پایان نامه رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان

پایان نامه رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان

دانلود فایل

پایان نامه رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان چکیده با توجه به رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان و اهمیت روزافزون ترک شغل و جابجایی کارکنان و هزینه های زیادی که این پدیده به سازمان تحمیل می کند، توجه به رضایت شغلی کارکنان سازمان یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع انسانی هر سازمان می باشد. با افزایش فشارهای محیطی و کاری و رقابتی در سازمان ها و لزوم تحمل این این فشارها توسط کارکنان امری اجتناب ناپذیر می باشد و این کارکنان هستند که باید خود را برای مواجه با مسائل سازمانی و محیطی آماده کنند. این امر منجر به وجود آمدن احساس های مختلف، فشار، تنش و استرس های کاری برای آنان می شود. لذا باید مدیریت منابع انسانی با توجه به فعالیتهای منابع انسانی و افزایش توانایی کارکنان در جهت انجام وظایف و مسئولیت های شغلی در جهت بالا بردن رضایت شغلی کارکنان تلاش کنند. از آنجایی که در شرکتهای خدماتی نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمان تلقی شده است و در جهت کسب سود و بقای سازمان نقش اساسی را ایفا می کند. توجه به رفتار و عملکرد کارکنان برای ادامه فعالیت سازمان بسیار حیاتی می باشد. در این پژوهش بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گرفته شده است.نمونه ای 120 نفری از کارکنان شرکت بیمه ملت انتخاب شدند و با توزیع پرسشنامه میزان رضایت آنها در رابطه با فعالیت های توسعه منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تجزیه و تحلیل از وجود رابطه بین توسعه منابع انسانی با رضایت شغلی کارکنان دارد.  کلمات کلیدی: توسعه منابع انسانی، رضایت شغلی بخشی از متن عامل نیروی انسانی همواره به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بقای سازمانها مطرح است بنابراین شناخت نیازها، انگیزه ها، تمایلات، عوامل رضایت و عدم رضایت کارمندان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاستهای صحیح، راهبردهای مناسب و برنامه های مؤثر ضروری می باشد. رابطه عملكرد با رضایت شغلی لزوماً یك رابطه مستقیم و خطی نیست، اگر چه برخی مطالعات این رابطه را بطور مستقیم بیان كرده اند، ولی مطالعات دیگری پركاری را لزوما با رضایت شغلی همراه نمی دانند و بسیار از  مطالعات، رضایت شغلی را تابعی از رضایت كلی از زندگی می دانند كه پدیده چند عاملی است ولی در كل پژوهشها بیانگر رابطه نسبتاً مهم  بین رضایت شغلی و عملكرد هستند(میرسپاسی،ص47).فعالیت های مدیریت منابع انسانی از طریق، شیوه های افزایش مهارت ، بالا بردن انگیزه ،پشتیبانی از  کارکنان ،توسعه فرصت های حرفه ای ، امنیت شغلی و عادلانه بودن نظام ارزیابی عملکرد در بهبود اعتماد متقابل بین کارکنان و مدیران دارای اهمیت فراوانی می باشد (Vanhala and Ahteela, 2011). توسعه منابع انسانی: یكی از وظایف و فرایندهای اصلی در چرخه ی منابع انسانی، توسعه ی منابع انسانی است. به  مسایلی چون ایجاد یك سازمان پویا و فرصتهای آموزش و پرورش و یاد گیری كاركنان به منظور بهبود عملكرد سازمانی، گروهی و فردی می پردازد. در یك تعریف تقریباً جامع، توسعه ی منابع انسانی را می توان فرایند توسعه و برانگیختن تخصصهای انسانی از طریق توسعه ی سازمانی و آموزش كاركنان و توسعه به منظور عملكرد  تعریف كرد، یا در تعریف دیگر، توسعه ی منابع انسانی را می توان فرایند یا فعالیتی كوتاه مدت یا بلند مدت به منظور توسعه دانش، تخصص، بهره وری و رضایت كاری در سطوح مختلف فردی،  تیمی، سازمانی یا ملی نامید (McLean , 2006) .از این نگاه، توسعه ی منابع انسانی چارچوبی برای  كمك به كاركنان در توسعه مهارتها، دانشها، و توانایی های فردی و سازمانی از طریق ارایه  فرصتها ی آموزشی، توسعه كارراهه، برنامه جانشینی ،مدیریت و توسعه عملكرد، مربیگری و توسعه سازمانی برای تحقق اهداف سازمانی فراهم میآورد(Xiaohui and McLean , 2007). فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه:  فصل اول بخش اول طرح تحقیق 1-1-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 2-1: اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 3-1: چارچوب نطری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 4-1: پرسش اصلی و فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 5-1-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 1-5-1: فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 2-5-2:فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 6-1: قلمرو تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 1-6-: قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 2-6-1:: قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 7-1: روش ها وابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………… 5 1-7-1: روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 2-7-1: حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 3-7-1: روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………. 5 3-7-1: روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………. 6 8-1: شرح واژه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 بخش دوم 10-1: معرفی شرکت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 1-11: ساختار سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 12-1: استراتژی شرکت………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9  13-1: زمینه های فعالیت شرکت………………………………………………………………………………………………………………………. 10 فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 بخش اول ادبیات تحقیق 1-2: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 2-2: مفهوم توسعه منابع انسانی………………………………………………………………………………………………………………………. 20 1-2-2: پیشنه تاریخی توسعه منابع انسانی…………………………………………………………………………………………………….. 23 2-2-2: تعاریف و مفاهیم توسعه منابع انسانی………………………………………………………………………………………………….. 24 1-2-2-2: سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه منابع انسانی……………………………………………………………………………….. 25 2-2-2: مدل های توسعه منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………………… 26 1-2-2-2: مدل های عقلایی توسعه ی منابع انسانی……………………………………………………………………………………….. 26 2-2-2-2: مدل های طبیعی توسعه ی منابع انسانی ………………………………………………………………………. 26 -2-2-2:توسعه ی منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیك…………………………………………………………… 27 4-2-2-2: رویکرد باز و بسته به توسعه منابع انسانی……………………………………………………………………….. 27 1-4-2-2-2: توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از نیاز……………………………………………………………………. 29 2-4-2-2-2: توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از فرصت………………………………………………………………… 29 3-4-2-2-2: توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از قابلیت ها……………………………………………………………… 29 5-2-2-2: مدل I-A توسعه منابع انسانی………………………………………………………………………………….. 29 1-5-2-2-2: هم آهنگ سازی…………………………………………………………………………………………… 30 2-5-2-2-2: موفقیت……………………………………………………………………………………………………….. 30 3-5-2-2-2: انطباق………………………………………………………………………………………………………. 30 6-2-2-2:  فلسفه توسعه منابع انسانی………………………………………………………………………………….. 31 3-2: اجزاء توسعه منابع انسانی………………………………………………………………………………………………………………………… 32 1-1-3-2: تعریف و پیشینه تاریخی آموزش……………………………………………………………………………………………………. 32 2-1-3-2: آموزش کارکنان و توسعه منابع انسانی…………………………………………………………………………………………… 32 3-1-3-2: فلسفه آموزش منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………………. 38 4-1-3-2: اصول عام آموزش منابع انسانی………………………………………………………………………………………………………. 38 5-1-3-2: اصول حاکم بر نطام آموزش منابع انسانی در سازمانها…………………………………………………………………….. 39 6-1-3-2: نقش آموزش کارکنان در بهبود عملکرد آنها…………………………………………………………………………………… 39 7-1-3-2: شاخص های مؤثر در آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………… 40 2-3-2: توسعه شایستگی های کارکنان……………………………………………………………………………………………………………. 41 1-2-3-2: تعریف شایستگی……………………………………………………………………………………………………………………………. 41 2-2-3-2: پیشینه تاریخی شایستگی ها…………………………………………………………………………………………………………. 42 3-2-3-2: ابعاد و شاخص های شایستگی کارکنان………………………………………………………………………………………………….. 42 4-2-3-2: الگوهای شایستگی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 5-2-3-2: انواع الگوهای شایستگی…………………………………………………………………………………………………………………. 43 3-3-2: تبادل و تسهیم اطلاعات با کارکنان……………………………………………………………………………………………………… 44 1-3-3-2: توسعه همکاری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 45 2-3-3-2: فراهم آوردن اطلاعات لازم……………………………………………………………………………………………………………… 45 3-3-3-2: مشارکت همگان در اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………… 44 4-3-2: توانمند سازی کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………………. 45 1-4-3-2: تعریف توانمند سازی کارکنان…………………………………………………………………………………………………………. 46 2-4-3-2: پیشینه تاریخی توانمند سازی………………………………………………………………………………………………………… 49 3=4=3=2:  رویکردهای توانمند سازی کارکنان………………………………………………………………………………………………… 51 1-3-4-3-2: رویکرد مکانیکی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 51 2-3-4-3-2: رویکرد ارگانیکی………………………………………………………………………………………………………………………… 51 4-4-3-2: شاخص های توانمندسازی کارکنان…………………………………………………………………………………………………. 53 5-4-3-2: مزایای توانمند سازی………………………………………………………………………………………………………………………. 54 4-2: مفهوم رضایت شغلی کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………… 54 1-4-2: رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54 2-4-2: تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………….. 55 3-4-2: رویکردهای اساسی به رضایت شغلی …………………………………………………………………………………………………………. 57 1-3-4-2  الگوی سنتی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 58 2-3-4-2- الگوی روابط انسانی …………………………………………………………………………………………………………………………… 58 3-3-4-2- الگوی منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………………………… 58 4-4-2: رویکرد انگیزش در رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………… 58 1-4-4-2: تئوری های محتوایی انگیزش  ……………………………………………………………………………………………………………… 59 2-4-4-2: تئوری دو عاملی هرز برگ …………………………………………………………………………………………………………………… 59 3-4-4-2:   تئوری سلسله ‏مراتب نیازهای مازلو …………………………………………………………………………………………….. 60 4-4-4-2: تئوری نیازهای مک کللند …………………………………………………………………………………………………………………… 60 5-4-4-2: تئوری ای . آر. جی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 61 6-4-4-2: تئوری مك گریگور ………………………………………………………………………………………………………………………… 61 7-4-4-2: تئوری های فرآیندی انگیزش  …………………………………………………………………………………………………………….. 62 8-4-4-2: تئوری انتظار- ارزش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 62 9-4-4-2: تئوری تقویت …………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 10-4-4-2: تئوری برابری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62 5-4-2:  تئوری های معاصر …………………………………………………………………………………………………………………………………. 63 1-5-4-2 : تئوری هدفگذاری …………………………………………………………………………………………………………………………. 63 2-5-4-2 : تئوری اسناد ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 63 3-5-4-2 : – رویکرد عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………… 64 6-4-2 : – عوامل سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 64 1-6-4-2 حقوق و دستمزد …………………………………………………………………………………………………………………………………. 64 2-6-4-2: ترفیعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66 3-6-4-2 : خط مشی‏های سازمانی  ………………………………………………………………………………………………………………… 66 7-4-2: عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66 1-7-4-2:  سبك سرپرستی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 67  2-7-4-2: گروه كاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 3-7-4-2: شرایط کاری  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67 4-7-4-2: ماهیت کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68 8-4-2: عوامل فردی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69 1-8-4-2-  کاربرد مهارت  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 69 2-8-4-2- سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69 3-8-4-2- سطح تحصیلات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 69 9-4-2- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………. 69 1-9-4-2- پیامدهای رضایت شغلی …………………………………………………………………………………………………………………….. 69 2-9-4-2- افزایش بهره وری فرد …………………………………………………………………………………………………………………… 69 3-9-4-2- افزایش روحیه فرد …………………………………………………………………………………………………………………………….. 69 4-9-4-2- تعهد سازمانی فرد …………………………………………………………………………………………………………………………….. 70 5-9-4-2-  تضمین سلامت فیزیكی و ذهنی فرد …………………………………………………………………………………………… 70 6-9-4-2-  افزایش رضایت از زندگی ………………………………………………………………………………………………………………….. 70 7-9-4-2-  افزایش سرعت آموزش مهارت های جدید شغلی …………………………………………………………………………………. 70 10-4-2- پیامدهای عدم رضایت شغلی:……………………………………………………………………………………………………………….. 70 1-10-4-2- تشویش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70 2-10-4-2-  غیبت كاری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70 3-10-4-2-  تاخیر در كار ……………………………………………………………………………………………………………………………… 71 4-10-4-2-  ترك خدمت: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 71 5-10-4-2- فعالیت اتحادیه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 71 6-10-4-2- بازنشستگی زودرس …………………………………………………………………………………………………………………… 71 بخش دوم 5-2: پیشینه تاریخی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 72 1-5-2: تاریخچه مطالعات و تحقیقات انجام‏گرفته پیرامون رضایت شغلی ………………………………………………………………….. 73 2-5-2: سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در زمینه رضایت شغلی …………………………………………………….. 73 9-1- مروری بر مطالعات مربوط در خارج از ایران ………………………………………………………………………………………………….. 74 9-2-  مروری بر مطالعات مربوط در داخل ایران ……………………………………………………………………………………………………. 75 6-2:  جمع بندی ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 76 1-6-2: آموزش و رضایت شغلی …………………………………………………………………………………………………………………………… 76 2-6-2: شایستگی کارکنان و اعتماد………………………………………………………………………………………………………………………. 77 3-6-2: تبادل و تسهیم اطلاعات و رضایت شغلی ……………………………………………………………………….. 77 4-6-2: توانمند سازی و رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………………… 78 7-2:  نتیجه گیری از ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 79 3-فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79 1-3: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80 2-3: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80 3-3: روشهای گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………. 81 4-3 : پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81 1-4-3: مستندات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 81 2-4-3 : روایی یا اعتبار ابزار سنجش …………………………………………………………………………………………………………………….. 83 3-4-3 : پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار سنجش………………………………………………………………………………………………………….. 83 4-4-3: اعتبار عاملی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 85 5-3: جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85 1-5-3: روش نمونه گیری  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86 2-5-3: حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86 6-3 : متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87 7-3: فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88 8-3 : روش  تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………. 88 4: فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91 4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91 2-4:   بررسی توصیفی مشاهدات …………………………………………………………………………………………………………………………. 92 3-4: تحلیل اسنباطی یافته‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 95 4-4: مدل معادلات ساختاری ………………………………………………………………………………………………………………………………. 96 1-4-4: آزمون نرمال بودن مولفه های الگو ………………………………………………………………………………………………………………… 97 5-4: اعتبار سنجی مدل تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری ……………………………….. 98 6-4: تفسیر و تعبیر مدل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100 7-4: بررسی ضرایب روایی، توصیفی و همبستگی ………………………………………………………………………………………………… 104 8-4: تحلیل فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 106 9-4: رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان …………………………………………………………………………………………. 109 5: فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110 نتیجه گیری و پیشنهاد 1-5: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111 2-5- بررسی نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 112 3-5- بحث بر روی نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 114 4-5: پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 114  5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………………………… 115 6-5- موانع ومحدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 115 6: منابع و مأخذ 7: پیوست­ها و ضمائم

 • ترجمه مقاله كنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یك كاتالیزور خودرو

  ترجمه مقاله كنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یك كاتالیزور خودرو دانلود فایل ترجمه مقاله كنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یك كاتالیزور خودرو كنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یك كاتالیزور خودرو چكیده: براساس مدل بازخورد…

 • سرطان خون (لوسمی) چیست

  سرطان خون (لوسمی) چیست دانلود فایل سرطان خون (لوسمی) چیست سبب شناسی سرطان زایی لوسمی  الگوی غربال گری لوسمی  الگوی درمان لوسمی  جراحی  سرطان خون (لوسمی) چیست؟ خون از مایع لزجی به نام پلاسما و یاخته های شناور آن که…

 • مقاله انواع چاپگر

  انواع چاپگر,بررسی انواع چاپگر,پایان نامه انواع چاپگر,پروژه انواع چاپگر,تحقیق انواع چاپگر,مقاله انواع چاپگر دانلود فایل [1]

 • مقاله كنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

  مقاله كنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان دانلود فایل كنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان مقدمه كنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان در تاریخ 18 دسامبر سال 1979 توسط مجمع عمومیسازمان ملل متحد تصویب گردید. این كنوانسیون پس از تصدیق بیستمین كشور،…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید برس سر و شانه پلاستیکی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید برس سر و شانه پلاستیکی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید برس سر و شانه پلاستیکی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید برس سر و شانه پلاست,دانلود پروژه کارگاه تولید برس سر و شانه پلاستیکی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید برس سر و شانه…

 • پاورپوینت مشاوره گروهی

  پاورپوینت مشاوره گروهی,دانلود مقاله مشاوره گروهی دانلود فایل این پاورپوینت در 15 اسلاید تهیه گردیده است که در زیر قسمتی از متن اسلایدهای ابتدایی آن آورده شده است. •مقدمه: •در بحث خدمات مشاوره همواره تاکید بر شناخت، توانایی ها، قابلیت…

 • تحقیق بررسی بازاریابی محصولات کشاورزی

  تحقیق بررسی بازاریابی محصولات کشاورزی دانلود فایل تحقیق بررسی بازاریابی محصولات کشاورزی بخشهایی از متن مقاله: نگاهی به ابرقدرتان بازار پرتقال جهان تولید پرتقال در طول سالهای 2005-2004 معادل 1/2 میلیون تن با بریكس 65 اعلام شده است كه 18%…

 • دانلود پاورپوینت تب اطفال

  دانلود پاورپوینت تب اطفال دانلود فایل دانلود پاورپوینت تب اطفال قسمتی از اسلایدها اسلاید 1 ) : عنوان اسلاید 2 ) :  افزایش درجه حرارت بدن بعنوان مكانیسم دفاعی در برابر عوامل عفونی و التهابی است. معمولاً  38c مقعدی (Core…

 • پروژه کارآفرینی تولید جوراب زنانه(با ظرفیت 1260000 جفت در سه شیفت)

  پروژه کارآفرینی تولید جوراب زنانه(با ظرفیت 1260000 جفت در سه شیفت),پروژه کارافرینی تولید جوراب زنانه(با ظرفیت 1260000 جفت در سه شیفت),دانلود پروژه تولید جوراب زنانه(با ظرفیت 1260000 جفت در سه شیفت),دانلود کارآفرینی تولید جوراب زنانه(با ظرفیت 1260000 جفت در سه…

 • پایان نامه بررسی سازه‌های باز شونده و جمع شونده

  باز شونده,پایان نامه بررسی سازه‌های باز شونده و جمع شونده,پروژه بررسی سازه‌های باز شونده و جمع شونده,تحقیق بررسی سازه‌های باز شونده و جمع شونده,جمع شونده,دانلود پایان نامه بررسی سازه‌های باز شونده و جمع شونده,سازه,مقاله بررسی سازه‌های باز شونده و جمع…

 • تحقیق رابطه استرس دوران بارداری با وزن و سن موقع تولد نوزادان اصفهان

  تحقیق رابطه استرس دوران بارداری با وزن و سن موقع تولد نوزادان اصفهان,تعیین ارتباط استرسهای دوران باردای با وزن و سن موقع تولد نوزادان در اصفهان دانلود فایل بخشهایی از متن: مقدمه:  نقش استرس در سلامت و بیماری به اثبات…

 • مقاله تاثیر مواد نگه دارنده در صنعت کنسرو سازی

  مقاله تاثیر مواد نگه دارنده در صنعت کنسرو سازی دانلود فایل فهرست مطالب: عنوان                                     صفحه تاثیر مواد نگه دارنده در کنسرو سازی                       1 عمل آوری فرآوردههای شیلاتی....                    2 مراحل تهیه کنسرو ماهی                        5 تاثیر مواد نگه دارنده…

 • ترجمه مقاله تحقیقات در استراتژی سیستم كنترل تعلیق فعال براساس مدل با پارامتر های سیستم هیدرولیك

  ترجمه مقاله تحقیقات در استراتژی سیستم كنترل تعلیق فعال براساس مدل با پارامتر های سیستم هیدرولیك دانلود فایل ترجمه مقاله تحقیقات در استراتژی سیستم كنترل تعلیق فعال براساس مدل با پارامتر های سیستم هیدرولیك تحقیقات در استراتژی سیستم كنترل تعلیق…

 • طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 420000 قطعه

  420000 قطعه,طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت,طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 420000 قطعه دانلود فایل طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 420000 قطعه طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت420000 قطعه بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر…

 • گزارش کار آموزی ،آشنایی با امور برق شوش و خطوط توزیع

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی ،آشنایی با امور برق شوش و خطوط توزیع,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کار آموزی ،آشنایی با امور برق شوش و…

 • گزارش کارآموزی شبكه Admini stratar

  Admini stratar,دانلود گزارش کارآموزی شبكه Admini stratar,شبكه,کاراموزی شبكه Admini stratar,کارورزی شبكه Admini stratar,گزارش کارآموزی شبكه Admini stratar,گزارش کاراموزی شبكه Admini stratar دانلود فایل گزارش کارآموزی شبكه Admini stratar در 42 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه راه‌اندازی، كنترل و نگهداری شبكه…

 • پایان نامه سفالینه های زرین فام ، تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی

  پایان نامه سفالینه,پایان نامه سفالینه های زرین فام ، تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی,تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی,سفالینه های زرین فام,صنعت سفال سازی دانلود فایل پایان نامه سفالینه های زرین فام ، تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی…

 • مقاله کارت صدا و کارت گرافیک

  مقاله کارت صدا و کارت گرافیک دانلود فایل کامپیوتر شخصی

 • پایان نامه بررسی مجموعه گردشگری سوران (شهر سازی )

  پایان نامه بررسی مجموعه گردشگری سوران (شهر سازی ),پروژه بررسی مجموعه گردشگری سوران (شهر سازی),تحقیق بررسی مجموعه گردشگری سوران (شهر سازی),دانلود پایان نامه بررسی مجموعه گردشگری سوران (شهر سازی),سوران,شهر سازی,گردشگری,مجموعه,مقاله بررسی مجموعه گردشگری سوران (شهر سازی) دانلود فایل پایان نامه…

 • دانلود پاورپوینت سازمان همكاریهای اقتصادی (اكو)

  اركان سازمان همكاری اقتصادی (اكو) بر اساس عهدنامه ازمیر,اقدامات مهم اكو در چند سال اخیر,اهداف و وظایف اکو,برخی آمارهای اكو,برخی ویژه گی های اکو,تاریخچه اکو,دانلود پاورپوینت سازمان همكاریهای اقتصادی (اكو),نقاط ضعف اكو,نقاط قوت اكو دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت سازمان…

 • پاورپوینت کلیسای وانک

  پاورپوینت کلیسای وانک دانلود فایل پاورپوینت کلیسای وانک

 • پایان نامه راهکارهای موفقیت تجاری و هنری رشته هنرو گرافیک

  پایان نامه راهکارهای موفقیت تجاری و هنری,راهکارهای موفقیت تجاری و هنری,موفقیت تجاری و هنری دانلود فایل پایان نامه راهکارهای موفقیت تجاری و هنری رشته هنرو گرافیک قسمتی از متن: شاهکار بزرگ عک کی « دایناسورگرتی» است که رفتار باور نکردنی…

 • مقاله درباره سلول های بنیادی

  مقاله درباره سلول های بنیادی دانلود فایل مقاله درباره سلول های بنیادی مقدمه با بیش از نیم قرن تحقیق، امروزه مطالعه سلول های بنیادی یكی از هیجان انگیزترین و سریع الرشدترین مباحث زیست شناسی می باشد كه كشفیات كلیدی در…

 • بررسی گیاه نخودبه صورت لاتین

  بررسی گیاه نخودبه صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل The chickpea, Cicer arietinum, is a leguminous annual plant in the family Fabaceae grown…

 • تحقیق تاریخچه استفاده از خاک

  پروژه تاریخچه استفاده از خاک,تاریخچه استفاده از خاک,تحقیق تاریخچه استفاده از خاک,درباره تاریخچه استفاده از خاک,مقاله تاریخچه استفاده از خاک دانلود فایل تحقیق تاریخچه استفاده از خاک تاریخچه استفاده از خاک بنظر می‌رسد که انسان اولیه تا زمانی که مواد…

 • پاورپوینت اتوماسیون چیست؟

  پاورپوینت اتوماسیون چیست؟ دانلود فایل پاورپوینت اتوماسیون چیست؟ بخشهایی از متن: اتوماسیون چیست؟ امروزه در هر اداره یا سازمانی یكی از مشكلات بزرگ برای كارمندان و مراجعین طریقه مكاتبه و نامه نگاری است و پیگیری این مكاتبات به روشهای سنتی…

 • پایان نامه عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

  پایان نامه عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه دانلود فایل پایان نامه عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه چکیده در این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی مورد…

 • مقاله آسم چیست؟

  مقاله آسم چیست؟ دانلود فایل مقاله آسم چیست؟ آسم چیست؟ آسم بیماری شایعی است كه ازهر 10 كودك یك نفر و از هر 20 بزرگسال یك نفر را مبتلا می كند. بسیاری چنین می اندیشند كه آسم بیماری است كه…

 • بررسی عفونت ویروس هپاتیت B در بیماران کاندید آنژیوگرافی قلبی در بیمارستان امام اردبیل وعوامل مرتبط با آن

  بررسی عفونت ویروس هپاتیت B در بیماران کاندید آنژیوگرافی قلبی در بیمارستان امام اردبیل وعوامل مرتبط با آن,پایان نامه بررسی عفونت ویروس هپاتیت B در بیماران کاندید آنژیوگرافی قلبی در بیمارستان امام اردبیل وعوامل مرتبط با آن دانلود فایل پایان…

 • پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

  پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران,پروژه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران,تحقیق بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در…

 • مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر

  پروژه بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر,تحقیق بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر,دانلود تحقیق بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر,مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر دانلود فایل مقاله بررسی عوامل محیطی…

 • عناصر نادر خاكی (REE) یا لانتانیدها

  عناصر نادر خاكی (REE) یا لانتانیدها دانلود فایل عناصر نادر خاكی (REE)  یا لانتانیدها كاربرد فلزات عناصر نادر خاكی متالورژی تولید شیشه و سرامیك در صنعت هسته‌ای الكترونیك، تكنولوژی رادیویی و لیزر تكنولوژی روشنایی الكتریكی صنایع شیمیایی كشاورزی گروه لانتانید…

 • طرح تو جیهی فنی و اقتصادی تولید اجر سفالی

  طرح تو جیهی فنی و اقتصادی تولید اجر سفالی دانلود فایل طرح تو جیهی فنی  و اقتصادی  تولید اجر سفالی  فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه مقدمه                                                                                        1 خلاصه طرح                                                                                3 استاندارد آجر                                                                               6 خطوط مختلف تولید با توجه به خاك مصرفی                            …

 • دانلود پاورپوینت استراتژی محصول، خدمات و برند (فصل هشتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده)

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت استراتژی محصول، خدمات و برند (فصل هشتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار دانلود فایل دانلود…

 • مبانی نظری یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده,مبانی نظری یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده (فصل دوم) در 64 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات:…