پایان نامه بررسی مشكلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانكهای استان

پایان نامه بررسی مشكلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانكهای استان,پروژه بررسی مشكلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانكهای استان,تحقیق بررسی مشكلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانكهای استان,دانلود پایان نامه بررسی مشكلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانكهای استان,مقاله بررسی مشكلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانكهای استان

دانلود فایل

پایان نامه بررسی مشكلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانكهای استان در 120 صفحه ورد قابل ویرایش   فهرست مطالب صفحه عنوان پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 فصل اول:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 3       1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4       1-2. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………. 4       1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 6       1-4.اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 7               1-5.فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 7       1-6.متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 8       1-7.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8       1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 9       1-9.جامعه آماری و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………. 9       1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….. 9       1-11.قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 10       1-12.تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 10       1-13.محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 14       1-14.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………… 14 فصل دوم:پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. 15 2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16       2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی…………………………………………………………………………….. 17       2-2-1-تعاریف بودجه…………………………………………………………………………………………………………………….. 17       2-2-2-مقاصد بودجه بندی…………………………………………………………………………………………………………… 18       2-2-3-وظایف بودجه بندی…………………………………………………………………………………………………………… 18             2-2-4-روشهای بودجه بندی………………………………………………………………………………………………………… 19       2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی …………………………………………………………………………………………… 24       2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی……………………………………………………………………………. 25       2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی …………………………………………………………….. 25       2-3. عوامل بودجه بندی………………………………………………………………………………………………………………… 26       2-3-1-عوامل محیطی……………………………………………………………………………………………………………………. 27      2-3-2-عوامل فنی-فرایندی……………………………………………………………………………………………………………. 31       2-3-3-عوامل انسانی……………………………………………………………………………………………………………………… 37       2-4.مبانی نظری بودجه عملیاتی…………………………………………………………………………………………………… 42       2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی………………………………………………………………………………………………. 42       2-4-2-چرا بودجه عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………… 44       2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی…………………………………………………………………………………………… 45       2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی …………………………………….. 46       2-4-4-1-کانادا………………………………………………………………………………………………………………………………. 46       2-4-4-2-انگلیس…………………………………………………………………………………………………………………………… 48       2-4-4-3-امریكا……………………………………………………………………………………………………………………………… 50       2-4-4-4-ایرلند……………………………………………………………………………………………………………………………… 54       2-4-4-5  هلند………………………………………………………………………………………………………………………………. 56       2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی……………………………………………………………………………………………. 57       2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال………………………………………………………………………. 58       2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا…………………………………………………………………….. 60       2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج ………………………………………………………………………………. 60       2-5 نتایج و جمع‌بندی  …………………………………………………………………………………………………………………  70 فصل سوم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 73      3-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74       3-2.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 74       3-3.اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 75       3-4.فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 75       3-5.متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 76       3-6.جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 77       3-7. نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 77       3-8.روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….. 79       3-9.روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80       3-10.پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 81             3-11- روش آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………….. 82       3-12 خلاصه و جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………………………… 85 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….. 87         4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 87       4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه……………………………………………………………………………… 87       4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………………………………. 91       4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………… 92       4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………. 95       4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………. 98       4-7 نتیجه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………. 105 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………… 106     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  5-1.نتیجه گیری کلی    107     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  5-2.پیشنهادها   109 فهرست جدول ها عنوان صفحه جدول 2-1 : مزایا و معایب سیستم بودجه‌بندی عملیاتی و سنتی……………………………………………………………………. 26 جدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران…………………………………………………………. 70 جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در خارج………………………………………………………… 72 جدول 3-1 : جامعه آماری و حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………… 79 جدول 4-1 : سابقه كار كاركنان بانك سپه استان یزد…………………………………………………………………………………….. 88 جدول 4-2 : مدرك تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزد……………………………………………………………………………. 89 جدول 4-3 : رشته تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزد……………………………………………………………………………… 90 جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………… 93 جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………. 94 جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………….. 96 جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………… 97 جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………. 99 جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………….. 100 جدول 4-10 : اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن………………………………………………………… 101 جدول 4-11 : اولویت بندی عامل فنی‌وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن……………………………………………… 102 جدول 4-12 : اولویت بندی عامل محیطی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن……………………………………………………… 103 جدول 4-13 : رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی……………………………………………………………… 104 جدول 4-14: نتایج مربوط به فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 105 فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار4-1: سوابق كاری كاركنان بانك سپه استان یزد………………………………………………………………………… 88 نمودار4-2: تحصیلات كاركنان بانك سپه استان یزد…………………………………………………………………………….. 89 نمودار4-3: رشته تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزد…………………………………………………………………….. 90 پیشگفتار:      بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی كه بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاكید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملكرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشاركت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملكرد، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه‌ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.     اندیشه ای كه در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است كه اگر سیاستگذاران، تصمیمات مالی را به گونه ای عینی و بر مبنای كارآیی و اثربخشی استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم  می توانند درباره عملكرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملكرد دولت، پاسخگویی دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقویت كند.     بطور كلی فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به این پرسش هاست، جایگاه كنونی ما كجاست؟ می خواهیم كجا باشیم؟ چگونه باید به این اهداف برسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟     بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در ایران نیز ایده عملیاتی كردن بودجه در سالهای اخیر اولین بار در بند ” ب” تبصره ” 23″ قانون بودجه 1381 كل كشور مطرح شد براساس این بند: ” معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی كشور (موظف شده بود) در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرایی و شركتها و سازمانهایی كه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذكر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهایی كه صورت می گیرد انجام دهد. ”  این موضوع عیناً” در بند ” ر ” تبصره ” 1″ قانون بودجه سال 1382 و بند ” ز” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1383 تكرار شد.     با وجود این تعاریف همچنان اجرای بودجه ریزی عملیاتی همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده است. این تحقیق سعی‌ می‌نماید تا موانع و مشكلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در  بانکهای  سپه استان یزد بعنوان یكی از دستگاههای اجرایی سهیم در بودجه كل كشور را بررسی و همچنین راه حلهایی برای رفع مشكلات و تسهیل پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این سازمان و سایر سازمانهای دولتی مشابه ارائه نماید. این تحقیق از پنج فصل تشكیل شده است. فصل اول مربوط به كلیات تحقیق كه در این فصل مسئله تحقیق، فرضیه‌ها، جامعه آماری، محدودیتهای تحقیق و … ارائه شده است. فصل دوم مربوط به پیشینه تحقیق كه این فصل به سه بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اول بودجه‌بندی و روشهای بودجه‌بندی، بخش دوم عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی و بخش سوم مربوط به سابقه كشورها در زمینه بودجه‌ریزی است. فصل سوم مربوط به روش تحقیق كه روش آزمون فرضیه‌ها در این فصل به تفسیر ارائه گردیده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق، كه هر كدام از فرضیه‌ها به تفكیك مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مربوط به تحقیق كه پیشنهادات تحقیق را به سه دسته پیشنهادات مربوط به نتیجه، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات كاربردی تقسیم‌ نموده‌ایم. 1-1-مقدمه استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم. 1-2- بیان مسئله:     بودجه یكی از پدیده های بسیار مهم در مدیریت امروزی است كه شامل ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مدیریتی است. مسئله اصلی در نظام بودجه ریزی كارآیی نظام مربوط می باشد. بدین معنی كه براساس اطلاعات موجود برگرفته از عملكرد سیستم جاری به چگونگی كارآیی و اثربخشی سیستم پی برده شود،منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها شناسایی شود و در نهایت معیارهای سنجش و نظارت و كنترل بدست آید.     در كشور ما بررسی برخی شاخص های بودجه ای كه نشاندهنده عدم توفیق مدیران مالی دولت در دستیابی به اهداف خود و هم چنین بی انضباطی های مالی موجب گردید كه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را بر آن دارد كه اصلاح نظام بودجه ریزی را كشور از سال 1380 در دستور كار خود قرار دهد و اصلاحاتی را با هدف پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی براساس قیمت تمام شده بعنوان جایگزین بودجه ریزی سنتی در ایران آغاز كند. با این وجود به رغم این تاكیدات و تلاشهای صورت گرفته آنچه كه در عمل اتفاق افتاد صرفاً به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شد.     با توجه به مطالبی كه بیان گردید می توان دریافت كه ضرورت توجه به موانع پیاده سازی  بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. و در این تحقیق به همین موضوع پرداخته شده است و بودجه بانکهای سپه استان یزد كه توسط مدیران و معاونین تهیه می گردد به صورت موردی بررسی گردیده و سعی گردیده تا مهمترین عواملی كه مربوط به مشكلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند و همچنین راه كارهایی جهت كاهش موانع ارائه گردد. بنابراین سوال اصلی در این تحقیق این است كه آیا عوامل مدیریتی بر مشكلات پیاده سازﻯ بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارد؟ و كدامیك از عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارند؟ و همچنین این تحقیق درصدد است كه اثبات نماید هر یك از عوامل محیطی، انسانی، و فرآیندی چه میزان تاثیر داشته و آیا عدم وجود هر كدام مانع اجرای موثر بودجه ریزی عملیاتی دربانکهای سپه استان یزد می گردد؟ 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:     اداره یك واحد تجاری در شرایط اقتصادی پویای امروز و وظیفه ای پیچیده و دشوار است. مدیران حرفه ای، هر مرحله از عملیات واحد خود را از قبل به دقت طرح ریزی نموده و با اعمال روشهای كنترل از اجرای دقیق و بموقع آن اطمینان حاصل می كنند. بودجه بندی ركن اساسی فرآیند برنامه ریزی و كنترل مدیریت به شمار میرود.     نظام بودجه ریزی مناسب موجب افزایش بهبود همآهنگی و ارتباط می گردد و چارچوبی مناسب برای كنترل، اندازه گیری و ارزیابی عملكرد پرسنل فراهم آورده و فعالیت های واحد را در جهت اهداف سازمان هدایت می كند(سعادت، 1380).     نظام بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملكرد و تخصیص منابع است. اگر چه چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند، ولی می تواند سیاستگذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانونگذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی را افزایش دهد. همچنین با تجهیز نمودن بودجه ریزان به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و كل برنامه های دولت كه برای نیل به اهداف مشخصی به كار می روند، توانایی آنها را در ارزیابی درخواست های مختلف بودجه ای دستگاههای اجرایی، افزایش می دهد و این كار باعث افزایش پاسخگوئی عمومی و بهبود در تخصیص منابع می گردد (سعادت، 1380).     از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشاركت با سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در غالب برنامه های راهبردی ، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.     اندیشه ای كه در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است كه سیاستگذاران، تصمیمات مالی برنامه ها را به گونه ای عینی و بر مبنای كارآیی و اثر بخشی استوار سازند همچنین منابع مالی مورد نیاز برنامه ها شناسایی و معیارهای سنجش وكنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه را بدست آورند،در نتیجه هم آنها و هم مردم می توانند درباره عملكرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملكرد دولت، پاسخگویی دولت در مقابل قانونگذاران و مردم را تقویت می كند و می توان بطور خلاصه عنوان نمود كه انضباط جای هرج و مرج، مصالح عمومی جای منافع شخصی، برنامه ها جای سلیقه فردی را بگیرد (یانك، 2003). روش فریدمن      برای این منظور نتایج مشاهدات در گروههای مختلف به ازاء هر عامل A، از بزرگترین مشاهده تا كوچكترین مشاهده، رتبه هایK و …و3و2و1 در نظر گرفته می شود. سپس جدول رتبه بندی مشاهدات را بدست آورده، آنگاه مقدار عددی ملاك آزمون كننده محاسبه می گردد. فرآیند آزمون فرضیه بصورت زیر انجام می گردد: عاملA بر عامل B مؤثر نیست:H0 عاملA بر عامل B مؤثر است:H1 سطح معنی دار بودن ملاك آزمون كننده:α  K(X1,X2,…,Xn)=X2=[[12/NK(K+1)]*[Σ(Rj)2]]-3N(K+1) W(X2≥X21- α,k-1) n=تعداد K=دامنه      بنابراین برای این فرضیه اصلی، فرضیه صفر و فرضیه تحقیق بدین شرح می باشد: H0 : عوامل مدیریتی بر مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تاثیر معنی داری ندارد. H1:عوامل مدیریتی بر مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تاثیرمعنی داری دارد.     در این صورت تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه بندی عملیاتی در بانكهای سپه استان یزد با موانعی مواجه نیست و در صورت عدم تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه عملیاتی در بانكهای سپه استان یزد موانع محیطی، فنی و فرآیندی و انسانی مواجه است. در مورد فرضیه فرعی اول، فرضیه صفر و فرضیه تحقیق بدین شرح می باشد: H0: عوامل انسانی بر مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنی‌داری ندارد. H1: عوامل انسانی بر مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنی‌داری دارد.     در صورت تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه بندی عملیاتی در بانكهای سپه استان یزد با موانع انسانی مواجه نیست و در صورت عدم تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه عملیاتی در بانكهای سپه استان یزد با موانع عدم وجود آموزش، عدم وجود شرایط احراز مشاغل چه به لحاظ تحصیلی و چه به لحاظ تجربی، فقدان نظام حقوق و مزایای مناسب و همچنین فقدان نظام تشویق و تنبیه مواجه است.     در مورد فرضیه  فرعی دوم، فرضیه صفر و فرضیه تحقیق بدین شرح می باشد: H0: عوامل فنی و فرآیندی بر مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری ندارد. H1: عوامل فنی و فرآیندی بر مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنی‌داری دارد.     در صورت تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه بندی عملیاتی در بانكهای سپه استان یزد با موانع فنی و فرآیندی مواجه نیست و در صورت عدم تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه عملیاتی در بانكهای سپه با موانع عدم وجود برنامه ریزی استراتژیك، عدم تعیین شاخص در بودجه بندی، عدم اعتبار شاخص در بودجه بندی، عدم تغییر متناسب سیستم حسابداری و گزارشگری مواجه است.     در مورد فرضیه سوم فرضیه صفر و فرضیه تحقیق بدین شرح می باشد: H0: عوامل محیطی بر مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنی‌داری ندارد. H1: عوامل محیطی بر مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنی‌داری دارد.     در صورت تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه بندی عملیاتی در بانكهای سپه استان یزد با موانع محیطی مواجه نیست و در صورت عدم تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه عملیاتی در بانكهای سپه استان یزد كشور با موانعی از قبیل عدم ثبات سیاسی و عدم توافق و هماهنگی بین قوه مقننه و قوه مجریه، عدم پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی، عدم پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه مواجه است.      برای تحلیل رابطه  نمونه نمونه مستقل از آزمون کروسکال والیس استفاده می شود. این آزمون تابعی از رتبه های مشاهده ها در نمونه می باشد که با جهت آزمون رابطه بین سطح تحصیلات، رشته و تجربه با عوامل مدیریتی از این آزمون استفاده می کنیم که فرمول آن به صورت زیر است: پس نتیجه بدست آمده را با نتیجه بدست آمده از جدول خی دو مقایسه کرده اگر عدد بدست آمده کوچکتر باشد فرضیه  تأیید و اگر بزرگتر باشد فرضیه رد و فرضیه  تأیید می‌گردد. 3-12- خلاصه و جمع بندی در این فصل ابتدا روش تحقیق، فرضیه های تحقیق،روش گردآوری اطلاعات ارائه گردید. سپس به روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته که میزان روایی پرسشنامه را از طریق نظرات کارشناسان و متخصصان، توزیع ابتدای پرسشنامه بین تعدادی از کارمندان بانک و اعمال نظرات آنها افزایش داده شد و پایایی پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSS محاسبه شد که 89% می باشد و در پایان درباره روش آزمون فرضیه های تحقیق شامل آزمون فریدمن و کروسکال والیس توضیحاتی ارائه گردید.

 • مقاله زندگینامه موتزارت

  مقاله زندگینامه موتزارت دانلود فایل مقاله زندگینامه موتزارت فهرست مطالب : عنوان :                                                                                                                                                   صفحه: خانواده و دوران کودکی......................................................... 1 بیماری و مرگ مادر موتزارت ................................................... 10 مقدمات ازدواج با کنستانس ..................................................... 16 ملاقات موتزارت و کنستانس در سالزتورگ با پدر…

 • پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن

  پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن دانلود فایل پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن منابع : Lazarus, R. S., &Folkman,S.(1988). Appraisal, coping, health statues, and psychologicalsymptoms.Journal of personality and social psychology, 50,571-579.

 • مقاله میکروسکوپ

  مقاله میکروسکوپ دانلود فایل مقاله میکروسکوپ چکیده ی کوتاهی از متن: میکروسکوپ (از یونانی μικρόσκοπεῖν) یا «بس ریزبین» دستگاهی است که برای دیدن اجسامی که با چشم مسلح دیده نمی‌شوند بکار می‌رود. سیر تحولی و رشد در طول قرن هیجدهم…

 • پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأئید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

  پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت دانلود فایل پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأئید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر مقدمه :…

 • مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا... مستوفی

  پروژه بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا مستوفی,تحقیق بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا مستوفی,دانلود تحقیق بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا مستوفی,مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا... مستوفی دانلود فایل [13]

 • پایان نامه امنیت در شبكه های بی سیم

  پایان نامه امنیت در شبكه های بی سیم,پایان نامه کامپیوتر دانلود فایل امنیت در شبكه های بی سیم مقدمه :     از آن‌جا که شبکه‌های بی سیم، در دنیای کنونی هرچه بیشتر در حال گسترش هستند، و با توجه به…

 • تحقیق رهبری و مدیریت آموزشی

  پژوهش رهبری در مدیریت آموزشی,تحقیق رهبری و مدیریت آموزشی,دانلود تحقیق رهبری و مدیریت آموزشی,رهبری در مدیریت برنامه ریزی اموزشی,رهبری و مدیریت آموزشی دانلود فایل می توان به جرأت گفت که در دوره مورد بحث، مدیریت آموزشی در نظام آموزش و…

 • تحقیق اخلاق از دیدگاه قرآن، پیامبر و عترت

  اخلاق از دیدگاه قرآن، پیامبر و عترت,پایان نامه اخلاق از دیدگاه قرآن، پیامبر و عترت,پروژه اخلاق از دیدگاه قرآن، پیامبر و عترت,تحقیق اخلاق از دیدگاه قرآن، پیامبر و عترت,دانلود اخلاق از دیدگاه قرآن، پیامبر و عترت دانلود فایل

 • گزارش کاراموزی ماشینهای AC

  AC,دانلود گزارش کارآموزی ماشینهای AC,ژنراتور با تحریک جداگانه,ژنراتور سری,ژنراتور شنت,ژنراتور کمپوند,کاراموزی ماشینهای AC,کارورزی ماشینهای AC,گزارش کاراموزی ماشینهای AC,ماشین دانلود فایل گزارش کاراموزی ماشینهای AC در 16 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست: ماشینهای AC نقش AC در سنکرون ها درایو های…

 • سمینار ارشد: بررسی حملات به شبکه های اجتماعی

  سمینار ارشد: بررسی حملات به شبکه های اجتماعی دانلود فایل سمینار ارشد: بررسی حملات به شبکه های اجتماعی عنوان مقاله بررسی حملات به شبکه های اجتماعی فهرست مطالب چکیده. 1 مقدمه. 2 فصل اول. 6 حملات زیرساختی و مخرب.. 6…

 • پایان نامه بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب حدود سنی 8 ساله شهرستان ابهر

  پایان نامه بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب حدود سنی 8 ساله شهرستان ابهر دانلود فایل پایان نامه بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب حدود سنی 8 ساله شهرستان ابهر مقدمه : خلاقیت اصطلاح…

 • پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی

  پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی دانلود فایل پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانیاین پاورپوینت در 54 اسلاید به همراه تصاویر مختلف می باشد. فهرست مطالب : مقدمه ماشین آلات ساختمانی ماشین آلات خاکبرداری و…

 • پاورپوینت برنج آپلند

  برنج,برنج اپلند,برنج اپلند چیست؟,پاورپوینت برنج آپلند,پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله دانلود فایل پاورپوینت برنج آپلند لیست موضوعاتمقدمهبرنج آپلند چیست؟مقایسه ارقام upland vs lowlandمحاسبه ی هزینه تولید برنجنتیجه گیریبرنج یکی از گیاهان قدیمی و غذای عمده بیش از…

 • فنون تدریس لغات انگلیسی

  فنون تدریس لغات انگلیسی دانلود فایل فنون تدریس لغات انگلیسی مقدمه معلمین باتجربه زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم خیلی خوب می دانند كه لغت تا چه اندازه اهمیت دارد. آنها می دانند كه محصلین باید هزاران لغت را كه…

 • مقاله سازگاری اجتماعی دختر و پسر

  مقاله سازگاری اجتماعی دختر و پسر دانلود فایل مقاله سازگاری اجتماعی دختر و پسر این مقاله در 55 صفحه تهیه و تنظیم شده است تحقیق مقاله سازگاری اجتماعی دختر و پسر سازگار وهماهنگ شدن با خود و با محیط پیرامون…

 • مقاله بررسی دیدگاه شهید مطهری درباره حقوق زن دراسلام

  مقاله بررسی دیدگاه شهید مطهری درباره حقوق زن دراسلام دانلود فایل مقاله بررسی دیدگاه شهید مطهری درباره حقوق زن دراسلام عناوین: شهید مطهری و حقوق زن در اسلامزن و مرد, داراى حقوق برابر یا همانندزن و مرد, داراى سرشتى یگانهوجود…

 • پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

  پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن,پرسشنامه کارت امتیازی متوازن,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه آماده مدیریت,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کارت امتیازی متوازن,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

 • طرح توجیهی پودر سیر پیاز و سیب زمینی

  طرح توجیهی پودر سیر پیاز و سیب زمینی دانلود فایل طرح توجیهی پودر سیر پیاز و سیب زمینی فهرست مطالب معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد…

 • مقاله رئالیسم و نظریه ناتورالیستی

  مقاله رئالیسم و نظریه ناتورالیستی دانلود فایل مقاله رئالیسم و نظریه ناتورالیستی :::::::::::::::::::::::::::::::::::: فهرست: گفتار اول: پیش درآمد : گفتار دوم : رئالیسم با وجدان گفتار سوم:  نظریه ناتورالیستی :  گفتار چهارم : دوستی دو مكتب گفتار پنجم : رئالیسم…

 • پایان نامه فرهنگ وقف در مکاتب و ادیان

  پایان نامه فرهنگ وقف در مکاتب و ادیان دانلود فایل پایان نامه فرهنگ وقف در مکاتب و ادیان مردم مصر در قدیم با فکر وقف اجمالا آشنا بودند املاکی بر خدایان ، معبدها و مقبره ها اختصاص می یافت تا…

 • مقاله كنترل توان در CDMA

  مقاله كنترل توان در CDMA دانلود فایل مقاله كنترل توان در CDMA كنترل توان غیر بهینه (نامطلوب) دلایل تغییرات توان انتشار چند مسیری (Rayleiyh) نرخ فیدینگ نرخ عبور از سطح متوسط طول زمان فیدینگ سایه یكی از مفاهیم سوال انگیزی…

 • تحقیق ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران

  تحقیق ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران دانلود فایل ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران قسمتهایی از متن: زمینه های جنبش کارگری در ایران…

 • گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه

  اداره كار,امور اجتماعی,حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه,شهرستان میانه,کاراموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه,کارورزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه,گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه,گزارش کاراموزی…

 • سمینار برق کنترل و تعیین موقعیت ماهواره

  سمینار برق کنترل و تعیین موقعیت ماهواره دانلود فایل سمینار برق کنترل و تعیین موقعیت ماهواره لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده:  در این بررسی ما…

 • گزارش کاراموزی ماشین های حرارتی

  حرارت,دانلود گزارش کارآموزی ماشین های حرارتی,کاراموزی ماشین های حرارتی,کارورزی ماشین های حرارتی,گزارش کاراموزی ماشین های حرارتی,ماشین دانلود فایل سیلندر

 • پایان نامه بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سبک مدیریتی یا رهبری

  بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان,پایان نامه بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سبک مدیریتی یا رهبری,سبک مدیریتی یا رهبری دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سبک مدیریتی یا رهبری چکیده مدیریت،مجموعه فرایندهایی است که از طریق…

 • طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی

  طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی دانلود فایل طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه.................................. 1 فصل اول: كلیات تعریف مساله............................ 3 اهمیت و ضرورت تحقیق.................... 5 اهداف تحقیق............................ 10…

 • پیش بینی زمان بازداری برای باقیمانده آفت کش ها در زمین های زراعی با استفاده از روش های کمو متری

  پیش بینی زمان بازداری برای باقیمانده آفت کش ها در زمین های زراعی با استفاده از روش های کمو متری,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه پیش بینی زمان بازداری برای باقیمانده آفت کش ها در زمین…

 • پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23: مستند سازی

  اهداف مستندات حسابرسی,پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23: مستند سازی,تعریف حسابرس با تجربه,تعریف مستندات حسابرسی,تنظیم پرونده‌های نهایی حسابرسی,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23 مستند سازی,شكل، محتوا و میزان مستندات حسابرسی,مستندسازی موارد انحراف از اصول بنیادی یا روشهای اساسی,مشخص كردن تهیه كننده…

 • سمینار برق بررسی چندین روش بازشناسی حالت گفتار

  سمینار برق بررسی چندین روش بازشناسی حالت گفتار دانلود فایل سمینار برق بررسی چندین روش بازشناسی حالت گفتار لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده در سالهای…

 • مقاله چک و سفته

  مقاله چک و سفته دانلود فایل مقاله چک و سفته عنوان صفحه چک 2 بخش‌های یک چک 2        واژه و ترکیبات آن 3 شرایط چک معتبر 3 سفته 4 شرایط شکلی سفته معتبر 4 کاربرد چک 4 چک سفید…

 • ترجمه مقاله اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت های تامین مالی خارجی

  ترجمه مقاله اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت های تامین مالی خارجی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتا,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار دانلود…

 • پروژه مالی اداره پست و تلگراف

  پروژه مالی اداره پست و تلگراف دانلود فایل پروژه مالی اداره پست و تلگراف گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف تاریخچه پست‌: پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بكارگیری شبكة وسیع‌پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش درد (فصل دو)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش درد (فصل دو) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش درد (فصل دو) در  25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پاورپوینت نورپردازی خارجی در معماری

  پاورپوینت نورپردازی خارجی در معماری دانلود فایل پاورپوینت نورپردازی خارجی در معماری پاورپوینت نورپردازی خارجی در معماریاین پاورپوینت در 83 اسلاید می باشد  فهرست مطالب اسلاید ها : نور و بینایی ویژگی های نور رنگ و نور سایه و نور…