پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

دانلود فایل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل چکیده  حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فسخ طرفین نسبت به تعهدات آینده بری می­شوند، فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گرفته و اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد بر می­گرداند، به عبارتی فسخ از زمان فسخ موثر است و از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. در مورد شرط فعل،مشهور فقها و اکثر حقوقدانان ما ابتدا نظر بر اجبار تعهد دارند و در صورت تعذر اجبار و عدم امکان انجام عمل به وسیله دیگری، حق فسخ قرارداد را به دلیل تخلف از شرط برای مشروط­له در نظر گرفته­اند و در خصوص شرط ترک فعل حقوقی برخی فقها ضمانت اجرای تخلف از این شرط و ایجاد معامله ثانوی را فسخ قرارداد ثانوی دانسته و برخی نظر به عدم نفوذ داشته­اند. کلید واژه: حق،خیار،فسخ،شرط، ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل- ترک فعل مقدمه نخستین و بزرگترین وظیفه قراردادهای تجاری، سازمان دادن به روابط میان طرفین، (قبل از انحلال و بعد از انحلال قرارداد)در یک روش بهینه و مناسب است.امااز دو مرحله ممتاز روابط طرفین،(قبل از انحلال و بعد از انحلال)همیشه مرحله دوم به دلیل مطرح بودن مباحث غامض و چالش برانگیز ضمانت اجراهای نقض قرارداد، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است.در این میان مباحث مرتبط با حق فسخ که به عنوان شدیدترین نوع ضمانت اجرا از آن نام برده می شود، شایسته مطالعات دقیق می باشد. سوالات تحقیق 1)   آیا حق فسخ در در عقود لازم بوده یا در عقود جایز نیز وجود دارد 2)   خیار تخلف از شرط قعل در چه صورتی مصداق پیدا می­کند 3)   ضمانت اجرا تخلف از شرط فعل چه می باشد 4)   آیا تخلف از شرط فعل  تخلف مره است یا تخلف به تکرار 5)   تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا  وحدت مطلوب 6)   آثار خیار تخلف از شرط فعل از منظر حقوق موضوعه و فقهای امامیه و عامه چه می باشد. معنا و مفاهیم حق از نظر لغوی و اصطلاحی حق از نظر لغوی حق (جمع: حقوق) واژه­ای است که در معانی راست و درست و همچنین در معنی “آن چه فرد یا پدیده­ای سزواری آن را دارد” به کار می رود. حق همچنین در زبان های شرقی اصطلاحا به عنوان یکی از نام های خدا به کار می رود. در دین های گوناگون واژه حق (دین) ، در معنی آن چه پیروان آن {دین} یا (فرقه) به عنوان حقیقت مطلق و درستی محض در نظر می گیرند استفاده می شود، همچنین در اسلام کلمه”حق” از نام های نیکوی خداوند است. در دین بودا ، به کسانی که از چرخه (باززایش) رهایی یافته­اند، حق یافته (تتاگته) گفته می شود.  در صحاح الغه جوهری “حق” به “خلاف باطل” معنا شده است.(محقق داماد، 1374) حق از نظر اصطلاحی به نظر میرزای نایینی “حق” در دومعنای عام و خاص به کار می­رود. در معنای عام به هر چیزی که شارع وضع کرده اطلاق می گردد و در این معنا از مفهوم لغوی خود، یعنی “ثبوت” جدا نگردیده است و در معنی خاص تنها به احکام خاصی تغییر ، ملکیت عین و ملکیت منفعت، گفته می شود اموری که در قانون پیش بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند این امور قابل تغییر را “حق” گویند مانند مدلول ماده 387 ق. م که از نظر ما قابل اسقاط است. خیار از نظر لغوی خیار، اسم مصدر و از اختیار که مصدر آن است مشتق شده و به معنای گزیدن ، انتخاب کرن و طلب برگزیدن یکی از دو امر است. اختیار در لغت و عرف برگزیدن به میل و اراده می باشد و خیار یعنی برگزیدگی. یکی از اقسام عمده ضمانت اجراء مدنی،خیارات است که وسیله جبران زیان متضرر در عقد و تعهدات ناشی از آنها است.(جعفری لنگرودی، 1378)  پاره ای از متن در بین فقها نظرات متفاوتی وجود دارد که به اختصار برخی از آنها عبارتند از : نظریه اول: ملک فسخ عقد عده ای از جمله فخرالمحققین در ایضاح الفوائد  معتقدند که خیار عبارت است از “ملک فسخ عقد” به این معنا که صاحب خیار مخیر بین امضاء یا فسخ عقد بوده و اختیار به هـم زدن معاملـه یـا باقـی گذاردن آن را داشته باشد. نظریه دوم: ملک اقرار یا ازاله عقد برخی دیگر از فقها از جمله سید علی طباطبایی ، فاضل مقداد و صاحب جواهر گفته اند که خیار عبارت است از “ملک اقرار یا ازاله عقد پس از وقوع آن” به معناکه کسی اقرار عقد یا فسخ و ازاله آن را مالک باشد. نظریه سوم: اختیار فسخ این نظر از شیخ انصاری است که می گوید: در روایات و کلمات فقهاء لفظ خیار مطلق بوده و شامل خیار مصطلح و موارد دیگر از جمله تسلط مالک در اجازه یا رد فضولی و تسلط بر فسخ در عقود جایزه مثل هبه غیر لازمه و غیره می شود. نظریه چهارم: امضاء مدلول التزامی عقد برخی دیگر از فقها در معنا و مفهوم خیار گفته اند: خیار عبارت است از این که مدلول التزامی در معاوضات(یعنی لزوم بقاء بر تعهد و انجام عقد) از لحاظ ایجاد و عدم ایجاد بدست صاحب خیار باشد.(موسوی الخمینی، 1407هـ.ق) نظریه پنجم: حق اختیار فسخ به نظر امام خمینی(ره)  بهترین تعریف از خیار که جامع افراد و مانع اغیار باشد این است که بگوییم: “خیار عبارت است از حق اختیار فسخ نه ملک فسخ و نه حق فسخ” خیار حقی واحد بوده و بر یک عنوان که همان “حق اختیار فسخ” باشد ثابت است. پس معقول نیست که به فسخ یا به اقرار عقد یا ازاله آن تعلق گیرد، زیرا چیزی که واحد است نمی­تواند به امر کثیره تعلق یابد. مگر اینکه دو عنوان را یکی دانسته یا در مورد حق قائل به کثرت شویم، در این صورت برای صاحب خیار هم حق  فسخ اقرار عقد است و هم حق ترک آن، هم حق اقرار عقد است و هم حق ازاله آن. ولی باید گفت اولا حق امری واحد بوده و قابل تکثیر نیست.  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 الف) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………….. 3 ب) سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 4 ج) پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 4 د) فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 5 ه) اهداف و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 5 و) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 6 ز) ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 6 فصل اول: کلیـات تحقیق 1-1- معنا و مفهوم حق از نظر لغوی و اصطلاحی ………………………………………………………………….. 7 1-1-1- حق از نظر لغوی ……………………………………………………………………………………………………. 7 1-1-2- حق از نظر اصطلاحی……………………………………………………………………………………………… 8 1-1-3- خیار……………………………………………………………………………………………………………………… 8 1-1-3-1- خیار از نظر لغوی ………………………………………………………………………………………………. 9 1-1-3-2- خیار از نظر فقها و حقوقدانان ……………………………………………………………………………… 9 الف) معنا و مفهوم اصطلاحی خیار از نظر فقهاء………………………………………………………………………. 9 ب) خیار از نظر فقهای عامه …………………………………………………………………………………………………. 10 1-1-3-3- تقسیم بندی خیارات  از منظر فقهای( شیعه و عامه) و قانون مدنی …………………………… 11 الف) خیارات از نظر فقهای شیعه …………………………………………………………………………………………. 11 ب) خیارات از نظر فقهای عامه …………………………………………………………………………………………….. 11 پ) خیارات از نظر قانون مدنی …………………………………………………………………………………………….. 11 1-2- فسـخ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 1-2-1- معنا و مفهوم فسخ …………………………………………………………………………………………………. 14 1-2-1-1- معنا و مفهوم فسخ از نظر لغوی …………………………………………………………………………… 14 1-2-1-2- معنا و مفهوم فسخ از نظر اصطلاحی و فقهی …………………………………………………………. 15 1-2-1-3- فسخ از حیث ماهیت ………………………………………………………………………………………….. 15 1-2-1-4- انوع فسخ …………………………………………………………………………………………………………. 16 1-2-1-5- تفاوت فسخ با انفساخ و تفاسخ …………………………………………………………………………… 17 1-2-2- اسباب و شرایط و موانع فسخ …………………………………………………………………………………. 19 1-2-2-1- اسباب ایجاد حق فسخ قرارداد …………………………………………………………………………….. 19 الف) نقض اساسی در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………….. 19 ب) عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی در حقوق ایران …………………………………………………………….. 22 پ) اعلام فسخ در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………….. 22 1-2-2-2- موانع اعمال فسخ ………………………………………………………………………………………………. 23 الف) حق جبران عدم اجرای تعهد به وسیله متعهد ………………………………………………………………….. 24 ب) موانع اعمال فسخ در حقوق ایران  …………………………………………………………………………………… 24 1-2-2-3- تضمین کافی در نقض اساسی قابل پیش بینی ………………………………………………………… 25 1-2-3- آثار فسخ ………………………………………………………………………………………………………………. 25 1-2-3-1- اثر فسخ نسبت به گذشته در حقوق ایران ……………………………………………………………… 25 1-2-3-2- استرداد اموال و منافع …………………………………………………………………………………………. 26 الف) استرداد مال یا پول پرداخت شده …………………………………………………………………………………… 27 ب) مالی که ارزش آن کاهش یافته ……………………………………………………………………………………….. 27 پ) عدم امکان استرداد ………………………………………………………………………………………………………… 28 ت) استرداد منافع ………………………………………………………………………………………………………………… 29 1-2-3-3- حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ …………………………………………………………….. 30 الف) مطالبه خسارت …………………………………………………………………………………………………………… 30 ب) وضع عقد از لحاظ فسخ در صورت عدم انجام تعهد …………………………………………………………. 33 1-2-3-4- آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران ………………………………………………….. 34 1-2-3-5- حق فسخ در عقود جایز و لازم ……………………………………………………………………………. 35 الف) حق فسخ در عقد جایز ………………………………………………………………………………………………… 35 ب) حق فسخ در عقد لازم …………………………………………………………………………………………………… 37 1-3- شرط ……………………………………………………………………………………………………………………….. 39 1-3-1- تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………… 39 1-3-1-1- تعریف شرط در علوم مختلف …………………………………………………………………………….. 39 1-3-1-2- شرط از دیدگاه فقه امامیه ……………………………………………………………………………………. 40 1-3-1-3- جمع تعاریف در حقوق ……………………………………………………………………………………… 41 1-3-2- شرط فعل و صحت و فساد شروط ………………………………………………………………………….. 43 1-3-2-1- توصیف شرط فعل …………………………………………………………………………………………….. 43 الف) شرط فعل (حقوقی و مادی) …………………………………………………………………………………………. 43 ب) شرط فعل حقوقی کلی ………………………………………………………………………………………………….. 44 پ) متعذر شدن انجام شرط …………………………………………………………………………………………………. 45 1-3-2-2- صحت و فساد شرط ………………………………………………………………………………………….. 45 الف) شرایط صحت شرط در فقه ………………………………………………………………………………………….. 45 ب) شروط باطل …………………………………………………………………………………………………………………. 45 1-3-3- مبنای الزام آور بودن شروط …………………………………………………………………………………….. 48 1-3-3-1- اصل اباحه در شروط ………………………………………………………………………………………….. 48 1-3-3-2- دیدگاه فقها و الزام آور بودن شروط …………………………………………………………………….. 50 1-3-4- ارتباط شرط و قرارداد اصلی ……………………………………………………………………………………. 52 1-3-4-1- تأثیر لزوم عقد و تعهد اصلی در شرط ………………………………………………………………….. 53 1-3-4-2- تبعیت شرط از عقد یا تعهد اصلی ……………………………………………………………………….. 53 1-3-4-3- تبعیت عقد و تعهد اصلی از شرط ………………………………………………………………………… 55 1-3-4-4- استقلال شرط از عقد …………………………………………………………………………………………. 55 1-3-4-5- وجوه افتراق خیار شرط و خیار تخلف از شرط …………………………………………………….. 57 1-3-4-6- تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب ……………………………. 58 فصل دوم: شرط فعل 2-1- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل و بررسی نظرات ……………………………………….. 62 2-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل …………………………………………………………………………. 62 2-1-2- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل ……………………………………………………………. 63 2-1-2-1- نظریه لازم الوفا نبودن شرط ………………………………………………………………………………… 63 2-1-2-2- نظریه وجوب وفاء به شرط و اجبار ممتنع …………………………………………………………….. 63 2-1-2-3- نظریه الزام به وفای به شرط یا ثبوت خیار با تخلف مشروط علیه …………………………….. 64 2-1-3- دیدگاه فقها در خصوص امکان اجبار مشروط علیه به مفاد شرط ………………………………….. 64 2-1-3-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه ……………………………………………………………………. 65 2-1-3-2- امکان اجبار مشروط علیه و بررسی و توجیه نظریه جواز اجبار ………………………………… 66 2-1-3-3- قول به تفصیل …………………………………………………………………………………………………… 68 2-1-3-4- بیان نظر منتخب در خصوص اجبار ……………………………………………………………………… 68 2-1-4- تخلف مشروط علیه از انجام مفاد شرط و فسخ عقد …………………………………………………… 71 2-1-4-1- نظر غیر مشهور …………………………………………………………………………………………………. 71 2-1-4-2- نظر مشهور ……………………………………………………………………………………………………….. 71 2-1-5- ارش به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شرط ……………………………………………………………. 72 2-1-5-1- نظر مشهور ……………………………………………………………………………………………………….. 72 2-1-5-2- نظر غیر مشهور …………………………………………………………………………………………………. 73 2-1-6- حکم تخلف مشروط علیه در شرط به نفع ثالث …………………………………………………………. 73 2-1-6-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث ………………………………………………… 73 2-1-6-2- نظریه امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث ……………………………………………………….. 74 2-1-6-3- نقد و بررسی نظرات  …………………………………………………………………………………………. 74 2-1-7- تخلف از شرط فعل حقوقی که به نفع شخص معین است …………………………………………… 75 2-1-8- حکم شرط فعل انشایی قابل نیابت …………………………………………………………………………… 76 2-2- ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی و بررسی اقوال فقها ………………………………. 78 2-2-1- نظریه صحت معامله خلاف شرط …………………………………………………………………………….. 78 2-2-1-1- مبانی اصولی نظریه صحت از دیدگاه فقها …………………………………………………………….. 78 2-2-1-2- نقد و بررسی دلائل ……………………………………………………………………………………………. 80 2-2-2- نظریه عدم صحت معامله خلاف شرط ……………………………………………………………………… 81 2-2-2-1- مبانی اصولی نظریه عدم صحت …………………………………………………………………………… 81 2-2-2-2- نقد و تحلیل مبانی نظریه عدم صحت معامله ثانوی ………………………………………………… 84 2-2-3- نظرات فقهای عامه و امامیه در خصوص شرط ترک فعل ……………………………………………. 87 فصل سوم: آثار تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران 3-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران ………………………………………….. 91 3-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل از دیدگاه حقوقدانان ……………………………………………. 91 3-1-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد و اشخاص ثالث ……… 93 3-1-2-1- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد …………………………. 93 3-1-2-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل نسبت به اشخاص ثالث ………………………….. 98 3-2-ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در حقوق موضوعه ایران و بررسی نظرات مختلف… 101 3-2-1- عدم ملازمه بین شرط ترک فعل حقوقی و سلب حق …………………………………………………. 101 3-2-2- نظریه صحت معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی …………………………………………………… 103 3-2-2-1- پیروان نظریه صحت …………………………………………………………………………………………… 103 3-2-2-2- بررسی مستندات قانونی نظریه صحت معامله خلاف شرط ……………………………………… 106 3-2-3- نظریه عدم نفوذ معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ……………………………………………….. 110 3-2-3-1- نظر بطلان معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی …………………………………………………… 111 3-2-3-2- نظر غیر نافذ بودن معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ………………………………………… 118 نتیجه و پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………… 123 منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126 پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………. 131 چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 132

 • شناسایی و توپولوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله

  شناسایی و توپولوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله دانلود فایل شناسایی و توپولوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله مقدمه همانطور كه مستحضر هستید، ایران یكی از 10 كشور…

 • تحقیق بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج

  تحقیق بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج,رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان,کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دانلود فایل تحقیق بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع…

 • پژوهش بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار

  بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار,پژوهش بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار,تحقیق و پژوهش کارشناسی روانشناسی عمومی دانلود فایل تحقیق و پژوهش کارشناسی روانشناسی عمومی بررسی و…

 • طراحی فرش

  طراحی فرش دانلود فایل طراحی فرش در هنر و صنعت فرشبافی نقشه یک بخش مهم و به تعبیری اساسی‌ترین بخش کار به شمار می رود در کنار مسائل و عوامل مهمی که تشکیل دهنده اعتبار و ارزش فرش به حساب…

 • پاورپوینت قابل ویرایش «ارزش استمرار عملیات شرکت» فصل ششم کتاب ارزشیابی سهام

  ارزش استمرار عملیات شرکت,پاورپوینت قابل ویرایش «ارزش استمرار عملیات شرکت» فصل ششم کتاب ارزشیابی سهام,فصل ششم کتاب ارزشیابی سهام,مدل رشد ثابت,مدل های تنزیل سود نقدی,مفروضات كلیدی رشد ثابت,ویژگی شركت های با رشد ثابت دانلود فایل پاورپوینت قابل ویرایش «ارزش استمرار…

 • کارآفرینی طرح توجیهی روغن نباتی شاد گل

  روغن نباتی شاد گل,طرح توجیهی روغن نباتی,کارآفرینی طرح توجیهی روغن,کارآفرینی طرح توجیهی روغن نباتی شاد گل دانلود فایل کارآفرینی طرح توجیهی  روغن نباتی شاد گل مقدمه    روغنها و چربی های خوراكی بخش عمده ای از تركیب مواد غذایی و…

 • پایان نامه بررسی هیدرولیکیو هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی

  پایان نامه بررسی هیدرولیکیو هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی دانلود فایل پایان نامه بررسی هیدرولیکیو هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی چکیده :…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش باورهای خودکارآمدی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش باورهای خودکارآمدی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش باورهای خودکارآمدی در 68 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • مقاله مرورى بر تاریخ وتمدن اشكانیان

  تاج و تخت اشکانیان,مقاله اشکانیان,مقاله تاریخ اشکانیان,مقاله مرورى بر تاریخ وتمدن اشكانیان,مقاله نظام كیفرى اشکانیان دانلود فایل مقاله مرورى بر تاریخ وتمدن اشكانیان فهرست مطالب :مقدمهتاریخچه اشکانیانتمدن و فرهنگ اشکانیحکومت در دوره اشکانیپایتخت اشکانیانتاج پادشاه اشکانیگاهشمار شاهان اشکانیبازرگانی وراهها درزمان…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری استفاده از موّاد آموزشی اصیل برای پیشرفت درک مطلب شنیداری در کلاس…

 • بررسی انواع خطاها و كدینگ‌های مورد استفاده جهت از بین بردن آنها

  BCH,EP,اطلاعات,بررسی انواع خطاها و كدینگ‌های مورد استفاده جهت از بین بردن آنها,كدینگ دانلود فایل

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه کشی معماری

  نمونه سوالات,نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی…

 • پایان نامه امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

  پایان نامه امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل دانلود فایل پایان نامه امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل چکیده جداسازی ذرات معلق در گازها به ویژه هوا، مورد…

 • سمینار نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی

  پایان نامه نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی,پروژه نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی,تحقیق نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی,سمینار نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی,نتیرات زدایی از…

 • پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها به كمك شبكه های عصبی مصنوعی

  پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها به كمك شبكه های عصبی مصنوعی دانلود فایل پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها به كمك شبكه های عصبی مصنوعی چکیده در…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود متمایز سازی

  فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود متمایز سازی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود متمایز سازی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی…

 • پژوهش بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

  اهمیت اقتصادی وصنغتی کلزا,پژوهش بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا,تاریخچه ومبدا ژنتیکی گیاه کلزا,خصوصیات کلی وعمومی کلزا,گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا دانلود فایل پژوهش بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از…

 • مقاله پیكره تراشی و پیكره سازی در نخستین سالهای سده بیستم

  مقاله پیكره تراشی و پیكره سازی در نخستین سالهای سده بیستم دانلود فایل مقاله پیكره تراشی و پیكره سازی در نخستین سالهای سده بیستم پیكره سازی یا پیكره تراشی (مجسه سازی) را نمی توان یك اصطلاح ثابت برای اطلاق به…

 • مقاله بررسی بیوسنتز كلسترول

  بیوسنتز,پروژه بررسی بیوسنتز كلسترول,تحقیق بررسی بیوسنتز كلسترول,دانلود تحقیق بررسی بیوسنتز كلسترول,كلسترول,مقاله بررسی بیوسنتز كلسترول دانلود فایل مقاله بررسی بیوسنتز كلسترول در 29 صفحه ورد قابل ویرایش   كلسترول در سه مرحله از استیل كوآنزیم A سنتز می شود. این استروئید سیالیت…

 • ترجمه صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد

  ترجمه صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده این مقاله یک مساله جدید را برای اجتماع OR که بارگیری آزاد رایج را با سرویس صورت اموال مدیریت شده (VMI)، بررسی می­کند. چنین خدماتی ممکن…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک دلبستگی (فصل 2)

  ادبیات تحقیق سبک دلبستگی,پیشینه پژوهش سبک دلبستگی,پیشینه تحقیق سبک دلبستگی,د‌لبسته ایمن,دلبسته بی‌سازمان نامشخص,دلبسته ناایمن اجتنابی,دلبسته ناایمن د‌وسوگرا,مبانی نظری سبک دلبستگی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک دلبستگی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک دلبستگی (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی…

 • زندگی و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س)

  زندگی و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س),سیماى فاطمه(س) در روز قیامت,عوامل سیاسى غصب فدك‏,فاطمه(س) بعد از رحلت پیامبر(ص),فاطمه(س)‏ در كنار پدر,فاطمه(س)‏ همسر وفادار امیر مؤمنان(ع),فدك در طول تاریخ‏,گوشه اى از شخصیت صدیقه كبرى(س),محبت فراوان پیامبر(ص) نسبت به فاطمه(س),محورهاى هفتگانه خطبه…

 • گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره فن آوری و اطلاعات راه آهن خراسان

  اداره فن آوری و اطلاعات,خراسان,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره فن آوری و اطلاعات راه آهن خراسان,راه آهن,کاراموزی کامپیوتر اداره فن آوری و اطلاعات راه آهن خراسان,کارورزی کامپیوتر اداره فن آوری و اطلاعات راه آهن خراسان,کامپیوتر,گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره فن آوری…

 • دانلود آزمایشگاه شیمی عمومی

  آزمایشگاه شیمی عمومی,دانلود آزمایشگاه شیمی عمومی دانلود فایل آزمایشگاه شیمی عمومی قسمتهایی ازمتن: مقدمه : حلالیت عبارت است ازمقداری ازیك جسم برحسب گرم كه در دمای معین درصد گرم حلال ، حل شده و تولید محلول سیر شده ای حل…

 • پروژه تحلیل سیستم با موضوع ترافیک شهری

  پروژه تحلیل سیستم با موضوع ترافیک شهری,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه تحلیل سیستم با موضوع ترافیک شهری,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه پروژه تحلیل سیستم…

 • مشاوره مدیریت

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله مشاوره مدیریت,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مشاوره مدیریت دانلود فایل دانلود مقاله مشاوره مدیریت این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش…

 • ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان

  ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان,ادبیات نظری ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان,پیشینه پژوهش ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان دانلود فایل جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی…

 • مدیریت خطا مدیریت پیکربندی در شبکه های کامپیوتری

  مدیریت خطا مدیریت پیکربندی در شبکه های کامپیوتری دانلود فایل مدیریت خطا مدیریت پیکربندی در شبکه های کامپیوتری فهرست مطالب مدیریت خطا 3 معماری رایج برای مدیریت خطا 3 خصیصه های رایج رویدادها 4 میزان اهمیت های معمول رویداد 5…

 • مقاله آشنایی با كامیون ها

  مقاله آشنایی با كامیون ها دانلود فایل مقاله آشنایی با كامیون ها فهرست: تاریخچه ساخت كامیونهای مرسدس سامانه های ایمنی كامیون های مرسدس بنز تاریخچه ساخت كامیون ها تصاویری از كامیونها تاریخچه ساخت كامیونهای مرسدس: 1926 گوتلیپ دایملر و کارل…

 • بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش‌آموزان

  بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش‌آموزان,پایان نامه كارشناسی ارشد,رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانلود فایل پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی…

 • طرح توجیهی چرم سبک و سنگین

  طرح توجیهی چرم سبک و سنگین دانلود فایل طرح توجیهی چرم سبک و سنگین عناوین طرح توجیهی تولید چرم سبک و سنگین شامل :  مقدمه معرفی چرم سبک و سنگین نام و کد محصول (آیسیک ۳) شماره تعرفه گمرکی محصول…

 • پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی

  اجرای سیستم جدید,اجزای فنی طراحی سیستم,انتخاب نوع سیستم,پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی,تحلیل سیستم موجود,چرخه حیاط توسعه سیستم های اطلاعاتی,دانلود پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی,روش های توسعه سیستم های اطلاعاتی در(اسدیالسی),طراحی خروجی ها,طراحی سیستم,طراحی عملیات پردازش,طراحی ورودی…

 • مقاله بررسی هنر قلم زنی و چگونگی انجام آن

  پروژه بررسی هنر قلم زنی و چگونگی انجام آن,تحقیق بررسی هنر قلم زنی و چگونگی انجام آن,دانلود تحقیق بررسی هنر قلم زنی و چگونگی انجام آن,مقاله بررسی هنر قلم زنی و چگونگی انجام آن دانلود فایل [3]

 • پایان نامه بررسی آداب و احكام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام

  بررسی آداب و احكام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام,پایان نامه بررسی آداب و احكام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام,پروژه بررسی آداب و احكام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام,تحقیق بررسی آداب و…

 • مبانی نظری کانال های توزیع در بازاریابی

  مبانی نظری کانال های توزیع در بازاریابی دانلود فایل مبانی نظری کانال های توزیع در بازاریابی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…