پایان نامه خورشید در قرآن

پایان نامه خورشید در قرآن,پروژه خورشید در قرآن,خورشید در قرآن,مقاله خورشید در قرآن

دانلود فایل

پایان نامه خورشید در قرآن تعریف موضوع: تحقیق با عنوان خورشید در قرآن را شاید بتوان موضوعی فیزیكی قرآنی نامید. زیرا در این  مجموعه، وضعیت فیزیكی و یا شیمیایی خورشید و نحوه حركت آن بررسی شده و پس از قطعیت رسیدن كامل این علوم تجربی با قرآن تطبیق داده می شود. پیشینه تحقیق: تحقیق در زمینه خورشید در حقیقت پیشینه ای چند هزارساله دارد و تنها قرآن نیست كه بدان اشاره داشته است از بطلمیوس گرفته تا كوپرنیك ، گا لیله، كپلر و … همه و همه به نحوی خورشید را از جهات مختلف مورد كنكاش قرار داده اند و جالب اینكه قرآن كریم پیش از همه این جنجالها موضع محكم خود را در هزار و اندی سال پیش به همگان عرضه داشته است و اكثر دانشمندان امروزی یافته های علمی خود را به قرآن استناد می كنند. سوالهای اصلی تحقیق: 1-    كدامیك از آیات قرآن با یافته های قطعی علوم تجربی منطبق است؟ 2-    چند نوع حركت را می توان برای خورشید در نظر گرفت؟ 3-    سرانجام خورشیدی كه چند میلیون سال از عمر آن می گذرد چه می شود؟ سوالهای فرعی تحقیق: 1-    در چه مواردی انطباق قرآن با علوم تجربی اعجاز علمی را ثابت می كند؟ 2-    آیا غیر از این حركاتی كه در  قرآن برای خورشید در نظر گرفته شده می توان خورشید را دارای حركت نوع چهارمی دانست؟ 3-    مواردی كه علوم روز در مورد حركت و آتیه خورشید بدان اشاره میكند تا چه حد قابل انطباق و استناد به قرآن است؟ فرضیه اصلی: 1-    ظنّی بودن علوم تحربی در غالب موارد 2-    خورشید نیز مانند زمین دارای حركاتی است. فرضیه فرعی: 1-    خورشید همیشه دارای یك شكل، یك حركت و یك وضعیت خاص نخواهد بود. اهمیت مسئله: در میان تمام ثوابت، خورشید یگانه كوكبی است كه نظر بنزدیكی آن به زمین تنها مانند یك نقطه نورانی به نظر نمی رسد و می توانیم قسمتهای مختلف آنرا با استفاده از قرآن و به كمك علوم تجربی تشخیص دهیم و به كمك مطالعه تابشها و حركات آن بخصوصیات آن و پیدایش شب و روز پی ببریم و اهیمت‌ آن از این جهت شاید كمی محسوستر باشد كه حیات و پیدایش آن بدون خورشید معنی ندارد. روش تحقق: در این تحقیق شاید بتوان گفت كه ما از دو نوع روش استفاده كرده ایم: 1- روش زمینه ای و مواردی: دراین روش پژوهش گسترده ای از موقعیت قبلی و فعلی و آینده یك واحد مانند خورشید انجام می شود و كنش ها و واكنش های آن بررسی می گردد و با مراجعه به قرآن و تفاسیر مختلف حتمیت و قطعیت آن مورد تایید قرار می گیرد 2- روش جمع آوری اطلاعات در قسمت دیگر این تحقیق كه به صورت استفاده از كتابخانه می باشد، عمدتا از كتب روز و علوم تحربی روز استفاده شده است كه نشان دهد سخنی كه قرآن در هزاران سال پیش آورده هیچ جای شكی برای هیچ انسانی باقی نگذاشته است و نشان داده كه معجزه ای كامل و بس عظیم است. محدودیتهای تحیقیق: 1-     پراكندگی موارد تفسیر علمی و اعجاز علمی در تفاسیر بزرگ و مفصل، دسترسی به آنها را دشوار می نماید. 2-   اگربخواهیم كمی دقیقتر به مسئله حركت خورشید نگاه كنیم شاید به طور قطع نتوان گفت كه خورشید دارای چند حركت است زیرا مفسران و دانشمندان مطالب مختلف و گاه متناقضی دراین مورد آورده اند. چكیده: این تحقیق (كه اگر نام آنرا بتوان تحقیق گذاشت) از سه بخش اصلی، تشكیل شده است فصل اول كه با نام تفسیر علمی و دیدگاههای مختلف در مورد آنست زیر مجموعه هایی چون تاریخچه اجمالی انطباق قرآن با علوم تجربی، پیشینه تاریخی علمی اسلامی و درغرب و علل گسترش آن و علم گرایی افراطی وتعادلی، معیارها و انواع تفسیر علمی معتبر و همچنین آثار مثبت و منفی آن بررسی می‎شود. دراین فصل اگر ما بتوانیم تفسیر علمی معتبرو غیرمعتبررا از هم تشخیص دهیم راهی بس بزرگ را در راه رسیدن به تفسیر علمی كه خلوص آن از خلط حوزه علم و دین جلوگیری خواهد كرد خواهیم پیمود، علاوه بر این در این فصل با چند نوع تفسیر علمی كه توانسته اند بطور صحیح از انطباق ناصحیح قرآن با علوم تجربی روز جلوگیری كنند آشنا خواهیم شد. اما در فصل دوم این مجموعه در ابتدا نگاهی هر چند گذرا به تاریخچه مطالعات در مورد خورشید خواهیم پرداخت چرا كه دانستن پیشینه تاریخی در مورد خورشید مشكل گشای ما در مراحل بعدی شناخت خورشید خواهد بود. در قسمت دوم، آیات قرآن در مورد خورشید و حركت آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تفسیر هر آیه در ذیل همان ایه و سپس دسته بندی مفسران به دو گروه مفسران  و صاحبنظران قدیم و جدید و بررسی نظرات آنان در رأس كار ما قرار خواهد گرفت. اما در فصل سوم و آخرین فصل این مجموعه در حقیقت خورشید از تولد تا مرگ به انضمام ویژگیها، ساختمان، زیستگرد و نحوه تشخیص حركات خورشید در كتب علمی روز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  فهرست مطالب عنوان                                                                                                صفحه تعریف موضوع………………………………………………………………………………………………. 1 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 1 سئوالهای اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………… 1 سئوالهای فرعی………………………………………………………………………………………………. 1 اهمیت مسئله…………………………………………………………………………………………………. 2 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………….. 2 فرضیه فرعی………………………………………………………………………………………………….. 2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 2 محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………. 3 چكیده………………………………………………………………………………………………………….. 3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 5 فصل اول: تفسیر علمی قرآن و دیدگاههای مختلف در مورد قرآن تاریخچه اجمالی انطباق قرآن با علوم تجربی و اعجاز علمی……………………………………… 13 معنای اصطلاحی تفسیر علمی (انطباق قرآن با علوم تجربی)……………………………………… 13 پیشینه تاریخی تفسیر علمی در غرب…………………………………………………………………… 14 پیشینه تاریخی تفسیر علمی در اسلام…………………………………………………………………… 17 تفسیر علمی دریك قرن اخیر و علل گسترش آن……………………………………………………. 20 ردیابی تفسیر علمی در تفاسیر شیعه و اهل سنت…………………………………………………….. 26 انگیزه های روی آوری مفسران به علم گرایی افراطی……………………………………………….. 28 جریان زیادی روی و میانه روی در تفسیر علمی و ویژگیهای آن………………………………… 29 اقسام تفسیر علمی…………………………………………………………………………………………… 30 الف: اقسام تفسیر براساس هدف مفسر…………………………………………………………………. 30 ب: اقسام تفسیر علمی از جهت شكل و شیوه………………………………………………………… 31 معیارهای تفسیر علمی معتبر………………………………………………………………………………. 35 آثار مثبت و منفی تفسیر علمی (بررسی دیدگاههای مخالفین و موافقین تفسیر علمی)………. 38 فصل دوم:خورشید در قرآن نگاهی گذرا به تاریخچه مطالعات در مورد خورشید…………………………………………………. 42 بررسی آیات قرآن در مورد خورشید……………………………………………………………………. 44 بررسی نكات تفسیری در مورد آیات مربوط به خورشید…………………………………………… 46 فصل سوم: خورشید: تولد ، حركت و مرگ ساختمان و ویژگیهای خورشید…………………………………………………………………………… 70 حركت خورشید……………………………………………………………………………………………… 81 چرخه زندگی خورشید (زیستگرد خورشید)…………………………………………………………… 92 نتیجه كلی……………………………………………………………………………………………………… 100 فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………. 102

  • پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

    پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت,پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقیتبرعی مریض در مرض متصل به موت دانلود فایل پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت چکیده آنچه در…

  • تست شخصیتی گری- ویلسون 1989

    تست شخصیتی گری- ویلسون 1989 دانلود فایل

  • ارزیابی اثرات پربیوتیک و پروبیوتیک بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی

    ارزیابی اثرات پربیوتیک و پروبیوتیک بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی,دانلود اندروید,دانلود پاورپ,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی علنی مجازات ها از منظر جامعه…

  • پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد

    پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد,دانلود پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد دانلود فایل پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد عنوان: دانلود پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد دسته: مدیریت- روان شناسی فرمت PDF: تعداد صفحات:…

  • مقالةاندازة فضاهای آموزشی

    مقالةاندازة فضاهای آموزشی دانلود فایل

  • پاورپوینت سلامتی

    اهداف نظام سلامت,پاورپوینت سلامتی,پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سلامتی,سلامتی چیست,عوامل سلامتی,عوامل موثر در سلامتی,مقاله دانلود فایل پاورپوینت سلامتی پاورپوینت سلامتی ...مناسب برای ارایه ب دانشگاه و مدارس...لیست برخی از موضوعات: سلامتی چیست؟ عوامل موثر بر سلامتی كدام است ؟ خصوصیات یك…

  • پایان نامه بررسی مبانی اقتصاد روستایی

    اقتصاد,پایان نامه بررسی مبانی اقتصاد روستایی,پروژه بررسی مبانی اقتصاد روستایی,تحقیق بررسی مبانی اقتصاد روستایی,دانلود پایان نامه بررسی مبانی اقتصاد روستایی,روستا,مبانی,مقاله بررسی مبانی اقتصاد روستایی دانلود فایل

  • بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

    بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل,پایان نامه کارشناسی بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل,د,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود…

  • بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

    بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,پایان نامه بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و تاثیر آن بر…

  • مقاله نگاهی برساختمان فرهنگسرای نیاوران

    مقاله نگاهی برساختمان فرهنگسرای نیاوران دانلود فایل مقاله نگاهی برساختمان فرهنگسرای نیاوران فهرست: فرهنگسرای نیاوران  معماری فرهنگسرای نیاوران کتابخانه تخصصی هنر نیاوران از اجزای ساختمان فرهنگسرا ادغام فرهنگسراى نیاوران، زمین فوتبال، كاخ و پارك نیاوران بازگشایى كوشك احمدشاهى در كاخ…

  • مقاله بافت

    بافت,پروژه بافت,پژوهش بافت,تحقیق بافت,دانلود بافت,مقاله بافت,همه چیز درباره بافت دانلود فایل مقاله بافت مقدمه وكلیات چارچوب نظری: بافت، معادل واژه به معنی تارو پود و نسج است، فرهنگ دهخدا درتعریف بافت، واژه های : بافته ، منسوج ، بافته شده…

  • مقاله اصول برنامه نویسی اسمبلی

    پروژه اصول برنامه نویسی اسمبلی,تحقیق اصول برنامه نویسی اسمبلی,دانلود تحقیق اصول برنامه نویسی اسمبلی,مقاله اصول برنامه نویسی اسمبلی دانلود فایل [4]

  • کارآموزی تولید الکتروموتور وژنراتورومراحل مختلف کار با دستگاه CNC

    CNC,تولید الکتروموتور وژنراتورومراحل مختلف کار,کارآموزی تولید الکتروموتور وژنراتورومراحل مختلف کار با دستگاه CNC,مراحل مختلف کار با دستگاه دانلود فایل کارآموزی تولید الکتروموتور وژنراتورومراحل مختلف کار با دستگاه CNC مقدمه: شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین(جمکو)از شرکت های تابع سازمان گسترش…

  • پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

    پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس دانلود فایل پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس فهرست مطالبعلایم اختصاری    مقدمه    الف) طرح بحث    ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ج) سوالات…

  • گزارش کاراموزی مصالح(کاشی)

    دانلود گزارش کارآموزی مصالح(کاشی),کاراموزی مصالح(کاشی),کارورزی مصالح(کاشی),کاشی,گزارش کاراموزی مصالح(کاشی),مصالح دانلود فایل 1

  • پایان نامه اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان

    اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان,اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق.,پایان نامه اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان,مردم در عصر عباسیان دانلود فایل پایان…

  • پاورپوینت نقش مدیریت دانش بر تعالی سازمان

    ارزش های بنیادین,اهمیت اطلاعات و دانش در ارزشهای مدل تعالی((EFQM,پاورپوینت نقش مدیریت دانش بر تعالی سازمان,تعاریف مدیریت دانش,تعالی سازمانی (EFQM),توجه به مسئولیتهای اجتماعی,توسعه شراکتهای خارجی,توسعه و مشارکت کارکنان,دانلود پاورپوینت نقش مدیریت دانش بر تعالی سازمان,رهبری و ثبات در مقاصد,مدل اهدای…

  • پایان نامه حاکمیت خدا برانسان و حاكمیّت انسان بر سرنوشت خویش

    پایان نامه حاکمیت خدا برانسان,پایان نامه حاکمیت خدا برانسان و حاكمیّت انسان بر سرنوشت خویش,حاكمیّت انسان بر سرنوشت خویش,حاکمیت خدا برانسان و حاكمیّت انسان بر سرنوشت خویش دانلود فایل پایان نامه حاکمیت خدا برانسان و حاكمیّت انسان بر سرنوشت خویش…

  • بررسی میزان تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی

    بررسی میزان تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی,پروپوزال بررسی میزان تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی استان اردبیل دانلود فایل [5]

  • رابطه بین سرسختی روان شناختی و شیوه ی فرزند پروری والدین دانشجویان

    پایان نامه رابطه بین سرسختی روان شناختی و شیوه ی فرزند پروری والدین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا در سال تحصیلی 9190,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود…

  • مقالةقاطعیت و جنسیت

    مقالةقاطعیت و جنسیت دانلود فایل مقالةقاطعیت و جنسیت فهرست: نگاهی به ریشة قاطعیت اهمیت رفتار قاطعانه در روابط دختران و پسران مهارت قاطعیت (جرأت آموزی) در روابط دختران و پسران بررسی رفتار قاطعانه در روابط عوامل موثر در رفتار قاطعانه…

  • گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد

    بروجرد,دانلود گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد,کاراموزی کارخانجات نساجی بروجرد,کارخانجات,کارورزی کارخانجات نساجی بروجرد,گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد,گزارش کاراموزی کارخانجات نساجی بروجرد,نساجی دانلود فایل گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد در50 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                صفحه موقعیت جغرافیایی کارخانه                                                                                            الف…

  • مبانی نظری سرمایه رابطه­ ای

    پیشینه پژوهش سرمایه رابطه­ ای,مبانی نظری سرمایه رابطه­ ای دانلود فایل در 26 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری متغیر) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه…

  • پایان نامه حق و صدق

    پایان نامه حق و صدق دانلود فایل [3]

  • مقالةGIS در اكولوژی جنگل

    مقالةGIS در اكولوژی جنگل دانلود فایل مفهوم GIS

  • نقش خازنها به عنوان المان های الكتریكی

    پایان نامه خازنها به عنوان المان های الكتریكی,پروژه خازنها به عنوان المان های الكتریكی,تحقیق خازنها به عنوان المان های الكتریكی,خازنها به عنوان المان های الكتریكی,نقش خازنها به عنوان المان های الكتریكی دانلود فایل نقش خازنها به عنوان المان های الكتریكی…

  • 12 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 1

    12 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 1,دانلود 12 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 1,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل 12- نظامهای کنترل…

  • مقاله بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعث نهاجا و میرزاكوچگ‌خان

    مقاله بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعث نهاجا و میرزاكوچگ‌خان دانلود فایل مقاله بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعث نهاجا و میرزاكوچگ‌خان پولیپ پولیپ آندوسرویكس ضایعات…

  • دانلود پاورپوینت جبران خدمت کارکنان

    برخی از قوانین مهم مربوط به جبران خدمت کارکنان,برنامه های پرداخت ان,تاثیر اتحادیه های کار گری بر جبران خدمت کارکنان,دانلود پاورپوینت جبران خدمت کارکنان,رعایت اصل برابری و اثرات آن بر میزان پرداخت,روند کنونی در جبران خدمت کارکنان,سیاست های جبران خدمت,عوامل…

  • مقاله تصاویری از انواع حشرات

    مقاله تصاویری از انواع حشرات دانلود فایل مقاله تصاویری از انواع حشرات این فایل حاوی حدود 45 تصویر از حشرات مختلف با اسامی انگلیسی آنها میباشد.

  • پایان نامه صدا و بیان برای بازیگر

    پایان نامه صدا و بیان برای بازیگر دانلود فایل پایان نامه صدا و بیان برای بازیگر فهرست: مقدمه........................................ 1 بخش اول: تاریخچه ............................ 8 - چشم انداز تاریخی صدا و بیان ............... 8 - زبان در تاتر .......................... 30 بخش…

  • طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی1200 تن

    طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی1200 تن دانلود فایل طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی 1200 تن بسته بندی مواد غذایی پودر در سال تهیه شده در سال 1385 به ظرفیت بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر…

  • مقاله اصول صداسازی و تنفس

    آموزش تنفس صحیح,آموزش صداسازی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله اصول صداسازی و تنفس,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,صدای زیروبم درصداسازی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,کنترل حجم صدا درصداسازی,مقاله اصول صداسازی و تنفس دانلود فایل دانلود…

  • ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺮﺁورﯼ ﻓﻮﻻد و ﺁهن

    ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺮﺁورﯼ ﻓﻮﻻد و ﺁهن دانلود فایل ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺮﺁورﯼ ﻓﻮﻻد و ﺁهن

  • ترجمه آلودگی هوای شهری ، آب و هوا و تاثیر آن بر ابتلا به آسم

    به همراه ترجمه شکل و جدول,ترجمه آلودگی هوای شهری ، آب و هوا و تاثیر آن بر ابتلا به آسم,ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش,مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده…