پایان نامه بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفولوژیكی در زون كپه داغ (مطالعه موردی آبریز کوشک آب)

پایان نامه بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفولوژیكی در زون كپه داغ (مطالعه موردی آبریز کوشک آب),پروژه بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفولوژیكی در زون كپه داغ (مطالعه موردی آبریز کوشک آب),تحقیق بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفو,مقاله بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفولوژیكی در زون كپه داغ (مطالعه موردی آبریز کوشک آب)

دانلود فایل

فهرست مطالب عنوان                                                                                                    صفحه چکیده ………………………………………………………………………………………………………………… 1 فصل اول: كلیات………………………………………………………………………………………………….. 2 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 3 1-1- طرح مسئله تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4 2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….. 5 3-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 6 4-1- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………… 7 5-1- فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………….. 8 6-1- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 9 7-1- روش و مواد تحقیق……………………………………………………………………………………… 10 8-1- مشكلات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 12 فصل دوم :ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز………………………………………………………………….. 13 1-2- موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز………………………………………………………………………. 14 2-2- فیزیوگرافی ………………………………………………………………………………………………… 18 3-2- توپوگرافی………………………………………………………………………………………………….. 25 4-2- زمین شناسی……………………………………………………………………………………………….. 32 5-2- اقلیم…………………………………………………………………………………………………………. 43 6-2- هیدرولوژی حوضه……………………………………………………………………………………….. 71 6-3- خاك شناسی……………………………………………………………………………………………….. 76 7-3- پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………… 84 فصل سوم : ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه………………………………………………… 89 1-3- مفهوم ژئومورفولوژی…………………………………………………………………………………….. 90 2-3- نگرش سیستمی در ژئومورفولوژی……………………………………………………………………. 91 3-3- ژئومورفولوژی كاربردی…………………………………………………………………………………. 92 4-3- اهداف ژئومورفولوژی كاربردی………………………………………………………………………… 93 5-3- وقایع ژئومورفیك…………………………………………………………………………………………. 93 6-3- آنتروپوژئومورفولوژی در ایران…………………………………………………………………………. 95 7-3- ژئومورفولوژی و زمین شناسی حوضه آبریز مورد مطالعه………………………………………… 98 8-3- ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه…………………………………………………………….. 99 9-3- واحدهای ژئومورفولوژی……………………………………………………………………………….. 110 10-3- ارتباط ژئومورفولوژی با خاك شناسی در حوضه……………………………………………….. 105 11-3- ارتباط ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی در حوضه …………………………………………….. 105 12-3- ارتباط ژئومورفولوژی با فرسایش در حوضه…………………………………………………….. 106 13-3- بررسی وضعیت ریزش و لغزش در حوضه……………………………………………………… 108 فصل چهارم: اثرات عوامل آنتروپوژنی در شرایط ژئومورفولوژیكی حوضه آبریز مورد مطالعه 110 1-4- بررسی سابقه تاریخی فرسایش در دنیا و ایران……………………………………………………. 112 2-4- عوامل موثر در فرسایش خاك………………………………………………………………………… 116 3-4- انواع فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه……………………………………………………….. 121 4-4- اثرات عوامل آنتروپوژنی بر شرایط ژئومورفولوژیكی حوضه آبریز مورد مطالعه……………. 123 5-4- راهكارهای پیشنهادی به منظور كاهش فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه……………… 128 6-4- اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرایندهای ژئومورفولوژیكی……………………………………….. 135 فصل پنجم : نتایج فرضیه ها و راهكارهای عملی………………………………………………………. 138 1-5- پرسش اول………………………………………………………………………………………………… 139 2-5- پرسش دوم……………………………………………………………………………………………….. 140 3-5- نتیجه فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………… 141 4-5- ارائه راهکارها…………………………………………………………………………………………….. 141 منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………… 151 فهرست جداول عنوان  ……………………………………………………………………………………………………………… صفحه 1-2- مشخصات كمی حوضه آبریز كوشك آباد و كارده………………………………………………… 20 2-2- میانگین تراكم زهكشی و زمان تمركز به تفكیك حوضه های آبریز……………………………. 23 3-2- زمان تمركز حوضه آبریز كوشك آباد………………………………………………………………… 25 4-2- طبقه بندی واحدهای توپوگرافی حوضه آبریز………………………………………………………. 26 5-2- مشخصات ارتفاعی كل حوضه كارده و حوضه آبریز كوشك آباد……………………………… 28 6-2- مقدار شیب حوضه آبریز كوشك آباد…………………………………………………………………. 32 7-2- آمار میانگین ماهانه و سالانه ایستگاهها طی یك دوره آماری تا سال 1381 ……………….. 46 8-2- پراكندگی ایستگاههای هواشناسی……………………………………………………………………… 46 9-2- متوسط دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه………………………………………….. 50 10-2- حداكثر دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه……………………………………….. 52 11-2- حداقل دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه………………………………………… 53 12-2- نشان دهنده میانگین درجه حرارت…………………………………………………………………. 55 13-2 تعداد روزهای یخبندان در ماههای سال در حوضه آبریز مورد مطالعه………………………… 55 14-2- متوسط سرعت ماهانه باد در حوضه آبریز مورد مطالعه………………………………………… 58 15-2- تبخیر در ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه…………………………………………………. 59 16-2- آمار تصحیح و تكمیل شده تبخیر ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه………………….. 60 17-2- مقادیر حداكثر بارندگی در ایستگاه معرف………………………………………………………… 64 18-2- میانگین بارندگی در حوضه كوشك آباد…………………………………………………………… 64 19-2- میانگین بارش سالیانه در یك دوره سی ساله برای كوشك آباد………………………………. 65 20-2- شدت بارندگی كوتاه مدت در ایستگاه معرف……………………………………………………. 66 21-2- رطوبت نسبی حوضه آبریز مورد مطالعه…………………………………………………………… 68 22-2- برآورد حجم رواناب حوضه با روشهای مختلف………………………………………………… 74 23-2- برآورد حجم رواناب سالانه در حوضه مورد مطالعه (میلیون مترمکعب)……………………. 74 24-2- برآورد مقادیر رواناب حوضه در دوره های خشکسالی و ترسالی (میلیون مترمکعب)…. 75 25-2- رژیم آبدهی ماهانه در حوضه مورد مطالعه (میلیون مترمکعب)……………………………….. 75 26-2- برآورد حداکثر سیلاب حوضه با روشهای مختلف (میلیون مترمکعب)……………………… 76 27-2- مشخصات تپه های اصلی اراضی موجود در حوضه آبریز…………………………………….. 79 28-2- نتایج نهایی آنالیز پارامترهای مرتعی در تیپهای مختلف حوضه سد كارده………………….. 88 1-3- فرسایش پذیری و نفوذ پذیری هریك از رخساره های ژئومورفولوژیكی…………………… 109 1-4- تقسیم بندی فرسایش به لحاظ منشاء در حوضه مورد مطالعه …………………………………. 111 2-4- عوامل موثر در فرسایش………………………………………………………………………………… 122 3-4- مقایسه سطح زیر کشت در حوضه مورد مطالعه در سال 76 و 86 (برحسب هکتار) ….. 126 فهرست نقشه ها عنوان………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 1-2- موقعیت حوضه آبریز کارده در شهرستان مشهد ـ خراسان رضوی…………………………….. 15 2-2- موقعیت حوضه آبریز کوشک آباد در حوضه آبریز کارده………………………………………… 16 3-2- تصویر ماهواره ای حوضه آبریز کوشک آباد………………………………………………………… 17 4-2- تقسیمات زیر حوضه های كارده………………………………………………………………………. 19 5-2- نقشه توپوگرافی و آبراهه های حوضه آبریز كوشك آباد…………………………………………. 27 6-2- طبقات ارتفاعی در حوضه آبریز کارده……………………………………………………………….. 29 7-2- زمین شناسی حوضه آبریز كوشك آباد……………………………………………………………….. 41 8-2- هم تبخیر حوضه آبریز کوشک آباد……………………………………………………………………. 62 9-2- هم باران سی ساله حوضه آبریز كوشك آباد………………………………………………………… 67 10-2- رودخانه در حوضه آبریز کوشک آباد………………………………………………………………. 73 11-2- خاك شناسی حوضه آبریز كوشك آباد…………………………………………………………….. 82 12-2- كاربری اراضی در حوضه آبریز كوشك آباد………………………………………………………. 83 13-2- پوشش گیاهی حوضه آبریز كوشك آباد…………………………………………………………… 86 فهرست اشكال عنوان ………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 1-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه کارده طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر………. 47 2-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه مارشک طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر……. 47 3-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه گوش طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر……… 48 4-2- گرادیان میانگین دما………………………………………………………………………………………. 51 5-2- گرادیان میانگین دما………………………………………………………………………………………. 51 6-2- گرادیان حداكثر دما………………………………………………………………………………………. 52 7-2- گرادیان حداكثر دما………………………………………………………………………………………. 53 8-2- گرادیان حداقل دما……………………………………………………………………………………….. 54 9-2- نمودار میله ای تعداد روزهای یخبندان حوضه آبریز کوشک آباد………………………………. 56 10-2- گرادیان تبخیر……………………………………………………………………………………………. 61 11-2- گرادیان تبخیر……………………………………………………………………………………………. 61 11-2- گرادیان بارندگی………………………………………………………………………………………… 66 12-2- منحنی های آمبروترمیك حوضه آبریز مورد مطالعه……………………………………………… 69 13-2- موقعیت حوضه مورد مطالعه در اقلیم نمای دو مارتن………………………………………….. 70 1-3- رابطه طول شیب با خاك از بین رفته………………………………………………………………… 106 1-6-  ایجاد فرسایش توسط انسان………………………………………………………………………….. 144 2-6- تراس بندی و ایجاد پوشش گیاهی………………………………………………………………….. 144 3-6- سیل تابستانی در روستای بهره (شهریورماه 87)…………………………………………………. 145 4-6- چكدم رسوبگیری………………………………………………………………………………………… 145 5-6- فرسایش توسط عامل انسانی ( زراعت)……………………………………………………………. 146 6-6- فرسایش طبیعی ( سیلاب)…………………………………………………………………………….. 146 7-6- ایجاد دیوار حائل كنار بستر……………………………………………………………………………. 147 8-6- ایجاد دیوار حائل كنار بستر……………………………………………………………………………. 147 9-6- فرسایش واریزه ای و پوشش گیاهی………………………………………………………………… 148 10-6- تخریب دامنه ها توسط انسان جهت توسعه باغات…………………………………………….. 148 11-6- دامداری بعنوان یكی از عوامل ایجاد فرسایش…………………………………………………… 149 12-6- فرسایش ناشی از فعالیت انسان( احداث جاده)………………………………………………… 149 13-6- دیم كاری……………………………………………………………………………………………….. 150 14-6- تراس بندی و ایجاد چكدم………………………………………………………………………….. 150 چكیده ژئومورفولوژی در مقیاس وسیع با فعالیت های انسانها و مسائل مربوط به آن مرتبط است عواملی كه باعث ایجاد تحولات ژئومورفولوژیكی می شوند هم می تواند طبیعی باشد وهم انسانی. یكی از تحولات ژئومورفولوژیكی كه بیشتر به چشم می خورد فرسایش است كه می تواند بر اثر عوامل مختلف بوجود آید. مهمترین عوامل موثر در شرایط كنونی در اكثر حوضه های ایران عبارتند از عوامل فرسایندگی، فرسایش پذیری ، شیب وتوپوگرافی زمین، وضعیت پوشش گیاهی و نحوه مدیریت و بهره برداری از اراضی. با توجه به عنوان پایان نامه كه بررسی عوامل آنتروپوژنیك بر تحولات  ژئومورفولوژیكی حوضه آبریز است هدف نشان دادن میزان تاثیر عوامل آنتروپوژنی بر  تحولات ژئومورفولوژیكی است كه انسان ها بخاطر فعالیت خود در كشاورزی(توسعه بی رویه اراضی دیم و قطع بی رویه درختان )و دامداری ( چرای بیش از حد مراتع ) از عوامل بسیار موثر در فرسایش محسوب می شوند. در حوضه آبریز مورد مطالعه علاوه بر عوامل یاد شده عواملی كه باعث فرسایش توسط انسان می شوند عبارتند از تبدیل اراضی مرتعی به اراضی دیم و تغییر كاربری اراضی، شخم تپه ماهورها ، مداخله در مجاری طبیعی، اجرای شخم در جهت شیب در اراضی دیم زار ، سیلابها ، ریشه كن كردن بوته ها، عدم رعایت تناوب زراعی كه منجر به كاهش حاصلخیزی خاك وتخریب ساختمان آن می شود. از طرفی اجرای طرح‌های مختلف شامل طرح های بیولوژیكی( نهال كاری، بذر پاشی، كپه كاری، اصلاح مراتع، كنترل مرتع و دام و …)و طرح های مكانیكی( تراس بندی، بانكت بندی و …)و طرح های مدیریتی نقش مهمی را در تثبیت و كنترل فرآیندهای ژئومورفولوژیكی دارند. فصل اول : كلیات مقدمه تحقیق عبارت است از تامین اطلاعات لازم برای طراحان و برنامه ریزان نظام های مختلف. (ایزاک،1374،11) مداخله بی رویه انسانها ،حتی در زمینهای پایدار ، به تشدید مورفودینامیک وفعالیت عوامل ژئومورلوژیک منتهی می شود. باتوجه به عنوان پایان نامه كه بررسی عوامل آنتروپوژنیك در تحولات ژئومورفولوژیك حوضه آبریز می باشد هدف نشان دادن اهمیت مداخله عوامل آنتروپوژنیكی در تحولات ژئومورفولوژیك می باشد .به جهت اینكه فرآیند های ژئومورفولوژیكی نقش بسیار مهمی در ایجاد فرسایش از جمله (سیل – حركات تودهای مواد ، انواع مختلف فرسایش در آبراهها و… ) دارا می باشد عوامل انسانی نیز با استفاده بی رویه و مفرط از مراتع ، قطع درختان جنگلی و شیوه های نادرست آبیاری و به علت فقر وعدم آگاهی و بهره برداری بیش از حد از زمین میزان فرسایش را افزایش می دهند . در فصل نخست به كلیات و مبانی موضوع مورد بحث پرداخته ، اهمیت و ضرورت آنرا بیان و با ذكر اهداف و سوالات تحقیق فرضیه ها شرح داده خواهد شد و در پایان به چگونگی انجام و ملزومات مورد نیاز و همچنین مشكلات و محدودیتهای پیش رو نگاهی خواهیم داشت.ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز مورد مطالعه در فصل دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در آن پارامترهایی چون موقعیت جغرافیایی، فیزیوگرافی ، توپوگرافی ، زمین شناسی، پوشش گیاهی ، هیدرولوژی و … تشریح خواهد شد. در فصل سوم پس از تعریف مفهومی و سیستمی ژئومورفولوژی به بیان اهداف ژئومورفولوژی كاربردی، وقایع ژئومورفیك و سوابق این پدیده در ایران پرداخته و سپس در خصوص ژئومورفولوژی حوضه مورد مطالعه و اجزای آن از جمله خاك شناسی، پوشش گیاهی ، فرسایش، ریزش و لغزش بصورت كامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سابقه تاریخی فرسایش در جهان و ایران و همچنین عوامل موثر در فرسایش بطور كلی و انواع فرسایش در حوضه كوشك آباد بطور خاص در فصل چهارم به بحث گذاشته شده است.در ادامه این فصل اثرات عوامل آنتروپوژنی بر شرایط ژئومورفولوژیكی در حوضه آبریز مذكور ، راهكارهای پیشنهادی برای كاهش فرسایش و اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرایندها شرح داده شده است.نتایج فرضیه ها و پرسشهای تعیین شده برای تحقیق و همچنین راهكارها و پیشنهادهای عملی در فصل آخر شرح داده شده است. 1-1-  طرح مسئله تحقیق: طرح مسئله برای تحقیق ، مثل بذر برای زراعت است همانطور که کلیه خواص ارثی بذر به محصول منتقل میشود تمام اطلاعات موجود در طرح مساله و سوالاتی که به عنوان هدف معین می شود ، در سایر مراحل تحقیق موثر بوده ومراحل بعدی تحقیق چیزی جز بسط و توسعه مطالب فوق نیست.(خواجه مرادی، 1374، 25) مساله می تواند تنها وجود علاقه به یک موضوع باشد که یافتن پاسخهای درباره آن به بهتتر شدن یک وضعیت کمک کند وازاین رو ، شایسته است مساله را هر گونه وضعیتی بدانیم که در آن شکافی میان حالت موجود وحالت مطلوب وجود دارد. کسانی که به پژوهشهای بنیادی می پردازند مسائل مورد بررسی خود را اغلب با این دیدگاه تعریف می کنند. (اوما سکاران ، 1380، 57) سوال روش خوبی طرح مسئله است ، اولین مرحله یک تحقیق علمی احساس وجود یک مشکل است. به این معنی که پزوهشگر در کار خویش با مانع یا مشکل روبرو گردیده است که در حل آن ابهام دارد. (نادری وسیفی نراقی، 1379؛ 51)

 • طرح توجیهی تولید اسانس های صنعتی

  طرح توجیهی تولید اسانس های صنعتی دانلود فایل طرح توجیهی تولید اسانس های صنعتی نام محصول تولید اسانس های صنعتی ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۵۰ تن در سال موارد کاربرد در پودرهای رخت شوئی ، صابون ها ، شامپوها…

 • تحقیق جامع مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها

  تحقیق جامع مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها دانلود فایل تحقیق جامع مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها بخشهایی از متن: مدیریت در مفهوم کلی و عام آن به شکل ها و با دیدگاههای متفاوت تعریف شده است . همه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق کاری و سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق کاری و سازمانی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق کاری و سازمانی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • گزارش فنی – تخصصی پایانی طرح ها رشد و ارتقاء

  گزارش فنی – تخصصی پایانی طرح ها رشد و ارتقاء دانلود فایل گزارش فنی – تخصصی پایانی طرح ها رشد و ارتقاء بخشهایی از متن: خلاصه گزارش در این گزارش سعی شده است كه با رعایت اختصار گوشه ای از…

 • آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

  آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران,پایان نامه آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای…

 • پروژه کارآفرینی طرح تولید همبرگر

  پروژه کارآفرینی طرح تولید همبرگر,پروژه کارافرینی طرح تولید همبرگر,توجیه اقتصادی طرح تولید همبرگر,تولید,دانلود پروژه طرح تولید همبرگر,دانلود کارآفرینی طرح تولید همبرگر,طرح,طرح توجیه فنی طرح تولید همبرگر,طرح توجیهی طرح تولید همبرگر,کارآفرینی طرح تولید همبرگر,همبرگر دانلود فایل پروژه کارآفرینی طرح تولید همبرگر…

 • پایان نامه خیالواره (ما- زمان- رویا)

  پایان نامه خیالواره (ما- زمان- رویا),پروژه خیالواره (ما زمان رویا),خیالواره (ما زمان رویا),مقاله خیالواره (ما زمان رویا) دانلود فایل پایان نامه خیالواره (ما- زمان- رویا) پیشگفتار: تاریخ هنر من، زمانی شكل میگیرد كه جسمم، بسان مجسمه هایی از درون خاك…

 • مقاله بررسی ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺮگ ﻭﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﻴﺎ

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله بررسی ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺮگ ﻭﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﻴﺎ,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله بررسی ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺮگ ﻭﻣﻴﺮ ﺩﺭ…

 • مقاله رویكردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی

  مقاله رویكردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی دانلود فایل رویكردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی فهرست: چكیده................................ مقدمه................................ سوال اصلی............................ سوال فرعی............................ فرضیات............................... روش تحقیق............................ مفاهیم و اصطلاحات..................... علل انتخاب موضوع..................... چهارچوب تئوریك....................... تعریف قوم و ملت...................... تفاوت ملت و…

 • بررسی آسیب های زیست محیطی ناشی از استخراج طلا در معادن روباز

  بررسی آسیب های زیست محیطی ناشی از استخراج طلا در معادن روباز,پایان نامه بررسی آسیب های زیست محیطی ناشی از استخراج طلا در معادن روباز دانلود فایل پایان نامه بررسی آسیب های زیست محیطی ناشی از استخراج طلا در معادن…

 • تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی كالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان

  تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی كالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان,خصوصیات بیمه حمل و نقل دریایی,ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه,ماهیت حقوقی بیمه,میزان خسارت قابل پرداخت به متصدی حمل و نقل دانلود فایل عنوان: تحقیق بررسی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی در مدیریت رفتار سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی در مدیریت رفتار سازمانی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی در مدیریت رفتار سازمانی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

  پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی,پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست,سیستم گردش محصولات چاپی,محصولات چاپی به روش افست دانلود فایل پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست مقدمه: ارتباط یكی از مهم‌ترین نیازهای بشر می‌باشد.…

 • كارآفرینی - كارخانه تولید كنسانتره میوه

  كارآفرینی - كارخانه تولید كنسانتره میوه,كارآفرینی كارخانه تولید,كارخانه تولید كنسانتره میوه,كنسانتره میوه دانلود فایل كارآفرینی - كارخانه تولید كنسانتره میوه قسمتی از متن: سوابق طرح: استان اردبیل در شمال فلات ایران با مساحتی بالغ بر 4/17951 كیلومتر مربع (كه 09/1…

 • اجاره انسان 40 ص

  اجاره انسان,اجاره انسان 40 ص,اجاره انسان وقوانین آن,انسان,تحقیق در مورد اجاره انسان,تحقیق و بررسی در مورد اجاره انسان دانلود فایل اجاره انسان وقوانین آن در داستان موسی(ع) و شعیب(ع) مسأله كار و كارگری و حقوق كارگر مطرح شده است. از…

 • پژوهش بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت

  بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت,پژوهش بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت,پژوهش کارشناسی رشته علوم تربیتی,گرایش مدیریت و برنامه ریزی…

 • مقاله تاریخ ایرانیان: حكومت مادها

  مقاله تاریخ ایرانیان: حكومت مادها دانلود فایل  مقاله تاریخ ایرانیان: حكومت مادها مادها، اولین حكومت پادشاهی ایرانیان(در غرب ایران) یادداشت و شرحی بر حكومت پادشاهای ایرانیان حكومت مادها اغلب اولین حكومت پادشاهی ایرانیان نامیده می شود، حكومتی كه یك دولت…

 • پروژه بررسی روشهای آموزشی ناشنوایان و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی شان

  پایان نامه بررسی روشهای آموزشی ناشنوایان و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی شان,پروژه بررسی روشهای آموزشی ناشنوایان و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی شان,تحقیق بررسی روشهای آموزشی ناشنوایان و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی شان,دانلود پایان نامه بررسی روشهای آموزشی…

 • خودشناسی

  خودشناسی دانلود فایل خودشناسی خود شناسی پذیرش جوانان نظرات همدستان اختیار حصارها صورتحساب‌ها بدن كسب و كار اتومبیل تحت مراقبت تغییر افكارمان كودك ناهنجار كودكان روشنی جامعه تشابه آگاهی رؤیاها شغل روشنفكری افزایش آگاهی مكفی برای همه توقعات خانواده گم…

 • پاورپوینت شیوه معماری خراسانی

  پاورپوینت شیوه معماری خراسانی دانلود فایل پاورپوینت شیوه معماری خراسانی شیوه معماری خراسانیاین پاورپوینت در 55 اسلاید می باشد . فهرست مطالب اسلایدها : شیوه خراسانی معماری دراین دوره مسجد تاریخانه دامغان نخستین مسجد مسجد دمشق علت پیدایش محراب مساجد…

 • پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل وتاثیر آن بر حوزه نفوذ

  پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل وتاثیر آن بر حوزه نفوذ دانلود فایل پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل وتاثیر آن بر حوزه نفوذ مقدمه ایفای نقش‌های اساسی انسان در شكل گروهی خود به صورت روابط و مناسبات…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن كاركنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

  پایان نامه بررسی رابطه بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن كاركنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان دانلود فایل [8]

 • ترجمه سازه های کمربند چین تراست زاگرس در ایران

  ترجمه سازه های کمربند چین تراست زاگرس در ایران,سازه های کمربند چین تراست زاگرس دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده. کمربند چین تراست زاگرس در ایران در بخش خارجی گووه کوهزایی فعال زاگرس تشکیل شده است. آن شامل یک توالی ناهمگن…

 • بررسی پایداری تقسیم سود در شرکت های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار

  بررسی پایداری تقسیم سود در شرکت های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار,پایداری تقسیم سود در شرکت ها,تقسیم سود در شرکت های بورس اوراق بهادار,تقسیم سود در شرکت های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار دانلود فایل بررسی پایداری تقسیم…

 • طلاق

  طلاق دانلود فایل طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد…

 • مقاله بررسی اکولوژی درخت انگور

  مقاله بررسی اکولوژی درخت انگور دانلود فایل مقاله بررسی اکولوژی درخت انگور بخشهایی از متن: مقدمه هر موجود زنده‌ای برای برخی از فرآورده‌ها و فرایندهای زیستی اساسی بطور انکارناپذیری به محیط زیست خود و بویژه به موجودات زنده دیگر وابسته…

 • مقاله اثر هم افزایی چای GABA و مس (II)درشکستگDNA در لنفوسیت های محیطی انسان

  اثر هم افزایی چای GABA و مس (II)درشکستگDNA در لنفوسیت های محیطی انسان,مقاله اثر هم افزایی چای GABA و مس (II)درشکستگDNA در لنفوسیت های محیطی انسان دانلود فایل اثر هم افزایی چای GABA و مس (II)درشکستگDNA در لنفوسیت های محیطی…

 • کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک

  سازمانهای ارگانیک,کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران,کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک,مدیران و سازمانهای ارگانیک دانلود فایل کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک مقدمه بسیاری از مدیران منابع انسانی و مدیران…

 • استفاده از ابزار دقیق در خودروهای سواری

  استفاده از ابزار دقیق در خودروهای سواری,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه استفاده از ابزار دقیق در خودروهای سواری,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود…

 • روشهای مختلف جوشكاری با برق

  دانلود تحقیق روشهای مختلف جوشكاری با برق,روشهای مختلف جوشكاری با برق دانلود فایل قسمتهایی از متن: جوشكاری با برق مستقیم روش های مختلف جوشكاری: به طور كلی در دو طریقه جوشكاری ، برق منبع اصلی انرژی تلقی میشود ، یكی…

 • مقاله ظهور حضرت مهدى از دیدگاه جامعه اسلامى

  مقاله ظهور حضرت مهدى از دیدگاه جامعه اسلامى,مقاله ظهور حضرت مهدى(عج) از دیدگاه جامعه اسلامى دانلود فایل ظهور حضرت مهدى(عج) از دیدگاه جامعه اسلامى بر پژوهشگران، صاحب نظران و ارباب دانش پوشیده نیست كه مسأله مهدویّت و اندیشه ظهور حضرت مهدى(علیه…

 • پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000)

  پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000) دانلود فایل پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000) توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :  …

 • تحقیق پیدایش كونگ فو توا در ایران

  تحقیق پیدایش كونگ فو توا در ایران دانلود فایل تحقیق پیدایش كونگ فو توا در ایران سالها پیش نه چندان دور ، بیش از دو دهه ، رهرو جوانى  از سرزمین خاورمیانه  جهت  فراگیرى فنون  رزمى  به خاور دور اعزام…

 • پاورپوینت بورس اوراق بهادار

  پاورپوینت بورس اوراق بهادار دانلود فایل پاورپوینت بورس اوراق بهادار تعریف بورس : بورس اوراق بهادار : یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام ترکتا یا اوراق قرضه دلتی یا موسسات معتبر خصوصی…

 • مقاله بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

  مقاله بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی دانلود فایل [3]