پایان نامه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال

پایان نامه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال

دانلود فایل

پایان نامه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال چکیده : تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر ساخت های مناسبی برای گسترش فرآیندهای اقتصادی است.هنگامی که از پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با امورمختلف صحبت میکنیم، پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری یکی از ملموس ترین و بدیهی ترین نکاتی است که به ذهن متبادر می شود.این تحقیق نیز بطورموردی به رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت خدمات بانکی مبینی برالگوی سروکوال در شعب بانک قرض الحسنه مهرایران در شهر قم می پردازد:برای انجام این تحقیق در ابتدا سعی بر این شدکه مفاهیم کلیدی همچون بهبودکیفیت خدمات، فناوری اطلاعات و ارتباطات ،مدل سروکوال تبیین شود این مقیاس دارای 5 بعد (شامل عوامل محسوس، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان و همدلی )است، که مجموعا شامل 30مولفه (شاخص)میباشد. برای بررسی سوالات مربوطه با توجه به مدل مفهومی ارائه شده از روش تحقیق همبستگی-پیمایشی وروش نمونه گیری تصادفی طبقاتی بهره گیری شد. به منظور جمع آوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه به نظر سنجی از مشتریان بانک مهر ایران پرداخته شد.پس از بررسی ادبیات موضوع، پرسشنامه سروکوال بین 185نفراز مشتریان بانک مهر ایران در شهر قم توزیع شد.در نهایت160 پرسشنامه به دست محقق رسید و کار تحلیل شروع و نتایج استخراج شد.  در ارتباط با آزمون سوالات تحقیق از آزمون anova برای میانگین یک جامعه آماری و آزمون دانکن بهره گیری و تمامی محاسبات آماری تحقیق توسط محقق ومشاور آماری  و بوسیله نرم افزار   spss   excel         انجام گرفت. نتایج به دست آمده ازآمارتوصیفی بدین صورت می باشد که 9/71 %ازجامعه ی آماری این تحقیق رامردان، 45 % افراد دارای تحصیلات لیسانس ،25  %ازافرادجامعه کارمند بخش دولتی وبیشترین گروه سنی بین گروه 25 تا35 سال بودند. نتایج به دست آمده از آماراستنباطی بدین صورت است که دربین ابعاد سروکوال بعد همدلی بالاترین رتبه رابه خود اختصاص داده است. دربررسی مقایسه ی مولفه های فناوری اطلاعات وارتباطات مولفه کامپیوتروخودپرداز در بعد پاسخگویی، پایانه ی فروش در بعد پاسخگویی،همدلی و اطمینان معنادار می باشند. کلید واژه ها: فناوری اطلاعات وارتباطات، بهبود کیفیت خدمات بانکی، الگوی سروکوال مقدمه:       سیمای کنونی جهان حاکی از انفجار اطلاعات حاصل از پیشرفت های فناوری اطلاعات وارتباطات است .رایانه وارتباطات راه دور دگرگونی وسیع وسریعی در زندگی روزمره بشر ایجاد و نقاط مختلف دنیای امروز را به یکدیگر نزدیک نمودند .دهه ی آغازین قرن بیست ویک هزاره سوم به عصر اطلاعات وارتباطات واگذارشده است و فناوری اطلاعات وارتباطات توانست در روشهای مرسوم کسب و کار تغییرات و تحولاتی را به وجود آورد و تاثیرات مثبت و قابل توجهی نیز داشته باشد.        حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی آغازشده است و از اوایل دهه ی 90 به بعد شتابی فزاینده یافته و به گونه ای که سرعت این حرکت درکشورهای کمتر توسعه یافته از جمله ایران به خوبی نمایان است .اصطلاحاتی هم چون دولت الکترونیکی تجارت الکترونیکی آموزش الکترونیکی جامعه الکترونیکی و….به گوش عموم مردم آشناست .چنین چشم اندازی لزوم استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات درزمینه های مختلف را بیشتر می کند تا آنجا که به نظر می رسد فناوری اطلاعات از ابزارهایی است که با جذب و به کارگیری صحیح دقیق وسریع آن می توان در عرصه پررقابت امروز پیروز شد .(وظیفه دوست وهمکاران، 1385ص154) قسمتی از متن      برای اندازه گیری کیفیت خدمات مدل های مختلفی مطرح شده است .مدل سروکوال یکی از مدل هایی است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات مشتری سعی در میزان کیفیت خدمات دارد .این مدل هم چنین به تحلیل شکاف نیز معروف است .مدل سروکوال توسط پاراسورامان و زیتمهل ابداع گردید .این مدل  کیفیت خدمات ارایه شده را از 5 بعد مورد ارزیابی قرار می دهد که عبارتند از: عوامل محسوس قابلیت اعتبار پاسخ گویی اطمینان خاطر و همدلی .هدف نهایی این مدل رهنمون ساختن سازمان به سوی تعالی عملکرد می باشد .سوال اصلی این تحقیق آن است که آیا بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهبود کیفیت خدمات بانکی  با استفاده از مدل سروکوال رابطه وجود دارد؟ فهرست مطالب چکیده فارسی:……………………………………………………………………………………………………………………….1 فصل اول:کلیات تحقیق مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3 1-1)بیان مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5 1-2) اهمیت  وضرورت…………………………………………………………………………………………………………6 1-3)اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………8 1-4)فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….8 1-5)روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………9 1-6)قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..9 1-7)تعریف برخی  مفاهیم و واژه های تحقیق…………………………………………………………………………10 فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………13 2-1)خدمات………………………………………………………………………………………………………………………….13 2-1-1)تعریف خدمات بانکی………………………………………………………………………………………………….13 2-1-2)انواع خدمات بانکی……………………………………………………………………………………………………..14 2-1-3)اهمیت خدمات بانکی………………………………………………………………………………………………….16 2-1-4)مفهوم جدید خدمت به مشتریان……………………………………………………………………………………..17 2-1-5)وجه تمایز خدمات باکالا………………………………………………………………………………………………..18 2-1-6)ویژگی خدمات……………………………………………………………………………………………………………..19 2-1-7)ویژگی های خاص خدمات بانک داری…………………………………………………………………………….22 2-1-8)کانالهای توزیع خدمات بانکی………………………………………………………………………………………….23 2-1-9)استراتژی های بازار یابی بانکها………………………………………………………………………………………..24 2-2)مفاهیم کیفیت وکیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………….27 2-2-1)تعریف کیفیت………………………………………………………………………………………………………………..27 2-2-2)کیفیت ازکدام دیدگاه………………………………………………………………………………………………………29 2-2-3)ابعادکیفیت……………………………………………………………………………………………………………………30 2-2-4)کیفیت خدمات بانکی……………………………………………………………………………………………………..31 2-2-5)اهمیت کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان………………………………………………………………………….31 2-2-6)هزینه های کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………………….33 2-2-7)مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر……………………………………………………………………………………………34 2-2-8)بهبودکیفیت خدمات بانک……………………………………………………………………………………………….35 2-2-9)عوامل موثر برکیفیت خدمات بانکی……………………………………………………………………………………37 2-2-10)موانع دستیابی به بهبودکیفیت خدمات بانکی………………………………………………………………………38 2-2-11)اجزای تشکیل دهنده ی کیفیت خدمات…………………………………………………………………………….39 2-2-12)ابعادکیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………………….40 2-2-13)مدلهای کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………………41 2-2-13-1)مدل عملیاتی/فنی کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………41. 2-2-13-2)مدل تحلیل شکافهای پنجگانه کیفیت………………………………………………………………………………42 2-2-13-3)مدل تطبقی تکنولوژی اطلاعات……………………………………………………………………………………..44 2-2-13-4)مدل بانکداری اینترنتی…………………………………………………………………………………………………..45 2-2-13-5)مدل مبتنی برفناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..46 2-2-13-6)مدل کیفیت خدمات الکترونیکی…………………………………………………………………………………….48 2-3)فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………………………50 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………50. 2-3-1)تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………..50 2-3-2)اهمیت و لزوم فناوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………………………………………..51 2-3-3)ویژگی های مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………….52 2-3-4)ارکان اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………………………………………….53 2-3-5)نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان…………………………………………………………………………56 2-3-6)آمارهایی از آخرین وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران…………………………………………….58 2-3-6-1):تصویر اجمالی وضعیت موجود…………………………………………………………………………………………58 2-3-6-2):جایگاه ایران در میان شاخص‌های فناوری اطلاعات……………………………………………………………..58. 2-3-6-3):میزان دسترسی به ICT در ایران در مقایسه با جهان………………………………………………………………59. 2-3-6-4):میزان استفاده ازICT در ایران در مقایسه با جهان………………………………………………………………….   59 2-3-6-4-1)اقتصاد دیجیتالی…………………………………………………………………………………………………………..61 2-3-6-4-2)وضعیت دولت الکترونیک……………………………………………………………………………………………..61 2-4)تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………….62 2-4-1)تاریخچه مختصر تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………..62 2-4-2)تعریف تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………………………62 2-4-3)سازمان های تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………………63 2-4-4)مدل های تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………….63 2-4-5)نقش بانکها در تجارت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….65 2-4-6)فواید تجارت الکترونیکی برای بانکها…………………………………………………………………………………………66 2-5)بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………………………………………………………..66 2-5-1)سطوح بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………………………………………….68 2-5-2)مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………….69 2-5-3)فناوری های بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………………………..70 2-5-3-1)بانکداری موبایل…………………………………………………………………………………………………………………..70 2-5-3-2)بانکداری اینترنتی………………………………………………………………………………………………………………….70 2-5-3-3)ماشین خودپرداز…………………………………………………………………………………………………………………..71 2-5-3-4)بانکداری بر اساس پایانه فروش……………………………………………………………………………………………..72 2-5-3-5)بانکداری تلفنی……………………………………………………………………………………………………………………72 2-5-3-6)بانکداری خانگی و اداری………………………………………………………………………………………………………73 2-5-4)ابزارهای پرداخت در دنیای الکترونیک……………………………………………………………………………………….74 2-5-5)ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی مناسب……………………………………………………………………75 2-5-6)اجزای بانکداری الکترونیک در ایران…………………………………………………………………………………………..75 2-5-7)مشکلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی درایران……………………………………………………………….77 2-6)مدل سروکوال:…………………………………………………………………………………………………………………………….78 2-7)پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..83 2-7-1)مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………….83 2-7-2)مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………..88 2-7-3)تحلیلی گذرا برپیشینه تحقیقات…………………………………………………………………………………………………..89 2-8)شاخص های بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات وکیفیت خدمات:……………………………………………….90 2-9)نتیجه گیری فصل دوم و ارائه مدل نظری پژوهش……………………………………………………………………………..91 فصل سوم:روش تحقیق مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….93 3-1)روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..93 3-2)جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….94 3-3)نمونه آماری و شیوه ی نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….94 3-4)حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………95 3-5)ابزار و روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….95 3-6)روایی و پایایی ابزار سنجش…………………………………………………………………………………………………………..96 3-7)مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………97 3-8)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….99 3-9)تحلیلی گذرا بر فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………99 فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات ویافته ها مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….101 4-1) بخش اول تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………….101 4-1-1)  توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت:………………………………………………………………..101 4-1-2)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات:……………………………………………………………….102 4-1-3)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب شغل:……………………………………………………………………….103 4-1-4) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن:………………………………………………………………………..104 4-2) تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها:……………………………………………………………………………………………105 4-2-1) بررسی میزان بکار گیری فناوری اطلاعات وارتباطات از دیدگاه مشتریان………………………………..105 4-2-2)بررسی مقایسه مولفه های فناوری اطلاعات وارتباطات با ابعاد سروکوال……………………………………….107 فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها 5-1)نتیجه گیری از یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………140 5-1-1) نتایج بدست آمده ار آمار توصیفی………………………………………………………………………………………140 5-1-2)نتایج بدست آمده از آمار استنباطی………………………………………………………………………………………141 5-1-2-1)بررسی مقایسه مولفه های ICT با ابعاد سروکوال……………………………………………………………….142 5-2)مشکلات ومحدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….147 5-3)پیشنهاد های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….147 5-4)پیشنهادها برای تحقیق های بعدی……………………………………………………………………………………………148

 • بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و هوش هیجانی با تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح

  بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و هوش هیجانی با تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح,پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و هوش هیجانی با تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح,دانلود اندروید,دانلود…

 • تحقیق اكسایش كننده ها و عملكرد آنها

  تحقیق اكسایش كننده ها و عملكرد آنها دانلود فایل تحقیق اكسایش كننده ها و عملكرد آنها بخشهایی از متن: - پتاسیم پر منگنات بعنوان اكسنده  در شیمی آلی                 بیش از یك قرن است كه پتاسیم پر منگنات بعنوان عامل…

 • تحقیق انواع محصولات ساندویچ پانل و مشخصات فنی آن

  تحقیق انواع محصولات ساندویچ پانل و مشخصات فنی آن دانلود فایل تحقیق انواع محصولات ساندویچ پانل و مشخصات فنی آن چکیده: گروه صنعتی آمیكو تولید كننده انواع دیوارهای پیش ساخته و سقف های  (sandwich panel) میباشد. خط تولید كارخانجات  جهت…

 • گزارش كارآموزی بررسی سیســتم حسـابداری در اداره آموزش و پرورش میانه

  اداره آموزش و پرورش,دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیســتم حسـابداری در اداره آموزش و پرورش میانه,سیســتم حسـابداری,کاراموزی بررسی سیســتم حسـابداری در اداره آموزش و پرورش میانه,کارورزی بررسی سیســتم حسـابداری در اداره آموزش و پرورش میانه,گزارش كارآموزی بررسی سیســتم حسـابداری در اداره…

 • پروپوزال روش عددی مرتبه بالا برای معادله گرمای کسری با شرایط مرزی دیریکله و نئومان

  پروپوزال روش عددی مرتبه بالا,پروپوزال روش عددی مرتبه بالا برای معادله گرمای کسری با شرایط مرزی دیریکله و نئومان,رتبه بالا برای معادله گرمای کسری,معادله گرمای کسری با شرایط مرزی دیریکله و نئومان دانلود فایل [3]

 • وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی

  پایان نامه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی,وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی دانلود فایل  پایان نامه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی  فهرست مطالب بررسی وضعیت حقوقی کشتی ها در آب های داخلی به صورت زیر می باشد :…

 • مقاله مشاوره شغلی

  مشاوره شغلی,مقاله مشاوره شغلی,مهارت مشاوره ای دانلود فایل  مقاله مشاوره شغلی فهرست: عنوان صفحه مشاوره شغلی 2 چند پرسش و پاسخ در باره مشاوره شغلی 5 مهارت مشاوره ای 9 بذر اشتغال 11 منابع 14 چکیده: مشاوره شغلیمشاوره شغلی عبارت…

 • مبانی نظری پیشینه اموزش کارکنان (فصل دو)

  مبانی نظری پیشینه اموزش کارکنان (فصل دو) دانلود فایل مبانی نظری پیشینه اموزش کارکنان (فصل دو) در 31صفحه ورد قابل ویرایش با فرم docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی…

 • مقاله تصاویری از انواع حشرات

  مقاله تصاویری از انواع حشرات دانلود فایل مقاله تصاویری از انواع حشرات این فایل حاوی حدود 45 تصویر از حشرات مختلف با اسامی انگلیسی آنها میباشد.

 • طرح توجیهی تولید بیولوژیک پنی سیلین جی

  طرح توجیهی تولید بیولوژیک پنی سیلین جی دانلود فایل طرح توجیهی تولید بیولوژیک پنی سیلین جی مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه…

 • طرح توجیهی تولید شیشه شیر بچه

  طرح توجیهی تولید شیشه شیر بچه دانلود فایل طرح توجیهی تولید شیشه شیر بچه بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول - مالی – منابع انسانی – فضا و ...)  دارای فرمت PDF می باشد.  مفصل و با تمام جزئیات –…

 • پایان نامه بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

  اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی,پایان نامه بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی,رویه های اجرای اسناد تنظیمی دانلود فایل پایان نامه بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در…

 • پایان نامه و پروژه بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی

  پایان نامه و پروژه بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی دانلود فایل پایان نامه  و پروژه بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی در این پروژه ابتدا روش های استخراج روباز به طور کامل معرفی…

 • مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها

  دانلود,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه و پروژه پایانی رشته حسابداری با عنوان سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت سیستم…

 • دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل سوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  ارتباط خلاقیت و برنامه ریزی,تعریف خلاقیت,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل سوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری با عنوان مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری,دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل سوم کتاب…

 • مقاله پیرامون آزادی تفكر

  مقاله پیرامون آزادی تفكر دانلود فایل مقاله پیرامون آزادی تفكر مقدمه رمز پایدارى هراجتماعى در گرو حیات فكرى آن جامعه است و تا جامعه به حیات فكرى خویش دست نیابد از زندگى راستین برخوردار نخواهد بود. بدینسان اندیشه ورى و…

 • پروژه تحقیقی بیمه آسیا

  انواع بیمه,انواع بیمه مسئولیت مدنی,پروژه بیمه آسیا,پروژه تحقیقی بیمه آسیا,پژوهش بیمه اسیا,تحقیق بیمه آسیا,حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه,دانلود پروژه تحقیقی بیمه آسیا,دانلود پژوهش بیمه آسیا,دانلود تحقیق بیمه اسیا,کارآموزی بیمه آسیا دانلود فایل پروژه بیمه آسیا شرکت…

 • پایان نامه بررسی عملیات زمین‌شناسی ایران

  ایران,پایان نامه بررسی عملیات زمین‌شناسی ایران,پروژه بررسی عملیات زمین‌شناسی ایران,تحقیق بررسی عملیات زمین‌شناسی ایران,دانلود پایان نامه بررسی عملیات زمین‌شناسی ایران,عملیات زمین‌شناسی,مقاله بررسی عملیات زمین‌شناسی ایران دانلود فایل پایان نامه بررسی عملیات زمین‌شناسی ایران در 150 صفحه ورد قابل ویرایش   مطالب…

 • مقاله توافقنامه امنیتیعراق و آمریکا و چشم انداز آینده

  مقاله توافقنامه امنیتیعراق و آمریکا و چشم انداز آینده دانلود فایل توافقنامه امنیتی عراق و آمریكا پیامدها چشم انداز آینده قسمتهایی از متن: مقدمه : خصوصیت امریكایی ها قانون شكنی و بی توجهی به حقوق و معاهدات بین المللی است.…

 • پایان نامه تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا (دانشگاه علوم انتظامی)

  پایان نامه تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا (دانشگاه علوم انتظامی) دانلود فایل پایان نامه تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا (دانشگاه علوم انتظامی) چکیده سازمان­ها در پیدا کردن، رشد دادن و حفظ کارکنان بخصوص کارکنانی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت ابراز وجود

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت ابراز وجود دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت ابراز وجود در 27 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1990)

  پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) دانلود فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) Allen & Meyer's Organizational Commitment Questionnaire  منابع امین بیدختی، علی اکبر و صالح پور، معصومه (1386). رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان…

 • مقاله ایمنی تعاریف و تابلوهای هوشمند

  مقاله ایمنی تعاریف و تابلوهای هوشمند دانلود فایل مقاله ایمنی تعاریف و تابلوهای هوشمند فهرست: مدیریت ایمنی تعاریف ایمنی تعاریف صنعتی تابلوی هوشمند مدیریت انرژی ساختمان اجزای اصلی تشکیل دهنده تابلوی هوشمتد الکترونیک ابعاد و قیمت فروش تابلوهای پیام نما…

 • پایان نامه بررسی رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستان های دولتی سال 1386 شهر تهران

  پایان نامه بررسی رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستان های دولتی سال 1386 شهر تهران,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستان های دولتی سال 1386 شهر…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش قابلیت­های سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش قابلیت­های سازمانی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش قابلیت­های سازمانی در 46 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • مقاله بررسی عوامل آناتومیك و بیومكانیك ایجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

  مقاله بررسی عوامل آناتومیك و بیومكانیك ایجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها دانلود فایل مقاله بررسی عوامل آناتومیك و بیومكانیك ایجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها مقدمه میاسای زآموختن یك زمان                به دانش میفكن دل اندرگمان…

 • پاورپوینت کیفیت حسابرسی

  اندازه موسسه حسابرسی,پاورپوینت کیفیت حسابرسی,تخصص حسابرس در صنعت,حق الزحمه حسابرس,دانلود پاورپوینت کیفیت حسابرسی,دوره تصدی حسابرس,شهرت حسابرس,عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی,کیفیت حسابرسی و تعاریف آن,موسسات بزرگ حسابرسی جهان دانلود فایل عنوان: پاورپوینت کیفیت حسابرسی دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی…

 • پایان نامه بررسی چسبندگی پوشش الكترولس به زیر لایه پلاستیكی در فرآیند آبكاری پلاستیكها

  بررسی چسبندگی پوشش الكترولس به زیر لایه پلاستیكی در فرآیند آبكاری پلاستیكها,پایان نامه بررسی چسبندگی پوشش الكترولس به زیر لایه پلاستیكی در فرآیند آبكاری پلاستیكها,پروژه بررسی چسبندگی پوشش الكترولس به زیر لایه پلاستیكی در فرآیند آبكاری پلاستیكها,دانلود بررسی چسبندگی پوشش…

 • ISO 9000 را چگونه در سیستممان عملی کنیم

  ISO 9000,ISO 9000 را چگونه در سیستممان عملی کنیم,گواهینامه سیستم كیفیت,مدیریت ارشد دانلود فایل

 • پایان نامه بررسی عوامل اثر گذار بر سلامت نوزاد(عمدتا وزن تولد)

  بررسی عوامل اثر گذار بر سلامت نوزاد(عمدتا وزن تولد),پایان نامه بررسی عوامل اثر گذار,پایان نامه بررسی عوامل اثر گذار بر سلامت نوزاد(عمدتا وزن تولد) دانلود فایل پایان نامه بررسی عوامل اثر گذار بر سلامت نوزاد(عمدتا وزن تولد) مقدمه: محیط اجتماعی…

 • پروژه شركت بهره برداری و زهكشی مغان

  پروژه شركت بهره برداری و زهكشی مغان دانلود فایل پروژه شركت بهره برداری و زهكشی مغان فهرست مطالب عنوان                                                مقدمه....................................................................................................3 خلاصه ای از تاریخچه شبکه آبیاری و زهکشی مغان ......................................................3                                          آشنایی با شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و…

 • پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)

  پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE),تجزیه و تحلیل و تشكیل ماتریس SPACE برای شناخت استراتژی كلی,دانلود پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE),ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE),نمونه استراتژی ها ماتریس SPACE دانلود فایل عنوان: پاورپوینت…

 • دانلود پاورپوینت مفاهیم اصلی انگیزش (فصل چهارم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

  (فصل چهارم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی ),انگیزاننده ها و نگهدارنده ها از دیدگاه,انگیزش چیست؟,تئوری بهداشت – انگیزش,تئوری بهداشت – انگیزش هرزبرگ,تئوریX و تئوری Y,دانلود پاورپوینت مفاهیم اصلی انگیزش,دانلود پاورپوینت مفاهیم اصلی انگیزش (فصل…

 • آموزش جامع و کاربردی کار با نرم افزار Adobe in Design CC

  آموزش جامع و کاربردی کار با نرم افزار Adobe in Design CC,دانلود,دانلود آموزش جامع و کاربردی کار با نرم افزار Adobe in Design CC,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه…

 • ریشه های معماری مدرن

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه ریشه های معماری مدرن,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,ریشه های معماری مدرن دانلود فایل…