پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی

پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی مقدمه  حمل ونقل  یک عامل  اساسـی  در پیـشرفت  اقتـصادی  بـوده  و توسـعه  پایـدار و تحکـیم  موقعیـت  اقتصادی  یک منطقه  یا کشور بدون  توسعه  و بهبـود وضـعیت  حمـل  ونقـل  غیـرممکن  اسـت  . بهبـود در وضعیت  حمل  ونقل  مستلزم  دارابودن  شبکه  های  حمل  ونقل  با ک یفیت  بسیار مطلـوب  اسـت  . از آنجاییکـه  بخش  اعظم  شبکه  حمل  ونقل  در کشور ما مربوط  به  حمل  ونقل  جاده  ای  است  لذا فراهم  نمودن  جاده  هایی  با کیفیت  مطلوب  می  تواند زمینه  ساز رشد و پویایی  بیشتری  در زمینه  اقتصاد کشور شود . تحقیقات  اخیـر نشان  داده  است  وضعیت  روسازی  بطور مستقی م  بر محیط  زیست ، اقتصاد و … تأثیرگذار است . توسعه  و پیشرفت  سریع  صنعتی  جهان  در سالهای  اخیر باعث  ایجاد تقاضاهای  جدیدی  از قبیل  بار محوری  بیشتر، فشار چرخ  بیشتر و افزایش  در حجم  ترافیک شده  است  و همین  عوامل  میزان  تقاضا بـرای  روسـازی  بـا مقاومت  بالا را افزایش  داده  است . برای  دستیابی  به  روسازی  با مقاومت  بالا در اغلب  موارد بهترین  گزینه  استفاده  از قیرهای  اصلاح  شده  برای  تهیه  مخلوط  های  بتن  آسفالتی  می باشد. مطالعات  اخیر نشان  می دهـد که  صرف  استفاده  از یک قیر با مشخصات  رئولوژیکی  مشخص  نمی  توان  برآورد دقیقی  از مقاومـت  بـتن  آسفالتی  بع مل  آورد و به  همین  دلیل  انجام  آزمایشهای  تکمیلی  بر روی  نمونه  های  بتن  آسفالتی  ضـروری  است . با توجه  به  اینکه  بتن  آسفالتی  دارای  دو فاز الاستیک و ویسکوز می  باشـد هـر گونـه  تغییراتـی  در درجه  حرارت  و میزان  بارهای  وارده  به  طور مستقیم  بر عملکرد روسازی  تأثیر می  گذارد. آزمایش  خزش  یکی  از بهترین  آزمایشها برای  ارزیابی  خـصوصیات  مکـانیکی  مخلـوط  هـای  بـتن  آسـفالتی  در دماهـای  مختلف  و تحت  بارگذاریهای  مختلف  است  . در این  پژوهش  رفتار وابسته  بـه  زمـان  مخلـوط  هـای  بـتن  آسفالتی  اصـلاح  شـده  بـا افزودنیهـای  مختلـف  بـا رفتـار بـتن  آسـفالتی  معمـولی  در درجـه  حـرارت   و بارگذاریهای  مختلف  بررسی  شده  است .  درجه حرارت بتن  آسفالتی  مخلوطی  از قیر و سنگدانه  ها است  . از آنجا که  قیر مـاده  ای  ویـسکوز اسـت  بـا تغییـر درجه حرارت  رفتار آن  نیز تغییر می  کند که  ایـن  تغییـر رفتـار بـر خـصوصیات  بـتن  آسـفالتی  نیـز تـأثیر می گذارد. در هر صورت  می  توان  گفت  که  با افزایش  درجـه  حـرارت  میـزان  تغییرشـکل  دائمـی  در بـتن  آسفالتی  نیز افزایش  می یابد. شکل  (٢-٥) این  مطلب  را به  خوبی  نشان  می دهد.  وقوع  نشست  ناشی  از تحکیم  در خاکهای  رس دار فشردگی  یا تراکم  خاک در اثر تأثیر سربار، باعث  نشست  سازه  های  واقع  در روی  خـاک مـی  شـود . نشست  تحکیم  تغییرحجم  خـاک اشـباع  بعلـت  خـروج  آب  حفـره  ای  از خـاک مـی  باشـد . در خاکهـای  درشت دانه  (شن  و ماسه ) بعلت  نفوذپذیری  بالا، خروج  آب  به  سرعت  انجام  می گیرد. بعبارتی  دیگر ایـن  خاکها در زمان  کوبیده  شدن  توسط  غلتک ها تمام  نشست  ها را انجام  می  دهـد .  فهرست  مطالب عنوان                                                                                       صفحه فصل  اول : مقدمه ١-١- مقدمه                                                                                ٢ ١-٢- تعریف  مسأله                                                                      ٣ ١-٣- فرضیه  پژوهش                                                                   ٣ ١-٤- اهمیت  پژوهش                                                                    ٤ ١-٥- ضرورت  انجام  پژوهش                                                        ٤ ١-٦- اهداف  پژوهش                                                                    ٥ ١-٧- نحوه  انجام  پژوهش                                                              ٥ فصل  دوم : کاوش  در متون  فنی ٢-١- مقدمه                                                                                ٧ ٢-٢- تاریخچه  ارزیابی  تغییر شکل  دائمی  در روسازی  بتن  آسفالتی          ٧ ٢-٣- مکانیزم  ایجاد تغییر شکل های  دائمی  در روسازی                         ١٦ ٢-٣-١- تغییر شکل  دائمی  ترکیبی  رویه  بتن  آسفالتی                          ١٦ ٢-٣-٢- تغییر شکل  در لایه های  اساس  و بستر                                  ١٩ ٢-٤- عوامل  مؤثر بر تغییر شکل  دائمی  در روسازی  بتن  آسفالتی             ٢٠ ٢-٥- روشهای  ارزیابی  تغییر شکل های  دائمی  در بتن  آسفالتی               ٢٦ ٢-٥-١- آزمایشهای  متداول  برای  ارزیابی  تغییر شکل های  دائمی  در بتن  آسفالتی     ٢٦ ٢-٥-٢- انواع  روشهای  مدل سازی  رفتار بتن  آسفالتی                         ٣١ ٢-٦- روشهای  اصلاح  قیر و مخلوط های  آسفالتی                                ٣٥ ٢-٦-١- ضرورت  اصلاح  قیر و بتن  آسفالتی                                     ٣٥ ٢-٦-٢- معرفی  افزودنیهای  قیر و بتن  آسفالتی                                   ٣٧ ٢-٧- تأثیر افزودنیها بر خزش  بتن  آسفالتی                                          ٤٠ ٢-٧-١- مقدمه                                                                           ٤٠ ٢-٧-٢- تأثیر پودر لاستیک بر تغییر شکل های  دائمی   بتن  آسفالتی           ٤٢ ٢-٧-٣- تأثیر آهک هیدراته  بر تغییر شکل های  دائمی  بتن  آسفالتی           ٤٤ ٢-٧-٤- تأثیر پودر سنگ  قیر طبیعی  بر تغییر شکل های  دائمی  بتن  آسفالتی    ٤٥ فصل  سوم : شرح  آزمایشها و روش  تحقیق ٣-١- مقدمه                                                                               ٤٨ ٣-٢- آزمایشهای  مصالح  سنگی                                                      ٤٨ ٣-٢-١- آزمایشهای  مصالح  سنگدانه ای                                            ٤٨ ٣-٢-٢- آزمایشهای  فیلر                                                                ٤٩ ٣-٣- معرفی  چسبنده های  مورد استفاده  در پژوهش                               ٤٩ ٣-٣-١- قیرمعمولی  (اصلاح  نشده )                                                ٤٩ ٣-٣-٢- قیر اصلاح شده  با پودر لاستیک                                           ٥٠ ٣-٣-٣- قیر اصلاح شده  با آهک هیدراته                                           ٥٠ ٣-٣-٤- قیر اصلاح شده  با پودر سنگ  قیرطبیعی                                 ٥٠ ٣-٤- آزمایشهای  چسبنده  قیری                                                        ٥١ ٣-٥- آزمایشهای  نمونه های  بتن  آسفالتی                                            ٥١ ٣-٥-١- آزمایشهای  مربوط  به  تعیین  درصد قیر بهینه                           ٥١ ٣-٥-٢- آزمایش  خزش  و ترمیم  خزش                                            ٥٢ ٣-٦- روش  تحقیق                                                                       ٥٣ ٣-٦-١- آزمایشهای  قیر                                                                ٥٣ ٣-٦-٢- آزمایشهای  مصالح  سنگی                                                  ٥٤ ٣-٦-٣- آزمایشهای  فیلر                                                                ٥٤ ٣-٦-٤- آزمایشهای  بتن  آسفالتی  گرم                                              ٥٥ فصل  چهارم : ارائه  نتایج   آزمایشها و تجزیه  و تحلیل  نتایج ٤-١- مقدمه                                                                               ٥٧ ٤-٢- آزمایشهای  مصالح  سنگی                                                      ٥٧ ٤-٢-١- آزمایش  مصالح  سنگدانه ای                                               ٥٧ ٤-٢-٢- آزمایشهای  فیلر                                                               ٥٩ ٤-٢-٣- دانه بندی  مصالح  سنگی                                                   ٥٩ ٤-٣- آزمایش های  چسبنده  قیری                                                     ٦٠ ٤-٣-١- آزمایش های  قیر٦٠.٧٠ معمولی  (اصلاح نشده )                      ٦٢ ٤-٣-٢- آزمایشهای  قیر لاستیکی                                                    ٦٣ ٤-٣-٣- آزمایشهای  انجام شده  بر روی  قیر آهکی                               ٦٤ ٤-٣-٤- آزمایشهای  انجام  شده  بر روی  قیر اصلاح شده  با پودر قیر سنگ      ٦٤ ٤-٤- آزمایش های  بتن  آسفالتی                                                       ٦٥ ٤-٤-١- روش  تهیه  نمونه های  بتن  آسفالتی                                      ٦٥ ٤-٤-١-١- نمونه های  بتن  آسفالتی  ساخته شده  با قیرمعمولی  (UMAC) ٦٥ ٤-٤-١-٢- نمونه های  بتن  آسفالتی  ساخته شده  با قیرلاستیکی  (RMAC)     ٦٦ ٤-٤-١-٣- نمونه های  بتن  آسفالتی  ساخته شده  با قیرآهکی  (HLMAC)    ٦٧ ٤-٤-١-٤- نمونه  های  بتن  آسفالتی  ساخته  شده  با قیر اصلاح  شده  با پـودر قیـر سـنگ      ٦٧ (NMAC) ٤-٤-٢- نتایج  آزمایشهای  انجام شده  بر روی  نمونه های  بتن  آسفالتی       ٦٨ ٤-٤-٣- نتایج  آزمایش  مارشال  بر نمونه های  بتن  آسفالتی                    ٧٣ ٤-٤-٤- نتایج  آزمایش  خزش  استاتیکی  انجام شده  بر روی  انواع  نمونه های  بتن  آسفالتی     ٧٥ ٤-٤-٥- تحلیل  نتایج  آزمایش  خزش  و ترمیم  خزش                            ٨١ ٤-٤-٦- ارزیابی  تأثیر افزودنیها بر تغییرات  تنش  و کرنش  نمونه های  بتن  آسفالتی     ٨٤ ٤-٤-٧- ارزیابی  تأثیر افزودنیها بر مدول  سفتی  مخلوط های  بتن  آسفالتی ٨٦ ٤-٤-٨- ارزیابی  تأثیر افزودنیها بر خزش  بتن  آسفالتی                          ٨٩ ٤-٤-٩- ارزیابی  تأثیر افزودنیها بر بازگشت  ویسکوالاستیک مخلوط های  آسفالتی        ٩٤ فصل  پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  ٥-١- جمع بندی                                                                          ٩٨ ٥-٢- تأثیر افزودنیها بر تغییر شکل های  دائمی  بتن  آسفالتی                     ١٠١ ٥-٣- بررسی  محاسن  و معایب  اصلاح  بـتن  آسـفالتی  بـا افزودنیهـای  مـورد اسـتفاده  در پژوهش            103 ٥-٤- محدودیت های  مطالعه                                                          ١٠٥ ٥-٥- نتیجه گیری                                                                        ١٠٥ ٥-٦- ارائه  پیشنهادات  برای  تحقیقات  آینده                                        ١٠٦ منابع  و مراجع                                            ١٠٨

 • پایان نامه بررسی تأثیر سن زنان در رضایت زناشویی

  پایان نامه بررسی تأثیر سن زنان در رضایت زناشویی دانلود فایل پایان نامه بررسی تأثیر سن زنان در رضایت زناشویی مقدمه خانواده را موسسه یا نهادی اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زنا شویی زن و مرد است…

 • پروژه کارآفرینی قارچ مزرعه سروش

  پروژه کارآفرینی قارچ مزرعه سروش,پروژه کارافرینی قارچ مزرعه سروش,توجیه اقتصادی قارچ مزرعه سروش,دانلود پروژه قارچ مزرعه سروش,دانلود کارآفرینی قارچ مزرعه سروش,سروش,طرح توجیه فنی قارچ مزرعه سروش,طرح توجیهی قارچ مزرعه سروش,قارچ,کارآفرینی قارچ مزرعه سروش,مزرعه دانلود فایل پروژه کارآفرینی قارچ  مزرعه  سروش…

 • آبشستگی موضعی پیرامون گروه پایه پل: بررسی اثر زاویه قوس کانال و فاصله بین پایه ها

  آبشستگی موضعی پیرامون گروه پایه پل: بررسی اثر زاویه قوس کانال و فاصله بین پایه ها,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله آبشستگی موضعی پیرامون گروه پایه پل بررسی اثر زاویه قوس کانال و…

 • دانلود نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با پاسخنامه (سری دوم)

  دارایی های سرمایه ای، مدلهای عاملی,دانلود نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با پاسخنامه (سری دوم),زمینه بازارهای مالی، ریسک و بازده ، مدل قیمت گذاری,مدل قیمت گذاری آربیتراژ، اوراق مشتقه( قراردادهای آتی و اختیار معامله) و بورس اوراق…

 • پایان نامه آلگوریتم ژنتیك در زبان برنامه نویسی ++C

  آلگوریتم ژنتیك در زبان برنامه نویسی C,پایان نامه آلگوریتم ژنتیك در زبان برنامه نویسی ++C,پروژه آلگوریتم ژنتیك در زبان برنامه نویسی C,تحقیق آلگوریتم ژنتیك در زبان برنامه نویسی C,دانلود آلگوریتم ژنتیك در زبان برنامه نویسی C,مقاله آلگوریتم ژنتیك در زبان…

 • پایان نامه بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان

  پایان نامه بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان دانلود فایل پایان نامه بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان چکیده گمرک به عنوان دروازه تجاری، از دیرباز…

 • تحقیق درباره زوفا

  پایان نامه زوفا,پروژه زوفا,تحقیق درباره زوفا,درباره زوفا,زوفا,گیاه زوفا,مقاله زوفا دانلود فایل تحقیق درباره زوفا مقدمه   زوفا   از كلمه یونانی آزوب به معنای گیاه مقدس گرفته شده است و یكی از مهمترین 130 گونه گیاهی است كه برای معطر كردن…

 • تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG)

  تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG),دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی

  بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی دانلود فایل بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی موضوع این پایان‌نامه بررسی شخصیت انوشیروان است. ابتدای فصل اول این پژوهش به تاریخ ساسانیان تا دوره قباد می‌پردازد ادامه فصل اول،…

 • پایان نامه بررسی رمزنگاری اطلاعات

  اطلاعات,پایان نامه بررسی رمزنگاری اطلاعات,پروژه بررسی رمزنگاری اطلاعات,تحقیق بررسی رمزنگاری اطلاعات,دانلود پایان نامه بررسی رمزنگاری اطلاعات,رمزنگاری,مقاله بررسی رمزنگاری اطلاعات دانلود فایل پایان نامه بررسی رمزنگاری اطلاعات فهرست مطالب عنوان                                                                صفحه فصل 1:رمزنگاری__________________________________1   مقدمه________________________________________2   بخش 1:مفاهیم رمز…

 • پروژه بررسی طرح تولید دو شاخ و پریز صنعتی

  بررسی طرح تولید دو شاخ و پریز صنعتی,پایان نامه بررسی طرح تولید دو شاخ و پریز صنعتی,پروژه بررسی طرح تولید دو شاخ و پریز صنعتی,تحقیق بررسی طرح تولید دو شاخ و پریز صنعتی دانلود فایل پروژه بررسی طرح تولید دو…

 • طراحی بالابر

  بالابر,طراحی بالابر دانلود فایل طراحی بالابر دستگاهی است که برای جابجایی اشخاص یا کالا ، بین طبقات ساختمان بوده و در طبقات مشخصی عمل می نماید.دارای کابینی(کفی) است که ساختار ، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص یا بار به…

 • بررسی تأثیرآموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری؛ کیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان مقطع متوسطه

  بررسی تأثیرآموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری؛ کیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان مقطع متوسطه,تأثیرآموزش کنترل خشم,کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان,کیفیت زندگی,میزان تاب آوری دانلود فایل

 • اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

  اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی علنی مجازات ها…

 • پایان نامه اصول طراحی جیگ و فیکسچرها

  اصول طراحی جیگ و فیکسچرها,پایان نامه اصول طراحی جیگ,پایان نامه اصول طراحی جیگ و فیکسچرها دانلود فایل پایان نامه اصول طراحی جیگ و فیکسچرها مقدمه: بهترین راه پیش بینی آینده، ساختن آن است. این جمله زیبا پیام اراده، عزم و…

 • پایان نامه بررسی بهداشت علوم تغذیه در قرآن

  پایان نامه بررسی بهداشت علوم تغذیه در قرآن دانلود فایل پایان نامه بررسی بهداشت علوم تغذیه در قرآن پایان نامه بررسی بهداشت علوم تغذیه در قرآن در ۱۲۰ صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب كلیات مقدمه تعریف موضوع اهمیت موضوع…

 • تحقیق خط مشی یكنواخت و جلوگیری از اتلاف وقت

  تحقیق خط مشی یكنواخت و جلوگیری از اتلاف وقت دانلود فایل تحقیق خط مشی یكنواخت و جلوگیری از اتلاف وقت بخشهایی از متن: - منظور : تهیه خط مشی یكنواخت برحسب وظائف و مسئولیتهای حفاظتی اركان دوم به منظور تامین…

 • طرح توجیهی سورت و بسته بندی کشمش

  طرح توجیهی سورت و بسته بندی کشمش دانلود فایل طرح توجیهی سورت و بسته بندی کشمش بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول – مالی – منابع انسانی – فضا و …) دارای فرمت PDF می باشد. مفصل و با تمام…

 • بررسی رابطه خوش بینی بر رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

  بررسی رابطه خوش بینی بر رضایت زناشویی,بررسی رابطه خوش بینی بر رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار,پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه خوش بینی بر رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار,رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه…

 • حقوق جزای اختصاصی (1)

  بررسی حقوق جزای اختصاصی (1),تحقیق و بررسی حقوق جزای اختصاصی (1),حقوق جزای اختصاصی (1),دانلود حقوق جزای اختصاصی (1),مقاله حقوق جزای اختصاصی (1) دانلود فایل حقوق جزای اختصاصی (1) ابراء : برای ءالذمه كردن و آن بدین گونه است كه طلبكار،…

 • تحقیق ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش سیاستهای دولت

  بررسی ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش سیاستهای دولت,پایان نامه ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش سیاستهای دولت,پروژه ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش سیاستهای دولت,تحقیق ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش…

 • کارآفرینی - الكـــل صنعتـــی مهر مـــراغـــه

  الكـــل صنعتـــی,کارآفرینی - الكـــل صنعتـــی مهر مـــراغـــه,کارآفرینی الكـــل صنعتـــی,مهر مـــراغـــه دانلود فایل کارآفرینی - الكـــل صنعتـــی مهر مـــراغـــه دیبـــاچه قسمت اول : چگـونگـی تحقیـق و بررسـی در مـورد پـروژه از آنجائیكه همكاریهای خوب و صمیمانه‌ای از طرف استاد گرامی صورت…

 • پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان پزشکی ادبیات و عمران

  پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان پزشکی ادبیات و عمران,دانشجویان پزشکی ادبیات و عمران,رابطه بین هوش هیجانی با سبک دلبستگی دانلود فایل [4]

 • طرح توجیهی احداث واحد تولید سبزی خشک کنی (برگی و غده ای)

  طرح توجیهی احداث واحد تولید سبزی خشک کنی (برگی و غده ای) دانلود فایل طرح توجیهی احداث واحد تولید سبزی خشک کنی (برگی و غده ای) خشک کردن سبزیجات، یکی از قدیمی ترین روش های نگهداری طولانی مدت مواد غذایی…

 • پژوهش بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان

  پژوهش بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان,تحقیق بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی برونی) با عزت نفس,دانلود پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل درونی و برونی با عزت نفس,دانلود…

 • استاندارد های روانپرستاری

  استاندارد های روانپرستاری دانلود فایل استاندارد های روانپرستاری اهداف: پس از مطالعه این جزوه فراگیر قادر خواهید بود: 1-سیستم های طبقه بندی اختلالات روانی را نام ببرد. 2-تفاوت سایکوز ونوروز را شرح دهد. 3-انواع مختلف اختلالات خلقی را توصیف کند.…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مشکلات رفتاری

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش مشکلات رفتاری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مشکلات رفتاری در 39 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون…

 • طرح توجیهی و فنی مالی و اقتصادی تولیدی انواع نان (فانتزی وصنعتی)

  انواع,پروژه کارافرینی تولیدی انواع نان (فانتزی وصنعتی),توجیه اقتصادی تولیدی انواع نان (فانتزی وصنعتی),تولیدی,دانلود پروژه تولیدی انواع نان (فانتزی وصنعتی),دانلود کارآفرینی تولیدی انواع نان (فانتزی وصنعتی),طرح توجیه فنی تولیدی انواع نان (فانتزی وصنعتی),طرح توجیهی تولیدی انواع نان (فانتزی وصنعتی),طرح توجیهی و…

 • دانلود پاورپوینت هدایت از طریق ارتباطات (فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  ارتباطات افقی,ارتباطات یکجانبه و دوجانبه,انواع مسیرهای ارتباطی,دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان هدایت از طریق ارتباطات,دانلود پاورپوینت هدایت از طریق ارتباطات (فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),ساده ترین فراگرد ارتباطی,عناصر…

 • طرح توجیهی لوله های PVC

  طرح توجیهی لوله های PVC دانلود فایل طرح توجیهی لوله های PVC مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده…

 • تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها

  تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها دانلود فایل تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها 1- مقدمه                                                                    1 2- فرایند كار                                                                       2 3- روش و اصول…

 • نقشه GIS زمین شناسی چهارمحال بختیاری

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نقشه GIS,نقشه GIS زمین شناسی چهارمحال بختیاری دانلود فایل دانلود نقشه GIS زمین شناسی چهارمحال بختیاری

 • مدیریت مجامع وسهام ایران خودرو

  مدیریت مجامع وسهام ایران خودرو دانلود فایل مدیریت مجامع وسهام ایران خودرو  مقدمه : مدیریت و رهبری از اركان هر سازمان و جامعه است . نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه‌های فعالیت اجتماعی امری محسوب و حیاتی است…

 • بررسی گیاه گندم به صورت لاتین

  بررسی گیاه گندم به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Wheat, is the name given to several plants in the genus Triticum including…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه تولید آرد

  دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه آرد,دانلود طرح کارافرینی احداث کارخانه آرد,طرح تاسیس کارخانه تولید آرد,طرح توجیهی احداث کارخانه آرد,طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه تولید آرد,طرح کارافرینی احداث کارخانه آرد,طرح کارافرینی احداث کارخانه تولید آرد دانلود فایل طرح توجیهی و…