پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

دانلود فایل

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی مقدمه امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم كشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد كه هنوز هم این اقدامات كافی به نظر نمی‌رسد. بالا بودن هزینه های دارو و درمان، كمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسیاری از نقاط كشور و كبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.  مبحث اول: تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تاریخ، بستر رشد اندیشه های بشری و منشأ شكل گیری بسیاری از هنجارها و مقررات اجتماعی است. بسیاری از مقررات و قوانین كنونی و پیشرفت های شگفت آور بشر مرهون تجربیات بلند تاریخی است. آگاهی از تاریخچه قوانین و مقررات علاوه بر آن كه انسان را با چگونگی تدوین و شكل گیری آن آشنا می‌سازد، او را در درك بهتر قوانین موجود یاری می‌دهد. ما در این بحث طی سه گفتار به بررسی تاریخچة‌ جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی خواهیم پرداخت و با گذری بر تاریخ دوران باستان و دوران اسلامی، جایگاه این جرایم در آن دوران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پس از آن به تاریخچة این جرایم در تاریخ حقوق ایران اشاره خواهیم نمود. گفتار اول: دوران باستان «بیماری» واقعیتی است كه انكار ناپذیر كه در هر زمان و مكان و در مورد هر انسانی ممكن است پیش آید . به طور قطع می‌توان گفت یكی از مشكلاتی كه بشر از همان روزهای اوّل حیات خود در این كرة‌ خاكی با آن دست به گریبان بود. «بیماری» در انواع مختلف آن بود و بشر از همان ابتدا همانند سایر مشكلات در پی جلوگیری و رفع آن برآمد بر این اساس می‌توان توجه به درمان بیماری و راههای پیشگیری و علاج آن را از قدیمی‌ترین دغدغه های بشر و حرفة پزشكی را نیز از كهن ترین حرفه های رایج در جوامع بشری دانست. مطالعه تاریخ نشان می‌دهد كه به موزات رشد و پیشرفت این حرفه، هنجارها و قواعدی برای این حرفه به وجود آمد و صاحبان این حـِرُف در جوامع مختلف پیرو مقرارت خاصی قرار گرفتند. اكثر انسان های اولیه پاكیزگی و بهداشت فردی را بیشتر بنا به دلایل اعتقادی و ظاهراً به منظور آن كه در چشم خدایان خود پاك جلوه كنند رعایت می‌كردند.[1] [1] موسی،‌ عبدالله ابراهیم، المسوولیه الجسدیه فی الاسلام، چاپ اول: بیروت، داربی حزم، 1416، ص142. مفهوم جرایم درمانی نویسنده لغت نامة دهخدا، واژة درمان را به معنای «علاج بیمار، مداوا و آنچه درد را بزداید و چاره بیماری كند» معنا كرده است.[1] به عبارت دیگر می‌توان آن را به معنای كلیة اقداماتی دانست كه برای مداوای بیمار و ریشه كن كردن یك بیماری، جلوگیری از گسترش و پیشرفت بیماری و ترمیمی‌دیگر ضایعات و اختلالات جسمی‌است بر اساس این تعریف مرحلة درمان در حقیقت، هنگامی‌آغاز می‌شود كه بیماری یا ضایعة جسمی‌كاملاً شناسایی شده و پزشك با توجه به نوع بیماری مداوای آن را آغاز كند. اما اصطلاح درمان در یك معنای وسیع تر به ویژه هنگامی‌كه در كنار واژة «بهداشت» به كار می‌رود شامل اقدامات تشخیصی نیز می‌گردد. [1] دهخدا، علی اكبر،‌ پیشین ، ج7، ص 10653. مفهوم جرایم دارویی دارو در لغت به معنای هر چیزی است كه با آن دردی را درمان كنند یا جوهر و ماده ای كه قطع بیماری كند.[1] این واژه در قوانین مقررات جاری تعریف نشده و تنها برخی از انواع آن مانند داروهای اختصاصی و ژنریك تعریف شده است. به نظر می‌رسد قانونگذار به گمان روشن بودن معنای این واژه از تعریف آن خودداری نموده و به اصطلاح آن را به وضوحش واگذار كرده است اما با توجه به این كه این واژه در بسیاری از قوانین و مقررات جزایی به كار رفته و موضوع احكام و مجازات های فراوانی قرار گرفته و برخی مصادیق آن ممكن است مورد تردید قرار گیرد لذا مناسب تر آن است كه قانونگذار در قوانین و مقررات مربوط به جرایم دارویی به تعریف جامع و كامل این مفهوم مبادرت نماید. [1] دهخدا، علی اكبر، لغت نامه ، ج7، چاپ دوم: تهران،‌ دانشگاه تهران، 1377، ص 10282. فهرست مطالب عنوان                                صفحه مقدمه ……………………………… 1 فصل اول كلیات ………………………….. 7 مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی 8 گفتار اول- دوران باستان…….. 9 گفتار دوم- دوران اسلامی……… 13 گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران………………………… 17  مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات انتظامی ……………………….. 20 گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی 21 الف) مفهوم جرایم بهداشتی.. 21  ب) مفهوم جرایم درمانی …. 23  ج) مفهوم جرایم دارویی….. 25 گفتار دوم- اركان تشكیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی…………………………….. 26 الف) عنصر قانونی ………. 27  ب) عنصر مادی ………….. 29  ج) عنصر معنوی …………. 31  گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی ………………………. 34  الف) تعریف تخلفات انتظامی . 34  ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی 35  ج) تخلفات انتظامی در امور پزشكی و دارویی    38  مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم……………………………………. 41  گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی …………. 41 گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن…………………………. 43 فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی………………………………………… 49 مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی…… 50  گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط   51  الف) جرایم علیه بهداشت عمومی 51  ب) جرایم مربوط به بهداشت اماكن عمومی    55  ج) جرایم مربوط به بهداشت مراكز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد  خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.. 59  گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،  آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی………. 62 الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی………………………………….. 63 ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی …………………………………. 72 مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی……. 78 گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشكی و درمانی ………………………. 79 گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ………………………………. 89 گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشكی………………………………… 96 گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای …………………………….. 106 مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی……. 113 گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ………………………………. 114 گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی 117 گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات…………………………… 121 گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ………………………………. 125 فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم………. 135 مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی   136 گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران…………………………………….. 136 الف) مفهوم مجازات……….. 136 ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران   138 گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی……………………………….. 142 گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی…….. 147 گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی 153 الف) تخفیف مجازات…….. 153 ب) تشدید مجازات………. 154 ج) تبدیل مجازات……….. 156 گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی…………………………… 157 مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی كننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوة حل اختلاف در صلاحیت……………. 159 گفتار اول- محاكم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی…………………………………. 159 گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت………. 161 نتیجه گیری …………………………. 176 منابع و مآخذ………………………… 179 نمودار آماری………………………… 183

 • بررسی دیه متفاوت و کفاره متساوی در فقه امامیه و قانون

  بررسی دیه متفاوت و کفاره متساوی,بررسی دیه متفاوت و کفاره متساوی در فقه امامیه و قانون,پایان نامه برای کارشناسی ارشد «MA»,دانلود اندروید,دانلود پاورپوی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود…

 • مقاله نگرشی بر اقلیم كشاورزی سیب‌زمینی

  بررسی نگرشی بر اقلیم كشاورزی سیب‌زمینی,پایان نامه نگرشی بر اقلیم كشاورزی سیب‌زمینی,پروژه نگرشی بر اقلیم كشاورزی سیب‌زمینی,تحقیق نگرشی بر اقلیم كشاورزی سیب‌زمینی,درباره نگرشی بر اقلیم كشاورزی سیب‌زمینی,مقاله نگرشی بر اقلیم كشاورزی سیب‌زمینی,نگرشی بر اقلیم كشاورزی سیب‌زمینی دانلود فایل مقاله نگرشی…

 • مقاله بررسی بانکداری خارجی

  مقاله بررسی بانکداری خارجی دانلود فایل مقاله بررسی بانکداری خارجی پیشگفتار  شاید تا چند دهه پیش، تصور ارسال کالا از یک کشور به کشوری دیگر بدون اینکه وجه آن در زمان ارسال یا تحویل کالا دریافت گردد، دور از ذهن…

 • پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز (1996)

  پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز (1996) دانلود فایل پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز (1996) منبع: پاینز، آیالامالاچ. (۱۹۹۶). چه کنیم تا عشق رویایی به دلزدگی نینجامد، ترجمه ی فاطمه شاداب، (۱۳۸۱). تهران: انتشارات ققنوس. منبع: نویدی، فاطمه. ( ۱۳۸۴ ).…

 • پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع " تحلیل ارتباط مدل تعالی EFQM و کارت امتیازی متوازن BSC " به همراه فهرست منابع و مواخذ

  پروپوزال مدل تعالی سازمانی,پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق,جزوه آموزشی BSC,جزوه آموزشی مدل تعالی EFQM,دانلود پروپوزال BSC,دانلود پروپوزال ارشد مدیریت,دانلود پروپوزال فوق لیسانس مدیریت,دانلود پروپوزال مدل تعالی EFQM,دانلود پروپوزال مدیریت,روش تحقیق BSC,کارت امتیازی متواز,منابع و مواخذ BSC,منابع…

 • معرفی و روش های تولید نانو کامپوزیت های پلیمری

  خواص نوری,عبور پذیری,معرفی و روش های تولید نانو کامپوزیت های پلیمری,نانوكامپوزیتهای پلیمری دانلود فایل

 • تحقیق اثار تاریخی هفت تپه

  تحقیق اثار تاریخی هفت تپه دانلود فایل تحقیق اثار تاریخی هفت تپه مقدمه: تمدن و هنر ایران باستان  ایران مهد هنر و فرهنگ در جهان بوده و هست، هنر پیش از اسلام بخش عمده ای از هنر ایران را در…

 • پاورپوینت بررسی مصرف سنتی و اثر بخشی گیاهان دارویی در كاهش قند خون ( دیابت)

  پاورپوینت بررسی مصرف سنتی و اثر بخشی گیاهان دارویی در كاهش قند خون ( دیابت) دانلود فایل پاورپوینت بررسی مصرف سنتی و اثر بخشی گیاهان دارویی در كاهش قند خون ( دیابت) پاورپوینت بررسی مصرف سنتی و اثر بخشی گیاهان…

 • دانلود پاورپوینت ساختار سازمانی(فصل سیزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

  (فصل سیزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی),انواع ساختارهای سازمانی,بروكراسی,تقسیم كار,تمركز,حوره كنترل,دانلود پاورپوینت ساختار سازمانی,دانلود پاورپوینت ساختار سازمانی(فصل سیزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی),رسمیت,زنجیره فرماندهی,ساختار تی,ساختار سازمانی…

 • پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن

  انواع ریسک در ساختار سرمایه,پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن,ترکیب ساختار سرمایه,تصمیمات ساختارسرمایه,تعریف ساختار سرمایه,تعیین ساختار سرمایه,حفظ ساختار سرمایه,دانلود پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن,ساختار سرمایه بهینه,ساختار سرمایه مطلوب در عمل,عوامل موثر بر انتخاب ساختار سرمایه,نظریه…

 • مقاله وجود نابرابری های مختلف (اجتماعی – اقتصادی – سیاسی ) و آثار آن بر جامعه

  مقاله وجود نابرابری های مختلف (اجتماعی – اقتصادی – سیاسی ) و آثار آن بر جامعه دانلود فایل وجود نابرابری های مختلف  (اجتماعی – اقتصادی – سیاسی )  و آثار آن بر جامعه توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد سیمپسون[1] (1990)…

 • اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد در سال تحصیلی 87-1386

  اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد در سال تحصیلی 87-1386,اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی باراُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد در سال تحصیلی 871386 دانلود فایل اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی…

 • بررسی رابطه سلامت روان با هوش معنوی دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه

  بررسی رابطه سلامت روان با هوش معنوی,بررسی رابطه سلامت روان با هوش معنوی دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی,سلامت روان با هوش معنوی دبیران مقطع راهنمایی,هوش معنوی دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه دانلود فایل  پایان نامه کارشناسی…

 • پاورپوینت معماری سبز

  پاورپوینت معماری سبز دانلود فایل پاورپوینت معماری سبز  دانلود پاورپوینت معماری سبز این پاورپوینت در 38 اسلاید تهیه شده است معماری سبز (به انگلیسی: Green Architecture) یا معماری پایدار یکی از گرایش‌ها و رویکردهای نوین معماری است که در  سال‌های اخیر مورد توجه عده زیادی از…

 • درباره شیشه گری و شیشه های رنگی

  درباره شیشه گری و شیشه های رنگی دانلود فایل درباره شیشه گری و شیشه های رنگی تاریخچه منابع بسیاری شروع شیشه گری را از حدود سال 2000 ق.م. تخمین زده اند اما تاریخ شناسان در این مورد اختلاف نظر دارند.…

 • برگ اختیار معامله (فصل شانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

  برگ اختیار معامله (فصل شانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت برگ اختیار معامله (فصل شانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه…

 • مقاله برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF

  مقاله برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF دانلود فایل مقاله برنامه راهبردی  سرمایه انسانی NSF فهرست : هدف سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF سرمایه  انسانی در طول قرن نیروی كار NSF اهداف سرمایه انسانی NSF برنامه نیروی كار NSF برنامه توالی…

 • گزارش در مورد مطالعات فرهنگی

  گزارش در مورد مطالعات فرهنگی دانلود فایل گزارش در مورد مطالعات فرهنگی مقدمه: دکتر کاظم معتمدنژاد، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی: مطالعات فرهنگی به معنای دقیق کلمه، مطالعاتی است که محتوای آن ارتباطات است . مطالعات فرهنگی یعنی مطالعه ارتباطات.…

 • جزوه آموزشی نرم افزار فروش همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7

  جزوه آموزشی نرم افزار فروش همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل جزوه آموزشی نرم افزار فروش…

 • بهره وری،مدیریت در بخش ساختمان

  بهره وری،مدیریت در بخش ساختمان دانلود فایل بخشهایی از متن: مدیریت پروژه های عمرانییک نظام سازمان یافته ومدیریت منابع (بطور مثال منابع انسانی) می باشد به نحوی که پروژه های عمرانیبایک چشم انداز مشخص،کیفیت مشخص،زمان مشخص وقیمت تمام شده مشخص…

 • عنوان : بررسی رابطه میان موضوع و نوع تركیب‌بندی و فام‌های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی- اسلامی

  عنوان : بررسی رابطه میان موضوع و نوع تركیب‌بندی و فام‌های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی- اسلامی,عنوان بررسی رابطه میان موضوع و نوع تركیب‌بندی و فام‌های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی اسلامی دانلود فایل…

 • ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه

  ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه دانلود فایل ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه Abstract—This paper proposes a new real and reactive powercoordination controller for a unified power…

 • مقاله بررسی انقلاب خرداد 1284- مرداد 1285

  پروژه بررسی انقلاب خرداد 1284 مرداد 1285,تحقیق بررسی انقلاب خرداد 1284 مرداد 1285,دانلود تحقیق بررسی انقلاب خرداد 1284 مرداد 1285,مقاله بررسی انقلاب خرداد 1284- مرداد 1285 دانلود فایل مقاله بررسی انقلاب خرداد 1284- مرداد 1285 در 40 صفحه ورد قابل…

 • هلپ فارسی پروتل دی ایکس پی

  farsi,help,فارسی,فایل,هلپ,هلپ فارسی پروتل دی ایکس پی دانلود فایل هلپ فارسی پروتل دی ایکس پی هرچند در سال های اخیر بسته های نرم افزاری بسیاری برای طراحی، ساخت و شبیه سازی مدارات مختلف الکترونیکی در بازار یافت می شود، ولی هر…

 • مقاله سنجش شبكه نیرو

  پایان نامه سنجش شبكه نیرو,پروژه سنجش شبكه نیرو,تحقیق سنجش شبكه نیرو,دانلود سنجش شبكه نیرو,سنجش شبكه نیرو,مقاله سنجش شبكه نیرو دانلود فایل مقاله سنجش شبكه نیرو قسمتی از متن: مقدمه      سنجش دقیق ولتاژ، جریان یا دیگر پارامتر های شبکه ی…

 • پایان نامه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه

  پایان نامه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه دانلود فایل پایان نامه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه مشخصات تشعشعی یک آنتن مقدمه انتقال امواج الکترومغناطیسی می تواند توسط نوعی از ساختارهای هدایت کننده امواج (مانند یک خط…

 • طرح تو جیهی شركت تولیدی چینی و كاشی نگین میبد (فنی ، اقتصادی، مالی)

  (فنی ، اقتصادی، مالی),طرح تو جیهی شركت تولیدی چینی و كاشی نگین میبد (فنی ، اقتصادی، مالی) دانلود فایل شركت تولیدی چینی و كاشی نگین میبد (فنی ، اقتصادی، مالی) شركت تولیدی چینی و كاشی نگین میبد(فنی ، اقتصادی، مالی)…

 • مقاله مزایای Kerberos

  مزایای Kerberos,مقاله مزایای Kerberos دانلود فایل مزایای Kerberos مقدمه اعتبار سنجی در ویندوز 2000 مزایای اعتبار سنجی Kerberos استانداردهای اعتبارسنجی Kerberos نگاه كلی به پروتكل Kerberos مفاهیم پایه اعتبار سنج‌ها (Authenticators) Key Distribution Center بلیط های نشست (Session Tickets) بلیط…

 • مقاله بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن

  پروژه بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن,تحقیق بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن,دانلود تحقیق بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن,مقاله بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن دانلود فایل مقاله بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن…

 • دینامیک سیالات در توربو ماشین ها و آزمون های کارایی توربو ماشین

  آزمونهای کارایی آئرودینامیکی,آزمونهای کارایی توربو ماشین,جریان در توربین های محوری,جریان در دستگاههای تراکمی,جریان در سیستم های انبساطی,جریان در فن ها و کمپرسورهای محوری,جریان در کمپرسورهای سانتریفوژ,دینامیک سیالات در توربو ماشین ها و آزمون های کارایی توربو ماشین,ویژگیهای اساسی جریان,ویژگیهای میدان…

 • بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل

  بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل,پایان نامه کارشناسی ارشد(MA) رشته مدیریت آموزشی,تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی,خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد دانلود…

 • پرسشنامه استرس دوران دانشجویی

  پرسشنامه استرس دوران دانشجویی دانلود فایل پرسشنامه استرس دوران دانشجویی منبع Gadzella, B. M. & Baloglu, M. (2001). Confirmatory Factor Analysis and Internal Consistency of Student-Life Stress Inventory. Journal of Instructional Psychology,28, 84-94. Misra, R. & Castillo, L. (2004). Academic…

 • مقاله ویروس های بیماری زای گیاهی

  بررسی ویروس های بیماری زای گیاهی,پروژه ویروس های بیماری زای گیاهی,تحقیق ویروس های بیماری زای گیاهی,دانلود ویروس های بیماری زای گیاهی,مقاله ویروس های بیماری زای گیاهی,ویروس های بیماری زای گیاهی دانلود فایل مقاله ویروس های بیماری زای گیاهی مقدمه     …

 • پژوهش بررسی فلسطین و منطقه خاورمیانه

  پروژه بررسی فلسطین و منطقه خاورمیانه,پژوهش بررسی فلسطین و منطقه خاورمیانه,تحقیق بررسی فلسطین و منطقه خاورمیانه,دانلود پایان نامه بررسی فلسطین و منطقه خاورمیانه,فلسطین,مقاله بررسی فلسطین و منطقه خاورمیانه,منطقه خاورمیانه دانلود فایل پژوهش بررسی فلسطین و منطقه خاورمیانه در 27 صفحه…

 • مقاله معاد از ارکان جهان بینی اسلامی

  مقاله معاد از ارکان جهان بینی اسلامی دانلود فایل مقاله معاد از ارکان جهان بینی اسلامی بخشهایی از متن: یکی از اصول جهان بینی اسلامی که از ارکان ایمانی و اعتقادی دین اسلام است ،اصل ایمان به زندگی جاوید و…