پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

دانلود فایل

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق  تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند. مقدمه یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،1378: 71). مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،1376). اهداف تحقیق هدف کلی: هدف کلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد می باشد. اهداف ویژه: بررسی ارتباط بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری. بررسی ارتباط بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری. بررسی ارتباط بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری. بررسی ارتباط بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری. بررسی ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری. بررسی ارتباط بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری. فرضیه‏های تحقیق 1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق: به نظر می رسد که عواملی همچون میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، ویژگی های فردی و نوع شغل شهروندان بر نگرش آنها نسبت به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد موثر می باشد. فرضیات فرعی تحقیق به نظر می رسد بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد. به نظر می رسد بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد. به نظر می رسد بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد. به نظر می رسد بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد. به نظر می رسد بین ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد. به نظر می رسد بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.  ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات) ویژگی­های فردی عبارت است از ویژگی ها یا متغیرهای پیشینه­ای یا زمینه ای از قبیل؛ جنسیت، سن، تحصیلات و … پاسخگو، که  از پاسخ­گویان پرسیده شد. نوع شغل به نوعی فعالیت جسمی و فکری که مولد، مفید، مجاز و دارای درآمد باشد شغل می گویند(گولد و کولب،1386: 231). بنابر تعریفی دیگر عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است كه از طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده است. نگرش نسبت به قوانین و مقررات اداری واژه ی قانون به معنای روش، قاعده و ترتیب، سنّد، دستورالعمل و اصل هر چیز تعبیر شده است. در علم حقوق نیز، تعاریف زیادی از قانون شده است. از لحاظ حقوقی، قانون در دو معنای عام و خاص به كار می رود. فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..  2 1-2- بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………………………… 4 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………  5 1-4- اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………… 6 1-5- فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………   6 1-6- مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..  7 1-7- تعریف واژه‏ گان کلیدی  ………………………………………………………………………………………………. 8 1-8- سازماندهی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………… 11 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………  14 2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی  ……………………………………………………………………………………… 15 2-3- مدیریت دولتی نوین ……………………………………………………………………………………………………  16 2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین ………………………………………………………………………………  17 2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری  ………………………………………………………….. 20 2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین  ……………………………………………………………………. 22 2-4- حکمرانی خوب …………………………………………………………………………………………………………  23 2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب  …………………………………………………………………………………… 26 2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب  ………………………………………………………………………………… 26 2-4-3- تفاوت حاكمیت دولت با حکمرانی خوب …………………………………………………………………..  27 2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………..  29 2-5- پاسخگویی ……………………………………………………………………………………………………………….  35 2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی …………………………………………………..  37  2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی  …………………………………………………………………………….. 38 2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی  ……………………………………………………………………… 39 2-5-4- هدفهای پاسخگوئی  ……………………………………………………………………………………………….. 39 2-5-5- انواع پاسخگویی  ……………………………………………………………………………………………………. 40 2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی  ……………………………………………………………………………. 41 2-5-5-2- پاسخگویی اداری  ………………………………………………………………………………………………. 41 2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی  …………………………………………………………………………………………….. 42 2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی ……………………………………………………………………………………………..  43 2-5-6- نظریه های پاسخگویی  ……………………………………………………………………………………………  44 2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران  ……………………………………………………. 46 2-6- قانون  ………………………………………………………………………………………………………………………  47 2-6-1- ویژگی های قانون …………………………………………………………………………………………………..  48 2-6-1-1- ویژگی های ذاتی  ………………………………………………………………………………………………. 48 2-6-1-2- ویژگی های عرضی  ……………………………………………………………………………………………  50 2-6-2-تورم قوانین  ……………………………………………………………………………………………………………. 54 2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین  ……………………………………………………………………………………………  55 2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین  ……………………………………………………….  55 2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین  ………………………………………………………………….. 55 2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین  ……………………………………………………………………………………. 56 2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین  ………………………………………………………………………………….. 56 2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین  ………………………………………………………………………………… 57 2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین  ……………………………………………………………………………………. 57 2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین  ………………………………………………… 57 2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین …………………………………………………. 58 2-7- قانون گریزی  ……………………………………………………………………………………………………………. 58 2-7-1- ابعاد قانون گریزی  …………………………………………………………………………………………………. 59 2-7-2- قانون گریزی به مثابة رفتار نظام  ………………………………………………………………………………… 59 2-7-3- انواع قانون گریزی ………………………………………………………………………………………………….  60 2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری ……………………………………………………………………………………………  60 2-7-3-2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی)  ……………………………………………………………………….. 61 2-7-3-3- قانون گریزی اخلاقی   ………………………………………………………………………………………… 62 2-7-4- دلایل قانون گریزی  ……………………………………………………………………………………………….. 63 2-7-4-1- ریشه های تاریخی  ……………………………………………………………………………………………..  63 2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون  ……………………………………………………………………………….  64 2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف  ……………………………………………………………………….. 64 2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون  ………………………………………………………………………………………  64 2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون  ………………………………………………………………………………….  64 2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون   …………………………………………………………………………… 64 2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون  ………………………………………………………………………………  65 2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین  …………………………………………………………….65  2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی   ……………………………………………….. 65 2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها  ……………………………………………………………  65 2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی  ………………………………………………………………………………  66 2-7-4-12- به روز نبودن قانون  …………………………………………………………………………………………..  66 2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی   ……………………………………………. 66 2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور   ……………………………………………………………………………. 66 2-8- نافرمانی مدنی   ………………………………………………………………………………………………………….. 67 2-9- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..  70 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………… 79 3- 2- روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………. 79 3-3- جامعۀ آماری  ……………………………………………………………………………………………………………. 80 3-4- حجم نمونه   ……………………………………………………………………………………………………………… 80 3-5- روش نمونه گیری  ……………………………………………………………………………………………………..  81 4-6- ابزار گردآوری اطلاعات  ……………………………………………………………………………………………. 82 3-7- اعتبار ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….  82 3-8- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی)  ……………………………………………………………….  83 3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها  ………………………………………………………………………………………………… 84 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………  88 4-2- آمار توصیفی  ……………………………………………………………………………………………………………. 88 4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان  …………………………………………………………………… 89 4-2-2- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان  ………………………………………. 94 4-2-3-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات ………………………………  95 4-2-4- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری  ………………………………. 96 4-2-5- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری ……………………………….  97 4-2-6- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری …………………………………..  98 4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی)  …………………………………………………………………………… 99 4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) …………………………………………………………………….  100 4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن  …………………………………………………………………………………….  101 4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن  ……………………………………………………………………… 105 4-3-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………………  106 4-3-6- آزمون فریدمن  ……………………………………………………………………………………………………. 109 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………. 111 5-2- یافته‌های توصیفی تحقیق  …………………………………………………………………………………………… 112 5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق  ……………………………………………………………………………………  113 5-4-  نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه  ……………………………………………………………….  115 5-5- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….  116 5-6- پیشنهادهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………  118 5-7- محدودیت­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….  119 5-8- منابع   …………………………………………………………………………………………………………………….. 120 چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………….. 130 پیوست پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………………………………………… 132

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره هویت

  مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شخصیت دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره هویت در  26 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • مقاله بررسی دوستی با نوجوانان دبیرستانی

  پروژه بررسی دوستی با نوجوانان دبیرستانی,تحقیق بررسی دوستی با نوجوانان دبیرستانی,دانلود تحقیق بررسی دوستی با نوجوانان دبیرستانی,مقاله بررسی دوستی با نوجوانان دبیرستانی دانلود فایل مقاله بررسی دوستی با نوجوانان دبیرستانی در 12 صفحه ورد قابل ویرایش  هنر برقراری ارتباط پدر…

 • بروشور بهداشت روان

  بروشور بهداشت روان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود بروشور بهداشت روان,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل بهداشت واژه بهداشت (Health) و سلامتی همیشه انسان را در طول تاریخ به…

 • دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

  اجزای اصلی تشکیل دهنده نرخ بهره,اندازه گیری بازده اوراق قرضه,بازار اوراق قرضه,دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و…

 • رقابت در جوامع تک کشتی و چندکشتی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت رقابت در جوامع تک کشتی و چندکشتی,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,رقابت در جوامع تک کشتی و چندکشتی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت رقابت در…

 • پروژه کارشناسی طراحی و پیاده سازی یک مدرسه مجازی

  پروژه کارشناسی طراحی و پیاده سازی یک مدرسه مجازی دانلود فایل پروژه کارشناسی طراحی و پیاده سازی یک مدرسه مجازی مقدمه برنامه‌های توسعه منابع انسانی یكی از مهمترین چالش‌های دولت‌ها در استقرار نظام‌های جامع مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات…

 • سرمازدگی گیاهان

  سرمازدگی گیاهان دانلود فایل سرمازدگی گیاهان  پیش گفتار فصل اول : سرما زدگی درختان 1-1)    دما و آثار حیاتی آن روی گیاه 1-2) وارونگی دمایی 1-3) وضعیت گرمایی گیاه و بیلان انرژی تشعشعی 1-4) بیلان انرژی در یك شب…

 • دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

  دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 دانلود فایل عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار…

 • مقاله فعالیتهای بدنی

  مقاله فعالیتهای بدنی دانلود فایل مقاله فعالیتهای بدنی فهرست: فوائد فعالیت بدنی آیا فعالیت بدنی فقط برای کشورهای صنعتی لازم است و کشورهای در حال توسعه مشکلات دیگری دارند که باید به آن برسند؟ بیماریهای قلبی عروقی و فعالیت بدنی…

 • كار‏آفرینی پیتزا

  كار‏آفرینی پیتزا دانلود فایل كار‏آفرینی پیتزا 1مقدمه وبیان موضوع انسان برابر تامین انرژی بدن نیاز به غذا دارد وبرای فعالیت روزمره خود باید از تغذیه ای سالم برخوردار باشد كه این امر بدون مصرف خوراكی‌ها امكان پذیر نمی باشد .…

 • پایان نامه بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای كاری

  پایان نامه بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای كاری دانلود فایل پایان نامه بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای كاری چكیده تحقیق : این پژوهش با  هدف اصلی بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری گروه هولدینگ رایزکو انجام شده…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال لجبازی و نافرمانی کودکان

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال لجبازی و نافرمانی کودکان دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال لجبازی و نافرمانی کودکان در  55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • پاورپوینت بررسی سرویس های شبکه

  بررسی سرویس های شبکه,پاورپوینت بررسی سرویس های شبکه,تحقیق بررسی سرویس های شبکه,دانلود پاورپوینت بررسی سرویس های شبکه,سرویس,شبکه‌,مقاله بررسی سرویس های شبکه دانلود فایل پاورپوینت بررسی سرویس های شبکه در 75 اسلاید قابل ویرایش مقدمهاکثر شبکه های پیاده سازی شده در…

 • جامعه شناسی از دیدگاه قران

  جامعه شناسی,جامعه شناسی از دیدگاه قران دانلود فایل موضوع پژوهش: ‹‹ جامعه شناسی نفاق در قرآن ›› موضوع تصویب شده برای این پژوهش است . با مشورتی كه در یك نشست كوتاه با جناب اقای دكتر رفیع پور داشتم ،…

 • گزارش کاراموزی شركت ماشین كاران نو اندیش (قالب سازی)

  دانلود گزارش کارآموزی شركت ماشین كاران نو اندیش (قالب سازی),شركت,قالب سازی,کاراموزی شركت ماشین كاران نو اندیش (قالب سازی),کارورزی شركت ماشین كاران نو اندیش (قالب سازی),گزارش کاراموزی شركت ماشین كاران نو اندیش (قالب سازی),ماشین كاران نو اندیش دانلود فایل گزارش کاراموزی…

 • طراحی لباس با كمك كامپیوتر (CAD)

  طراحی لباس با كمك كامپیوتر (CAD) دانلود فایل طراحی لباس با كمك كامپیوتر (CAD) بخشی از متن: ظهور كامپیوتر اگرچه رویدادی علمی بود، اما انقلاب صنعتی را كه از بسیاری جهات قابل مقایسه با انقلابهای صنعتی دیگر نیست پدید آورد.…

 • پاورپوینت قابل شرب شدن در محل تصفیه آب

  Onsite Drinking Water Treatment,پاورپوینت قابل شرب شدن در محل تصفیه آب,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت قابل شرب شدن در محل تصفیه آب,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • مقاله ادله اثبات دعوی

  اثبات دعوی,ادله اثبات دعوی,مقاله اثبات دعوی,مقاله ادله اثبات دعوی دانلود فایل مقاله ادله اثبات دعوی دارای 76صفحه با فرمت ورد فهرست مطالب مقدمه: ۱ فصل اول – کلیات مبحث اول: تعریف ۴ گفتار اول: دلیل ۴ گفتار دوم: اثبات ۵…

 • شیوه های ساخت و تزیین قلمدان

  شیوه های ساخت و تزیین قلمدان دانلود فایل شیوه های ساخت و تزیین قلمدان در مقوله هنرشناسی اولین سوالی كه مطرح می شود این است كه هنر چیست ؟! البته مسلم است كه نمی توان تعریف مانع و جامعی كه…

 • تاثیرمدیریت استراتژیک ومدیریت دانش برکارآفرینی

  پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی,تاثیر مدیریت استراتژیک ومدیریت دانش برکارآفرینی,تاثیرمدیریت استراتژیک ومدیریت دانش برکارآفرینی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • فرایند جوشكاری ترمیت

  فرایند جوشكاری ترمیت دانلود فایل فرایند جوشكاری ترمیت    فهرست مطالب 1- تعریف جوش ترمیت   2- تاریخچه فرایند جوشكاری ترمیت   3- فرایند جوشكاری ترمیت   4- كنترل دما در جوش ترمیت   5- روشهای مختلف جوشكاری ترمیت      1-5- جوشكاری…

 • طرح توجیهی لوله های PVC

  طرح توجیهی لوله های PVC دانلود فایل طرح توجیهی لوله های PVC مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده…

 • گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری تابران

  آموزشگاه,تابران,حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری تابران,کاراموزی آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری تابران,کارورزی آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری تابران,کامپیوتر,گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری تابران,گزارش کاراموزی آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری تابران دانلود فایل گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری تابران در…

 • دانلود پاورپوینت انتخاب و مدیریت کانال های بازاریابی (فصل هجدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر )

  بازرگان,پرسنل فروش,تسهیل کننده,چرا از واسطه های بازاریابی استفاده می شود؟,خرده فروش,دانلود پاورپوینت انتخاب و مدیریت کانال های بازاریابی (فصل هجدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ),دانلود پاورپوینتهای کتاب اصول بازاریابی کاتلر,دلال,عمده فروش(توزیع کننده),کانال های بازاریابی چه هستند؟,نمایندگی فروش,نماینده تولید کننده,وظایف و…

 • پایان نامه خورشید در قرآن

  پایان نامه خورشید در قرآن,پروژه خورشید در قرآن,خورشید در قرآن,مقاله خورشید در قرآن دانلود فایل پایان نامه خورشید در قرآن تعریف موضوع: تحقیق با عنوان خورشید در قرآن را شاید بتوان موضوعی فیزیكی قرآنی نامید. زیرا در این  مجموعه، وضعیت…

 • پرسشنامه اهمال کاری تاکمن 1991

  پرسشنامه اهمال کاری تاکمن 1991 دانلود فایل پرسشنامه اهمال کاری تاکمن 1991 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع : نوع فایل…

 • پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس کرایه خودرو

  آژانس,پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس کرایه خودرو,پروژه کارافرینی تاسیس آژانس کرایه خودرو,تاسیس,توجیه اقتصادی تاسیس آژانس کرایه خودرو,خودرو,دانلود پروژه تاسیس آژانس کرایه خودرو,دانلود کارآفرینی تاسیس آژانس کرایه خودرو,طرح توجیه فنی تاسیس آژانس کرایه خودرو,طرح توجیهی تاسیس آژانس کرایه خودرو,کارآفرینی تاسیس آژانس کرایه…

 • تحقیق زندگینامه سهراب سپهری

  بیوگرافی سهراب سپهری,تحقیق زندگینامه سهراب سپهری دانلود فایل تحقیق زندگینامه سهراب سپهری زندگی نامه سهراب سپهری  سهراب سپهری شاعر و نقاش معاصر ایران در ۱۵ مهر ماه ۱۳۰۷ در کاشان پا به عرصه حیات گذشت و در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۹…

 • آموزش نرم افزار ایویوز (eviews)

  آموزش نرم افزار ایویوز (eviews),دانلود آموزش نرم افزار ایویوز (eviews),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل…

 • كفپوش‌ها استاندارد سوراخ كردن D41 1097 بدون محدودیت كاربرد

  D41 1097,استاندارد سوراخ كردن,بدون محدودیت كاربرد,كفپوش‌ها,كفپوش‌ها استاندارد سوراخ كردن D41 1097 بدون محدودیت كاربرد دانلود فایل مبنای كار دستگاه فشار جانمونه‌ای ابزار برش نمونه‌ها مقایسه كننده محفظه تهویه شده نمونه‌ها روش اجرایی تشریح نتایج گزارش آزمایش دستگاه سوراخكاری موضوع تغییرات…

 • مقاله دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر (دخالت اتازونی در نیكاراگوئه)

  دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر,مقاله دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر (دخالت اتازونی در نیكاراگوئه) دانلود فایل دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر مقدمه پروتكل شماره یازده كنوانسیون اروپایی حقوق بشر قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها  سازمان…

 • مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار

  پروژه بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار,تحقیق بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار,دانلود تحقیق بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و…

 • مبانی نظری سبک های رهبری (پیشینه و فصل دوم پژوهش)

  مبانی نظری سبک های رهبری (پیشینه و فصل دوم پژوهش) دانلود فایل مبانی نظری سبک های رهبری (پیشینه و فصل دوم پژوهش) در  41 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • پایان نامه بررسی آیات وارده در شأن حضرت امیر( ع)از دیدگاه مفسران شیعه وسنت (بررسی موردی سوره های مطول)

  آیات وارده در شأن حضرت امیر( ع)از دیدگاه مفسران شیعه وسنت (بررسی موردی سوره های مطول),بررسی آیات وارده در شأن حضرت امیر( ع)از دیدگاه مفسران شیعه وسنت (بررسی موردی سوره های مطول),پایان نامه بررسی آیات وارده در شأن حضرت امیر(…

 • پایان نامه بررسی تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

  ادب فارسی,پایان نامه بررسی تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی,پروژه بررسی تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی,تحقیق بررسی تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی,حدیث,دانلود پایان نامه بررسی تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی,قرآن,مقاله بررسی تاثیر قرآن…