پایان نامه بومی كردن چارچوب زكمن برای سازمان چابك

پایان نامه بومی كردن چارچوب زكمن برای سازمان چابك

دانلود فایل

پایان نامه بومی كردن چارچوب زكمن برای سازمان چابك فهرست مطالب   عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه  فهرست شكل ها الف فهرست جدول ها ب چكیده و كلمات كلیدی ……………………………………………………………………………………………………..1 فصل اول : معرفی موضوع ………………………………………………………………………………………………….2 1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………3 1-2- تعریف مساله ……………………………………………………………………………………………………….4 1-3- محدوده تحقیق …………………………………………………………………………………………………….5 1-4- اهداف تحق یق ………………………………………………………………………………………………………6 1-5- تحقیقات مرتبط ……………………………………………………………………………………………………7 1-6- ساختار پایان نامه …………………………………………………………………………………………………8 فصل دوم : ادبیات معماری سازمانی چابك ……………………………………………………………………………9 2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 10 2-2- معماری چیست ؟ ……………………………………………………………………………………………… 11 2-3- معماری سازمانی ………………………………………………………………………………………………. 12 2-4- چابكی چیست ؟ ………………………………………………………………………………………………. 14 2-5- بیانیه چابك و بررسی آن ……………………………………………………………………………………. 15 2-6- تعریف معماری سازما نی چابك …………………………………………………………………………… 17 2-7- اصول حاكم بر معماری سازمانی چابك ……………………………………………………………….. 18 2-8- اهداف معماری سازمانی چابك …………………………………………………………………………… 23 2-9- معماران چابك …………………………………………………………………………………………………. 23 2-10- تیم های چابك ……………………………………………………………………………………………….. 27 2-11- فرآیند معماری چابك و چرخه حیات چابك ……………………………………………………….. 31 2-12-  متدولوژی ها و روش های چابك توسعه نرم افزار ………………………………………………. 38 2-12-1-  متدولوژی  XP ………………………………………………………………………………….. 39 2-12-2-  متدولوژی  Scrum………………………………………………………………………………. 43 2-12-3-  متدولوژی AUP ………………………………………………………………………………….. 45 2-12-4-  متدولوژی RAD………………………………………………………………………………….. 48 2-13- مشكلات تدوین معماری چابك ………………………………………………………………………… 49 2-14- خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………. 50 فصل سوم : مبانی مورد نیاز برای چابكی ……………………………………………………………………………. 51 3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 52  3-2-  بررسی مشكلات و چالش های روش های كلاسیك معماری سازمانی ………………………. 52  3-2-1-  فرسایشی بودن روش ها …………………………………………………………………………… 53 3-2-2- وجود حجم زیادی از مستندات و مدل ها …………………………………………………….. 54 3-2-3-  عدم تطبیق پذیری در مقابل تغییرات سازمان ………………………………………………… 54  3-2-4-   محدود شدن معماران  در كلیشه ها و تضعیف پویایی و خلاقیت آنها ………………. 55   3-2-5-  عدم پاسخگویی معماران به منظور توسعه سریع سیستم های اطلاعاتی ……………… 55   3-2-6-  عدم وجود تمركز در تعیین محدوده و چشم انداز معماری سازمانی …………………. 56  3-2-7-  عدم انطباق حوزه معماری سازمانی با راهبر دهای سازمان ………………………………. 56 3-3- متدولوژی ها و روش های چابك معماری سازمانی ………………………………………………… 57 3-3-1- چارچوب و متدولوژی معماری سازمانی چم ………………………………………………… 59 3-3-1-1- بررسی و نقد متدولوژی چم ………………………………………………………………. 63 3-3-2- معماری سازمانی مبتنی بر Scrum……………………………………………………………… 66 3-3-2-1- نقد معماری سازما نی مبتنی بر Scrum……………………………………………….. 68 3-3-3- معماری سازمانی سرویس گرا …………………………………………………………………….. 69 3-3-3-1- نقد معماری سازمانی سرویس گرا ………………………………………………………. 71 3-3-4- معماری سازمانی مبتنی بر مدلسازی چابك ……………………………………………………. 71 3-3-4-1- نقد معماری سازمانی مبتنی بر مدلسازی چابك ……………………………………… 73 3-4- بكارگیری  تجارب عملی چابك در معماری سازمانی ………………………………………………. 73 3-5- تجارب عملی چابك مورد استفاده در این تحقیق …………………………………………………… 78 3-6- معیارهای مورد انتظاراز چابكی در معماری سازمانی ……………………………………………… 79 3-6-1-  تطبیق پذیری در مقابل تغییرات  ……………………………………………………………….. 80 3-6-2- سرعت ………………………………………………………………………………………………….. 81 3-6-3- پویایی و خلاقیت   ………………………………………………………………………………… 81 3-6-4- پاسخگویی معماران برای توسعه سیستم های كاربردی  …………………………………. 82 3-7-  خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………. 83 فصل چهارم :  بومی كردن چارچوب زكمن برای چابكی ………………………………………………………. 85 4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 86 4-2- بررسی تفصیلی چارچوب زكمن …………………………………………………………………………. 86 4-3- چالش های اصلی فراروی استفاده از چارچوب زكمن ……………………………………………. 88 4-3-1- چالش مدلسازی ………………………………………………………………………………………. 88 4-3-2- چالش متدولوژی ……………………………………………………………………………………… 89 4-4- آیا چارچوب زكمن چابك است؟  ……………………………………………………………………… 90 4-5- ضرورت بومی سازی چارچوب های معماری  ……………………………………………………… 91 4-6- راه حل پیشنهادی برای چابكی (بومی سازی زكمن )  …………………………………………….. 93 4-6-1- ایجاد تمركز در معماری سا زمانی (مدل های سطر اول ) ………………………………. 96 4-6-2- برنامه ریزی ترخیص (تعیین وضعیت موجود )  …………………………………………..100 4-6-3-  مدل ها و روش های چابك سطح ترخیص  ………………………………………………102 4-6-4-  برنامه ریزی تكرار (تعیین وضعیت مطلوب )………………………………………………..108 4-6-5-  مدل ها و روش های چابك سطح تكرار  ………………………………………………….109 4-6-6-  برنامه ریزی روزانه (طرح گذار)   …………………………………………………………….112 4-6-7-  مدل ها و روش های چابك طرح گذار …………………………………………………….112 4-7- بررسی و ارزیابی راه حل چابك پیشنهادی ………………………………………………………….113 4-8- خلاصه و نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………….116 فصل پنجم : مطالعه موردی  …………………………………………………………………………………………..118 5-1- سازمان مورد مطالعه و لزوم مع ماری چابك برای آن  ……………………………………………119 5-2- روش (مدل) تعیین استراتژی اثربخش و تحول آفرین ……………………………………………120 5-3- حل مساله در حوزه راه حل  …………………………………………………………………………….121 5-3-1- مدل های مربوط به سطر اول چارچوب زكمن  …………………………………………..122 5-3-2- مدل ها وروش های سطح ترخیص  ………………………………………………………….125 5-3-3- مدل ها و روش ه ای سطح تكرار ……………………………………………………………..138 5-4- بررسی كاربردی بودن مدل ها و روش های چابك  ……………………………………………..147 5-5- خلاصه و نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………….150 فصل ششم : نتایج و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………..151 6-1- خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………….152 6-2- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………….153 6-3- نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………153 6-4- ارزیابی مدل ها و روش ها ی چابك …………………………………………………………………..154 6-4-1- نتایج نظر سنجی ……………………………………………………………………………………..154 6-4-2- تحلیل نتایج …………………………………………………………………………………………..155 6-5- مقایسه راه حل چابك پیشنهادی با سایر روش ها  ………………………………………………..156 6-6- پیشنهادات برای تحقیقات آینده  ………………………………………………………………………..166 مراجع و منابع ……………………………………………………………………………………………………………..167

 • پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی1 (IARS)

  پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی1 (IARS) دانلود فایل پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی1 (IARS) با کمک ابزارهای معتبر و مطرح در حوزه نوجوانان همچون پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان2 ARQ (گالونه، مور، موس و بوید، 2000) و پرسشنامه سیستم کنترل رفتار پرخطر…

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره نگرش مذهبی

  مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شخصیت دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره نگرش مذهبی در  34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با…

 • مقاله كتاب سوزی ایران و مصر

  مقاله كتاب سوزی ایران و مصر دانلود فایل مقاله كتاب سوزی ایران و مصر  از جمله مسایل لازم است «روابط اسلام و ایران مطرح شود مسئله كتاب سوزی در ایران بوسیله مسلمین فاتح ایران است. در حدود نیم قرن است…

 • ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ ﺳﺎده ، ﻣﻴﺸﻜﺎ و ﻧﺎن و ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ

  ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ ﺳﺎده ، ﻣﻴﺸﻜﺎ و ﻧﺎن و ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ دانلود فایل ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ ﺳﺎده ، ﻣﻴﺸﻜﺎ و ﻧﺎن و ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻣﻘﺪﻣﻪ : اﻳﺠﺎد ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﺷﺪن ارزش اﻓﺰوده…

 • مقالةمكتب اسلام در مورد علم اقتصاد

  مقالةمكتب اسلام در مورد علم اقتصاد دانلود فایل مقالةمكتب اسلام در مورد علم اقتصاد فهرست: مقدمه نگاهى به مفهوم اقتصاد: نگاهى به مفهوم اقتصاد در مكتب اسلامى علم اقتصاد و مكتب اسلام فرق مکتب اقتصادی و قانون مدنی تفاوتهاى مکتب…

 • ترجمه مقاله نقدینگی،ریسک نقدینگی و جریان اطلاعات:مواردی از بازارهای در حال ظهور

  ترجمه مقاله نقدینگی،ریسک نقدینگی و جریان اطلاعات:مواردی از بازارهای در حال ظهور دانلود فایل ترجمه مقاله نقدینگی،ریسک نقدینگی و جریان اطلاعات:مواردی از بازارهای در حال ظهور چکیده: این مقاله به بررسی نقش اطلاعات عمومی و اقتصادی در جریان نقدینگی  روزانه…

 • بررسی رابطه بین بیش فعالی و افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

  بررسی رابطه بین بیش فعالی و افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پابان نامه بررسی رابطه بین بیش فعالی و افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود…

 • زندگینامه وودی آلن هنرمند سینما

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود زندگینامه وودی آلن هنرمند سینما,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,زندگینامه وودی آلن هنرمند سینما,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود زندگینامه وودی آلن هنرمند سینما  دریافتن اینكه یك…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سس از سویا

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سس از سویا,پروژه کارافرینی کارگاه تولید سس از سویا,توجیه اقتصادی کارگاه تولید سس از سویا,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید سس از سویا,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید سس از سویا,سس,سویا,طرح توجیه فنی کارگاه تولید سس از سویا,طرح توجیهی کارگاه…

 • مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

  مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران دانلود فایل مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران بیمه به شكل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شكن كردن زیان فرد یا افراد معدود…

 • مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی

  بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی,مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری,مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی دانلود فایل مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی  مقاله…

 • مقاله غدیر و واقعه آن

  تحقیق واقعه غدیر,غدیر خم,مقاله غدیر,مقاله غدیر و واقعه آن دانلود فایل مقاله واقعه غدیر بخشهایی از متن: واقعه غدیر از نظر محاسبات اجتماعی, پیامبر (ص) احتمال می داد که در طریق انجام این مأموریت ممکن است از جانب مردم آسیبی…

 • پایان نامه تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک ملی (مورد مطالعه شهرستان بندرانزلی)

  پایان نامه تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک ملی (مورد مطالعه شهرستان بندرانزلی) دانلود فایل [1]

 • مبانی نظری سرسختی

  پیشنه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری سرسختی دانلود فایل مبانی نظری سرسختی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به…

 • مقاله سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان

  سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان,مقاله سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان دانلود فایل قسمتهایی از متن: مقدمه : صحبت کردن در باره جنسیت برای اغلب والدین کاری دشوار است.والدین یا نگران زیاد گفتن هستند و یا کم گفتن ویا…

 • پایان نامه شیمی - نانولوله های کربنی

  پایان نامه شیمی,پایان نامه شیمی - نانولوله های کربنی,نانولوله های کربنی دانلود فایل پایان نامه شیمی - نانولوله های کربنی چکیده تحقیقات اخیر روی نانوسیالات، افزایش قابل توجهی را در هدایت حرارتی آنها نسبت به سیالات بدون نانوذرات و یا…

 • مقاله بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعث نهاجا و میرزاكوچگ‌خان

  مقاله بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعث نهاجا و میرزاكوچگ‌خان دانلود فایل مقاله بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعث نهاجا و میرزاكوچگ‌خان پولیپ پولیپ آندوسرویكس ضایعات…

 • دانلود پاورپوینت انتخاب تکنولوژی مناسب

  انتخاب تکنولوژی مناسب در بنگاه ها,انتخاب تکنولوژی مناسب در کشور های در حال توسعه,انعطاف پذیری و انتخاب تکنولوژی,تصمیم گیری برای انتخاب تکنولوژی مناسب,دانلود پاورپوینت انتخاب تکنولوژی مناسب,عواملی که نوع نظام انعطاف پذیر را مشخصمیکن,مفهوم تکنولوژی مناسب,نقش متغیر های بازار_محصول در…

 • تحقیق درآمدی بر پدیدة كودك آزاری در ایران

  تحقیق درآمدی بر پدیدة كودك آزاری در ایران دانلود فایل تحقیق درآمدی بر پدیدة كودك آزاری در ایران  علت اصلی تمامی جرمها و تبهكاری‌های اجتماعی را باید در شیوه رفتار انسان و اجتماع و تاثیر متقابل انسان و اجتماع دانست. نابسامانیهای…

 • تحقیق جایگاه جهانگردی در ایران

  تحقیق جایگاه جهانگردی در ایران,دانلود تحقیق جایگاه جهانگردی در ایران دانلود فایل نگاهی به جایگاه جهانگردی درایران بخشهایی از متن: میهن عزیزمان ، ایران، سرزمینی است سرشار وپربركت وازهر نظر مشحون ازقابلیت ها وجاذبه های باالقوه ا ی كه می…

 • پاورپوینت روش های تنظیم بودجه

  بودجه برنامه ای,بودجه بندی بر مبنای صفر,بودجه ریزی افزایشی,بودجه عملیاتی,بودجه متداول,پاورپوینت روش های تنظیم بودجه,دانلود پاورپوینت روش های تنظیم بودجه,روش برآورد هزینه ها,روش های پیش بینی درآمد,مزایای بودجه بندی بر مبنای صفر,مقایسه بین بودجه برنامه ای و عملیاتی دانلود فایل…

 • پاورپوینت بررسی برد سنسور (حسگر)

  برد سنسور,بررسی برد سنسور (حسگر),پاورپوینت بررسی برد سنسور (حسگر),تحقیق بررسی برد سنسور (حسگر),حسگر,دانلود پاورپوینت بررسی برد سنسور (حسگر),مقاله بررسی برد سنسور (حسگر) دانلود فایل پاورپوینت بررسی برد سنسور (حسگر) در 12 اسلاید قابل ویرایش برد سنسور ( حسگر ) این…

 • کارافرینی خدمات و تعمیر موبایل

  کارافرینی خدمات و تعمیر موبایل دانلود فایل کارافرینی خدمات و تعمیر موبایل شرح کامل با درنظر گرفتن سود و زیانهای احتمالی و جداول نیاز و پیشنیاز و برآورد کامل هزینه بهمراه قیمت همه دستگاهها  تشریح طرح محل اجرا  شاخصهای اقتصادی…

 • پاورپوینت مدل های ارزشیابی اوراق بهادار (همراه با مثالهای تشریحی)

  ارزش ذاتی سهام عادی,ارزشیابی اوراق قرضه,ارزشیابی سهام عادی,ارزشیابی سهام ممتاز,بازده‌ اوراق قرضه,پاورپوینت مدل های ارزشیابی اوراق بهادار (همراه با مثالهای تشریحی),دانلود پاورپوینت مدل های ارزشیابی اوراق بهادار,مدل تنزیل سود سهام نقدی,مدل جریان نقد آزاد,مدل جریان نقدی آزاد سهامداران,مدل جریان نقدی…

 • مقاله ادبیات کودکان و نوجوانان

  مقاله ادبیات کودکان و نوجوانان دانلود فایل مقاله ادبیات کودکان و نوجوانان مطالب اصلی: مطالعات دانشگاهی ضرورت پژوهش در حوزه ادبیات کودکان چیست؟  شعر نو برای کودکان و نوجوانان رابطه بینا فرهنگی و ادبیات کودکان ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن: مطالعات…

 • پایان نامه ارائه مدل عرضه- تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل ونقل عمومی ترکیبی (مترو و اتوبوس شهر تبریز)

  پایان نامه ارائه مدل عرضه- تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل ونقل عمومی ترکیبی (مترو و اتوبوس شهر تبریز) دانلود فایل پایان نامه ارائه مدل عرضه- تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل ونقل عمومی ترکیبی (مترو و اتوبوس شهر تبریز)  مقدمه : با…

 • پایان نامه شناسائی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت، مدیران واحدهای آموزشی

  پایان نامه شناسائی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت، مدیران واحدهای آموزشی دانلود فایل شناسائی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت، مدیران واحدهای آموزشی بخشهایی از متن و فهرست: 1-1 مقدمه :       مدیریت یکی از…

 • سمینار شبکه های ایمیل

  سمینار شبکه های ایمیل دانلود فایل سمینار شبکه های ایمیل چکیده................................................................................................................... ث‌ مقدمه.................................................................................................................... 1     شبکه ی ایمیل به عنوان شبکه ای مقیاس آزاد....................................................................... 2 1-1 ویژگی های دنیای کوچک...................................................................................... 2 1-2  شبکه ی ایمیل به عنوان شبکه ای جهت…

 • پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات 214 اسلاید

  اصلاح نباتات,پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات,پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات 214 اسلاید,پروژه زراعت و اصلاح نباتات,دانلود پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات,زراعت,زراعت و اصلاح نباتات دانلود فایل پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات 214 اسلاید زراعت و اصلاح نباتات نام یکی از…

 • تحقیق اصول کشت خیار گلخانه ای

  تحقیق اصول کشت خیار گلخانه ای دانلود فایل تحقیق اصول کشت خیار گلخانه ای تاریخچه : با وجود سابقه طولانی که کاشت خیار در هوای آزاد (مزرعه) دارد، پژوهش خیار گلخانه ای به منظور تولید و عرضه طولانی تر خیار…

 • گزارش كارآموزی فناوری اطلاعات شركت سروش

  دانلود گزارش کارآموزی فناوری اطلاعات شركت سروش,کاراموزی فناوری اطلاعات شركت سروش,کارورزی فناوری اطلاعات شركت سروش,گزارش كارآموزی فناوری اطلاعات شركت سروش,گزارش کاراموزی فناوری اطلاعات شركت سروش دانلود فایل گزارش كارآموزی فناوری اطلاعات شركت سروش در 11 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست…

 • فصل دوم پایان نامه با موضوع تعارض والد - فرزند

  فصل دوم پایان نامه با موضوع تعارض والد - فرزند دانلود فایل فصل دوم پایان نامه با موضوع تعارض والد - فرزند در  29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بورس اوراق بهادار

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش بورس اوراق بهادار دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش بورس اوراق بهادار در  53 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران

  ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران,پایان نامه کارشناسی ارشد ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود…

 • زبان خصوصی

  اهمیت مسئله « زبان خصوصی» و رابطه آن با نظریه « معنی»,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله زبان خصوصی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,زبان خصوصی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…