پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی

پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی «چکیده» هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش رسانه¬های بازاریابی اجتماعی در سپرده¬گذاری مشتریان موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران بود. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده كه به¬لحاظ هدف، كاربردی است که به شیوه تحقیقات میدانی به جمع¬آوری داده¬ها پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان موسسه مالی مهر در شهر تهران بود که باتوجه با این¬که تعداد آنها، نامشخص است، حجم جامعه آماری نامحدود درنظر گرفته شد و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامشخص استفاده شد، که تعداد نمونه 384 نفر برآورد گردید. ابزار اصلی جمع¬آوری اطلاعات پرسشنامه بود، که روایی آن به¬وسیله پانل متخصصان و پایایی آن به¬وسیله محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش¬های مختلف پرسشنامه احراز شد. نتایج بدست آمده نشان داد که پاسخگویان بیشترین استفاده را از رسانه تلویزیون دارند و رسانه بازاریابی اجتماعی می¬تواند بیشترین تاثیر را در تعهد به اصول اخلاقی اجتماعی و انسانی داشته باشد. در بررسی ارزش سهام رسانه بازاریابی اجتماعی نقش افزایش ضریب ماندگاری مشتریان قبلی و زیادشدن رضایتمندی آنها از موسسه مالی و اعتباری مهر را دارد. در بررسی ارتباطات سهام رسانه نقش تبیین نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت¬های مطرح در خصوص خدمات و تسهیلات موسسه مالی و اعتباری را دارد. در بررسی تاثیر رسانه بازاریابی اجتماعی بر قصد سپرده¬گذاری در موسسه مالی مهر، از رگرسیون لجستیک بهره¬گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که متغیر سن، متغیر متوسط درآمد ماهیانه در گام، متغیر تعداد اعضای خانواده، متغیر فعالیت بازاریابی، متغیر مناسب¬بودن رسانه، متغیر ارزش برند و متغیر ارتباطات سهام وارد معادله شد. ضریب منفی متغیرهای سن، میزان درآمد، میزان مناسب¬بودن رسانه و میزان ارتباطات سهام نشان از تاثیر منفی این متغیرها دارد و نشان می¬دهد که با افزایش میزان سن، میزان درآمد، تناسب رسانه بازاریابی اجتماعی و ارتباطات سهام میزان سپرده¬گذاری کاهش می¬یابد.  کلمات کلیدی: بازاریابی، رسانه، بازاریابی اجتماعی، سپرده¬گذاری، ارزش برند، ارتباطات سهام بخشهای از متن در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک­ها مهم و حیاتی می­باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده­گذاری در بانک­ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر گسترش رسانه­های بازاریابی اجتماعی مانند شبکه­های اجتماعی، اینترنت، شبکه­های ماهواره ای و.. زمینه­های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع­تر به مشتریان به­وجود آمده است. هدف رسانه­های بازاریابی اجتماعی تشریح جایگاه و معرفی توانمندی­های یک بانک و ایجاد روشنگری­های لازم در مورد شرایط و موقعیت منحصر به فرد آن بانک در زمینه ارائه خدمات به مشتریان است(خضرا،1385). در بانکداری نوین مشتریان برای سپردن وجوه خود به بانک­ها انگیزه­های متفاوتی دارند. بنابراین شایسته است در بازار رقابتی کنونی که با  خصوصی­شدن تعداد زیادی از بانک­های دولتی همراه است، بانک­ها هرچه سریعتر برای جذب منابع از یک­سو و حفظ مشتریان خویش از سوی دیگر چاره­اندیشی نمایند(خواجه­زاده،1383). از سوی دیگر امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی براساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف­کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می­باشند(طاهری بروجنی، 1379). برای موفقیت در بازاریابی اجتماعی باید پیام¬ها را در جایی ارائه كرد كه مخاطب حضور داشته باشد. استفاده از روزنامه¬های محلی، فروشگاه¬های بزرگ، گروه¬های موسیقی و… از این جمله به¬شمار می¬روند و از این رو بازاریابی اجتماعی بسیار وسیع¬تر از تبلیغات تلویزیونی است. استفاده از تركیب رسانه¬های همگانی، اجتماعات، گروه¬های كوچك و فعالیت¬های فردی می¬تواند موثرتر باشد. وقتی یك پیام ساده و روشن در مكان¬های متعدد و در سراسر جامعه تكرار گردد، احتمال دیده¬شدن و به¬خاطر سپرده¬شدن آن بیشتر است. گستردگی مسیرهای مورد استفاده بستگی به میزان بودجه برنامه و نتایج پژوهش بر روی كانال¬های تاثیرگذار بر گروه مخاطب ما دارد (هاستینگ ، 2007). بازاریابان اجتماعی برنامه¬هایی را طراحی می¬كنند كه بیشترین فایده و اثربخشی را داشته باشد. یکی از مدل¬های معروف که مراحل تغییر رفتار رادر یک گروه مخاطب بیان می¬کند و از اصول آن در بازاریابی اجتماعی استفاده زیادی می¬شود، مدل مراحل تغییر پروچاسکا است. این مدل مراحل هفتگانه ناآگاه به آگاه ، دانش ، علاقمندشده ، انگیزه ، آماده برای امتحان کردن ، انجام رفتار  و عدم انجام رفتار  را دربرمی-گیرد(هاستینگ، 2007 ). « فهرست مطالب » فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 16 1-2- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………. 16 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………. 19 1-4- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 21 1-5- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………. 21 1-6- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 21 1-7- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 22 1-8- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………….. 23 1-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 24 1-10- روش وابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………… 31 1-11- جامعه آماری و بیان حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………… 32 1-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 32 1-13- محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 1-14- تعاریف مفهومی واژگان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 33 1-15- ساختار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35  فصل دوم: پیشینه تحقیق و مبانی نظری 2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38  بخش اول: جذب سرمایه مشتری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 مشتری­شناسی و مشتری­گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 38 شناسایی نیازهای مشتریان ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 اهمیت جذب سرمایه مشتری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 40  بخش دوم: بازاریابی مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 تعریف بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 اهمیت بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45 مؤلفه­های فرآیند بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 الف) محیط بازار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47 1- محیط كلان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 2- محیط خرد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48 ب) سیستم­های اطلاعات بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………… 49 ج) برنامه­ریزی بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 د) فرآیند اجرای بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 ه) سیستم كنترل و نظارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 51 اهمیت بازاریابی خدمات بانکی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 52 الف) تبلیغ با هدف اطلاع رسانی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 53 ب) تبلیغ با هدف ترغیب …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53 ج) تبلیغ با هدف یادآوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 53  بخش سوم: بازاریابی اجتماعی مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 مبنای اجتماعی بازاریابی: تأمین نیازهای انسانی ………………………………………………………………………………………………………. 55 تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………….. 56 مفهوم بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 59 تاریخچۀ پیدایش بازاریابی اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………. 62 تعریف بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 63 دیدگاه بازاریابی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65 ابعاد بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66 مراحل انجام یك برنامه بازاریابی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….. 67 مدل عمومی استراتژی بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………….. 68 جنبه­های بازاریابی اجتماعی در صنعت بانكداری …………………………………………………………………………………………………….. 71 آمیخته بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72  بخش چهارم: بررسی مطالعات انجام شده مطالعات انجام شده در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………… 74 مطالعات انجام شده در سایر کشورها …………………………………………………………………………………………………………………….. 80  بخش پنجم: چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 82 فصل سوم: روش تحقیق 3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84 3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84 3-3- فرایند تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84 3-4- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85 3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86 3-5- ابزار جمع­آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86 3-6- روایی و پایایی پرسش‌نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86 3-6-1- روایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87 3-6-2- پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87 3-7- روش جمع­آوری داده­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87 3-8- روش­های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87 پرسش‌نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 89  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل 4-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95 4-2-آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95 4-2-1- ویژگی‌های فردی پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………………. 95 4-2-2- وضعیت سپرده در موسسه مهر ………………………………………………………………………………………………………………… 97 4-2-3- میزان فعالیت بازاریابی اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………. 99 4-2-4- مناسب بودن رسانه­های بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………… 100 4-2-5- ارزش برند موسسه مالی و اعتباری مهر ………………………………………………………………………………………………….. 4-2-6- ارزش سهام موسسه مالی و اعتباری مهر …………………………………………………………………………………………………. 104 4-2-7- ارتباطات سهام در رسانه بازاریابی اجتماعی …………………………………………………………………………………………….. 106 4-2-8- محتوای پیام رسانه بازاریابی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………….. 108 4-3- آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110 4-4- تاثیر رسانه­های بازاریابی اجتماعی بر سپرده­گذاری در موسسه مالی مهر ………………………………………………………….. 115 فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها 5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119 5-2- خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119 5-3- نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 124 5-4- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 127 5-4-1- پیشنهادها براساس نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 127 5-4-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………………………… 128

 • گزارش کاراموزی مهندسی صنایع

  دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع,صنایع,کاراموزی مهندسی صنایع,کارورزی مهندسی صنایع,گزارش کاراموزی مهندسی صنایع,مهندس دانلود فایل گزارش کاراموزی مهندسی صنایع در 18 صفحه ورد قابل ویرایش Section one : Reading comprehension مهندسی صنایع چیست ؟ مهندسی توسط هیئت معتبر مهندسی و تكنولوژی…

 • تحقیق ماشین های خاکبرداری

  تحقیق ماشین های خاکبرداری,ماشین های خاكبرداری – بهره وری ماشین – واژگان ،‌نمادها و واحدها,ماشین های خاكبرداری – محیط اتاقك كاربر,ماشین های خاكبرداری – نمادها برای كنترل های كاربر سایر نمایشگر,ماشین های خاكبرداری پیچهای اتصال خیش – ابعاد و شكلها,ماشین…

 • سمینار شبکه های ایمیل

  سمینار شبکه های ایمیل دانلود فایل سمینار شبکه های ایمیل چکیده................................................................................................................... ث‌ مقدمه.................................................................................................................... 1     شبکه ی ایمیل به عنوان شبکه ای مقیاس آزاد....................................................................... 2 1-1 ویژگی های دنیای کوچک...................................................................................... 2 1-2  شبکه ی ایمیل به عنوان شبکه ای جهت…

 • تحقیق قابلیت كشش در تیرهای مقاوم سازی شده بتن مسلح با استفاده از نوارها و پارچه های (CFRP )

  تحقیق قابلیت كشش در تیرهای مقاوم سازی شده بتن مسلح با استفاده از نوارها و پارچه های (CFRP ) دانلود فایل قابلیت كشش در تیرهای مقاوم سازی شده بتن مسلح با استفاده از نوارها و پارچه های (CFRP ) این…

 • مقاله آثار اجازه درمعاملات غیر نافذ

  آثار اجازه درمعاملات غیر نافذ,معاملات غیر نافذ,مقاله آثار اجازه درمعاملات غیر نافذ دانلود فایل مقاله آثار اجازه درمعاملات غیر نافذدارای 23ص وبا فرمت پی دی اف چکیده:  عقد پیمان یا تعهد یا قراردادی است که حداقل بین دو نفر با…

 • پژوهش بررسی میزان رضایت شغلی در بین کارکنان مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی

  بررسی میزان رضایت شغلی,بررسی میزان رضایت شغلی در بین کارکنان,بررسی میزان رضایت شغلی در بین کارکنان مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی,پژوهش بررسی میزان رضایت شغلی در بین کارکنان مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی,تحقیق و پژوهش کارشناسی روانشناسی بالینی,کارکنان مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی…

 • بررسی رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک

  بررسی رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک,درجه اهرم عملیاتی,درجه اهرم کل,درجه اهرم کل (مرکب),درجه اهرم مالی,رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه…

 • پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل

  استتراتژی کلان,استراتژی منابع انسانی,پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل,دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل,دستیابی به انسجام,فلسفه مدیریت کارکنان,محتوای استراتژیک,مسائلی که استراتژی منابع انسانی می تواند به آنها بپردازد دانلود فایل عنوان: پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در…

 • پژوهش پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان

  پژوهش پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان دانلود فایل پژوهش پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان عنوان                                                                                                                                  صفحه فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه .......................................................................................................................................................................... 2 بیان مسأله .................................................................................................................................................................. 3 ضرورت…

 • پاورپوینت گلکاری

  پاورپوینت گلکاری دانلود فایل پاورپوینت گلکاری گلکاری منابع: 1- گلکاری (دکتر خلیقی) 2- گلکاری – ترجمه پارک ها و فضای سبز (دو جلد) گلکاری (فصل عمومی) تاسیسات باغبانی: 1- گلخانه ها: الف - محل گلخانه: نزدیک بازار فروش – مناطق…

 • آنالیز تیرها با استفاده از روش المان محدود

  آنالیز تیرها با استفاده از روش المان محدود دانلود فایل آنالیز تیرها با استفاده از روش المان محدود در روش المان محدود ابتدا سازه به یک یا چند سری المان سازه ای تجزیه می شود که هر سری از این…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمیت آموزش ریاضی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمیت آموزش ریاضی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمیت آموزش ریاضی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • طرز آماده سازی سکنجبین‌ های دارویی

  دانلود طرز آماده سازی سکنجبین‌ های دارویی,طرز آماده سازی سکنجبین‌ های دارویی دانلود فایل دانلود طرز آماده سازی سکنجبین‌ های دارویی سکنجبین ظاهراً سک انگبین و یا سرکه انگبین بوده است. سک در فارسی به معنای سرکه بوده چنانکه به…

 • تحقیق آنتی اکسیدان 9 ( Anti oxidant )

  تحقیق آنتی اکسیدان 9 ( Anti oxidant ) دانلود فایل تحقیق آنتی اکسیدان 9 ( Anti oxidant ) چکیده: Antioxidant control of leachable mercury in fluorescent lamps Description This invention is directed to mercury vapor arc discharge lamps in which…

 • پایان نامه اشتغال زنان

  پایان نامه اشتغال زنان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه اشتغال زنان,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پایان نامه اشتغال زنان مقدمه  تاریخچه  طرح مسئله هدف و…

 • پژوهش بررسی تاثیر نظریه های انتقادی بر تئاتر

  پژوهش بررسی تاثیر نظریه های انتقادی بر تئاتر,تاثیر نظریه های انتقادی را بر تئاتر دانلود فایل پژوهش بررسی تاثیر نظریه های انتقادی بر تئاتر -چکیده تلاش من در این پروژه آن بوده است که تاثیر نظریه های انتقادی را بر…

 • ترجمه مقاله برنامه ریزی عملیاتی چندهدفه ی تصادفی سیستم های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن برنامه های پاسخ دیماند

  ترجمه مقاله برنامه ریزی عملیاتی چندهدفه ی تصادفی سیستم های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن برنامه های پاسخ دیماند دانلود فایل ترجمه مقاله برنامه ریزی عملیاتی چندهدفه ی تصادفی سیستم های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن برنامه های…

 • گزارش کار کارگاه جوشکاری

  آزمایش های غیرمخرب,آزمون ذرات مغناطیسی,آزمون فراصوتی,جوشكاری برنج,جوشكاری چدن,گزارش کار کارگاه جوشکاری,لحیم كاری دانلود فایل گزارش كار جوشكاری برنج لحیم كاری: جوشكاری برق: جوشكاری چدن:  آزمایش های غیرمخرب آزمون ذرات مغناطیسی (MT) 8-5-2- آزمون پرتونگاری بازرسی با مواد نافذ آزمون با…

 • مقاله سیستم پرداخت حقوق در یک ارگان دولتی

  مقاله سیستم پرداخت حقوق در یک ارگان دولتی دانلود فایل مقاله سیستم پرداخت حقوق در یک ارگان دولتی  مقدمه: هر فرد حسابدار یا کسی که در واحد حقوق  و دستمزد کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این…

 • پاورپوینت موس

  اطلاعات درمورد موس کامپیوتر,پاورپوینت موس,مقاله موس دانلود فایل پاورپوینت موس دید کلی تا زمانی که ویندوز مایکروسافت عمومیت نیافته بود، موس نیز محبوبیت چندانی نداشت و هر از چندگاهی در برنامه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفت. امروزه استفاده کامپیوتر بدون…

 • طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید هدفون میکروفون دار

  پروژه کارآفرینی تولید هدفون میکروفون دار,تولید هدفون,تولید هدفون میکروفون دار,طرح توجیهی تولید هدفون میکروفون دار,طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید هدفون میکروفون دار دانلود فایل طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید هدفون میکروفون دار در 79 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده

  ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده دانلود فایل ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده ( 6 صفحه متن فارسی و 6 صفحه متن انگلیسی ) Cable traction devices Stress in the operation, the first concrete implementation of good (in terms…

 • طرح توجیهی تولید آنزیمهای خوراک دام و طیور

  طرح توجیهی تولید آنزیمهای خوراک دام و طیور دانلود فایل طرح توجیهی تولید آنزیمهای خوراک دام و طیور طرح توجیهی تولید مکمل های آنزیمی خوراک دام و طیور شامل موارد زیر است :  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه…

 • نمونه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش

  آزمون,آزمون استخدامی,آزمون استخدامی آموزش و پرورش,آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 95,نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی با جواب,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با جواب,نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی با پاسخ,نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی با…

 • یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی

  یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی دانلود فایل به طور معمول، فرآیند آموزش و یادگیری از تعدادی تمرینات ثابت، انتقال و ارزیابی مفاهیم و دانش در مورد یک موضوع استفاده می­کند. آموزش، فرایند کسب تغییرات دائمی نسبی در درک،…

 • پایان نامه بهداشت جسم انسان در قرآن

  بهداشت,پایان نامه بهداشت جسم انسان در قرآن,پروژه بهداشت جسم انسان در قرآن,تحقیق بهداشت جسم انسان در قرآن,جسم انسان,دانلود پایان نامه بهداشت جسم انسان در قرآن,قرآن,مقاله بهداشت جسم انسان در قرآن دانلود فایل پایان نامه بهداشت جسم انسان در قرآن -…

 • پاورپوینت حسابداری موجودی مواد و کالا (استاندارد حسابداری شماره 8)

  اندازه گیری موجودی مواد و کالا,بهای تمام شده موجودی م,پاورپوینت حسابداری موجودی مواد و کالا (استاندارد حسابداری شماره 8),دامنه کاربرداستاندارد حسابداری شماره 8,دانلود پاورپوینت حسابداری موجودی مواد و کالا(استاندارد حسابداری شماره 8),سیستم های ثبت واندازه گیری مقادیر موجودیهای مواد وكالا,شناسایی…

 • مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

  مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی دانلود فایل مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی  در آیین دادرسی مدنی ایراد و آثار آن بر دادرسی فصل اول – كلیات............................ 4 بخش اول – مقدمه............................ 4…

 • مقاله بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند

  پروژه بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند,تحقیق بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند,دانلود تحقیق بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و…

 • تحقیق فرار از مدرسه و راه درمان آن

  تحقیق فرار از مدرسه و راه درمان آن دانلود فایل تحقیق فرار از مدرسه و راه درمان آن تعداد صفحه:11 فهرست مطالب علل فرار ازمدرسه ▪ خانواده های از هم گسیخته ▪ مردود شدن ▪ بی علاقه بودن به درس…

 • بررسی ارتباط بین سبک شخصیت واثر بخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی

  بررسی ارتباط بین سبک شخصیت واثر بخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی دانلود فایل فهرست مطالب صفحه                                                    عنوان فصل اول: كلیات تحقیق مقدمه 2 بیان مسأله 3 اهداف تحقیق 3 هدف کلی 3 اهداف فرعی 3 جامعه و نمونه…

 • سمینار برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی كاسكاد

  سمینار برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی كاسكاد دانلود فایل سمینار برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی كاسكاد لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر…

 • پروژه کارآفرینی عروسک سازی

  پروژه کارآفرینی عروسک سازی,پروژه کارافرینی عروسک سازی,توجیه اقتصادی عروسک سازی,دانلود پروژه عروسک سازی,دانلود کارآفرینی عروسک سازی,طرح توجیه فنی عروسک سازی,طرح توجیهی عروسک سازی,عروسک سازی,کارآفرینی عروسک سازی دانلود فایل [3]

 • مقاله مدیریت مشاركتی (ارتباطات و الگوهای ارتباطی در سازمانها)

  مقاله مدیریت مشاركتی,مقاله مدیریت مشاركتی (ارتباطات و الگوهای ارتباطی در سازمانها) دانلود فایل مقاله مدیریت مشاركتی (ارتباطات و الگوهای ارتباطی در سازمانها) فهرست مطالب: چکیده مقدمه فرایند ارتباطات رسانه های ارتباطی ومیزان غنای آنها موانع ارتباطات مؤثر بین فردی ایجاد…

 • مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی

  پروژه بررسی مدلهای اقتصاد سنجی,تحقیق بررسی مدلهای اقتصاد سنجی,دانلود تحقیق بررسی مدلهای اقتصاد سنجی,مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی دانلود فایل [1]