پایان نامه بررسی ماشین مخصوص موتورهای تک فاز

پایان نامه بررسی ماشین مخصوص موتورهای تک فاز,پروژه بررسی ماشین مخصوص موتورهای تک فاز,تحقیق بررسی ماشین مخصوص موتورهای تک فاز,تک فاز,دانلود پایان نامه بررسی ماشین مخصوص موتورهای تک فاز,ماشین,مخصوص,مقاله بررسی ماشین مخصوص موتورهای تک فاز,موتور

دانلود فایل

پایان نامه بررسی ماشین مخصوص موتورهای تک فاز در 43 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مطالب عنوان                                                                                                      صفحه مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 فصل 1- موتورهای القاء یكفاز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1-1- ساختمان و طرز كار موتورهای القاء یكفاز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1-1-1- تئوری میدان دوگانه دوار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1-1-2-تئوری میدانهای متقاطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1-2- موتور القاء یكفاز با راه اندازی خودبخود. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 8 1-3- موتور القاء با راه انداز خازنی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1-3-1- محاسبات سیم بندی موتورهای یكفاز با سیم بندی استارت موقت . . . . . . . . 11 1-3-2- محاسبه تعداد دور كلافهای موتورهای یكفاز . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1-4-انواع موتورها با خازن راه انداز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 1-5- موتور خازنی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1-5-1- موتور خازنی تك مقدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1-5-2-موتور خازنی دو مقدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .26   1-6- موتورهای یكفاز با قطب چاكدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 فصل 2- موتورهایی كه از طریق رتور راه اندازی می شوند . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2-1- موتور های ریپولسیونی ( دفعی ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2-1-1-ساختمان موتور ریپولسیون  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32  2-1-2- اصل ریپولسیون. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2-1-3- موتور ریپولسیون جبرانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 2-1-4- موتور القاء با راه انداز ریپولسیون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 2-1-5- موتور القاء – ریپولسیون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2-2- موتور هایی سری جریان متناوب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 2-2-1- موتور اونیورسال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 2-3- موتورهای سنكرون یكفاز بدون تحریك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2-3-1- موتور مقاومت مغناطیسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 2-3-2- موتور سنكرون پسماندی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 مقدمه امروزه موتورهایی كه برای كار با منبع یكفاز طرح می شوند با انواع مختلف ساخته شده و در منازل ادارات ، كارخانه ها ، كارگاه ها و شركتهای تجارتی و غیره بطور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند . موتورهای كوچك مخصوصاً با قدرت كسر اسب بخار كاربرد فراوان دارند بطوریكه پیشرفت محصولات جدید سازندگان سفینه های فضائی ، هواپیماها ، ماشینهای تجارتی ، ماشین های ابزار و غیره در سایه طرح موتورهای با قدرت كسر اسب بخار امكان پذیر می باشد. چون لزوماً عملكرد و موارد استعمال موتورها بسیار گوناگون است صنعت تولید موتور در زمینه انواع چنین موتورهائی تكامل پیدا كرده بطوریكه برای هر زمینه ای طرحی موجود است. موتورهای یكفاز را میتوان بسته به ساختمان و روش راه اندازیشان تقسیم بندی كرد . 1- موتورهای القاء- القاء یكفاز انشعابی- القاء یكفاز انشعابی خازنی- با قطب چاكدار 2- موتورهای ریپولسیون ( موتورهای القائی ) 3- موتورهای سری جریان متناوب 4- موتورهای سنكرون بدون تحریك در این مجموعه سعی بر این شده است كه ساختمان- طرز كار و كاربرد انواع موتورهای یكفاز تا حد نیاز دانشجویان كاردانی مورد بررسی قرار گیرد. فصل یك: موتورهای القاء یكفاز هدفهای رفتاری در پایان این فصل از دانشجو انتظار میرود كه: –         موتورهای القای یكفاز را نام ببرد –         ساختمان, طرزكار, مشخصه گشتاور و كاربرد موتورهای القایی یك فاز را شرح دهد –         از دو طریق تئوری میدان دوگانه دوار و میدانهای صلیبی عدم راه اندازی موتورهای القایی یكفاز بخودی خود را شرح دهد. –         محاسبات سیم بندی موتورهای یكفاز با سیم بندی استارت موقت را انجام دهد. –         قطر سیم اصلی و راه انداز موتورهای یكفاز استارت موقت را محاسبه كند. –         آرایش كلافهای موتورهای یك فاز استارت موقت را ترسیم كند. –         خازن مورد نیاز موتورهای یكفاز استارت موقت را محاسبه كند. 1-1- ساختمان و طرز كار موتورهای القاء یكفاز : از نظر ساختمان این موتور كمابیش شبیه موتور القاء چند فاز است جز اینكه : 1- استاتور آن با سیم پیچی یكفاز مجهز شده است . 2- یك كلید گریز از مركز در بعضی موتور بكار رفته تا سیم پیچی راه اندازی را از مدار خارج كند . وقتی سیم پیچی استاتور از منبع یكفاز تغذیه می شود ، شاری ( میدان ) تولید می شود كه فقط متناوب است یعنی فقط در طول یك محور فضا متناوب است . این شار بطور سنكرون نمی چرخد بر خلاف استاتوری كه با منبع دو فاز یا سه فاز تغذیه می شود . شار متناوب یا ضربانی نمی تواند رتور قفس سنجابی را بگردش در آورد ( فقط شار گردان میتواند ) باین ترتیب موتور یكفاز خودش می تواند راه بیفتد . بعد از مدت زمانی A و  Bباندازه  و  طبق شكل (b) 1 بچرخیده اند و فشار نتیجه آنها چنین خواهد بود : پس از گذشت یك ربع سیكل گردش شارهای A و B طبق شكل (c)1 در خلاف جهت یكدیگر شده بطوریكه شار منتجر صفر است . بعد از نیم سیكل شارهای A و B نتیجه  دارند . بعد از سه ربع سیكل مجدداً نتیجه آنها فر می شود شكل (c) 1 و بهمین ترتیب . اگر مقادیر شار نتیجه را بر حسی  بین صفر تا ْ360 رسم كنیم منحنی شكل 2 بدست می آید با این ترتیب می توان شار متناوبی را بدو شار دوار بادامنه نصف با سرعت سنكرون در جهات مخالف تجزیه كرد . با ید یا اوری كرد كه اگر نقوش رتور s نسبت به شار دوار راستگرد s باشد دوار چپ گرد (s-2) خواهد بود . هر یك از دو مولفه شار كه دور استاتور میچرخند رتور را قطع كرده و هر كدام در رتور نیروی محركه الكتریكی القاء كرده و كوپل تولید مینایند . واضح است كه این دو كوپل راست گرد و چپ گرد نام دارند ) در جهات مخالفند و بنابراین كوپل  نتیجه طبق شكل 3 برابر اختلاف این دوكوپل است . اثبات: اگر N سرعت رتورباشد لغزش نسبت به شار دوار راستگرد: شار چپ گرد درخلاف جهت گردش رتور میچرخدلغزش نسبت به شار چپ گرد: اما اگر رتور چنین ماشینی را با دست ( یا با موتورهای كوچكی ) راه بیندازیم ( در هر جهتی سپس بلافاصله كوپل بالا رفته و موتور شتاب میگیرد تا بسرعت نهائی خود برسد ( جز اینكه اعمال شده خیلی زیاد باشد ) . این عملكرد بخصوص موتور كفاز را می توان بدو طریق استدلال كرد : 1-   با تئوری دو میدان یا میدان دوبل گردان 2-   با موتوری میدان صلیبی دراینجا تئوری اول را مختصراً بحث می نمائیم: 1-1-1- تئوری میدان دوگانه دوار این تئوری با استفاده از این قانون كه یك كمیت متناوب تك محور ( تك امتداد ) را می توان با دو بردار نصف مقدار كه در خلاف جهت یكدیگر میچرخد جایگزین كرد بیان می شود . طبق این قانون یك شار متناوب سینوسی را می توان با دو شار گردان ( دورا ) نشان داد كه مقدار هر كدام نصف مقدار شار متناوب بوده و هر كدام با سرعت سنكرون  در جهات مخالف میچرخند . چنانكه شكل (a)1 نشان میدهد شار متناوب دارای مقدار ماكزیمم  بوده و مولفه های A و B آن معادل  است كه در جهت ساعت و خلاف ساعت میچرخند . حال قدرت تولیدی توسط رتور : اگر N سرعت رتور باشد كوپل تولیدی : بنابراین كوپلهای راست گرد و چپ گرد عبارتند از : به وات سنكرون       به وات سنكرون كوپل مجموعه ( نتیجه ) شكل 3 این دو كوپل و كوپل نتیجه را برای لغزشهای بین صفر تا 2+ نشان میدهد . در حال سكون 1=s و 1=s-2 بنابراین مقدار این دو كوپل مساوی بوده و د رخلاف جهت یكدیگرند و در نتیجه كوپل مجموعه صفر است باین ترتیب موتور یكفاز كوپل راه اندازی ندارد . اگر رتور را قدری بچرخانیم مثلاً در جهت ساعت كوپل راست گرد رو با افزایش راست گرد  رو با افزایش گذاشته و كوپل چپ گرد رو بكاهش میگذارد بنابراین كوپل نتیجه در جهت ساعت مقداری خواهد داشت كه موتور را تا سرعت كامل شتاب خواهد داد . فصل دو موتورهایی كه از طریق رتور راه اندازی میشوند 2-1- موتورهای ریپو لسیون ( دفعی ) این نوع موتورها را میتوان به 4 دسته مشخص تقسیم كرد : 1- موتورریپولسیون : این موتور از اجزاء زیر ساخته شده است: الف) یك سیم پیچ استاتور ب) یك روتور كه مانند آرمیچر ماشین جریان مستقیم پیچیده شده است. ج) كموتاتور د) یك سری جارو كه اتصال كوتاه شده و همیشه با كموتاتور اتصال كوتاه دارند. این نوع موتور براساس دامنه قطب ها كار می كندو به وسیله اتصال كوتاه كننده بوجود می آید. 2- موتور ریپولیسیون جبرانی: این نوع موتور كاملاً مشابه موتور ریپولسیون بوده جز اینكه : الف) یك سیم پیچ استاتور اضافی دارد كه سیم پیچی جبر انگر نامیده می شود. ب) یك سری جاروی دیگر بین سری جاروهای اتصال كوتاه شده قرار دارد سیم پیچی جبرانگر و این جارو ها بطور سری بسته شده اند. 3- موتور القاء با راه اندازی ریپولیسیون: این موتور مانند موتور ریپولیسیون راه می افتد ولی در حالت كار عادی مانند یك موتور القاء با مشخصه سرعت ثابت كار می كند . اجزاء ساختمانی این موتور عبارتند از: الف: یك سیم پیچ استاتور ب: یك رتور كه مانند آرمیچر ماشین d.c پیچیده شده است. ج: یك كموتاتور د: یك وسیله گریز از مركز كه تمام تیغه های كموتاتور را اتصال كوتاه می كند (به كمك یك حلقه (طوق) اتصال كوتاه كننده) این عمل هنگامی انجام می شود كه سرعت موتور تقریباً به 75 درصد سرعت كامل آن برسد. 4- موتور القاء ریپولسیون این موتور براساس تركیب قانون القاء و دافعه مغناطیسی (ریپولسیون) كار می كند و تشكیل شده از : الف) سیم پیچی استاتور ب) دو سیم پیچی رتور : یكی قفس سنجابی و دیگری مانند سیم پیچ آرمیچر ماشین d.c كه به كموتاتور وصل می شود. ج)دو جاروی اتصال كوتاه 2-1-1- ساختمان موتور ریپولیسیون(دفعی) اجزائ ساختمان این موتور عبارت است از 1- یك سیم پیچ استاتور توزیع شده از نوع قطب صاف كه در شیارهای یكنواخت استاتور پیچیده شده است. (مانند موتور القاء یك فاز انشعابی) استاتور عموماً برای 4 ، 6 یا 8 قطب پیچیده می شود. 2- یك رتور (از نوع شیاردار) دارای سیم پیچی توزیع شده (درهم یا موجی) كه به كموتاتور وصل شده است رتور عیناً مانند آرمیچر ماشین جریان مستقیم می باشد. 3- یك كموتاتور كه ممكن است بدو نوع ساخته شود : كموتاتور محوری با تیغه های موازی محور یا كموتاتور شعاعی یا عمودی با تیغه های شعاعی كه جارو ها بطور افقی روی آن قرار می گیرند.

 • پایان نامه تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی

  پایان نامه تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی دانلود فایل [5]

 • پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم

  پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,پروژه کارافرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,توجیه اقتصادی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومین,دانلود پروژه کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,دانلود کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,طرح توجیه فنی کارگاه ریخته…

 • بررسی اندیشه‌ های سیاسی الماوردی

  بررسی اندیشه‌ های سیاسی الماوردی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله بررسی اندیشه‌ های سیاسی الماوردی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله بررسی اندیشه‌ های سیاسی الماوردی…

 • دانلود پاورپوینت سازماندهی، سازماندهی پویا (فصل سوم کتاب مدیریت عمومی الوانی)

  الگوهای جدید,دانلود پاورپوینت سازماندهی، سازماندهی پویا (فصل سوم کتاب مدیریت عمومی الوانی),دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی با عنوانسازماندهی، سازماندهی پویا,سازمان بر مبنای ارباب رجوع یا مشتری,سازمان بر مبنای نوع تولید و عملیات,سازمان بر مبنای وظیفه…

 • پایان نامه تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA 178

  پایان نامه تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA 178 دانلود فایل پایان نامه تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط…

 • پایان نامه مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان

  پایان نامه مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان دانلود فایل پایان نامه مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان چکیده  درسالهای اخیرروشهای مختلفی برای تعیین آسیب پذیری…

 • پایان نامه بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

  پایان نامه بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی دانلود فایل پایان نامه بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی «مقدمه» جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید…

 • پایان نامه وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود

  پایان نامه وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود,جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود,دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه,وضعیت جمع‌آوری…

 • تحقیق بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی)

  پروژه بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی),تحقیق بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی),دانلود تحقیق بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی),مقاله بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی) دانلود فایل…

 • تحقیق جامع و کامل رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت

  تحقیق جامع و کامل رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت,جمع بندی مبحث نظریه اقتضایی,دگرگونی های مؤثر در تغییرات تئوری سازمانی,دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی,سیر تکامل تئوری سازمان,مؤلفه¬های,مبارزه با اصول بنیادی نظریه پردازان مدرنیسم و نقد آنها,متغیرهای اقتضایی,محیط و…

 • تحقیق رابطه همبستگی زوجین و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی

  پایان نامه رابطه رابطه همبستگی زوجین و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی,تحقیق رابطه همبستگی زوجین و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانلود فایل 1-1 مقدمه خانواده یکی از جهانی­ترین نهادهای بشری است که از دو نفر با توانایی­ها و استعداد­های…

 • سمینار نساجی کاربرد منسوجات هوشمند در پزشکی و نمایش علایم حیاتی

  سمینار نساجی کاربرد منسوجات هوشمند در پزشکی و نمایش علایم حیاتی دانلود فایل سمینار نساجی کاربرد منسوجات هوشمند در پزشکی و نمایش علایم حیاتی چکیده  منسوجات هوشمند ترکیبی از تکنولوژی های مختلف در حوزه های گوناگون می باشند که اساسا…

 • مقاله بررسی فعل مركب در فارسی گفتاری معیار

  پروژه بررسی فعل مركب در فارسی گفتاری معیار,تحقیق بررسی فعل مركب در فارسی گفتاری معیار,دانلود تحقیق بررسی فعل مركب در فارسی گفتاری معیار,مقاله بررسی فعل مركب در فارسی گفتاری معیار دانلود فایل مقاله بررسی فعل مركب در فارسی گفتاری معیار…

 • بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی

  بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی دانلود فایل بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی چكیده انسان موجودی اجتماعی است و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمیت آموزش ریاضی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمیت آموزش ریاضی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمیت آموزش ریاضی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • مقاله تجهیز منابع بانكى

  مقاله تجهیز منابع بانكى دانلود فایل مقاله تجهیز منابع بانكى چکیده: نرخ سود 10 درصد برای تسهیلات بانك ها مسلما هجوم تقاضای وام در بانك ها را به همراه خواهد داشت و با توجه به كمبود منابع بانك ها، نتیجه…

 • مقاله تنیدگی یا فشار روانی

  مقاله تنیدگی یا فشار روانی دانلود فایل مقاله تنیدگی یا فشار روانی در این مقاله درباره تنیدگی یا فشار روانی یا استرس در 20 صفحه توضیح داده شده است و دارای فهرست می باشد  فهرست : مقدمه تعریف تنیدگی استرس…

 • پژوهش بررسی عوامل انحطاط و شكاف طبقاتی مسلمانان بعد از پیامبر و حركت اصلاحانه علی (ع) در این مورد

  پروژه بررسی عوامل انحطاط و شكاف طبقاتی مسلمانان بعد از پیامبر و حركت اصلاحانه علی (ع) در این مورد,پژوهش بررسی عوامل انحطاط و شكاف طبقاتی مسلمانان بعد از پیامبر و حركت اصلاحانه علی (ع) در این مورد,تحقیق بررسی عوامل انحطاط…

 • پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی ( از پایان جنگ سرد تا زمان حال )

  پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی ( از پایان جنگ سرد تا زمان حال ) دانلود فایل پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی ( از پایان جنگ سرد تا زمان حال ) چکیده : در فضای…

 • پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

  پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی الوانی,پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی,دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر الوانی,دانلود پاورپوینت کل کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی,دانلود پاورپوینت کل هشت فصل کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید…

 • تحقیق دستگاه اسپکتروفتومتری

  اساس طیف,اسپكتروفتومتری,اشعه گاما,افزایش کنش بالاتر,امواج رادیویی,اندازه گیری,انرژی تابشی نور,تحقیق دستگاه اسپکتروفتومتری,دستگاه آزمایشگاهی,طیف سنج,عبور طول موج‌ مشخص,قدرت شدت خاص,محلول,میزان جذب,نتایج آزمایش‌,نوع End point,واكنش دانلود فایل دستگاه اسپکتروفتومتری اسپكتروفتومتر یا طیف سنج یك دستگاه آزمایشگاهی اولیه است كه جهت خواندن نتایج آزمایش‌هایی…

 • مقاله مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصاد

  مقاله مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصاد دانلود فایل مقاله مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصاد هزینه‌یابی برمبنای فعالیت1، ارزیابی متوازن2 و ارزش افزوده اقتصادی3 ابزارهای مدرنی شمرده می‌شوند که به‌منظور اندازه‌گیری…

 • ترجمه مقاله شبیه سازی عملكرد یا کار JIT در یک گارگاه چاپخانه

  ترجمه مقاله شبیه سازی عملكرد یا کار JIT در یک گارگاه چاپخانه دانلود فایل ترجمه مقاله شبیه سازی عملكرد یا کار JIT در یک گارگاه چاپخانه شبیه سازی عملكرد یا کار JIT در یک گارگاه چاپخانه. نویسندگان بن –ام پاترسون…

 • مبانی نظری هوش معنویی ومعنویت

  مبانی نظری,مبانی نظری هوش معنویی,مبانی نظری هوش معنویی ومعنویت,هوش معنویی دانلود فایل مبانی نظری هوش معنویی دارای 32 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد مشخصات محصول:توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با…

 • اثرات تخریبی معادن طلا بر محیط زیست

  اثرات تخریبی معادن طلا بر محیط زیست,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله اثرات تخریبی معادن طلا بر محیط زیست,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود…

 • مقاله زنان و اشتغال

  مقاله زنان و اشتغال دانلود فایل مقاله زنان و اشتغال فهرست: مقدمهبررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیرنگرشها نسبت به زنان به عنوان مدیر، هنوز همانطور استمنابع ...................................................................... قسمتهایی از متن: مقدمه با توجه به…

 • پایان نامه بررسی سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك

  آلودگی,اصلاح,پایان نامه بررسی سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك,پروژه بررسی سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك,تحقیق بررسی سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك,خاك,دانلود پایان نامه بررسی سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك,سلنیوم,مقاله بررسی سلنیوم و اصلاح…

 • پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

  پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب دانلود فایل پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب چکیده : امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم…

 • دانلود پاورپوینت (اسلاید) هوش

  ابعاد هوش هیجانی,اندازه گیری هوش,انواع هوش,تست های هوش,دانلود پاورپوینت (اسلاید) هوش,دانلود پاورپوینت هوش,سلسله مراتب ابعاد هوش هیجانی,مدل ثرستون,مدل گیلفوردمدل تفکر یا خرد,مقایسه هوش معنوی با هوش احساسی,مقایسه هوش معنوی و هوش عقلی(سنتی),مولفه های ژنتیکی محیطی هوش,نظریه سلسله مراتب هوش اسپیرمن,هوش…

 • مقاله مزایای Kerberos

  مزایای Kerberos,مقاله مزایای Kerberos دانلود فایل مزایای Kerberos مقدمه اعتبار سنجی در ویندوز 2000 مزایای اعتبار سنجی Kerberos استانداردهای اعتبارسنجی Kerberos نگاه كلی به پروتكل Kerberos مفاهیم پایه اعتبار سنج‌ها (Authenticators) Key Distribution Center بلیط های نشست (Session Tickets) بلیط…

 • ترجمه معنی کردن آموزش و یادگیری

  ترجمه معنی کردن آموزش و یادگیری,دانلود ترجمه معنی کردن آموزش و یادگیری دانلود فایل نمونه ترجمه آموزش[1] کارکنان می تواند به عنوان یک تلاش سیستماتیک (که اغلب توسط یک کارفرما آغاز می­شود) برای توسعه دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز…

 • پایان نامه قابلیت اعتماد ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی ها در شرکتهای بورس تهران

  ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی ها,پایان نامه قابلیت اعتماد ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی ها در شرکتهای بورس تهران,سرقفلی و دارایی ها در شرکتهای بورس تهران,قابلیت اعتماد ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی ها در…

 • تعدیل كننده‌های رابطه بین آموزش مادر و تماشای تلویزیون توسط بچه‌ها 26 ص

  تعدیل كننده‌های رابطه بین آموزش مادر و تماشای تلویزیون توسط بچه‌ها 26 ص,رابطه بین آموزش مادر و تماشای تلویزیون توسط بچه‌ها دانلود فایل تعدیل كننده‌های رابطه بین آموزش مادر و تماشای تلویزیون توسط بچه‌ها 26 ص مقدمه ساعات زیاد تماشای…

 • پایان نامه مقایسه رنگ قرمز و مشگی در عزت نفس دانش اموزان مقطع ابتدائی و راهنمایی شهرستان ابهر

  پایان نامه مقایسه رنگ قرمز و مشگی در عزت نفس دانش اموزان مقطع ابتدائی و راهنمایی شهرستان ابهر دانلود فایل پایان نامه مقایسه رنگ قرمز و مشگی در عزت نفس دانش اموزان مقطع ابتدائی و راهنمایی شهرستان ابهر چکیده: هدف…

 • بررسی شکوفایی و خلاقیت فرزندان و طریقه پرورش والدین

  بررسی شکوفایی و خلاقیت فرزندان و طریقه پرورش والدین دانلود فایل بررسی شکوفایی و خلاقیت فرزندان و طریقه پرورش والدین از طرفی مسئله خلاقیت مسئله‌ای است كه در همه كشورها اعم از پیشرفته صنعتی و یا در حال رشد مطرح…