پایان نامه بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390

بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر,بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390,پایان نامه بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390,پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی,زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی

دانلود فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390 چکیده: مقدمه: مدیریت زنجیره تأمین روز به روز در حال تکامل و پیشرفت است و به دنبال راه هایی برای کاهش هرچه بیشتر سیکل تولید محصول و ارائه خدمات تا رسیدن به دست مشتری ضمن بالا بردن کیفیت محصول و خدمات مورد نظر است روش كار: این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف از روش کاربردی استفاده نمودیم با استفاده از پرسشنامه استاندارد اقدام به جمع آوری داده ها نمودیم و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه آماری انتخاب گردید. طبق این روش جامعه تحقیق ابتدا به طبقات جداگانه که افراد هر طبقه دارای صفات و ویژگی های مشترکی هستند، تقسیم می شوند و سپس از هر طبقه یک نمونه تصادفی ساده گرفته می شود که برای انتخاب نمونه در این تحقیق به همین شیوه عمل شده است، بدین ترتیب که افراد جامعه در 4 طبقه قرار گرفته و از هر طبقه نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. بنابراین نمونه آماری 152 نفر تعین شد. و  روایی  پرسش‌نامه با استفاده از نظر اساتید محترم راهنما ومشاور و همچنین كارشناسان خبره تأیید شده است.و  پایایی پرسش‌نامه با استفاده ازضریب آلفای كرونباخ برای پرسش نامه برابر با 782/0 می‌باشد كه با استفاده از SPSS محاسبه گردیده است همچنین روش تجزیه و تحلیل‌داده‌های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. نتایج: در مجموع از  152 نمونه آماری که در پرسشنامه شرکت نمودند و تجزیه و تحلیل به بدست آمد فرضیات پژوهش که شامل – کشاورزان بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.- تعاونی ها بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.-  پردازنده ها(تکمیل کننده ها) بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.-سوپرمارکتها بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.که همگی فرضیات  تائید شدند. کلید واژگان:زنجیره تامین،کشاورزان،تعاونی ها،شیر،پردازنده ها،سوپرمارکتها فهرست مطالب عنوان                                          صفحه فصل اول.. ز‌ کلیات.. ز‌ 1-1-مقدمه.. 1 1-2- بیان مسئله:.. 2 1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش.. 3 1-4- اهداف تحقیق: هدف کلی:.. 4 اهداف جزیی:.. 4 1-5- فرضیه های تحقیق.. 5 6-1- سئوالات پژوهش:.. 5 1-7- متغیرهای پژوهش در قالب مدل مفهومی:.. 5 1-8- قلمرو پژوهش.. 6 1-9-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه  :.. 6 1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:.. 6 1-11-  ابزار اندازه گیری اطلاعات.. 6 1-12-  روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه.. 7 1-13-تعریف مفهومی و عملیاتی… 7 فصل دوم.. 8 ادبیات پژوهش.. 8 2-1- بخش اول: نگرشی برمدیریت زنجیره تامین.. 9 2-1-1- تعریف مدیریت زنجیره تأمین.. 9 2-1-2-مراحل شکل گیری مدیریت زنجیره تأمین.. 10 2-1-2-1- مرحله اول- تمرکز زدایی تدارکات:.. 10 2-1-2-2- مرحله دوم – مدیریت هزینه:.. 11 2-1-2-3-  مرحله سوم- یکپارچگی کارکردها:.. 11 2-1-2-4- مرحله چهارم- مدیریت زنجیره تأمین:.. 12 2-1-2-5- مرحله پنجم- مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک:.. 12 2-1-3-تامین کنندگان.. 12 2-1-3-1- مفهوم انتخاب تأمین کنندگان.. 12 2-1-4-تاریخچه و سیر تحول انتخاب تأمین کنندگان.. 13 2-1-5-انتخاب تأمین کنندگان در SCM.. 14 2-1-6-رویکردها و روش های انتخاب تأمین کنندگان.. 14 2-1-7- مزایای استفاده از یک تأمین کننده عبارت است از:.. 16 2-1-8- مزایای استفاده از چند تأمین کننده عبارت است از:.. 16 2-1-9-انواع تأمین کنندگان.. 17 2-1-9-1-تامین‌کنندگان غیرقابل قبول :.. 17 2-1-9-2-تامین‌کنندگان قابل قبول :.. 17 2-1-9-3-تأمین کنندگان خوب :.. 17 2-1-9-4-تأمین‌کنندگان برتر :.. 18 2-1-9-5-تأمین کنندگان فوق العاده :.. 18 2-1-10-عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین‌کنندگان.. 18 2-1-10-1-توانایی‌های کیفی تأمین‌کنندگان.. 18 2-1-10-2-توانایی دستیابی و انطباق با تکنولوژی‌های جدید.. 19 2-1-10-3-توانایی مالی.. 19 2-1-10-4-توانایی مدیریتی.. 19 2-1-11-مدل مفهومی فرآیند انتخاب تأمین‏كنندگان.. 20 2-2-خرید در مدیریت زنجیره تامین( SCM ).. 20 2-2-1-بخش دوم:تعریف خرید.. 22 2-2-2-تاریخچه و سیر تحول خرید.. 22 2-2-3-رویكردها و روش های خرید.. 26 2-2-4-مزایای خرید متمركز.. 28 2-2-5-مزایای خرید در حالت غیرمتمركز.. 29 2-2-6-اهداف خرید.. 29 2-2-7-اصول حاكم بر خرید.. 32 2-2-8-مدل مفهومی فرآیند خرید.. 32 2-3-بخش سوم:مدیریت استراتژیک زنجیره تامین:.. 35 2-3-1-استراتژی عملیاتی:.. 37 2-3-2- ساخت برای انبار کردن:.. 37 2-3-3-تولید بر مبنای سفارش:.. 37 2-3-4-طراحی بر مبنای سفارش:.. 38 2-3-5- مهندسی بر مبنای سفارش:.. 38 2-3-6-استراتژی کانال توزیع:.. 41 2-3-7-استراتژی برون‌سپاری:.. 43 2-3-8-استراتژی خدمات مشتری:.. 47 2-3-9-شبکه دارایی:.. 48 2-3-10-چهار معیار برای استراتژی مناسب در زنجیره تأمین:.. 51 2-3-11-همسویی با استراتژی کسب و کار:.. 51 2-3-12-رقابت بر مبنای هزینه:.. 54 2-3-13-رقابت‌هایی در نوآوری:.. 56 2-3-14-رقابت در کیفیت:.. 58 2-3-15-رقابت در خدمات:.. 59 2-3-16-همسویی با نیازهای مشتریان:.. 62 2-3-17-بخش‌های چندگانه، زنجیره‌های تأمین چندگانه:.. 63 2-3-18-همسویی با جایگاه قدرت:.. 66 2-3-19-استراتژی نسل آینده:.. 67 2-4-بخش چهارم:لجستیک داخلی و خارجی.. 69 2-4-1-پیچیدگی افزایش یافته ی فرایندها.. 71 2-4-2-مشارکت تامین کننده.. 72 2-4-3-مدیریت زنجیره ی تامین کل.. 74 2-4-4-فرایند دیدگاه های زنجیره ی تامین.. 76 2-4-5-دیدگاه چرخه ایی.. 77 2-4-6-دیدگاه کشش / رانش.. 78 2-4-7-ساختار زنجیره ی تامین.. 80 2-4-8-کانون تمرکز مشتری و تقاضا.. 81 2-4-9-مدیریت منابع و ظرفیت.. 82 2-4-10-خرید و کانون تمرکز تامین کننده.. 83 2-4-11-مدیریت موجودی.. 86 2-4-12-مدیریت عملیات.. 88 2-4-13-مدیریت توزیع.. 89 2-4-14-سیستم ها و روش ها.. 91 2-4-15-مدیریت عملکرد.. 92 2-4-16-آیا تمام این ساختارها برای همه ی انواع سازمانها مناسب است؟   94 2-4-17-مشتری و تقاضا در زنجیره تامین.. 95 2-4-18-تمرکز مشتری.. 98 2-4-19-مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 99 2-4-20-مدلهای شکل گیری رضایت مشتری.. 102 2-4-21-یک طرفه نیست.. 102 2-4-22-تکنیک هایی برای پیش بینی تقاضا.. 103 2-4-23-پیش بینی کمی.. 103 2-4-24-نظر متخصصین.. 103 2-4-25-بررسی بازار.. 105 2-4-26-بررسی چرخه عمر.. 105 2-4-27-تصادفی.. 106 2-4-28-حس مشترک.. 106 2-4-29-عوامل تاثیر گذار بر اشتباهات پیش بینی.. 107 2-5-بخش پنجم: مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها.. 107 2-5-1-راه حلهای مشکلات زنجیره تامین.. 109 2-5-2- برنامه ریزی نیازمندی مواد MRP:.. 112 2-5-3- برنامه ریزی منابع تولید (MRP):.. 113 2-5-4- برنامـه ریزی منابع موسسه (ERP):.. 113 2-5-5- دومین نسل برنامه ریزی منابع موسسه (ERP/SCM):.. 114 2-5-6- زنجیره تامین هوشمند:.. 115 2-5-7- ادغام و یکپارچگی سیستم ها:.. 116 2-5-8- منافع محسوس:.. 116 2-5-9- منافع نامحسوس:.. 116 2-5-10- تجــــارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تامین.. 117 2-5-11- فعالیتهای داخلی:.. 117 2-5-12- فعالیتهای پایین دست:.. 118 2-5-13- مبادله ها (EXCHANGE):.. 118 2-5-14- فعالیتهای تجارت الکترونیک.. 119 2-6- پیشینه پژوهش:.. 119 فصل سوم.. 124 روش پژوهش.. 124 3-1-مقدمه.. 125 3-2- روش تحقیق:.. 125 3-3- روش جمع آوری داده ها.. 125 3-4- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه  :.. 126 3 – 6-  ابزار اندازه گیری اطلاعات.. 127 3 – 7-  قلمرو پژوهش.. 127 3 –  8 –  روش نمونه گیری  و تعیین حجم نمونه.. 128 3 – 9  – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها.. 128 3 –  10 –  روایی :.. 129 3 -11-  پایایی  :.. 129 فصل چهارم.. 131 تجزیه و تحلیل داده ها.. 131 مقدمه :.. 132 آزمون نیکویی برازش کلموگروف- اسمیرنوف.. 132 آمار توصیفی.. 134 جدول فراوانی و نمودار مربوط به پاسخگویان.. 134 آمار استنباطی.. 136 فصل پنجم.. 142 نتیجه گیری و پیشنهادات.. 142 مقدمه:.. 143 خلاصه تحقیق:.. 143 فرضیه های پژوهش:.. 144 نتیجه‌‌گیری بر اساس فرضیات.. 144 4-5 – محدودیتهای تحقیق:.. 145 5-5 – پیشنهادها:.. 146 منابع و ماخذ:.. 147 پیوستها.. 152

 • پژوهش بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با نیازهای دانشجویان

  انطباق برنامه درسی اجرا شده با نیازهای دانشجویان,بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده,پژوهش بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با نیازهای دانشجویان,پژوهش کارشناسی بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با نیازهای دانشجویان دانلود فایل پژوهش کارشناسی بررسی…

 • تحقیق آمادگی جسمانی و ایروبیك

  تحقیق آمادگی جسمانی و ایروبیك دانلود فایل تحقیق آمادگی جسمانی و ایروبیك فهرست مطالب عنوان مقدمه ..................................... مفهوم و اجزای آمادگی جسمانی................ مفهوم آمادگی انرژی ........................ مفهوم آمادگی عضلانی ........................ اجزای آمادگی انرژی ........................ اجزای آمادگی عضلانی ........................ آزمون‌های آمادگی…

 • تحقیق تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی

  تحقیق ادبیات فارسی و تاثیر قرآن و حدیث در آن,تحقیق تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی,تحقیق قران و حدیث در ادبیات فارسی,خرید پژوهش تاثیر قران و حدیث در ادبیات فارسی,خرید تحقیق تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی,دانلود پژوهش…

 • پروژه متره بر آورد

  پروژه متره بر آورد دانلود فایل پروژه متره بر آورد مقدمه                                                               3 ـ 1 بیان مسئله                                                        5 ـ 4 اهمیت وضرورت                                                   7 ـ 6 اهداف تحقیق                                                        8 تعاریف عملیاتی                                                  …

 • هنر بازیگری

  هنر بازیگری دانلود فایل [2]

 • آزمون اضطراب زونگ

  آزمون اضطراب زونگ دانلود فایل آزمون اضطراب زونگ اعتبار و پایایی:  اعتبار این آزمون طی یک مطالعه همبستگی میان اضطراب هامیلتون و مقیاس اضطراب زانک بسیار بالا بوده و همبستگی بین این دو آزمون برابر 71% (7/0= r) بوده است…

 • پاورپوینت معماری سبز

  پاورپوینت معماری سبز دانلود فایل پاورپوینت معماری سبز  دانلود پاورپوینت معماری سبز این پاورپوینت در 38 اسلاید تهیه شده است معماری سبز (به انگلیسی: Green Architecture) یا معماری پایدار یکی از گرایش‌ها و رویکردهای نوین معماری است که در  سال‌های اخیر مورد توجه عده زیادی از…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش شادکامی ( فصل دوم پایان نامه )

  فصل دوم پایان نامه شادکامی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش شادکامی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش شادکامی ( فصل دوم پایان نامه ) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش شادکامی ( فصل دوم پایان نامه ) در 22 صفحه ورد قابل…

 • جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن (1)

  جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن (1),جرم‎انگاری،,ضرر،,عنوان مشابه،,مسئولیت جزایی و سوءنیت,مسئولیت مدنی، دانلود فایل معاملة فضولی و انتقال مال غیرقلمرو معاملة فضولیآثار حقوقی معاملة فضولیانتقال مال غیرغصب و عناوین مشابه…

 • گیاه استویا

  پاورپوینت گیاه دارویی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت گیاه استویا,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گیاه استویا دانلود فایل دانلود پاورپوینت گیاه استویا پاورپوینت گیاه دارویی. استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)، از…

 • پایان نامه بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار

  پایان نامه بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار دانلود فایل پایان نامه بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار پیشگفتار قابلیت استفاده مجدد حیطه جدیدی در مهندسی…

 • گزارش کارآموزی حسابداری دولتی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دولتی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارآموزی حسابداری دولتی دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دولتی این  گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده…

 • دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت

  برا ی شنا,تعریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت,دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC),سلسله مراتب فعالیت ها,فعالیت های فاقد ارزش افزوده,مروری بر سیستم هزینه یابی سنتی و مزایای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت,هزینه های غیر مستقیم…

 • پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نطنز

  پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نطنز دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نطنز چکیده كار منبعی مهم برای امرار معاش و…

 • پیشینه نظری پایان نامه هوش هیجانی

  پیشینه نظری پایان نامه هوش هیجانی,فصل دوم پایان نامه دانلود فایل در 26 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه…

 • مقاله تحلیل شعر فروغ فرخزاد

  مقاله تحلیل شعر فروغ فرخزاد دانلود فایل مقاله تحلیل شعر فروغ فرخزاد قسمتهایی از متن: احمد شاملو از فروغ فرخزاد و شعر فروغ می گوید    تحلیل احمد شاملو از شعر فروغ فرخزاد  شعر فروغ همیشه برای من یک چیز…

 • كارآموزی در شركت هفشجان فجر

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود كارآموزی در شركت ه,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فشجان فجر,كارآموزی در شركت هفشجان فجر,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود كارآموزی در شركت هفشجان فجر…

 • پایان نامه بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

  اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی,پایان نامه بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی,رویه های اجرای اسناد تنظیمی دانلود فایل پایان نامه بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در…

 • پژوهش والیبال

  پژوهش والیبال دانلود فایل پژوهش والیبال بخشهایی از متن: والیبال یکی از رشته‌های ورزشی جهانی است که شهرت جهانی خود را مرهون مسابقات المپیک ۱۹۶۴ توکیو است. والیبال در سال ۱۸۹۵ از کشور آمریکا شروع شد ولی انجمن آماتوری والیبال…

 • ادغام RS ،GIS وPAH برای برنامه ریزی کشاورزی برون شهری هانوی

  ادغام RS ،GIS وPAH برای برنامه ریزی کشاورزی برون شهری هانوی دانلود فایل ادغام RS ،GIS وPAH برای برنامه ریزی کشاورزی برون شهری هانوی چکیده مطلب ادغام GIS وP AH برای برنامه ریزی کشاورزی برون شهری سناریوی تصمیم گیری بسیار…

 • پاورپوینت کامران دیبا

  پاورپوینت کامران دیبا دانلود فایل پاورپوینت کامران دیبا دانلود پاورپوینت کامران دیبااین پاورپوینت در 56 اسلاید می باشد گزیده ای از مطالب اسلاید ها : بیوگرافی: کامران دیبا در سال1937 متولد شد.فارغ التحصیل رشته معماری دانشگاه هاروارد واشنگتن در سال…

 • پاورپوینت بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف

  پاورپوینت بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف,جایگاه ساختار ساده در ساختار سازمانی,دانلود پاورپوینت بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف,سازمان مجازی,سازمانهای پارندی,سازمانهای تار عنکبوتی,سازمانهای تخیلی,سازمانهای خوشه ای,سازمانهای شبکه ای,مشخصه های سازمانهای ماشینی دانلود فایل عنوان: پاورپوینت بررسی…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت دانلود فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت qمقدمه vدومین مرحله در تحلیل اساسی سهام عادی، تجزیه و تحلیل صنعت است. سرمایه گذاری که تشخیص می دهد اقتصاد و بازار برای سرمایه گذاری جذاب است بایستی…

 • خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه روش فرا رتبه ای الکتره

  خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش های وزن دهی,درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه,روش فرا رتبه ای الکتره دانلود فایل خلاصه روش فرا رتبه ای الکتره در درس تصمیم گیری با معیار های چند گانه به همراه…

 • ترجمه نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر

  ترجمه انگلیسی به فارسی، قیمت هر صفحه تخصصی 1500 تومان، دانشگاه، پژوهش,ترجمه نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر,مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش دانلود فایل ترجمه نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر ABSTRACTT-007 strain of…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت مسیرهای شغلی و رفتارهای منصفانه

  ایجاد ارتباطات دو طرفه,برنامه هائی که مسیر بالا به پایین می پیمایند,برنامه های تشویق به ابراز نظر,چرا باید با کارکنان رفتاری منصفانه داشت؟,دانلود پاورپوینت مدیریت مسیرهای شغلی و رفتارهای منصفانه,رسیدگی به شکایت ها,رفتار منصفانه تضمین شده در شرکت,رفتار منصفانه تضمین…

 • مقاله نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده و كانادا

  دانلود نقش زنان در مدیریت آموزش عالی کانادا,مقاله نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده و كانادا,نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده دانلود فایل مطالب: نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده وكانادا الف ) آموزش…

 • اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی

  اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی,استراتژیهای کنترل فرسایش,ثر فرسایش بر روی کاهش حاصلخیزی,روشهای حفاظت خاک,فرسایش خاک و دامنه ی گسترش آن,مراحل مختلف فرسایش دانلود فایل [1]

 • دانلود پاورپوینت مجلس ما در حکومت چه نقشی دارد

  پاورپوینت آماده مجلس ما در حکومت چه نقشی دارد,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت آماده مجلس ما در حکومت چه نقشی دارد,دانلود پاورپوینت مجلس ما در حکومت چه نقشی دارد,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • مبانی و پیشینه نظری دختران فراری (فصل 2)

  ادبیات تحقیق دختران فراری,پیشینه پژوهش دختران فراری,پیشینه تحقیق دختران فراری,دختران فراری,مبانی نظری دختران فراری,مبانی نظری و پیشینه پژوهش دختران فراری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق دختران فراری,مبانی و پیشینه نظری دختران فراری (فصل 2) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش…

 • تحقیق اهداف طرح و سیستم مدیریت در قارچ طلایی

  اهداف طرح و سیستم مدیریت در قارچ طلایی,بررسی اهداف طرح و سیستم مدیریت در قارچ طلایی,پروژه اهداف طرح و سیستم مدیریت در قارچ طلایی,تحقیق اهداف طرح و سیستم مدیریت در قارچ طلایی,دانلود اهداف طرح و سیستم مدیریت در قارچ طلایی,سیستم…

 • مقاله کاربرد رایانه در آموزش و یادگیری

  مقاله کاربرد رایانه در آموزش و یادگیری دانلود فایل مقاله کاربرد رایانه در آموزش و یادگیری فهرست                مطالب مقدمه. 3 تعریف فناوری آموزشی از دیدگاههای مختلف... 6 کاربرد علوم مختلف در تکنولوژی آموزشی..…

 • دانلود پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف ( فصل پنجم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

  تقسیم بازار بر اساس متغیر های جمعیت شناختی,تقسیم بازار بر اساس متغیرهای جغرافیایی,تقسیم بندی بازار چیست؟,دانلود پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف,روش ها و متغیرهای تقسیم بازار,کتاب مدیریت بازاریی احمد روستا، داور ونوس و عبدالحمید ابراهیمی,مزایای تقسیم بازار,معیارهای تقسیم…

 • تحقیق آرماتور های آلیاژی

  تحقیق آرماتور های آلیاژی دانلود فایل بخشهایی از متن: در کنار روشهای متداول برای جلوگیری از نفوذ پدیری و خوردگی بتن و آب بند نمودن آن چون استفاده از سیمانهای پوزولان طبیعی و مصنوعی , میکرو سیلیس , حفاظت کاتدی…

 • پروژه با موضوع بهینه سازی در موتورخانه

  پروژه با موضوع بهینه سازی در موتورخانه دانلود فایل پروژه با موضوع بهینه سازی در موتورخانه بهینه سازی در موتورخانه موتورخانه ساختمان نقش مهمی در تامین آسایش حرارتی ساکنین ساختمان دارد، تا جایی که از آن بعنوان  قلب ساختمان  نام…