پایان نامه بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS , SQL

SQL,پایان نامه بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS

دانلود فایل

پایان نامه بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای  ACCESS , SQL   مروری بر SQL تاریخچه SQL از لابراتوار IBM در سان خوزه كالیفرنیا شروع می‌شود. جایی كه SQL در اواخر دهه 1970 میلادی شكل گرفت. كلمه SQL برگرفته از حروف اول كلمات Structuted Query Language ساخته شده و اغلب اوقات اشاره به ‘sequel’ می‌‍‌كند. این زبان ابتدا برای محصول DB2 شركت IBM (یك سیستم مدیریت پایگاه داده‌ای رابطه‌ای یا RDBMS كه امروزه نیز برای بعضی محیط‌ها فروخته می‌شود، طراحی شد.) در واقع SQL امكان RDBMS را فراهم می‌آورد. SQL یك زبان غیر روالمند می‌باشد، بر خلاف زبان‌های روانمند یا زبان‌های نسل سوم (3 GLs) مثل كوبول و C كه در آن زمانها ایجاد شده بودند. فهرست مطالب عنوان                                                                                                      صفحه فصل اول: بررسی بانك اطلاعاتی SQL……………………………………………………. 11 الف ـ آشنایی و استفاده از دستور SELECT ……………………………………………. 12 دستور SELECT ………………………………………………………………………………….. 13 پرس و جو با استفاده از DISTINCT………………………………………………………. 14 عبارات …………………………………………………………………………………………………… 15 شرایط…………………………………………………………………………………………………….. 15 عملگرها………………………………………………………………………………………………….. 16 عملگردهای ریاضی………………………………………………………………………………….. 16 عملگردهای مقایسه‌ای………………………………………………………………………………. 16 عملگرهای كاراكتری…………………………………………………………………………………. 17 عملگرهای منطقی……………………………………………………………………………………… 19 عملگرهای مجموعه‌ای………………………………………………………………………………. 20 عملگرهای دیگر……………………………………………………………………………………….. 21 توابع ……………………………………………………………………………………………………… 23 توابع جمعی……………………………………………………………………………………………… 23 توابع تاریخ و زمان…………………………………………………………………………………… 24 توابع ریاضی…………………………………………………………………………………………… 26 توابع كاراكتری………………………………………………………………………………………… 26 توابع تبدیلی……………………………………………………………………………………………… 29 ب ـ آشنایی و استفاده از دستورات پردازش‌ها……………………………………………. 29 جملات پردازش داده‌ها……………………………………………………………………………… 29 درج داده‌ها با استفاده از جمله INSERT …………………………………………………. 31 درج یك ركورد با استفاده از INSERT … VALUES …………………………….. 31 درج چندین ركورد با استفاده از INSERT … SELECT …………………………. 32 تغییر نوع داده‌های موجود با استفاده از جمله DELETE …………………………… 34 ورود و صدور داده‌ها از منابع خارجی………………………………………………………. 36 شبه جملات در پرس و جوهای SQL ……………………………………………………….. 38 تعیین معیاری با شبه جمله WHERE ………………………………………………………. 38 شبه جمله STARTING WITH …………………………………………………………….. 38 شبه جمله ORDER BY ………………………………………………………………………… 39 شبه جمله GROUP BY ………………………………………………………………………… 40 شبه جمله HAVING …………………………………………………………………………….. 40 فصل ج ـ آشنایی و استفاده از دستورات تعریف داده‌ها………………………………… 42 ایجاد و نگهداری جداول……………………………………………………………………………. 42 شروع كار با جمله ایجاد پایگاه داده‌ای (CREATE DATABASE)…………… 42 راه‌های ایجاد پایگاه داده…………………………………………………………………………… 42 طراحی پایگاه داده‌ای………………………………………………………………………………… 43 ایجاد یك فرهنگ داده‌ای (كاتالوگ سیستم)………………………………………………….. 45 ایجاد فیلد كلید………………………………………………………………………………………….. 46 جمله CREATE TABLE …………………………………………………………………….. 46 جمله ALTER TABLE ………………………………………………………………………… 48 جمله DROP TABLE ………………………………………………………………………….. 50 جمله DROP DATABASE …………………………………………………………………. 51 ایجاد شاخص‌ها بر روی جداول جهت بهبود اجرا………………………………………… 51 استفاده از شاخص‌ها………………………………………………………………………………… 51 شاخص‌ها چه هستند؟………………………………………………………………………………. 52 نكات شاخص بندی…………………………………………………………………………………… 54 شاخص‌بندی روی بیشتر از یك فیلد…………………………………………………………… 55 استفاده از كلمه كلیدی UNIQUE به همراه CREATE INDEX ……………… 55 شاخص‌ها و اتصال‌ها……………………………………………………………………………….. 55 ایجاد دیدها…………………………………………………………………………………………….. 57 معرفی دید………………………………………………………………………………………………. 57 كاربرد دیدها…………………………………………………………………………………………… 57 تغییر نام ستون‌ها…………………………………………………………………………………….. 58 پردازش دید در SQL ……………………………………………………………………………… 58 محدودیت‌های استفاده از SELECT ………………………………………………………… 59 تغییر داده‌ها در یك دید ……………………………………………………………………………. 59 مشكلات تغییر داده‌ها با استفاده از دیدها …………………………………………………… 59 كاربردهای مشترك دیدها ………………………………………………………………………… 60 استفاده از دیدها برای تبدیل واحدها …………………………………………………………. 61 ساده‌سازی پرس و جوهای پیچیده با استفاده از دیدها ……………………………….. 62 حذف دیدها با استفاده از جمله DROP VIEW ………………………………………… 62 د ـ اتصال جداول ……………………………………………………………………………………. 64 اتصال جدول‌ها به شرط تساوی ……………………………………………………………….. 64 اتصال جدول‌ها به شرط عدم تساوی ………………………………………………………… 65 اتصال جدول‌ها با استفاده از كلمه كلیدی JOIN ………………………………………… 66 اتصال درونی (INNER JOIN) ………………………………………………………………. 66 اتصال بیرونی (OUTER JOIN) …………………………………………………………….. 66 ه ـ كنترل جامعیت داده‌ها ……………………………………………………………………….. 68 معرفی محدودیت‌ها …………………………………………………………………………………. 68 جامعیت داده‌ها ……………………………………………………………………………………….. 68 چرا از محدودیت‌ها استفاده می‌كنیم؟ …………………………………………………………. 69 مروری بر انواع محدودیت‌ها ……………………………………………………………………. 70 محدودیت‌های NOT NULL …………………………………………………………………… 71 محدودیت‌های كلید اصلی …………………………………………………………………………. 72 محدودیت‌های یكتایی ……………………………………………………………………………….. 72 محدودیت‌های كلید خارجی ………………………………………………………………………. 72 محدودیت‌های كنترل ……………………………………………………………………………….. 74 محدودیت‌های مدیریتی …………………………………………………………………………….. 74 استفاده از ترتیب صحیح ………………………………………………………………………….. 75 روشهای مختلف در ایجاد محدودیت‌ها ………………………………………………………. 76 و ـ نرمال سازی پایگاه داده‌ها …………………………………………………………………. 77 پایگاه داده‌ای خام ……………………………………………………………………………………. 77 طراحی پایگاه داده‌ای منطقی …………………………………………………………………….. 77 نیازهای كاربر نهایی چیست؟ ……………………………………………………………………. 78 افزونگی داده‌ها ……………………………………………………………………………………….. 79 فرم‌های نرمال ………………………………………………………………………………………… 80 فرم اول نرمال ………………………………………………………………………………………… 81 فرم دوم نرمال ……………………………………………………………………………………….. 81 فرم سوم نرمال ………………………………………………………………………………………. 81 مزایای نرمال سازی ……………………………………………………………………………….. 81 معایب نرمال سازی …………………………………………………………………………………. 83 از نرمال درآوردن یك پایگاه اطلاعاتی……………………………………………………….. 83 فصل دوم: بررسی بانك اطلاعاتی اكسس………………………………………………….. 85 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 85 آشنایی با اكسس …………………………………………………………………………………….. 86 تعریف كلی از ACCESS ……………………………………………………………………….. 88 تكنیك كار در اكسس………………………………………………………………………………… 89 طراحی جدول (TABLE) ………………………………………………………………………… 90 آشنایی با خصوصیات فیلدها در محیط طراحی……………………………………………. 91 انواع عملگرها …………………………………………………………………………………………. 102 آشنایی با تنظیم خصوصیات محیط ورود داده‌ها (DataSheet View) …………. 103 انواع فیلترها ……………………………………………………………………………………………. 108 طرز ایجاد Relationship ………………………………………………………………………. 109 آشنایی با طراحی Query ………………………………………………………………………… 113 ایجاد Query از طریق Design View ……………………………………………………… 114 كاربرد Total در Select Query …………………………………………………………….. 116 آشنایی با Action Query ………………………………………………………………………. 117 آشنایی با طراحی فرم (From) …………………………………………………………………. 118 فرم چیست؟ ……………………………………………………………………………………………. 119 طرز كار Form Wizard ………………………………………………………………………… 120 طرز كار AutoForm …………………………………………………………………………….. 121 تفاوت فرم و گزارش………………………………………………………………………………… 122 آشنایی با طراحی Report ……………………………………………………………………….. 123 طرز كار Report Wizard ……………………………………………………………………… 124 منابع ……………………………………………………………………………………………………… 125

 • پایان نامه کاربرد الگوریتم ژنتیک در شبکه های حسگر

  پایان نامه کاربرد الگوریتم,پایان نامه کاربرد الگوریتم ژنتیک در شبکه های حسگر,شبکه های حسگر,کاربرد الگوریتم ژنتیک دانلود فایل [1]

 • پایان نامه بررسی انبار داده

  پایان نامه بررسی انبار داده,پروژه بررسی انبار داده,تحقیق بررسی انبار داده,دانلود پایان نامه بررسی انبار داده,مقاله بررسی انبار داده دانلود فایل پایان نامه بررسی انبار داده در 232 صفحه ورد قابل ویرایش 1-1          مقدمه: سیر تحول منشاء اصلی پردازش DSS…

 • كارآموزی آشنایی با چوب

  كارآموزی آشنایی با چوب دانلود فایل كارآموزی آشنایی با چوب آشنایی در اولین روز آشنایی با استاد، ایشان ما را با انواع چوب و ابزار مانند مغارها، مغار تخت، باز، گلویی و ... آشنا كردند و طرز ضربه زدن به…

 • تحقیق اجرای سیستم اتصال زمین

  تحقیق اجرای سیستم اتصال زمین دانلود فایل تحقیق اجرای سیستم اتصال زمین چکیده: نكات مهم در خصوص اتصال زمین مقدمه هدف از تدوین این دستورالعمل ، ایجاد ایمنی و حفاظت در برابر آثار اختلاف پتانسیل الكتریكی تا جائیكه مربوط به…

 • جوانان و او قات فراغت مجازی

  جوانان و او قات فراغت مجازی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله جوانان و او قات فراغت مجازی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله جوانان و او قات…

 • پایان نامه بررسی تعدد زوجات

  پایان نامه بررسی تعدد زوجات,پروژه بررسی تعدد زوجات,تحقیق بررسی تعدد زوجات,تعدد زوجات,دانلود پایان نامه بررسی تعدد زوجات,مقاله بررسی تعدد زوجات دانلود فایل پایان نامه بررسی تعدد زوجات تعدد زوجات در این مقاله برآنیم تا به ذكر سه مورد از متونی…

 • پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه

  پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه  تاریخچه قدمت مدیریت پروژه ها بدون توجه به دانش مدیرت پروژه به حداقل 4500 سال پیش بر میگردد. پیدایش مدیریت پروژه به عنوان یک علم از جنگ جهانی…

 • کارآفرینی و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید

  پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید,فرآورده های لبنی مفید,کارآفرینی و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید دانلود فایل کارآفرینی و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید خلاصه مشخصات کلی طرح 1 میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذار به…

 • پاسخ های کاملاً تشریحی سوالات کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت مجموعه مدیریت سال 93 همراه با ذکر منبع و صفحه مربوط به طرح سوال

  پاسخ های کاملاً تشریحی سوالات کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت مجموعه مدیریت سال 93 همراه با ذکر منبع و صفحه مربوط به طرح سوال,دانلود اندروید,دانلود پاورپوی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش…

 • مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با کشت سنتی

  مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با کشت سنتی دانلود فایل مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با…

 • تحقیق مراحل حل مساله پروژه

  تحقیق مراحل حل مساله پروژه,مکانیک دانلود فایل تحقیق مراحل حل مساله پروژه 1- تعریف نوع المان برای تحلیل مواد مركب ANSYS المانهای،SHELL63، SOLID46، SHELL99، SHELL 91 تعریف شده اند كه بسته به نیاز می توان هر یك از آنها را…

 • مقاله ایران در روزگار نو

  ایران در روزگار نو,پروژه ایران در روزگار نو,تحقیق ایران در روزگار نو,دانلود ایران در روزگار نو,مقاله ایران در روزگار نو دانلود فایل مقاله ایران در روزگار نو مقدمه‌ای بر تحقیق تاریخ ایران در روزگار نو تاریخ ایران تاریخی بس كهن…

 • طرح توجیهی تولید صندلی با تکنولوژی روز

  طرح توجیهی تولید صندلی با تکنولوژی روز دانلود فایل طرح توجیهی تولید صندلی با تکنولوژی روز مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه…

 • پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

  پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد دانلود فایل فهرست عنوان  : پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد                                           …

 • تغییرات و تركیبات ایمیدازولی در دانه های در حال رویش سویا تحت اثر تنش شوری اسمزی و ژیبرلین

  تغییرات محتوای آمینواسیدهای آزاد، تركیبات فنلی و تركیبات ایمیدازولی در دانه های,تغییرات و تركیبات ایمیدازولی,تغییرات و تركیبات ایمیدازولی در دانه های در حال رویش سویا تحت اثر تنش شوری اسمزی و ژیبرلین,تن,تنش شوری اسمزی و ژیبرلین,دانه های در حال رویش…

 • مقاله بررسی معماری پارکینگ

  مقاله بررسی معماری پارکینگ دانلود فایل  مقاله بررسی معماری پارکینگ بخشهایی از متن مقاله:  1-12 ترافیك و مشكلات پاركینگ یكی از مشكلات ناشی از ترافیك جاده ای مشكل یا معضل پاركینگ می باشد ومسائل نقلیه نه تنها به فضای حركت…

 • مقاله شبکه

  مقاله شبکه دانلود فایل مقاله شبکه فهرست: تاریخچه پیدایش شبكه اجزای شبكه ویژگی های شبكه انواع سرورها سرور چیست و تفاوت سرور ویندوز و لینوكس چیست ؟ ایمن سازی ویندوز سرور 2003 امنیت فیزیکی سرور ایجاد یک لیست پایه (baseline)…

 • پایان نامه بررسی CT ترانس جریان

  CT,پایان نامه بررسی CT ترانس جریان,پروژه بررسی CT ترانس جریان,تحقیق بررسی CT ترانس جریان,ترانس,جریان,دانلود پایان نامه بررسی CT ترانس جریان,مقاله بررسی CT ترانس جریان دانلود فایل پایان نامه بررسی CT  ترانس جریان مقدمه      برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای…

 • پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری

  بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری,پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری,پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری,ویژگی های سود بر مبنای حسابداری دانلود فایل…

 • بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی-ارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر

  بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی-ارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر,دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود…

 • مقاله دیدگاه فروید درباره منشا دین

  مقاله دیدگاه فروید درباره منشا دین دانلود فایل مقاله دیدگاه فروید درباره منشا دین چکیده ی بخشهایی از متن مقاله: دیدگاه فروید درباره ی منشاء دین: فروید ترس را منشا اعتقاد به خدا و پیدایش دین پنداشته واین نظریه كه…

 • تنظیم طرح کلی حسابرسی

  تنظیم طرح کلی حسابرسی دانلود فایل تنظیم طرح کلی حسابرسی  فهرست مطالب عنوان                                                                                           صفحه مقدمه ....................................................................................................................... 1 برنامه ریزی حسابرسی........................................................................................... 3 آموزش حرفه ای در مؤسسات حسابرسی........................................................... 4 استمرار آموزش- واكنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه                     6 نوسانات فصلی…

 • مقاله EPR مدیریت سازمانی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله EPR مدیریت سازمانی دانلود فایل مقاله EPR مدیریت سازمانی در 89 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه…

 • پرسشنامه استاندارد شهرت سازمانی

  پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه استاندارد شهرت سازمانی,شهرت سازمانی,فومبران,مدیریت,ونریل دانلود فایل در تحقیقات روابط عمومی معاصر، " شهرت" سازمانی، به عنوان مفهوم کانو نی و مهم برای نشان دادن ارزش روابط عمومی در یک سازمان پیشنهاد شده است. لذا از طرف ی دیگر،…

 • پاورپوینت تصویب بودجه

  امتناع از تصویب بودجه,اهمیت لایحه بودجه,بودجه یک یا چند دوازدهم,پاورپوینت تصویب بودجه,خصایص قانون بودجه,دانلود پاورپوینت تصویب بودجه,شور در لایحه بودجه,کیفیت تصویب بودجه در مجلس,موارد خاص در تصویب بودجه دانلود فایل عنوان: پاورپوینت تصویب بودجه فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید:…

 • بررسی اجزای سیستم انتقال در فیبر نوری

  BER,Hetero Interface,Phototransistors,Resonant Cavity,SNR,Travelling Wave,بررسی اجزای سیستم انتقال در فیبر نوری,فوتودایودهای آوالانژ,ویژگی های APD دانلود فایل بررسی اجزای سیستم انتقال در فیبر نوری شرح مختصر : یک منبع نوری که توسط سیگنال الکتریکی حاوی پیام مدوله می شود (E/O)  و وارد یک…

 • آئین كار تهیه انواع كشمش از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی

  آئین كار تهیه انواع كشمش از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی,استاندارد,تیزابی كردن انگور,كشمش,كشمش تیزائی دانلود فایل

 • پایان نامه بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium

  پایان نامه بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium,پروژه بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium,تحقیق بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium,دانلود پایان نامه بررسی ابعاد مولکولی و,مقاله بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی…

 • ورزش و فشار خون

  پاورپوینت ورزش و فشار خون,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت ورزش و فشار خون,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,ورزش و فشار خون دانلود فایل فشار خون چیست؟  *سرخرگها…

 • مقاله افسردگی

  مقاله افسردگی دانلود فایل مقاله بررسی افسردگی   مقدمه : براساس تحقیقات انجام شده فرد افسرده خودرا بازمانده بی كفایتی می بیند كه باید حكم تقدیر ناكامی محرومیت وذلت وشكست را بپذیرد در این نتیجه كه تفاوت آشكاری میان ارزیابی…

 • پروپوزال تاثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری دانش آموزان دارای اختلال یادگیری

  پروپوزال تاب آوری دانش آموزان با اختلال یادگیری,پروپوزال تاثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری دانش آموزان دارای اختلال یادگیری,تاثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی دانلود فایل بصورت کامل با منابع نمونه ای از…

 • تحقیق کرم ابریشم

  تحقیق کرم ابریشم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق کرم ابریشم,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق کرم ابریشم فایل ورد قایل ویرایش وآماده ارائه کرم ابریشم کرم…

 • پاورپوینت اوراق مشتقه (اختیار معامله، قراردادها و پیمان‏های آتی)

  آربیتراژ کنندگان,اختیار خرید,اختیار فروش,اختیار معامله آمریکایی,اختیار معامله اروپایی,اختیار معامله سهام,پاورپوینت اوراق مشتقه (اختیار معامله، قراردادها و پیمان‏های آتی),دانلود پاورپوینت اوراق مشتقه (اختیار معامله ، قراردادها و پیمان‏های آتی),رابطه بین قرارداد,رابطه بین قرارداد کالا و ارزش قرارداد آتی,قیمت گذاری اختیار ها…

 • تجزیه و تحلیل صنعت (فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

  تجزیه و تحلیل صنعت (فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت (فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود…

 • استرس و بهداشت روانی 56 ص

  استرس و بهداشت روانی,استرس و بهداشت روانی 56 ص,تحقیق و بررسی در مورد استرس و بهداشت روانی دانلود فایل استرس و بهداشت روانی 56 ص تعریف استرس پژوهشگرانی كه استرس و رابطه آن با بهداشت روانی را مطالعه كرده‌اند، از…