………….40 4-3-1-1 استفاده از میله های طویل……………………………………………………………………………41 4-3-1-2 اتصال زمین چند میله ای(میله های موازی)……………………………………………………..42 4-3-2 نصب میلة افقی در زمین…………………………………………………………………………………44 4-3-3 زمین کردن بصورت کانترپوز………………………………………………………………………….46 4-4 نتایج آزمایشها و تجربیات عملی اتصال زمین………………………………………………………….49 4-5 طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال انرژی………………………………………………………51 4-5-1 زمین کردن برجهای خطوط انتقال انرژی…………………………………………………………..53  فصل پنجم تخلیة جوی الکتریکی بر خطوط انتقال 5-1 تخلیة جوی الکتریکی بر هادیهای فاز…………………………………………………………………59 5-2 تخلیة جوی بر سیمهای محافظ…………………………………………………………………………….64 5-3 تخلیة جوی مستقیم بر بدنة برجها………………………………………………………………………….67 5-4 تخلیة جوی مستقیم در مجاور پستهای فشار قوی……………………………………………………..71 5-5 انتشار موج در طول خطوط انتقال انرژی………………………………………………………………..73 فصل ششم محاسبات اضافه ولتاژها در خطوط انتقال در اثر اصابت صاعقه  6-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..76  6-2 محاسبات اضافه ولتاژ در برج در اثر برخورد مستقیم صاعقه ……………………………………76  6-2-1 محاسبة ولتاژ در نقطة رأس برج………………………………………………………………………..76  6-2-2 محاسبة ولتاژ روی کراس آرم………………………………………………………………………….79  6-2-3 محاسبة ولتاژ روی زنجیر مقره………………………………………………………………………….80  6-3 محاسبة ولتاژ القائی در اثر برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال………………………………82  6-3-1 محاسبات بر روی خط زمین شده……………………………………………………………………..83 6-3-2 اثر زمین شدن یکی از هادیهای خط انتقال………………………………………………………..84 فصل هفتم بررسی حادثة خط منتظرقائم –  قزوین  7-1 شرح حادثه…………………………………………………………………………………………………….87  7-2 علت حادثه………………………………………………………………………………………………………88  7-2-1 برخورد صاعقه با فاز………………………………………………………………………………………88  7-2-2 برخورد مستقیم صاعقه با برج…………………………………………………………………………..90  7-3 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….90  7-3-1 تقویت اتصال زمین پایة برجها………………………………………………………………………….91  7-3-2 نصب برقگیر…………………………………………………………………………………………………91  7-3-3 نصب سیم محافظ هوایی…………………………………………………………………………………92  7-3-4 نصب شاخکهای برقگیر در طول زنجیر مقره……………………………………………………….92  7-4 گزارشی از پست منتظرقائم………………………………………………………………………………….93 فصل هشتم شبیه سازی 8-1 مدل زنجیر مقره………………………………………………………………………………………………..96 8-2 شبیه سازی برج…………………………………………………………………………………………………96 8-2-1 مشخصات برجهای شبکة مورد نظر…………………………………………………………………..96 8-2-2 مدلسازی برج در حالتی که شبکه دارای سیم محافظ نباشد……………………………………97 8-2-3 شبیه سازی برج در حالتی که شبکه دارای سیم محافظ باشد…………………………………..97 8-3 مدل سازی خط انتقال و پستهای فشار قوی…………………………………………………………….98 8-4 شبیه سازی موج صاعقه………………………………………………………………………………………98 8-5 شبیه سازی حادثه……………………………………………………………………………………………..99 8-6 شبیه سازی شبکه با وجود سیم محافظ در مقابل بر خورد صاعقه …………………………….102 8-6-1 بررسی رفتار شبکه در حالت بدون برقگیر در پست منتظرقائم در مقابل برخورد صاعقه سیم محافظ………………………………………………………………………………………………..102 8-6-2 بررسی رفتار شبکه در حالت وجود برقگیر در پست منتظرقائم در مقابل برخورد صاعقه سیم محافظ………………………………………………………………………………………………..104 فصل نهم نتیجه گیری و پیشنهادات 9-1 نتایج…………………………………………………………………………………………………………..106 9-2 ارائة پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..107 پیوستها تئوری ویلسون……………………………………………………………………………………………………….110 تئوری سیمپسون……………………………………………………………………………………………………..111 تئوری ورکمن……………………………………………………………………………………………………….113 مراجع و مآخذ………………………………………………………………………….115

 • چگونگی تنظیم ، طراحی، اجرا و مشاهده نتایج پرسشنامه در روش تحقیق

  چگونگی تنظیم ، طراحی، اجرا و مشاهده نتایج پرسشنامه در روش تحقیق,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود چگونگی تنظیم ، طراحی، اجرا و مشاهده نتایج پرسشنامه در روش تحقیق,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه…

 • گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون

  اصلاح قانون,تاریخچه مالیات,دانلود گزارش کارآموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون,کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون,کارورزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون,گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون,مالیات بر ارزش افزوده دانلود فایل گزارش…

 • پایان نامه بررسی نقش‌های نمادین در معماری هخامنشی

  پایان نامه بررسی نقش‌های نمادین در معماری هخامنشی دانلود فایل چکیده: انسان موجودی اسطوره باور و نمادساز است. اسطوره آغاز «شدن» و نحوه‌ی «بودن» آدمی را بیان می‌كند و نماد زبان اسطوره و آیین در درازنای تاریخ بوده است. در…

 • نرم افزار اندروید آزمون زبان ept

  آموزش زبان ept,اندروید ept,ای پی تی,تافل,نرم افزار اندروید آزمون زبان ept دانلود فایل نرم افزار اندروید آزمون زبان ept این نرم افزار اندروید جدید جهت آموزش زبان ept طراحی شده و از محبوبیت فوق العاده ای برخوردار شده است

 • مبانی نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

  مبانی نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک دانلود فایل درمان بیش فعالی با نوروفیدبک جدید ترین درمان برای کودکان  ADHDآموزش نوروفیدبک میباشد، نوروفیدبك، نوعی رویكرد توان بخشی در درمان است، و هدف آن، بهنجار سازی پایدار ADHD-ADD است ( بارابار…

 • مقاله شیوه های نوین ارزشیابی معلمان

  مقاله شیوه های نوین ارزشیابی معلمان دانلود فایل مقاله شیوه های نوین ارزشیابی معلمان فهرست: ارزشییابی اصول و مفاهیم قابل تاكید در ارزشیابی نقش ارزشیابی در برنامه درسی و پیشرفت تحصیلی ضرورت ارزشیابی آموزشی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یك…

 • پایان نامه ایجاد یک برنامه وب نمونه در دات نت (.NET)

  ایجاد یک برنامه وب نمونه در دات نت,پایان نامه ایجاد یک برنامه وب نمونه در دات نت (.NET),پایان نامه رشته کامپیوتر درباره ایجاد یک برنامه وب نمونه در دات نت (NET),پایان نامه وب نمونه در دات نت,وب نمونه در دات…

 • کلاهبرداری ارزی

  کلاهبرداری ارزی دانلود فایل کلاهبرداری ارزی قسمتی از متن: تعریف جرم کلاهبرداری  كلاهبرداری استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات واعتبارات موهوم و امید وارد كردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از…

 • پایان نامه کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

  پایان نامه کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران,سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس,کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران دانلود فایل پایان نامه کاربرد سرمایه فکری در…

 • انواع تست های سرولوژی

  انواع تست های سرولوژی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود انواع تست های سرولوژی همراه با جدول,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود انواع تست های سرولوژی همراه…

 • مقاله مدیریت دانش مجموعه هفتم

  CAF، مدل ارزیابی عمومی ، سازمان هولو گرافیک,پالایش دانش,تاپسیس ، TOPSIS ،,تجاری سازی دانش,دفاتر انتقال فناوری,روش تصمیم گیری پرومته,سرمایه اجتماعی,سرمایه فکری,شرکتهای دانش بنیان,عوامل محیطی,فرهنگ سازمانی,مدل تحلیل پوششی داده ها ، DEA ،,مدل نوناکاتاکوچی,مدل ویلسون,مدیری,مدیریت شایسته محور,مدیریت کیفیت فراگیر,مقاله مدیریت دانش…

 • کارکرد نیروگاه بخار شهید بهشتی

  دانلود پروژه کارکرد نیروگاه بخار شهید بهشتی,کارکرد نیروگاه بخار شهید بهشتی دانلود فایل دانلود پروژه کارکرد نیروگاه بخار شهید بهشتی بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه کارکرد نیروگاه بخار شهید بهشتی فهرست مطالب فهرست ۱ مقدمه ۲ فصل…

 • طرح توجیهی تولید چشم الکترونیکی

  طرح توجیهی تولید چشم الکترونیکی دانلود فایل طرح توجیهی تولید چشم الکترونیکی 1-    بخش معرفی: صنعت چشم الكترونیكی معرفی و مزایای سرمایهگذاری در آن به اجمال مشخص خواهد شد. (OPTO-ELECTRONICS) نوری الكترونیك و (Electronic Eye) الكترونیك چشم .1-4 چـشم الكتـرونیك…

 • مقاله آزمون‌های حاملگی

  مقاله آزمون‌های حاملگی دانلود فایل مقاله آزمون‌های حاملگی امروزه برای انواع تست های حاملگی، كیت های ارزان قیمتی در دسترس هستند كه سریعاً یعنی در عرض 3 الی 5 دقیقه با صحت و دقت زیاد جواب می دهند. بسیاری از…

 • تحقیق در مورد خودروهای برقی

  تحقیق در مورد خودروهای برقی دانلود فایل تحقیق در مورد خودروهای برقی فهرست مطالب عنوان                                                                                                                        صفحه بخش اول : نحوه تأمین انرژی و عملكرد خودروی برقی مقدمه................................................................................................................................ 2 فصل اول: خصوصیات خودرو برقی 1-1 تعریف خودرو برقی.................................................................................................. 3 1-2…

 • پایان نامه نرم افزار سایپا یدك

  پایان نامه نرم افزار سایپا یدك دانلود فایل پایان نامه نرم افزار سایپا یدك چکیده : این برنامه سیستم فعالیت های یکی از نمایندگی های سایپا می باشد ، که سعی شده است در این برنامه ، محیطی راحت وهمچنین…

 • کارآفرینی صنعت چای

  کارآفرینی صنعت چای دانلود فایل کارآفرینی صنعت چای كلیات و شناخت طرح: شركت آفتاب گوهر نوین ( سهامی خاص ) در تاریخ 1/4/78 تحت شماره 13548 در مشهد به ثبت رسید. این شركت در ابتدا با سرمایه 10000000 ریال شروع…

 • صنعت توریسم در اصفهان

  صنعت توریسم در اصفهان دانلود فایل صنعت توریسم در اصفهان فهرست  سابقه تاریخی شهر اصفهان جاذبه های سیاحتی شهر اصفهان كاخ چهلستون كاخ عالی قاپو مسجد جامع مسجد امام( شاه سابق ): مسجد شیخ لطف الله كلیسای جلفا پل خواجو…

 • دانلود پاورپوینت نیازها و رفتار خریداران

  بازار بالقوه,بازار پنهان,بازار فعال,بازار محتمل,دانلود پاورپوینت نیازها و رفتار خریداران,سلسله مراتب نیاز در بازارهای توسعه نیافته بترتیب از عالیترین به پست ترین,سلسله مراتب نیاز در بازارهای نیمه توسعه یافته,سلسله مراتب نیازها,سه عنصر لازم برای تقاضا,سه نوع سیاست بازاریابی برای برآورده…

 • نمونه قرارداد (ترخیص كالا)

  نمونه قرارداد (ترخیص كالا) دانلود فایل نمونه قرارداد (ترخیص كالا) قرارداد ذیل فی مابین شركت/آقای ................ و حق العمل كاری ................ به شرح زیر منعقد می گردد: موضوع قرارداد: ترخیص كالاهای شركت توسط حق العملكار نامبرده فوق از كلیه گمركات…

 • پروژه كنترل فرآیند آماری

  پروژه كنترل فرآیند آماری دانلود فایل كنترل فرآیند آماری فهرست مطالب عنوان ردیف آشنایی با شركت شتاب كار ............................................................................................................ تاریخچه پروژه SPC در شركت شتاب كار.................................................................................... مراحل انجام كار................................................................................................................................... 1-3 فصل اول ـ مفاهیم كلی........................................................................................................... 2-3 فصل دوم ـ مراحل…

 • پژوهش سیستمهای اطلاعات مدیریت شرکت پست

  پایان نامه سیستم اطلاعات مدیریت شرکت پست,پژوهش سیستمهای اطلاعات مدیریت شرکت پست,تحقیق سیستمهای اطلا عات مدیریت شرکت پست,خرید فایل سیستم های اطلاعات مدیریت شرکت پست,دانلود پژوهش سیستم های اطلاعات مدیریت شرکت پست,سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی نیرو,سیستمهای اطلاعات مدیریت شرکت پست,شكل…

 • گزارش کارآموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان

  دانلود گزارش کارآموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان,دیجیتال,سلمان,کاراموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان,کارورزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان,گزارش کارآموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان,گزارش کاراموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان,مخابرات,مرکز دانلود فایل گزارش کارآموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان در 111 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست…

 • تحقیق تکنولوژی ریخته گری چدن

  تحقیق تکنولوژی ریخته گری چدن,ریخته گری چدن دانلود فایل قسمتهایی از متن: مقدمه :          عنوان چدن ریختگی مشخص كننده دسته بزرگی از فلزات است . فلزاتی كه در این دسته قرار دارند از نظر خواص با یكدیگر  تفاوتهای فاحش…

 • طرح تحقیقاتی تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

  طرح تحقیقاتی تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل شرح و بیان مساله پژوهش: مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه…

 • تحقیق بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام

  بررسی کانیهای سنگین منطقه ایلا م,پایان نامه بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام,پایان نامه مهندسی معدن,پتانسیل های معدنی استان ایلام,تحقیق بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام,خرید تحقیق پتانسیل های معدنی ایلام,دانلود پروژه پتانسیل های معدنی استان ایلام,ژئو مرفولوژی منطقه ایلام,فایل…

 • پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23: مستند سازی

  اهداف مستندات حسابرسی,پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23: مستند سازی,تعریف حسابرس با تجربه,تعریف مستندات حسابرسی,تنظیم پرونده‌های نهایی حسابرسی,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23 مستند سازی,شكل، محتوا و میزان مستندات حسابرسی,مستندسازی موارد انحراف از اصول بنیادی یا روشهای اساسی,مشخص كردن تهیه كننده…

 • پاورپوینت قرارداد ها و پیمان های آتی

  پاورپوینت قرارداد ها و پیمان های آتی,پیمان های آتی استاندارد شاخص سهام,تعریف اوراق مشتقه,تعیین قیمت پیمان های آتی استاندارد,دانلود پاورپوینت قرارداد ها و پیمان های آتی,قیمت گذاری قرارداد آتی خاص,معادلات قیمت قرارداد آتی,مهمترین اوراق مشتقه,مهمترین قرارداد ها و پیمان های…

 • مبانی نظری صادرات خدمات فنی و مهندسی

  خدمات فنی و مهندسی,صادرات خدمات فنی و مهندسی,مبانی نظری,مبانی نظری خدمات فنی و مهندسی,مبانی نظری صادرات خدمات فنی,مبانی نظری صادرات خدمات فنی و مهندسی دانلود فایل مبانی نظری صادرات خدمات فنی و مهندسی دارای 70صفحه با فرمت ورد و قابل…

 • SSL (secure Socket Layer )

  SSL (secure Socket Layer ) دانلود فایل SSL )secure Socket Layer ) دارای سه فایل پاورپوینت ورد و پی دی اف •مقدمه •ssl چیست؟ •ملزومات یك ارتباط مبتنی بر پروتكل امنیتی  ssl •قفل امنیت SSL   •مكانیزم‌های تشكیل‌دهنده ssl •اجزای…

 • کارآفرینی طرح یک شرکت در زمینه تولید پودر تخم مرغ

  زمینه تولید پودر تخم مرغ,طرح یک شرکت در زمینه تولید پودر تخم مرغ,کارآفرینی طرح یک شرکت,کارآفرینی طرح یک شرکت در زمینه تولید پودر تخم مرغ دانلود فایل کارآفرینی طرح یک شرکت در زمینه تولید پودر تخم مرغ قسمتی از متن:…

 • پایان نامه طراحی و ساخت سایت خبری دانشگاه با ASP

  پایان نامه طراحی و ساخت سایت خبری,پایان نامه طراحی و ساخت سایت خبری دانشگاه با ASP,سایت خبری دانشگاه با ASP,طراحی و ساخت سایت خبری دانلود فایل پایان نامه طراحی و ساخت سایت خبری دانشگاه با ASP چكیده  عنوان این پروژه…

 • پایان نامه بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان

  پایان نامه بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان دانلود فایل پایان نامه بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان تهران چكیده تحقیق : تحقیق حاضر به بررسی نیازهای آموزشی پرستاران بیمارستان…

 • بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی

  بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی,بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی,پایان نامه بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی دانلود فایل پایان نامه بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در کاهش…

 • طرح احداث گاوداری

  طرح احداث گاوداری دانلود فایل طرح احداث گاوداری  مقدمه درشرایط طبیعی تولید شیرپستانداران به اندازه استكه می توان احتیاجات غذایی نوزادشان را تامین می كند.باوجوداین ازسالهاپیش ازتاریخ افرادبشری دریافته بودند كه شیرحیوانات غذای خوبی جهت تغذیه انسان می باشد.درنتیجه تأمین…