پایان نامه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی

پارامتر,پایان نامه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی,پروژه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی,تحقیق بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی,دانلود پایان نامه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی,زانویی,مقاله بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی,مهاربند,هندسی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی سختی و شكل‌پذیری دو موضوع اساسی در طراحی ساختمانها در برابر زلزله‌اند. ایجاد سختی و مقاومت به منظور كنترل تغییرمكان جانبی و ایجاد شكل پذیری برای افزایش قابلیت جذب انرژی و تحمل تغییرشكلهای خمیری اهمیت دارند. در طراحی ساختمانهای فولادی مقاوم در برابر زلزله، استفاده از سیستمهای قابهای مقاوم خمشی MRF ، قابهای با مهاربند همگرا  CBF و قابهای با مهاربند واگرا  EBF رایج است. قابهای مقاوم خمشی MRF ، شامل ستونها و تیرهایی است كه توسط اتصالات خمشی به یكدیگر متصل شده‌اند. سختی جانبی این قابها به سختی خمشی ستونها، تیرها و اتصالات در صفحه خمش بستگی دارد. در طراحی این قابها فلسفه تیر ضعیف و ستون قوی حاكم است. این امر ایجاب می‌كند كه تیرها زودتر از ستونها تسلیم شوند و با شكل پذیری مناسب خود، انرژی زلزله را جذب و مستهلك كنند و اتصالات دربارهای حدی با شكل ‌پذیری غیرارتجاعی مناسب خود، قابلیت تحمل تغییر شكلهای خمیری را بالا ببرند.این قابها دارای شكل پذیری مناسب  ولی سختی جانبی كمتری هستند(شكل1-1 ). شكل 1 – 1 – قابهای مقاوم خمشی [1] قابها با مهاربند همگرا  CBF ، در برابر زلزله از نظر سختی، مقاومت و كنترل تغییرمكانهای جانبی در محدوده خطی دارای رفتار بسیار مناسبی‌اند، ولی در محدوده غیرارتجاعی به علت سختی جانبی مهاربندها، قابلیت جذب انرژی كمتری دارند و در نتیجه دارای شكل پذیری كمتری‌اند. قابهای با مهاربند همگرا شكلهای مختلفی دارند كه در آئین نامه 2800 ایران برخی از آنها معرفی شده است. در این قابها برش وارده در ابتدا توسط اعضای قطری جذب شده و سپس مستقیماً به نیروی فشاری و كششی تبدیل شده و به سیستم قائم انتقال می‌یابند (شكل 1-2  ) . شكل 1-2 – قاب با مهار بند هم محور [1] در قابهای با مهاربند واگرا  EBF ، عضو قطری بصورت برون محور به تیر كف متصل می‌گردد. در محل اتصال تیر و ستون و مهاربند مقداری خروج از مركزیت ایجاد می‌شود به نحوی كه تیر رابط توانایی تحمل تغییر شكلهای بزرگ را داشته باشد و همانند فیوز شكل پذیر عمل كنند (شكل 1-3  ). شكل 1-3 –  نمونه‌هایی از قابهای خارج از مركز [2] لذا یكی از اهداف اصلی در طراحی این قابها در برابر زلزله، جلوگیری از كمانش مهار بندها از طریق بوجود آمدن مفاصل پلاستیك برشی و خمشی در تیرهای رابط می‌باشد. قابهای با مهاربند واگرا  از قابلیت هر دوی قابهای مقاوم خمشی و قابهای با مهاربند همگرا  بهره گرفته‌اند و بنابراین سختی و شكل پذیری مناسب را به صورت توام تامین می‌كنند. تعیین صحیح طول تیرهای رابط و طراحی مناسب آنها بسیار حائز اهمیت‌اند. اگرچه قابهای EBF دارای رفتار بسیار مناسبتری‌اند، ولی با تسلیم تیر رابط در اثر بارهای زلزله، خسارات جدی به كف وارد خواهد شد و چون این عضو به عنوان یك عضو اصلی سازه‌ای محسوب می‌شود، ترمیم سازه نیز مشكل خواهد بود. این موضوع و گسترش مفاصل پلاستیك به تیرها و سپس به ستونها در قابهای EBF ، تمایل به یافتن سیستمهای جدید مقاوم در برابر زلزله با رفتار مناسبتر از لحاظ شكل پذیری و سختی جانبی را افزایش می‌دهد. در این راستا تلاشهای صورت گرفته ، منجر به پیشنهاد سیستمی به نام مهاربند زانویی KBF شده است [ 3 ] ( شكل1-4 ) . در این سیستم وظیفه تامین سختی جانبی به عهده مهاربند قطری بوده كه حداقل یك انتهای آن به جای اتصال به محل تلاقی تیر و ستون، به میان یك عضو زانویی متصل است و دو انتهای این عضو زانویی به تیر و ستون اتصال دارد. شكل 1-4 – قاب با مهاربند زانویی در واقع با وارد آمدن نیروی مهاربند به این عضو، سه مفصل پلاستیك در دو انتها و محل اتصال آن به مهاربند تشكیل می‌گردد و باعث جذب و استهلاك انرژی زلزله خواهد شد. از آنجا كه در این سیستم پیشنهادی، مهاربندهای قطری برای عدم كمانش طراحی نمی‌گردند، رفتار آن تحت بار رفت و برگشتی، بسیار شبیه رفتار سیستم مهاربند ضربدری یا همگرا بوده و منحنی رفتار هیسترزیس آن به صورت ناپایدار و نامنظم بوده و سطح خالص زیر منحنی، كاهش می‌یابد. بنابراین قادر به جذب انرژی زیادی نیست. به همین دلیل در تكمیل این سیستم پیشنهاد گردید [4] تا همانند مهاربند واگرا EBF ، عضو مهاربندی برای عدم كمانش و تسلیم، طراحی گردد. در این صورت می‌توان تنها از یك عضو مهاربندی استفاده كرد. هدف نهایی در طرح و كاربرد این سیستم این است كه در پایان زلزله وارده، تنها عضو زانویی دچار تسلیم و خرابی شده باشد و قاب و مهاربند آن همچنان ارتجاعی مانده و دچار كمانش یا تسلیم نگردیده باشد تا بتوان تنها با تعویض عضو زانویی، مجدداً سیستم را مورد استفاده قرار داد. در ادامه برخی از مفاهیم لرزه‌ای و همچنین سیستمهای مختلف مهاربندی جانبی سازه‌ها با بیان ویژگیهای آنها به طور مختصر بیان خواهد شد. سپس به بررسی بیشتر سیستم مهاربندی جانبی زانویی خواهیم پرداخت و بهترین نمودار برای ابعاد هندسی این سیستم كه سختی و شكل‌پذیری توام را نتیجه دهد، معرفی خواهیم نمود. 1-2 – شكل‌پذیری سازه‌ها: بطور معمول می‌توان منحنی برش پایه – تغییر مكان سازه‌ها را با یك نمودار دو خطی ایده‌آل ارتجاعی – خمیری جایگزین نمود. این نوع ساده سازی در سازه‌های معمول تقریب قابل قبولی دارد. در یك سیستم یك درجه آزادی نسبت تغییر مكان جانبی حداكثر    به تغییرمكان جانبی تسلیم   ضریب شكل پذیری نامیده می‌شود و بصورت زیر بیان می‌گردد [ 2 ] . (1 – 1 )                                                                                          پارامترهای فوق در شكل 2-1 مشخص گردیده است.   شكل 1 – 5- منحنی ایده‌آل و واقعی نیرو – تغییر مكان یك سیستم [2] در واقع ضریب شكل پذیری () بیانگر میزان ورود سازه در ناحیه خمیری  است. در سازه‌های چنددرجه آزادی تعریف ضریب شكل پذیری قدری مشكل‌تر است، چون در این نوع سازه‌ها برای هر درجه آزادی می‌توان ضریب شكل پذیری جداگانه‌ای تعریف نمود. پوپوف (popov) شكل پذیری یك قاب را بصورت نسبت تغییرمكان حداكثر به تغییر مكان تسلیم در بالاترین نقطه سازه پیشنهاد كرده است. بطور خلاصه می‌توان گفت هر چه تغییرمكان یك سازه بعد از تسلیم و قبل از انهدام بیشتر باشد شكل پذیری آن بیشتر است. جهت كاهش نیروهای جانبی وارده به سازه و ایجاد طرحی اقتصادی از طریق جذب و استهلاك انرژی در ناحیه خمیری باید این مشخصه را تا مقدار مورد نیاز افزایش داد. با توجه به این موضوع كه حركات زلزله بصورت رفت و برگشتی بوده و سازه‌ می‌تواند در هر سیكل مقداری از انرژی زلزله را بصورت هیسترزیس مستهلك نماید. 1-3-  مفصل ولنگر خمیری : مفصل خمیری در یك قطعه به حالتی گفته می‌شود كه در آن (یا مقطعی از آن) با افزایش بسیار اندك نیرو، تغییرشكل قابل توجهی ایجاد شود. به عنوان مثال اگر یك تیر ساده (شكل 1-6 ) تحت اثر بار افزایشی قرار گیرد, منحنی نیرو – تغییر مكان آن مشابه شكل 1-7 خواهد بود [ 2 ] . همانگونه كه در شكل 1-7 دیده می‌شود در ناحیه AB ، تغییرمكان تیر افزایش قابل توجهی می‌یابد در حالیكه بار وارده آنچنان افزایش نیافته است. این بدان مفهوم است كه با افزایش بارهای خارجی، لنگرخمشی در مقطع مورد نظر زیاد شده و به تدریج تارهای انتهایی مقطع وارد مرحله تسلیم می‌شوند. با افزایش بار تمامی تارهای مقطع تسلیم شده و به این ترتیب مقطع خمیری كامل و مفصل خمیری تشكیل می‌گردد. لنگر ایجاد شده در این مقطع كه تا زمان انهدام تقریباً ثابت باقی می‌ماند لنگر خمیری  MP نامیده می‌شود. ( شكل 1-8 ). فهرست  مطالب فصل اول: 1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 1-2- شكل پذیری سازه ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 4 1-3- مفصل و لنگر پلاستیك ………………………………………………………………………………………………………………… 5 1-4- منحنی هیستر زیس و رفتار چرخه ای سازه ها ………………………………………………………………………… 6 1-5- مقایسه رفتار خطی و غیر خطی در سیستمهای سازه ای …………………………………………………………. 7 1-6- ضریب شكل پذیری ………………………………………………………………………………………………………………………. 8 1-7- ضریب كاهش نیروی زلزله در اثر شكل پذیری سازه …………………………………………………………………. 9 1-8- ضریب اضافه مقاومت …………………………………………………………………………………………………………………. 10 1-9- ضریب رفتار ساختمان ……………………………………………………………………………………………………………….. 10 1-10- ضریب تبدیل جابجایی خطی به غیر خطی ………………………………………………………………………….. 12 1-11- سختی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 1-12- مقاومت ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 1-13- جمع بندی پارامترهای كنترل كننده ……………………………………………………………………………………. 12 فصل دوم : 2-1-1- قاب فضایی خمشی ……………………………………………………………………………………………………………….. 14 2-1-2- تعریف سیستم قاب صلب خمشی ………………………………………………………………………………………. 14 2-1-3- رفتار قابهای خمشی در برابر بار جانبی ……………………………………………………………………………….. 15 2-1-4- رابطه بار – تغییر مكان در قابهای خمشی ………………………………………………………………………….. 16 2-1-5- رفتار چرخه ای قابها ……………………………………………………………………………………………………………… 16 2-1-6- شكل پذیری قابهای خمشی …………………………………………………………………………………………………. 16 2-1-7- مفصل پلاستیك در قابهای خمشی ……………………………………………………………………………………… 17 2-1-8- مشخص كردن لنگر پلاستیك محتمل در مفصل پلاستیك ……………………………………………… 18 2-1-9- كنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی …………………………………………                          18 2-1-10- چشمه اتصال ………………………………………………………………………………………………………………………. 19 2-1-11- اثرات چشمه اتصال بر رفتار قاب خمشی ………………………………………………………………………… 19 2-1-12- طراحی چشمه اتصال …………………………………………………………………………………………………………. 19 2-1-13- اثرات نامعینی ……………………………………………………………………………………………………………………… 20 2-2-1- سیستم مهاربندی همگرا ……………………………………………………………………………………………………… 20 2-2-2- پاسخ رفت و برگشتی مهاربندهای فولادی ………………………………………………………………………….. 21 2-2-3- ضریب كاهش مقاومت فشاری مهاربند ………………………………………………………………………………… 23 2-2-4- رفتار لرزه ای قابهای فولادی با مهاربندی ضربدری ……………………………………………………………. 23 2-2-5- رفتار كششی تنها ………………………………………………………………………………………………………………….. 24 2-2-6- رفتار كششی – فشاری …………………………………………………………………………………………………………. 24 2-2-7- تاثیر ضریب لاغری در رفتار قاب با مهاربندی همگرا …………………………………………………………. 24 2-2-8- سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربندی همگرا …………………………………………………………………. 25 2-3-1- سیستم مهاربندی واگرا ………………………………………………………………………………………………………… 25 2-3-2- سختی و مقاومت قاب …………………………………………………………………………………………………………… 26 2-3-3- زمان تناوب قاب …………………………………………………………………………………………………………………….. 27 2-3-4- مكانیزم جذب انرژی ……………………………………………………………………………………………………………… 27 2-3-5- نیروها در تیرها و تیر پیوند ………………………………………………………………………………………………….. 29 2-3-6- تعیین مرز پیوندهای برشی و خمشی …………………………………………………………………………………. 30 2-3-7- تسلیم و مكانیزم خرابی در تیر پیوند ………………………………………………………………………………….. 31 2-3-8- اثر كمانش جان تیر پیوند …………………………………………………………………………………………………….. 31 2-3-9- مقاومت نهایی تیر پیوند ………………………………………………………………………………………………………… 32 2-4-1-سیستم جدید قاب با مهاربندی زانویی …………………………………………………………………………………. 32 2-4-2- اتصالات مهاربند – زانویی …………………………………………………………………………………………………….. 35 2-4-3- سختی جانبی الاستیك قابهای KBF…………………………………………………………………………………. 35 2-4-4- اثر مشخصات اعضاء بر سختی جانبی ارتجاعی سیستمهای KBF…………………………………… 37 2-4-5- رفتار غیر خطی مهاربند زانویی تحت بار جانبی…………………………………………………………………. 37 فصل سوم : 3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 3-2- مشخصات كلی ساختمان …………………………………………………………………………………………………………… 41 3-3- بارگذاری جانبی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 3-3-1- بارگذاری ثقلی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 44 3-3-2- بارگذاری جانبی …………………………………………………………………………………………………………………….. 45 3-4- تحلیل قابها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 3-5- طراحی قابها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 3-5-1- كمانش موضعی اجزاء جدار نازك ……………………………………………………………………………………….. 48 3-5-2- كمانش جانبی در تیرها و كمانش جانبی – پیچشی در ستونها ……………………………………….. 50 3-6- طراحی قابهای TKBF……………………………………………………………………………………………………………… 53 3-7- طراحی اعضای زانویی ………………………………………………………………………………………………………………… 54 3-8- طراحی تیرها و ستونها ………………………………………………………………………………………………………………. 55 3-9- طراحی اعضای مهاربندی …………………………………………………………………………………………………………… 55 3-10- طراحی قابهای EBF……………………………………………………………………………………………………………….. 55 3-11- طراحی قابهای CBF………………………………………………………………………………………………………………. 55 3-12- نتایج طراحی مدلها ………………………………………………………………………………………………………………….. 56 3-12-1- سیستم TKBF + MRF  ……………………………………………………………………………………………. 56 3-12-2-سیستم EBF + MRF…………………………………………………………………………………………………….. 57 3-12-3- سیستم CBF + MRF…………………………………………………………………………………………………… 57 3-13- كنترل مقاطع انتخابی با قسمت دوم آئین نامه AISC……………………………………………………….. 58 3-13-1- كنترل كمانش موضعی ………………………………………………………………………………………………………. 58 3-13-2- كنترل پایداری جانبی اعضای زانویی ………………………………………………………………………………… 58 3-14- بررسی رفتار استاتیكی خطی سیستمهای KBF و EBF و CBF و مقایسه آنها با یكدیگر 58 3-14-1- مقایسه تغییر مكان جانبی مدلها………………………………………………………………………………………… 59 3-14-2-مقایسه پربود طبیعی مدلها…………………………………………………………………………………………………… 59 3-14-3- بررسی نیروپذیری المانهای زانویی در قابهای TKBF……………………………………………………. 60 3-14-4- بررسی نیروهای داخلی ایجاد شده در تیر كف…………………………………………………………………. 61 3-14-5- بررسی نیروی فشاری در اعضای قطری ……………………………………………………………………………. 63 3-15- بررسی اثر پارامترهای هندسی قاب روی سختی سیستمهای KBF…………………………………. 63 3-15-1- بررسی اثر  و  بر سختی ارتجاعی سیستمهای TKBF……………………………………… 64 3-16- تحلیل دینامیكی تاریخچه زمانی …………………………………………………………………………………………….. 81 3-16-1-معادلات تعادل دینامیكی …………………………………………………………………………………………………….. 81 3-16-2- مشخصات دینامیكی قابهای مورد مطالعه …………………………………………………………………………. 82 3-16-3- شتاب نگاشتهای اعمالی …………………………………………………………………………………………………….. 83 3-16-4-نتایج تحلیل دینامیكی تاریخچه زمانی ……………………………………………………………………………….. 92 فصل چهار م : 4-1- نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96 4-2- ضوابط طراحی زانویی ………………………………………………………………………………………………………………… 97 4-3- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………… 99 پیوست 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100 پیوست 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107 پیوست 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111 مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118 فهرست شكلها فصل اول : شكل 1-1-  قابهای مقاوم خمشی …………………………………………………………………………………………………………. 2 شكل 1-2- قاب با مهاربند هم محور …………………………………………………………………………………………………….. 2 شكل 1-3- نمونه هایی از قابهای خارج از مركز …………………………………………………………………………………… 3 شكل 1-4- قاب با مهاربند زانویی ………………………………………………………………………………………………………….. 3 شكل 1-5- منحنی ایده آل و واقعی نیرو – تغییر مكان یك سیستم ……………………………………………….. 4 شكل1-6- تیر دو سر مفصل تحت اثر بار افزایشی ……………………………………………………………………………….. 5 شكل 1-7- منحنی نیرو – جابجایی وسط دهانه تیر …………………………………………………………………………… 5 شكل 1-8- نمودار تغییرات كرنش در یك مقطع تحت اثر خمش …………………………………………………….. 6 شكل 1-9- منحنی واقعی كرنش – كرنش فولاد ………………………………………………………………………………… 6 شكل 1-10- منحنی هیسترزیس ایده آل و دو منحنی دارای زوال ………………………………………………….. 6 شكل 1-11- رفتار سازه ها تحت بار دوره ای ………………………………………………………………………………………. 7 شكل 1-12- مقایسه رفتار خطی و غیر خطی ایده آل سیستمهای مقاوم ساختمانی ……………………… 8 شكل1-13- طیف بازتاب ارتجاعی و غیر ارتجاعی با شكل پذیری ثابت …………………………………………….. 9 شكل 1-14- تعریف پارامترهای غیر خطی ……………………………………………………………………………………….. 10 فصل دوم : شكل 2-1- تغییر شكل قاب صلب خمش …………………………………………………………………………………………. 14 شكل 2-2- تغییر شكل قاب خمشی ………………………………………………………………………………………………….. 15 شكل 2-3- روابط بار – تغییر مكان برای قاب خمشی تحت بار ثقلی …………………………………………….. 16 شكل 2-4- روابط بار – تغییر مكان قابهای خمشی پرتال ……………………………………………………………….. 16 شكل 2-5- روابط شكل پذیری برای قاب خمشی پرتال ………………………………………………………………….. 17 شكل 2-6- مد گسیختگی و تشكیل طبقه نرم …………………………………………………………………………………. 18 شكل 2-7- چشمه اتصال …………………………………………………………………………………………………………………….. 19 شكل 2-8- حلقه های هیسترزیس قاب مهاربندی همگرا…………………………………………………………………. 21 شكل 12-9- رفتار رفت و برگشتی عضو قطری مهاربند ………………………………………………………………….. 22 شكل 2-10- تصویر عضو بادبندی در نواحی مختلف دیاگرام شكل2-9-………………………………………… 22 شكل 2-11- تغییر شكل غیر متقارن قابهای با بادبندی همگرا ………………………………………………………. 23 شكل 2-12- منحنی های هیستر زیس بادبندهای با رفتار فقط كششی ……………………………………….. 24 شكل 2-13- نمونه ای از منحنی های هیسترزیس سیستم با بادبندی فشاری – كششی …………… 25 شكل 2-14- نمونه هایی از قاب های خارج از مركز ………………………………………………………………………… 25 شكل 2-15- اثر تغییر طول تیر پیوند بر سختی قاب ………………………………………………………………………. 26 شكل2-16- ارتباط مقاومت نهایی با نسبت  …………………………………………………………………………………. 27 شكل2-17- ارتباط زمان تناوب اصلی با نسبت   …………………………………………………………………………. 27 شكل 2-18- مكانیسم های جذب انرژی در سیستم های خمشی و واگرا …………………………………….. 28 شكل 2-19- تغییرات دوران خمیری مورد نیاز با نسبت  …………………………………………………………… 29 شكل2-20- نیروهای موجود در تیر پیوند قاب واگرا ………………………………………………………………………… 30 شكل2-21- نیروهای موجود در تیر رابط ………………………………………………………………………………………….. 30 شكل 2-22-انواع قابها با مهاربند زانویی …………………………………………………………………………………………….. 33 شكل 2-23- دو نمونه از اتصال بادبند به زانویی ………………………………………………………………………………. 35 شكل 2-24-انواع قابهای KBF…………………………………………………………………………………………………………… 36 شكل 2-25- قاب دارای مهاربند زانویی …………………………………………………………………………………………….. 37 شكل 2-26- روند تشكیل مفاصل خمیری قابها تحت تاثیر زلزله نوغان …………………………………………. 38 فصل سوم : شكل 3-1- قاب TKBF……………………………………………………………………………………………………………………… 41 شكل 3-2- پلان محوربندی ………………………………………………………………………………………………………………… 42 شكل 3-3- سیستم TKBF+MRF……………………………………………………………………………………………….. 43 شكل 3-4- سیستم EBF+MRF……………………………………………………………………………………………………. 43 شكل 3-5- سیستم CBF+MRF……………………………………………………………………………………………………. 44 شكل 3-6- خلاصه بارگذاری ………………………………………………………………………………………………………………. 46 شكل 3-7- نیروی محوری در عضو مهاربندی و عضو زانویی ……………………………………………………………. 47 شكل 3-8- نیروی برشی در عضو زانویی ……………………………………………………………………………………………. 47 شكل 3-9- لنگر خمشی در عضو زانویی ……………………………………………………………………………………………. 47 شكل 3-10- كمانش موضعی قوطیهای جدار نازك …………………………………………………………………………. 48 شكل 3-11-نمودار لنگر- انحنا برای تیرستونهای H با نسبت عرض به ضخامت متفاوت ……………. 49 شكل 3-12- نمودار پسماند تیرستونهای فولادی H با نسبتهای مختلف عرض به ضخامت ………… 49 شكل3-13- نمونه رفتا رلنگر – تغییر شكل برای تیرهای I تحت لنگر یكنواخت با نسبت     مختلف      50 شكل 3-14- نمودار لنگر – انحنا برای تیرهای I با نسبت مختلف……………………………………………. 51 شكل3-15- نمودار لنگر – انحنای تیرهای I با نسبت  مختلف تحت لنگر متغیر……………………. 51 شكل 3-16- نمونه رفتار تیرستون بال پهن تحت نیروی محوری و لنگر خمشی هنگامیكه حالت تسلیم غالب باشد    52 شكل 3-17- رفتار تیرستونهای بال پهن كه در صفحه عمود بر محور قوی ناپایدار گردیده‌اند………. 53 شكل 3-18- روابط تجربی لنگر – زاویه دوران تیرستونها در معرض ناپایداری جانبی – پیچشی… 53 شكل3-19- نمونه قاب TKBF…………………………………………………………………………………………………………. 65 شكل 3-20- نمونه قاب CBF……………………………………………………………………………………………………………. 66 شكل 3-21- نمونه قاب EBF……………………………………………………………………………………………………………. 66 شكل 3-22- نمونه قاب MRF…………………………………………………………………………………………………………… 66 شكل 3-23- نمونه قاب  EBF با برون محوری روی ستون…………………………………………………………….. 66 شكل 3-24- نمونه قاب TKBF………………………………………………………………………………………………………… 67 شكل 3-25- نمونه قاب……………………………………………………………………………………………………………………. 67 شكل 3-26- رویه برای نسبت ………………………………………………………………………………………….. 69 شكل 3-27- منحنی‌های هم سختی برای نسبت   قاب TKBF…………………………………. 69 شكل 3-28- رویه برای نسبت…………………………………………………………………………………………. 71 شكل 3-29- منحنی‌های هم سختی برای نسبت  قاب TKBF………………………………… 71 شكل 3-30- رویه برای نسبت ……………………………………………………………………………………………….. 73 شكل 3-31- منحنی‌های هم سختی برای نسبت  قاب TKBF……………………………………….. 73 شكل 3-32- رویه برای نسبت ………………………………………………………………………………………… 75 شكل 3-33- منحنی‌های هم سختی برای نسبت  قاب TKBF………………………………… 75 شكل 3-34- رویه برای نسبت …………………………………………………………………………………………… 77 شكل 3-35- منحنی‌های هم سختی برای نسبت  قاب TKBF……………………………………. 77 شكل 3-36- ناحیه بندی منحنی هم سختی  قاب TKBF…………………………………………. 79 شكل 3-37- ناحیه بندی منحنی هم سختی  قاب TKBF………………………………………. 79 شكل 3-38- ناحیه بندی منحنی هم سختی  قاب TKBF……………………………………………… 80 شكل 3-39- ناحیه بندی منحنی هم سختی  قاب TKBF……………………………………….. 80 شكل 3-40- ناحیه بندی منحنی هم سختی  قاب TKBF………………………………………….. 81 شكل3-41- نمودار شتاب مولفه طولی ( N16w )  زلزله 25 شهریور 1375 طبس………………….. 90 شكل3-42- نمودار شتاب مولفه طولی زلزله 17 فروردین 1356 ناغان ……………………………………….. 92 شكل 3-43- نمودار تغییر مكان – زمان قاب TKBF1 تحت زلزله طبس…………………………………… 93 شكل 3-44- نمودار برش پایه – زمان قاب TKBF1 تحت زلزله طبس………………………………………. 93 شكل 3-45- نمودار تغییر مكان – زمان قاب TKBF1 تحت زلزله ناغان…………………………………….. 94 شكل 3-46- نمودار برش پایه – زمان قاب TKBF1 تحت زلزله ناغان………………………………………… 94 فصل چهارم : شكل 4-1- نمودار ابعاد هندسی بهینه جهت اثر توام سختی و شكل پذیری برای انواع مختلف قاب TKBF 96

 • طرح توجیهی پشم شسته شده

  طرح توجیهی پشم شسته شده دانلود فایل طرح توجیهی پشم شسته شده مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده…

 • مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام

  دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RACAPM) در شرکتهای سهامی عام تهران,دانلود…

 • تحقیق جامع و کامل شیوه‌های تأمین مالی در ایران

  انواع روش‌های تأمین مالی,تحقیق جامع و کامل شیوه‌های تأمین مالی در ایران,خطوط اعتباری,دانلود تحقیق شیوه‌های تأمین مالی در ایران,دلایل برتری سكه نسبت به طلا در سرمایه گذاری,روش های تأمین مالی خارجی,سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی,سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی,صکوک,فاینانس,وام های بین المللی,یوزانس دانلود فایل…

 • پاورپوینت قابل شرب شدن در محل تصفیه آب

  Onsite Drinking Water Treatment,پاورپوینت قابل شرب شدن در محل تصفیه آب,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت قابل شرب شدن در محل تصفیه آب,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • تحقیق جامع در مورد جوشکاری و انواع آن

  تحقیق جامع در مورد جوشکاری و انواع آن دانلود فایل تحقیق جامع در مورد جوشکاری و انواع آن فهرست مطالب عنوان                                                                                       صفحه مقدمه                                                                                                               1 تاریخچه                                                                                                           1 تعریف جوشكاری                                                                                            3 قوس الكتریكی و چگونگی تشكیل آن                                                 6 شدت جریان در جوشكاری                                                                             …

 • پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی

  پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی,حوزه های تحلیل در خط مشی گذاری عمومی,دانلود پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی,علم سیاست و خط مشی گذاری دولتی,فرایند تصمیم سازی و خط مشی…

 • پایان نامه بررسی آفات گلخانه ای

  آفات,پایان نامه بررسی آفات گلخانه ای,پروژه بررسی آفات گلخانه ای,تحقیق بررسی آفات گلخانه ای,دانلود پایان نامه بررسی آفات گلخانه ای,گلخانه,مقاله بررسی آفات گلخانه ای دانلود فایل پایان نامه بررسی آفات گلخانه ای چكیده: برای داشتن محصول خوب در یك گلخانه…

 • جزوه تشریح اندامهای كیاهی

  بررسی تشریح اندامهای كیاهی,پایان نامه تشریح اندامهای كیاهی,پروژه تشریح اندامهای كیاهی,تحقیق تشریح اندامهای كیاهی,تشریح اندامهای كیاهی,جزوه تشریح اندامهای كیاهی,دانلود تشریح اندامهای كیاهی,درباره تشریح اندامهای كیاهی دانلود فایل جزوه تشریح اندامهای كیاهی قسمتی از متن: اندام (Organ): قسمتی از یك جانور…

 • بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و رضایت و استرس شغلی در بین کارکنان بهزیستی

  بررسی رابطه بین رفتار شهروندی,بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و رضایت شغلی و استرس شغلی در بین کارکنان بهزیستی شهرستان اردبیل,بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و رضایت و استرس شغلی در بین کارکنان بهزیستی,پایان نامه کارشناسی مدیریت دولتی,ضایت شغلی و…

 • پایان نامه امنیت شبكه و رمزگذاری

  امنیت شبكه و رمزگذاری,پایان نامه امنیت شبكه,پایان نامه امنیت شبكه و رمزگذاری دانلود فایل پایان نامه امنیت شبكه و رمزگذاری قسمتی از متن: 1-   امنیت شبکه چیست؟ بیایید Alice و Bob را به عنوان دو نفری که می خواهند به…

 • نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی كودكان و سبك سوررآلیسم

  كودكان و سبك سوررآلیسم,نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی,نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی كودكان و سبك سوررآلیسم دانلود فایل نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی كودكان و سبك سوررآلیسم فهرست عنوان صفحه چكیده................................ پیشگفتار............................. مقدمه................................ 1 فصل اول: ضمیرناخودآگاه چیست........... بخش اول............................... ضمیر ناخود آگاه چیست؟................. 9  آشنایی…

 • مقاله در مورد روش های تربیت اخلاقی

  مقاله در مورد روش های تربیت اخلاقی دانلود فایل بخشهایی از متن: روش های تربیت اخلاقی به رغم وجود عوامل محدودکننده انسان مانند وراثت، طبیعت و جامعه انسان می تواند به اراده خود مسیر خویش را برگزیند و از حصار…

 • میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد

  بررسی رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها,پروژه رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خو,دانلود رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها,رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها,میزان رضایت مندی دانشجویان دختر…

 • پایان نامه بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران استان كردستان

  پایان نامه بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران استان كردستان,پروژه بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران استان كردستان,تحقیق بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران استان كردستان,دانلود پایان نامه بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی…

 • تحقیق بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی)

  پروژه بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی),تحقیق بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی),دانلود تحقیق بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی),مقاله بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی) دانلود فایل…

 • پایان نامه تاثیر خصوصی سازی شرکت ها بر سود آوری شرکت و سایر معیارهای مالی

  پایان نامه تاثیر خصوصی سازی شرکت ها بر سود آوری شرکت و سایر معیارهای مالی,تاثیر خصوصی سازی شرکت ها بر سود آوری شرکت,سود آوری شرکت و سایر معیارهای مالی دانلود فایل پایان نامه تاثیر خصوصی سازی شرکت ها بر سود…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انواع سازگاری

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش انواع سازگاری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش انواع سازگاری در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پایان نامه پیاده سازی وب سایت آزمون آنلاین

  پایان نامه پیاده سازی وب سایت آزمون آنلاین دانلود فایل پایان نامه پیاده سازی وب سایت آزمون آنلاین چکیده طراحی و پیاده سازی وب سایت آزمون آن لاین  با گسترده شدن فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور…

 • پاورپوینت سرویس بهداشتی در ساختمان

  پاورپوینت سرویس بهداشتی در ساختمان دانلود فایل پاورپوینت سرویس بهداشتی در ساختمان پاورپوینت سرویس بهداشتی در ساختماناین پاورپوینت در 21 اسلاید تهیه شده است  این پاورپوینت در 21 اسلاید تهیه شده است ، و با توضیحاتی بسیار مختصر به تشریح…

 • بهینه سازی تاریخ بذر پاشی و میزان بذر كلزا در راستای كاهش تنش آب و گرما در مونتانای مرکزی

  بهینه سازی تاریخ بذر پاشی و میزان بذر كلزا در راستای كاهش تنش آب و گرما در مونتانای مرکزی,دانلود پاورپوینت بهینه سازی تاریخ بذر پاشی و میزان بذر كلزا در راستای كاهش تنش آب و گرما در مونتانای مرکزی دانلود…

 • زندگی نامه ویگوتسكی

  زندگی نامه ویگوتسكی دانلود فایل زندگی نامه ویگوتسكی  زندگی نامه ویگوتسكی : ویگوتسكی در پنجم نوامبر 1896 در شهر اورشا (ORSHA)در بخش  شمالی جمهوری بلوورس ، روسیه در یك خانواده متوسط یهودی پا به عرصه وجود نهاد پدرش، ویگودسكی (Vygodsky)…

 • پرسشنامه مقیاس هیجان خواهی آرنت 1993

  پرسشنامه مقیاس هیجان خواهی آرنت 1993 دانلود فایل پرسشنامه مقیاس هیجان خواهی آرنت 1993 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع :…

 • بررسی رابطه میان بیش فعالی و افت تحصیلی دانش آموزان مقطعه ابتدایی

  بررسی رابطه میان بیش فعالی و افت تحصیلی دانش آموزان مقطعه ابتدایی دانلود فایل بررسی رابطه میان بیش فعالی و افت تحصیلی دانش آموزان مقطعه ابتدایی با مقایسه تقریبی مدارسی که دانش آموزان بیش فعال در آن تحصیل می کنند…

 • ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان

  ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان,ادبیات نظری ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان,پیشینه پژوهش ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان دانلود فایل جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی…

 • گزارش کاراموزی شركت سایپا

  دانلود گزارش کارآموزی شركت سایپا,کاراموزی شركت سایپا,کارورزی شركت سایپا,گزارش کاراموزی شركت سایپا دانلود فایل گزارش کاراموزی شركت سایپا در 33 صفحه ورد قابل ویرایش آشنایی با محل كار آموزی : شركت سایپا واقع در ابهر – بلوار خرمشهر – جنب…

 • پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری

  پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری دانلود فایل پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری دانلود پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری این پاورپوینت در 28 اسلاید می باشد

 • مقاله تعیین نقطه بحرانی فسفر و پتاسیم برای محصول گندم

  بررسی تعیین نقطه بحرانی فسفر و پتاسیم برای محصول گندم,پروژه تعیین نقطه بحرانی فسفر و پتاسیم برای محصول گندم,تحقیق تعیین نقطه بحرانی فسفر و پتاسیم برای محصول گندم,تعیین نقطه بحرانی فسفر و پتاسیم برای محصول گندم,درباره تعیین نقطه بحرانی فسفر…

 • پایان نامه جداسازی کور منابع صوتی

  پایان نامه جداسازی کور منابع صوتی دانلود فایل پایان نامه جداسازی کور منابع صوتی چکیده  جداسازی کور منابع یکی از موضوعات مورد بررسی در زمینه پردازش سیگنال است که به علت کاربردهای فراوان، توجه به آن خصوصا در دو دهه…

 • سمینار کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات ، گرایش شبکه های کامپیوتری درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته

  سمینار کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات ، گرایش شبکه های کامپیوتری درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته دانلود فایل سمینار کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات ، گرایش شبکه های کامپیوتری درس شبکه های کامپیوتری  پیشرفته -    مقدمه :     …

 • پایان نامه بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش

  بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش,پایان نامه بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش,پروژه بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش…

 • پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحیی-علیهمااسلام-واقع در شهر تهران

  امامزاده های زید و یحیی,امامزاده های زید و یحییعلیهمااسلام,پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحیی-علیهمااسلام-واقع در شهر تهران دانلود فایل پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحیی-علیهمااسلام-واقع در شهر تهران مقدمه ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی بنیاد بسیاری…

 • سمینار نساجی روش های نوین آبگریز کردن کالاهای نساجی (سوپر هیدروفوب)

  سمینار نساجی روش های نوین آبگریز کردن کالاهای نساجی (سوپر هیدروفوب) دانلود فایل سمینار نساجی روش های نوین آبگریز کردن کالاهای نساجی (سوپر هیدروفوب) چکیده  خواص مرطوب شوندگی سطوح سوپر آبگریز توجه بسیار وسیعی را جهت انجام تحقیقات به خود…

 • کار اموزی در کار خانه ریسندگی بافندگی دیبا نخ

  کار اموزی در کار خانه ریسندگی بافندگی دیبا نخ دانلود فایل انقلاب صنعتی

 • مقاله بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو

  پروژه بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو,تحقیق بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو,دانلود تحقیق بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو,مقاله بررسی تأثیر…

 • گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو

  تولید,دانلود گزارش کارآموزی فرایند تولید شرکت مینو,شرکت,فرایند,کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو,کارورزی فرایند تولید شرکت مینو,گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو,مینو دانلود فایل گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو  در 21 صفحه ورد قابل ویرایش تعریف تولید جریانی : فرآیند تولیدی…